شاخص یاب

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

انتخاب زیرشاخه

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 8982.9 8988 8960.1 9100 13.70 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/AUD anx 8914 8913.5 8908.2 9133.4 179.70 2.02% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/CAD anx 8269.8 8270.8 8262.7 8448.1 167.60 2.03% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/CHF anx 6281.7 6279.7 6278.4 6428.7 134.10 2.13% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/CNY anx 43798 43797 43797 44771 951.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/EUR anx 5500.4 5499 5498.2 5671.9 116.80 2.12% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/EUR wex 7652.7 7629.8 7584.2 7668 15.30 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/GBP anx 4864.6 4862 4856.7 5299.2 101.80 2.09% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/HKD anx 49503 50555 49500 50555 997.00 2.01% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۲۰
BTC/JPY anx 709207 709186 708273 787837 17618.00 2.48% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/NZD anx 9617.9 9618.8 9616 9864 210.30 2.19% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/RUB wex 530117 531708 527000 533800 1060.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/SGD anx 8703.3 8701.2 8698.9 8909.7 184.80 2.12% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 5721.1 5769.3 5721.1 5789.9 38.90 0.68% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/EUR gdax 5576 5576.2 5574.5 5617.2 29.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/GBP gdax 4980.3 4975.3 4975 5017.8 25.30 0.51% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/JPY zaif 702245 702830 701540 707945 3855.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/PLN exmo 25453.7 25257 25081.8 25497.8 212.70 0.84% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
BTC/RUB exmo 434500 434022 434001 437500 1029.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/UAH exmo 184778 185000 184700 186250 1221.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 56360 - 56360 56360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۵:۴۴
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 5580.4 5602.4 5580.4 5610 12.20 0.22% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۵۲
BTC/EUR xbtce 5859.2 - 5859.2 5859.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۶
BTC/GBP xbtce 5215.2 - 5006.5 5232.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
BTC/JPY fisco 717205 717465 715915 722855 4290.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/JPY xbtce 743197 - 743197 743197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۸
BTC/KRW gopax 7288000 7299000 7270000 7319000 11000.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
BTC/KRW upbit 7282000 7276000 7265000 7316000 9000.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/RUB xbtce 445404 - 445404 445404 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۲۴
BTC/SGD itbit 8858.9 - 8851.8 8858.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۱۷
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 6568.8 6586.1 6562.3 6638.9 24.90 0.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/AUD quoine 9039.8 9038.4 9023.4 9079.7 20.20 0.22% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۰۸
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 8301.1 8301 8300.1 8391.7 55.50 0.67% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 5645.8 5638.6 5637.3 5683.9 17.90 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/EUR getbtc 5627 5627.1 5623.4 5668.1 24.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/EUR kraken 5571.1 5571 5570 5607.4 22.80 0.41% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/EUR quoine 5580.3 5599.1 5580.3 5606.1 21.10 0.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۸
BTC/HKD quoine 50452 - 50452 50452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
BTC/IDR quoine 96105590 - 96105590 96105590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
BTC/JPY btcbox 716113 716106 715490 721621 4810.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/JPY kraken 713585 725816 713585 727440 11175.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۱۲
BTC/JPY quoine 717000 717266 715873 723454 5003.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/PHP quoine 348114 - 348114 348532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
BTC/PLN bitbay 23926 23925 23915 24100 64.40 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/RUB cex-io 412769 403057 377221 412769 1229.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۱۶
BTC/RUB getbtc 455362 455317 451615 457774 322.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/SGD quoine 8805 8798.9 8798.9 8848.3 8.60 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۱۶
BTC/TRY paribu 37025 37120 36390 37449 635.00 1.74% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 9896.1 9888.7 9888.7 9951.7 11.90 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
BTC/CAD lakebtc 9198.1 9199.4 9196 9235.2 8.50 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/CHF lakebtc 6986.3 6996.2 6986.3 7000.2 7.30 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۴۴
BTC/EUR lakebtc 6103.6 6102.6 6097.3 6136.9 10.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/GBP lakebtc 5460.9 5470.9 5460.9 5491.8 18.40 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
BTC/HKD tidebit 49234 49251 49212 50000 435.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۴۸
BTC/JPY bitbank 716997 717176 715869 723333 4885.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/JPY lakebtc 790919 790754 789449 797192 3552.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/KRW bithumb 7279000 7280000 7274000 7325000 20000.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/KRW coinone 7281000 7280000 7269000 7319000 17000.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 9657.2 9676.7 9657.2 9716 25.50 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
BTC/TRY btcturk 37130 37117 36352 37538 532.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 5707.5 5705.9 5703 5745.2 21.70 0.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/EUR bitstamp 5570.4 5571.3 5562.9 5611.2 24.60 0.44% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/EUR gatecoin 5598.8 - 5590.1 5598.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۱:۱۲
BTC/EUR livecoin 5927.9 5921.4 5891.9 6037.6 36.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/HKD gatecoin 50374 50375 50374 50960 2026.00 4.02% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/JPY bitflyer 716594 716901 715643 723414 5405.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/KRW coinnest 6756000 6765000 6753000 6899000 32000.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۲۰
BTC/KRW coinrail 6852000 6853000 6852000 7095000 251000.00 3.66% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۲۴
BTC/TRY bithesap 38592 38630 36520 38896 692.00 1.83% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 5571.5 5571.9 5562.1 5608 23.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/GBP coinsbank 5008.1 5008.5 5008 5307.4 292.30 5.84% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۲۰
BTC/ILS synthetic 24037.1 24041.1 23978.8 24138.7 20.60 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/INR synthetic 481699 481713 481226 486609 2174.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/MXN synthetic 126902 126885 126728 127827 534.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/MYR synthetic 27253.5 27254.3 27206.4 27393.6 72.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/SAR synthetic 24584.8 24584.2 24536.1 24690.7 59.80 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/SEK synthetic 59067 59051 58917 59460 74.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 153427579 153432263 153181666 154127846 41120.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/XAU synthetic 5.1717 5.1759 5.1585 5.2505 0.07 1.27% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/ZAR synthetic 94132 94049 93969 94769 32.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/CAD quadrigacx 8899.6 8920 8899.6 8920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/THB bxthailand 209463 209004 208250 209745 843.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 23900 23896.8 23876.7 24290 370.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۴۴
BTC/BRL bitcointrade 24027.7 24037.7 23733.7 24080 22.30 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/BTS cryptobridge 65876 66225 63600 66225 1043.00 1.61% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/BRL negocie-coins 24103.2 24103.1 24093 24270 16.80 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۵۲
BTC/IDR btc-indonesia 97600000 97601000 97600000 98070000 337000.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
BTC/BRL mercadobitcoin 23970 23977 23901 24300 23.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 6522.7 6524 6519.9 6572.1 25.10 0.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin AUD Index investing-com 8988.4 8992.1 8988.4 9092.7 27.30 0.30% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin CAD Index investing-com 8874.2 8846.8 8657.1 8874.2 177.90 2.05% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin CNY Index investing-com 43798 43797 43797 44771 951.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin HKD Index investing-com 49853 49787 49667 50393 828.00 1.66% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin IDR Index investing-com 97600000 97601000 97600000 98070000 337000.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
Bitcoin ILS Index investing-com 24037.1 24041.1 23978.8 24138.7 20.60 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin INR Index investing-com 481699 481713 464351 486609 2174.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin JPY Index investing-com 715978 716217 715147 722265 5098.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin KRW Index investing-com 7279121 7279903 7273771 7324713 19326.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin MXN Index investing-com 126902 126885 126728 127827 534.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin MYR Index investing-com 27253.5 27254.3 27206.4 27393.6 72.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin PLN Index investing-com 24045.7 24045.2 24012.2 24197.4 32.10 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin RUB Index investing-com 436073 436070 435368 438774 873.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin SAR Index investing-com 24584.8 24584.2 24536.1 24690.7 59.80 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin SEK Index investing-com 59067 59051 58917 59460 74.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin THB Index investing-com 209463 209004 208250 209745 843.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
Bitcoin TRY Index investing-com 37180 37242 36477 37441 682.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin VND Index investing-com 153427579 153432263 153181666 154127846 41120.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin ZAR Index investing-com 94132 94049 93969 94769 32.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Bitcoin Euro Index investing-com 5618.9 5617.8 5617.8 5662 16.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
بیت کوین / Bitcoin 6551.7 6551.2 6540.6 6581 17.70 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD anx 6314.5 6314.4 6313.3 6874.6 126.60 2.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD exx 6552.9 6578.4 6552.9 6593.5 23.50 0.36% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
BTC/USD wex 8636 8635.9 8600.5 8691 8.70 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD exmo 6580 6574.1 6560 6599 4.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
BTC/USD gdax 6381.1 6383.1 6380.1 6413.5 18.90 0.30% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD okex 6545.4 6546.9 6540.5 6595 27.50 0.42% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD bibox 6545.7 6548.2 6543 6597 28.50 0.44% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD bit-z 6810 - 6800 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 6543.5 6546.7 6543.5 6592.5 31.50 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD itbit 6381.5 6387.5 6378.8 6417 21.50 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD liqui 6560.9 6560.7 6552.2 6612.8 10.20 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/USD tidex 6615.7 6953.1 6615.7 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۱۶
BTC/USD upbit 6539.8 6570 6538.5 6605.3 40.50 0.62% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
BTC/USD xbtce 6529.6 6556.3 6529.6 6556.3 22.70 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۵۲
BTC/USD yobit 6793 6765 6755 6830 5.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 6549.4 6549.5 6542.9 6609 24.90 0.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD bitmex 6387.5 6388 6385.5 6421 12.50 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/USD cex-io 6529.5 6531 6529.5 6575 35.20 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD gemini 6367 6369.5 6367 6415 31.70 0.50% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD getbtc 6452.7 6451 6436.2 6483.5 15.40 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD hitbtc 6548.7 6551 6548.1 6591.4 28.10 0.43% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD kraken 6384.4 6388.2 6380 6427 22.40 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD kucoin 6545.2 6545.4 6543 6593.7 24.60 0.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/USD okcoin 6384.2 6384.8 6379.5 6421.6 9.40 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD quoine 6383.6 6388.1 6381.1 6415.8 13.50 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۴
BTC/USD zb-com 6543.8 6552.6 6542.6 6591.9 25.20 0.39% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD allcoin 6409.8 6386.9 6366.2 6714.2 3.20 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD binance 6548 6549.5 6544.5 6592.8 26.10 0.40% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD bittrex 6539.8 6570 6538.5 6605.3 40.50 0.62% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
BTC/USD gate-io 6543.1 6546.6 6541.4 6591.5 26.70 0.41% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD lakebtc 7016.9 7017.9 7005.1 7044.8 14.10 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD tidebit 6471.4 6471 6470.2 6471.9 71.40 1.12% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۳۶
BTC/USD bitflyer 6396.1 6386.4 6386.4 6411.9 1.70 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۲۰
BTC/USD bitstamp 6383.2 6389 6380 6419.1 20.90 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD coinbene 6544.7 6549 6544.1 6593.5 22.30 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD gatecoin 6407 6413.5 6383.3 6652.5 31.70 0.49% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD livecoin 6518.4 6513.3 6486.3 6555 12.10 0.19% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD poloniex 6547.7 6547.6 6543.4 6595.8 31.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 6613.5 6615.8 6605.4 6646.8 21.70 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD cobinhood 6543.9 6540.9 6529.1 6594.8 26.40 0.40% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD coinsbank 6388.7 6394.1 6380 6421.8 16.70 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD cryptopia 6550 6548.4 6548.4 6620 30.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
BTC/USD quadrigacx 6718.6 6743.9 6718.6 6825 119.00 1.77% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۴۸
BTC/BITCNY cointiger 44373 44299 43959 44410 142.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD trade-by-trade 5500 - 5500 5500 1073.00 19.51% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۳:۳۲
بیشتر

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0314 0.0315 0.0309 0.0316 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۲۸
ETH/BTC wex 0.0367 0.0365 0.0365 0.037 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۸
ETH/EUR wex 279.9 280.08 279.9 283.17 2.99 1.07% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 3.7853 3.7699 3.7699 3.8096 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/RUB wex 19497 19498.6 19497 19655.1 256.50 1.32% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
ETH/ZEC wex 0.359 0.356 0.356 0.378 0.02 4.74% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/BTC exmo 0.0312 0.0311 0.0311 0.0315 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/BTC gdax 0.0312 0.0313 0.0312 0.0315 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۵۶
ETH/BTC okex 0.0311 0.0312 0.0311 0.0315 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/BTC zaif 0.032 0.0319 0.0319 0.0339 0.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۲۸
ETH/EUR exmo 179.54 179.91 179.37 181.36 1.30 0.72% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۰
ETH/EUR gdax 173.8 174 173.73 176.5 1.92 1.10% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/JPY zaif 22485 22490 22365 23000 220.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/LTC exmo 3.8677 3.8691 3.8563 3.892 0.02 0.59% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/PLN exmo 794.14 793.87 784.67 800.31 4.61 0.58% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
ETH/RUB exmo 13562.3 13540.6 13500 13732 52.30 0.39% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/UAH exmo 5780 5772.9 5747.9 5905 31.40 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/BTC bibox 0.0312 0.0313 0.0311 0.0315 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
ETH/BTC bit-z 0.0312 0.0311 0.0311 0.0315 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/BTC gopax 0.0315 - 0.0315 0.0315 0.00 11.11% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۴۸
ETH/BTC huobi 0.0311 0.0312 0.0311 0.0315 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/BTC lbank 0.0312 0.0313 0.0311 0.0316 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۵۶
ETH/BTC liqui 0.0312 0.0311 0.0311 0.0315 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۱۲
ETH/BTC tidex 0.0305 0.0312 0.0305 0.0317 0.00 2.30% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC xbtce 0.0321 - 0.0321 0.0321 0.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۸
ETH/BTC yobit 0.0312 0.0313 0.0312 0.0315 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 197.12 197.2 196.02 202.23 0.28 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/EUR xbtce 184.86 - 184.86 184.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۲
ETH/JPY xbtce 23839 - 22665 25504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/KRW gopax 227500 229000 227000 231500 2500.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/LTC xbtce 3.9143 - 3.9143 3.9358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۱۲
ETH/RUB xbtce 15761.7 - 15761.7 15761.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۴۸
ETH/AUD quoine 284.21 284.81 283.86 285.64 0.81 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۲۴
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0311 0.0312 0.0311 0.0315 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۶
ETH/BTC bitbay 0.0311 0.0312 0.0311 0.0318 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۵۶
ETH/BTC cex-io 0.031 0.0311 0.031 0.0314 0.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۸
ETH/BTC gemini 0.0312 0.0311 0.0311 0.0315 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC hitbtc 0.0312 0.0313 0.0312 0.0315 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/BTC kraken 0.0311 0.0312 0.0311 0.0315 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/BTC kucoin 0.0311 0.0312 0.0311 0.0315 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/BTC quoine 0.0314 0.0313 0.0312 0.0315 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۲۸
ETH/BTC zb-com 0.0311 0.0312 0.0311 0.0316 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/CAD kraken 258.45 258.87 258.45 263.7 4.60 1.78% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 173.61 - 173.61 174.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/EUR cex-io 176 175.5 175.5 178.62 1.50 0.85% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/EUR kraken 173.32 173.52 173.2 176.69 2.06 1.19% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/EUR quoine 176.16 - 176.16 176.16 0.55 0.31% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۵۲
ETH/GBP kraken 159.73 163.23 159.73 163.25 0.79 0.49% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰
ETH/HKD quoine 1589.2 - 1563.4 1589.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۱۶
ETH/IDR quoine 3019700 - 3019700 3019700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۸:۱۲
ETH/JPY kraken 22388 22447 22388 22846 313.00 1.40% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۵۶
ETH/JPY quoine 22401 22290 22279 22780 197.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/PHP quoine 10731.7 - 10731.7 10773.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
ETH/PLN bitbay 746.06 750.44 745.18 759.58 2.84 0.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
ETH/SGD quoine 273.14 273.8 273.14 278.64 4.53 1.66% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۱۶
ETH/BTC allcoin 0.0311 0.0312 0.0311 0.0315 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/BTC binance 0.0311 0.0312 0.0311 0.0315 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/BTC bitbank 0.0312 0.0313 0.031 0.0318 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/BTC bittrex 0.0311 0.0312 0.0311 0.0316 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/BTC coinegg 0.0316 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/BTC gate-io 0.0312 0.0311 0.0311 0.0315 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۱۶
ETH/BTC lakebtc 0.029 - 0.029 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۳:۲۴
ETH/KRW bithumb 227000 228000 226500 231000 2000.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
ETH/KRW coinone 226900 227000 226400 231200 2300.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/TRY btcturk 1152 1158 1141 1169 4.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0312 0.0311 0.0311 0.0315 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۱۲
ETH/BTC bitflyer 0.031 0.0314 0.031 0.0316 0.00 1.61% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۱۶
ETH/BTC bitstamp 0.0312 0.0311 0.0311 0.0315 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۱۲
ETH/BTC coinrail 0.0311 0.0313 0.0311 0.0313 0.00 1.93% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/BTC livecoin 0.0312 0.0313 0.0312 0.0315 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۰
ETH/BTC poloniex 0.0311 0.0312 0.0311 0.0315 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/EUR bitstamp 173.24 173.31 173.03 176.43 2.21 1.28% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/KRW coinnest 210000 211000 210000 216000 3000.00 1.43% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۵۶
ETH/KRW coinrail 209500 - 209500 209500 1000.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۰
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0311 0.0313 0.031 0.0316 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/LTC cryptopia 3.85 3.8987 3.85 3.9147 0.05 1.25% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰
ETH/XAU synthetic 0.1651 0.1653 0.1647 0.1699 0.00 2.18% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/BTC bxthailand 0.0301 0.0316 0.0301 0.0316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۲۴
ETH/BTC quadrigacx 0.0309 0.0312 0.0309 0.0314 0.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۲۰
ETH/CAD quadrigacx 278.06 278.25 278.06 282 3.91 1.41% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۸
ETH/DOGE cryptopia 48442 48304 46073 48442 1820.00 3.90% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۲۰
ETH/BTC btc-indonesia 0.0312 0.0313 0.0312 0.0315 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
ETH/IDR btc-indonesia 3037000 3036000 3036000 3078000 28000.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
اتریوم / Ethereum 203.84 204.03 203.55 207.7 2.43 1.19% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/AUD acx 281.69 281.7 280.36 285.29 0.72 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/USD exx 204.24 203.92 203.92 207.36 1.46 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 317.02 317.03 317.02 319.39 1.81 0.57% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/THB tdax 8130 - 7904.1 8219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/USD exmo 205 205.06 205 206.9 0.47 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۰
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 198.35 198.65 198.35 201.96 2.33 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD okex 203.7 203.87 203.7 207.58 2.53 1.24% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.0311 0.0312 0.0311 0.0316 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/KRW upbit 227000 227050 226300 230200 2050.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD bibox 203.66 203.72 203.66 207.58 2.78 1.37% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 203.92 204.25 203.74 207.8 2.72 1.33% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 203.72 203.92 203.72 207.81 2.56 1.26% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD liqui 204.51 204.54 204.34 207.13 1.49 0.73% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidex 100.1 111 100.1 111 167.90 167.73% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۷:۳۶
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD upbit 203.97 203.99 203.97 208.25 1.54 0.76% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 205.86 204.37 204.37 205.86 1.87 0.91% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۲۸
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 211 212.65 211 214.12 2.40 1.14% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/INR zebpay 15860.9 15859.4 15859.4 16422.9 197.60 1.25% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 204.04 204.29 204.04 208.15 1.31 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۰
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 199.71 200.46 196.75 202.6 1.36 0.68% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۸
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cex-io 203.06 203.01 203.01 206.9 2.45 1.21% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 198.41 198.69 198.41 202.04 2.57 1.30% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 203.88 204.13 203.88 207.68 2.41 1.18% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kraken 198.84 198.86 198.8 202 2.11 1.06% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 203.91 203.81 203.74 207.7 2.48 1.22% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD quoine 199.15 198.79 198.16 202.04 1.45 0.73% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 203.95 204.03 203.83 207.57 2.33 1.14% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/HKD tidebit 1586.4 - 1540 1597.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/USD binance 203.97 203.93 203.86 207.68 2.35 1.15% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bittrex 203.97 203.99 203.97 208.25 1.54 0.76% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gate-io 203.6 203.86 203.6 207.5 2.81 1.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 201.9 - 201.9 201.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۴۸
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinbene 0.0311 0.0312 0.031 0.0316 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۴
ETH/BTC gatecoin 0.0312 0.0313 0.031 0.0317 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR gatecoin 180.38 - 180.38 180.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۰
ETH/HKD gatecoin 1605.5 1605.6 1605.5 1605.6 525.50 48.66% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitstamp 198.62 198.58 198.47 202.1 2.12 1.07% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 204.02 204.04 203.93 207.63 2.22 1.09% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD gatecoin 200 202.19 200 202.19 3.27 1.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۵۶
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD livecoin 203.9 203.99 203.11 206.42 0.86 0.42% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 204 204.42 203.83 207.55 2.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC btc-alpha 0.032 0.0313 0.0313 0.032 0.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
ETH/BTC cobinhood 0.0311 0.0312 0.031 0.0315 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
ETH/BTC cointiger 0.0312 0.0313 0.0312 0.0315 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۵۶
ETH/ILS synthetic 747.76 748.77 746.21 760.59 7.59 1.02% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/INR synthetic 14985 15003.1 14985 15310.3 207.40 1.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/MXN synthetic 3947.8 3951.9 3945.6 4031.2 53.40 1.35% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/MYR synthetic 847.82 848.84 846.72 864.33 10.13 1.19% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/SAR synthetic 764.8 765.68 763.55 779.31 8.98 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/SEK synthetic 1837.5 1839.1 1833.5 1871 19.40 1.06% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD btc-alpha 205.66 205.96 205.66 209.78 2.68 1.30% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 203.88 204.23 203.88 208.01 2.82 1.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cryptopia 205 205.3 204.92 208.33 1.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 4772941 4778679 4767320 4864280 43027.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/ZAR synthetic 2928.3 2929.2 2928 2980.8 28.20 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 6512 6501 6500 6597 4.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
ETH/BTC coinexchange 0.0308 0.0311 0.0308 0.0316 0.00 1.95% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 173.56 173.74 173.55 176.65 1.98 1.14% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum AUD Index investing-com 280.93 281.85 280.93 284.92 1.28 0.46% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
Ethereum BTC Index investing-com 0.0312 0.0313 0.0312 0.0315 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۵۶
Ethereum CAD Index investing-com 276.89 277.07 276.64 281.99 3.96 1.43% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۸
Ethereum CNY Index investing-com 2134.9 - 2134.9 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۸
Ethereum HKD Index investing-com 0.495 0.496 0.495 1.966 1.10 223.03% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
Ethereum IDR Index investing-com 3037000 3036000 3036000 3078000 28000.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum ILS Index investing-com 747.76 748.77 746.21 760.59 7.59 1.02% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum INR Index investing-com 14985 15003.1 14985 15860.9 207.40 1.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum JPY Index investing-com 22447 22449 22334 22820 186.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum KRW Index investing-com 227005 226610 226527 230984 2025.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum MXN Index investing-com 3947.8 3951.9 3945.6 4031.2 53.40 1.35% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum MYR Index investing-com 847.82 848.84 846.72 864.33 10.13 1.19% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum PLN Index investing-com 769.69 769.64 764.44 780.78 0.73 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum RUB Index investing-com 13570.3 13548.7 13508.1 13783.2 97.50 0.72% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum SAR Index investing-com 764.8 765.68 763.55 779.31 8.98 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum SEK Index investing-com 1837.5 1839.1 1833.5 1871 19.40 1.06% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum THB Index investing-com 6512 6501 6501 7643.1 4.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۲
Ethereum TRY Index investing-com 1152 1158 1141 1169 4.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum VND Index investing-com 4772941 4778679 4767320 4864280 43027.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum ZAR Index investing-com 2928.3 2929.2 2928 2980.8 28.20 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Investing.com ETH Index investing-com 204.58 204.22 203.68 207.7 2.02 0.99% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
بیشتر

آیکن / ICON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیکون / ICON 0.92 - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۲:۰۸
ICX/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۴۸
ICX/ETH okex 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/USD okex 0.9258 - 0.9222 0.9338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/USD okex 2.5799 - 2.1592 2.5799 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/ETH huobi 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/ETH huobi 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۲۱:۵۶
ICX/ETH hitbtc 0.0032 - 0.0032 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/LA latoken 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۶:۵۶
ICX/USD hitbtc 2.19 - 1.9937 2.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BNB binance 0.0808 - 0.0806 0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۰
ICX/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۲۸
ICX/ETH binance 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۲
ICX/ETH gate-io 0.0033 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۳:۲۸
ICX/USD gate-io 0.9311 - 0.9189 0.9324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/USD gate-io 2.461 - 2.0872 2.6233 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/AUD synthetic 1.2628 - 1.2468 1.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/BTC cointiger 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/CAD synthetic 1.1943 - 1.1798 1.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/CNY synthetic 6.2035 - 6.1276 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/EUR synthetic 0.7824 - 0.7729 0.7907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/HKD synthetic 7.1143 - 7.0266 7.1886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/ILS synthetic 3.278 - 3.2379 3.3122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/INR synthetic 64.885 - 64.083 65.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/KRW synthetic 1012.77 - 1001.44 1027.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/MXN synthetic 17.5716 - 17.3623 17.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/MYR synthetic 3.7548 - 3.7071 3.7926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/PLN synthetic 3.3733 - 3.3309 3.4087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/RUB synthetic 61.74 - 60.977 62.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/SAR synthetic 3.3996 - 3.3579 3.4363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/SEK synthetic 8.2331 - 8.1337 8.3251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/TRY synthetic 6.0442 - 5.9722 6.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/VND synthetic 21078.3 - 20820.1 21362.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/ZAR synthetic 13.9026 - 13.7429 14.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON Index investing-com 0.9258 - 0.9223 0.9339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON AUD Index investing-com 1.2628 - 1.2468 1.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۴۸
ICON CAD Index investing-com 1.1943 - 1.1798 1.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON CNY Index investing-com 6.2035 - 6.1276 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON EUR Index investing-com 0.7824 - 0.7729 0.7907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON HKD Index investing-com 7.1143 - 7.0266 7.1886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON ILS Index investing-com 3.278 - 3.2379 3.3122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON INR Index investing-com 64.885 - 64.083 65.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON KRW Index investing-com 1012.77 - 1001.44 1027.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON MXN Index investing-com 17.5716 - 17.3623 17.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON MYR Index investing-com 3.7548 - 3.7071 3.7926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON PLN Index investing-com 3.3733 - 3.3309 3.4087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON RUB Index investing-com 61.74 - 60.977 62.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON SAR Index investing-com 3.3996 - 3.3579 3.4363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON SEK Index investing-com 8.2331 - 8.1337 8.3251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON TRY Index investing-com 6.0442 - 5.9722 6.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON VND Index investing-com 21078.3 - 20820.1 21362.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON ZAR Index investing-com 13.9026 - 13.7312 14.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
بیشتر

آیوتا / IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/BTC okex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH okex 0.0025 - 0.0024 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.458 - 1.2535 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BNB binance 0.1525 - 0.1516 0.1641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC gate-io 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH binance 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/KRW coinone 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.503 - 1.0612 1.503 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC bitfinex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH bitfinex 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/AUD synthetic 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CAD synthetic 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CNY synthetic 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/EUR synthetic 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/HKD synthetic 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ILS synthetic 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/INR synthetic 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MXN synthetic 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MYR synthetic 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/PLN synthetic 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/RUB synthetic 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SAR synthetic 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SEK synthetic 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/TRY synthetic 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/VND synthetic 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ZAR synthetic 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA/USD bitfinex 1.4967 - 1.2679 1.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOTA Index investing-com 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA AUD Index investing-com 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOTA CAD Index investing-com 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA CNY Index investing-com 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA HKD Index investing-com 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ILS Index investing-com 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA INR Index investing-com 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA KRW Index investing-com 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MXN Index investing-com 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MYR Index investing-com 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA PLN Index investing-com 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA RUB Index investing-com 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SAR Index investing-com 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SEK Index investing-com 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA TRY Index investing-com 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA VND Index investing-com 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ZAR Index investing-com 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Investing.com IOT Index investing-com 1.4193 - 1.3816 1.4968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
آیوتا / IOTA 1.1101 - 1.0566 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.0912 - 1.0299 1.2553 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.0716 - 1.064 1.292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/GBP bitfinex 0.3803 0.3853 0.3803 0.3906 0.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰
بیشتر

اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم کلاسیک / Ethereum 14.749 - 14.3421 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC aex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exx 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH exx 0.0352 - 0.0351 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HSR exx 2.997 - 2.997 2.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 14.73 - 14.59 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 20.63 - 17.63 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH okex 0.0188 - 0.0184 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exmo 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC okex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 15.03 - 14.98 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 21.1929 - 18 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bit-z 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC lbank 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC upbit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH upbit 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW upbit 20400 - 20320 21200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 20.6 - 17.78 20.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 14.63 - 14.3498 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 20.51 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 21.7 - 18.54 21.9768 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0028 - 0.0026 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC hitbtc 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kraken 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC zb-com 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH hitbtc 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kraken 0.0353 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/EUR kraken 14.787 - 14.773 15.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 15.38 - 15.3 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 21.35 - 18.29 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 14.508 - 14.215 16.637 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 20.614 - 17.805 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 14.62 - 14.42 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 20.42 - 17.8 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC binance 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bittrex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinegg 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC gate-io 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC qryptos 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH binance 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bittrex 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH gate-io 0.0352 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW bithumb 20330 - 20330 21140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinone 20370 - 20340 21120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 14.63 - 14.332 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 20.6671 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 14.63 - 14.31 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 20.75 - 17.74 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bitfinex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC poloniex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH poloniex 0.0353 - 0.0349 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinnest 16800 - 16200 17030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 14.58 - 14.34 16.668 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 20.575 - 17.774 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD poloniex 20.5182 - 17.7951 20.9282 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD synthetic 23.749 - 23.704 24.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC btc-alpha 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cointiger 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۸
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CAD synthetic 23.583 - 23.538 24.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 115.48 - 115.26 120.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HKD synthetic 143.45 - 143.18 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ILS synthetic 63.721 - 63.6 66.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/INR synthetic 1180.53 - 1180.52 1244.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/MXN synthetic 338.58 - 337.94 354.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/MYR synthetic 71.63 - 71.494 74.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/PLN synthetic 62.496 - 62.451 65.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/RUB synthetic 1039.81 - 1039.8 1096.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SAR synthetic 68.568 - 68.438 71.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SEK synthetic 149.67 - 149.67 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/TRY synthetic 72.863 - 72.724 76.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 20.98 - 17.535 21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/VND synthetic 416983 - 416191 436425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ZAR synthetic 214.61 - 214.2 224.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinexchange 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinexchange 0.0288 - 0.0275 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/IDR btc-indonesia 261000 - 260200 267000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 9.8128 9.805 10.0019 9.996 0.34 3.49% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 8.47 8.48 8.468 8.774 0.15 1.79% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic AUD Index investing-com 13.67 13.71 13.67 14.2 0.11 0.80% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۱۲
Ethereum Classic BTC Index investing-com 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۴۰
Ethereum Classic CAD Index investing-com 13.0631 13.0707 13.0576 13.4908 0.19 1.42% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic CNY Index investing-com 69.183 69.219 69.171 71.533 1.10 1.59% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic HKD Index investing-com 78.195 78.233 78.177 80.719 1.11 1.42% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic ILS Index investing-com 36.598 36.622 36.558 37.705 0.45 1.22% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic INR Index investing-com 733.42 733.79 733.03 758.04 11.68 1.59% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic KRW Index investing-com 11099.9 11080.7 11069.9 11480.1 160.70 1.45% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
Ethereum Classic MXN Index investing-com 193.22 193.28 193.09 199.97 3.02 1.56% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic MYR Index investing-com 41.496 41.516 41.482 42.843 0.58 1.40% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic PLN Index investing-com 37.351 37.365 37.331 38.597 0.51 1.36% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic RUB Index investing-com 651.69 651.88 651.61 671.75 8.26 1.27% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic SAR Index investing-com 37.432 37.449 37.407 38.633 0.52 1.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic SEK Index investing-com 89.93 89.95 89.82 92.72 1.14 1.27% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic TRY Index investing-com 57.747 57.746 57.359 58.903 0.40 0.69% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic VND Index investing-com 233606 233723 233557 241140 2590.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Ethereum Classic ZAR Index investing-com 143.32 143.26 143.09 147.82 1.68 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
بیشتر

استراتیس / Stratis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STRAT/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH upbit 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/KRW upbit 2535 - 2535 2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC hitbtc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH hitbtc 0.0052 - 0.0052 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD hitbtc 5.39 - 4.93 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH binance 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH bittrex 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC coinrail 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC poloniex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH livecoin 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH livecoin 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/KRW coinrail 3000 - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD livecoin 5.221 - 4.4366 5.221 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC cryptopia 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC cryptopia 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/LTC cryptopia 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/LTC cryptopia 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/DOGE cryptopia 755.41 - 755.41 755.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/DOGE cryptopia 755.41 - 755.41 755.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC trade-by-trade 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD trade-by-trade 4.8359 - 4.6926 4.8359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Stratis BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
Investing.com STRAT Index investing-com 2.2041 - 2.2041 2.2041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
بیشتر

استلار لومنس / Stellar Lumens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XLM/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH okex 0.0012 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۴۴
XLM/USD okex 0.2786 - 0.2284 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC gopax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH gopax 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۹:۳۶
XLM/ETH gopax 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۹:۳۶
XLM/ETH upbit 0.0012 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۰
XLM/KRW gopax 276 275 274 280 4.00 1.47% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۰
XLM/KRW gopax 276 275 274 280 4.00 1.47% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۰
XLM/KRW upbit 275 274 273 280 3.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۴۰
XLM/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD cex-io 0.2792 - 0.2321 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH bittrex 0.0012 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۰
XLM/ETH qryptos 0.0008 0.0007 0.0007 0.0008 0.00 14.29% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۲۱:۴۸
XLM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD poloniex 0.275 - 0.23 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/AUD synthetic 0.3497 0.3499 0.3457 0.357 0.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
XLM/CAD synthetic 0.3244 0.3245 0.3206 0.3305 0.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
XLM/CNY synthetic 1.718 1.7184 1.7018 1.7522 0.02 1.06% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
XLM/EUR synthetic 0.2111 0.2108 0.2091 0.2153 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
XLM/HKD synthetic 1.9418 1.9422 1.9203 1.9789 0.02 1.22% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
XLM/ILS synthetic 0.9089 0.9092 0.897 0.9245 0.01 1.43% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
XLM/INR synthetic 18.2131 18.2169 18.0418 18.6127 0.19 1.05% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
XLM/MXN synthetic 4.7982 4.7984 4.7514 4.8999 0.05 1.08% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
XLM/MYR synthetic 1.0305 1.0307 1.0189 1.0505 0.01 1.25% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
XLM/PLN synthetic 0.9275 0.9276 0.9166 0.9456 0.01 1.29% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
XLM/RUB synthetic 16.1833 16.1941 15.9769 16.4711 0.22 1.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
XLM/SAR synthetic 0.9296 0.9297 0.9191 0.9472 0.01 1.26% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
XLM/SEK synthetic 2.2333 2.2331 2.2049 2.2734 0.03 1.38% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
XLM/TRY synthetic 1.434 1.4336 1.3886 1.4616 0.05 3.37% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
XLM/VND synthetic 5801.1 5802.3 5719.2 5912.7 87.70 1.53% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
XLM/ZAR synthetic 3.5592 3.5566 3.5069 3.6217 0.05 1.48% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
XLM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/IDR btc-indonesia 3698 3699 3632 3733 91.00 2.52% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
Stellar Lumens Index investing-com 0.2111 0.2108 0.2091 0.2153 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
Investing.com XLM Index investing-com 0.2469 0.2474 0.2449 0.2519 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
Stellar Lumens AUD Index investing-com 0.3497 0.3499 0.3457 0.357 0.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
Stellar Lumens CAD Index investing-com 0.3244 0.3245 0.3206 0.3305 0.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Stellar Lumens CNY Index investing-com 1.718 1.7184 1.7018 1.7522 0.02 1.06% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Stellar Lumens HKD Index investing-com 1.9418 1.9422 1.9203 1.9789 0.02 1.22% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Stellar Lumens ILS Index investing-com 0.9089 0.9092 0.897 0.9245 0.01 1.43% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰