مقایسه قیمت لایت کوین در بازارهای داخلی

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
53,179,632 ریال 50,580,622 ریال 219,701 (0.41%)
53,688,254 ریال
51,275,558 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
46,589,130 ریال 46,320,000 ریال 2,212,450 (4.75%)
49,287,640 ریال
46,000,020 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۸:۵۶
مشاهده صرافی
53,000,000 ریال 0 ریال 1,033,810 (1.99%)
53,000,000 ریال
50,800,000 ریال
-
مشاهده صرافی
53,540,000 ریال 0 ریال 3,030,000 (6%)
56,250,000 ریال
50,290,000 ریال
-
مشاهده صرافی
52,001,000 ریال 0 ریال 501,000 (0.97%)
52,646,000 ریال
50,310,000 ریال
-
مشاهده صرافی
297,100 ریال 43,146,280 ریال 3,767 (1.28%)
301,380 ریال
293,333 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
52,860,400 ریال 0 ریال 2,857,860 (5.72%)
53,887,010 ریال
44,000,000 ریال
-
مشاهده صرافی
54,908,200 ریال 50,598,000 ریال 1,054,800 (1.96%)
55,611,400 ریال
52,036,800 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۷
مشاهده صرافی
53,585,230 ریال 50,616,960 ریال 733,200 (1.39%)
53,863,530 ریال
51,455,140 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۰
مشاهده صرافی
52,527,120 ریال 51,493,000 ریال 390,590 (0.75%)
52,974,880 ریال
50,315,270 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
8,356,760 ریال 0 ریال 189,900 (2.33%)
17,909,050 ریال
8,068,430 ریال
-
مشاهده صرافی
51,073,020 ریال 0 ریال 647,970 (1.27%)
51,720,990 ریال
50,823,210 ریال
-
مشاهده صرافی
47,356,330 ریال 45,499,220 ریال 3,380,930 (7.69%)
47,585,550 ریال
43,665,440 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ - ۲۱:۴۵
مشاهده صرافی
50,635,520 ریال 0 ریال 634,760 (1.25%)
51,320,000 ریال
50,013,570 ریال
-
مشاهده صرافی
53,045,630 ریال 50,966,250 ریال 766,450 (1.47%)
53,623,960 ریال
41,895,480 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۸
مشاهده صرافی
53,371,190 ریال 0 ریال 690,050 (1.31%)
53,654,920 ریال
51,154,050 ریال
-
مشاهده صرافی
52,916,990 ریال 0 ریال 1,074,060 (2.07%)
53,335,530 ریال
50,460,140 ریال
-
مشاهده صرافی
50,740,200 ریال 53,341,280 ریال 761,390 (1.52%)
51,079,420 ریال
48,672,230 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۸
مشاهده صرافی
48,742,650 ریال 46,269,450 ریال 488,960 (1.01%)
49,537,150 ریال
47,472,710 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ - ۱۲:۰۵
مشاهده صرافی
52,503,260 ریال 51,862,230 ریال 1,033,800 (2.01%)
53,960,770 ریال
50,203,120 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۷
مشاهده صرافی
52,992,243 ریال 52,197,360 ریال 1,236,961 (2.39%)
53,005,525 ریال
50,501,834 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۳۳
مشاهده صرافی
51,361,210 ریال 49,180,100 ریال 3,413,850 (6.65%)
55,993,500 ریال
49,128,400 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - ۱۴:۳۳
مشاهده صرافی
52,018,722 ریال 0 ریال 803,162 (1.57%)
52,548,028 ریال
50,054,160 ریال
-
مشاهده صرافی
53,381,250 ریال 51,225,000 ریال 607,950 (1.15%)
54,036,060 ریال
51,140,250 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۸
مشاهده صرافی
52,618,170 ریال 51,576,220 ریال 853,350 (1.65%)
53,263,960 ریال
50,034,990 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۷
مشاهده صرافی
52,066,750 ریال 51,962,720 ریال 327,160 (0.63%)
52,728,560 ریال
50,210,380 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۷
مشاهده صرافی
52,152,800 ریال 51,214,800 ریال 1,240,200 (2.44%)
52,736,600 ریال
49,444,500 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
53,406,340 ریال 0 ریال 866,340 (1.65%)
53,406,340 ریال
49,511,440 ریال
-
مشاهده صرافی
54,221,250 ریال 0 ریال 85,490 (0.16%)
54,306,740 ریال
54,221,250 ریال
-
مشاهده صرافی
45,213,720 ریال 29,855,910 ریال 597,370 (1.34%)
45,448,980 ریال
44,361,430 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
52,743,540 ریال 51,800,040 ریال 2,360,240 (4.68%)
52,743,540 ریال
50,383,300 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۲۷
مشاهده صرافی
52,629,420 ریال 51,380,400 ریال 734,500 (1.42%)
53,113,060 ریال
50,457,220 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۷
مشاهده صرافی
52,812,985 ریال 51,967,225 ریال 1,068,412 (2.06%)
53,231,751 ریال
50,236,155 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۸
مشاهده صرافی
52,956,100 ریال 0 ریال 1,072,670 (2.07%)
53,464,210 ریال
50,472,020 ریال
-
مشاهده صرافی
52,762,500 ریال 50,931,563 ریال 728,424 (1.4%)
53,409,720 ریال
50,682,753 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۸
مشاهده صرافی
54,802,000 ریال 0 ریال 1,253,450 (2.34%)
55,326,700 ریال
52,003,600 ریال
-
مشاهده صرافی
41,893,300 ریال 0 ریال 561,800 (1.34%)
42,966,900 ریال
41,223,130 ریال
-
مشاهده صرافی
52,518,050 ریال 51,760,800 ریال 170,050 (0.32%)
53,307,760 ریال
50,694,000 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۷
مشاهده صرافی
53,595,440 ریال 0 ریال 662,880 (1.25%)
54,039,840 ریال
51,418,540 ریال
-
مشاهده صرافی
53,137,100 ریال 52,380,700 ریال 1,397,400 (2.7%)
53,137,100 ریال
50,951,500 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۱۴
مشاهده صرافی
54,000,000 ریال 49,913,000 ریال 1,923,000 (3.69%)
54,391,000 ریال
50,190,000 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
48,300,000 ریال 0 ریال 1,333,050 (2.84%)
49,266,000 ریال
46,088,550 ریال
-
مشاهده صرافی
52,545,090 ریال 51,608,090 ریال 586,670 (1.13%)
53,028,740 ریال
50,476,740 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۸
مشاهده صرافی
50,019,000 ریال 49,968,000 ریال 14,000 (0.03%)
51,193,000 ریال
48,255,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - ۱۹:۳۸
مشاهده صرافی
52,673,820 ریال 51,701,340 ریال 845,250 (1.63%)
53,234,780 ریال
50,305,860 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۵
مشاهده صرافی
53,409,000 ریال 52,378,300 ریال 1,054,500 (2.01%)
54,064,500 ریال
49,918,700 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
52,003,968 ریال 0 ریال 662,053 (1.29%)
52,535,988 ریال
50,000,993 ریال
-
مشاهده صرافی
52,552,500 ریال 51,660,780 ریال 611,480 (1.18%)
53,007,150 ریال
50,428,320 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۷
مشاهده صرافی
53,485,820 ریال 51,347,660 ریال 875,620 (1.66%)
54,141,910 ریال
50,982,900 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۸
مشاهده صرافی
52,215,900 ریال 0 ریال 1,003,357 (1.92%)
55,545,582 ریال
52,215,900 ریال
-
مشاهده صرافی
52,519,000 ریال 51,720,870 ریال 821,520 (1.59%)
53,960,770 ریال
50,481,430 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۸
مشاهده صرافی
56,863,260 ریال 49,559,720 ریال 1,152,430 (2.07%)
57,439,470 ریال
54,224,800 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۸
مشاهده صرافی
54,341,574 ریال 0 ریال 1,299,379 (2.45%)
54,424,370 ریال
1,905 ریال
-
مشاهده صرافی
52,500,000 ریال 51,843,750 ریال 463,500 (0.89%)
53,144,000 ریال
50,398,000 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۸
مشاهده صرافی
52,490,480 ریال 51,590,000 ریال 750,780 (1.45%)
53,034,600 ریال
50,304,050 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۵۸
مشاهده صرافی
52,566,900 ریال 51,506,570 ریال 398,750 (0.76%)
52,987,000 ریال
50,342,980 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۴:۴۹
مشاهده صرافی
56,105,700 ریال 55,490,050 ریال 504,540 (0.91%)
56,732,420 ریال
55,601,160 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ - ۰۱:۳۲
مشاهده صرافی
54,602,230 ریال 53,000,000 ریال 1,750,420 (3.31%)
55,235,600 ریال
52,166,980 ریال
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ - ۱۳:۴۶
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی