preload

بازار ارزهای دیجیتال

Aeon

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEON/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۱۸

BitConnect

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCC/BTC hitbtc 0.0204 0.0212 0.02 0.0215 0.00 2.51% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCC/ETH hitbtc 0.5529 0.5895 0.5529 0.7956 0.20 36.57% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
BCC/USD hitbtc 340.1 339.3 335.9 360 11.60 3.41% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸

Bitcore

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTX/BTC hitbtc 0.001 0.0011 0.001 0.0012 0.00 10.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۳۸
BTX/USD hitbtc 17.08 18.9 16.2 19 1.07 6.26% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۲۳

Cardano

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADA/ETH binance 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۳۲
ADA/ETH bittrex 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۴۴

CoinDash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CDT/ETH hitbtc 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۰۸
CDT/ETH binance 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۵۳

Dash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دش 899.89 885.79 734.3 905.99 160.68 21.74% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
DASH/BTC exmo 0.0513 0.0525 0.0422 0.0545 0.01 20.99% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/RUB exmo 24000 - 23900 26900 23572.00 5507.48% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۵۹
DASH/USD exmo 870 865.97 710 900 145.68 20.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/BTC liqui 0.052 0.0518 0.0425 0.0541 0.01 21.50% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
DASH/BTC xbtce 0.0505 0.0489 0.0471 0.0505 0.00 10.75% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۵۷
DASH/CNH xbtce 4953.8 - 4782.6 4953.8 155.80 3.25% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳
DASH/ETH liqui 1.4837 1.477 1.3029 1.5807 0.08 5.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
DASH/USD liqui 862.84 864.9 729.28 910.8 130.70 17.85% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
DASH/USD xbtce 867.07 903.37 736.47 940.97 132.96 18.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱
DASH/BTC cex-io 0.0512 0.0506 0.0433 0.0529 0.01 17.16% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/BTC hitbtc 0.0526 0.053 0.0423 0.0551 0.01 23.47% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/BTC kraken 0.0504 0.0499 0.0423 0.054 0.01 18.31% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/ETH hitbtc 1.4994 1.4326 1.3419 1.65 0.08 5.14% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/EUR kraken 690 689.99 599.14 690 85.00 14.05% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
DASH/PLN bitbay 3248.99 3210 2552 3358 660.99 25.54% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/USD cex-io 905.14 905 753 916.06 138.14 18.01% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/USD hitbtc 889.96 891.09 733.82 920.29 153.10 20.78% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/USD kraken 860.61 859 730.21 875 125.80 17.12% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/BTC binance 0.0528 0.053 0.0423 0.0551 0.01 23.65% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/BTC bittrex 0.0527 0.0522 0.0423 0.055 0.01 24.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
DASH/ETH binance 1.4852 1.4838 1.2403 1.5937 0.08 5.31% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/ETH bittrex 1.4885 1.4855 1.2756 1.5947 0.09 5.94% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
DASH/KRW bithumb 1012700 1013400 836700 1071500 173200.00 20.63% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/USD bittrex 870.71 864.83 732 900 132.96 18.02% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
DSH/BTC bitfinex 0.0523 0.0502 0.0423 0.055 0.01 22.77% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
DASH/BTC bitfinex 0.0512 0.0511 0.0426 0.055 0.01 20.47% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
DASH/BTC poloniex 0.0526 0.0525 0.0422 0.0555 0.01 22.61% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/USD poloniex 871 872.31 727.36 900 134.12 18.20% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
DASH/XMR poloniex 2.8973 2.9529 2.52 3.0119 0.18 6.51% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱

DigitalNote

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XDN/USD hitbtc 0.0032 0.0031 0.0028 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸

Einsteinium

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EMC2/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۱۴
EMC2/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۸

Fantomcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FCN/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵

Litecoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LTC/BTC anx 0.0195 0.0181 0.0094 0.022 0.00 2.63% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/BTC btcc 0.0143 - 0.0143 0.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC exmo 0.0175 0.0174 0.0108 0.0183 0.01 63.55% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/BTC gdax 0.0197 0.0196 0.011 0.0238 0.01 80.73% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
LTC/CNY btcc 362 - 362 362 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
LTC/EUR gdax 287.01 289 158.56 334.99 129.49 82.21% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/RUB exmo 17394.3 17350 11200 18600 6177.40 55.07% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/USD exmo 291 292 183.39 305.829 106.23 57.49% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/BTC liqui 0.0183 0.0182 0.0108 0.0187 0.01 71.03% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
LTC/BTC xbtce 0.0186 0.0187 0.0124 0.0194 0.01 57.63% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۶
LTC/CNH xbtce 1354.37 - 1354.37 1354.37 85.13 6.71% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۰۰
LTC/CNY chbtc 334.1 - 334.1 334.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ساعت ۰:۰۰
LTC/CNY huobi 344.96 - 330.97 363.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
LTC/ETH liqui 0.5229 0.5172 0.394 0.56 0.13 32.55% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/EUR xbtce 265.349 211.471 211.471 265.349 109.16 69.89% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۲۳
LTC/JPY xbtce 35302.2 - 25302.2 35302.2 14146.30 66.87% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۴۵
LTC/RUB xbtce 19192.3 15248.4 12510.5 19192.3 7776.50 68.12% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۰۵
LTC/USD liqui 306.1734 305.2264 184 312.6281 123.20 67.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/USD xbtce 307.1 307.86 194.5 320.212 118.61 62.93% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/BTC hitbtc 0.0187 0.0185 0.0107 0.0191 0.01 76.42% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/BTC kraken 0.0179 0.0178 0.0097 0.02 0.01 79.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/CNY okcoin 340 - 340 354.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
LTC/EUR kraken 249.3 249.28 149.1 283 99.30 66.20% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/PLN bitbay 1142.2 1130 669.11 1230 502.22 78.47% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/USD hitbtc 312.768 314.585 185.522 322.249 129.84 70.97% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/USD kraken 309.83 308.85 181.5 344.99 128.14 70.53% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/USD okcoin 299.57 298.5 192.57 300 111.14 58.98% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
LTC/BTC binance 0.0187 0.0186 0.0107 0.0203 0.01 78.10% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/BTC bittrex 0.0188 0.0187 0.0107 0.0198 0.01 77.36% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/ETH bittrex 0.532 0.5278 0.3939 0.597 0.14 35.09% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/KRW bithumb 360150 360000 211850 363000 151350.00 72.49% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/KRW coinone 359900 360000 210900 364100 149500.00 71.06% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/USD bittrex 310.488 308.554 186 330 127.15 69.35% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
لیت کوین 351.4 351.68 192.01 395.65 161.64 85.18% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/BTC bitfinex 0.0176 0.0173 0.0107 0.0184 0.01 66.04% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
LTC/BTC bitstamp 0.0187 0.0186 0.0107 0.02 0.01 76.42% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/BTC poloniex 0.0187 0.0186 0.0107 0.0191 0.01 76.42% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/EUR bitstamp 269 267.99 154.4 287.99 117.78 77.89% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/USD bitfinex 306.01 301.23 192.72 313.94 122.05 66.35% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
LTC/USD bitstamp 324 324.16 184.85 343.52 140.95 77.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/USD poloniex 309 307.2 186.078 322 126.50 69.32% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/XMR poloniex 1.056 1.042 0.6782 1.1167 0.38 55.41% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/BTC btc-indonesia 0.0186 0.0185 0.0105 0.0195 0.01 77.14% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
LTC/IDR btc-indonesia 4699000 4645000 2713000 4892000 1930300.00 69.72% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LTC/BRL mercadobitcoin 1090 1070 640 1350 458.00 72.47% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Matchpool

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GUP/ETH liqui 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۱۵
GUP/USD liqui 0.3964 0.3973 0.3571 0.4424 0.02 5.90% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
GUP/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ساعت ۹:۵۷
GUP/ETH bittrex 0.0007 0.0008 0.0007 0.0009 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۵۹

MonaCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONA/BTC bittrex 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.00 12.50% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶

Patientory

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTOY/ETH liqui 0.0006 0.0007 0.0005 0.0008 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۲۶
PTOY/USD liqui 0.3716 0.3701 0.1961 0.4191 0.17 81.62% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
PTOY/ETH bittrex 0.0006 0.0007 0.0005 0.0009 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۲۶

Polybius

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PLBT/BTC hitbtc 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۱۲

Populous

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PPT/BTC binance 0.29 - 0.0016 0.29 0.29 19233.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۱۱
PPT/ETH binance 0.0642 0.0634 0.057 0.0889 0.01 9.93% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸

Power Ledger

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
POWR/BNB binance 0.2064 0.2085 0.1899 0.2162 0.01 5.63% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
POWR/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۵:۱۵
POWR/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ساعت ۱۵:۱۵
POWR/ETH binance 0.0009 0.001 0.0008 0.0011 0.00 22.22% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۴
POWR/ETH bittrex 0.001 0.0009 0.0008 0.0012 0.00 10.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱

QASH

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QASH/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۱
QASH/ETH bitfinex 0.0009 0.001 0.0009 0.0013 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱
QASH/USD bitfinex 0.57 0.56 0.55 0.6445 0.01 1.75% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸

Ripple

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ریپل 0.2924 0.2946 0.24 0.2946 0.05 19.40% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XRP/USD exmo 0.294 0.293 0.242 0.298 0.05 20.99% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XRP/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XRP/EUR kraken 0.2275 0.227 0.1981 0.2287 0.03 12.62% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XRP/USD kraken 0.2813 0.285 0.243 0.285 0.04 14.35% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XRP/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۲۶
XRP/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XRP/ETH binance 0.0005 0.0004 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۱۲
XRP/ETH bittrex 0.0005 0.0004 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۴۸
XRP/KRW bithumb 328 327 280 328 49.00 17.56% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
XRP/KRW coinone 327 328 279 328 47.00 16.79% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XRP/USD bittrex 0.296 0.295 0.2425 0.2961 0.05 20.57% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XRP/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC bitstamp 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/EUR bitstamp 0.254 0.256 0.1995 0.256 0.05 25.99% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XRP/USD bitfinex 0.2998 0.2978 0.2442 0.3065 0.05 21.87% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
XRP/USD bitstamp 0.3002 0.309 0.2401 0.31 0.06 23.64% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XRP/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XRP/IDR btc-indonesia 4296 4297 3643 4477 622.00 16.93% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Royal Kingdom Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RKC/ETH hitbtc 0.0012 0.0014 0.0012 0.0023 0.00 41.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۱۸

SALT

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SALT/BTC liqui 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۱۸
SALT/ETH liqui 0.0122 0.0123 0.0117 0.016 0.00 31.15% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۴
SALT/USD liqui 7.1704 7.1721 6.9192 7.6243 0.29 3.98% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
SALT/BTC binance 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۹
SALT/BTC bittrex 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
SALT/ETH binance 0.0125 0.0128 0.0114 0.0161 0.00 28.80% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۹
SALT/ETH bittrex 0.0129 0.0126 0.0118 0.0162 0.00 24.03% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

SegWit2x [Futures]

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
B2X/BTC hitbtc 0.0115 0.0116 0.0112 0.0124 0.00 3.48% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
B2X/USD hitbtc 194.17 193.28 188.04 205 9.17 4.72% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹

Triggers

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TRIG/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 36.99% ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ساعت ۲۳:۱۴

TRON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TRX/USD liqui 0.0061 0.006 0.0045 0.007 0.00 35.56% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Veritaseum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VERI/BTC hitbtc 0.0127 0.0128 0.01 0.0128 0.00 25.74% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۲۴
VERI/ETH hitbtc 0.3588 0.3363 0.327 0.3829 0.02 6.80% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۱۸
VERI/USD hitbtc 200 218 165.019 218 20.00 11.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۴

YOYOW

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
YOYOW/BNB binance 0.1115 0.11 0.1031 0.1365 0.00 4.30% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۹
YOYOW/ETH binance 0.0005 0.0004 0.0004 0.0007 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۲۷
YOYOW/ETH bitfinex 0.0005 0.0006 0.0005 0.0007 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
YOYOW/USD bitfinex 0.2934 0.2956 0.279 0.3546 0.00 1.17% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸

ZCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XZC/BTC bittrex 0.0027 0.0026 0.0026 0.0028 0.00 3.85% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
XZC/IDR btc-indonesia 660000 665000 658900 692200 10000.00 1.52% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

ZenCash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZEN/BTC bittrex 0.0018 0.0017 0.0016 0.002 0.00 12.50% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۰

Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD anx 22874.4 22877.2 21592.6 23102.1 89.30 0.39% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/CAD anx 22264.8 22263.5 20662.5 22485 31.90 0.14% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/CHF anx 17156.5 17156.1 16101.9 17313.2 12.20 0.07% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/CNY anx 114497 114576 105928 115644 37.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/EUR anx 14732.2 14732.9 13715.6 14876.5 58.40 0.40% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/GBP anx 12988.7 12990.2 12047.4 13112.8 22.40 0.17% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/HKD anx 135000 130500 124500 136270 1.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۴۱
BTC/JPY anx 1963522 1963294 1817204 1981763 243.00 0.01% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/NZD anx 24929.6 24932.1 23264.5 25179.3 77.60 0.31% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/SGD anx 23390.3 23391 21836.9 23613.9 23.60 0.10% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD anx 17293.2 17292.8 16150.9 17454.5 0.80 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/CNY btcc 28158 - 28158 28158 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 14700 14597 13600 14702 200.00 1.38% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
BTC/EUR gdax 14540 14569.4 13708.1 14610 154.40 1.07% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/GBP gdax 13222 13251.2 12505 13457 282.40 2.18% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/PLN exmo 60247 60196 54000 61900 1431.00 2.43% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۴
BTC/RUB exmo 992597 993861 968901 1047000 55813.00 5.62% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/UAH exmo 470000 462000 445500 486005 19777.00 4.21% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD exmo 16720 16733.6 16000 17000 279.00 1.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD gdax 17730.8 17780 16425 17845.4 334.70 1.92% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/CNH xbtce 112501 - 106285 112501 13812.00 14.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳
BTC/CNY chbtc 27197 - 27197 27197 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۳۸
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۳۸
BTC/EUR itbit 14778.2 14695.3 13943 14778.2 109.40 0.75% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
BTC/EUR xbtce 14684.7 14874 13990 14874 49.90 0.34% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
BTC/GBP xbtce 12375.1 - 11623.9 12375.1 1221.90 10.96% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳
BTC/JPY xbtce 1875103 - 1773581 1875103 154447.00 8.98% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳
BTC/RUB xbtce 1033888 - 1033888 1033888 48721.00 4.71% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۵۴
BTC/SGD itbit 23517.6 23574.4 22095.6 23574.4 134.90 0.58% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
BTC/USD itbit 17439 17485 16350 17500 144.60 0.84% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD liqui 16732 16601 16047.6 17189.7 503.30 3.01% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD xbtce 17405 17407.2 16261 17447 44.00 0.25% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USDT exmo 16585.07 16450 16000 17114.87 351.34 2.12% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/BRL foxbit 57770 57699 54899 57896 781.00 1.37% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/CAD kraken 20926 20936.9 19500 21299 74.00 0.35% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/CNY okcoin 40303 - 40303 40303 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۳۸
BTC/EUR cex-io 14765.13 14765.12 14010.59 14900.12 167.73 1.15% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/EUR kraken 13906.9 13906.7 13186.1 14340 352.90 2.54% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/JPY kraken 2060000 2010000 1810010 2060000 107609.00 5.51% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۰
BTC/PLN bitbay 60300 60511 58387 60899 599.00 1.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/RUB cex-io 1115500 1117988.75 1030000 1121899 6399.00 0.57% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
BTC/TRY paribu 69091 69045 68004 69340 209.00 0.30% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
BTC/USD cex-io 17733.4 17761.8 17079.7 17887.7 80.10 0.45% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD gemini 17521.4 17580 16350 17611.1 261.40 1.51% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD hitbtc 16820.1 16854 16225.9 17378.2 479.90 2.85% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD kraken 17179.3 17179 16301.3 17423 70.70 0.41% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD okcoin 16561 16750 14805 17963.9 1372.30 8.29% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/KRW bithumb 19150000 19132000 18801000 19748000 438000.00 2.29% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/KRW coinone 19208500 19212000 18900000 19865500 591500.00 3.08% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/TRY btcturk 69249 69239 68010 70000 744.00 1.07% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD binance 16550.2 16544.9 15945 17413.9 718.20 4.34% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD bittrex 16574.1 16599 16166 17391 725.90 4.38% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/EUR bitfinex 14819 14742.3 13804.2 14819 127.30 0.87% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
BTC/EUR bitstamp 14348 14350 13256.4 14380 335.50 2.39% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD bitfinex 17380 17407 16236 17431 83.00 0.48% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD bitstamp 17282.4 17313 15968.6 17324.9 141.10 0.82% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/USD poloniex 16600 16610 15745.6 17390 701.00 4.22% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/IDR btc-indonesia 249496992 249999008 245468096 257000000 6104112.00 2.45% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTC/BRL mercadobitcoin 56380 56396 54500 57300 1119.00 1.98% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC exmo 0.0348 0.0346 0.0267 0.0365 0.01 28.89% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC gdax 0.0346 0.035 0.0271 0.0371 0.01 27.21% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/EUR exmo 507.26 510 392.28 528.98 114.20 29.05% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/EUR gdax 507.58 511.99 393.5 534 113.82 28.91% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/LTC exmo 1.9609 1.9786 1.8033 2.5483 0.56 28.47% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/PLN exmo 2096.3 2071.6 1628.1 2200 426.57 25.55% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۴
ETH/RUB exmo 34187 34488 28180 36000 5981.00 21.20% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/UAH exmo 16104 16249.2 12935.5 16500 3104.00 23.88% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
ETH/USD exmo 581.02 578 457.67 607 120.62 26.20% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD gdax 612.36 619.2 473.59 635.99 139.56 29.52% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC liqui 0.0352 0.0353 0.027 0.0376 0.01 29.89% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC xbtce 0.0346 0.0358 0.0279 0.0366 0.00 16.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۴۷
ETH/CNH xbtce 3278.6 - 3035.6 3278.6 272.60 9.07% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳
ETH/CNY chbtc 2050 - 2050 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
ETH/EUR xbtce 402.59 - 373.44 402.59 12.20 3.13% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳
ETH/JPY xbtce 54644 - 49752 54644 3176.00 6.17% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳
ETH/LTC xbtce 2.0648 1.9593 1.9593 2.2081 0.60 29.06% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۳۶
ETH/RUB xbtce 33171 33112 31203 33171 3314.00 11.10% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۰۰
ETH/USD liqui 584.09 583.97 463.05 618.93 118.86 25.55% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD xbtce 608.81 605.95 469.93 621 137.66 29.22% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ETH/BTC cex-io 0.0349 0.035 0.027 0.037 0.01 28.78% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ETH/BTC gemini 0.035 0.0354 0.0268 0.0376 0.01 30.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC hitbtc 0.0355 0.0353 0.0269 0.0369 0.01 31.48% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC kraken 0.0347 0.0349 0.0268 0.036 0.01 30.45% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/CAD kraken 709.87 711 553.27 717.1 129.64 22.34% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/CNY okcoin 1937 - 1937 1937 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۵۶
ETH/EUR cex-io 516.41 515.71 393.45 530 120.96 30.59% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/EUR kraken 477 477.7 383.3 489.49 93.02 24.23% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/GBP kraken 272 307.5 247 307.5 35.00 12.87% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ETH/JPY kraken 58500 69994 54265 69994 5892.00 11.20% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۱۸
ETH/PLN bitbay 2126 2126.9 1620 2289 478.00 29.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD cex-io 620.1 623 479.2 645 137.10 28.39% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD gemini 615.7 619 468 638 146.70 31.28% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD hitbtc 597.38 597.57 466.6 617.84 131.01 28.09% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD kraken 588.7 589.52 463.96 605 125.70 27.15% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC binance 0.0355 0.0354 0.0268 0.0397 0.01 31.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC bittrex 0.0351 0.0352 0.0268 0.039 0.01 30.48% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC btcturk 0.063 - 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۰۰
ETH/KRW bithumb 681000 680700 532500 750000 147700.00 27.70% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/KRW coinone 682000 680050 533900 732450 148350.00 27.80% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/TRY btcturk 2399 2390 1933.01 2458 458.00 23.60% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD binance 588.94 586.4 465.23 636.02 122.96 26.39% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD bittrex 586.96 587 466 629 120.96 25.96% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
ETH/BTC bitfinex 0.0347 0.0351 0.0269 0.0365 0.01 28.52% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ETH/BTC bitstamp 0.0351 0.0352 0.0269 0.0368 0.01 30.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
ETH/BTC poloniex 0.0353 0.0352 0.0268 0.0377 0.01 30.74% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/EUR bitstamp 502.43 505.94 384.78 524.95 117.49 30.52% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD bitfinex 606 608.3 466.61 626 139.00 29.76% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD bitstamp 607 608.95 461 625 145.99 31.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/USD poloniex 586 585 465 614.69 119.47 25.61% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETH/BTC btc-indonesia 0.0354 0.036 0.027 0.038 0.01 30.63% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
ETH/IDR btc-indonesia 8914000 8917000 6937400 9497000 1944800.00 27.91% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

0x

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZRX/ETH liqui 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.00 25.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۳۹
ZRX/USD liqui 0.2354 0.2356 0.2239 0.2562 0.00 0.76% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZRX/ETH hitbtc 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.00 25.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۳۹
ZRX/USD hitbtc 0.238 0.2383 0.2174 0.263 0.00 1.32% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
ZRX/ETH binance 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.00 25.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۳۰
ZRX/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ZRX/ETH poloniex 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.00 25.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۱۲

AdEx

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ساعت ۶:۴۴
ADX/ETH liqui 0.002 0.0021 0.0018 0.0023 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۲۳
ADX/USD liqui 1.1626 1.1649 1.0666 1.2346 0.06 5.23% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ADX/ETH hitbtc 0.002 0.0019 0.0018 0.0023 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۹
ADX/BNB binance 0.4656 0.4616 0.3931 0.4961 0.07 17.34% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ADX/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۵۹
ADX/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 29.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ساعت ۶:۴۴
ADX/ETH bittrex 0.002 0.0021 0.0018 0.0023 0.00 15.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Aragon

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ANT/USD liqui 2.2622 2.2614 1.9628 2.4389 0.26 12.90% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ANT/BTC bittrex 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۵۴
ANT/ETH bittrex 0.004 0.0039 0.0037 0.0043 0.00 5.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹

Ardor

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARDR/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 185.71% ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۵۹
ARDR/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 185.71% ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ساعت ۲:۰۸

Ark

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARK/BTC binance 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۲۴
ARK/BTC bittrex 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۱۸
ARK/ETH binance 0.0069 0.007 0.0063 0.0081 0.00 11.59% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۹

Augur

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
REP/BTC liqui 0.0021 0.002 0.0018 0.0022 0.00 16.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
REP/ETH liqui 0.0586 0.0589 0.0527 0.0662 0.01 12.12% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
REP/USD liqui 34.2392 34.0328 29.9551 35.7395 3.59 11.71% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
REP/BTC kraken 0.0021 0.002 0.0018 0.0021 0.00 16.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
REP/EUR kraken 27.9 27.795 24.504 27.9 2.54 9.99% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
REP/BTC bittrex 0.0021 0.002 0.0018 0.0023 0.00 16.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
REP/ETH bittrex 0.0596 0.0612 0.0513 0.066 0.01 12.08% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
REP/BTC poloniex 0.002 0.0021 0.0017 0.0023 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
REP/ETH poloniex 0.0577 0.0599 0.053 0.066 0.01 15.77% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
REP/USD poloniex 34.11 34.4 29.5 36.7717 2.68 8.53% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Bancor

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BNT/USD liqui 3.2487 3.2649 2.7014 3.4089 0.50 18.17% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
BNT/BTC hitbtc 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۱۱:۵۱
BNT/USD hitbtc 3.3878 3.3748 2.7247 3.6577 0.61 22.14% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BNT/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۵
BNT/BTC bittrex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۵۰
BNT/ETH binance 0.0058 0.0057 0.0055 0.0061 0.00 1.72% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
BNT/ETH bittrex 0.0056 0.0057 0.0055 0.0062 0.00 8.93% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Basic Attention Token

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAT/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
BAT/ETH liqui 0.0004 0.0005 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۱:۱۲
BAT/USD liqui 0.2225 0.2236 0.1991 0.2359 0.02 7.38% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BAT/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BAT/ETH bittrex 0.0004 0.0003 0.0003 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۵۹

Binance Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BNB/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 1.50% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
BNB/ETH binance 0.0043 0.0044 0.004 0.0058 0.00 32.56% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
BNB/USD binance 2.5166 2.542 2.47 2.7397 0.15 5.78% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Bitcoin Cash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCH/BTC exmo 0.0904 0.09 0.0802 0.0941 0.01 10.51% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
BCH/RUB exmo 90000 89924.8 83923.2 93500 4343.20 5.07% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
BCH/USD exmo 1523 1513.5 1371 1545 138.00 9.96% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/BTC liqui 0.0912 0.091 0.0812 0.0947 0.01 12.18% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
BCH/BTC xbtce 0.099 - 0.094 0.099 0.01 6.45% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۱۸
BCH/ETH liqui 2.5883 2.6002 2.4147 2.988 0.41 16.01% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
BCH/USD liqui 1511.77 1518.43 1374.09 1549.99 117.73 8.45% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/USD xbtce 1558 1519.47 1416.2 1600 139.10 9.80% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱
BCH/BTC cex-io 0.0905 0.0907 0.0808 0.0933 0.01 12.70% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
BCH/BTC hitbtc 0.0204 0.0212 0.02 0.0215 0.00 2.51% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/BTC kraken 0.0893 0.0889 0.08 0.093 0.01 10.25% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/ETH hitbtc 0.5529 0.5895 0.5529 0.7956 0.20 36.59% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
BCH/EUR cex-io 1334.18 1339.03 1170.02 1339.13 155.17 13.16% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
BCH/EUR kraken 1230 1247.3 1125.2 1279.5 80.00 6.96% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/PLN bitbay 5413 5440 4743 5445 583.00 12.07% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/USD cex-io 1600 1600.2 1432 1615 167.00 11.65% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
BCH/USD hitbtc 1530.05 1524.87 1379.21 1587.86 130.07 9.29% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/USD kraken 1534 1533 1360 1548.1 142.20 10.22% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/BNB binance 590.16 585.09 505.12 600 61.88 11.71% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/BTC binance 0.091 0.0913 0.08 0.097 0.01 11.93% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
BCH/BTC bittrex 0.091 0.0907 0.0804 0.096 0.01 12.07% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
BCH/ETH binance 2.5537 2.5667 2.3 3.0051 0.45 17.48% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/ETH bittrex 2.58 2.5586 2.3055 3.01 0.42 16.43% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/KRW bithumb 1747500 1750500 1590000 1802500 149500.00 9.36% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
BCH/KRW coinone 1746100 1746200 1591000 1819800 146100.00 9.13% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/USD binance 1505 1508.75 1375.0699 1580 112.75 8.10% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/USD bittrex 1498.8 1507 1382.92 1567 97.80 6.98% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
BCH/BTC bitfinex 0.0909 0.0906 0.0805 0.0954 0.01 12.08% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
BCH/BTC poloniex 0.0905 0.0907 0.0803 0.0959 0.01 11.87% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/ETH bitfinex 2.5846 2.5788 2.43 3.0009 0.42 16.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/ETH poloniex 2.583 2.5511 2.3829 3.0075 0.41 15.90% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
BCH/USD bitfinex 1561.5 1558.9 1383.7 1581.7 160.50 11.46% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
BCH/USD poloniex 1502 1505 1371.57 1555 105.98 7.59% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BCH/IDR btc-indonesia 22274000 22443000 20750000 23433000 1308700.00 6.24% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
BCH/BRL mercadobitcoin 5068 4957.1 4600 5130 408.00 8.76% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Bitcoin Gold

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTG/BTC hitbtc 0.0155 0.0154 0.0138 0.016 0.00 11.51% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
BTG/ETH hitbtc 0.443 0.4333 0.4126 0.5277 0.07 16.30% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTG/USD hitbtc 261.52 260.63 237.04 271.11 22.60 9.46% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTG/BTC binance 0.0155 0.0158 0.0139 0.016 0.00 9.93% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
BTG/BTC bittrex 0.0156 0.0157 0.0138 0.0161 0.00 11.43% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTG/ETH binance 0.4349 0.4333 0.3817 0.5248 0.07 15.80% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۴
BTG/ETH bittrex 0.4437 0.4393 0.39 0.5272 0.06 14.27% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
BTG/KRW bithumb 295800 296400 277800 304600 14100.00 5.01% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTG/USD bittrex 258.1 259.99 237.21 261.9 18.70 7.81% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
BTG/BTC bitfinex 0.0153 0.0154 0.0138 0.0157 0.00 10.87% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
BTG/USD bitfinex 264.03 273.08 237.48 273.08 24.14 10.06% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

BitcoinDark

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTCD/BTC bittrex 0.0087 0.0088 0.0079 0.0093 0.00 2.35% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۶
BTCD/BTC poloniex 0.0086 0.0087 0.0079 0.0092 0.00 2.38% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۰

Bitquence

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BQX/ETH hitbtc 0.0021 0.0022 0.002 0.003 0.00 38.10% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
BQX/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۳۲
BQX/ETH binance 0.0021 0.0022 0.0018 0.0028 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۴

BitShares

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTS/CNY chbtc 0.541 - 0.541 0.541 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۲۹
BTS/ETH binance 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۱۸
BTS/ETH bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 31.58% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۲۹
BTS/BTC poloniex 0.003670 - 0.003620 0.004000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰

Blocknet

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOCK/BTC bittrex 0.0013 0.0014 0.0013 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۳۸

Byteball Bytes

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBYTE/BTC bittrex 0.0165 0.0162 0.0159 0.0185 0.00 3.64% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Bytecoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCN/USD hitbtc 0.0027 0.0026 0.0025 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۰

Civic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CVC/USD liqui 0.3471 0.3502 0.2979 0.3911 0.04 12.80% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۴
CVC/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۰۰
CVC/ETH bittrex 0.0006 0.0005 0.0005 0.0008 0.00 16.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۲۷
CVC/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 143.90% ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۵۳
CVC/ETH poloniex 0.0006 0.0005 0.0005 0.0008 0.00 16.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۱۸

Cofound.it

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CFI/USD liqui 0.1297 0.1298 0.1151 0.143 0.01 9.73% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
CFI/ETH bittrex 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۲۱

DECENT

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DCT/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
DCT/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰

Decred

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DCR/BTC bittrex 0.0035 0.0036 0.0033 0.0037 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱
DCR/BTC poloniex 0.0035 0.0036 0.0033 0.0037 0.00 6.06% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱

DigiByte

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DGB/ETH bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۰۰

DigixDAO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DGD/USD liqui 123.1996 123.1466 101.8334 123.4052 20.50 19.96% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
DGD/BTC binance 0.0075 0.0074 0.0059 0.0078 0.00 22.95% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
DGD/BTC bittrex 0.0073 0.0075 0.0059 0.0078 0.00 19.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
DGD/ETH bittrex 0.21 0.2049 0.1999 0.2229 0.02 7.38% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۴

district0x

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNT/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 23.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۸:۲۰
DNT/USD liqui 0.0436 0.0435 0.0427 0.0473 0.00 6.88% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
DNT/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 27.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۸:۲۰

Dogecoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DOGE/USD hitbtc 0.003 0.0031 0.0026 0.0032 0.00 7.14% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸

Edgeless

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EDG/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 17.65% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۸:۳۵
EDG/ETH liqui 0.0023 0.0024 0.0023 0.0028 0.00 13.04% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
EDG/USD liqui 1.3654 1.3593 1.1893 1.4671 0.14 11.01% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
EDG/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۸:۳۵
EDG/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 16.28% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۸:۳۵

Emercoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EMC/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 2.04% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۸:۴۱

EOS

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EOS/BTC liqui 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۷
EOS/CNY chbtc 4.86 - 4.86 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۱۸:۴۴
EOS/ETH liqui 0.0092 0.0093 0.008 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
EOS/USD liqui 5.4272 5.4065 4.224 5.6023 1.14 26.64% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
EOS/BTC hitbtc 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۷
EOS/BTC kraken 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۲۳
EOS/ETH hitbtc 0.009 0.0089 0.008 0.0094 0.00 2.22% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
EOS/ETH kraken 0.0092 0.0091 0.0078 0.0093 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
EOS/USD hitbtc 5.4079 5.4283 4.173 5.4987 1.11 25.75% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
EOS/BTC binance 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۱۷
EOS/ETH binance 0.0091 0.0092 0.0078 0.0094 0.00 1.10% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
EOS/BTC bitfinex 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲:۲۶
EOS/ETH bitfinex 0.0092 0.0094 0.008 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۹
EOS/USD bitfinex 5.5 5.504 4.1842 5.7323 1.15 26.44% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETC/CNY chbtc 81 - 81 81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۵۰
ETC/BTC hitbtc 0.0017 0.0018 0.0015 0.0019 0.00 13.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱
ETC/BTC kraken 0.0017 0.0018 0.0015 0.0019 0.00 13.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱
ETC/ETH hitbtc 0.0498 0.0493 0.0472 0.0579 0.01 12.65% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETC/ETH kraken 0.0506 0.0501 0.0485 0.061 0.01 11.86% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
ETC/EUR kraken 24.268 24 21.7 25.5 2.57 11.83% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETC/USD hitbtc 29.3 29.07 25.96 31.88 3.20 12.26% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETC/USD kraken 29.383 29.335 26.245 31.05 2.88 10.88% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETC/BTC binance 0.0017 0.0018 0.0015 0.0027 0.00 13.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۰
ETC/BTC bittrex 0.0017 0.0018 0.0015 0.0019 0.00 13.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱
ETC/ETH binance 0.0487 0.0481 0.046 0.0684 0.01 15.61% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETC/ETH bittrex 0.049 0.0475 0.0452 0.0581 0.01 15.31% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETC/KRW bithumb 33050 33080 29990 35600 2790.00 9.22% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
ETC/KRW coinone 33150 33050 30000 36100 2920.00 9.66% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETC/USD bittrex 28.4 28.5 26 31.4 2.40 9.23% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETC/BTC bitfinex 0.0017 0.0018 0.0015 0.0019 0.00 13.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۲۶
ETC/BTC poloniex 0.0017 0.0018 0.0015 0.0019 0.00 13.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱
ETC/ETH poloniex 0.0491 0.049 0.0463 0.058 0.01 14.05% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
ETC/USD bitfinex 29.36 29.543 26.057 31.93 2.96 11.19% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
ETC/USD poloniex 28.79 28.78 26 31.7738 2.64 10.10% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ETC/IDR btc-indonesia 428500 428800 400100 471100 21300.00 5.23% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸

Factom

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FCT/BTC bittrex 0.0015 0.0014 0.0014 0.0016 0.00 15.38% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
FCT/ETH bittrex 0.0431 0.04 0.0372 0.055 0.00 10.21% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
FCT/BTC poloniex 0.0014 0.0015 0.0014 0.0015 0.00 7.69% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱

FirstBlood

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
1ST/USD liqui 0.3935 - 0.3641 0.4021 0.02 6.35% ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ساعت ۲۳:۱۱
1ST/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 127.27% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۹:۲۰

FunFair

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FUN/ETH bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 127.27% ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۲۴

GameCredits

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GAME/PLN bitbay 7.68 7.69 7.22 7.72 0.35 4.77% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
GAME/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۵۳
GAME/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۵۳

Gas

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GAS/BTC binance 0.0011 0.0012 0.001 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۴۷
GAS/BTC poloniex 0.0011 0.0012 0.001 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۴۷

Gnosis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GNO/USD liqui 137.644 136.9609 117.8925 139.6643 10.38 8.15% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
GNO/BTC bittrex 0.0083 0.0084 0.0071 0.009 0.00 12.16% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۴
GNO/BTC poloniex 0.0083 0.0082 0.0071 0.0091 0.00 9.21% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
GNO/ETH poloniex 0.2362 0.2333 0.211 0.2868 0.04 16.30% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰

Golem

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GNT/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
GNT/ETH liqui 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 16.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۰۲
GNT/USD liqui 0.3385 0.3405 0.3126 0.3514 0.02 4.99% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
GNT/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۰۰
GNT/ETH bittrex 0.0006 0.0005 0.0005 0.0007 0.00 16.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۸
GNT/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
GNT/ETH poloniex 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 16.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۵۹

Hshare

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSR/CNY chbtc 44.86 - 44.1 44.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ ساعت ۰:۰۰
HSR/BTC binance 0.0009 0.0008 0.0008 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۰۳
HSR/ETH binance 0.0253 0.0254 0.0225 0.0352 0.01 35.97% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰

Iconomi

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICN/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICN/ETH liqui 0.0024 0.0025 0.0024 0.003 0.00 25.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۸
ICN/USD liqui 1.4037 1.4042 1.3697 1.5101 0.00 0.22% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ICN/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۲
ICN/ETH kraken 0.0022 0.0024 0.0022 0.0032 0.00 36.36% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۴
ICN/ETH binance 0.0023 0.0022 0.0022 0.003 0.00 26.09% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۸

iExec RLC

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RLC/USD liqui 0.617 0.62 0.5378 0.6343 0.08 14.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
RLC/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۴۴
RLC/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۰۰

IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/BNB binance 1.67 1.675 1.5188 1.87 0.06 3.77% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
IOT/BTC binance 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۲۶
IOT/ETH binance 0.0073 0.0074 0.0068 0.0096 0.00 26.03% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
IOT/BTC bitfinex 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۳۵
IOT/ETH bitfinex 0.0075 0.0073 0.0073 0.0096 0.00 22.67% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
IOT/USD bitfinex 4.51 4.53 4.14 5.05 0.23 5.34% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Komodo

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KMD/BTC binance 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
KMD/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ساعت ۱۵:۵۴
KMD/ETH binance 0.0059 0.0058 0.0051 0.0069 0.00 11.86% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸

Lisk

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSK/BTC hitbtc 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۱۲
LSK/PLN bitbay 31.61 31.85 28.51 31.98 2.83 9.83% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LSK/USD bitbay 8.92 8.95 8.03 8.99 0.61 7.34% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LSK/BTC binance 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۳۸
LSK/BTC bittrex 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۲۳
LSK/ETH binance 0.0149 0.0151 0.0129 0.0178 0.00 20.81% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
LSK/BTC poloniex 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۱۴
LSK/ETH poloniex 0.0147 0.0151 0.0134 0.018 0.00 20.41% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

MaidSafeCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAID/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 78.57% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
MAID/USD hitbtc 0.4963 0.5109 0.4017 0.555 0.03 6.02% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
MAID/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 81.82% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
MAID/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 81.82% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵

Melon

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MLN/BTC liqui 0.0045 0.0044 0.0043 0.0046 0.00 2.27% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
MLN/ETH liqui 0.1281 0.1268 0.1219 0.1621 0.03 25.68% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
MLN/USD liqui 74.6678 74.8385 71.7972 76.0357 0.41 0.55% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
MLN/BTC kraken 0.0047 0.0046 0.0041 0.0049 0.00 6.82% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۴
MLN/BTC bittrex 0.0045 0.0044 0.0041 0.0046 0.00 2.27% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۹

Metal

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MTL/BTC binance 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۲۳
MTL/BTC bittrex 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۲۳
MTL/ETH bittrex 0.0103 0.01 0.0088 0.012 0.00 6.80% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹

Metaverse ETP

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETP/BTC hitbtc 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۶
ETP/BTC bitfinex 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۴۸
ETP/ETH bitfinex 0.0041 0.0042 0.004 0.0051 0.00 21.95% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۶
ETP/USD bitfinex 2.5158 2.484 2.345 2.6699 0.14 6.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱

MobileGo

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MGO/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۰:۰۰
MGO/ETH liqui 0.0011 0.001 0.0009 0.0015 0.00 36.36% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۰
MGO/USD liqui 0.6292 0.6306 0.4591 0.6872 0.05 8.71% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Monaco

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCO/BTC liqui 0.001 0.0009 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۰۶
MCO/ETH liqui 0.0285 0.0284 0.0254 0.0333 0.00 15.09% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
MCO/USD liqui 16.588 16.6359 14.7071 16.6359 1.30 8.54% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
MCO/BTC binance 0.001 0.0009 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۵۱
MCO/BTC bittrex 0.001 0.0009 0.0009 0.001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۰۰
MCO/ETH binance 0.029 0.0283 0.0235 0.034 0.00 15.17% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
MCO/ETH bittrex 0.0295 0.0281 0.0241 0.0334 0.00 13.22% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰

Monero

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XMR/BTC exmo 0.0174 0.0175 0.0156 0.0182 0.00 10.83% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
XMR/USD exmo 290.2476 290.4246 261.33 304 23.50 8.81% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XMR/BTC hitbtc 0.0177 0.0178 0.0155 0.0185 0.00 12.74% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
XMR/BTC kraken 0.0185 0.0172 0.0154 0.0185 0.00 19.35% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XMR/ETH hitbtc 0.5024 0.499 0.477 0.5816 0.08 15.21% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XMR/EUR kraken 239 238.12 216.02 245.29 16.90 7.61% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XMR/USD hitbtc 300.66 300.25 264.81 308.71 30.39 11.24% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XMR/USD kraken 296.78 295.96 263.6 299.53 27.78 10.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XMR/BTC binance 0.0177 0.0179 0.0155 0.0186 0.00 13.46% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XMR/BTC bittrex 0.0177 0.0176 0.0155 0.0185 0.00 12.74% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XMR/ETH binance 0.5099 0.5041 0.4218 0.5857 0.07 13.55% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XMR/ETH bittrex 0.4995 0.5013 0.4414 0.583 0.08 16.32% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XMR/KRW bithumb 339300 343800 305400 355000 30400.00 9.84% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XMR/USD bittrex 290.3 291.62 265.61 303.23 20.10 7.44% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XMR/BTC bitfinex 0.0176 0.0175 0.0157 0.0185 0.00 12.82% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
XMR/BTC poloniex 0.0177 0.0176 0.0155 0.0184 0.00 12.74% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
XMR/USD bitfinex 305 304.12 265.62 310.07 32.27 11.83% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
XMR/USD poloniex 290.98 293.16 263.78 300.5 19.56 7.21% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰

NAV Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NAV/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۸
NAV/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵

NEM

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XEM/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XEM/USD hitbtc 0.5407 0.5385 0.452 0.5626 0.09 19.94% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
XEM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 284.62% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۵۳
XEM/ETH bittrex 0.0009 0.0008 0.0008 0.0011 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۱۸
XEM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰

NEO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ANS/BTC hitbtc 0.0023 0.0022 0.002 0.0024 0.00 15.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۴
ANS/USD hitbtc 38.24 38.16 34.59 39.67 3.58 10.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ANS/BNB binance 14.689 14.854 12.801 15.51 1.82 14.10% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ANS/BTC binance 0.0023 0.0024 0.002 0.0025 0.00 15.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱
ANS/BTC bittrex 0.0023 0.0024 0.002 0.0024 0.00 15.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱
ANS/ETH binance 0.0646 0.0647 0.056 0.0749 0.01 14.71% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ANS/ETH bittrex 0.0643 0.0645 0.0588 0.0752 0.01 15.40% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ANS/USD binance 37.7 37.722 34.426 39.75 3.30 9.59% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ANS/USD bittrex 37.58 37.609 34.575 39.025 2.88 8.30% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ANS/BTC bitfinex 0.0022 0.0023 0.002 0.0023 0.00 10.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۹
ANS/ETH bitfinex 0.0635 0.0654 0.0611 0.0752 0.01 17.32% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
ANS/USD bitfinex 38.8 39.17 34.665 39.986 3.95 11.34% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱

Nexus

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NXS/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۱:۲۴

Nxt

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NXT/USD hitbtc 0.6497 0.6498 0.5957 0.6741 0.02 2.61% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
NXT/USD poloniex 0.6366 0.6415 0.6009 0.6695 0.01 1.79% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

OmiseGO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMG/BTC liqui 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۳۲
OMG/ETH liqui 0.0167 0.0168 0.015 0.0192 0.00 11.38% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
OMG/USD liqui 9.7213 9.75 8.6851 9.9487 1.02 11.73% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
OMG/ETH hitbtc 0.0167 0.0172 0.0158 0.0199 0.00 10.78% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
OMG/BTC binance 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۳۲
OMG/BTC bittrex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۳۲
OMG/ETH binance 0.0167 0.0169 0.0144 0.0195 0.00 12.57% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
OMG/ETH bittrex 0.0169 0.0168 0.0146 0.0197 0.00 12.43% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
OMG/USD bittrex 9.855 9.751 8.7 10.2095 1.07 12.15% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
OMG/BTC bitfinex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۳۲
OMG/BTC poloniex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۳۲
OMG/ETH bitfinex 0.017 0.0177 0.0157 0.0198 0.00 10.59% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
OMG/ETH poloniex 0.0165 0.017 0.015 0.0198 0.00 12.73% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
OMG/USD bitfinex 10.559 10.43 8.7201 10.559 1.76 19.99% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Particl

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PART/BTC bittrex 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰

PIVX

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIVX/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۵۶

Qtum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QTUM/BTC liqui 0.0028 - 0.0028 0.0028 0.00 1.32% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۵۰
QTUM/CNY chbtc 79.01 - 79.01 79.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۵۰
QTUM/ETH liqui 0.042 - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۴۷
QTUM/USD liqui 14.8169 - 14.8169 14.8169 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۴۷
QTUM/BTC binance 0.0008 0.0009 0.0007 0.0009 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۲۰
QTUM/BTC bittrex 0.0008 0.0009 0.0007 0.0009 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۲۰
QTUM/ETH binance 0.023 0.0235 0.0196 0.0278 0.00 16.96% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
QTUM/ETH bittrex 0.0225 0.0227 0.0201 0.0276 0.00 21.78% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
QTUM/KRW bithumb 15750 15730 14280 16300 1200.00 8.25% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
QTUM/KRW coinone 15760 15700 14430 16340 1200.00 8.24% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
QTUM/BTC bitfinex 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱
QTUM/ETH bitfinex 0.0242 0.0234 0.0222 0.0277 0.00 11.57% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۴
QTUM/USD bitfinex 14 14.035 12.6 14.597 1.30 10.24% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱

Siacoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SC/ETH bittrex 0.000070 - 0.000066 0.000072 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۰۰

SingularDTV

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SNGLS/ETH liqui 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۱۱
SNGLS/USD liqui 0.1485 0.1477 0.1312 0.156 0.01 4.14% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
SNGLS/ETH binance 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
SNGLS/ETH bittrex 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳

Status

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SNT/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ساعت ۱۸:۳۶
SNT/USD liqui 0.0595 0.0597 0.0571 0.0618 0.00 2.02% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
SNT/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ساعت ۱۸:۵۱
SNT/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۴۲
SNT/ETH bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ساعت ۲:۲۱

Steem

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STEEM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۱۱
STEEM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۳۳
STEEM/ETH poloniex 0.0028 0.0029 0.0025 0.0036 0.00 28.57% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹

Stellar Lumens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XLM/ETH bittrex 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۴
XLM/USD poloniex 0.141 0.142 0.13 0.1443 0.00 1.66% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Storj

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STORJ/USD liqui 0.9691 0.965 0.9034 0.9831 0.03 3.56% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
STORJ/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
STORJ/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 11.11% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
STORJ/ETH bittrex 0.0017 0.0016 0.0015 0.002 0.00 17.65% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۰
STORJ/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵

Stox

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STX/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 47.06% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۴۱
STX/ETH liqui 0.0008 0.0009 0.0008 0.001 0.00 37.50% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۲۳
STX/USD liqui 0.4873 0.4864 0.4607 0.5125 0.01 1.95% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
STX/ETH hitbtc 0.0009 0.0008 0.0008 0.0011 0.00 22.22% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۱
STX/USD hitbtc 0.503 0.5043 0.4511 0.5119 0.01 2.34% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Stratis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STRAT/BTC hitbtc 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۲۹
STRAT/USD hitbtc 9.84 9.93 9.7 10.86 0.60 6.10% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
STRAT/BTC binance 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۳۵
STRAT/BTC bittrex 0.0006 0.0007 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۲۹
STRAT/ETH binance 0.0161 0.0165 0.0145 0.0234 0.01 38.51% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
STRAT/ETH bittrex 0.0162 0.0164 0.0148 0.0232 0.01 39.51% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
STRAT/BTC poloniex 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۳:۳۸

TenX

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PAY/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۰۶
PAY/ETH liqui 0.0036 0.0037 0.0034 0.0044 0.00 22.22% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۸
PAY/USD liqui 2.0999 2.1049 1.9803 2.2769 0.05 2.22% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
PAY/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ساعت ۱۷:۳۰
PAY/ETH bittrex 0.0035 0.0036 0.0034 0.0044 0.00 22.86% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹

Tether

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USDT/USD kraken 1.0199 1.0115 1.0007 1.0267 0.01 1.45% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸

Tierion

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TNT/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۹
TNT/USD liqui 0.0758 0.076 0.0751 0.0871 0.01 13.32% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
TNT/ETH binance 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۲۷

TokenCard

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TKN/USD liqui 1.0119 1.008 0.7974 1.0422 0.21 25.83% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
TKN/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ساعت ۹:۴۷
TKN/ETH bittrex 0.0018 - 0.0018 0.002 0.00 5.56% ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ساعت ۸:۴۱

Ubiq

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBQ/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 61.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ساعت ۱۵:۳۳

VeriCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VRC/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۴۴
VRC/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۰

Vertcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTC/BTC bittrex 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۴۱
VTC/BTC poloniex 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۴۱

Waves

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WAVES/BTC exmo 0.0008 0.0009 0.0006 0.0009 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۰۶
WAVES/RUB exmo 838.5 838 650 840 186.50 28.60% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
WAVES/BTC liqui 0.0008 0.0007 0.0006 0.0008 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۴۵
WAVES/ETH liqui 0.0233 0.0232 0.0205 0.0242 0.00 2.64% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
WAVES/USD liqui 13.5786 13.4022 10.5866 13.6385 3.02 28.58% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
WAVES/BTC hitbtc 0.0008 0.0009 0.0006 0.0009 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۱۸
WAVES/BTC bittrex 0.0008 0.0009 0.0006 0.0009 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۰۶
WAVES/ETH bittrex 0.0234 0.0232 0.0202 0.0248 0.00 3.54% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
WAVES/IDR btc-indonesia 206900 205400 158240 215500 48490.00 30.61% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳

Wings

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WINGS/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۵۹
WINGS/ETH liqui 0.001 0.0009 0.0009 0.0011 0.00 20.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۱۸
WINGS/USD liqui 0.5835 0.5846 0.5373 0.6046 0.03 5.82% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
WINGS/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۰۰

Zcash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZEC/BTC exmo 0.0208 0.0206 0.0181 0.0215 0.00 14.92% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZEC/RUB exmo 20501.5 20525 18852.5 21200 1470.00 7.72% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZEC/USD exmo 346.6 347.35 306.14 354.6 35.78 11.51% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
ZEC/BTC cex-io 0.0203 0.0204 0.0184 0.022 0.00 11.54% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ZEC/BTC hitbtc 0.0209 0.021 0.0181 0.0223 0.00 14.21% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۹
ZEC/BTC kraken 0.0202 0.0201 0.0181 0.022 0.00 10.38% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
ZEC/ETH hitbtc 0.599 0.5877 0.5654 0.6824 0.08 12.77% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZEC/EUR kraken 281 279 256 295 19.82 7.59% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰
ZEC/USD cex-io 366.7002 368 324.1485 380.9999 40.24 12.33% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZEC/USD hitbtc 352.62 351.99 311.11 371.66 37.75 11.99% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZEC/USD kraken 345.83 345 310.58 359.75 30.61 9.71% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZEC/BTC binance 0.0208 0.0209 0.0181 0.0224 0.00 14.29% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ZEC/BTC bittrex 0.021 0.0209 0.0181 0.0223 0.00 15.38% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZEC/ETH binance 0.5903 0.5904 0.5402 0.6804 0.09 15.55% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZEC/ETH bittrex 0.59 0.5957 0.5533 0.68 0.09 14.47% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۵۹
ZEC/KRW bithumb 404200 403900 355000 419700 44100.00 12.25% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZEC/USD bittrex 347 346.5 310.6 364.3 33.50 10.69% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZEC/BTC bitfinex 0.0207 0.0203 0.0181 0.0218 0.00 14.36% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ZEC/BTC poloniex 0.0211 0.0209 0.0181 0.0221 0.00 15.93% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZEC/ETH poloniex 0.5854 0.5967 0.56 0.6772 0.09 15.43% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZEC/USD bitfinex 359.56 358.3 311.02 372.01 42.57 13.43% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۱۸
ZEC/USD poloniex 347 344 310.22 362.08 32.00 10.16% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۳
ZEC/XMR poloniex 1.1775 1.1804 1.0935 1.26 0.01 0.81% ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۲۰