شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سدی غنا / دلار

  • نرخ فعلی:0.1754
  • بالاترین قیمت روز:0.1754
  • پایین ترین قیمت روز:0.1731
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1731
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۳:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.1754
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک سدی غنا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک سدی غنا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1754 ریال12:43:04
0.1731 ریال12:42:10
0.1754 ریال12:36:04
0.1731 ریال12:35:13
0.1731 ریال12:35:12
0.1754 ریال12:29:04
0.1731 ریال12:28:10
0.1754 ریال12:22:04
0.1731 ریال12:21:14
0.1754 ریال12:15:05
0.1754 ریال12:15:04
0.1731 ریال12:14:13
0.1754 ریال12:08:04
0.1731 ریال12:07:15
0.1754 ریال12:01:07
0.1731 ریال12:00:24
0.1731 ریال12:00:22
0.1754 ریال11:57:04
0.1731 ریال11:56:13
0.1754 ریال11:50:06
0.1754 ریال11:50:05
0.1731 ریال11:49:13
0.1754 ریال11:43:04
0.1731 ریال11:42:12
0.1754 ریال11:36:04
0.1731 ریال11:35:12
0.1731 ریال11:35:11
0.1754 ریال11:29:04
0.1731 ریال11:28:11
0.1754 ریال11:22:04
0.1731 ریال11:21:12
0.1754 ریال11:15:05
0.1754 ریال11:15:04
0.1731 ریال11:14:12
0.1754 ریال11:08:04
0.1731 ریال11:07:11
0.1754 ریال11:01:05
0.1731 ریال11:00:16
0.1731 ریال11:00:14
0.1754 ریال10:57:04
0.1731 ریال10:56:10
0.1754 ریال10:50:05
0.1754 ریال10:50:04
0.1731 ریال10:49:09
0.1754 ریال10:43:04
0.1731 ریال10:42:11
0.1754 ریال10:36:04
0.1731 ریال10:35:13
0.1731 ریال10:35:12
0.1754 ریال10:29:04
0.1731 ریال10:28:11
0.1754 ریال10:22:04
0.1731 ریال10:21:14
0.1754 ریال10:15:05
0.1754 ریال10:15:04
0.1731 ریال10:14:12
0.1754 ریال10:08:04
0.1731 ریال10:07:13
0.1754 ریال10:01:05
0.1731 ریال10:00:22
0.1731 ریال10:00:19
0.1754 ریال9:57:04
0.1731 ریال9:56:12
0.1754 ریال9:50:06
0.1754 ریال9:50:05
0.1731 ریال9:49:11
0.1754 ریال9:43:04
0.1731 ریال9:42:12
0.1754 ریال9:36:05
0.1731 ریال9:35:12
0.1731 ریال9:35:12
0.1754 ریال9:29:04
0.1731 ریال9:28:12
0.1754 ریال9:22:04
0.1731 ریال9:21:15
0.1754 ریال9:15:04
0.1754 ریال9:15:04
0.1731 ریال9:14:11
0.1754 ریال9:08:05
0.1731 ریال9:07:12
0.1754 ریال9:01:06
0.1731 ریال9:00:17
0.1731 ریال9:00:17
0.1754 ریال8:57:04
0.1731 ریال8:56:12
0.1754 ریال8:50:06
0.1754 ریال8:50:06
0.1731 ریال8:49:12
0.1754 ریال8:43:04
0.1731 ریال8:42:13
0.1754 ریال8:36:05
0.1731 ریال8:35:11
0.1731 ریال8:35:11
0.1754 ریال8:29:05
0.1731 ریال8:28:12
0.1754 ریال8:22:05
0.1731 ریال8:21:14
0.1754 ریال8:15:06
0.1754 ریال8:15:05
0.1731 ریال8:14:13
0.1754 ریال8:08:06
0.1731 ریال8:07:15
0.1754 ریال8:01:08
0.1731 ریال8:00:20
0.1731 ریال8:00:18
0.1754 ریال7:57:05
0.1731 ریال7:56:12
0.1754 ریال7:50:06
0.1754 ریال7:50:06
0.1731 ریال7:49:11
0.1754 ریال7:43:05
0.1731 ریال7:42:23
0.1754 ریال7:36:06
0.1731 ریال7:35:13
0.1731 ریال7:35:13
0.1754 ریال7:29:05
0.1731 ریال7:28:11
0.1754 ریال7:22:06
0.1731 ریال7:21:13
0.1754 ریال7:15:05
0.1754 ریال7:15:05
0.1731 ریال7:14:11
0.1754 ریال7:08:06
0.1731 ریال7:07:11
0.1754 ریال7:01:06
0.1731 ریال7:00:18
0.1731 ریال7:00:17
0.1754 ریال6:57:05
0.1731 ریال6:56:13
0.1754 ریال6:50:07
0.1754 ریال6:50:06
0.1731 ریال6:49:11
0.1754 ریال6:43:04
0.1731 ریال6:42:12
0.1754 ریال6:36:05
0.1731 ریال6:35:12
0.1731 ریال6:35:11
0.1754 ریال6:29:04
0.1731 ریال6:28:11
0.1754 ریال6:22:04
0.1731 ریال6:21:17
0.1754 ریال6:15:04
0.1754 ریال6:15:04
0.1731 ریال6:14:12
0.1754 ریال6:08:04
0.1731 ریال6:07:14
0.1754 ریال6:01:06
0.1731 ریال6:00:19
0.1731 ریال6:00:17
0.1754 ریال5:57:05
0.1731 ریال5:56:11
0.1754 ریال5:50:05
0.1754 ریال5:50:04
0.1731 ریال5:49:09
0.1754 ریال5:43:04
0.1731 ریال5:42:10
0.1754 ریال5:36:05
0.1731 ریال5:35:10
0.1731 ریال5:35:10
0.1754 ریال5:29:04
0.1731 ریال5:28:09
0.1754 ریال5:22:04
0.1731 ریال5:21:10
0.1754 ریال5:15:04
0.1754 ریال5:15:03
0.1731 ریال5:14:09
0.1754 ریال5:08:04
0.1731 ریال5:07:06
0.1754 ریال5:01:05
0.1731 ریال5:00:10
0.1731 ریال5:00:09
0.1754 ریال4:57:04
0.1731 ریال4:56:07
0.1754 ریال4:50:04
0.1754 ریال4:50:04
0.1731 ریال4:49:05
0.1754 ریال4:43:04
0.1731 ریال4:42:06
0.1754 ریال4:36:03
0.1731 ریال4:35:07
0.1731 ریال4:35:06
0.1754 ریال4:29:04
0.1731 ریال4:28:11
0.1754 ریال4:22:03
0.1731 ریال4:21:07
0.1754 ریال4:15:04
0.1754 ریال4:15:03
0.1731 ریال4:14:06
0.1754 ریال4:08:04
0.1731 ریال4:07:07
0.1754 ریال4:01:05
0.1731 ریال4:00:10
0.1731 ریال4:00:10
0.1754 ریال3:57:04
0.1731 ریال3:56:06
0.1754 ریال3:50:04
0.1754 ریال3:50:04
0.1731 ریال3:49:11
0.1754 ریال3:43:04
0.1731 ریال3:42:12
0.1754 ریال3:36:05
0.1731 ریال3:35:12
0.1731 ریال3:35:11
0.1754 ریال3:29:04
0.1731 ریال3:28:11
0.1754 ریال3:22:04
0.1731 ریال3:21:12
0.1754 ریال3:15:04
0.1754 ریال3:15:04
0.1731 ریال3:14:10
0.1754 ریال3:08:04
0.1731 ریال3:07:10
0.1754 ریال3:01:05
0.1731 ریال3:00:17
0.1731 ریال3:00:17
0.1754 ریال2:57:04
0.1731 ریال2:56:12
0.1754 ریال2:50:05
0.1754 ریال2:50:05
0.1731 ریال2:49:12
0.1754 ریال2:43:04
0.1731 ریال2:42:12
0.1754 ریال2:36:04
0.1731 ریال2:35:14
0.1731 ریال2:35:14
0.1754 ریال2:29:04
0.1731 ریال2:28:12
0.1754 ریال1:57:04
0.1731 ریال1:56:12
0.1754 ریال1:50:05
0.1754 ریال1:50:04
0.1731 ریال1:49:11
0.1754 ریال1:22:04
0.1731 ریال1:21:11
0.1754 ریال1:15:04
0.1754 ریال1:15:04
0.1731 ریال1:14:11
0.1754 ریال0:50:04
0.1754 ریال0:50:04
0.1731 ریال0:49:09
0.1754 ریال0:43:04
0.1731 ریال0:42:08
0.1754 ریال0:36:04
0.1731 ریال0:35:09
0.1731 ریال0:35:09
0.1754 ریال0:29:04
0.1731 ریال0:28:08
0.1754 ریال0:22:03
0.1731 ریال0:21:12
0.1754 ریال0:15:04
0.1754 ریال0:15:03
0.1731 ریال0:14:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی