بازار ارزهای دیجیتال

Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/KRW bithumb 6442000 6437000 6238000 6518000 206000.00 3.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/USD bitfinex 5620 5618 5406 5659 215.10 3.98% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/USD gdax 4295 - 4295 4350 55.00 1.28% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/CNY okcoin 35312 35405 34408 36088 1112.00 3.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/CNY btcc 23099 - 23099 23099 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
BTC/CNY huobi 26999 - 26100 27009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۶
BTC/USD bitstamp 238744 - 4343.6 238744 234394.40 5388.87% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/USD poloniex 5554.9 - 4350 5554.9 1198.00 27.50% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/USD bittrex 4347 - 4336 4349 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
BTC/USD kraken 3645.9 - 3645.9 4350 704.10 19.31% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/CNY chbtc 27197 - 25212 27450 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۳۱
BTC/EUR bitstamp 3688.1 - 3684.5 3692.9 2.90 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/EUR gdax 4811 4819 4641.2 4824.9 162.60 3.50% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BTC/USD itbit 33781 - 4344.9 33781 29434.40 677.18% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/PLN bitbay 20098 20120 19550 20198 515.00 2.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/USD okcoin 4337.9 - 4158.9 4359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۵۵
BTC/BRL foxbit 14400 - 14380 14400 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
BTC/USD xbtce 4362.9 - 4181.4 4362.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
BTC/EUR kraken 3373.6 - 3373.6 3710 336.40 9.97% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/BRL mercadobitcoin 16912 17100 16900 17200 148.00 0.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
BTC/TRY btcturk 20684 20685 20017 20899 535.00 2.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/GBP gdax 343500 - 3370.1 343500 340129.10 10090.16% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/GBP anx 4098.5 4300.3 4047.8 4314.4 43.90 1.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/CAD anx 6764.4 7050.1 6596.7 7098.5 75.60 1.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/JPY anx 611411 637422 602647 639908 4053.00 0.67% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/CHF anx 5309.7 5535.5 5239.3 5550.2 18.70 0.35% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/CNY anx 28942 - 28939 28942 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
BTC/EUR anx 3716.3 - 3716 3716.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
BTC/USD anx 4350 - 4138.6 4354.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۲۰
BTC/NZD anx 7718.7 8045.7 7434.5 8064.3 139.70 1.84% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/SGD anx 5935.6 - 5935 5935.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
BTC/AUD anx 6904 7198.2 6766.6 7217.3 17.50 0.25% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/HKD anx 42350 44130 41522 44241 550.00 1.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/JPY kraken 490000 - 466316 490000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۲۸
BTC/GBP kraken 5,898.0 - 5,780.0 5,898.0 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CAD kraken 343600 - 5488.6 343600 338111.40 6160.25% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/SGD itbit 7518 7539.4 7406.4 7539.4 222.60 3.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۴۳
BTC/EUR itbit 3519.1 - 3415.8 3541.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۲۲:۲۸
BTC/GBP xbtce 3245 - 3245 3245 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۵۹
BTC/RUB xbtce 268203 - 268203 268203 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/CNH xbtce 38878 - 38878 38878 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
BTC/JPY xbtce 486247 - 486247 486247 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
BTC/EUR xbtce 3727.5 - 3727.5 3727.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۵۹
BTC/KRW coinone 4328 - 4328 4955000 4928172.00 113867.19% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/USD exmo 5425.1 - 4313 5425.1 1112.10 25.78% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/RUB exmo 300202 300200 297628 300300 3202.00 1.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BTC/EUR exmo 0.0697 - 0.0697 0.0697 3669.93 5265323.24% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/UAH exmo 142000 141888 141460 143070 293.00 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BTC/CNY yunbi 4,599.4 - 4,565.9 4,621.0 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 5569.1 - 4339.8 5569.1 1228.10 28.29% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/USD binance 5902.1 - 4320 5902.1 1577.30 36.47% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/IDR btc-indonesia 75200000 75100800 73021800 75200000 2100896.00 2.87% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/USD liqui 487624 - 4319.5 487624 483288.50 11147.24% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BTC/USD bitstamp 5635 5625.5 5412 5660 219.20 4.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BTC/USD gdax 5634.1 5622.9 5415 5650.9 220.10 4.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BTC/EUR kraken 4789.9 4785.1 4611 4793 179.80 3.90% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/USD bittrex 5630.4 5635 5418 5660 230.40 4.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/USD poloniex 5625.4 5625 5410 5660 232.40 4.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/CNY chbtc 27197 - 27197 27197 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
BTC/USD kraken 5637.7 5637.1 5421.1 5656.2 218.40 4.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/KRW coinone 6444000 6435000 6232000 6511500 215000.00 3.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/EUR bitstamp 4766.8 4779.9 4596 4795 166.80 3.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/USD hitbtc 5627.1 5629 5398.6 5656.5 226.70 4.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/USD itbit 5630 5624.5 5404.9 5654.9 230.00 4.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/CNY huobi 34698 34595 33820 34789 923.00 2.73% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/CNY btcc 28158 - 28158 28158 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۲۳
BTC/USD binance 5625 5600 5408 5631.3 230.00 4.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/USD exmo 5500 5480 5392 5525 100.90 1.87% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/BRL foxbit 17586 17585 17310 17699 266.00 1.54% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
BTC/USD liqui 5633.5 5642 5450 5684.3 170.00 3.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/GBP gdax 4325.3 4317.5 4143.9 4325.3 182.00 4.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/CAD kraken 7085.3 7083 6900.1 7200 152.50 2.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷
BTC/USD xbtce 5610 5572.2 5405.1 5665.9 190.40 3.51% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
BTC/GBP xbtce 4326.5 - 4326.5 4326.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
BTC/JPY xbtce 642583 - 642583 642583 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
BTC/EUR xbtce 4860 - 4860 4860 9.50 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BTC/EUR exmo 4652.6 4665 4490.7 4694.5 162.60 3.62% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BTC/USD okcoin 5640.4 5648.5 5432.9 5668.9 240.40 4.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BTC/USD anx 5389.2 5655.6 5287.7 5670.1 0.40 0.01% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/CNY anx 36909 37456 35393 37557 1250.00 3.51% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/EUR anx 4556.8 4794.6 4529.4 4809.1 5.30 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/SGD anx 7325.7 7682 7258.2 7702.1 28.40 0.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BTC/JPY kraken 631002 635773 615000 640181 14006.00 2.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۸
BTC/EUR itbit 4697.7 4709.3 4634.8 4709.3 107.20 2.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۴۳
BTC/RUB xbtce 342793 - 342793 342793 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۲۷
BTC/TRY paribu 20732 20703 20071 20800 542.00 2.68% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/KRW bithumb 352900 352100 349000 362250 4050.00 1.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/BTC poloniex 0.055 0.0549 0.0545 0.0564 0.00 1.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ETH/USD gdax 52.06 - 52.06 296 243.94 468.57% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/USD bitfinex 307.99 307.73 302.7 316.48 5.02 1.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/BTC bittrex 0.0681 - 0.0681 0.0681 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۴
ETH/CNY chbtc 2050 - 1950 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
ETH/USD poloniex 51.97 - 51.97 296.9 244.78 471.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC bitfinex 0.0681 - 0.0681 0.0682 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
ETH/BTC gdax 0.0681 - 0.0678 0.0695 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۱۶
ETH/USD bittrex 297.38 - 297.38 297.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
ETH/BTC kraken 0.0682 - 0.0682 0.0682 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
ETH/USD kraken 52.2 - 52.2 295.91 243.71 466.88% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/EUR kraken 263.2 263.01 259.4 269.12 4.98 1.93% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/BTC xbtce 0.0691 - 0.0691 0.0691 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
ETH/EUR gdax 252.99 - 252.98 252.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
ETH/CNY okcoin 1882 - 1856 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۳۷
ETH/PLN bitbay 1104 1103 1095 1122.8 4.10 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ETH/GBP kraken 232.5 198 198 232.5 15.49 7.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵
ETH/USD xbtce 296.65 - 287.28 297.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
ETH/CAD kraken 388.23 388.25 388.23 406.46 1.77 0.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷
ETH/JPY kraken 34800 34893 34773 35730 180.00 0.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
ETH/RUB xbtce 19706 - 19706 19706 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۵
ETH/CNY xbtce 2039.5 - 2039.5 2039.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۰۴
ETH/LTC xbtce 5.8857 - 5.8857 5.8857 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۵۹
ETH/JPY xbtce 33672 - 33672 33672 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۵۹
ETH/KRW coinone 51.974 - 51.974 338500 337598.03 649551.75% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC hitbtc 51.88 - 0.0682 51.88 51.81 75970.38% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC binance 51.879 - 51.879 51.879 51.81 75746.49% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/USD hitbtc 0.0583 - 0.0583 296.56 295.87 507498.63% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC exmo 215.77 - 0.0677 215.77 215.70 318614.92% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/USD exmo 0.111 - 0.111 293.78 293.67 264566.67% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/EUR exmo 249.34 - 248.83 249.34 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
ETH/LTC exmo 5.2171 5.2356 5.0755 5.2991 0.03 0.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/CNY yunbi 20,981.0000 - 20,980.0000 21,340.7500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/RUB exmo 16100 - 16021 16435 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۵۸
ETH/UAH exmo 7845.9 7822.1 7775.8 8100 94.60 1.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ETH/USD bitstamp 0.0123 - 0.0123 296.13 295.99 2406404.07% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/EUR bitstamp 44.02 - 44.02 251.4 207.37 471.08% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC bitstamp 253.98 - 0.0681 253.98 253.91 372304.69% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/USD binance 0.0584 - 0.0584 296.32 296.16 507126.03% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC liqui 254.2 - 0.0682 254.2 254.13 372627.27% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/USD liqui 13810 - 296.19 13810 13513.81 4562.55% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/BTC btc-indonesia 12.079 - 12.079 12.079 12.01 17585.21% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ETH/IDR btc-indonesia 4101900 4120700 4100100 4209800 1900.00 0.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
ETH/USD gdax 308.92 308.84 303.14 316.2 5.20 1.71% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/BTC bittrex 0.0547 0.0548 0.0545 0.0566 0.00 2.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/BTC bitfinex 0.0549 0.0548 0.0546 0.0564 0.00 2.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/KRW coinone 352500 351500 349000 362100 3450.00 0.99% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ETH/BTC binance 0.0547 0.0546 0.0546 0.0563 0.00 2.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/BTC hitbtc 0.0549 0.0548 0.0546 0.0564 0.00 2.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ETH/USD kraken 310.63 309 304 316.03 6.68 2.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/EUR bitstamp 262.59 262.1 257.33 268.24 4.69 1.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/CNY okcoin 1936.1 1949 1918 2010 8.90 0.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ETH/USD poloniex 308.13 307.7 301.35 316.5 5.40 1.78% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/USD bitstamp 308.63 308.33 302.78 316.74 5.26 1.73% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/BTC kraken 0.0549 0.0547 0.0546 0.0564 0.00 2.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/USD hitbtc 308.32 308.15 302.63 316.29 5.64 1.86% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/USD bittrex 309 308.2 303.51 316 5.00 1.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/BTC gdax 0.0548 0.0549 0.0546 0.0564 0.00 2.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/USD binance 306.91 306.94 301.22 315 4.91 1.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ETH/BTC bitstamp 0.0549 0.0548 0.0545 0.0565 0.00 2.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ETH/BTC liqui 0.055 0.0547 0.0545 0.0563 0.00 1.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ETH/BTC exmo 0.0552 0.0551 0.0547 0.0564 0.00 1.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ETH/EUR gdax 264.77 264.71 260.97 268.27 3.21 1.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/USD exmo 303.01 304 300 309 0.99 0.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ETH/EUR xbtce 274.91 - 274.91 274.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
ETH/LTC xbtce 5.4029 - 5.4029 5.4029 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۳۲
ETH/JPY xbtce 36271 - 36271 36271 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
ETH/CNH xbtce 2194.1 - 2194.1 2194.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
ETH/USD liqui 309.4 308.1 304.01 315.16 5.39 1.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷
ETH/USD xbtce 308.9 311.04 304.1 311.04 6.90 2.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
ETH/EUR exmo 257.44 258.2 251.47 262.24 4.29 1.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/BTC xbtce 0.0565 - 0.0565 0.0574 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۷
ETH/RUB exmo 16569 16586 16350 16840 142.00 0.86% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETH/BTC btc-indonesia 0.0545 0.0546 0.0541 0.0567 0.00 2.75% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/TRY btcturk 1155 1145 1119.02 1168 33.00 2.94% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ETH/BTC btcturk 0.063 - 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۴

0x

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZRX/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
ZRX/ETH liqui 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۵:۵۵
ZRX/ETH poloniex 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
ZRX/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
ZRX/ETH hitbtc 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۵۸
ZRX/USD liqui 0.2227 0.2245 0.2143 0.2269 0.00 2.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ZRX/ETH liqui 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۷
ZRX/ETH hitbtc 0.0007 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴

AdEx

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX/BTC bittrex 0.0002 0.0001 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۷
ADX/ETH hitbtc 0.0042 - 0.0041 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
ADX/ETH bittrex 0.0028 0.0027 0.0027 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ADX/BTC liqui 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ ساعت ۳:۰۴
ADX/ETH liqui 0.0041 - 0.0041 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۳
ADX/USD liqui 0.8514 0.8483 0.8353 0.8777 0.01 1.43% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ADX/ETH hitbtc 0.0027 0.0026 0.0025 0.0028 0.00 3.70% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۱۹
ADX/BTC liqui 0.0002 0.0001 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۷
ADX/ETH liqui 0.0028 0.0027 0.0027 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

Aragon

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ANT/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۴۰
ANT/USD liqui 1.8332 1.8327 1.5936 1.8662 0.24 15.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
ANT/ETH bittrex 0.0062 0.006 0.0053 0.0063 0.00 16.98% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

Ardor

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARDR/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۲۹
ARDR/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۲۹

Ark

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARK/BTC bittrex 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۴۳

Augur

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
REP/BTC poloniex 0.0044 - 0.0043 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۳۷
REP/BTC bittrex 0.0032 0.0033 0.0032 0.0033 0.00 3.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
REP/USD poloniex 18.1708 18.168 17.674 18.6536 0.19 1.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
REP/EUR kraken 15.514 15.625 15.35 15.88 0.02 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
REP/BTC kraken 0.0044 - 0.0043 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۲۲
REP/USD liqui 18.9669 - 18.9669 18.9669 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۷
REP/BTC poloniex 0.0032 0.0033 0.0032 0.0033 0.00 3.13% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵
REP/BTC kraken 0.0033 0.0032 0.0032 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
REP/USD liqui 18.4721 18.3805 18.1758 18.6351 0.18 0.99% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

Bancor

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BNT/BTC bittrex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۲۵
BNT/ETH binance 0.0075 - 0.0074 0.0077 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۲۰
BNT/BTC hitbtc 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۲۰
BNT/ETH bittrex 0.0069 0.0068 0.0068 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۵۳
BNT/USD liqui 2.1054 2.114 2.1054 2.1483 0.00 0.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۹
BNT/ETH binance 0.0069 0.0067 0.0067 0.0069 0.00 1.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
BNT/BTC hitbtc 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۲۲

Basic Attention Token

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAT/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
BAT/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
BAT/ETH bittrex 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۱۷
BAT/ETH liqui 0.0008 - 0.0008 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲:۲۶
BAT/USD liqui 0.1636 0.1642 0.1574 0.1669 0.01 3.48% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BAT/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
BAT/ETH liqui 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۵۰

Binance Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BNB/BTC binance 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۱۳
BNB/ETH binance 0.0041 0.0042 0.0041 0.0043 0.00 4.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

Bitcoin Cash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCH/BTC bittrex 0.0577 0.0579 0.0575 0.0614 0.00 3.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BCH/USD bitfinex 325.67 326.3 324.1 340 1.44 0.44% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BCH/BTC bitfinex 0.0812 - 0.081 0.0855 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۵۵
BCH/USD bittrex 352.9 - 342.1 369.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۵۲
BCH/USD kraken 0.085 - 0.085 353.6 353.52 415900.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BCH/ETH bitfinex 1.1864 - 1.1853 1.1864 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
BCH/BTC kraken 0.081 - 0.0805 0.0855 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۳
BCH/EUR kraken 278.5 278.4 274.3 294 1.70 0.61% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BCH/ETH bittrex 1.0606 1.08 1.0389 1.0945 0.01 0.89% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
BCH/PLN bitbay 1182.1 1188 1176.1 1257.6 2.30 0.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BCH/KRW bithumb 374300 374400 372000 391500 300.00 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BCH/USD xbtce 378 - 369.14 378 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
BCH/BTC hitbtc 0.0693 - 0.0693 0.0813 0.01 17.32% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BCH/KRW coinone 0.201 - 0.201 404500 404499.80 201243681.09% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BCH/ETH hitbtc 0.085 - 0.085 1.198 1.11 1309.41% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BCH/USD hitbtc 0.2009 - 0.2009 352.89 351.86 175141.41% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BCH/CNY yunbi 103.74 - 101.03 104.80 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bittrex 621.5 - 621.5 625.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ساعت ۳:۰۷
BCH/USD hitbtc 624 - 619.575 624 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ساعت ۳:۲۹
BCH/USD poloniex 418600 - 352.3 418600 418247.60 118685.47% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BCH/BTC poloniex 0.0814 - 0.0811 0.0814 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
BCH/ETH poloniex 367.8 - 1.1941 367.8 366.61 30693.70% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
BCH/BTC liqui 0.0817 - 0.0816 0.0853 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۵۸
BCH/USD liqui 355.11 - 344.5 364.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۲۸
BCH/ETH liqui 1.202 - 1.1944 1.2516 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۵۲
BCH/IDR btc-indonesia 4357600 4353500 4349900 4579900 14000.00 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BCH/BTC hitbtc 0.058 0.0579 0.0577 0.0612 0.00 3.97% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BCH/BTC bitfinex 0.0578 0.0579 0.0577 0.0614 0.00 4.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BCH/KRW coinone 374300 374900 371800 390500 100.00 0.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BCH/BTC poloniex 0.0578 0.0581 0.0577 0.0613 0.00 4.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BCH/USD hitbtc 326.05 324.46 322.54 339.73 2.07 0.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BCH/USD poloniex 325 327.2 323 340.02 1.00 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BCH/BTC kraken 0.0581 0.0582 0.0574 0.062 0.00 3.44% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
BCH/USD kraken 326.2 325.7 325 345.9 1.70 0.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BCH/ETH hitbtc 1.0576 1.0587 1.0291 1.0961 0.02 1.43% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BCH/USD bittrex 325.17 324.21 323 341.04 1.33 0.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BCH/ETH poloniex 1.0571 1.065 1.0387 1.0928 0.02 1.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BCH/ETH bitfinex 1.0447 1.0605 1.0404 1.0961 0.03 3.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
BCH/USD liqui 329.11 327.55 327.16 338.66 3.92 1.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
BCH/ETH liqui 1.0648 1.0609 1.0461 1.0897 0.00 0.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
BCH/BTC liqui 0.0577 0.0579 0.0577 0.0609 0.00 3.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BCH/USD xbtce 333.5 - 328.67 368.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۱۰

BitcoinDark

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTCD/BTC bittrex 0.0156 0.0159 0.0155 0.0163 0.00 1.96% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
BTCD/BTC poloniex 0.0213 - 0.021 0.0213 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
BTCD/BTC poloniex 0.0155 0.0156 0.0153 0.0163 0.00 1.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱

Bitquence

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BQX/ETH hitbtc 0.0019 0.0018 0.0018 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

BitShares

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTS/CNY chbtc 0.2054 - 0.2054 0.5451 0.34 163.39% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۰۱
BTS/BTC poloniex 0.003670 - 0.003620 0.004000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BTS/ETH bittrex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
BTS/BTC bittrex 0.001532 - 0.001474 0.001559 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BTS/CNY yunbi 8.1400 - 8.1000 8.4300 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۰۰

Blocknet

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOCK/BTC bittrex 0.0037 0.0038 0.0037 0.0039 0.00 2.70% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷

Byteball Bytes

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBYTE/BTC bittrex 0.0333 0.0334 0.031 0.0365 0.00 5.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

Bytecoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCN/USD hitbtc 0.0015 0.0014 0.0014 0.0015 0.00 7.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۲۶

Civic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CVC/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
CVC/ETH bittrex 0.0011 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۸
CVC/USD liqui 0.3415 0.341 0.3207 0.3523 0.02 6.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

Cofound.it

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CFI/ETH bittrex 0.0003 - 0.0002 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۸
CFI/USD liqui 0.0894 0.0896 0.0883 0.0908 0.00 0.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹

Dash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DASH/BTC poloniex 0.0521 0.0524 0.052 0.0539 0.00 2.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
DASH/KRW bithumb 336450 336600 332150 343250 2650.00 0.79% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
DASH/BTC kraken 0.07 - 0.0693 0.0722 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۰
DASH/BTC bittrex 0.0701 - 0.0698 0.0701 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
DASH/BTC xbtce 0.0717 - 0.071 0.0717 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۰
DSH/BTC bitfinex 0.079351 - 0.078855 0.081900 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC bitfinex 0.07 - 0.0695 0.0723 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۵۸
DASH/USD bitfinex 304.26 - 304.12 304.36 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
DSH/USD bitfinex 373.50 - 370.00 376.00 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD poloniex 292.19 292.82 289 300 2.19 0.76% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
DASH/USD xbtce 303.98 - 293.3 307.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۵۸
DASH/EUR kraken 250.67 250.79 245.18 252.97 0.80 0.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
DASH/USD bittrex 303.3 - 303.3 303.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
DASH/USD kraken 304.72 - 302.88 304.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
DASH/CNH xbtce 2096.6 - 2096.6 2096.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
DASH/BTC hitbtc 0.0698 - 0.0695 0.0723 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۵۸
DASH/USD hitbtc 303.8 - 302.5 303.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
DASH/BTC exmo 0.0695 - 0.0695 0.0697 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
DASH/USD exmo 300.22 - 300.22 301.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
DASH/RUB exmo 15760 15735 15619 15982 48.00 0.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
DSH/USD bitfinex 245.02 - 242.98 247 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۱۶
DASH/ETH bittrex 0.9487 0.9553 0.9371 0.9651 0.01 1.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷
DASH/USD liqui 303.28 - 293.47 304.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۳۵
DASH/BTC liqui 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
DASH/XMR poloniex 3.2911 3.2907 3.275 3.3433 0.03 0.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
DASH/BTC hitbtc 0.0521 0.052 0.052 0.0538 0.00 2.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
DASH/USD hitbtc 293.5 293.1 290.7 299.62 3.99 1.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
DASH/USD bitfinex 292.69 293.42 289.3 299.63 1.67 0.57% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
DSH/BTC bitfinex 0.0521 0.0522 0.0521 0.0538 0.00 2.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
DASH/BTC bitfinex 0.0521 0.0522 0.0521 0.0538 0.00 2.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
DASH/BTC bittrex 0.052 0.0519 0.0519 0.0539 0.00 3.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
DASH/BTC exmo 0.0522 0.052 0.052 0.0535 0.00 1.72% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷
DASH/USD exmo 287.06 287.79 285.37 291.77 0.07 0.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
DASH/USD kraken 293.16 289.71 288.69 299.2 4.14 1.43% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
DASH/USD bittrex 292.06 296.73 289.33 299 2.06 0.71% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
DASH/USD xbtce 289.99 - 287.2 292.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
DASH/BTC xbtce 0.053 - 0.053 0.053 0.00 1.70% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۵۹
DASH/BTC kraken 0.0522 0.0526 0.0522 0.0549 0.00 4.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
DASH/USD liqui 294.54 295.24 291.12 298.71 3.86 1.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
DASH/BTC liqui 0.0521 0.0523 0.0521 0.0535 0.00 2.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷

DECENT

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DCT/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۳۴
DCT/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۰۸
DCT/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱:۳۷

Decred

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DCR/BTC bittrex 0.0048 0.0049 0.0048 0.005 0.00 4.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
DCR/BTC poloniex 0.0071 - 0.007 0.0076 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
DCR/BTC poloniex 0.0048 0.0049 0.0048 0.005 0.00 4.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۵

DigiByte

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DGB/ETH bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱

DigixDAO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DGD/BTC bittrex 0.0124 0.0123 0.0123 0.013 0.00 1.61% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۱۶
DGD/ETH bittrex 0.2167 0.2242 0.2166 0.2358 0.01 5.68% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۴۹
DGD/USD liqui 71.2335 70.9292 68.1146 71.6331 2.87 4.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

district0x

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNT/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۸:۴۴
DNT/ETH liqui 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۰۷
DNT/USD liqui 0.0415 0.0413 0.0379 0.0415 0.00 9.50% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
DNT/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۴۴

Dogecoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DOGE/USD hitbtc 0.0011 0.001 0.001 0.0011 0.00 10.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴

Edgeless

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EDG/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۵:۵۹
EDG/BTC liqui 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
EDG/ETH liqui 0.0017 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۵:۵۲
EDG/USD liqui 0.5188 0.518 0.518 0.5379 0.00 0.75% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
EDG/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۵:۵۹

Emercoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EMC/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۱۰

EOS

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EOS/CNY chbtc 4.86 - 4.86 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ساعت ۱۲:۰۴
EOS/USD bitfinex 0.567 0.5633 0.529 0.57 0.03 5.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EOS/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۸
EOS/ETH bitfinex 0.0018 - 0.0017 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۲۲
EOS/USD kraken 0.003294 - 0.003255 0.003470 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۰۰
EOS/ETH kraken 0.0021 - 0.002 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۰
EOS/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۵۲
EOS/EUR kraken 0.007182 - 0.007051 0.007700 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۳۷
EOS/USD hitbtc 0.6069 - 0.6059 0.6071 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
EOS/ETH binance 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
EOS/CNY yunbi 1,745.0 - 1,702.0 1,760.0 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۲۰
EOS/ETH liqui 0.0021 - 0.002 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
EOS/USD liqui 0.6077 - 0.5761 0.6155 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۲۰
EOS/USD hitbtc 0.5615 0.5612 0.5377 0.5761 0.01 2.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EOS/ETH binance 0.0018 0.0017 0.0017 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۱۱
EOS/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
EOS/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
EOS/ETH kraken 0.0018 0.0017 0.0017 0.0018 0.00 5.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۳۵
EOS/ETH liqui 0.0018 0.0019 0.0017 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EOS/USD liqui 0.5762 0.5752 0.5416 0.5762 0.03 4.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
EOS/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰

Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETC/KRW bithumb 12950 12960 12850 13280 105.00 0.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETC/CNY chbtc 81 - 77.5 81.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
ETC/BTC poloniex 0.002 0.0021 0.002 0.0021 0.00 5.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۴۹
ETC/BTC bittrex 0.0028 - 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۹
ETC/USD bitfinex 12.005 - 12.001 12.005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
ETC/USD poloniex 11.2323 11.31 11.144 11.4968 0.09 0.79% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
ETC/BTC bitfinex 0.0028 - 0.0028 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۵:۴۹
ETC/ETH kraken 0.0362 0.0366 0.0362 0.037 0.00 1.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷
ETC/BTC kraken 0.0028 - 0.0028 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۲
ETC/ETH poloniex 0.0406 - 0.0406 0.0406 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۴
ETC/USD bittrex 11.98 - 11.98 11.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۷
ETC/ETH bittrex 0.0402 - 0.0402 0.0402 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۷
ETC/EUR kraken 9.686 9.649 9.501 9.87 0.20 2.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETC/USD kraken 12.035 - 11.503 12.075 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۵۸
ETC/KRW coinone 13650 - 13650 13700 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
ETC/CNY yunbi 110.11 - 106.54 117.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC hitbtc 0.0028 - 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
ETC/KRW coinone 12890 12920 12820 13270 60.00 0.47% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETC/USD bitfinex 11.29 11.264 11.15 11.515 0.17 1.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ETC/BTC bittrex 0.002 0.0021 0.002 0.0021 0.00 5.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۴۳
ETC/BTC hitbtc 0.002 0.0021 0.002 0.0021 0.00 5.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۴۹
ETC/BTC bitfinex 0.002 0.0021 0.002 0.0021 0.00 5.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۴۹
ETC/BTC kraken 0.002 0.0021 0.002 0.0021 0.00 5.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
ETC/USD bittrex 11.231 11.371 11.1249 11.51 0.11 1.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷
ETC/USD kraken 11.345 11.338 11.15 11.598 0.19 1.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
ETC/ETH poloniex 0.0365 0.0366 0.0362 0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ETC/ETH bittrex 0.0369 0.0365 0.0362 0.0371 0.00 0.27% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳

Factom

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FCT/BTC poloniex 0.004 - 0.0039 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
FCT/BTC bittrex 0.0028 0.0029 0.0028 0.003 0.00 3.57% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
FCT/BTC poloniex 0.0028 0.0029 0.0028 0.003 0.00 3.57% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰

FirstBlood

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
1ST/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
1ST/USD liqui 0.2736 0.2747 0.2717 0.2841 0.00 0.70% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳

FunFair

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FUN/ETH bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱

GameCredits

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GAME/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۵۶
GAME/BTC poloniex 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۴۹
GAME/BTC poloniex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۱۱

Gas

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GAS/BTC binance 0.0037 0.0036 0.0036 0.0038 0.00 2.70% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۶

Gnosis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GNO/BTC bittrex 0.0139 0.014 0.0138 0.0149 0.00 4.32% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
GNO/BTC poloniex 0.0283 - 0.0283 0.0283 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۴
GNO/ETH poloniex 0.2557 0.2532 0.2478 0.2621 0.01 3.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
GNO/USD liqui 79.378 79.465 79.133 81.6852 0.68 0.86% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
GNO/BTC poloniex 0.0138 0.0139 0.0136 0.0149 0.00 6.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

Golem

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GNT/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
GNT/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
GNT/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
GNT/ETH bittrex 0.0008 - 0.0008 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۷:۵۲
GNT/ETH poloniex 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۱
GNT/ETH liqui 0.0008 - 0.0008 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۱۶
GNT/USD liqui 0.2181 0.2188 0.2117 0.2188 0.01 3.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
GNT/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
GNT/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
GNT/ETH liqui 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
GNT/ETH bittrex 0.0007 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲

Hshare

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSR/CNY chbtc 44.86 - 44.1 44.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۲۸

Iconomi

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICN/BTC kraken 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ICN/ETH kraken 0.0056 - 0.0056 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
ICN/ETH binance 0.0045 0.0043 0.0042 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ICN/ETH liqui 0.0055 - 0.005 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۴۱
ICN/BTC liqui 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۰۵
ICN/USD liqui 1.3826 1.3771 1.3537 1.4086 0.02 1.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ICN/ETH kraken 0.0045 - 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
ICN/ETH liqui 0.0045 0.0044 0.0044 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۴۶
ICN/BTC liqui 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۲

iExec RLC

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RLC/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
RLC/USD liqui 0.46 0.4578 0.4412 0.4619 0.01 1.59% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳

IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/USD bitfinex 0.4578 0.4568 0.44 0.4662 0.02 4.05% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
IOT/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۲۰
IOT/ETH bitfinex 0.0015 0.0014 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۸

Komodo

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KMD/BTC bittrex 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴

Lisk

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSK/BTC bittrex 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۵۲
LSK/BTC poloniex 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۹:۴۴
LSK/PLN bitbay 18.05 18 18 18.41 0.02 0.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LSK/BTC hitbtc 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۱۶
LSK/USD bitbay 4.95 - 4.95 4.95 0.55 11.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۳۱
LSK/ETH poloniex 0.0163 0.0164 0.0159 0.0167 0.00 1.84% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
LSK/BTC poloniex 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
LSK/BTC hitbtc 0.0009 - 0.0009 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲

Litecoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LTC/CNY okcoin 0.0702 - 0.0702 328.48 327.44 466438.46% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
LTC/CNY huobi 305 - 305 322.04 17.04 5.59% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
LTC/BTC poloniex 0.0106 0.0105 0.0105 0.0111 0.00 0.94% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/USD gdax 59.44 59.43 58.08 61.82 1.43 2.47% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
LTC/KRW bithumb 68140 67950 66600 71820 1600.00 2.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/BTC bittrex 0.0118 - 0.0118 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
LTC/USD bitfinex 305.83 - 51.538 305.83 254.29 493.41% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
LTC/BTC bitfinex 0.0119 - 0.0119 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۰
LTC/CNY chbtc 340 - 333.3 342.47 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۵۸
LTC/USD poloniex 305.79 - 305.79 305.79 254.18 492.50% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
LTC/BTC gdax 0.0119 - 0.0119 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۴۹
LTC/USD bitstamp 0.0701 - 0.0701 51.79 51.46 73409.27% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
LTC/USD okcoin 51.6 - 50.2 52.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
LTC/BTC bitstamp 0.0119 - 0.0118 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۴۹
LTC/BTC kraken 0.0119 - 0.0118 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۰
LTC/CNY btcc 362 - 362 362 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۲۳
LTC/USD kraken 259.69 - 51.64 259.69 208.05 402.89% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
LTC/EUR bitstamp 0.0702 - 0.0702 43.99 43.76 62335.90% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
LTC/USD bittrex 16761 - 16761 16761 16709.20 32257.14% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
LTC/BTC xbtce 0.0124 - 0.0124 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
LTC/ETH bittrex 0.1922 0.1945 0.1893 0.1986 0.00 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
LTC/EUR kraken 50.59 50.86 49.46 52.4 0.98 1.98% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/BRL mercadobitcoin 183.51 183.62 180 187.87 1.50 0.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
LTC/EUR gdax 44.25 - 43.03 44.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۳
LTC/PLN bitbay 212.5 214 210.13 220.78 0.19 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
LTC/USD xbtce 51.649 - 50.681 51.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۲۸
LTC/BTC btcc 0.0136 - 0.0136 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
LTC/BTC anx 0.0121 - 0.0121 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۲۰
LTC/EUR xbtce 45.772 - 45.772 45.772 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
LTC/CNH xbtce 414.88 - 414.88 414.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۲۶
LTC/JPY xbtce 6401.4 - 6401.4 6860.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۱۱
LTC/RUB xbtce 3591.5 - 3591.5 3591.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۳۲
LTC/BTC hitbtc 0.0118 - 0.0118 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
LTC/USD hitbtc 304.34 - 51.413 304.34 252.90 491.66% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
LTC/BTC binance 0.0119 - 0.0118 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
LTC/USD exmo 8.5935 - 8.5935 51.3 42.63 496.03% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
LTC/BTC exmo 0.0118 - 0.0118 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۷
LTC/USD liqui 51.1835 - 50.0363 51.403 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۳۷
LTC/BTC liqui 0.0118 - 0.0118 0.0122 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۵۲
LTC/RUB exmo 2815 - 2810 2815 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۷
LTC/ETH liqui 0.173 - 0.1728 0.176 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۵۸
LTC/XMR poloniex 0.6656 0.6671 0.6621 0.692 0.01 1.19% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
LTC/BTC btc-indonesia 0.012 - 0.0118 0.0122 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۳
LTC/USD bitfinex 59.458 59.409 57.776 61.801 1.66 2.87% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/USD hitbtc 59.278 59.323 57.632 61.725 1.39 2.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/CNY okcoin 378.34 375 371.67 387.81 9.34 2.53% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/BTC bitfinex 0.0105 0.0106 0.0105 0.0111 0.00 1.90% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/BTC bittrex 0.0105 0.0106 0.0105 0.0112 0.00 1.90% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
LTC/BTC binance 0.0105 0.0106 0.0105 0.0111 0.00 1.90% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
LTC/CNY huobi 366.18 365.45 360 375 1.46 0.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/USD bitstamp 59.6 59.67 57.9 61.77 1.59 2.74% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
LTC/USD poloniex 59.545 59.549 57.723 61.61 1.45 2.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/BTC kraken 0.0106 0.0105 0.0105 0.0111 0.00 1.89% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۳
LTC/USD kraken 59.66 59.61 57.79 62.49 1.46 2.51% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/BTC gdax 0.0106 0.0105 0.0105 0.0111 0.00 0.94% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۹
LTC/EUR bitstamp 50.69 50.39 49.1 52.42 1.30 2.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
LTC/USD bittrex 59.15 59.7 57.8 62 1.05 1.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/BTC bitstamp 0.0105 0.0106 0.0105 0.0112 0.00 2.86% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
LTC/USD okcoin 59.65 59.17 58.33 61.55 1.27 2.18% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/BTC hitbtc 0.0105 0.0106 0.0105 0.0111 0.00 1.90% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/USD xbtce 59.516 59.018 58.039 61.56 1.23 2.11% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
LTC/CNY chbtc 334.1 - 334.1 334.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ساعت ۱۲:۰۴
LTC/EUR gdax 51.02 51.07 50 52.84 1.15 2.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/USD exmo 58.15 58.405 57.1 60.01 0.87 1.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/BTC exmo 0.0106 0.0105 0.0105 0.0111 0.00 0.94% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
LTC/BTC liqui 0.0106 0.0105 0.0105 0.0111 0.00 0.94% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
LTC/USD liqui 59.511 59.6077 58.2821 61.6117 1.30 2.23% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
LTC/ETH liqui 0.1922 0.1927 0.1904 0.197 0.00 0.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۷
LTC/EUR xbtce 47.93 - 47.422 51.963 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۴۱
LTC/BTC xbtce 0.01 - 0.01 0.0112 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۱
LTC/RUB exmo 3164.3 3143.5 3100 3309 51.20 1.62% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
LTC/BTC btcc 0.0143 - 0.0143 0.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۲۳
LTC/BTC anx 0.0114 0.0103 0.0103 0.0114 0.00 10.68% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
LTC/BTC btc-indonesia 0.0106 0.0105 0.0105 0.011 0.00 0.94% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴

MaidSafeCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAID/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
MAID/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
MAID/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
MAID/USD hitbtc 0.3929 0.3918 0.3663 0.403 0.01 2.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
MAID/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
MAID/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰

Melon

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MLN/USD liqui 70.7889 71.1138 68.6507 72.1292 1.62 2.35% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۸

Metal

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MTL/BTC bittrex 0.0014 0.0015 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۴۳

MobileGo

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MGO/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۳:۲۲
MGO/ETH liqui 0.0012 0.0013 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۱۰
MGO/USD liqui 0.3861 0.3872 0.3784 0.3875 0.01 1.79% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

Monaco

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCO/BTC bittrex 0.0014 0.0015 0.0014 0.0015 0.00 7.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
MCO/BTC binance 0.0017 - 0.0017 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۱۳
MCO/ETH bittrex 0.0261 0.0266 0.0246 0.027 0.00 5.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
MCO/ETH binance 0.0251 - 0.0245 0.0253 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
MCO/BTC liqui 0.0017 - 0.0017 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۵۲
MCO/ETH liqui 0.0247 - 0.0243 0.0252 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۲۰
MCO/USD liqui 8.1118 8.1458 7.7529 8.413 0.21 2.57% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
MCO/BTC binance 0.0014 0.0015 0.0014 0.0015 0.00 7.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
MCO/ETH binance 0.0262 0.0261 0.0246 0.0278 0.00 3.44% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
MCO/BTC liqui 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 7.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۲
MCO/ETH liqui 0.0264 0.0263 0.0248 0.0272 0.00 3.03% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

Monero

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XMR/BTC poloniex 0.0159 0.0158 0.0157 0.0162 0.00 1.89% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
XMR/BTC bitfinex 0.0209 - 0.0208 0.0209 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۴
XMR/BTC bittrex 0.0209 - 0.0208 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۷
XMR/BTC kraken 0.0208 - 0.0208 0.0208 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۲
XMR/USD poloniex 89.58 89.39 87.25 90.51 1.77 2.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
XMR/USD bitfinex 90.72 - 90.72 91.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
XMR/USD bittrex 90.95 - 90.95 90.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
XMR/EUR kraken 76.5 76.28 74.32 76.98 0.67 0.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
XMR/USD kraken 90.7 - 90.67 90.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
XMR/USD hitbtc 90.7 - 90.66 90.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
XMR/BTC hitbtc 0.0209 - 0.0209 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
XMR/KRW bithumb 102220 102170 100720 103000 1550.00 1.54% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
XMR/ETH hitbtc 0.3117 - 0.3074 0.3126 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
XMR/ETH bittrex 0.2902 0.2895 0.2818 0.2931 0.00 0.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۲
XMR/BTC hitbtc 0.0159 0.0158 0.0157 0.0162 0.00 2.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
XMR/USD hitbtc 89.46 89.44 87.39 90.38 1.65 1.88% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
XMR/USD bitfinex 89.43 89.3 87.5 90.53 1.72 1.96% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
XMR/BTC bitfinex 0.0159 0.0158 0.0157 0.0163 0.00 2.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
XMR/BTC bittrex 0.0159 0.0158 0.0156 0.0163 0.00 1.89% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
XMR/USD kraken 88.94 88.53 88.02 91.11 0.12 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
XMR/BTC kraken 0.0157 0.0159 0.0156 0.0165 0.00 4.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
XMR/USD bittrex 89.89 89.56 87.55 90.7 2.21 2.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
XMR/ETH hitbtc 0.2909 0.2919 0.2828 0.2944 0.00 0.31% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

NAV Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NAV/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ساعت ۱:۰۲
NAV/BTC poloniex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۰۸
NAV/BTC bittrex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۴۶

NEM

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XEM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
XEM/ETH bittrex 0.0007 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۵
XEM/BTC bittrex 0.000069 - 0.000066 0.000072 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
XEM/USD hitbtc 0.2272 0.223 0.2104 0.2279 0.01 5.58% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
XEM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
XEM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۵:۲۳
XEM/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۳:۰۴
XEM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۹:۴۶

NEO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ANS/BTC bittrex 0.0052 0.0053 0.005 0.0054 0.00 5.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۴
ANS/ETH bittrex 0.095 0.0946 0.0906 0.0994 0.00 3.68% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ANS/USD bittrex 29.135 29.13 28.598 30.3 0.63 2.16% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ANS/BTC binance 0.5958 - 0.0075 0.5958 0.59 7844.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ANS/CNY yunbi 0.93500 - 0.93490 0.97970 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ANS/BTC binance 0.0052 0.0053 0.005 0.0055 0.00 5.77% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۶

Nexus

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NXS/BTC bittrex 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۱۱

Nxt

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NXT/USD poloniex 0.0651 0.0648 0.0631 0.0665 0.00 1.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
NXT/USD hitbtc 0.0632 - 0.0627 0.0635 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
NXT/USD hitbtc 0.0652 0.065 0.0637 0.0666 0.00 1.72% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

OmiseGO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMG/USD bitfinex 7.8501 7.9 7.76 7.9365 0.02 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
OMG/BTC bittrex 0.0014 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۱۹
OMG/BTC bitfinex 0.002 - 0.002 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۵۳
OMG/ETH bittrex 0.0256 0.0257 0.0248 0.026 0.00 1.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
OMG/ETH bitfinex 0.0295 - 0.0293 0.0295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
OMG/BTC liqui 0.002 - 0.002 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۳۴
OMG/ETH liqui 0.0291 - 0.0291 0.0293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۰
OMG/USD liqui 8.6781 - 8.6435 8.681 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
OMG/ETH hitbtc 0.0291 - 0.0268 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۹
OMG/BTC bitfinex 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 7.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۲۵
OMG/ETH bitfinex 0.0255 0.0257 0.0247 0.0261 0.00 1.96% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
OMG/ETH liqui 0.0257 0.0256 0.0251 0.0262 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۷
OMG/BTC liqui 0.0014 0.0015 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۴۹
OMG/ETH hitbtc 0.025 0.0254 0.0247 0.026 0.00 4.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
OMG/USD liqui 7.9544 7.9829 7.8566 8.171 0.12 1.52% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹

Particl

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PART/BTC bittrex 0.0013 0.0014 0.0011 0.0017 0.00 8.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۱۹

PIVX

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIVX/BTC bittrex 0.0007 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۱۴

Qtum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QTUM/BTC bittrex 0.0021 0.002 0.002 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۰
QTUM/ETH bittrex 0.0375 0.0381 0.0363 0.0381 0.00 0.54% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
QTUM/CNY chbtc 79.01 - 65 79.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
QTUM/ETH binance 0.0417 - 0.0417 0.0417 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
QTUM/CNY yunbi 215.00 - 208.00 226.90 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
QTUM/KRW coinone 13310 13290 12840 13430 310.00 2.38% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
QTUM/BTC binance 0.0028 - 0.0026 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۵۸
QTUM/BTC liqui 0.0028 - 0.0026 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۴۹
QTUM/ETH liqui 0.042 - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۹:۱۱
QTUM/USD liqui 14.8169 - 10.25 14.8169 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۸
QTUM/BTC binance 0.0021 0.002 0.002 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
QTUM/ETH binance 0.0374 0.0375 0.0358 0.0379 0.00 0.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
QTUM/ETH liqui 0.042 - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
QTUM/BTC liqui 0.0028 - 0.0028 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰

Ripple

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XRP/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۳۴
XRP/KRW bithumb 242 243 237 253 3.00 1.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
XRP/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۴
XRP/USD poloniex 0.2108 0.212 0.2057 0.219 0.00 1.84% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
XRP/USD bitstamp 255.26 - 0.242 255.26 255.02 104514.75% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
XRP/USD bitfinex 301.98 - 0.2417 301.98 301.74 124273.97% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
XRP/BTC kraken 0.000050 - 0.000000 0.000100 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC bitstamp 0.000051 - 0.000000 0.000100 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۳۴
XRP/EUR bitstamp 0.1799 0.1797 0.175 0.1862 0.00 1.87% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
XRP/EUR kraken 1917.7 - 0.206 1917.7 1917.49 921871.15% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
XRP/USD bittrex 0.0695 - 0.0695 0.2432 0.17 248.35% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
XRP/USD kraken 0.244 - 0.24 0.244 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
XRP/ETH bittrex 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۸
XRP/JPY kraken 0.94000 - 0.93240 0.97800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۰۰
XRP/KRW coinone 301.01 - 273 301.01 27.01 9.86% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
XRP/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۴
XRP/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۹
XRP/KRW coinone 242 243 236 253 3.00 1.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
XRP/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
XRP/USD bitfinex 0.2104 0.2105 0.2058 0.2192 0.00 1.15% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
XRP/EUR kraken 0.1809 0.1811 0.1758 0.1877 0.00 1.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
XRP/USD bitstamp 0.2114 0.212 0.2063 0.2199 0.00 1.63% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
XRP/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
XRP/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
XRP/USD kraken 0.2121 0.2123 0.2052 0.2211 0.00 1.73% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
XRP/USD bittrex 0.211 0.2111 0.2055 0.22 0.00 1.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
XRP/BTC bitstamp 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
XRP/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
XRP/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰

Siacoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SC/BTC bittrex 0.000022 - 0.000021 0.000022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۰۰
SC/ETH bittrex 0.000070 - 0.000066 0.000072 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۰۰
SC/CNY yunbi 0.0469 - 0.0461 0.0476 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ساعت ۱۱:۱۳

SingularDTV

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SNGLS/ETH bittrex 0.0005 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۵۳
SNGLS/ETH liqui 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۲۰:۴۳
SNGLS/USD liqui 0.1522 0.1529 0.1507 0.16 0.00 1.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
SNGLS/ETH liqui 0.0005 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۵۹

Status

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SNT/ETH bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
SNT/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
SNT/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
SNT/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
SNT/USD liqui 0.0276 0.0278 0.0268 0.0288 0.00 2.99% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
SNT/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
SNT/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰
SNT/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰

Steem

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STEEM/BTC poloniex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ ساعت ۲۰:۵۸
STEEM/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۱۶
STEEM/BTC poloniex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۴۷

Stellar Lumens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XLM/USD poloniex 0.031 0.0311 0.0306 0.0357 0.00 8.39% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

Storj

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STORJ/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
STORJ/ETH bittrex 0.0013 0.0014 0.0012 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۹
STORJ/USD liqui 0.4237 0.4254 0.3834 0.4282 0.04 10.17% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶

Stox

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STX/ETH liqui 0.0016 0.0017 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۴۳
STX/BTC liqui 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
STX/USD liqui 0.5038 0.5043 0.4809 0.5184 0.02 3.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

Stratis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STRAT/BTC bittrex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۴۷
STRAT/BTC poloniex 0.0008 - 0.0008 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۸:۵۹
STRAT/ETH bittrex 0.0107 0.0106 0.0101 0.011 0.00 1.90% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
STRAT/BTC hitbtc 0.0008 - 0.0008 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۳
STRAT/USD hitbtc 3.4 3.15 3.15 3.45 0.52 18.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۳:۵۸
STRAT/BTC poloniex 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۴۹
STRAT/BTC hitbtc 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۵۹

TenX

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PAY/BTC bittrex 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۵۵
PAY/ETH bittrex 0.0066 0.0064 0.0061 0.0067 0.00 1.54% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
PAY/BTC liqui 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۹:۴۹
PAY/ETH liqui 0.0071 - 0.0069 0.0076 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۲۳:۴۳
PAY/USD liqui 2.0016 1.9974 1.9277 2.0485 0.06 3.28% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
PAY/BTC liqui 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۷
PAY/ETH liqui 0.0065 0.0064 0.0062 0.0066 0.00 1.56% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸

Tether

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USDT/USD kraken 1.0023 1.0045 1.002 1.0096 0.00 0.04% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱

Tierion

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TNT/ETH liqui 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۱۹:۴۴
TNT/USD liqui 0.0533 0.0532 0.0521 0.0544 0.00 1.50% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶

TokenCard

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TKN/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
TKN/ETH bittrex 0.0038 0.0037 0.0035 0.0038 0.00 8.57% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۴
TKN/USD liqui 1.1597 1.1649 1.0969 1.1673 0.06 5.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۵۸

Ubiq

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBQ/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ساعت ۱۷:۱۳

VeriCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VRC/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
VRC/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
VRC/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۲۰

Vertcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTC/BTC bittrex 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
VTC/BTC poloniex 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ساعت ۹:۲۳
VTC/BTC poloniex 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴

Waves

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WAVES/BTC bittrex 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۴۷
WAVES/ETH bittrex 0.0126 0.0127 0.0126 0.0133 0.00 3.97% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
WAVES/BTC exmo 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۰۲
WAVES/USD liqui 3.959 3.9765 3.959 4.1162 0.05 1.26% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
WAVES/BTC exmo 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۲۳

Wings

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WINGS/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
WINGS/USD liqui 0.4798 0.4818 0.4414 0.5111 0.04 8.87% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷

Zcash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZEC/BTC poloniex 0.0401 0.04 0.04 0.0416 0.00 3.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۹
ZEC/BTC bittrex 1.961 - 0.0601 1.961 1.90 3114.75% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ZEC/USD poloniex 225.76 225.63 224 231.57 1.76 0.79% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ZEC/USD bitfinex 1.2465 - 1.2465 266.99 265.74 21319.17% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ZEC/BTC bitfinex 0.1927 - 0.0601 0.1927 0.13 215.38% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ZEC/ETH poloniex 0.7387 0.74 0.7288 0.75 0.00 0.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
ZEC/BTC kraken 0.0608 - 0.06 0.0612 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ساعت ۰:۱۳
ZEC/USD bittrex 0.9078 - 0.9078 267 265.21 29214.83% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ZEC/USD kraken 1.7332 - 1.7332 266 263.48 15201.75% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ZEC/EUR kraken 192.95 192.97 191 197 1.95 1.02% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ZEC/ETH bittrex 0.1672 - 0.1672 0.9 0.73 438.28% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ZEC/BTC hitbtc 0.2089 - 0.0603 0.2089 0.15 241.90% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ZEC/USD hitbtc 0.0004 - 0.0004 266.04 266.04 66509900.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ZEC/CNY yunbi 0.048130 - 0.048000 0.048800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD exmo 0.0068 - 0.0068 269.1 267.92 3940047.06% ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۱
ZEC/XMR poloniex 2.53 2.534 2.53 2.6 0.05 1.95% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ZEC/BTC hitbtc 0.0401 0.0402 0.04 0.0416 0.00 3.74% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۱۱
ZEC/USD bitfinex 226.16 225.01 224.28 231.26 0.84 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ZEC/USD hitbtc 226.02 225.85 224.3 230.79 1.01 0.45% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ZEC/BTC bittrex 0.0401 0.04 0.04 0.0416 0.00 3.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ZEC/BTC bitfinex 0.04 0.0402 0.04 0.0416 0.00 4.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ZEC/USD bittrex 226.9 227 224.1 230.79 2.52 1.12% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ZEC/USD kraken 225.09 225.16 224.05 231.79 1.03 0.46% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
ZEC/BTC kraken 0.0404 0.0401 0.0401 0.0419 0.00 3.47% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ZEC/USD exmo 222.17 221.51 220 226 0.17 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ZEC/ETH bittrex 0.7319 0.7317 0.7257 0.7456 0.00 0.49% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱