قیمت لایت کوین (LTC)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
43,287,076 ریال 42,765,710 ریال 154,492 (0.36%)
47,809,501 ریال
40,962,662 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۵
مشاهده صرافی
46,589,130 ریال 46,320,000 ریال 2,212,450 (4.75%)
49,287,640 ریال
46,000,020 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۶
مشاهده صرافی
41,800,010 ریال 0 ریال 0 (0%)
41,800,010 ریال
41,800,010 ریال
-
مشاهده صرافی
43,380,000 ریال 0 ریال 360,000 (0.84%)
43,380,000 ریال
39,990,000 ریال
-
مشاهده صرافی
42,750,000 ریال 0 ریال 260,000 (0.61%)
42,999,980 ریال
40,450,000 ریال
-
مشاهده صرافی
42,939,999 ریال 43,146,280 ریال 450,001 (1.06%)
43,406,463 ریال
41,000,000 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
42,844,420 ریال 0 ریال 635,520 (1.51%)
43,639,370 ریال
40,500,000 ریال
-
مشاهده صرافی
44,213,700 ریال 40,743,000 ریال 87,900 (0.2%)
44,565,300 ریال
41,693,900 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
43,154,160 ریال 42,685,750 ریال 540,085 (1.27%)
51,976,290 ریال
40,470,080 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
44,098,050 ریال 41,655,300 ریال 403,040 (0.92%)
44,265,020 ریال
41,598,020 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۱
مشاهده صرافی
43,253,390 ریال 42,530,560 ریال 303,940 (0.71%)
43,535,650 ریال
40,860,440 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
7,092,780 ریال 0 ریال 405,590 (6.07%)
7,175,230 ریال
6,371,620 ریال
-
مشاهده صرافی
42,500,000 ریال 0 ریال 0 (0%)
42,573,070 ریال
42,344,880 ریال
-
مشاهده صرافی
43,522,970 ریال 41,816,180 ریال 204,390 (0.47%)
43,880,360 ریال
41,221,460 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۸
مشاهده صرافی
42,474,430 ریال 0 ریال 156,900 (0.37%)
42,833,710 ریال
40,817,410 ریال
-
مشاهده صرافی
43,554,580 ریال 0 ریال 236,000 (0.54%)
43,908,210 ریال
41,221,460 ریال
-
مشاهده صرافی
44,211,420 ریال 0 ریال 654,160 (1.5%)
44,358,230 ریال
41,451,000 ریال
-
مشاهده صرافی
43,397,780 ریال 0 ریال 474,680 (1.11%)
43,443,590 ریال
40,886,550 ریال
-
مشاهده صرافی
42,484,780 ریال 43,772,180 ریال 329,730 (0.78%)
42,831,360 ریال
40,226,030 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۸
مشاهده صرافی
43,302,410 ریال 42,509,950 ریال 434,800 (1.01%)
43,578,820 ریال
40,417,260 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۶
مشاهده صرافی
43,146,870 ریال 42,535,680 ریال 513,620 (1.2%)
43,629,370 ریال
40,512,410 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۸
مشاهده صرافی
42,938,595 ریال 42,294,516 ریال 46,945 (0.11%)
43,640,092 ریال
40,470,120 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۸
مشاهده صرافی
43,341,220 ریال 41,132,640 ریال 52,880 (0.12%)
43,645,170 ریال
43,289,880 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
42,396,500 ریال 0 ریال 616,050 (1.45%)
43,325,550 ریال
40,497,550 ریال
-
مشاهده صرافی
43,527,500 ریال 42,392,000 ریال 680,150 (1.59%)
43,815,000 ریال
40,655,200 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۷
مشاهده صرافی
43,207,950 ریال 42,352,340 ریال 314,060 (0.73%)
43,666,080 ریال
40,601,740 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
42,831,440 ریال 42,745,870 ریال 470,530 (1.11%)
42,987,160 ریال
40,184,390 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۶
مشاهده صرافی
43,365,700 ریال 42,610,200 ریال 595,300 (1.39%)
43,652,700 ریال
40,555,500 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
42,077,670 ریال 0 ریال 420,270 (1%)
43,000,000 ریال
40,089,690 ریال
-
مشاهده صرافی
44,723,240 ریال 0 ریال 0 (0%)
44,723,240 ریال
44,723,240 ریال
-
مشاهده صرافی
45,213,720 ریال 29,855,910 ریال 597,370 (1.34%)
45,448,980 ریال
44,361,430 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
42,677,130 ریال 42,375,130 ریال 185,340 (0.44%)
43,074,120 ریال
40,377,690 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
43,420,020 ریال 42,407,050 ریال 266,100 (0.62%)
43,851,060 ریال
40,962,620 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
43,079,455 ریال 42,548,546 ریال 117,590 (0.27%)
43,206,724 ریال
40,556,064 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۸
مشاهده صرافی
42,775,730 ریال 0 ریال 84,990 (0.2%)
43,087,340 ریال
40,311,170 ریال
-
مشاهده صرافی
43,430,673 ریال 42,096,460 ریال 323,710 (0.75%)
43,899,807 ریال
40,901,289 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
44,205,820 ریال 0 ریال 146,280 (0.33%)
44,527,640 ریال
41,631,290 ریال
-
مشاهده صرافی
41,893,300 ریال 0 ریال 561,800 (1.34%)
42,966,900 ریال
41,223,130 ریال
-
مشاهده صرافی
43,120,500 ریال 42,318,600 ریال 283,650 (0.66%)
43,652,950 ریال
40,669,510 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۸
مشاهده صرافی
44,386,450 ریال 0 ریال 218,480 (0.49%)
44,710,800 ریال
41,993,080 ریال
-
مشاهده صرافی
51,548,250 ریال 50,801,850 ریال 2,295,750 (4.66%)
51,548,250 ریال
49,170,000 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
43,800,000 ریال 41,333,330 ریال 800,000 (1.86%)
43,800,000 ریال
42,000,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۴
مشاهده صرافی
43,157,400 ریال 0 ریال 358,600 (0.84%)
43,500,600 ریال
40,527,000 ریال
-
مشاهده صرافی
43,124,480 ریال 42,518,480 ریال 635,120 (1.49%)
43,124,480 ریال
40,919,320 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۱
مشاهده صرافی
42,758,000 ریال 42,704,000 ریال 293,000 (0.69%)
42,979,000 ریال
40,390,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۴۶
مشاهده صرافی
43,081,310 ریال 42,448,170 ریال 342,560 (0.8%)
43,452,460 ریال
40,354,910 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
43,006,500 ریال 42,176,550 ریال 913,800 (2.17%)
43,434,000 ریال
39,884,650 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۸
مشاهده صرافی
42,695,809 ریال 0 ریال 156,814 (0.37%)
42,984,396 ریال
40,294,050 ریال
-
مشاهده صرافی
42,989,080 ریال 42,259,640 ریال 524,610 (1.24%)
43,372,670 ریال
40,724,430 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
43,659,290 ریال 42,151,400 ریال 479,220 (1.11%)
44,035,160 ریال
40,906,260 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
42,435,220 ریال 0 ریال 448,157 (1.06%)
43,224,319 ریال
41,530,343 ریال
-
مشاهده صرافی
43,238,500 ریال 42,600,150 ریال 604,120 (1.42%)
43,492,630 ریال
40,626,160 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
45,247,760 ریال 40,681,470 ریال 29,940 (0.07%)
52,418,430 ریال
42,642,490 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۸
مشاهده صرافی
42,766,517 ریال 0 ریال 205,786 (0.48%)
43,257,969 ریال
1,443 ریال
-
مشاهده صرافی
43,110,500 ریال 42,657,500 ریال 537,750 (1.26%)
43,462,500 ریال
40,256,250 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۸
مشاهده صرافی
43,063,500 ریال 42,308,000 ریال 417,260 (0.98%)
43,291,500 ریال
40,313,700 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۸
مشاهده صرافی
43,104,610 ریال 42,590,520 ریال 293,380 (0.69%)
43,418,460 ریال
40,679,150 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۶
مشاهده صرافی
42,835,340 ریال 42,365,420 ریال 0 (0%)
42,835,340 ریال
42,835,340 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۳:۳۳
مشاهده صرافی
43,788,430 ریال 41,886,080 ریال 522,060 (1.21%)
44,081,900 ریال
41,167,470 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۵۹
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی