شاخص یاب

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 8881.6 8868.5 8440.5 8988.1 366.60 4.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
BTC/AUD anx 8795.9 8763.2 8268 8990.6 405.50 4.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/CAD anx 8340 8310 7801.2 8497.9 397.50 5.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/CHF anx 6315.8 6296 6004.7 6478.8 277.40 4.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/CNY anx 43977 43860 41195 44901 2177.00 5.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/EUR anx 5605.6 5589.6 5221.1 5736.6 251.80 4.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/EUR wex 7376.6 7343.6 7223.6 7518.2 53.20 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
BTC/GBP anx 5001.3 4986.2 4717.4 5110.9 224.60 4.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/HKD anx 49800 49660 46688 51000 2131.00 4.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/JPY anx 701438 699476 666985 723127 26137.00 3.87% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/NZD anx 9679.6 9658.1 9087.4 9917.3 439.90 4.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/RUB wex 483486 486486 481366 497190 7630.00 1.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/SGD anx 8761.5 8735.8 8180.8 8966.2 393.00 4.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 5651.5 5656.8 5397.2 5745.3 254.50 4.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/EUR gdax 5643.9 5647 5351.3 5714.4 256.90 4.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/GBP gdax 5061.8 5065 4793.5 5115 247.40 5.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/JPY zaif 705830 705870 674470 719500 28675.00 4.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/PLN exmo 24431 24302.7 23095 25428 1169.00 5.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/RUB exmo 436989 436004 419559 442489 17509.00 4.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/UAH exmo 187776 187772 179721 191738 8050.00 4.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 56360 - 56360 56360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۵:۴۴
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 5634.9 5609.8 5351.9 5721.2 268.30 5.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/EUR xbtce 5638.7 5640 5344.1 5708.7 272.50 5.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/GBP xbtce 5025.9 5029.1 4767.9 5081.9 241.30 5.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/JPY fisco 705820 705870 674165 719900 28665.00 4.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/JPY xbtce 705110 705960 673790 719890 27770.00 4.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/KRW gopax 7402000 7377000 7111000 7490000 261000.00 3.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
BTC/KRW upbit 7394000 7406000 7106000 7485000 256000.00 3.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/RUB xbtce 433594 432869 404857 441949 29561.00 7.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/SGD itbit 8630 - 8630 8630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 6363.8 6356 6049.8 6439.7 288.60 4.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/AUD quoine 8835.1 8827.4 8420.9 8835.1 435.30 5.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۲۰
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 8385.4 8367.2 8106 8551.9 309.00 3.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/CNY quoine 116066 - 116066 116066 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR cex-io 5642.3 5643.6 5364.7 5699.1 224.00 4.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/EUR getbtc 5704.7 5709.4 5413.6 5769.5 279.00 5.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/EUR kraken 5634.3 5643.1 5351.9 5706.2 259.40 4.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/EUR quoine 5553.4 5549.7 5408.3 5675.9 249.30 4.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۲۴
BTC/HKD quoine 50275 - 50275 50275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۰:۱۶
BTC/IDR quoine 140463893 - 116210014 140463893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BTC/JPY btcbox 706000 706381 674922 720189 27477.00 4.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/JPY kraken 707864 688844 677935 707864 31891.00 4.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۸
BTC/JPY quoine 705615 705470 673165 718620 29571.00 4.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/PHP quoine 356039 - 356039 356039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۵
BTC/PLN bitbay 24404.6 24405.5 23150 24560 1204.60 5.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/RUB cex-io 434008 435282 421129 447776 4008.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
BTC/RUB getbtc 370681 371612 354095 377526 16449.00 4.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/SGD quoine 8776.1 8790.3 8355.9 8901.9 317.50 3.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۵۶
BTC/TRY paribu 39887 39710 39502 41300 33.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 8867.2 - 8783.7 9212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۰۸
BTC/CAD lakebtc 8614.8 - 8593.5 8986.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/CHF lakebtc 6504.1 - 6498.9 6562.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
BTC/EUR lakebtc 5602.3 - 5547.6 5849.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/GBP lakebtc 5017.5 - 5009.3 5225.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/HKD tidebit 60000 - 59480 60000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/JPY bitbank 705831 705702 674039 719900 28157.00 4.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/JPY lakebtc 728627 - 721291 751346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/KRW bithumb 7385000 7423000 7103000 7497000 207000.00 2.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/KRW coinone 7409000 7406000 7115000 7488000 257000.00 3.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 13500 - 13500 13500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/SGD lakebtc 8936 - 8837 9246.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
BTC/TRY btcturk 39750 39667 39273 41288 24.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 5638.5 5642.1 5342.8 5708 269.40 5.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/EUR bitstamp 5644.8 5652.8 5342 5711.2 272.80 5.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/EUR gatecoin 5631.3 5674.1 5460 5674.1 232.40 4.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۲۰
BTC/EUR livecoin 5986.5 5955 5529.7 7200 236.50 4.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/HKD gatecoin 50513 56849 49800 56849 358.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۵۶
BTC/JPY bitflyer 706158 706295 674886 720595 28092.00 4.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/KRW coinnest 7150000 7060000 6811000 7250000 50000.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۰۸
BTC/KRW coinrail 6900500 7090000 6654500 7090000 96500.00 1.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۱۶
BTC/TRY bithesap 39767 39790 38000 41009 193.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 5356 5630.6 5011.3 5849.3 13.30 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/GBP coinsbank 5026.4 5022.9 4769.8 5077.2 245.00 5.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/ILS synthetic 23486.2 23537.7 22317.2 23815 1061.90 4.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/INR synthetic 449523 450496 423980 454994 23528.00 5.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/MXN synthetic 122465 122718 114455 122772 7410.00 6.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/MYR synthetic 26152.7 26202.4 24803.5 26494.8 1253.90 5.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/SAR synthetic 23908.2 23954.7 22725.4 24231.2 1074.60 4.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/SEK synthetic 58752 58882 55435 59230 3042.00 5.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 148610763 148911489 141306068 150804415 6663534.00 4.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/XAU synthetic 5.3899 5.3963 5.0784 5.4365 0.29 5.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/ZAR synthetic 93433 93646 86337 93676 6766.00 7.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/CAD quadrigacx 8743.6 8700 8349 8799 145.60 1.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/THB bxthailand 212703 213400 205156 217300 5813.00 2.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 25050 25000 24500 25510 550.00 2.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۸
BTC/BRL bitcointrade 25198.8 25150 24100.1 25200 816.80 3.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
BTC/BTS cryptobridge 63250 63929 60500 66225 529.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/BRL negocie-coins 25680 25677 24702 25680 880.00 3.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/IDR btc-indonesia 93587000 93511000 90371000 95099000 3093000.00 3.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/BRL mercadobitcoin 25200 25295 24210 25449 811.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۴
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 6380.5 6374.3 6058.4 6442.6 305.80 5.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin AUD Index investing-com 8884.7 8884 8409.4 8975.1 432.80 5.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin CAD Index investing-com 8695 8659.4 8248 8763.3 330.70 3.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin CNY Index investing-com 43977.2 43860.3 41195.3 44901.2 2177.10 5.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Bitcoin HKD Index investing-com 49825 49690 47103 50964 2050.00 4.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Bitcoin IDR Index investing-com 93587000 93511000 90371000 95060000 3093000.00 3.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin ILS Index investing-com 23486.2 23537.7 22317.2 23815 1061.90 4.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin INR Index investing-com 588000 588100 575102 592000 9500.00 1.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
Bitcoin JPY Index investing-com 705785 705818 673991 719485 28776.00 4.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin KRW Index investing-com 7393025 7409240 7108175 7485410 252660.00 3.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin MXN Index investing-com 122465 122718 114455 122772 7410.00 6.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin MYR Index investing-com 26152.7 26202.4 24803.5 26494.8 1253.90 5.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin PLN Index investing-com 24405.6 24401.6 23152.3 24561.9 1204.00 5.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin RUB Index investing-com 411282 411079 393748 416808 17997.00 4.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin SAR Index investing-com 23908.2 23954.7 22725.4 24231.2 1074.60 4.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin SEK Index investing-com 58752 58882 55435 59230 3042.00 5.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin THB Index investing-com 212703 213400 205156 217300 5813.00 2.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin TRY Index investing-com 39833.5 39694.5 39457.3 41088.3 26.10 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin VND Index investing-com 148610763 148911489 141306068 150804415 6663534.00 4.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin ZAR Index investing-com 93433 93646 86337 93676 6766.00 7.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Bitcoin Euro Index investing-com 5640.1 5645.7 5354.3 5713.7 263.90 4.91% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
بیت کوین / Bitcoin 6374.8 6382.6 6055.1 6470 285.30 4.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD anx 6344 6326.2 5901.2 6496.8 271.50 4.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/USD exx 6733.6 - 6565.9 6847.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۱۶
BTC/USD wex 8245.3 8291.5 8200.1 8552.5 77.90 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD exmo 6371.4 6396.5 6152.9 6488.4 222.40 3.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD gdax 6376.5 6380.7 6062 6470.1 289.30 4.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD okex 6371.8 6376 6055.7 6452.5 291.70 4.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD bibox 6383.8 6374.6 6053.3 6449.8 278.30 4.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD bit-z 6810 - 6800 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 6368.6 6372.7 6052.8 6446 282.10 4.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD itbit 6379 6387.3 6066.4 6469.4 289.30 4.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD liqui 6363.1 6368.3 6049.5 6408.3 295.90 4.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
BTC/USD tidex 6359.8 6357.3 6073.8 6435.1 277.40 4.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۶
BTC/USD upbit 6362 6377.5 6059.3 6448.6 278.40 4.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD xbtce 6375.9 6384.5 6059.9 6456.6 285.50 4.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD yobit 6596.5 6597.3 6417.2 6619.7 169.90 2.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/INR zebpay 588000 588100 575102 592000 9500.00 1.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 6372.4 6375.5 6055.3 6440.9 292.00 4.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD bitmex 6371 6376.5 6061.5 6454.5 281.00 4.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD cex-io 6379.6 6375.8 6089.6 6485.8 271.70 4.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD gemini 6370.3 6382.7 6067.8 6471.9 283.90 4.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD getbtc 6439.5 6446.5 6126.3 6524.6 281.80 4.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD hitbtc 6367.4 6376.9 6056.2 6460 277.20 4.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD kraken 6377.8 6381.1 6059.3 6464.7 286.90 4.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD kucoin 6372.4 6368.5 6058 6439.1 277.40 4.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
BTC/USD okcoin 6414 6387.5 6138.5 6542.6 165.00 2.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
BTC/USD quoine 6464.9 6399.2 6067.4 6464.9 322.40 5.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
BTC/USD zb-com 6362.6 6359.5 6057.5 6430.3 287.70 4.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD allcoin 6465.3 6516.9 6176.2 6518.2 320.10 5.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۲
BTC/USD binance 6373.5 6378.5 6046.6 6448.9 285.90 4.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD bittrex 6390 6377.5 6058 6440.7 306.40 5.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD gate-io 6383.8 6355.1 6052.4 6441.4 293.50 4.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD lakebtc 6555 - 6476.5 6768.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۴۴
BTC/USD tidebit 6500 - 6500 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 6378.4 6386.7 6062.6 6460 293.80 4.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD bitstamp 6375.8 6381.5 6063.2 6467.6 280.00 4.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD coinbene 6373.4 6375.3 6054.7 6439.1 293.20 4.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD gatecoin 6385 6428 6118 6465 291.00 4.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۲۰
BTC/USD livecoin 6556.8 6570 6240.7 6661.8 266.70 4.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
BTC/USD poloniex 6365 6380.4 6054.9 6449.1 281.10 4.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 6439 6446.4 6118.5 6530.6 295.20 4.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD cobinhood 6380.3 6367 6056.1 6455.6 299.50 4.93% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
BTC/USD coinsbank 6367.3 6386 5804.7 6472.2 266.00 4.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD cryptopia 6350.9 6335 6045 6434.2 292.50 4.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
BTC/USD quadrigacx 7299.7 6526.5 6317.9 8000 1127.40 18.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۲۰
BTC/BITCNY cointiger 40555 40362 38798 41143 1669.00 4.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
BTC/USD trade-by-trade 5902 6000 5902 6000 172.00 2.91% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۲۸

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0724 - 0.0708 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/BTC wex 0.0487 0.049 0.0485 0.0502 0.00 1.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۱۲
ETH/EUR wex 360.42 357.91 356.31 369.95 3.77 1.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 5.17 5.1808 5.1573 5.3618 0.14 2.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/RUB wex 23599.9 23738.6 23599.9 24424.2 540.30 2.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/ZEC wex 0.725 0.727 0.684 0.765 0.04 5.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
ETH/BTC exmo 0.0448 0.0449 0.0426 0.0463 0.00 4.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/BTC gdax 0.0447 0.0448 0.0426 0.0463 0.00 4.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/BTC okex 0.0447 0.0446 0.0425 0.0463 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
ETH/BTC zaif 0.0444 0.0448 0.0427 0.0464 0.00 4.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۰
ETH/EUR exmo 254.16 253.99 230.78 257.47 22.46 9.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/EUR gdax 253.01 253.43 228.54 256.6 22.75 9.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/JPY zaif 31595 31500 28805 32495 2630.00 9.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/LTC exmo 5.1063 5.1145 4.9558 5.18 0.08 1.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/PLN exmo 1088 1080.6 1004 999.1 109.30 11.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/RUB exmo 19525 19525.5 17868.3 19979.4 1507.30 8.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/UAH exmo 8357.4 8360.6 7665.1 8541.8 657.40 8.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
ETH/BTC bibox 0.0447 0.0446 0.0424 0.0462 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۸
ETH/BTC bit-z 0.0448 0.0447 0.0425 0.0462 0.00 4.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/BTC gopax 0.0424 - 0.0424 0.0463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/BTC huobi 0.0447 0.0448 0.0425 0.0462 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/BTC lbank 0.0446 0.0448 0.0425 0.0462 0.00 4.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/BTC liqui 0.0446 0.0447 0.0426 0.0461 0.00 4.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/BTC tidex 0.0445 0.0448 0.0424 0.0462 0.00 3.97% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۴
ETH/BTC xbtce 0.0449 0.0448 0.0427 0.0464 0.00 4.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۶
ETH/BTC yobit 0.0448 0.0447 0.0426 0.0462 0.00 4.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
ETH/CNH xbtce 3526.5 - 3526.5 3526.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ساعت ۳:۱۶
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 285.27 285.84 258.55 289.84 25.26 9.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/EUR xbtce 251.89 252.27 227.89 255.92 22.43 9.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/JPY xbtce 31620 31668 28823 32452 2595.00 8.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/KRW gopax 332000 330000 304000 339000 27500.00 9.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/LTC xbtce 5.1199 5.1263 4.9579 5.3 0.08 1.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/RUB xbtce 17496 - 17357.4 17496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۲۴
ETH/AUD quoine 407.96 - 407.96 407.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۵۲
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0449 0.0446 0.0426 0.0462 0.00 5.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۰
ETH/BTC bitbay 0.0454 0.0445 0.0421 0.046 0.00 5.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۰۸
ETH/BTC cex-io 0.0447 0.0448 0.0426 0.0461 0.00 4.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/BTC gemini 0.0448 0.0447 0.0426 0.0462 0.00 4.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۸
ETH/BTC hitbtc 0.0447 0.0448 0.0425 0.0462 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC kraken 0.0448 0.0447 0.0425 0.0463 0.00 4.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/BTC kucoin 0.0447 0.0448 0.0424 0.0462 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/BTC quoine 0.0447 0.0446 0.0427 0.0462 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/BTC zb-com 0.0447 0.0448 0.0425 0.0464 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
ETH/CAD kraken 377.72 377.87 345.92 384.67 30.52 8.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۶
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 250 251.44 236.96 253.71 10.45 4.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۵۲
ETH/EUR cex-io 252 253.16 229.05 257.14 19.44 8.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/EUR kraken 251.82 252.32 228.29 257.4 22.20 9.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/EUR quoine 266 - 266 266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۱۶
ETH/GBP kraken 228.1 227.76 208.84 228.15 27.69 13.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۲۴
ETH/HKD quoine 2330 - 2330 2330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۵۲
ETH/IDR quoine 7156170 - 7156170 7156170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۲۲:۴۴
ETH/JPY kraken 31856 31497 29359 31856 2848.00 9.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۵۲
ETH/JPY quoine 31509 31507 28217 32348 2689.00 9.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/PHP quoine 19855 - 19855 19855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۵
ETH/PLN bitbay 1080.7 1095 1000 999.8 87.60 8.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
ETH/SGD quoine 392.64 392.68 359.49 400.06 41.27 11.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۵۶
ETH/BTC allcoin 0.0446 0.0444 0.043 0.0454 0.00 3.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۳۲
ETH/BTC binance 0.0447 0.0446 0.0425 0.0463 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۶
ETH/BTC bitbank 0.0449 0.0445 0.0425 0.0465 0.00 5.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
ETH/BTC bittrex 0.0447 0.0448 0.0425 0.0463 0.00 4.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
ETH/BTC coinegg 0.0448 0.0447 0.0425 0.0464 0.00 4.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/BTC gate-io 0.0447 0.0448 0.0426 0.0462 0.00 4.93% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/BTC lakebtc 0.074 - 0.074 0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۰
ETH/KRW bithumb 331500 332000 303500 339500 26500.00 8.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/KRW coinone 330800 331400 304000 338600 25200.00 8.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/TRY btcturk 1779 1780 1685 1880 95.00 5.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0447 0.0446 0.0425 0.0463 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۲۸
ETH/BTC bitflyer 0.0446 0.045 0.0425 0.0465 0.00 4.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
ETH/BTC bitstamp 0.0448 0.0447 0.0426 0.0464 0.00 4.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۸
ETH/BTC coinrail 0.046 - 0.043 0.0499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۰۰
ETH/BTC livecoin 0.0445 0.0448 0.0424 0.0462 0.00 4.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/BTC poloniex 0.0447 0.0448 0.0425 0.0463 0.00 4.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۰
ETH/EUR bitstamp 252.58 252.72 228.38 257.16 23.50 10.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/KRW coinnest 311000 315000 304000 343000 21000.00 7.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/KRW coinrail 315000 - 300500 325000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۸:۰۴
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0446 0.0447 0.0426 0.0462 0.00 4.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/LTC cryptopia 5.0746 5.1775 4.945 5.2069 0.04 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۰
ETH/XAU synthetic 0.2409 0.2415 0.2162 0.2434 0.02 10.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/BTC bxthailand 0.044 0.0445 0.0421 0.0466 0.00 4.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
ETH/BTC quadrigacx 0.0443 0.0447 0.0423 0.0468 0.00 4.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۵۲
ETH/CAD quadrigacx 395.68 391 356.57 403.35 32.04 8.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/DOGE cryptopia 122439 123353 120000 125908 1818.00 1.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
ETH/BTC btc-indonesia 0.0445 0.0448 0.0426 0.0465 0.00 2.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۸
ETH/IDR btc-indonesia 4145000 4144000 3845000 4307000 279000.00 7.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
اتریوم / Ethereum 284.92 285.34 258.63 290.52 24.93 9.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/AUD acx 400 392.19 358.77 402 38.13 10.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
ETH/USD exx 481 - 467.5 488.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۱۶
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 402.73 405.06 401.15 420.85 8.54 2.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC tdax 0.0453 0.0451 0.043 0.0463 0.00 5.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۱۲
ETH/THB tdax 9487.5 9382 8758.8 9679.7 568.60 6.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۱۲
ETH/USD exmo 286.22 286 262.75 293.12 22.22 8.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 285.5 285.73 258.75 291.97 25.30 9.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD okex 284.55 285.1 258.4 290.45 24.99 9.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.0447 0.0448 0.0425 0.0463 0.00 4.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
ETH/KRW upbit 330850 331050 303700 339600 26200.00 8.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD bibox 285.28 285.03 258.55 290.32 25.27 9.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 284.4 283.9 258.83 289.75 24.53 9.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 284.66 285.09 258.33 290.93 25.13 9.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD liqui 284.56 284.26 258.94 288.57 26.02 10.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidex 284.98 284.26 259.73 289.28 26.91 10.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD upbit 284.89 285.08 258.7 290 25.31 9.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 285.1 285.53 258.84 290.84 24.93 9.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 295.85 295 273.58 302.38 20.67 7.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC zebpay 0.0425 0.0465 0.042 0.0487 0.00 5.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
ETH/INR zebpay 26500 26950 24600 27700 1899.00 7.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۱۲
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 284.1 284.85 258.64 290.37 24.26 9.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 278.8 270.63 270.63 278.8 11.20 4.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cex-io 285.32 285.31 259.56 291.72 24.07 9.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 285.73 285.88 258.61 291.38 25.53 9.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 284.84 285.31 258.64 290 24.75 9.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kraken 284.96 285.9 258.27 291.5 25.09 9.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 284.86 285.21 258.44 290.39 24.70 9.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD quoine 285.43 284.66 259.31 293.26 23.86 9.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 284.66 284.65 258.06 291.32 24.25 9.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC qryptos 0.0447 0.0448 0.0426 0.0463 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/HKD tidebit 4676.4 - 4555 4697.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD binance 284.65 285.28 257.97 290.62 24.84 9.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bittrex 284.89 285.08 258.7 290 25.31 9.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gate-io 285.08 284.22 258.47 289.58 25.41 9.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 600 - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinbene 0.0447 0.0448 0.0424 0.0463 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/BTC gatecoin 0.0445 0.045 0.0428 0.0457 0.00 4.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۲۸
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR gatecoin 246.08 240 240 246.08 21.23 9.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۸:۲۰
ETH/HKD gatecoin 2322.3 2181 2133.1 2322.3 167.30 7.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۰۰
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitstamp 284.86 285.71 258.69 291.63 25.03 9.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 284.63 285.02 259.09 291.04 24.03 9.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD gatecoin 261.87 - 261.87 261.87 1.86 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۵۶
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD livecoin 295.86 289.7 264.99 298.94 23.01 8.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 285.11 284.99 258.39 290.16 25.29 9.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC btc-alpha 0.0447 0.0448 0.0426 0.0465 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/BTC cobinhood 0.0446 0.0444 0.042 0.0461 0.00 4.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/BTC cointiger 0.0447 0.0448 0.0425 0.0462 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
ETH/ILS synthetic 1049.7 1053.1 1004.2 993.4 92.10 9.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/INR synthetic 20091 20155 18061 20405 1900.00 10.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/MXN synthetic 5473.4 5490.3 4875.7 5490.3 560.20 11.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/MYR synthetic 1168.9 1172.3 1058.2 1189.1 105.70 9.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/SAR synthetic 1068.5 1071.7 1000.1 997.6 93.40 9.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/SEK synthetic 2625.8 2634.4 2361.5 2654.2 246.80 10.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD btc-alpha 287.77 288.2 260.77 293.43 25.18 9.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 284.77 284.04 258.39 290.48 25.28 9.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cryptopia 286 283 259 291.32 26.01 10.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 6641950 6662232 6019570 6790094 580413.00 9.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/ZAR synthetic 4175.9 4189.7 3677.9 4189.7 475.00 12.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 9678 9600 8760 9870 878.00 9.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/BTC coinexchange 0.0442 0.045 0.042 0.0462 0.00 1.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 252.47 252.83 228.39 256.91 22.75 9.90% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum AUD Index investing-com 397.64 397.68 358.66 406.06 36.12 9.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
Ethereum BTC Index investing-com 0.0447 0.0448 0.0425 0.0462 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۲۰
Ethereum CAD Index investing-com 393.85 389.65 352.57 402.41 36.78 10.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum CNY Index investing-com 2134.9 - 2134.9 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۸
Ethereum HKD Index investing-com 0.565 0.566 0.131 1.195 0.60 106.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
Ethereum IDR Index investing-com 4145000 4144000 3845000 4307000 279000.00 7.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
Ethereum ILS Index investing-com 1049.7 1053.1 1004.2 993.4 92.10 9.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum INR Index investing-com 26500 26950 24600 27700 1899.00 7.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۱۲
Ethereum JPY Index investing-com 31571 31514 28576 32356 2660.00 9.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum KRW Index investing-com 331114 331809 303721 339170 26206.00 8.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum MXN Index investing-com 5473.4 5490.3 4875.7 5490.3 560.20 11.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum MYR Index investing-com 1168.9 1172.3 1058.2 1189.1 105.70 9.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum PLN Index investing-com 1083.2 1080.6 1000.2 999.1 93.30 9.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum RUB Index investing-com 19612.2 19612.9 17993.8 20055.5 1474.60 8.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum SAR Index investing-com 1068.5 1071.7 1000.1 997.6 93.40 9.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum SEK Index investing-com 2625.8 2634.4 2361.5 2654.2 246.80 10.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum THB Index investing-com 9603.2 9603.3 8759.6 9791.8 765.30 8.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum TRY Index investing-com 1779 1780 1685 1880 95.00 5.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum VND Index investing-com 6641950 6662232 6019570 6790094 580413.00 9.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum ZAR Index investing-com 4175.9 4189.7 3677.9 4189.7 475.00 12.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Investing.com ETH Index investing-com 284.88 285.24 258.52 289.83 24.91 9.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲

آیکن / ICON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیکون / ICON 0.86 - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۴۸
ICX/ETH okex 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/USD okex 0.9611 - 0.9611 0.9611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/USD okex 2.5799 - 2.1592 2.5799 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/ETH huobi 0.0024 - 0.0024 0.0024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/ETH huobi 0.0024 - 0.0024 0.0024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۲۱:۵۶
ICX/ETH hitbtc 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/LA latoken 9.543 - 9.543 9.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/USD hitbtc 2.19 - 1.9937 2.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BNB binance 0.0669 - 0.0669 0.0669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۲۸
ICX/ETH binance 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/ETH gate-io 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/USD gate-io 0.9605 - 0.9605 0.9605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/USD gate-io 2.461 - 2.0872 2.6233 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/AUD synthetic 1.2905 - 1.2905 1.2905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/BTC cointiger 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/CAD synthetic 1.2403 - 1.2403 1.2403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/CNY synthetic 6.5333 - 6.5333 6.5333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/EUR synthetic 0.8244 - 0.8244 0.8244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/HKD synthetic 7.5027 - 7.5027 7.5027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/ILS synthetic 3.5305 - 3.5305 3.5305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/INR synthetic 65.58 - 65.58 65.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/KRW synthetic 1075 - 1075 1075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/MXN synthetic 17.742 - 17.742 17.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/MYR synthetic 3.894 - 3.894 3.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/PLN synthetic 3.5076 - 3.5076 3.5076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/RUB synthetic 60.43 - 60.43 60.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/SAR synthetic 3.5843 - 3.5843 3.5843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/SEK synthetic 8.5079 - 8.5079 8.5079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/TRY synthetic 4.8577 - 4.8577 4.8577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/VND synthetic 22263 - 22263 22263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/ZAR synthetic 12.718 - 12.718 12.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON Index investing-com 0.9592 - 0.9592 0.9592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON AUD Index investing-com 1.2905 - 1.2905 1.2905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۴۸
ICON CAD Index investing-com 1.2403 - 1.2403 1.2403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON CNY Index investing-com 6.5333 - 6.5333 6.5333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON EUR Index investing-com 0.8244 - 0.8244 0.8244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON HKD Index investing-com 7.5027 - 7.5027 7.5027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON ILS Index investing-com 3.5305 - 3.5305 3.5305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON INR Index investing-com 65.58 - 65.58 65.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON KRW Index investing-com 1075 - 1075 1075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON MXN Index investing-com 17.742 - 17.742 17.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON MYR Index investing-com 3.894 - 3.894 3.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON PLN Index investing-com 3.5076 - 3.5076 3.5076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON RUB Index investing-com 60.43 - 60.43 60.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON SAR Index investing-com 3.5843 - 3.5843 3.5843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON SEK Index investing-com 8.5079 - 8.5079 8.5079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON TRY Index investing-com 4.8577 - 4.8577 4.8577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON VND Index investing-com 22263 - 22263 22263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON ZAR Index investing-com 12.718 - 12.718 12.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴

آیوتا / IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/BTC okex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH okex 0.0025 - 0.0024 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.458 - 1.2535 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BNB binance 0.1525 - 0.1516 0.1641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC gate-io 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH binance 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/KRW coinone 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.503 - 1.0612 1.503 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC bitfinex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH bitfinex 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/AUD synthetic 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CAD synthetic 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CNY synthetic 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/EUR synthetic 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/HKD synthetic 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ILS synthetic 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/INR synthetic 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MXN synthetic 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MYR synthetic 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/PLN synthetic 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/RUB synthetic 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SAR synthetic 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SEK synthetic 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/TRY synthetic 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/VND synthetic 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ZAR synthetic 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA/USD bitfinex 1.4967 - 1.2679 1.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOTA Index investing-com 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA AUD Index investing-com 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOTA CAD Index investing-com 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA CNY Index investing-com 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA HKD Index investing-com 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ILS Index investing-com 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA INR Index investing-com 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA KRW Index investing-com 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MXN Index investing-com 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MYR Index investing-com 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA PLN Index investing-com 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA RUB Index investing-com 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SAR Index investing-com 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SEK Index investing-com 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA TRY Index investing-com 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA VND Index investing-com 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ZAR Index investing-com 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Investing.com IOT Index investing-com 1.4193 - 1.3816 1.4968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
آیوتا / IOTA 1.1101 - 1.0566 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.0912 - 1.0299 1.2553 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.0716 - 1.064 1.292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/GBP bitfinex 0.3738 0.3703 0.3301 0.3863 0.04 12.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۸

اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم کلاسیک / Ethereum 14.749 - 14.3421 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC aex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exx 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH exx 0.0352 - 0.0351 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HSR exx 2.997 - 2.997 2.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 14.73 - 14.59 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 20.63 - 17.63 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH okex 0.0188 - 0.0184 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exmo 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC okex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 15.03 - 14.98 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 21.1929 - 18 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bit-z 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC lbank 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC upbit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH upbit 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW upbit 20400 - 20320 21200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 20.6 - 17.78 20.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 14.63 - 14.3498 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 20.51 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 21.7 - 18.54 21.9768 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0028 - 0.0026 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC hitbtc 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kraken 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC zb-com 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH hitbtc 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kraken 0.0353 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/EUR kraken 14.787 - 14.773 15.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 15.38 - 15.3 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 21.35 - 18.29 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 14.508 - 14.215 16.637 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 20.614 - 17.805 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 14.62 - 14.42 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 20.42 - 17.8 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC binance 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bittrex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinegg 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC gate-io 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC qryptos 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH binance 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bittrex 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH gate-io 0.0352 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW bithumb 20330 - 20330 21140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinone 20370 - 20340 21120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 14.63 - 14.332 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 20.6671 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 14.63 - 14.31 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 20.75 - 17.74 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bitfinex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC poloniex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH poloniex 0.0353 - 0.0349 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinnest 16800 - 16200 17030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 14.58 - 14.34 16.668 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 20.575 - 17.774 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD poloniex 20.5182 - 17.7951 20.9282 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD synthetic 23.749 - 23.704 24.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC btc-alpha 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cointiger 0.0019 0.0018 0.0018 0.002 0.00 5.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۴
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CAD synthetic 23.583 - 23.538 24.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 115.48 - 115.26 120.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HKD synthetic 143.45 - 143.18 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ILS synthetic 63.721 - 63.6 66.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/INR synthetic 1180.53 - 1180.52 1244.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/MXN synthetic 338.58 - 337.94 354.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/MYR synthetic 71.63 - 71.494 74.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/PLN synthetic 62.496 - 62.451 65.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/RUB synthetic 1039.81 - 1039.8 1096.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SAR synthetic 68.568 - 68.438 71.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SEK synthetic 149.67 - 149.67 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/TRY synthetic 72.863 - 72.724 76.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 20.98 - 17.535 21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/VND synthetic 416983 - 416191 436425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ZAR synthetic 214.61 - 214.2 224.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinexchange 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinexchange 0.0288 - 0.0275 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/IDR btc-indonesia 261000 - 260200 267000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 11.9283 11.9237 10.8111 12.4067 1.13 10.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic Index investing-com 10.56 10.561 10.053 9.974 1.00 10.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic AUD Index investing-com 16.35 16.47 14.93 17.45 1.22 8.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۰
Ethereum Classic BTC Index investing-com 0.0019 0.0018 0.0018 0.002 0.00 5.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۴۴
Ethereum Classic CAD Index investing-com 15.7 15.664 14.116 16.14 1.56 10.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic CNY Index investing-com 82.82 82.59 74.41 85.08 8.37 11.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic HKD Index investing-com 93.76 93.51 84.85 97.02 8.85 10.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic ILS Index investing-com 44.006 43.893 39.803 45.508 4.17 10.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic INR Index investing-com 842.26 842.38 756.12 866.51 85.45 11.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic KRW Index investing-com 13879.6 13929.7 12721.8 14468.1 1151.70 9.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic MXN Index investing-com 229.46 228.85 204.07 233.55 25.06 12.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic MYR Index investing-com 49.002 48.863 44.271 50.653 4.77 10.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic PLN Index investing-com 45.762 45.753 41.006 46.889 4.76 11.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic RUB Index investing-com 806.72 804.14 717.02 819.85 88.66 12.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic SAR Index investing-com 44.796 44.794 40.528 46.353 4.23 10.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic SEK Index investing-com 110.08 109.8 100 99.99 11.11 11.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic TRY Index investing-com 72.135 72.148 68.481 78.861 3.73 5.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic VND Index investing-com 278450 277692 252004 289596 26272.00 10.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Ethereum Classic ZAR Index investing-com 175.06 175.17 153.9 176.76 21.09 13.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲

استراتیس / Stratis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STRAT/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH upbit 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/KRW upbit 2535 - 2535 2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC hitbtc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH hitbtc 0.0052 - 0.0052 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD hitbtc 5.39 - 4.93 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH binance 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH bittrex 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC coinrail 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC poloniex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH livecoin 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH livecoin 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/KRW coinrail 3000 - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD livecoin 5.221 - 4.4366 5.221 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC cryptopia 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC cryptopia 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/LTC cryptopia 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/LTC cryptopia 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/DOGE cryptopia 755.41 - 755.41 755.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/DOGE cryptopia 755.41 - 755.41 755.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC trade-by-trade 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD trade-by-trade 4.8359 - 4.6926 4.8359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Stratis BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
Investing.com STRAT Index investing-com 2.2041 - 2.2041 2.2041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶

استلار لومنس / Stellar Lumens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XLM/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH okex 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹:۴۸
XLM/USD okex 0.2786 - 0.2284 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC gopax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH gopax 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۳:۱۲
XLM/ETH gopax 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۳:۱۲
XLM/ETH upbit 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹:۲۴
XLM/KRW gopax 257 258 249 266 7.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/KRW gopax 257 258 249 266 7.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/KRW upbit 256 257 248 266 6.00 2.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
XLM/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD cex-io 0.2792 - 0.2321 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH bittrex 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹:۲۴
XLM/ETH qryptos 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۱۶
XLM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD poloniex 0.275 - 0.23 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/AUD synthetic 0.3068 0.3059 0.2924 0.3168 0.01 4.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/CAD synthetic 0.2911 0.2903 0.2763 0.2988 0.01 4.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/CNY synthetic 1.5356 1.5307 1.4574 1.5786 0.07 4.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/EUR synthetic 0.1962 0.1953 0.1874 0.2025 0.01 3.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
XLM/HKD synthetic 1.7386 1.733 1.6624 1.7945 0.07 3.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/ILS synthetic 0.816 0.8135 0.7798 0.8418 0.03 4.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/INR synthetic 15.6173 15.5693 14.8156 16.084 0.71 4.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/MXN synthetic 4.2547 4.2412 3.9985 4.3347 0.23 5.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/MYR synthetic 0.9086 0.9056 0.868 0.9379 0.04 4.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/PLN synthetic 0.8485 0.8456 0.8027 0.8696 0.04 5.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/RUB synthetic 14.9582 14.9031 14.0483 15.2044 0.82 5.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/SAR synthetic 0.8306 0.8279 0.7942 0.8574 0.03 3.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/SEK synthetic 2.0412 2.035 1.9361 2.0958 0.09 4.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/TRY synthetic 1.3375 1.3345 1.3176 1.4814 0.01 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/VND synthetic 5163 5146.4 4937.4 5356.5 196.90 3.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/ZAR synthetic 3.2461 3.2364 3.0198 3.2864 0.21 7.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/IDR btc-indonesia 3250 3252 3151 3370 72.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
Stellar Lumens Index investing-com 0.1962 0.1953 0.1874 0.2025 0.01 3.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Investing.com XLM Index investing-com 0.2214 0.2217 0.2117 0.2285 0.01 3.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
Stellar Lumens AUD Index investing-com 0.3068 0.3059 0.2924 0.3168 0.01 4.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens CAD Index investing-com 0.2911 0.2903 0.2763 0.2988 0.01 4.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens CNY Index investing-com 1.5356 1.5307 1.4574 1.5786 0.07 4.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens HKD Index investing-com 1.7386 1.733 1.6624 1.7945 0.07 3.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens ILS Index investing-com 0.816 0.8135 0.7798 0.8418 0.03 4.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens INR Index investing-com 15.6173 15.5693 14.8156 16.084 0.71 4.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens KRW Index investing-com 256.14 256.29 248.13 265.72 6.14 2.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens MXN Index investing-com 4.2547 4.2412 3.9985 4.3347 0.23 5.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens MYR Index investing-com 0.9086 0.9056 0.868 0.9379 0.04 4.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens PLN Index investing-com 0.8485 0.8456 0.8027 0.8696 0.04 5.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens RUB Index investing-com 14.9582 14.9031 14.0483 15.2044 0.82 5.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens SAR Index investing-com 0.8306 0.8279 0.7942 0.8574 0.03 3.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens SEK Index investing-com 2.0412 2.035 1.9361 2.0958 0.09 4.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens TRY Index investing-com 1.3375 1.3345 1.3176 1.4814 0.01 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens VND Index investing-com 5163 5146.4 4937.4 5356.5 196.90 3.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
Stellar Lumens ZAR Index investing-com 3.2461 3.2364 3.0198 3.2864 0.21 7.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
استلار / Stellar 0.2214 0.2215 0.2113 0.2291 0.01 3.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
XLM/USD okex 0.2212 0.2215 0.2114 0.2283 0.01 3.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
XLM/USD cex-io 0.2217 0.2218 0.2129 0.23 0.01 3.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/BNB binance 0.0219 0.0221 0.0214 0.0237 0.00 7.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
XLM/ETH binance 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹:۳۶

استییم / Steem

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
استیم / Steem 1.2829 - 1.2715 1.2829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۸
STEEM/BTC tidex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC upbit 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۰
STEEM/KRW upbit 1465 - 1450 1465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۸
STEEM/BNB binance 0.0921 - 0.0921 0.0921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۰
STEEM/BTC binance 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۰
STEEM/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۰
STEEM/ETH binance 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۰
STEEM/WAVES tidex 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC poloniex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۲:۳۶
STEEM/ETH poloniex 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۰
STEEM/USD synthetic 2.1556 - 1.8849 2.2707 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Steem Index investing-com 1.2829 - 1.2706 1.2829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۸
Steem BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۸:۴۴

اومیس گو / OmiseGO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اومیسگو / OmiseGO 3.7124 3.7252 3.3394 3.8021 0.39 11.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
OMG/BTC okex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۲۰
OMG/BTC tdax 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
OMG/ETH okex 0.013 0.0131 0.0127 0.0133 0.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۰
OMG/ETH tdax 0.013 0.0129 0.0129 0.0134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۸
OMG/THB tdax 122.4 120.59 111.04 126.46 12.75 11.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۱۲
OMG/USD okex 3.7221 3.6967 3.3402 3.7975 0.40 11.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
OMG/USD okex 12.5499 - 10.63 12.5499 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bit-z 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 600.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۱۲
OMG/BTC huobi 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۲۰
OMG/BTC huobi 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۲۰
OMG/BTC liqui 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۵۶
OMG/BTC tidex 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۲۰
OMG/BTC upbit 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۴
OMG/ETH huobi 0.013 0.0131 0.0127 0.0133 0.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
OMG/ETH huobi 0.013 0.0131 0.0127 0.0133 0.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
OMG/ETH liqui 0.013 0.0129 0.0127 0.0132 0.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
OMG/ETH tidex 0.0199 - 0.019 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH upbit 0.013 0.0129 0.0126 0.0133 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۸
OMG/KRW upbit 4300 4295 3885 4445 340.00 8.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
OMG/USD huobi 3.7006 3.7035 3.3283 3.8114 0.38 11.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
OMG/USD huobi 3.7006 3.7035 3.3283 3.8114 0.38 11.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
OMG/USD huobi 12.5 - 10.56 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD liqui 3.67 3.6743 3.2973 3.7284 0.38 11.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۰
OMG/USD liqui 12.1707 - 10.6486 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD upbit 3.7225 3.72 3.2977 3.8127 0.42 12.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
OMG/USD upbit 12.42 - 10.6 12.502 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bigone 0.0016 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bigone 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۴:۵۶
OMG/BTC hitbtc 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۲۸
OMG/BTC kucoin 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۲۰
OMG/BTC kucoin 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۲۰
OMG/ETH bigone 0.0174 - 0.0166 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH bigone 0.0122 - 0.0122 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹:۲۰
OMG/ETH hitbtc 0.013 0.0129 0.0126 0.0133 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
OMG/ETH kucoin 0.0131 0.013 0.0127 0.0133 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
OMG/ETH kucoin 0.0131 0.013 0.0127 0.0133 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
OMG/INR zebpay 370 334 318 389.99 49.00 15.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۰۰
OMG/BTC binance 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۲
OMG/BTC bittrex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۴
OMG/BTC gate-io 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۲۰
OMG/ETH binance 0.013 0.0131 0.0127 0.0133 0.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲
OMG/ETH bittrex 0.013 0.0129 0.0126 0.0133 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۸
OMG/ETH gate-io 0.0126 0.0127 0.0126 0.0132 0.00 2.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۴
OMG/USD bittrex 3.7225 3.72 3.2977 3.8127 0.42 12.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۸
OMG/USD bittrex 12.42 - 10.6 12.502 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD gate-io 3.69 3.66 3.36 3.79 0.39 11.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۵۲
OMG/USD gate-io 12.41 - 10.46 12.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bitfinex 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۴۰
OMG/BTC coinrail 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۲۴
OMG/BTC livecoin 0.0009 0.0006 0.0006 0.0009 0.00 80.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
OMG/BTC livecoin 0.0009 0.0006 0.0006 0.0009 0.00 80.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
OMG/BTC poloniex 0.0006 0.0005 0.0005 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۴۰
OMG/ETH bitfinex 0.013 0.0129 0.0125 0.0133 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۸
OMG/ETH livecoin 0.0122 - 0.0122 0.0122 0.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۸
OMG/ETH livecoin 0.0122 - 0.0122 0.0122 0.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۸
OMG/ETH poloniex 0.013 0.0129 0.0127 0.0132 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۴۸
OMG/KRW coinnest 4450 - 4450 4450 440.00 10.97% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۱۲
OMG/KRW coinrail 4000 - 4000 4150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۲۴
OMG/USD bitfinex 12.468 - 10.577 12.522 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD coinbene 6.68 - 6.68 7.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۸:۱۲
OMG/USD livecoin 3.5 - 3.5 3.5 0.40 12.90% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۱۶
OMG/USD livecoin 3.5 - 3.5 3.5 0.40 12.90% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۱۶
OMG/USD livecoin 12.1001 - 10.6 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC cobinhood 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹:۴۴
OMG/BTC cointiger 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۲۰
OMG/BTC cryptopia 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
OMG/ETH cobinhood 0.0115 - 0.0115 0.0115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۲۸
OMG/LTC cryptopia 0.0655 - 0.0655 0.0655 0.00 2.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۴۰
OMG/LTC cryptopia 0.0655 - 0.0655 0.0655 0.00 2.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۴۰
OMG/DOGE cryptopia 1585.5 - 1585.5 1590.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۱۲
OMG/ETH etherdelta 0.0135 0.016 0.0133 0.016 0.00 9.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۹:۰۰
OMG/THB bxthailand 125.49 125.5 114.44 130 11.50 10.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۸:۲۰
Omisego BTC Index investing-com 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۲۰
Investing.com OMG Index investing-com 3.7025 3.7118 3.3311 3.806 0.38 11.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۱۲

اونتولوژی / Ontology

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ONT/BNB binance 0.1711 - 0.1711 0.1725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۰۸
ONT/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ONT/ETH binance 0.0058 - 0.0058 0.0058 0.00 0.00%