شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سدی غنا / دلار

  • نرخ فعلی:0.1792
  • بالاترین قیمت روز:0.1815
  • پایین ترین قیمت روز:0.1786
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3,875.32
  • درصد بیشترین نوسان روز:2162846.43%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1812
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۶:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.1795
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک سدی غنا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک سدی غنا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.438 ریال19:51:13
0.138816 ریال19:50:20
124.713 ریال19:43:53
4.7549 ریال19:42:25
3,876 ریال19:38:19
0.6819 ریال19:32:19
0.001489 ریال19:29:15
566.98 ریال19:24:18
420.2922 ریال19:24:18
0.02963 ریال19:20:16
6.9358 ریال19:19:08
0.6606 ریال19:19:06
0.000637 ریال19:14:23
1.0998 ریال19:02:35
0.1792 ریال18:36:06
0.1799 ریال18:35:24
0.1799 ریال18:35:23
0.1792 ریال18:33:07
0.1799 ریال18:28:20
0.1805 ریال18:27:06
0.1799 ریال17:51:20
0.1805 ریال17:50:25
0.1805 ریال17:50:23
0.1786 ریال17:49:27
0.1799 ریال17:43:17
0.1786 ریال17:42:29
0.1799 ریال17:37:16
0.1786 ریال17:36:17
0.1799 ریال17:35:35
0.1799 ریال17:35:35
0.1786 ریال17:31:22
0.1799 ریال17:17:19
0.1805 ریال17:15:18
0.1805 ریال17:15:17
0.1799 ریال16:50:23
0.1799 ریال16:50:21
0.1792 ریال16:49:26
0.1799 ریال16:47:17
0.1792 ریال16:42:26
0.1799 ریال16:41:17
0.1792 ریال16:36:16
0.1799 ریال16:35:31
0.1799 ریال16:35:30
0.1792 ریال16:29:15
0.1799 ریال16:28:27
0.1792 ریال16:22:15
0.1799 ریال16:11:14
0.1792 ریال16:09:12
0.18 ریال16:08:12
0.1799 ریال16:07:22
0.1792 ریال16:03:13
0.1799 ریال15:42:23
0.1792 ریال15:39:13
0.1799 ریال15:37:11
0.1815 ریال15:36:12
0.1799 ریال15:25:12
0.1799 ریال15:25:11
0.1802 ریال15:22:11
0.1799 ریال15:21:29
0.1802 ریال15:19:12
0.1799 ریال15:17:13
0.1802 ریال15:15:13
0.1802 ریال15:15:13
0.1799 ریال15:11:14
0.1802 ریال15:09:06
0.1792 ریال15:08:07
0.1799 ریال15:05:07
0.1799 ریال15:05:06
0.1802 ریال15:03:07
0.1799 ریال14:59:05
0.1802 ریال14:57:06
0.1799 ریال14:50:10
0.1799 ریال14:50:09
0.1802 ریال14:49:19
0.1799 ریال14:47:07
0.1802 ریال14:42:20
0.1792 ریال14:41:09
0.1802 ریال14:39:08
0.1799 ریال14:36:08
0.1802 ریال14:31:09
0.1799 ریال14:29:08
0.1802 ریال14:27:08
0.1799 ریال14:22:07
0.1802 ریال14:21:25
0.1799 ریال14:19:07
0.1802 ریال14:15:08
0.1802 ریال14:15:07
0.1799 ریال14:14:21
0.1802 ریال14:08:07
0.1799 ریال14:07:20
0.1802 ریال14:01:11
0.1799 ریال14:00:36
0.1799 ریال14:00:36
0.1802 ریال13:59:06
0.1799 ریال13:56:21
0.1802 ریال13:55:07
0.1802 ریال13:55:07
0.1799 ریال13:49:20
0.1792 ریال13:47:06
0.1799 ریال13:41:07
0.1802 ریال13:39:06
0.1799 ریال13:37:06
0.1802 ریال13:35:24
0.1802 ریال13:35:16
0.1799 ریال13:31:08
0.1802 ریال12:51:09
0.1792 ریال12:50:11
0.1792 ریال12:50:10
0.1789 ریال12:49:21
0.1802 ریال12:43:06
0.1789 ریال12:42:24
0.1802 ریال12:36:08
0.1789 ریال11:50:10
0.1789 ریال11:50:10
0.1792 ریال11:49:24
0.1789 ریال11:47:13
0.1787 ریال11:45:14
0.1787 ریال11:45:11
0.1789 ریال11:43:11
0.1792 ریال11:42:24
0.1789 ریال11:36:14
0.1804 ریال11:35:27
0.1804 ریال11:35:27
0.1792 ریال11:29:14
0.1804 ریال11:28:29
0.1792 ریال11:23:11
0.1802 ریال11:22:11
0.1804 ریال1:36:06
0.1799 ریال1:35:25
0.1799 ریال1:35:25
0.1804 ریال1:33:06
0.1799 ریال1:15:08
0.1799 ریال1:15:07
0.1801 ریال1:14:20
0.1799 ریال1:08:06
0.1801 ریال1:07:17
0.1799 ریال1:01:10
0.1801 ریال1:00:34
0.1801 ریال1:00:32
0.1799 ریال0:57:07
0.1801 ریال0:50:08
0.1801 ریال0:50:06
0.1802 ریال16:45:08
0.1812 ریال16:43:13
0.1802 ریال16:36:13
0.1799 ریال16:35:37
0.1799 ریال16:35:37
0.1802 ریال16:33:18
0.1792 ریال16:31:25
0.1802 ریال16:29:14
0.1799 ریال16:28:29
0.1792 ریال16:27:14
0.1802 ریال16:25:24
0.1802 ریال16:25:19
0.1792 ریال16:23:18
0.1799 ریال16:16:12
0.1799 ریال16:16:09
0.1802 ریال16:15:21
0.1799 ریال16:13:55
0.1802 ریال16:09:48
0.1812 ریال16:08:59
0.1802 ریال16:08:16
0.1799 ریال16:04:24
0.1795 ریال16:03:47
0.1795 ریال16:03:00
0.1802 ریال15:47:49
0.1812 ریال15:46:21
0.1812 ریال15:46:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات