قیمت دوج (DOGE)

  • جستجو
بخش ها
دسترسی ها
انتخاب ارز
جستجو
صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
58,882 ریال 58,113 ریال 1,510 (2.56%)
60,492 ریال
56,580 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۵:۵۹
مشاهده صرافی
58,470 ریال 0 ریال 100 (0.17%)
59,170 ریال
55,940 ریال
-
مشاهده صرافی
58,500 ریال 0 ریال 640 (1.11%)
58,500 ریال
55,550 ریال
-
مشاهده صرافی
59,180 ریال 0 ریال 850 (1.46%)
59,450 ریال
55,790 ریال
-
مشاهده صرافی
58,100 ریال 0 ریال 720 (1.24%)
59,040 ریال
55,780 ریال
-
مشاهده صرافی
58,600 ریال 74,783 ریال 325 (0.55%)
59,348 ریال
56,010 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
58,980 ریال 0 ریال 260 (0.44%)
59,660 ریال
55,670 ریال
-
مشاهده صرافی
60,446 ریال 55,701 ریال 176 (0.29%)
61,471 ریال
56,901 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۷
مشاهده صرافی
58,715 ریال 58,097 ریال 188 (0.32%)
87,910 ریال
55,337 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
60,180 ریال 56,390 ریال 30 (0.05%)
60,940 ریال
57,210 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
58,960 ریال 57,970 ریال 100 (0.17%)
59,500 ریال
55,650 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
38,633,380 ریال 0 ریال 247,680 (0.65%)
39,075,870 ریال
35,509,700 ریال
-
مشاهده صرافی
61,550 ریال 57,450 ریال 360 (0.58%)
62,780 ریال
58,080 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
58,460 ریال 0 ریال 50 (0.09%)
58,860 ریال
55,540 ریال
-
مشاهده صرافی
59,270 ریال 56,940 ریال 270 (0.46%)
60,300 ریال
56,240 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
60,180 ریال 0 ریال 500 (0.83%)
61,130 ریال
55,870 ریال
-
مشاهده صرافی
60,150 ریال 56,550 ریال 120 (0.2%)
60,910 ریال
56,600 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۷
مشاهده صرافی
59,550 ریال 0 ریال 10 (0.02%)
60,320 ریال
56,230 ریال
-
مشاهده صرافی
60,130 ریال 0 ریال 270 (0.45%)
60,670 ریال
56,800 ریال
-
مشاهده صرافی
59,043 ریال 0 ریال 97 (0.16%)
59,690 ریال
55,805 ریال
-
مشاهده صرافی
57,840 ریال 59,660 ریال 140 (0.24%)
58,800 ریال
54,880 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
58,940 ریال 57,720 ریال 30 (0.05%)
59,290 ریال
55,510 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
58,740 ریال 57,980 ریال 200 (0.34%)
59,000 ریال
55,510 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
58,647 ریال 57,183 ریال 556 (0.95%)
59,785 ریال
55,325 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
70,120 ریال 64,600 ریال 730 (1.04%)
71,000 ریال
69,670 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۰۴:۱۵
مشاهده صرافی
57,155 ریال 0 ریال 1,685 (2.95%)
59,360 ریال
56,310 ریال
-
مشاهده صرافی
59,311 ریال 57,764 ریال 379 (0.64%)
59,616 ریال
55,444 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۷
مشاهده صرافی
58,920 ریال 57,760 ریال 30 (0.05%)
59,620 ریال
55,380 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
58,420 ریال 58,000 ریال 0 (0%)
59,440 ریال
55,090 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۴
مشاهده صرافی
59,180 ریال 58,150 ریال 250 (0.42%)
59,610 ریال
55,600 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
39,000,000 ریال 0 ریال 900,000 (2.36%)
39,000,000 ریال
35,500,000 ریال
-
مشاهده صرافی
58,870 ریال 58,350 ریال 210 (0.36%)
59,460 ریال
55,340 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۴
مشاهده صرافی
63,070 ریال 43,180 ریال 700 (1.12%)
64,340 ریال
61,610 ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
59,260 ریال 57,700 ریال 160 (0.27%)
60,190 ریال
56,110 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
58,658 ریال 57,935 ریال 376 (0.64%)
59,549 ریال
55,549 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
58,290 ریال 0 ریال 400 (0.69%)
59,430 ریال
55,010 ریال
-
مشاهده صرافی
59,211 ریال 57,392 ریال 165 (0.28%)
60,303 ریال
56,015 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
61,440 ریال 0 ریال 270 (0.44%)
62,540 ریال
57,860 ریال
-
مشاهده صرافی
60,790 ریال 0 ریال 2,550 (4.19%)
63,590 ریال
60,630 ریال
-
مشاهده صرافی
58,830 ریال 57,720 ریال 80 (0.14%)
59,670 ریال
55,680 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
60,690 ریال 0 ریال 50 (0.08%)
61,530 ریال
57,360 ریال
-
مشاهده صرافی
83,420 ریال 82,210 ریال 4,360 (5.51%)
83,570 ریال
78,780 ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ - ۱۶:۰۱
مشاهده صرافی
58,990 ریال 56,030 ریال 1,000 (1.7%)
60,350 ریال
58,100 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۴:۲۰
مشاهده صرافی
58,973 ریال 0 ریال 185 (0.31%)
59,640 ریال
55,501 ریال
-
مشاهده صرافی
58,540 ریال 57,720 ریال 130 (0.22%)
59,360 ریال
56,400 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۵:۳۹
مشاهده صرافی
61,000 ریال 58,000 ریال 1,000 (1.64%)
63,000 ریال
57,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۳:۴۳
مشاهده صرافی
59,430 ریال 57,020 ریال 10 (0.02%)
60,230 ریال
55,930 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
57,521 ریال 58,653 ریال 224 (0.39%)
59,765 ریال
54,475 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
58,650 ریال 57,660 ریال 350 (0.6%)
59,640 ریال
55,550 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
59,650 ریال 57,600 ریال 250 (0.42%)
60,370 ریال
55,970 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۷
مشاهده صرافی
57,391 ریال 0 ریال 1,247 (2.22%)
57,600 ریال
56,001 ریال
-
مشاهده صرافی
58,600 ریال 58,120 ریال 310 (0.53%)
60,000 ریال
55,000 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
58,307 ریال 0 ریال 90 (0.15%)
59,267 ریال
2 ریال
-
مشاهده صرافی
58,780 ریال 58,170 ریال 330 (0.56%)
59,300 ریال
55,400 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۸
مشاهده صرافی
58,770 ریال 57,740 ریال 260 (0.44%)
59,390 ریال
55,030 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۶
مشاهده صرافی
58,620 ریال 58,000 ریال 190 (0.32%)
91,000 ریال
55,680 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۶:۰۵
مشاهده صرافی
59,000 ریال 57,050 ریال 1,300 (2.2%)
60,800 ریال
57,080 ریال
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۱۵:۵۰
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی