کالایاب
شاخص یاب

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

انتخاب زیرشاخه

Aurora

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AOAR/ETH kucoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۴۵
AOAR/USD synthetic 0.0268 - 0.026 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳:۵۳
Aurora Index investing-com 0.0268 - 0.026 0.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳:۵۳
Aurora ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۲۰:۴۵
بیشتر

AurumCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AU/BTC cryptopia 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/LTC cryptopia 0.7345 - 0.4404 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۴
AU/USD synthetic 48.036 - 29.572 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/DOGE cryptopia 8397.4 - 13299.8 9940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
AU/BTC coinexchange 0.0145 - 0.0039 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin Index investing-com 48.036 - 28.535 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin BTC Index investing-com 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
بیشتر

Bitcoin Cash SV [IOU]

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCHSV/USD cbx 218.8 219.01 209.95 228.82 7.07 3.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BSV/BTC huobi 0.0237 0.0238 0.0231 0.0249 0.00 1.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۳
BSV/BTC upbit 0.0237 0.0239 0.0231 0.0249 0.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BSV/KRW upbit 262050 261800 249300 273750 9400.00 3.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BSV/KRW upbit 97280 - 101850 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/USD huobi 218.73 218.83 207.5 229.89 8.21 3.90% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/BTC idax 0.0237 - 0.023 0.0245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۶:۴۴
BCHSV/BTC okex 0.0236 0.0237 0.0231 0.0249 0.00 1.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/USD okex 218.5 218.74 207.39 229.71 8.07 3.84% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BSV/BTC hotbit 0.0223 0.0208 0.0208 0.024 0.00 2.69% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BSV/ETH hotbit 0.7876 0.7826 0.7543 0.8278 0.02 1.99% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BSV/EUR kraken 45.8 - 45.4 46.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۳:۱۳
BSV/EUR kraken 45.8 - 45.8 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۲:۰۹
BSV/KRW korbit 243100 243000 238000 258000 600.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۲۸
BSV/THB bitkub 7069.5 6966 6503 7069.5 568.50 8.74% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۱
BSV/USD hotbit 214.51 205.35 193.78 224.29 13.61 6.77% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BSV/USD kraken 51.6 - 51.2 52.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۳:۲۵
BCHASV/BTC abcc 0.0239 0.0235 0.0228 0.025 0.00 2.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHASV/USD abcc 216.21 218.77 210.02 230.3 4.66 2.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/BTC bibox 0.0195 0.0193 0.0175 0.0224 0.00 4.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/BTC bit-z 0.0237 0.0238 0.0231 0.0249 0.00 1.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۳
BCHSV/BTC yobit 0.0238 0.024 0.023 0.0248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۴۵
BCHSV/ETH bibox 0.6625 0.6579 0.5859 0.7791 0.03 4.30% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/ETH yobit 0.7849 0.8272 0.7381 0.8322 0.02 2.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BCHSV/USD yobit 222.75 223.99 209.78 224.87 10.25 4.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۰۹
BCHSV/USD yobit 89.34 - 85.0001 89.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/BTC bittrex 0.0237 0.0239 0.0231 0.025 0.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BSV/BTC panxora 0.024 0.0246 0.0233 0.0246 0.00 3.90% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۴۵
BSV/ETH bittrex 0.8226 0.807 0.7828 0.8499 0.03 3.96% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
BSV/KRW bithumb 255000 255400 245300 267200 6200.00 2.49% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BSV/USD bittrex 219.69 219.16 208 230 8.29 3.92% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۳
BSV/USD panxora 221.56 220.82 208.91 230.35 9.74 4.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/CHF panxora 9258.2682 9259.2497 8882.6399 9360.4551 221.45 2.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BTC/EUR panxora 8260.1 8261.11 7926.6 8342.46 191.32 2.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BTC/GBP panxora 7332.7055 7333.4095 7034.5331 7415.8372 175.61 2.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BTC/HKD panxora 72598.38 72599.89 69556.96 73366.96 1799.07 2.54% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BCHASV/USD bibox 180.07 178.66 155.5 212.31 11.68 6.94% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/BTC bigone 0.0236 0.0237 0.0231 0.0249 0.00 1.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/BTC hitbtc 0.0237 0.0238 0.023 0.0249 0.00 1.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۳
BCHSV/BTC kucoin 0.0237 0.0238 0.0231 0.0248 0.00 1.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/BTC otcbtc 0.0247 - 0.0247 0.0247 0.00 6.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۹
BCHSV/DOGE yobit 69625.464 69791.931 66590.617 70584.21 1107.32 1.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
BCHSV/ETH kucoin 0.8071 0.8118 0.773 0.8596 0.01 1.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BCHSV/ETH otcbtc 0.54 - 0.54 0.54 0.22 40.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۵۷
BCHSV/INR bitbns 15850 16000 14923 16500 350.00 2.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۶
BCHSV/INR bitbns 6499 - 6499 6499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD bigone 218.8 219.01 209.95 228.82 7.07 3.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/USD bigone 85.317 - 85.317 85.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD hitbtc 218.2 218.93 207.68 230.34 7.63 3.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/USD hitbtc 86.846 - 86.846 90.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD kucoin 219.07 218.3 207.09 227.73 8.51 4.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/USD kucoin 80.0905 - 80.0905 80.0905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD otcbtc 219.83 - 200.86 219.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۲۲
BCHSV/USD wazirx 219.96 220.2 205 227.8 8.00 3.77% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۹
BCHSV/USD zb-com 220.05 216.74 207.39 230.98 7.43 3.49% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۲۵
BSV/BTC bitforex 0.0236 0.0237 0.0231 0.0249 0.00 1.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BSV/USD bitforex 218.44 218.74 207.48 229.44 8.26 3.93% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BSV/USD dragonex 218.66 219.45 207.8 229.84 8.64 4.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHASV/BCH coinex 0.508 0.5124 0.4889 0.5308 0.02 3.91% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
BCHASV/BTC bitrue 0.0109 - 0.0105 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۷
BCHASV/BTC coinex 0.0238 0.0237 0.0232 0.0248 0.00 2.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BCHASV/USD bitrue 56.58 - 54.07 56.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۷
BCHASV/USD coinex 219 219.05 207.52 229.4 8.82 4.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BCHSV/BTC binance 0.0112 - 0.0105 0.0112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۳
BCHSV/BTC gate-io 0.0237 0.024 0.0232 0.0248 0.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/IDR indodax 3053000 3062000 2973000 3236000 75000.00 2.52% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/USD binance 58.9 - 55.14 59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۳
BCHSV/USD binance 97.18 - 102.47 99.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD gate-io 219.27 219.04 207.35 228.71 7.77 3.67% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/USD gate-io 84.8 - 84.8 89.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/EUR synthetic 61.8 - 61.8 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۲:۱۳
BSV/EUR synthetic 194.7 194.9 185 204.9 7.10 3.78% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/BTC bitfinex 0.0237 0.0238 0.0231 0.025 0.00 1.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/BTC poloniex 0.0212 - 0.0211 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۵۶
BCHSV/BTC poloniex 0.0238 0.0237 0.0231 0.0248 0.00 1.71% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
BCHSV/USD bitfinex 99.9 - 100 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD bitfinex 220.22 220.75 208.64 231 8.56 4.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/USD coinbene 218.96 219.82 207.76 229.18 8.04 3.81% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BCHSV/USD coinbene 82.61 - 82.61 82.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BSV/THB bxthailand 6839.98 6751 6460 7000 211.98 3.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۹
BSV/BCH southxchange 0.5211 - 0.5211 0.5211 0.03 5.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۹
BSV/BTC southxchange 0.024 0.0243 0.024 0.0246 0.00 3.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۱۳
BSV/USD southxchange 220.13 - 220.13 220.13 9.66 4.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۹
BCHSV/AUD btc-markets 320 329.94 304.02 334.79 16.00 5.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۱۷
BCHSV/BTC btc-markets 0.022 0.021 0.0197 0.0285 0.00 10.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۴۱
BSV/ZAR altcointrader 3351 3400 3216 3693 131.00 4.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
BSV/ZAR altcointrader 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۵۶
BCHSV/BTC trade-satoshi 0.0237 - 0.022 0.0238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۹:۲۵
BCHSV/USD trade-satoshi 195.63 - 189.9 195.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۱۷:۱۳
BCHSV/USD trade-satoshi 106.2179 - 106.2179 106.2179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/DOGE trade-satoshi 63102.9675 - 63102.9675 63102.9675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۳۷
Bitcoin Cash SV Index investing-com 218.79 219.4 207.89 229.38 8.20 3.89% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin Cash SV BCH Index investing-com 0.511 0.5144 0.4905 0.5286 0.02 4.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
Bitcoin Cash SV BTC Index investing-com 0.0237 0.0238 0.0231 0.0249 0.00 1.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۳
Bitcoin Cash SV ETH Index investing-com 0.7926 0.7888 0.7601 0.8293 0.02 2.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin Cash SV EUR Index investing-com 194.7 194.9 185 204.9 7.10 3.78% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin Cash SV IDR Index investing-com 3053000 3062000 2973000 3236000 75000.00 2.52% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin Cash SV INR Index investing-com 15850 16000 14923 16500 350.00 2.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۶
Bitcoin Cash SV THB Index investing-com 6841.42 6753.15 6460.26 6996.81 214.29 3.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۹
Bitcoin Cash SV ZAR Index investing-com 3351 3400 3216 3693 131.00 4.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
Bitcoin Cash SV DOGE Index investing-com 69625.46 69791.93 66590.62 70584.21 1107.32 1.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
بیشتر

BitTorrent

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTTN/TRX abcc 0.0405 - 0.0405 0.0407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD okex 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
BTTN/KRW upbit 1.89 - 1.89 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD huobi 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
BTTN/INR bitbns 0.1121 - 0.1121 0.1207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD bitbns 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۳:۴۵
BTTN/USD bitmax 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
BTTN/USD hitbtc 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۱:۵۷
BTTN/USD wazirx 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۹
BTTN/BNB binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۴:۲۵
BTTN/IDR indodax 23 - 22 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
BTTN/KRW bithumb 2.46 - 2.46 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/TRY koineks 0.0095 - 0.0094 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۲۵
BTTN/USD binance 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۱
BTTN/USD bittrex 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD gate-io 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۱
BTTN/USD bitfinex 0.0016 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۲۵
BTTN/USD bitforex 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
BTTN/TRX cointiger 0.0504 - 0.0497 0.0504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BTTN/USD cointiger 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

Cosmos

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATOM/BTC okex 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۴:۵۲
ATOM/ETH okex 0.0251 0.025 0.0239 0.0254 0.00 4.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ATOM/USD okex 6.8 6.79 6.37 6.85 0.41 6.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ATOM/BTC huobi 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۴:۵۲
ATOM/ETH huobi 0.025 0.0251 0.0239 0.0253 0.00 3.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۹
ATOM/USD huobi 6.8011 6.7952 6.3703 6.848 0.41 6.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ATOM/BTC hotbit 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۱۹
ATOM/ETH hotbit 0.0251 0.025 0.0239 0.0281 0.00 4.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ATOM/USD hotbit 6.8246 6.7684 6.2082 6.8607 0.42 6.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ATOM/BNB binance 0.1999 0.1997 0.1935 0.2114 0.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ATOM/BTC binance 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۴:۵۲
ATOM/BTC gate-io 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۴
ATOM/USD binance 6.813 6.802 6.36 6.862 0.42 6.54% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ATOM/USD gate-io 6.8136 6.783 6.362 6.8387 0.42 6.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ATOM/BTC bitforex 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۴:۵۲
ATOM/ETH bitforex 0.0251 0.025 0.0239 0.0253 0.00 4.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ATOM/USD bitforex 6.7944 6.7978 6.3621 6.8541 0.40 6.30% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
بیشتر

Crypto.com Chain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRO/KRW gopax 75.7 - 75.7 75.7 4.30 5.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۴۸
CRO/USD synthetic 0.0656 0.0657 0.0656 0.0657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۵
Crypto.com Chain Index investing-com 0.0656 0.0657 0.0656 0.0657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۵
بیشتر

ERC20

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ERC20/USD synthetic 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
ERC20 Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
بیشتر

ETERNAL TOKEN

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XET/BTC idax 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
XET/ETH idax 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
XET/USD synthetic 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN Index investing-com 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
ETERNAL TOKEN ETH Index investing-com 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
بیشتر

Holo

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0013 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۴
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۵۲
HOT/INR wazirx 0.095 - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۹:۴۰
HOT/TRY paribu 0.0072 - 0.0072 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۳:۴۴
HOT/USD wazirx 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۲
Holo Index investing-com 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۵:۳۲
بیشتر

KuCoin Shares

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KCS/BTC kucoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/ETH kucoin 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/USD kucoin 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares Index investing-com 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KuCoin Shares ETH Index investing-com 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
بیشتر

Maker

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MKR/BTC exmo 0.0798 0.08 0.0773 0.0821 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
MKR/ETH ddex 2.7839 2.752 2.752 2.7839 0.33 11.86% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۹
MKR/ETH ddex 3.5064 - 3.5064 3.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۹:۲۱
MKR/USD okex 744 750 723 750 26.40 3.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۴۵
MKR/BTC bibox 0.0804 0.081 0.0787 0.0828 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۵
MKR/ETH bibox 2.7353 2.755 2.6896 2.7666 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۵
MKR/USD hitbtc 735.89 735.87 716.46 757.63 10.50 1.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
MKR/ETH gate-io 2.7707 2.7384 2.7384 2.7707 0.06 2.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۹
MKR/USD gate-io 744.1 743.85 706.14 744.1 44.10 6.30% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۹
MKR/BTC ethfinex 0.0799 0.0827 0.0797 0.0845 0.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
MKR/BTC ethfinex 0.1101 0.1089 0.1089 0.1109 0.00 3.54% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۷:۵۷
MKR/ETH ethfinex 2.7751 2.7282 2.685 2.7999 0.06 2.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
MKR/USD ethfinex 761.78 770.01 726.81 780 33.16 4.55% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۱۳
MKR/ETH etherdelta 3.697 - 3.697 3.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۲۰:۵۲
MKR/BTC coinbase-pro 0.082 - 0.082 0.0825 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۰:۰۸
MKR/ETH kyber-network 2.7215 2.7101 2.7101 2.8427 0.05 1.97% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۵
MKR/ETH kyber-network 3.4357 3.433 3.4301 3.5026 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۹
Maker Index investing-com 746.89 747.95 719.12 750.51 24.22 3.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۵
Maker BTC Index investing-com 0.0799 0.0804 0.0778 0.0819 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۱
Maker ETH Index investing-com 2.7356 2.7281 2.7245 2.8232 0.03 1.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۵
بیشتر

Mixin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XIN/BTC cbx 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
XIN/EOS cbx 41 - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
XIN/ETH cbx 0.8179 - 0.8179 0.8179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
XIN/USD cbx 149.89 - 149.33 149.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
XIN/BTC bigone 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
XIN/EOS bigone 39.81 - 39.31 39.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
XIN/ETH bigone 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Mixin Index investing-com 149.89 - 149.23 149.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۳:۰۱
Mixin BTC Index investing-com 0.0375 - 0.0375 0.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲:۵۶
Mixin ETH Index investing-com 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

Paxos Standard Token

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PAX/BTC uex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD uex 1.0074 1.0068 1.0068 1.0074 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC abcc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD abcc 1.0077 1.0073 1.0073 1.0077 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD okex 1.0073 1.0072 1.0071 1.0073 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC cpdax 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC hotbit 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۲۰
PAX/ETH hotbit 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
PAX/USD bitrue 1.0074 1.0076 1.0074 1.0076 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD hotbit 1.0072 1.006 1.0052 1.0072 0.01 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD zb-com 1.0078 1.0074 1.007 1.0078 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/XRP bitrue 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD binance 1.0076 1.0074 1.0074 1.0076 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD bittrex 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۱۶
PAX/USD coinbene 1.0073 1.0074 1.0073 1.0075 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
Paxos Standard Token Index investing-com 1.0075 1.0073 1.0072 1.0075 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
Paxos Standard Token BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Paxos Standard Token ETH Index investing-com 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
Paxos Standard Token XRP Index investing-com 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
بیشتر

Pundi X

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NPXS/LA latoken 0.0353 - 0.0353 0.0353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/KRW coinnest 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD coinbene 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD synthetic 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

SpankChain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPANK/USD ethfinex 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/LTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SPANK/USD synthetic 0.0476 - 0.0454 0.0495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۶
SPANK/DOGE cryptopia 25 - 20.017 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SpankChain Index investing-com 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SpankChain ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
بیشتر

TaTaTu

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TTU/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/USD liqui 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TTU/USD synthetic 0.0095 - 0.0095 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TaTaTu Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
TaTaTu Index investing-com 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۲
بیشتر

Tezos

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XTZ/BTC uex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/BTC uex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۴۴
XTZ/USD uex 0.82 - 0.35 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
XTZ/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۲۵
XTZ/CAD kraken 1.7532 1.789 1.6785 1.789 0.09 5.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۲۹
XTZ/ETH hitbtc 0.0048 0.0049 0.0047 0.005 0.00 2.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۵۷
XTZ/ETH kraken 0.0048 0.0049 0.0047 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۷
XTZ/EUR kraken 1.1707 1.1758 1.1296 1.2096 0.03 2.89% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۵
XTZ/USD hitbtc 1.3045 1.3067 1.2701 1.3445 0.03 2.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۵
XTZ/USD kraken 1.3135 1.3134 1.2699 1.35 0.04 2.75% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۵
XTZ/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۲۹
XTZ/ETH gate-io 0.0049 0.0048 0.0047 0.0051 0.00 2.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۵
XTZ/KRW coinone 420 - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/KRW coinone 1553 1552 1513 1575 22.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
XTZ/USD gate-io 1.3156 1.3094 1.2717 1.3459 0.03 2.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۵
XTZ/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۴۱
XTZ/USD bitfinex 1.3198 1.3246 1.2781 1.3587 0.02 1.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۵
Tezos Index investing-com 1.3143 1.3118 1.2721 1.344 0.03 2.52% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۵
Tezos BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۲۵
Tezos CAD Index investing-com 1.7532 1.789 1.6785 1.789 0.09 5.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۲۹
Tezos ETH Index investing-com 0.0048 0.0049 0.0047 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
Tezos EUR Index investing-com 1.1707 1.1758 1.1296 1.2096 0.03 2.89% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۵
Tezos KRW Index investing-com 1553 1552 1513 1575 22.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

ThoreCash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TCH/ETH bitebtc 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۲۴
TCH/USD synthetic 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
ThoreCash Index investing-com 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

TrueUSD

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TUSD/BNB binance 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
TUSD/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TUSD/ETH binance 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
TUSD/USD binance 1.0042 - 1.0031 1.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
TUSD/BTC cointiger 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TrueUSD Index investing-com 1.0042 - 1.0031 1.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
TrueUSD BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
TrueUSD ETH Index investing-com 0.0076 - 0.0075 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۴۹
بیشتر

USD Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USDC/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰:۳۷
USDC/USD okex 0.9969 0.9967 0.996 0.9984 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۷
USDC/BTC hotbit 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۴۸
USDC/ETH hotbit 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 8.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
USDC/KRW korbit 1195 - 1195 1195 14.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
USDC/USD hotbit 0.9877 0.9784 0.9784 0.9911 0.05 4.65% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۷
USDC/BNB binance 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USDC/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۲۴
USDC/USD synthetic 1.027 1.0273 1.0235 1.0362 0.01 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۵:۳۶
USD Coin Index investing-com 0.9908 0.9846 0.9846 0.9908 0.01 0.96% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۷
USD Coin BNB Index investing-com 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USD Coin BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۰:۳۷
USD Coin ETH Index investing-com 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 8.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
USD Coin KRW Index investing-com 1195 - 1195 1195 14.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 13395.9 13427.9 12768.6 13558.9 362.30 2.78% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/AUD anx 5018.4 - 5006 5020.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۵۷
BTC/CAD anx 9410.6 - 9407.2 9413.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CHF anx 6945.2 - 6939 6950.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/CNY anx 48327 - 48326 48327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱:۴۱
BTC/EUR anx 6224.5 - 6218 6226.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 5526.4 - 5523.6 5528.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/HKD anx 54510 - 54510 54510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۳:۴۱
BTC/JPY anx 755852 - 755525 756595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/NZD anx 10609.3 - 10601.2 10611.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 9565.1 - 9560.1 9569.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 8550.4 8525.8 8174.2 8598.9 165.30 1.97% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/EUR gdax 8268 8258.3 7818 8352 317.20 3.99% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/GBP gdax 7391 7394 7015.2 7460.3 210.90 2.94% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/JPY zaif 1006105 1005505 1000000 999980 25595.00 2.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/PLN exmo 35131.2 34379.7 32038.2 35724.1 595.30 1.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BTC/RUB exmo 571019 571184 548229 573729 12519.00 2.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/UAH exmo 225660 226280 219356 228981 1118.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 47671 - 47671 47671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 8128 8248.8 7975 8344 47.20 0.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/EUR xbtce 8253.6 8253.4 7925.1 8368.4 160.80 1.99% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/GBP xbtce 7377.5 7359 7074.4 7442 177.40 2.46% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۰
BTC/JPY fisco 1004000 1003005 1000000 999910 5995.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۶
BTC/JPY xbtce 1006495 1005143 1000219 999250 24974.00 2.54% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۶
BTC/KRW gopax 10960000 10950000 10530000 10980000 240000.00 2.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۶
BTC/KRW upbit 11040000 11030000 10623000 11120000 240000.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/RUB xbtce 560000 - 560000 560000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۶:۲۱
BTC/SGD itbit 7258.3 - 7258.3 7258.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۷:۴۱
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 9240.9 9223.5 8856 9331.8 219.40 2.43% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/AUD quoine 13297 - 12781 13660.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۵۳
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 12275.3 12275.7 11800.8 12400 249.90 2.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 8228.3 8223.6 7898.2 8339.4 184.40 2.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/EUR getbtc 3349.5 - 3330.8 3394.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/EUR kraken 8273.6 8269.6 7874.1 8348.5 238.60 2.97% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/EUR quoine 8224.4 8203.1 7917.6 8317.5 153.70 1.90% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/HKD quoine 71751 72623 71751 72623 563.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
BTC/IDR quoine 114985706 - 114985706 114985706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۰۶
BTC/JPY btcbox 1006692 1005380 1000475 999936 25033.00 2.55% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/JPY kraken 1000390 995949 1000390 996125 11768.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
BTC/JPY quoine 1008012 1007750 1000021 999860 25608.00 2.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/PHP quoine 473764 - 461982 473764 3028.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۴۷
BTC/PLN bitbay 35301 35314.4 32700 35500 1801.00 5.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/RUB cex-io 545000 550000 525073 570000 5000.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۶
BTC/RUB getbtc 267829 - 265232 271019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/SGD quoine 12698.3 12652.9 12177.2 12902.8 222.90 1.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۵۲
BTC/TRY paribu 18080 - 17989 18144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 14074.4 14006.3 13740.1 14187.1 583.90 4.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
BTC/CAD lakebtc 12950.9 12961.9 12615.1 13103.2 487.00 3.91% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/CHF lakebtc 9677.8 9555.9 9421.4 9677.8 454.90 4.93% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۰۸
BTC/EUR lakebtc 8603.1 8592 8263.3 8720.7 165.20 1.96% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BTC/GBP lakebtc 7779.9 7784.6 7534.8 7846.7 323.90 4.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/HKD tidebit 73700 73000 71100 74100 2700.00 3.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/JPY bitbank 1007245 1005810 1000001 999999 27604.00 2.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/JPY lakebtc 1055128 1052429 1021950 1069586 44886.00 4.44% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/KRW bithumb 11045000 11037000 10625000 11098000 249000.00 2.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/KRW coinone 11041000 11035000 10637000 11100000 236000.00 2.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 13191.1 13151.8 12881.1 13321.1 464.80 3.65% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۱
BTC/TRY btcturk 17930 - 17930 18179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 8276.8 8261.2 7920.9 8341.5 201.80 2.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/EUR bitstamp 8276.9 8269 7854.1 8342.2 227.60 2.83% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/EUR gatecoin 6449 - 6449 6449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۲۹
BTC/EUR livecoin 8150 - 7800 8215.6 38.70 0.48% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۶
BTC/HKD gatecoin 43888 - 43888 43888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
BTC/JPY bitflyer 1007195 1005838 1000000 999999 26796.00 2.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/KRW coinnest 1300000 - 1000000 900000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۲۷
BTC/KRW coinrail 3230000 - 3230000 3230000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۸:۰۴
BTC/TRY bithesap 53776 53721 50990 54547 140.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 8259.4 8258.3 7862.5 8343.6 218.70 2.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/GBP coinsbank 7330.7 7334.5 7088.7 7464.7 22.10 0.30% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/ILS synthetic 33537.3 33463.5 32003.6 33935.9 913.30 2.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/INR synthetic 648800 647406 620363 656363 16411.00 2.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/MXN synthetic 178320 177895 170017 180542 5007.00 2.89% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/MYR synthetic 38824.2 38736.6 36992.1 39282.3 1115.00 2.96% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/SAR synthetic 34848.8 34770.2 33294.4 35260 909.00 2.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/SEK synthetic 88089 87884 84235 89116 2221.00 2.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 215659001 215499883 206467445 217616274 5192023.00 2.47% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/XAU synthetic 6.9221 6.9196 6.5844 6.9972 0.20 2.94% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/ZAR synthetic 137637 137288 131562 139260 3525.00 2.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/CAD quadrigacx 5300 - 5200 5438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/THB bxthailand 286800 286194 276005 288200 6189.00 2.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 35300 35466 34001.1 36059 460.00 1.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/BRL bitcointrade 35602 35790 33800 35938 704.00 2.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۶
BTC/BTS cryptobridge 135442 142653 135442 142653 6603.00 4.88% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۲۸
BTC/BRL negocie-coins 36773.5 36772 35472.3 37499 535.70 1.48% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BTC/IDR btc-indonesia 131000000 131001000 127800000 131999000 2366000.00 1.84% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/BRL mercadobitcoin 35770 35512.1 33500 35940.1 1108.00 3.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 9251.2 9245.1 8847.6 9335.9 236.00 2.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin AUD Index investing-com 13446.2 13455.4 12734.8 13577.9 393.40 3.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin CAD Index investing-com 12472.1 12474.1 11845 12608.3 365.60 3.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin CNY Index investing-com 63996 63952 61221 64828 1757.00 2.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin HKD Index investing-com 72615 72605 69589 73367 1811.00 2.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin IDR Index investing-com 131000000 131001000 127800000 131999000 2366000.00 1.84% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin ILS Index investing-com 33537.3 33463.5 32003.6 33935.9 919.50 2.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin INR Index investing-com 648800 647406 620363 656363 16529.00 2.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin JPY Index investing-com 1007854 1007226 1000038 999718 26222.00 2.67% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin KRW Index investing-com 10500052 10500051 10000089 10598535 41.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin MXN Index investing-com 178320 177895 170017 180542 5040.00 2.91% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin MYR Index investing-com 38824.2 38736.6 36992.1 39282.3 1122.10 2.98% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin PLN Index investing-com 35298.8 35312 32707.7 35503 1786.20 5.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin RUB Index investing-com 570976 571141 548154 573676 12504.00 2.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin SAR Index investing-com 34848.8 34770.2 33294.4 35260 909.00 2.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin SEK Index investing-com 88089 87884 84235 89116 2238.00 2.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin THB Index investing-com 286711 286124 276152 288071 6026.00 2.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin TRY Index investing-com 53880 53686 52000 54325 880.00 1.66% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Bitcoin VND Index investing-com 215659001 215499883 206463711 217616274 5152350.00 2.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin ZAR Index investing-com 137637 137288 131562 139260 3525.00 2.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin Euro Index investing-com 8278.4 8271.2 7881 8353.1 251.90 3.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
بیت کوین / Bitcoin 9288.4 9270.6 8887.9 9380 239.30 2.64% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/AUD acx 6983.1 - 6983.1 7024.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۲۱
BTC/AUD anx 10034.8 - 10027.9 10035.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۳:۳۳
BTC/SGD anx 5387.3 - 5387.3 5388.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۳۹
BTC/USD anx 4500 - 3760.6 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۹
BTC/USD cbx 9242.45 9241.59 8838.94 9332.06 226.91 2.52% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD exx 9248.2 9238.9 8846.3 9330.2 233.00 2.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD uex 5310.77 - 5157.13 5475.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/EUR luno 8259.55 8238.02 7849 8340 221.58 2.76% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/NGN luno 3299999 3299998 3125999 3300003 99998.00 3.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/THB tdax 164406 - 164406 164406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
BTC/USD abcc 9235 9234.62 8844.96 9341.11 223.33 2.48% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD c2cx 9255 9229 8831 9337 267.00 2.97% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD exmo 9092.2 9075 8750 9149 193.20 2.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD gdax 9269.5 9261.1 8836.7 9377 246.70 2.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD idax 9245.09 9241.44 8844.83 9331.14 231.31 2.57% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD idcm 9218.21 9212.7 8817.66 9301.33 209.22 2.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD okex 9246.4 9241.5 8848 9325.1 231.90 2.57% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/KRW cpdax 10500000 10000500 10000000 10598500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
BTC/SGD itbit 7258.3 - 7258.3 7258.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD bibox 9265 9248.6 8839.3 9328.4 242.20 2.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD bit-z 9245.8 9240.7 8842.8 9325.4 232.60 2.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD huobi 9246.4 9240 8843.2 9324.4 231.20 2.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD itbit 9269 9262.5 8834.3 9372 249.00 2.76% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD lbank 9242.61 9239.9 8839.47 9328.06 229.83 2.55% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD liqui 3557.7 - 3557 3572.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
BTC/USD simex 9273.57 9263.41 9172.36 9373.25 1371.26 17.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD tidex 8434 - 8434 8434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۸:۱۳
BTC/USD upbit 9240.2 9225.4 8838 9316.1 233.40 2.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD xbtce 9257.8 9264.1 8886.6 9367.7 165.40 1.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/USD yobit 9342.9 9337.7 8993.8 9403 192.90 2.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/KRW korbit 10404000 10427000 10101000 10472000 103500.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BTC/TRY koinim 53000 53010 51701 54000 589.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۶
BTC/TRY paribu 54200 54084 51860 54378 1385.00 2.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 9242.5 9233.1 8838.9 9332.1 230.00 2.55% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD bitibu 9263.39 9267.68 8888.31 9356.6 188.97 2.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BTC/USD bitmax 9245.33 9242.63 8845.73 9329.09 233.90 2.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD bitmex 9275.5 9273 8848 9377 251.50 2.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD bitrue 9236.46 9237.18 8876.92 9360.16 213.45 2.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD cex-io 9286.2 9278.9 8849.1 9350 249.10 2.76% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD gemini 9270 9261.9 8842.3 9375 246.40 2.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD getbtc 3793.8 - 3775 3909.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۲۹
BTC/USD hitbtc 9245.2 9239.8 8841.4 9327 242.20 2.69% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD kraken 9272.6 9261.8 8835 9374 254.90 2.83% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD kucoin 9245.2 9233.9 8844.9 9326.6 234.50 2.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD okcoin 9247.8 9236.3 8835 9344.3 223.30 2.47% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD ooobtc 9235.83 9230.58 8832.79 9305.2 200.81 2.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD p2pb2b 9318.19 9293.1 8972.4 9340.16 293.30 3.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD quoine 9281 9269.1 8875 9380 239.80 2.65% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD zb-com 9246.3 9237.7 8846.4 9324.2 235.80 2.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/ARS bitinka 344454.34 362550.95 342416.84 364796.36 232.95 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۵۳
BTC/BOB bitinka 64115.22 64084.42 61883.98 65021.34 694.74 1.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/CLP bitinka 6481121.5 6481800.5 6232139.7 6535145.1 102193.50 1.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۶
BTC/CNY bitebtc 63995.86 63952.1 61220.6 64828.07 1756.63 2.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/COP bitinka 28970.2 - 28970.2 28970.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/COP bitinka 21300000 - 21300000 21300000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱:۴۱
BTC/EUR bitinka 8262.83 8246.16 7928.03 8347.55 179.59 2.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/EUR bitsane 7248.986 6791.953 6117.754 7850 658.63 9.99% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۲۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
BTC/PEN bitinka 30319.28 30313.9 29195.4 30527.46 614.45 2.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/SGD coinhub 7711.49 - 7688.27 7808.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۴۳
BTC/SGD coinhub 12825.83 12851.48 12174.3 13175.58 225.15 1.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/TRY btcturk 53826 53801 51386 54102 1324.00 2.52% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/TRY btcturk 17999 - 17999 17999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/TRY koineks 53900 54000 52055.99 54000 1012.00 1.91% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۶
BTC/USD allcoin 58885 - 58885 58885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۱۷
BTC/USD binance 9245.9 9239.9 8842.6 9328 232.50 2.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD bitinka 9250 8600 8600 9500 300.00 3.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
BTC/USD bitlish 9183.61 9242.83 8992 9383.8 62.08 0.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD bitmart 9245.89 9240.93 8843.73 9337.05 242.40 2.69% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD bitsane 7800 - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۲۵
BTC/USD bittrex 9240.2 9225.4 8838 9316.1 233.40 2.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD btcturk 9200 9123 8850 9354 120.00 1.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۵۲
BTC/USD coinall 9247.1 9239.2 8847.2 9325.1 232.20 2.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD coinegg 9262 9262.5 8862.9 9335.7 241.00 2.67% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD coinhub 9270.49 9263.11 8833.83 9380.75 206.89 2.28% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD exrates 9260.32 9253.24 8872.83 9369.44 217.15 2.40% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD gate-io 9241.1 9232.2 8843 9328.6 228.30 2.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD lakebtc 9678.6 9666.9 9247 9810.3 249.70 2.65% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD panxora 9268.94 9267.98 8882.78 9372.04 222.36 2.46% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BTC/USD tidebit 5070 - 5002.5 5247.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۴:۲۹
BTC/ARS bitex-la 410000 407693.38 397008.18 410000 6211.03 1.54% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۳۲
BTC/BRL coinbene 36302.87 36302.94 35745.03 36302.94 1652.13 4.77% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۹
BTC/CLP bitex-la 5535700 - 5535700 5535700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۶:۴۹
BTC/NGN bitbegin 1358000 - 1358000 1358000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/NGN bitbegin 3080152.46 - 3080152.46 3080152.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۵۷
BTC/USD bitex-la 9231.94 9232.53 8849.9 9400 156.10 1.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۶
BTC/USD bitflyer 9197.8 9147.2 8870.5 9340.8 113.60 1.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۶
BTC/USD bitforex 9243.78 9241.24 8844.1 9331.97 230.56 2.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD bitstamp 9275 9268.1 8838.6 9381 251.90 2.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD btcwinex 9245.01 9240.92 8834.31 9326.06 230.16 2.55% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD coinbene 9246.2 9241.04 8842.7 9322.87 232.48 2.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD coinsbit 9350 9329.13 8968.3 9400 212.50 2.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD dragonex 9254.6 9239.11 8848.14 9317.95 237.77 2.64% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD gatecoin 4910 - 4910 4910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۱۷
BTC/USD kryptono 9245.89 9241.95 8841.88 9333.86 230.66 2.56% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD livecoin 9076.3 9030.7 8700 9146.6 218.30 2.46% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD poloniex 9251.3 9233.3 8840 9321.2 237.50 2.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44780 44780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CAD coinfield 12436.46 12428.01 11800.06 12578.59 288.74 2.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BTC/CHF bitci-com 9244.2723 9132.469 8741.9784 9440.7692 151.11 1.66% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/ETH synthetic 34.08 34.07 33.33 34.36 0.06 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/EUR coinfield 8210.51 8208.87 7885.08 8343.72 143.78 1.78% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/TRY bitci-com 55777 56336 52330 56862 576.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/TRY vebitcoin 53880 53686 52000 54325 880.00 1.66% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
BTC/USD btc-alpha 9242.3 9224.1 8836.5 9328.7 236.90 2.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD cobinhood 9129.4 9120.1 8895 9450 119.40 1.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
BTC/USD coinfield 9295.07 9284.97 8882.36 9398.94 253.63 2.81% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD coinsbank 9271.8 9260.9 8835.7 9359.9 176.30 1.94% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD cointiger 9242.5 9239.1 8851.1 9329.3 232.80 2.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD cryptopia 3499.7 - 3445.3 3499.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۴
BTC/XRP coinfield 1.3971 - 1.3969 1.3971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/XRP coinfield 21632.4311 21593.6321 20780.3046 21660.8337 367.93 1.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/THB satang-pro 284000 279000 274933 284000 434.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴:۴۵
BTC/USD n-exchange 10723.41 - 10723.41 10723.41 95.32 0.90% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۰۵
BTC/USD quadrigacx 4099.7 - 3900 4180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/AUD btc-markets 7045.3 - 6774.4 7441.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۳
BTC/AUD btc-markets 13428.3 13414.9 12770 13575 358.70 2.74% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
BTC/USD cryptaldash 9702.05 9572.59 8034.95 9702.05 1551.99 19.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۴۵
BTC/BITCNY cointiger 24221 - 22817 24338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/BITCNY cointiger 64263 64202 61333 64830 1801.00 2.88% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/BITCNY cointiger 24240 - 24133 24240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
BTC/EUR coinbase-pro 8268 8258.34 7817.99 8352 317.18 3.99% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/GBP coinbase-pro 7390.95 7393.97 7015.16 7460.33 210.86 2.94% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD coinbase-pro 9269.51 9261.09 8831.78 9374.17 246.70 2.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/USD trade-by-trade 5763 - 5761 6890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
BTC/AUD independent-reserve 13484.09 13488.39 12605.79 13625.74 439.01 3.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/AUD independent-reserve 7054.62 - 7050.11 7065.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۷
BTC/NZD independent-reserve 14268.49 14273.03 13339.09 14418.37 464.56 3.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/USD independent-reserve 9251.39 9254.33 8648.79 9348.57 301.21 3.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۸
Bitcoin CHF Index investing-com 9258.3 9259.2 8882.6 9360.5 221.50 2.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
Bitcoin GBP Index investing-com 7366 7367.6 7025.9 7439.7 198.60 2.77% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
Bitcoin SGD Index investing-com 12820.5 12844.7 12174.9 13149.8 243.00 1.93% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
بیشتر

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0294 0.0302 0.0291 0.0302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۰
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/BTC gdax 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ETH/BTC okex 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ETH/BTC zaif 0.0293 0.0299 0.029 0.0301 0.00 1.71% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
ETH/EUR exmo 251.37 251.51 245.22 252 5.08 2.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/EUR gdax 242.84 242.66 233.48 244.25 7.84 3.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/JPY zaif 29500 29585 28755 29800 580.00 2.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/LTC exmo 2.0209 2.0207 1.9586 2.0356 0.05 2.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/PLN exmo 1016.34 1022.05 1000.22 999.85 9.06 0.90% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/RUB exmo 16780 16662.6 16401 16797 316.70 1.92% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/UAH exmo 6601.6 6597.5 6537.7 6697.2 11.80 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/BTC bibox 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/BTC bit-z 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/BTC gopax 0.0295 0.0294 0.0292 0.0299 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
ETH/BTC huobi 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/BTC lbank 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/BTC liqui 0.032 - 0.0319 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۸
ETH/BTC tidex 0.0294 0.0295 0.0292 0.03 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۰
ETH/BTC xbtce 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 1.36% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۲۴
ETH/BTC yobit 0.0295 0.0294 0.0292 0.03 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/CNH xbtce 1123.8 - 1123.8 1123.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۵۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 271.18 271.2 263.67 274.06 1.92 0.71% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/EUR xbtce 242.87 242.86 238.51 244.2 4.96 2.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۶
ETH/JPY xbtce 29520 29447 28896 29806 234.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۴
ETH/KRW gopax 321300 321100 316100 322400 4800.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/LTC xbtce 2.03 1.9992 1.9992 2.03 0.03 1.62% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
ETH/RUB xbtce 11503.8 - 11503.8 11503.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
ETH/AUD quoine 394.87 398.2 389.3 398.66 1.86 0.47% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ETH/BTC bitbay 0.0295 0.0293 0.0293 0.0301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۶
ETH/BTC cex-io 0.0294 0.0293 0.0292 0.0299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/BTC gemini 0.0294 0.0296 0.0291 0.03 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
ETH/BTC hitbtc 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۶
ETH/BTC kraken 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۵۲
ETH/BTC kucoin 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/BTC quoine 0.0293 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۶
ETH/BTC zb-com 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/CAD kraken 361.76 361.71 351.61 364.08 6.76 1.90% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 242.8 240.02 235 246 4.81 2.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۰
ETH/EUR cex-io 240.28 240.07 235.24 243 3.57 1.51% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/EUR kraken 243.14 242.97 235.67 244.2 6.83 2.89% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/EUR quoine 242.51 241.95 236.56 243.72 5.58 2.36% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
ETH/GBP kraken 223.27 218.06 214.01 223.27 4.37 2.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۶
ETH/HKD quoine 2118.2 2134.5 2118.2 2134.5 4.10 0.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۱۶
ETH/IDR quoine 3826008 - 3826008 3826008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
ETH/JPY kraken 29329 29219 28973 30210 128.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/JPY quoine 29530 29556 28774 29774 686.00 2.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/PHP quoine 14126.8 - 14075 14126.8 274.10 1.98% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۵۷
ETH/PLN bitbay 1036 1035 1000 999.99 41.00 4.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/SGD quoine 372.34 371.58 365.02 375.42 7.15 1.96% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۵۲
ETH/BTC allcoin 0.015 - 0.015 0.015 0.02 105.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۷:۵۲
ETH/BTC binance 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/BTC bitbank 0.0295 0.0294 0.0292 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/BTC bittrex 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۴
ETH/BTC coinegg 0.0293 0.0294 0.0282 0.03 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC gate-io 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
ETH/BTC lakebtc 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
ETH/KRW bithumb 324700 324400 317800 325400 6200.00 1.95% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/KRW coinone 324550 323900 318100 325200 6350.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/TRY btcturk 1580 1579 1544 1591 25.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۶
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ETH/BTC bitflyer 0.0292 0.0297 0.0292 0.0302 0.00 2.40% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸:۴۴
ETH/BTC bitstamp 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۰
ETH/BTC coinrail 0.0434 - 0.0434 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷:۴۹
ETH/BTC livecoin 0.0293 0.0294 0.0291 0.03 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC poloniex 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۶
ETH/EUR bitstamp 242.68 242.56 235.03 244.74 5.79 2.44% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/KRW coinnest 179000 - 179000 74000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۶
ETH/KRW coinrail 164000 - 164000 164000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۴:۵۷
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0332 - 0.0327 0.0333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۵۶
ETH/LTC cryptopia 3.76 - 3.76 3.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/XAU synthetic 0.204 0.2038 0.1981 0.2052 0.01 2.67% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC bxthailand 0.0286 0.029 0.0286 0.0307 0.00 2.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
ETH/BTC quadrigacx 0.0311 - 0.0302 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
ETH/CAD quadrigacx 163.29 - 163.29 163.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۴
ETH/DOGE cryptopia 56343 - 55104 57141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC btc-indonesia 0.0294 0.0293 0.0291 0.03 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۱۶
ETH/IDR btc-indonesia 3852000 3855000 3801000 3901000 44000.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
اتریوم / Ethereum 164.05 - 158.6 164.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/AUD acx 394.15 395.84 385.98 397.5 6.87 1.77% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/BTC cbx 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ETH/USD cbx 271.69 271.52 264.21 273.22 6.63 2.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD exx 271.84 271.6 264.66 274.24 6.32 2.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC abcc 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۰
ETH/BTC idax 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/BTC idcm 0.0294 0.0295 0.029 0.03 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۲۱
ETH/BTC stex 0.0296 0.0295 0.0294 0.0304 0.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/HKD idcm 2131.23 2129.62 2074.66 2142.64 49.29 2.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/THB tdax 5380.2 - 5380.2 5380.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
ETH/USD abcc 271.26 271.41 264.5 272.98 5.75 2.17% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD abcc 162.72 - 162.72 162.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD exmo 267.2 266.5 261.54 268 4.93 1.88% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 272.42 272.3 264.38 274.49 6.84 2.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD idax 271.8 271.53 264.71 273.04 6.42 2.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD idcm 271.76 271.57 264.44 273.12 6.43 2.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD okex 271.74 271.53 264.84 273.1 6.63 2.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC simex 0.0292 0.0293 0.0292 0.0293 0.00 6.16% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۶
ETH/BTC tokok 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/BTC upbit 0.0294 0.0295 0.0292 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۰
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/EUR itbit 239.05 - 239.05 239.05 6.05 2.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹:۳۵
ETH/KRW upbit 324500 324100 317750 325000 6300.00 1.98% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/SGD itbit 222.1 - 222.1 222.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۹
ETH/USD bibox 163.16 - 157.92 163.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۴۱
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bibox 271.81 271.59 264.44 273 6.54 2.47% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD bit-z 271.8 271.58 264.89 273.08 6.41 2.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 271.76 271.61 264.42 273.14 6.55 2.47% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD itbit 272.55 271.95 264.45 274.6 6.00 2.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
ETH/USD itbit 163.3 - 162.7 163.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD lbank 271.54 271.35 263.69 273.11 6.33 2.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD liqui 114.18 - 113.63 114.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD simex 271.97 272.37 270.66 273.42 28.27 11.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD tidex 264.27 - 264.27 264.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tokok 271.79 271.6 264.47 273.21 6.60 2.49% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD tokok 162.61 - 162.61 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD upbit 271.59 271.56 264.74 272.9 6.02 2.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 272.02 271.02 265.34 272.8 2.59 0.96% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۵۲
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 272.65 273.8 267.78 275 2.80 1.04% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۲
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC bilaxy 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/BTC bitibu 0.0295 0.0294 0.0293 0.03 0.00 1.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۸
ETH/BTC fatbtc 0.0308 - 0.0281 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۲۳:۲۹
ETH/BTC hotbit 0.0293 0.0294 0.029 0.03 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC ooobtc 0.032 - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۵
ETH/BTC p2pb2b 0.0294 0.0298 0.0291 0.0302 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/CNY fatbtc 1716.08 - 1679.26 1900.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۲۳:۲۹
ETH/CNY fatbtc 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
ETH/INR zebpay 15860.9 - 15859.4 16422.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY koinim 1572 1590 1550 1615 4.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۰
ETH/TRY paribu 1581 1586.8 1532 1586.8 21.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 271.69 271.52 264.21 273.22 6.63 2.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bilaxy 271.9 271.64 264.76 273.2 6.46 2.43% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD bilaxy 162.46 - 162.46 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD bitbay 271.47 271.25 255.86 274.25 2.02 0.74% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۴
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 161 - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD bitibu 273.25 272.07 266.48 274.66 2.53 0.93% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
ETH/USD cex-io 272.64 271.18 264.87 273.57 6.42 2.41% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 272.52 272.41 263.75 274.79 6.68 2.51% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 271.8 271.57 264.71 272.84 6.83 2.58% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hotbit 269.11 267.68 262.92 278.44 0.59 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD hotbit 158.23 - 157.92 158.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD kraken 272.65 272.41 264.25 274.56 7.11 2.68% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 271.64 271.5 264.11 272.93 6.95 2.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD ooobtc 271.54 270.64 265.35 272.46 5.31 1.99% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD p2pb2b 273.97 273.82 264.94 273.97 4.04 1.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/USD quoine 271.83 272.25 265.69 274 5.47 2.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD topbtc 272.58 272.13 265.1 273.7 6.36 2.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD topbtc 163.61 - 163.61 163.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
ETH/USD zb-com 271.85 271.57 264.66 272.91 6.26 2.36% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitebtc 0.0293 0.0294 0.0272 0.0817 0.00 5.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC bitlish 0.0292 0.0293 0.0292 0.0299 0.00 3.08% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۵۷
ETH/BTC bitmart 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/BTC coinall 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ETH/BTC coinmex 0.0294 0.0295 0.029 0.0302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/BTC exrates 0.0294 0.0295 0.0292 0.0304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ETH/BTC panxora 0.0294 0.0293 0.0293 0.0299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۱۶
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/CNY bitebtc 1881.25 1879.93 1830.86 1891.76 44.08 2.40% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/HKD tidebit 2150 2116.8 2095.6 2175.8 22.00 1.03% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۵۲
ETH/SGD coinhub 230.79 - 218.8 239.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۴۹
ETH/TRY koineks 1561.57 1572.35 1533.4 1599.99 3.43 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD allcoin 269.21 270.11 262.09 272.07 0.79 0.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD binance 271.89 271.58 264.79 272.92 6.61 2.49% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitebtc 270.79 271.28 264.65 273.9 4.26 1.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD bitlish 275.66 272.5 265.47 275.66 2.18 0.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۳۷
ETH/USD bitmart 271.89 271.6 264.67 274.49 6.51 2.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD bittrex 271.59 271.56 264.74 273 6.02 2.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinall 271.72 271.61 264.84 273 6.16 2.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD coinhub 167.82 - 163.91 172.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۵۳
ETH/USD coinhub 167.82 - 167.82 167.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
ETH/USD exrates 271.49 272.05 264.94 273.37 5.83 2.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD gate-io 271.8 271.42 264.72 272.99 6.57 2.48% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD panxora 272.6 272.55 265.74 274.93 6.22 2.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۶
ETH/USD tidebit 160 - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۴:۲۹
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BRL coinbene 1051 1056 1051 1059 1.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۳۲
ETH/BTC bitforex 0.0293 0.0294 0.0291 0.0299 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۶
ETH/BTC btcwinex 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/BTC coinbene 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۲
ETH/BTC coinsbit 0.0295 0.0294 0.0292 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۵۶
ETH/BTC dragonex 0.0342 - 0.034 0.0346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۶
ETH/BTC gatecoin 0.0002 - 0.0002 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۲۰
ETH/BTC kryptono 0.0294 0.0295 0.0289 0.03 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitfinex 243.76 242.73 236.92 244.18 6.02 2.53% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/EUR gatecoin 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
ETH/GBP bitfinex 216.99 217.18 211.6 218.22 5.15 2.43% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۰۸
ETH/HKD gatecoin 909.1 - 909.1 909.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۵:۳۶
ETH/JPY bitfinex 29592 29581 28923 29811 679.00 2.35% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۱۲
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitfinex 273.04 272.8 265.65 274.41 6.44 2.42% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD bitforex 271.73 271.4 264.56 273.02 6.28 2.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD bitstamp 272.38 272.29 264.5 274.71 6.48 2.44% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD btcwinex 271.68 271.65 264.76 272.72 6.01 2.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/USD coinbene 271.84 271.58 264.29 273.14 6.53 2.46% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD coinsbit 271.77 271.44 249 273.46 3.23 1.19% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD dragonex 271.56 271.5 264.73 273.11 6.09 2.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD gatecoin 141 - 141 224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۳۳
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kryptono 271.79 271.51 264.45 273.21 6.51 2.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD livecoin 265.65 266.9 262 266.9 3.65 1.39% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 271.89 271.18 264.5 273.11 6.04 2.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC bitci-com 0.0293 0.0291 0.0288 0.0304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC btc-alpha 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۲۱
ETH/BTC cobinhood 0.0295 0.0296 0.0292 0.0301 0.00 1.02% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
ETH/BTC cointiger 0.0294 0.0295 0.0291 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۶
ETH/BTC vebitcoin 0.0309 - 0.0309 0.0315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲:۴۵
ETH/CAD coinfield 365.61 366.94 354.57 367.73 7.43 2.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/CHF bitci-com 16.33 - 16.06 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶:۳۷
ETH/CHF bitci-com 270.81 269.54 262.85 277.42 4.76 1.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/CNY synthetic 1882 1880.4 1831 1889.7 45.10 2.46% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/EUR coinfield 243.32 241.55 236.17 244.08 4.11 1.72% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/ILS synthetic 985.61 984.74 958.23 990.35 24.50 2.55% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/INR synthetic 7819.3 - 7209.9 7921.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
ETH/INR synthetic 19067.2 19051.5 18574.4 19171.5 436.80 2.34% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/MXN synthetic 5240.5 5235 5090.5 5268.9 134.70 2.64% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۲:۲۴