کالایاب
شاخص یاب

نئو / NEO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ANS/BTC okex 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC tdax 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH okex 0.1323 - 0.1293 0.1403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/THB tdax 2428 - 2410 2428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD okex 78.558 - 67.729 79.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC huobi 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC lbank 0.0084 - 0.0074 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC upbit 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH upbit 0.131 - 0.1291 0.1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD huobi 77.69 - 66.18 79.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD upbit 77.432 - 65.905 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC bigone 0.0137 - 0.01 0.0137 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC bigone 0.01 - 0.01 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC hitbtc 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC kucoin 0.0084 - 0.0083 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH hitbtc 0.1323 - 0.1298 0.1392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH kucoin 0.1309 - 0.129 0.1399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/KCS kucoin 24.676 - 23.85 25.499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD hitbtc 80.3 - 67.93 81.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD kucoin 77.8 - 65.423 79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD quoine 75.75 - 68.117 75.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
NEO/JPY quoine 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ساعت ۵:۲۴
NEO/SGD quoine 22.6 - 22.6 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۱۶
ANS/BNB binance 8.161 - 8.03 8.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC allcoin 0.0085 - 0.0085 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC binance 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC bittrex 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC gate-io 0.0083 - 0.008 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC tidebit 0.008 - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH binance 0.1317 - 0.1289 0.1391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH bittrex 0.131 - 0.1291 0.1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/HKD tidebit 650 - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD binance 77.453 - 66.017 79.273 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD bittrex 77.289 - 65.905 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD coinegg 0.0088 - 0.008 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD gate-io 76.81 - 66.32 79.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC bitfinex 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC livecoin 0.0084 - 0.0082 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH bitfinex 0.132 - 0.1286 0.1392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ETH livecoin 0.1309 - 0.1295 0.1392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/KRW coinnest 71000 - 71000 75000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD bitfinex 77.55 - 65.969 79.326 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD livecoin 79.492 - 67.5 82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ANS/AUD synthetic 99.235 - 95.625 101.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC cryptopia 0.0084 - 0.0082 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/CAD synthetic 99.451 - 95.957 102.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/CNY synthetic 482.92 - 465.89 495.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/EUR synthetic 61.099 - 60.307 64.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/HKD synthetic 598.55 - 577.41 613.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ILS synthetic 265.36 - 255.68 272.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/INR synthetic 4974 - 4799.2 5105.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/LTC cryptopia 0.3819 - 0.3819 0.3819 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ANS/MXN synthetic 1419.72 - 1370.58 1468.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/MYR synthetic 299.22 - 288.63 306.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/PLN synthetic 263.41 - 253.69 270.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/RUB synthetic 4390.4 - 4231 4500.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/SAR synthetic 286.07 - 276.01 293.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/SEK synthetic 626.37 - 604.16 643.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/TRY synthetic 300.07 - 289.19 307.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/VND synthetic 1737235 - 1675951 1782054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/ZAR synthetic 916.3 - 880.23 936.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ANS/DOGE cryptopia 8001 - 8001 8001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
NEO Index investing-com 62.441 - 60.307 64.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO AUD Index investing-com 99.235 - 95.585 101.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO BTC Index investing-com 0.0084 - 0.0083 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO CAD Index investing-com 99.451 - 95.957 102.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO CNY Index investing-com 482.92 - 465.89 495.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO HKD Index investing-com 650 - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
NEO ILS Index investing-com 265.36 - 255.68 272.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO INR Index investing-com 4974 - 4799.2 5105.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO KRW Index investing-com 71000 - 71000 75000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO MXN Index investing-com 1419.72 - 1370.58 1468.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO MYR Index investing-com 299.22 - 288.63 306.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO PLN Index investing-com 263.41 - 253.73 270.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO RUB Index investing-com 4390.4 - 4231.5 4500.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO SAR Index investing-com 286.07 - 276.01 293.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO SEK Index investing-com 626.37 - 604.16 643.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO TRY Index investing-com 300.07 - 289.19 307.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO VND Index investing-com 1737235 - 1676213 1782054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO ZAR Index investing-com 916.3 - 880.23 936.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Investing.com NEO investing-com 66.17 - 64.274 69.344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
NEO/BTC uex 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۵:۳۳
NEO/EOS cbx 2.8542 - 2.8542 2.8542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۹:۳۲
NEO/EOS cbx 2.8542 - 2.8542 2.8542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
NEO/USD cbx 12.987 12.973 12.567 13.062 0.27 2.16% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/USD uex 9.26 - 9.16 9.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
ANS/USD okex 51.375 - 51.375 64.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NEO/BTC exmo 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۲۵
NEO/BTC idcm 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۱۳
NEO/RUB exmo 556.58 - 556 557.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
NEO/RUB exmo 830.99 831.74 810.61 850.51 10.16 1.24% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/THB tdax 600 - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۲:۲۱
NEO/USD exmo 13.01 13.08 12.68 13.17 0.19 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
NEO/USD idcm 12.977 12.972 12.579 13.092 0.27 2.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ANS/USD huobi 50.85 - 50.12 63.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD upbit 50.847 - 50.111 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NEO/BTC bibox 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۲۱
NEO/BTC lbank 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۱
NEO/ETH bibox 0.0576 0.0577 0.057 0.0579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
NEO/KRW upbit 15340 15330 14990 15550 360.00 2.40% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
NEO/USD bibox 12.9802 12.97 12.5718 13.0537 0.28 2.21% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/USD bit-z 12.9841 12.9683 12.5704 13.0577 0.27 2.12% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/USD lbank 13.01 12.92 12.54 13.12 0.33 2.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ANS/EUR quoine 3887 - 3887 3887 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ANS/EUR quoine 3887 - 3887 3887 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD hitbtc 53.84 - 53.4 66.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD kucoin 50.75 - 50 63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NEO/BTC bitmax 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۲۵
NEO/BTC p2pb2b 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۳۲
NEO/EOS hitbtc 2.2901 - 2.2901 2.2901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۵:۵۲
NEO/EOS hitbtc 2.9968 2.9599 2.9599 3.0331 0.07 2.40% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۵
NEO/ETH p2pb2b 0.0578 0.0577 0.0571 0.0579 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/INR bitbns 644.58 - 640.01 650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
NEO/INR bitbns 1015.21 1009.77 1003.02 998.48 5.21 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
NEO/JPY quoine 1675.6578 - 1675.6578 1675.6578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۲۲:۳۷
NEO/TRY paribu 45.99 - 45.99 45.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۵:۵۲
NEO/TRY paribu 74.1 74.82 72.3 74.82 0.62 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
NEO/USD p2pb2b 12.965 12.974 12.6 13.05 0.23 1.77% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/USD quoine 54.65 - 54.65 63.813 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD binance 50.8 - 50.125 63.463 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD bittrex 50.111 - 50.111 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD coinegg 0.007 - 0.0069 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD gate-io 51.15 - 51.15 63.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NEO/BTC bitebtc 0.0012 0.0004 0.0004 0.0012 0.00 50.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱:۳۲
NEO/BTC bitmart 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۱۳
NEO/BTC bittrex 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۲۱
NEO/BTC coinall 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۱۳
NEO/BTC coinegg 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۴۱
NEO/BTC coinmex 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۱۷
NEO/BTC coinmex 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۵۲
NEO/BTC exrates 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
NEO/CNY bitebtc 75.26 - 72 77.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۲۸
NEO/ETH bitmart 0.0661 - 0.0651 0.0664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۲:۳۶
NEO/ETH bitmart 0.0576 0.0577 0.057 0.0579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/ETH bittrex 0.058 0.057 0.057 0.058 0.00 1.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۳۷
NEO/ETH coinegg 0.0575 0.0577 0.0569 0.0579 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/USD bitebtc 11.013 - 10.52 11.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۳۲
NEO/USD bitmart 12.978 12.965 12.567 13.069 0.28 2.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/USD bittrex 12.955 12.9885 12.5783 13.0651 0.21 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۱۷
NEO/USD coinmex 12.9798 12.9799 12.5653 13.13 0.27 2.16% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/USD exrates 12.997 12.9808 12.5836 13.1163 0.25 1.94% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ANS/USD bitfinex 50.859 - 50.104 63.638 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ANS/USD livecoin 54 - 52.2 64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NEO/BTC coinbene 0.0012 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۱۷
NEO/BTC dragonex 0.0023 - 0.0022 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۹:۵۲
NEO/BTC dragonex 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۵۲
NEO/ETH bitforex 0.0575 0.0574 0.057 0.0579 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۳
NEO/ETH dragonex 0.0672 - 0.067 0.0685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۲۰
NEO/EUR bitfinex 7.6926 - 7.6926 7.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
NEO/EUR bitfinex 11.541 11.5052 11.182 11.579 0.21 1.85% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵
NEO/GBP bitfinex 10.381 10.4068 10.2058 10.4068 0.42 4.16% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۴۴
NEO/JPY bitfinex 966.83 - 966.23 967.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
NEO/JPY bitfinex 1396.18 1396.29 1380.17 1401.2 16.98 1.23% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵
NEO/KRW coinnest 2500 - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۴۵
NEO/USD bitforex 6.81 - 6.76 7.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۲:۰۸
NEO/USD bitforex 12.97 12.98 12.59 13.06 0.26 2.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/USD coinbene 12.983 12.973 12.567 13.066 0.28 2.16% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/USD dragonex 12.939 12.947 12.585 13.068 0.26 2.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ANS/EUR synthetic 44.651 - 44.651 51.571 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NEO/INR synthetic 895.28 895.53 866.98 902.07 20.41 2.33% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/RUB synthetic 817.81 817.78 793.57 825.69 17.02 2.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/THB synthetic 214.83 - 214.83 214.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۲:۰۵
NEO/THB synthetic 400.34 400.33 388.28 404.46 8.52 2.17% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/TRY synthetic 73.59 73.6 71.22 74.12 1.72 2.39% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/ZAR synthetic 181.05 181.11 175.45 182.45 4.00 2.26% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
NEO/ZAR altcointrader 125.64 - 125.64 125.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۵:۵۲
NEO/ZAR altcointrader 195 204.99 195 205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵