شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BND/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.7404
  • بالاترین قیمت روز:0.7413
  • پایین ترین قیمت روز:0.7404
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7412
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۶:۵۶
  • نرخ روز گذشته:0.7413
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک BND/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BND/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7404 ریال18:06:56
0.7404 ریال18:06:56
0.7404 ریال18:05:50
0.7413 ریال18:03:32
0.7413 ریال18:03:29
0.7404 ریال17:58:55
0.7413 ریال17:57:38
0.7404 ریال17:53:12
0.7404 ریال17:52:34
0.7413 ریال17:50:48
0.7404 ریال17:46:29
0.7404 ریال17:46:29
0.7404 ریال17:45:20
0.7413 ریال17:43:48
0.7404 ریال17:39:08
0.7404 ریال17:38:19
0.7413 ریال17:37:10
0.7413 ریال17:37:06
0.7404 ریال17:33:11
0.7404 ریال17:32:23
0.7404 ریال17:32:21
0.7413 ریال17:29:29
0.7404 ریال17:25:21
0.7404 ریال17:24:19
0.7413 ریال17:22:54
0.7404 ریال17:15:24
0.7404 ریال17:15:24
0.7413 ریال17:14:36
0.7404 ریال17:08:18
0.7413 ریال17:07:35
0.7404 ریال17:02:36
0.7413 ریال17:01:42
0.7413 ریال17:01:37
0.7404 ریال16:57:22
0.7413 ریال16:56:37
0.7404 ریال16:50:29
0.7404 ریال16:50:27
0.7413 ریال16:49:35
0.7404 ریال16:43:18
0.7413 ریال16:42:39
0.7404 ریال16:36:24
0.7413 ریال16:35:46
0.7413 ریال16:35:44
0.7404 ریال16:29:16
0.7413 ریال16:28:35
0.7404 ریال16:22:17
0.7413 ریال16:21:42
0.7404 ریال16:15:22
0.7404 ریال16:15:20
0.7413 ریال16:14:30
0.7404 ریال16:08:15
0.7413 ریال16:07:31
0.7404 ریال16:01:34
0.7413 ریال16:01:06
0.7413 ریال16:01:01
0.7404 ریال15:57:16
0.7413 ریال15:56:38
0.7404 ریال15:51:20
0.7413 ریال7:01:11
0.7412 ریال7:00:48
0.7412 ریال7:00:48
0.7413 ریال6:57:06
0.7412 ریال6:56:21
0.7413 ریال6:50:09
0.7413 ریال6:50:07
0.7412 ریال6:49:20
0.7413 ریال6:43:06
0.7412 ریال6:42:23
0.7413 ریال6:36:07
0.7412 ریال6:35:24
0.7412 ریال6:35:22
0.7413 ریال6:29:07
0.7412 ریال6:28:26
0.7413 ریال6:22:06
0.7412 ریال6:21:23
0.7413 ریال6:15:07
0.7413 ریال6:15:05
0.7412 ریال6:14:21
0.7413 ریال6:08:06
0.7412 ریال6:07:20
0.7413 ریال6:01:11
0.7412 ریال6:00:46
0.7412 ریال6:00:41
0.7413 ریال5:57:06
0.7412 ریال5:56:20
0.7413 ریال5:50:09
0.7413 ریال5:50:07
0.7412 ریال5:49:21
0.7413 ریال5:43:06
0.7412 ریال5:42:22
0.7413 ریال5:36:07
0.7412 ریال5:35:25
0.7412 ریال5:35:25
0.7413 ریال5:29:07
0.7412 ریال5:28:22
0.7413 ریال5:22:05
0.7412 ریال5:21:22
0.7413 ریال5:15:08
0.7413 ریال5:15:07
0.7412 ریال5:14:20
0.7413 ریال5:08:04
0.7412 ریال5:07:18
0.7413 ریال5:01:09
0.7412 ریال5:00:35
0.7412 ریال5:00:35
0.7413 ریال4:57:05
0.7412 ریال4:56:19
0.7413 ریال4:50:08
0.7413 ریال4:50:07
0.7412 ریال4:49:18
0.7413 ریال4:43:05
0.7412 ریال4:42:18
0.7413 ریال4:36:06
0.7412 ریال4:35:22
0.7412 ریال4:35:22
0.7413 ریال4:29:06
0.7412 ریال4:28:20
0.7413 ریال4:22:05
0.7412 ریال4:21:18
0.7413 ریال4:15:06
0.7413 ریال4:15:05
0.7412 ریال4:14:19
0.7413 ریال4:08:05
0.7412 ریال4:07:16
0.7413 ریال4:01:09
0.7412 ریال4:00:36
0.7412 ریال4:00:33
0.7413 ریال3:57:05
0.7412 ریال3:56:17
0.7413 ریال3:50:07
0.7413 ریال3:50:06
0.7412 ریال3:49:16
0.7413 ریال3:43:05
0.7412 ریال3:42:18
0.7413 ریال3:36:06
0.7412 ریال3:35:18
0.7412 ریال3:35:18
0.7413 ریال3:29:05
0.7412 ریال3:28:16
0.7413 ریال3:22:04
0.7412 ریال3:21:20
0.7413 ریال3:15:05
0.7413 ریال3:15:04
0.7412 ریال3:14:17
0.7413 ریال3:08:05
0.7412 ریال3:07:15
0.7413 ریال3:01:10
0.7412 ریال3:00:35
0.7412 ریال3:00:35
0.7413 ریال2:57:05
0.7412 ریال2:56:19
0.7413 ریال2:50:09
0.7413 ریال2:50:07
0.7412 ریال2:49:18
0.7413 ریال2:43:05
0.7412 ریال2:42:17
0.7413 ریال2:36:05
0.7412 ریال2:35:19
0.7412 ریال2:35:18
0.7413 ریال2:29:04
0.7412 ریال2:28:18
0.7413 ریال2:22:05
0.7412 ریال2:21:21
0.7413 ریال2:15:06
0.7413 ریال2:15:05
0.7412 ریال2:14:18
0.7413 ریال2:08:05
0.7412 ریال2:07:15
0.7413 ریال2:01:09
0.7412 ریال2:00:42
0.7412 ریال2:00:39
0.7413 ریال1:57:06
0.7412 ریال1:56:17
0.7413 ریال1:50:08
0.7413 ریال1:50:06
0.7412 ریال1:49:16
0.7413 ریال1:43:05
0.7412 ریال1:42:15
0.7413 ریال1:36:05
0.7412 ریال1:35:20
0.7412 ریال1:35:19
0.7413 ریال1:29:05
0.7412 ریال1:28:18
0.7413 ریال1:22:06
0.7412 ریال1:21:20
0.7413 ریال1:15:06
0.7413 ریال1:15:05
0.7412 ریال1:14:16
0.7413 ریال1:08:05
0.7412 ریال1:07:16
0.7413 ریال1:01:08
0.7412 ریال1:00:31
0.7412 ریال1:00:30
0.7413 ریال0:57:04
0.7412 ریال0:56:17
0.7413 ریال0:50:08
0.7413 ریال0:50:06
0.7412 ریال0:49:14
0.7413 ریال0:43:04
0.7412 ریال0:42:16
0.7413 ریال0:36:05
0.7412 ریال0:35:20
0.7412 ریال0:35:18
0.7413 ریال0:29:05
0.7412 ریال0:28:18
0.7413 ریال0:22:05
0.7412 ریال0:21:18
0.7413 ریال0:15:06
0.7413 ریال0:15:05
0.7412 ریال0:14:17
0.7413 ریال0:08:06
0.7412 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات