iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BYN/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.4537
  • بالاترین قیمت روز:0.4559
  • پایین ترین قیمت روز:0.4535
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4539
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۲:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.4541
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک BYN/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BYN/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4537 ریال10:22:18
0.4559 ریال10:21:31
0.4537 ریال10:15:20
0.4537 ریال10:15:19
0.4559 ریال10:14:30
0.4537 ریال10:08:19
0.4559 ریال10:07:25
0.4536 ریال10:01:40
0.4559 ریال10:01:22
0.4559 ریال10:01:19
0.4537 ریال9:57:13
0.4559 ریال9:56:28
0.4537 ریال9:50:25
0.4537 ریال9:50:25
0.4559 ریال9:49:22
0.4536 ریال9:46:11
0.4535 ریال9:43:10
0.4559 ریال9:42:30
0.4535 ریال9:40:20
0.4535 ریال9:40:17
0.4536 ریال9:37:10
0.4537 ریال9:36:28
0.4559 ریال9:35:45
0.4559 ریال9:35:44
0.4537 ریال9:31:20
0.4535 ریال9:29:19
0.4559 ریال9:28:22
0.4536 ریال9:25:10
0.4536 ریال9:25:08
0.4535 ریال9:22:14
0.4559 ریال9:21:29
0.4536 ریال9:15:19
0.4536 ریال9:15:18
0.4559 ریال9:14:21
0.4536 ریال9:08:12
0.4559 ریال9:07:21
0.4536 ریال9:01:27
0.4559 ریال9:00:52
0.4559 ریال9:00:52
0.4539 ریال8:58:07
0.4537 ریال8:57:09
0.4559 ریال8:56:30
0.4537 ریال8:55:08
0.4537 ریال8:55:08
0.4539 ریال8:50:16
0.4539 ریال8:50:16
0.4559 ریال8:49:22
0.4537 ریال8:43:09
0.4559 ریال8:42:22
0.4537 ریال8:40:11
0.4537 ریال8:40:10
0.4539 ریال8:36:22
0.4559 ریال8:35:35
0.4559 ریال8:35:34
0.4539 ریال8:30:18
0.4537 ریال8:29:08
0.4559 ریال8:28:20
0.4539 ریال8:25:08
0.4539 ریال8:25:08
0.4537 ریال8:22:10
0.4559 ریال8:21:29
0.4537 ریال8:15:09
0.4537 ریال8:15:09
0.4559 ریال8:14:19
0.4537 ریال8:13:06
0.4538 ریال8:10:08
0.4538 ریال8:10:08
0.4539 ریال8:08:10
0.4559 ریال8:07:21
0.4538 ریال8:01:28
0.4559 ریال8:00:53
0.4559 ریال8:00:51
0.4538 ریال7:58:05
0.4537 ریال7:57:07
0.4559 ریال7:56:21
0.4537 ریال7:55:06
0.4537 ریال7:55:05
0.4538 ریال7:50:18
0.4538 ریال7:50:17
0.4559 ریال7:49:24
0.4539 ریال7:46:07
0.4538 ریال7:44:38
0.4559 ریال7:43:38
0.4538 ریال7:37:07
0.4539 ریال7:36:14
0.4559 ریال7:35:32
0.4559 ریال7:35:30
0.4539 ریال7:34:07
0.4538 ریال7:29:08
0.4559 ریال7:28:20
0.4539 ریال7:22:10
0.4559 ریال7:21:28
0.4539 ریال7:15:11
0.4539 ریال7:15:10
0.4559 ریال7:14:20
0.4539 ریال7:08:08
0.4559 ریال7:07:24
0.4538 ریال7:04:08
0.4539 ریال7:01:25
0.4559 ریال7:00:51
0.4559 ریال7:00:44
0.4538 ریال6:58:06
0.4539 ریال6:57:08
0.4559 ریال6:56:24
0.4539 ریال6:52:07
0.4538 ریال6:50:15
0.4538 ریال6:50:14
0.4559 ریال6:49:19
0.4538 ریال6:45:11
0.4539 ریال6:43:09
0.4559 ریال6:42:22
0.4538 ریال6:37:13
0.4539 ریال6:36:13
0.4559 ریال6:35:31
0.4559 ریال6:35:31
0.4539 ریال6:34:08
0.4538 ریال6:29:08
0.4559 ریال6:28:20
0.4539 ریال6:22:09
0.4559 ریال6:21:25
0.4539 ریال6:16:08
0.4538 ریال6:15:13
0.4538 ریال6:15:12
0.4559 ریال6:14:22
0.4538 ریال6:13:06
0.4539 ریال6:10:07
0.4539 ریال6:10:07
0.4538 ریال6:08:09
0.4559 ریال6:07:22
0.4538 ریال6:01:21
0.4559 ریال6:00:50
0.4559 ریال6:00:49
0.4539 ریال5:58:08
0.4538 ریال5:57:09
0.4559 ریال5:56:24
0.4538 ریال5:50:12
0.4538 ریال5:50:11
0.4559 ریال5:49:19
0.4538 ریال5:43:08
0.4559 ریال5:42:20
0.4538 ریال5:36:13
0.4559 ریال5:35:32
0.4559 ریال5:35:28
0.4538 ریال5:34:09
0.454 ریال5:29:08
0.4559 ریال5:28:19
0.4538 ریال5:22:09
0.4559 ریال5:21:24
0.4538 ریال5:19:06
0.454 ریال5:16:08
0.4538 ریال5:15:10
0.4538 ریال5:15:09
0.4559 ریال5:14:19
0.4538 ریال5:08:07
0.4559 ریال5:07:16
0.4539 ریال5:04:06
0.4538 ریال5:01:18
0.4559 ریال5:00:38
0.4559 ریال5:00:32
0.4538 ریال4:58:06
0.4539 ریال4:57:07
0.4559 ریال4:56:17
0.4539 ریال4:55:05
0.4539 ریال4:55:05
0.4538 ریال4:52:06
0.4539 ریال4:50:12
0.4539 ریال4:50:11
0.4559 ریال4:49:16
0.4538 ریال4:43:07
0.4559 ریال4:42:17
0.4539 ریال4:40:07
0.4539 ریال4:40:07
0.4538 ریال4:37:05
0.4539 ریال4:36:07
0.4559 ریال4:35:19
0.4559 ریال4:35:19
0.4539 ریال4:29:06
0.4559 ریال4:28:16
0.4539 ریال4:25:06
0.4537 ریال4:22:07
0.4559 ریال4:21:20
0.4537 ریال4:15:08
0.4537 ریال4:15:08
0.4559 ریال4:14:16
0.4537 ریال4:13:05
0.4536 ریال4:10:08
0.4536 ریال4:10:07
0.4537 ریال4:08:08
0.4559 ریال4:07:18
0.4537 ریال4:01:21
0.4559 ریال4:00:39
0.4559 ریال4:00:38
0.4537 ریال3:58:06
0.4536 ریال3:57:08
0.4559 ریال3:56:19
0.4536 ریال3:50:10
0.4559 ریال3:49:16
0.4536 ریال3:43:07
0.4559 ریال3:42:17
0.4536 ریال3:36:10
0.4559 ریال3:35:25
0.4559 ریال3:35:23
0.4536 ریال3:34:06
0.4537 ریال3:31:10
0.4539 ریال3:29:07
0.4559 ریال3:28:19
0.4537 ریال3:22:08
0.4559 ریال3:21:23
0.4539 ریال3:19:05
0.4537 ریال3:15:08
0.4537 ریال3:15:07
0.4559 ریال3:14:17
0.4537 ریال3:08:08
0.4559 ریال3:07:17
0.4537 ریال3:01:21
0.4559 ریال3:00:39
0.4559 ریال3:00:31
0.4536 ریال2:57:08
0.4559 ریال2:56:18
0.4536 ریال2:55:05
0.4537 ریال2:50:11
0.4537 ریال2:50:10
0.4559 ریال2:49:16
0.4537 ریال2:43:07
0.4559 ریال2:42:16
0.4537 ریال2:36:08
0.4559 ریال2:35:21
0.4559 ریال2:35:20
0.4537 ریال2:29:07
0.4559 ریال2:28:16
0.4537 ریال2:22:07
0.4559 ریال2:21:19
0.4539 ریال2:15:10
0.4539 ریال2:15:10
0.4559 ریال2:14:19
0.4539 ریال2:08:08
0.4559 ریال2:07:19
0.454 ریال2:04:07
0.4539 ریال2:01:24
0.4559 ریال2:00:41
0.4559 ریال2:00:41
0.4538 ریال1:57:07
0.4559 ریال1:56:18
0.4538 ریال1:55:06
0.4538 ریال1:55:06
0.4539 ریال1:52:06
0.454 ریال1:50:11
0.454 ریال1:50:10
0.4559 ریال1:49:20
0.4538 ریال1:46:07
0.4539 ریال1:43:08
0.4559 ریال1:42:18
0.4539 ریال1:40:08
0.4538 ریال1:36:09
0.4559 ریال1:35:29
0.4559 ریال1:35:28
0.4538 ریال1:34:07
0.4537 ریال1:29:06
0.4559 ریال1:28:17
0.4538 ریال1:25:06
0.4538 ریال1:25:06
0.4537 ریال1:22:08
0.4559 ریال1:21:22
0.4538 ریال1:15:09
0.4538 ریال1:15:08
0.4559 ریال1:14:17
0.4538 ریال1:13:05
0.4536 ریال1:08:08
0.4559 ریال1:07:18
0.4538 ریال1:03:10
0.4537 ریال1:01:21
0.4559 ریال1:00:41
0.4559 ریال1:00:40
0.4537 ریال0:58:05
0.4536 ریال0:57:07
0.4559 ریال0:56:18
0.4536 ریال0:55:06
0.4536 ریال0:55:05
0.4538 ریال0:52:05
0.4536 ریال0:50:12
0.4536 ریال0:50:11
0.4559 ریال0:49:18
0.4539 ریال0:43:07
0.4559 ریال0:42:18
0.4538 ریال0:40:08
0.4538 ریال0:40:07
0.4539 ریال0:36:09
0.4559 ریال0:35:20
0.4559 ریال0:35:20
0.4539 ریال0:29:07
0.4559 ریال0:28:17
0.4538 ریال0:25:07
0.4538 ریال0:25:06
0.4539 ریال0:22:07
0.4559 ریال0:21:23
0.4539 ریال0:16:06
0.4538 ریال0:15:10
0.4538 ریال0:15:10
0.4559 ریال0:14:18
0.4538 ریال0:13:05
0.4539 ریال0:10:09
0.4539 ریال0:10:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات