مقایسه قیمت دوج در بازارهای داخلی

doge

دوج
DOGE

جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
65,208 ریال 62,449 ریال 2,508 (3.85%)
67,716 ریال
63,201 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۲:۳۴
مشاهده صرافی
60,200 ریال 59,560 ریال 1,490 (2.48%)
61,980 ریال
58,310 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۳
مشاهده صرافی
65,000 ریال 64,800 ریال 1,880 (2.89%)
66,990 ریال
35,000 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ - ۱۰:۰۴
مشاهده صرافی
59,940 ریال 0 ریال 1,770 (2.95%)
62,150 ریال
58,000 ریال
-
مشاهده صرافی
59,810 ریال 0 ریال 1,710 (2.86%)
61,520 ریال
58,100 ریال
-
مشاهده صرافی
676,090 ریال 0 ریال 0 (0%)
676,090 ریال
676,090 ریال
-
مشاهده صرافی
59,800 ریال 0 ریال 1,660 (2.78%)
61,680 ریال
58,000 ریال
-
مشاهده صرافی
63,920 ریال 0 ریال 1,820 (2.93%)
64,000 ریال
60,000 ریال
-
مشاهده صرافی
58,984 ریال 54,814 ریال 2,257 (3.83%)
61,241 ریال
57,291 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۳
مشاهده صرافی
61,710 ریال 57,820 ریال 1,590 (2.58%)
63,340 ریال
60,010 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۱
مشاهده صرافی
59,870 ریال 59,340 ریال 2,040 (3.41%)
62,020 ریال
58,400 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۲
مشاهده صرافی
63,180 ریال 58,970 ریال 2,420 (3.83%)
65,600 ریال
61,330 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۳۹
مشاهده صرافی
59,550 ریال 0 ریال 1,700 (2.85%)
61,540 ریال
58,240 ریال
-
مشاهده صرافی
70,980 ریال 0 ریال 1,130 (1.62%)
71,210 ریال
69,550 ریال
-
مشاهده صرافی
60,750 ریال 0 ریال 2,190 (3.6%)
62,940 ریال
60,440 ریال
-
مشاهده صرافی
456,330 ریال 435,520 ریال 22,500 (4.93%)
478,870 ریال
435,890 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۳
مشاهده صرافی
62,770 ریال 60,310 ریال 50 (0.08%)
64,400 ریال
62,150 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ - ۱۵:۳۵
مشاهده صرافی
62,990 ریال 0 ریال 300 (0.48%)
64,980 ریال
62,370 ریال
-
مشاهده صرافی
60,551 ریال 0 ریال 283 (0.47%)
60,912 ریال
58,860 ریال
-
مشاهده صرافی
62,460 ریال 61,190 ریال 220 (0.35%)
63,800 ریال
61,520 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ - ۱۲:۰۴
مشاهده صرافی
60,400 ریال 59,760 ریال 1,950 (3.23%)
62,950 ریال
58,260 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۳
مشاهده صرافی
60,840 ریال 59,451 ریال 1,474 (2.42%)
62,314 ریال
58,785 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۱
مشاهده صرافی
60,570 ریال 59,370 ریال 1,700 (2.81%)
62,270 ریال
58,800 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۳
مشاهده صرافی
60,348 ریال 58,961 ریال 1,532 (2.54%)
62,181 ریال
58,335 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۳
مشاهده صرافی
59,180 ریال 0 ریال 2,330 (3.94%)
61,660 ریال
58,100 ریال
-
مشاهده صرافی
60,280 ریال 59,480 ریال 1,440 (2.39%)
61,720 ریال
58,300 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۳۹
مشاهده صرافی
61,000 ریال 58,280 ریال 760 (1.25%)
62,490 ریال
60,530 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۱۵:۱۳
مشاهده صرافی
59,848 ریال 0 ریال 1,741 (2.91%)
61,589 ریال
58,246 ریال
-
مشاهده صرافی
60,080 ریال 0 ریال 1,360 (2.26%)
61,920 ریال
58,890 ریال
-
مشاهده صرافی
61,100 ریال 59,212 ریال 1,657 (2.71%)
62,757 ریال
59,193 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۱
مشاهده صرافی
54,360 ریال 0 ریال 3,750 (6.9%)
58,110 ریال
52,770 ریال
-
مشاهده صرافی
63,700 ریال 0 ریال 710 (1.11%)
65,120 ریال
63,380 ریال
-
مشاهده صرافی
60,370 ریال 59,180 ریال 1,930 (3.2%)
62,300 ریال
58,410 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۱
مشاهده صرافی
60,180 ریال 59,180 ریال 1,650 (2.74%)
61,920 ریال
58,300 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۳
مشاهده صرافی
177,600,000 ریال 0 ریال 4,253,860 (2.4%)
182,510,100 ریال
173,118,790 ریال
-
مشاهده صرافی
59,970 ریال 59,370 ریال 1,710 (2.85%)
61,680 ریال
58,120 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۳
مشاهده صرافی
60,260 ریال 59,650 ریال 1,400 (2.32%)
61,810 ریال
58,560 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۱
مشاهده صرافی
60,280 ریال 59,390 ریال 1,580 (2.62%)
61,860 ریال
58,590 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۲
مشاهده صرافی
60,650 ریال 59,110 ریال 1,590 (2.62%)
62,430 ریال
58,850 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۳۶
مشاهده صرافی
60,287 ریال 59,491 ریال 1,365 (2.26%)
61,822 ریال
58,645 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۱
مشاهده صرافی
60,660 ریال 0 ریال 2,290 (3.78%)
62,950 ریال
58,610 ریال
-
مشاهده صرافی
60,677 ریال 59,085 ریال 1,700 (2.8%)
62,463 ریال
58,639 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۲
مشاهده صرافی
27,610 ریال 27,230 ریال 2,090 (7.57%)
66,850 ریال
27,160 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ - ۱۶:۴۲
مشاهده صرافی
63,270 ریال 0 ریال 2,450 (3.87%)
65,720 ریال
61,260 ریال
-
مشاهده صرافی
60,790 ریال 0 ریال 2,550 (4.19%)
63,590 ریال
60,630 ریال
-
مشاهده صرافی
60,330 ریال 59,430 ریال 1,610 (2.67%)
62,000 ریال
58,450 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۱
مشاهده صرافی
62,190 ریال 0 ریال 1,610 (2.59%)
63,950 ریال
60,340 ریال
-
مشاهده صرافی
60,080 ریال 59,290 ریال 1,580 (2.63%)
61,660 ریال
59,020 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۲۲
مشاهده صرافی
61,000 ریال 58,100 ریال 1,400 (2.3%)
62,450 ریال
60,000 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۳۷
مشاهده صرافی
59,920 ریال 59,280 ریال 1,420 (2.37%)
62,180 ریال
58,180 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۳۵
مشاهده صرافی
60,480 ریال 59,290 ریال 1,630 (2.7%)
62,220 ریال
58,460 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۱
مشاهده صرافی
60,270 ریال 59,380 ریال 1,480 (2.46%)
61,750 ریال
58,360 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۱
مشاهده صرافی
60,100 ریال 59,500 ریال 1,500 (2.5%)
61,900 ریال
58,100 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۳
مشاهده صرافی
61,820 ریال 60,350 ریال 420 (0.68%)
62,240 ریال
61,180 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۰۱:۱۷
مشاهده صرافی
60,020 ریال 59,000 ریال 1,190 (1.98%)
61,210 ریال
57,920 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۳
مشاهده صرافی
60,650 ریال 59,150 ریال 1,570 (2.59%)
62,220 ریال
58,350 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۳۵
مشاهده صرافی
59,535 ریال 0 ریال 1,348 (2.26%)
62,431 ریال
58,788 ریال
-
مشاهده صرافی
59,988 ریال 59,007 ریال 1,851 (3.09%)
61,839 ریال
58,086 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۱
مشاهده صرافی
60,440 ریال 59,650 ریال 1,650 (2.73%)
62,090 ریال
58,340 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۲
مشاهده صرافی
67,806 ریال 0 ریال 797 (1.18%)
68,853 ریال
2 ریال
-
مشاهده صرافی
60,150 ریال 59,450 ریال 1,330 (2.21%)
61,480 ریال
58,360 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۳
مشاهده صرافی
59,950 ریال 59,250 ریال 1,900 (3.17%)
61,850 ریال
58,260 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۲
مشاهده صرافی
60,140 ریال 59,540 ریال 1,530 (2.54%)
61,770 ریال
58,490 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۱
مشاهده صرافی
60,450 ریال 58,720 ریال 2,620 (4.33%)
63,110 ریال
58,540 ریال
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - ۲۳:۴۱
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی