شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون نروژ / دلار

  • نرخ فعلی:0.096
  • بالاترین قیمت روز:0.0966
  • پایین ترین قیمت روز:0.0957
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0964
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۰:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.0961
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.096 ریال12:00:25
0.096 ریال12:00:23
0.0957 ریال11:57:05
0.096 ریال11:56:13
0.0957 ریال11:52:04
0.0958 ریال11:50:06
0.0958 ریال11:50:06
0.096 ریال11:49:13
0.0958 ریال11:47:04
0.096 ریال11:43:04
0.0959 ریال11:42:12
0.096 ریال11:36:05
0.0959 ریال11:35:12
0.0959 ریال11:35:11
0.096 ریال11:32:04
0.0962 ریال11:29:04
0.0959 ریال11:28:11
0.0962 ریال11:27:04
0.0961 ریال11:22:04
0.0959 ریال11:21:13
0.096 ریال11:15:05
0.096 ریال11:15:04
0.0959 ریال11:14:12
0.096 ریال11:08:04
0.0959 ریال11:07:11
0.096 ریال11:02:04
0.0961 ریال11:01:05
0.0959 ریال11:00:17
0.0959 ریال11:00:15
0.0961 ریال10:57:04
0.0959 ریال10:56:10
0.0962 ریال10:52:03
0.0961 ریال10:50:05
0.0961 ریال10:50:04
0.0959 ریال10:49:10
0.0961 ریال10:47:04
0.0959 ریال10:42:11
0.096 ریال10:37:03
0.0963 ریال10:36:04
0.0959 ریال10:35:13
0.0959 ریال10:35:12
0.0963 ریال10:32:04
0.096 ریال10:29:04
0.0959 ریال10:28:11
0.096 ریال10:22:04
0.0959 ریال9:43:04
0.0958 ریال9:42:12
0.0959 ریال9:36:05
0.0958 ریال9:35:12
0.0958 ریال9:35:12
0.0959 ریال9:32:04
0.0958 ریال9:27:04
0.0959 ریال9:21:15
0.0958 ریال9:17:04
0.0957 ریال9:15:04
0.0957 ریال9:15:04
0.0959 ریال9:14:11
0.0957 ریال9:12:04
0.0959 ریال9:07:12
0.0958 ریال9:01:06
0.0959 ریال9:00:18
0.0959 ریال9:00:17
0.0958 ریال8:57:04
0.0959 ریال8:47:05
0.0961 ریال8:43:05
0.0959 ریال8:42:13
0.0961 ریال8:36:05
0.0959 ریال8:35:11
0.0959 ریال8:35:11
0.0961 ریال8:32:05
0.096 ریال8:29:05
0.0959 ریال8:28:12
0.096 ریال8:22:05
0.0959 ریال8:21:14
0.096 ریال8:15:06
0.096 ریال8:15:05
0.0959 ریال8:14:13
0.096 ریال8:08:06
0.0959 ریال8:02:06
0.096 ریال8:01:09
0.0959 ریال8:00:21
0.0959 ریال8:00:18
0.096 ریال7:57:05
0.0959 ریال7:52:05
0.096 ریال7:50:06
0.096 ریال7:50:06
0.0959 ریال7:49:11
0.096 ریال7:47:05
0.0961 ریال7:43:05
0.0959 ریال7:42:23
0.096 ریال7:37:06
0.0961 ریال7:36:06
0.0959 ریال7:35:13
0.0959 ریال7:35:13
0.0961 ریال7:32:05
0.096 ریال7:29:05
0.0959 ریال7:28:11
0.096 ریال7:22:06
0.0959 ریال7:21:13
0.0961 ریال7:17:05
0.096 ریال7:15:06
0.096 ریال7:15:05
0.0959 ریال7:14:11
0.096 ریال7:12:05
0.0961 ریال7:08:06
0.0959 ریال7:07:11
0.0961 ریال7:01:06
0.096 ریال7:00:19
0.096 ریال7:00:17
0.0961 ریال6:57:05
0.096 ریال6:50:07
0.096 ریال6:50:06
0.0959 ریال6:49:11
0.096 ریال6:47:05
0.0961 ریال6:43:04
0.0959 ریال6:42:12
0.096 ریال6:36:06
0.0959 ریال6:35:13
0.0959 ریال6:35:12
0.096 ریال6:32:04
0.0961 ریال6:29:04
0.0959 ریال6:28:11
0.0961 ریال6:17:05
0.096 ریال6:15:04
0.096 ریال6:15:04
0.0961 ریال6:14:12
0.096 ریال6:12:04
0.0961 ریال6:02:06
0.0959 ریال5:56:11
0.096 ریال5:52:04
0.0961 ریال5:50:05
0.0961 ریال5:50:05
0.0959 ریال5:49:09
0.0961 ریال5:47:04
0.096 ریال5:43:04
0.0959 ریال5:42:10
0.0961 ریال5:37:03
0.096 ریال5:36:05
0.0959 ریال5:35:11
0.0959 ریال5:35:10
0.096 ریال5:32:05
0.0962 ریال5:29:04
0.0959 ریال5:28:10
0.0962 ریال5:27:03
0.0963 ریال5:22:04
0.0959 ریال5:21:10
0.0963 ریال5:15:04
0.0963 ریال5:15:03
0.0959 ریال5:14:09
0.0963 ریال5:08:04
0.0959 ریال5:07:06
0.0962 ریال5:01:05
0.0959 ریال5:00:10
0.0959 ریال5:00:09
0.0962 ریال4:57:04
0.0959 ریال4:56:07
0.0963 ریال4:50:05
0.0963 ریال4:50:04
0.0959 ریال4:49:06
0.0963 ریال4:47:03
0.0962 ریال4:43:04
0.0959 ریال4:42:06
0.0963 ریال4:37:04
0.0962 ریال4:36:04
0.0959 ریال4:35:07
0.0959 ریال4:35:06
0.0962 ریال4:32:04
0.0963 ریال4:29:04
0.0964 ریال4:28:11
0.0963 ریال4:27:04
0.0964 ریال4:22:03
0.0959 ریال4:21:07
0.0962 ریال4:15:04
0.0962 ریال4:15:03
0.0959 ریال4:14:06
0.0962 ریال4:12:04
0.0964 ریال4:08:04
0.0959 ریال4:07:07
0.0963 ریال4:02:04
0.0964 ریال4:01:05
0.0959 ریال4:00:11
0.0959 ریال4:00:10
0.0964 ریال3:57:04
0.0959 ریال3:56:07
0.0964 ریال3:52:04
0.0962 ریال3:50:05
0.0962 ریال3:50:04
0.0959 ریال3:49:11
0.0962 ریال3:47:03
0.0964 ریال3:43:04
0.0962 ریال3:42:12
0.0964 ریال3:36:05
0.0962 ریال3:35:12
0.0962 ریال3:35:11
0.0964 ریال3:32:04
0.0961 ریال3:29:04
0.0962 ریال3:28:11
0.0961 ریال3:27:03
0.0962 ریال3:22:04
0.0959 ریال3:21:12
0.0961 ریال3:17:03
0.0964 ریال3:15:05
0.0964 ریال3:15:04
0.0959 ریال3:14:10
0.0964 ریال3:08:04
0.0959 ریال3:07:10
0.0962 ریال3:02:04
0.0961 ریال3:01:05
0.0963 ریال3:00:18
0.0963 ریال3:00:17
0.0961 ریال2:57:04
0.0963 ریال2:56:12
0.0962 ریال2:52:04
0.0964 ریال2:50:05
0.0964 ریال2:50:05
0.0963 ریال2:49:13
0.0964 ریال2:47:04
0.0963 ریال2:43:05
0.0966 ریال2:42:13
0.0963 ریال2:36:04
0.0966 ریال2:35:14
0.0966 ریال2:35:14
0.0963 ریال2:32:04
0.0965 ریال2:29:04
0.0966 ریال2:28:12
0.0965 ریال1:57:04
0.0962 ریال1:56:12
0.0965 ریال1:50:05
0.0965 ریال1:50:04
0.0962 ریال1:49:11
0.0965 ریال1:47:04
0.0962 ریال1:43:04
0.0959 ریال1:42:11
0.0965 ریال1:36:04
0.0959 ریال1:35:10
0.0959 ریال1:35:10
0.0965 ریال1:29:04
0.0959 ریال1:28:10
0.0965 ریال1:22:04
0.0959 ریال1:21:11
0.0965 ریال1:15:05
0.0965 ریال1:15:04
0.0959 ریال1:14:11
0.0965 ریال1:08:03
0.0962 ریال1:07:09
0.0965 ریال1:02:04
0.0964 ریال1:01:06
0.0962 ریال1:00:14
0.0962 ریال1:00:12
0.0964 ریال0:57:04
0.0962 ریال0:56:10
0.0964 ریال0:50:05
0.0964 ریال0:50:04
0.0959 ریال0:49:09
0.0964 ریال0:47:03
0.0962 ریال0:43:04
0.0959 ریال0:42:08
0.0962 ریال0:37:04
0.0964 ریال0:36:04
0.0959 ریال0:35:09
0.0959 ریال0:35:09
0.0964 ریال0:29:04
0.0959 ریال0:28:09
0.0964 ریال0:27:03
0.0963 ریال0:22:04
0.0959 ریال0:21:12
0.0964 ریال0:17:03
0.0962 ریال0:15:04
0.0962 ریال0:15:03
0.0959 ریال0:14:11
0.0962 ریال0:12:03
0.0964 ریال0:08:05
0.0959 ریال0:07:09
0.0964 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی