شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کونا کرواسی / دلار تقاضا

  • نرخ فعلی:0.1466
  • بالاترین قیمت روز:0.1467
  • پایین ترین قیمت روز:0.1447
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1447
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.1458
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک کونا کرواسی / دلار تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک کونا کرواسی / دلار تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1466 ریال15:43:06
0.1461 ریال15:42:18
0.1467 ریال15:36:07
0.1461 ریال15:35:18
0.1461 ریال15:35:17
0.1467 ریال15:29:05
0.1461 ریال15:28:15
0.1467 ریال15:22:06
0.1461 ریال15:21:17
0.1467 ریال15:18:05
0.1466 ریال15:15:05
0.1466 ریال15:15:05
0.1461 ریال15:14:15
0.1466 ریال15:08:04
0.1461 ریال15:07:16
0.1466 ریال15:01:06
0.1461 ریال15:00:31
0.1461 ریال15:00:30
0.1466 ریال14:57:06
0.1461 ریال14:56:17
0.1466 ریال14:50:05
0.1466 ریال14:50:05
0.1461 ریال14:49:16
0.1466 ریال14:43:05
0.1461 ریال14:42:17
0.1466 ریال14:36:05
0.1461 ریال14:35:16
0.1461 ریال14:35:16
0.1466 ریال14:29:04
0.1461 ریال14:28:18
0.1466 ریال14:22:05
0.1461 ریال14:21:16
0.1466 ریال14:15:05
0.1466 ریال14:15:04
0.1461 ریال14:14:15
0.1466 ریال14:08:05
0.1461 ریال14:07:18
0.1466 ریال14:03:06
0.1465 ریال14:01:06
0.1461 ریال14:00:31
0.1461 ریال14:00:29
0.1465 ریال13:58:05
0.1464 ریال13:57:05
0.1461 ریال13:56:15
0.1464 ریال13:50:06
0.1464 ریال13:50:04
0.1461 ریال13:49:15
0.1464 ریال13:47:05
0.1463 ریال13:43:04
0.1461 ریال13:42:16
0.1463 ریال13:36:05
0.1461 ریال13:35:18
0.1461 ریال13:35:17
0.1463 ریال13:29:06
0.1461 ریال13:28:16
0.1463 ریال13:23:05
0.1462 ریال13:22:05
0.1461 ریال13:21:16
0.1462 ریال13:15:06
0.1462 ریال13:15:04
0.1461 ریال13:14:16
0.1462 ریال13:08:06
0.1461 ریال13:07:17
0.1462 ریال13:01:06
0.1461 ریال13:00:23
0.1461 ریال13:00:22
0.1462 ریال12:57:05
0.1461 ریال12:56:17
0.1462 ریال12:50:06
0.1462 ریال12:50:05
0.1461 ریال12:49:15
0.1462 ریال12:43:06
0.1461 ریال12:42:17
0.1462 ریال12:36:05
0.1461 ریال12:35:17
0.1461 ریال12:35:17
0.1462 ریال12:29:05
0.1461 ریال12:28:17
0.1462 ریال12:23:05
0.1463 ریال12:22:05
0.1461 ریال12:21:16
0.1463 ریال12:15:06
0.1463 ریال12:15:05
0.1461 ریال12:14:15
0.1463 ریال12:12:05
0.1462 ریال12:08:05
0.1461 ریال12:07:20
0.1462 ریال12:01:09
0.1461 ریال12:00:33
0.1461 ریال12:00:30
0.1462 ریال11:57:05
0.1461 ریال11:56:16
0.1462 ریال11:50:07
0.1462 ریال11:50:06
0.1461 ریال11:49:16
0.1462 ریال11:43:06
0.1461 ریال11:27:05
0.1462 ریال11:22:05
0.1461 ریال11:21:15
0.1462 ریال11:15:06
0.1462 ریال11:15:05
0.1461 ریال11:14:15
0.1462 ریال11:08:04
0.1461 ریال11:07:17
0.1462 ریال11:01:07
0.1461 ریال11:00:26
0.1461 ریال11:00:24
0.1462 ریال10:57:05
0.1461 ریال10:56:15
0.1462 ریال10:53:05
0.1461 ریال9:01:06
0.1459 ریال9:00:24
0.1459 ریال9:00:22
0.1461 ریال8:57:04
0.1459 ریال8:56:27
0.146 ریال8:50:06
0.146 ریال8:50:06
0.1459 ریال8:49:16
0.146 ریال8:43:05
0.1459 ریال8:42:15
0.146 ریال8:36:06
0.1459 ریال8:35:18
0.1459 ریال8:35:17
0.146 ریال8:29:04
0.1459 ریال8:28:18
0.146 ریال8:22:05
0.1459 ریال8:21:15
0.146 ریال8:15:05
0.146 ریال8:15:05
0.1459 ریال8:14:15
0.146 ریال8:08:05
0.1459 ریال8:07:16
0.146 ریال8:01:06
0.1459 ریال8:00:28
0.1459 ریال8:00:23
0.146 ریال7:57:05
0.1459 ریال7:56:17
0.146 ریال7:50:06
0.146 ریال7:50:06
0.1459 ریال7:49:15
0.146 ریال7:43:06
0.1459 ریال7:42:15
0.146 ریال7:36:05
0.1459 ریال7:35:17
0.1459 ریال7:35:17
0.146 ریال7:29:04
0.1459 ریال7:28:17
0.146 ریال7:22:05
0.1459 ریال7:21:16
0.146 ریال7:15:05
0.146 ریال7:15:04
0.1459 ریال7:14:15
0.146 ریال7:08:05
0.1459 ریال5:08:05
0.1447 ریال5:07:15
0.1459 ریال5:01:05
0.1447 ریال5:00:21
0.1447 ریال5:00:21
0.1459 ریال4:57:05
0.1447 ریال4:56:15
0.1459 ریال4:50:05
0.1459 ریال4:50:04
0.1447 ریال4:49:14
0.1459 ریال4:43:05
0.1447 ریال4:42:16
0.1459 ریال4:36:05
0.1447 ریال4:35:15
0.1447 ریال4:35:14
0.1459 ریال4:29:05
0.1447 ریال4:28:15
0.1459 ریال4:22:04
0.1447 ریال4:21:15
0.1459 ریال4:15:05
0.1459 ریال4:15:04
0.1447 ریال4:14:13
0.1459 ریال4:08:05
0.1447 ریال4:07:15
0.1459 ریال4:01:07
0.1447 ریال4:00:27
0.1447 ریال4:00:27
0.1459 ریال3:57:05
0.1447 ریال3:56:15
0.1459 ریال3:50:06
0.1459 ریال3:50:05
0.1447 ریال3:49:15
0.1459 ریال3:43:05
0.1447 ریال3:42:14
0.1459 ریال3:36:05
0.1447 ریال3:35:15
0.1447 ریال3:35:14
0.1459 ریال3:29:05
0.1447 ریال3:28:15
0.1459 ریال3:22:05
0.1447 ریال3:21:14
0.1459 ریال3:15:05
0.1459 ریال3:15:04
0.1447 ریال3:14:13
0.1459 ریال3:08:05
0.1447 ریال3:07:17
0.1459 ریال3:01:06
0.1447 ریال3:00:21
0.1447 ریال3:00:20
0.1459 ریال2:57:06
0.1447 ریال2:56:14
0.1459 ریال2:50:06
0.1459 ریال2:50:05
0.1447 ریال2:49:14
0.1459 ریال2:43:05
0.1447 ریال2:42:16
0.1459 ریال2:36:05
0.1447 ریال2:35:16
0.1447 ریال2:35:15
0.1459 ریال2:29:05
0.1447 ریال2:28:15
0.1459 ریال2:22:05
0.1447 ریال2:21:15
0.1459 ریال2:15:06
0.1459 ریال2:15:04
0.1447 ریال2:14:14
0.1459 ریال2:08:04
0.1447 ریال2:07:15
0.1459 ریال2:01:08
0.1447 ریال2:00:26
0.1447 ریال2:00:25
0.1459 ریال1:57:05
0.1447 ریال1:56:14
0.1459 ریال1:52:05
0.1458 ریال1:50:05
0.1458 ریال1:50:04
0.1447 ریال1:49:13
0.1458 ریال1:43:05
0.1447 ریال1:42:15
0.1458 ریال1:36:05
0.1447 ریال1:35:16
0.1447 ریال1:35:14
0.1458 ریال1:29:04
0.1447 ریال1:28:13
0.1458 ریال1:22:04
0.1447 ریال1:21:15
0.1458 ریال1:15:05
0.1458 ریال1:15:04
0.1447 ریال1:14:14
0.1458 ریال1:08:05
0.1447 ریال1:07:14
0.1458 ریال1:01:06
0.1447 ریال1:00:25
0.1447 ریال1:00:21
0.1458 ریال0:57:04
0.1447 ریال0:56:15
0.1458 ریال0:50:05
0.1458 ریال0:50:05
0.1447 ریال0:49:13
0.1458 ریال0:43:04
0.1447 ریال0:42:14
0.1458 ریال0:36:05
0.1447 ریال0:35:15
0.1447 ریال0:35:14
0.1458 ریال0:29:04
0.1447 ریال0:28:14
0.1458 ریال0:22:05
0.1447 ریال0:21:15
0.1458 ریال0:15:05
0.1458 ریال0:15:04
0.1447 ریال0:14:14
0.1458 ریال0:08:06
0.1447 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی