بازار ارزهای دیجیتال

آیکن / ICON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیکون / ICON 3.3601 - 3.3601 3.3601 0.04 1.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ICX/BTC okex 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ICX/ETH okex 0.0057 - 0.0057 0.0058 0.00 7.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
ICX/USD okex 3.2198 3.24 3.2198 3.3868 0.40 12.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ICX/BTC huobi 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ICX/BTC huobi 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ICX/ETH huobi 0.0057 0.0056 0.0056 0.0058 0.00 7.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ICX/ETH huobi 0.0057 0.0056 0.0056 0.0058 0.00 7.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ICX/BTC hitbtc 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/ETH hitbtc 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 18.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ICX/BNB binance 0.2498 0.2482 0.2454 0.2557 0.04 17.85% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/BTC binance 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ICX/ETH binance 0.0057 0.0056 0.0056 0.0058 0.00 7.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ICX/ETH gate-io 0.0055 - 0.0055 0.0057 0.00 10.91% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
ICX/USD gate-io 3.255 3.2552 3.255 3.4 0.31 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ICX/AUD synthetic 4.171 4.2629 4.171 4.3011 0.25 6.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/CAD synthetic 4.0857 4.1758 4.0857 4.2132 0.24 5.83% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/CNY synthetic 20.1488 20.5927 20.1488 20.7772 1.20 5.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/EUR synthetic 2.6042 2.6615 2.6042 2.6854 0.16 6.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/HKD synthetic 25.1014 25.6545 25.1014 25.8843 1.50 5.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/ILS synthetic 11.2977 11.5467 11.2977 11.6501 0.68 5.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/INR synthetic 211.86 216.53 211.86 218.47 12.71 6.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/KRW synthetic 3427.2 3502.7 3427.2 3534.1 208.50 6.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/MXN synthetic 59.289 60.595 59.289 61.138 3.77 6.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/MYR synthetic 12.4754 12.7502 12.4754 12.8645 0.75 5.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/PLN synthetic 10.8674 11.1068 10.8674 11.2063 0.66 6.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/RUB synthetic 196.48 200.81 196.48 202.6 11.85 6.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/SAR synthetic 12.0009 12.2653 12.0009 12.3752 0.72 5.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/SEK synthetic 27.0291 27.6246 27.0291 27.8721 1.63 6.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/TRY synthetic 13.0448 13.3322 13.0448 13.4516 0.78 5.95% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/VND synthetic 72876 74482 72876 75149 4358.00 5.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICX/ZAR synthetic 38.725 39.578 38.725 39.933 2.31 5.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON Index investing-com 3.2344 3.2477 3.2344 3.3837 0.36 11.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ICON AUD Index investing-com 4.171 4.2629 4.171 4.3011 0.25 6.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON BTC Index investing-com 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ICON CAD Index investing-com 4.0857 4.1758 4.0857 4.2132 0.24 5.83% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON CNY Index investing-com 20.1488 20.5927 20.1488 20.7772 1.20 5.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON EUR Index investing-com 2.6042 2.6615 2.6042 2.6854 0.16 6.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON HKD Index investing-com 25.1014 25.6545 25.1014 25.8843 1.50 5.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON ILS Index investing-com 11.2977 11.5467 11.2977 11.6501 0.68 5.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON INR Index investing-com 211.86 216.53 211.86 218.47 12.71 6.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON KRW Index investing-com 3427.2 3502.7 3427.2 3534.1 208.50 6.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON MXN Index investing-com 59.289 60.595 59.289 61.138 3.77 6.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON MYR Index investing-com 12.4754 12.7502 12.4754 12.8645 0.75 5.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON PLN Index investing-com 10.8674 11.1068 10.8674 11.2063 0.66 6.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON RUB Index investing-com 196.48 200.81 196.48 202.6 11.85 6.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON SAR Index investing-com 12.0009 12.2653 12.0009 12.3752 0.72 5.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON SEK Index investing-com 27.0291 27.6246 27.0291 27.8721 1.63 6.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON TRY Index investing-com 13.0448 13.3322 13.0448 13.4516 0.78 5.95% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON VND Index investing-com 72876 74482 72876 75149 4358.00 5.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ICON ZAR Index investing-com 38.725 39.578 38.725 39.933 2.31 5.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶

آیوتا / IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/BTC okex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH okex 0.0025 - 0.0024 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/BNB binance 0.1525 - 0.1516 0.1641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC gate-io 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH binance 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/KRW coinone 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC bitfinex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH bitfinex 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/AUD synthetic 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CAD synthetic 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CNY synthetic 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/EUR synthetic 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/HKD synthetic 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ILS synthetic 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/INR synthetic 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MXN synthetic 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MYR synthetic 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/PLN synthetic 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/RUB synthetic 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SAR synthetic 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SEK synthetic 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/TRY synthetic 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/VND synthetic 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ZAR synthetic 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA Index investing-com 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA AUD Index investing-com 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOTA CAD Index investing-com 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA CNY Index investing-com 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA HKD Index investing-com 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ILS Index investing-com 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA INR Index investing-com 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA KRW Index investing-com 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MXN Index investing-com 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MYR Index investing-com 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA PLN Index investing-com 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA RUB Index investing-com 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SAR Index investing-com 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SEK Index investing-com 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA TRY Index investing-com 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA VND Index investing-com 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ZAR Index investing-com 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Investing.com IOT Index investing-com 1.4193 - 1.3816 1.4968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
آیوتا / IOTA 1.1101 - 1.0566 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.0912 - 1.0299 1.2553 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.0716 - 1.064 1.292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰

اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم کلاسیک / Ethereum 14.749 - 14.3421 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC aex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exx 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH exx 0.0352 - 0.0351 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HSR exx 2.997 - 2.997 2.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 14.73 - 14.59 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH okex 0.0188 - 0.0184 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exmo 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC okex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 15.03 - 14.98 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bit-z 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC lbank 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC upbit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH upbit 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW upbit 20400 - 20320 21200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 14.63 - 14.3498 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0028 - 0.0026 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC hitbtc 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kraken 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC zb-com 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH hitbtc 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kraken 0.0353 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/EUR kraken 14.787 - 14.773 15.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 15.38 - 15.3 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 14.508 - 14.215 16.637 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 14.62 - 14.42 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC binance 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bittrex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinegg 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC gate-io 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC qryptos 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH binance 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bittrex 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH gate-io 0.0352 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW bithumb 20330 - 20330 21140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinone 20370 - 20340 21120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 14.63 - 14.332 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 14.63 - 14.31 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bitfinex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC poloniex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH poloniex 0.0353 - 0.0349 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinnest 16800 - 16200 17030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 14.58 - 14.34 16.668 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD synthetic 23.749 - 23.704 24.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC btc-alpha 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CAD synthetic 23.583 - 23.538 24.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 115.48 - 115.26 120.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HKD synthetic 143.45 - 143.18 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ILS synthetic 63.721 - 63.6 66.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/INR synthetic 1180.53 - 1180.52 1244.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/MXN synthetic 338.58 - 337.94 354.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/MYR synthetic 71.63 - 71.494 74.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/PLN synthetic 62.496 - 62.451 65.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/RUB synthetic 1039.81 - 1039.8 1096.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SAR synthetic 68.568 - 68.438 71.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SEK synthetic 149.67 - 149.67 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/TRY synthetic 72.863 - 72.724 76.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/VND synthetic 416983 - 416191 436425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ZAR synthetic 214.61 - 214.2 224.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinexchange 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinexchange 0.0288 - 0.0275 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/IDR btc-indonesia 261000 - 260200 267000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 17.5751 17.7495 17.5751 18.4916 1.62 9.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 14.331 14.452 14.331 15.124 1.39 9.69% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic AUD Index investing-com 22.901 23.13 22.901 24.113 2.17 9.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic BTC Index investing-com 0.002 - 0.002 0.0021 0.00 15.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic CAD Index investing-com 22.433 22.657 22.433 23.62 2.08 9.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic CNY Index investing-com 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Ethereum Classic HKD Index investing-com 137.82 139.2 137.82 145.11 12.96 9.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic ILS Index investing-com 62.03 62.651 62.03 65.313 5.83 9.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic INR Index investing-com 1163.23 1174.87 1163.23 1224.8 109.65 9.43% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic KRW Index investing-com 18973.2 19139.5 18973.2 20191.5 1762.50 9.29% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic MXN Index investing-com 325.52 328.78 325.52 342.75 31.91 9.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic MYR Index investing-com 68.496 69.181 68.496 72.121 6.44 9.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic PLN Index investing-com 59.667 60.264 59.667 62.825 5.66 9.48% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic RUB Index investing-com 1078.75 1089.54 1078.75 1135.85 102.08 9.46% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic SAR Index investing-com 65.891 66.55 65.891 69.379 6.19 9.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic SEK Index investing-com 148.4 149.89 148.4 156.26 14.07 9.48% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic TRY Index investing-com 71.622 72.339 71.622 75.413 6.72 9.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic VND Index investing-com 400127 404130 400127 421305 37643.00 9.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ethereum Classic ZAR Index investing-com 212.62 214.75 212.62 223.87 19.99 9.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰

استراتیس / Stratis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STRAT/BTC upbit 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH upbit 0.0099 - 0.0097 0.0101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/KRW upbit 4865 - 4865 4930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC hitbtc 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH hitbtc 0.0099 - 0.0097 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC binance 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC bittrex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH binance 0.0099 - 0.0099 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH bittrex 0.0099 - 0.0097 0.0101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC coinrail 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC livecoin 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC livecoin 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC poloniex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH livecoin 0.0108 - 0.0108 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH livecoin 0.0108 - 0.0108 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/KRW coinrail 4410 - 4095 4410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
STRAT/BTC cryptopia 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC cryptopia 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/LTC cryptopia 0.0535 - 0.0343 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/LTC cryptopia 0.0535 - 0.0343 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/DOGE cryptopia 1335.55 - 1335.55 1335.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
STRAT/DOGE cryptopia 1335.55 - 1335.55 1335.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC trade-by-trade 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Stratis BTC Index investing-com 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Investing.com STRAT Index investing-com 4.4936 - 4.4884 4.4936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰

استلار لومنس / Stellar Lumens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XLM/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH okex 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC gopax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH gopax 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
XLM/ETH gopax 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
XLM/ETH upbit 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
XLM/KRW gopax 373 378 373 405 30.00 8.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/KRW gopax 373 378 373 405 30.00 8.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/KRW upbit 370 377 370 400 33.00 8.92% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH bittrex 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH qryptos 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
XLM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/AUD synthetic 0.4526 0.4554 0.4526 0.4776 0.03 7.56% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/CAD synthetic 0.4433 0.4461 0.4433 0.4679 0.03 7.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/CNY synthetic 2.1862 2.1997 2.1862 2.3073 0.16 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/EUR synthetic 0.2819 0.2827 0.2819 0.298 0.02 8.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/HKD synthetic 2.7235 2.7404 2.7235 2.8744 0.20 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/ILS synthetic 1.2258 1.2334 1.2258 1.2937 0.09 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/INR synthetic 22.9871 23.1231 22.9871 24.2605 1.73 7.51% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/MXN synthetic 6.4328 6.4728 6.4328 6.7892 0.51 7.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/MYR synthetic 1.3536 1.362 1.3536 1.4286 0.10 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/PLN synthetic 1.1791 1.1864 1.1791 1.2444 0.09 7.57% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/RUB synthetic 21.3177 21.4501 21.3177 22.4986 1.61 7.55% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/SAR synthetic 1.3021 1.3102 1.3021 1.3742 0.10 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/SEK synthetic 2.9327 2.9509 2.9327 3.0951 0.22 7.56% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/TRY synthetic 1.4154 1.4242 1.4154 1.4938 0.11 7.46% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/VND synthetic 7907.1 7956.2 7907.1 8345.1 592.40 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/ZAR synthetic 4.2017 4.2278 4.2017 4.4344 0.31 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/IDR btc-indonesia 4750 4784 4750 5030 440.00 9.26% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens Index investing-com 0.2819 0.2827 0.2819 0.298 0.02 8.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Investing.com XLM Index investing-com 0.3466 0.3489 0.3466 0.367 0.03 7.93% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens AUD Index investing-com 0.4526 0.4554 0.4526 0.4776 0.03 7.56% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens CAD Index investing-com 0.4433 0.4461 0.4433 0.4679 0.03 7.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens CNY Index investing-com 2.1862 2.1997 2.1862 2.3073 0.16 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens HKD Index investing-com 2.7235 2.7404 2.7235 2.8744 0.20 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens ILS Index investing-com 1.2258 1.2334 1.2258 1.2937 0.09 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens INR Index investing-com 22.9871 23.1231 22.9871 24.2605 1.73 7.51% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens KRW Index investing-com 371.97 377.49 371.97 402.6 31.03 8.34% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens MXN Index investing-com 6.4328 6.4728 6.4328 6.7892 0.51 7.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens MYR Index investing-com 1.3536 1.362 1.3536 1.4286 0.10 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens PLN Index investing-com 1.1791 1.1864 1.1791 1.2444 0.09 7.57% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens RUB Index investing-com 21.3177 21.4501 21.3177 22.4986 1.61 7.55% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens SAR Index investing-com 1.3021 1.3102 1.3021 1.3742 0.10 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens SEK Index investing-com 2.9327 2.9509 2.9327 3.0951 0.22 7.56% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens TRY Index investing-com 1.4154 1.4242 1.4154 1.4938 0.11 7.46% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens VND Index investing-com 7907.1 7956.2 7907.1 8345.1 592.40 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Stellar Lumens ZAR Index investing-com 4.2017 4.2278 4.2017 4.4344 0.31 7.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
استلار / Stellar 0.346 0.3472 0.346 0.3678 0.03 8.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/USD okex 0.3476 0.3502 0.3476 0.3631 0.03 7.62% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XLM/USD cex-io 0.3411 0.3446 0.3411 0.3697 0.03 10.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰

استییم / Steem

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
استیم / Steem 2.6159 - 2.5827 2.8572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC tidex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
STEEM/KRW upbit 2795 - 2720 2960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ ساعت ۰:۰۰
STEEM/WAVES tidex 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC poloniex 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/ETH poloniex 0.0048 - 0.0046 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Steem Index investing-com 2.6156 - 2.5827 2.8572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Steem BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰

اومیس گو / OmiseGO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اومیسگو / OmiseGO 14.494 14.54 14.41 14.983 1.31 9.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
OMG/BTC okex 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/BTC tdax 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH okex 0.0251 0.0254 0.0251 0.0254 0.00 5.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
OMG/ETH tdax 0.0221 - 0.022 0.0221 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
OMG/THB tdax 482 - 479.5 482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD okex 14.4901 14.4565 14.4449 14.9225 1.38 9.54% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
OMG/BTC bit-z 0.0017 - 0.0017 0.0018 0.00 17.65% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
OMG/BTC huobi 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/BTC huobi 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/BTC liqui 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/BTC tidex 0.0017 - 0.0012 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC upbit 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/ETH huobi 0.0253 0.0251 0.0251 0.0253 0.00 5.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
OMG/ETH huobi 0.0253 0.0251 0.0251 0.0253 0.00 5.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
OMG/ETH liqui 0.0252 0.0254 0.0251 0.0254 0.00 6.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
OMG/ETH tidex 0.0199 - 0.019 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH upbit 0.0251 - 0.0251 0.0253 0.00 5.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۰
OMG/KRW upbit 15640 15760 15590 16280 1450.00 9.27% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
OMG/USD huobi 14.51 14.5145 14.4201 14.949 1.29 8.89% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
OMG/USD huobi 14.51 14.5145 14.4201 14.949 1.29 8.89% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
OMG/USD liqui 14.64 14.74 14.64 14.9457 1.17 8.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
OMG/USD upbit 14.4 14.4999 14.4 14.9637 1.48 10.28% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
OMG/BTC bigone 0.0016 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bigone 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/BTC hitbtc 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/BTC kucoin 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/BTC kucoin 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/ETH bigone 0.0174 - 0.0166 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH bigone 0.0242 - 0.0242 0.0242 0.00 13.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/ETH hitbtc 0.0253 - 0.0253 0.0253 0.00 4.74% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/ETH kucoin 0.0253 - 0.0252 0.0253 0.00 6.32% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۰
OMG/ETH kucoin 0.0253 - 0.0252 0.0253 0.00 6.32% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۰
OMG/BTC binance 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/BTC bittrex 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/BTC gate-io 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 5.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/ETH binance 0.0252 0.0251 0.0251 0.0253 0.00 5.56% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
OMG/ETH bittrex 0.0251 - 0.0251 0.0253 0.00 5.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۰
OMG/ETH gate-io 0.0251 - 0.0251 0.0251 0.00 7.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/USD bittrex 14.4 14.4999 14.4 14.9637 1.48 10.28% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
OMG/USD gate-io 14.5 14.6 14.5 15 1.27 8.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
OMG/BTC bitfinex 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/BTC coinrail 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/BTC livecoin 0.0017 - 0.0017 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC livecoin 0.0017 - 0.0017 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC poloniex 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/ETH bitfinex 0.025 0.0252 0.025 0.0253 0.00 6.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
OMG/ETH livecoin 0.028 - 0.028 0.028 0.00 7.69% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/ETH livecoin 0.028 - 0.028 0.028 0.00 7.69% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/ETH poloniex 0.0253 0.0251 0.0251 0.0253 0.00 5.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
OMG/KRW coinnest 13700 - 13700 14000 200.00 1.48% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۸
OMG/KRW coinrail 13950 - 13950 14850 650.00 4.66% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
OMG/USD livecoin 14.8002 - 14.8002 14.9277 1.20 8.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
OMG/USD livecoin 14.8002 - 14.8002 14.9277 1.20 8.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
OMG/BTC cobinhood 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC cryptopia 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 5.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/ETH cobinhood 0.0251 - 0.0251 0.0251 0.00 8.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/LTC cryptopia 0.1035 - 0.1035 0.1035 0.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/LTC cryptopia 0.1035 - 0.1035 0.1035 0.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/DOGE cryptopia 2881.5 - 2881.5 2881.5 97.90 3.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/ETH etherdelta 0.025 - 0.025 0.025 0.00 6.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
OMG/THB bxthailand 447.02 446 446 473 43.28 9.68% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Omisego BTC Index investing-com 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 11.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
Investing.com OMG Index investing-com 14.52 14.4989 14.428 14.9612 1.29 8.89% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶

ای او اس / EOS

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EOS/BTC exx 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/ETH exx 0.018 0.0183 0.018 0.0183 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۶
EOS/BCH okex 0.0081 - 0.0079 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC okex 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/QTUM exx 0.387 - 0.387 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bibox 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/BTC bit-z 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/BTC huobi 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/BTC liqui 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/BTC tidex 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC yobit 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/CNY chbtc 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/ETH bibox 0.0179 0.018 0.0177 0.0182 0.00 5.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/ETH huobi 0.0178 0.018 0.0178 0.0182 0.00 5.62% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
EOS/ETH lbank 0.0182 0.0181 0.0181 0.0185 0.00 3.85% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
EOS/ETH liqui 0.0179 0.018 0.0179 0.0182 0.00 5.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/ANS kucoin 0.079 - 0.079 0.0872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bigone 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bigone 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/BTC hitbtc 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/BTC kraken 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/BTC kucoin 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/BTC zb-com 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/ETH hitbtc 0.0178 0.0179 0.0178 0.0183 0.00 6.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/ETH kraken 0.0177 0.0178 0.0177 0.0182 0.00 6.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/ETH kucoin 0.0178 0.0181 0.0178 0.0185 0.00 5.62% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/BTC binance 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/BTC gate-io 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/ETH binance 0.0178 0.0179 0.0178 0.0183 0.00 5.62% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/ETH gate-io 0.018 0.0179 0.0179 0.0182 0.00 5.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/WAVES tidex 1.3843 - 0.7825 1.6574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bitfinex 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/BTC coinrail 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/BTC livecoin 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/ETH bitfinex 0.0178 0.0179 0.0178 0.0183 0.00 6.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/ETH livecoin 0.0194 - 0.0194 0.0194 0.00 2.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/KRW coinrail 10050 10300 10050 11450 50.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/AUD synthetic 13.3557 13.4626 13.3557 14.1182 1.24 9.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/BITCNY bigone 88.01 - 80 92.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/BITCNY bigone 64.9 64.19 64.19 67.57 4.51 6.95% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/BTC cobinhood 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS/CAD synthetic 13.0827 13.1874 13.0827 13.8296 1.18 9.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/CNY synthetic 64.574 64.983 64.574 68.169 5.86 9.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/ETH cobinhood 0.018 0.0182 0.018 0.0182 0.00 5.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
EOS/EUR synthetic 8.3349 8.3674 8.3349 8.8388 0.76 9.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/HKD synthetic 80.446 80.956 80.446 84.925 7.29 9.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/ILS synthetic 36.2075 36.437 36.2075 38.2235 3.28 9.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/INR synthetic 678.99 683.29 678.99 716.73 61.69 9.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/MXN synthetic 190.01 191.22 190.01 200.59 17.98 9.46% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/MYR synthetic 39.982 40.266 39.982 42.208 3.63 9.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/PLN synthetic 34.8282 35.0489 34.8282 36.7673 3.18 9.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/RUB synthetic 629.68 633.67 629.68 664.74 57.44 9.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/SAR synthetic 38.461 38.705 38.461 40.603 3.49 9.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/SEK synthetic 86.624 87.173 86.624 91.447 7.92 9.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/TRY synthetic 41.807 42.072 41.807 44.134 3.78 9.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/VND synthetic 233557 235220 233557 246561 21180.00 9.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/ZAR synthetic 124.108 124.894 124.108 131.018 11.25 9.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/ETH etherdelta 0.0178 0.0177 0.0177 0.019 0.00 8.99% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
EOS Index investing-com 8.3349 8.3674 8.3349 8.8333 0.76 9.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS AUD Index investing-com 13.3557 13.4626 13.3557 14.1182 1.24 9.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS BTC Index investing-com 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
EOS CAD Index investing-com 13.0827 13.1874 13.0827 13.8296 1.18 9.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS CNY Index investing-com 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۲:۳۰
EOS HKD Index investing-com 80.446 80.956 80.446 84.925 7.29 9.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS ILS Index investing-com 36.2075 36.437 36.2075 38.2235 3.28 9.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS INR Index investing-com 678.99 683.29 678.99 716.79 61.69 9.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS KRW Index investing-com 10050 10300 10050 11450 50.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS MXN Index investing-com 190.01 191.22 190.01 200.59 17.98 9.46% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS MYR Index investing-com 39.982 40.266 39.982 42.208 3.63 9.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS PLN Index investing-com 34.8282 35.0489 34.8282 36.7673 3.18 9.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS RUB Index investing-com 629.68 633.67 629.68 664.74 57.44 9.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS SAR Index investing-com 38.461 38.705 38.461 40.603 3.49 9.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS SEK Index investing-com 86.624 87.173 86.624 91.447 7.92 9.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS TRY Index investing-com 41.807 42.072 41.807 44.134 3.78 9.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS VND Index investing-com 233557 235220 233557 246561 21180.00 9.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS ZAR Index investing-com 124.108 124.894 124.108 131.018 11.25 9.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Investing.com EOS Index investing-com 10.2518 10.3234 10.2518 10.8412 0.94 9.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ای او اس / EOS 10.215 10.333 10.215 10.87 0.98 9.56% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/USD bibox 10.3155 10.5138 10.3155 10.7359 0.88 8.51% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
EOS/USD huobi 10.2565 10.291 10.2362 10.839 0.93 9.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/USD liqui 10.2941 10.3612 10.2941 10.7484 0.79 7.66% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/USD yobit 10.81 10.431 10.431 10.9418 0.57 5.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/USD bigone 12.816 - 11.75 12.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD bigone 10.325 10.38 10.325 10.743 0.67 6.44% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/USD hitbtc 10.4221 10.514 10.4221 11.0506 0.95 9.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/USD zb-com 10.24 10.309 10.24 10.836 0.97 9.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/USD gate-io 10.2601 10.3094 10.26 10.8 0.96 9.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
EOS/USD livecoin 10.4517 10.831 10.4517 11.1995 0.85 8.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
EOS/USD cobinhood 9.5 - 9.499 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰

بیت کوین کش / Bitcoin Cash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCH/AUD acx 1344 - 1330 1379.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC aex 0.146 - 0.146 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC exx 0.1211 0.1227 0.1211 0.1227 0.00 3.63% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BCH/BTC wex 0.1149 - 0.1131 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH wex 1.877 - 1.868 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR wex 796.19 - 795.1 823.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/LTC wex 6.127 - 6.103 6.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB wex 56043 - 55498 56696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZEC wex 4.068 - 4.004 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC exmo 0.1154 - 0.113 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC okex 0.1103 - 0.1091 0.1126 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC zaif 0.1157 - 0.1132 0.1159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/DASH wex 2.338 - 2.278 2.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH exmo 1.8743 - 1.868 1.8899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR gdax 789.58 - 785 825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY zaif 104000 - 102500 108300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB exmo 53522 - 53039 54890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bit-z 0.1152 - 0.1133 0.1153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC fisco 0.1157 - 0.1132 0.1159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC huobi 0.1153 - 0.1134 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC lbank 0.1197 - 0.1095 0.1197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC liqui 0.115 - 0.114 0.1151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC tidex 0.1147 - 0.1134 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC upbit 0.1147 - 0.1135 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC xbtce 0.123 - 0.122 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bibox 1.8415 - 1.837 1.8933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH lbank 1.8812 - 1.8601 1.9315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH liqui 1.8789 - 1.8718 1.8962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH tidex 1.8767 - 1.8652 1.8997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH upbit 1.8784 - 1.8619 1.9012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY fisco 104000 - 102500 108300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW gopax 1092000 - 1081000 1098000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW upbit 1091500 - 1076000 1123000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ANS kucoin 14 - 13.3319 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bigone 0.1464 - 0.14 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bigone 0.1126 - 0.1126 0.1145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cex-io 0.1166 - 0.1134 0.1166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC hitbtc 0.1152 - 0.1135 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC kraken 0.1154 - 0.1133 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC kucoin 0.1148 - 0.1132 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC zb-com 0.1154 - 0.1136 0.1155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH hitbtc 1.8822 - 1.8672 1.8927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH kucoin 1.8619 - 1.8571 1.8947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR bitbay 810 - 810 874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
BCH/EUR cex-io 798.1 - 790 821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR kraken 790.9 - 786 825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY quoine 105074 - 103831 105074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KCS kucoin 331.4 - 330.8 350.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/PLN bitbay 3428.9 - 3355 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SGD quoine 1293.59 - 1293.59 1364.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BNB binance 72.95 - 68.39 78.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC binance 0.1152 - 0.1133 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitbank 0.1178 0.115 0.115 0.1239 0.02 12.99% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
BCH/BTC bittrex 0.1147 - 0.1135 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC coinegg 0.1131 - 0.1127 0.1161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC gate-io 0.1136 - 0.1132 0.1149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC qryptos 0.1102 - 0.1102 0.1102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH binance 1.8815 - 1.8645 1.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bittrex 1.8784 - 1.8619 1.9012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY bitbank 103966 - 103010 107697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW bithumb 1088000 - 1081000 1125000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinone 1090000 - 1082500 1129500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/WAVES tidex 210.88 - 205.9 211.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitfinex 0.1153 - 0.1135 0.1153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitflyer 0.1152 - 0.1134 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitstamp 0.1147 - 0.1132 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC gatecoin 0.1174 - 0.1174 0.1174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC livecoin 0.1149 - 0.113 0.1149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC poloniex 0.115 - 0.1135 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bitfinex 1.8921 - 1.8682 1.8921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH livecoin 1.8515 - 1.8515 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH poloniex 1.8889 - 1.8692 1.8983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR bitstamp 787.66 - 784 824.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinnest 850000 - 701000 940000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinrail 1250000 - 1250000 1250000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZBC livecoin 96598 - 96598 96598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/AUD synthetic 1263.53 - 1254.84 1323.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC btc-alpha 0.14 - 0.129 0.1495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cryptopia 0.1145 - 0.112 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CAD synthetic 1254.68 - 1246.04 1313.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CNY synthetic 6143.6 - 6101.3 6433.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/HKD synthetic 7631.9 - 7579.4 7992.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ILS synthetic 3390.1 - 3366.8 3550.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/INR synthetic 63195 - 62821 66241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/LTC cryptopia 9.95 - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/MXN synthetic 18013.6 - 17889.6 18863.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/MYR synthetic 3810.9 - 3784.7 3990.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/PLN synthetic 3326.5 - 3305.9 3485.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB synthetic 55662 - 55332 58345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SAR synthetic 3648 - 3622.9 3820.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SEK synthetic 8024.3 - 7969.1 8402.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/TRY synthetic 3876.5 - 3849.8 4059.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/VND synthetic 22184606 - 22031928 23231472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZAR synthetic 11417.9 - 11339.3 11956.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC quadrigacx 0.1133 - 0.113 0.1133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CAD quadrigacx 1256.02 - 1256.02 1334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/DOGE cryptopia 218000 - 218000 218000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/THB bxthailand 30700 - 30200 32097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC coinexchange 0.1126 - 0.1125 0.118 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cryptobridge 0.1135 - 0.1117 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BRL negocie-coins 3360 - 3360 3545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/IDR btc-indonesia 13900000 - 13850000 14219000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BRL mercadobitcoin 3380 - 3305 3420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Investing.com BCH investing-com 1018.95 1026.99 1018.95 1083.65 106.30 10.43% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash Index investing-com 828.75 833.94 828.75 886.32 89.25 10.77% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash AUD Index investing-com 1700 - 1490 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash BTC Index investing-com 0.1188 0.1197 0.1188 0.124 0.01 10.77% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash CAD Index investing-com 1320 1348.44 1320 1413.15 140.00 10.61% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Cash CNY Index investing-com 6430.3 6467.4 6430.3 6828.9 638.20 9.92% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash HKD Index investing-com 8010.9 8057.2 8010.9 8507.4 794.40 9.92% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash ILS Index investing-com 3605.6 3626.4 3605.6 3829.1 357.60 9.92% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash INR Index investing-com 67614 68005 67614 71805 6722.00 9.94% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash KRW Index investing-com 1097281 1109538 1097281 1183002 113251.00 10.32% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash MXN Index investing-com 18921.5 19030.8 18921.5 20094.3 1952.60 10.32% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash MYR Index investing-com 3981.4 4004.4 3981.4 4227.8 395.10 9.92% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash PLN Index investing-com 3417.1 3500 3417.1 3740 391.30 11.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash RUB Index investing-com 60084 60416 60084 63537 5397.00 8.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash SAR Index investing-com 3830 3852.1 3830 4067.4 379.70 9.91% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash SEK Index investing-com 8626.1 8675.9 8626.1 9160.8 862.20 10.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash TRY Index investing-com 4163.1 4187.2 4163.1 4421.2 412.00 9.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash VND Index investing-com 23257800 23406968 23257800 24697108 2308130.00 9.92% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Bitcoin Cash ZAR Index investing-com 12358.7 12430.1 12358.7 13124.8 1225.70 9.92% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
بیت کوین کش / Cash 855.66 - 852.64 974.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD wex 868.56 - 867.45 992.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD exmo 886.89 - 873.21 993.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gdax 856 - 849.36 974.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD huobi 855.75 - 850 971.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD liqui 861.08 - 854.27 967.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD upbit 854.21 - 851.24 971.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD xbtce 869.01 - 869.01 972.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD yobit 900 - 889.82 1023.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bigone 1529.1 - 1509.8 1606.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bigone 854.98 - 854.98 893.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cex-io 875 - 864.84 996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD hitbtc 907.45 - 906.59 1008.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kraken 857.8 - 851.3 974 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kucoin 800.01 - 800.01 975 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD quoine 888.07 - 868.45 938.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD zb-com 857.17 - 852.63 917.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD binance 854.61 - 850.86 971.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bittrex 857 - 851 971.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gate-io 859.35 - 855 968.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitstamp 854.39 - 850 975.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD livecoin 874.82 - 860 989.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD poloniex 851.93 - 848.57 972.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cryptopia 865.02 - 852.02 960.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰

بیت کوین گلد / Bitcoin Gold

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین طلا / Bitcoin Gold 49.378 - 48.23 59.414 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/BCH okex 0.0588 - 0.0575 0.0622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC okex 0.0067 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC tdax 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
BTG/THB tdax 2349 - 2349 2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bit-z 0.013 - 0.0098 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC huobi 0.0067 - 0.0059 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC huobi 0.0067 - 0.0059 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC lbank 0.0075 - 0.0075 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC upbit 0.0069 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC yobit 0.0068 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC yobit 0.0068 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH upbit 0.1112 - 0.1104 0.1157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/KRW upbit 64400 - 64200 68190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD upbit 49.162 - 49 59.449 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 52.009 - 51.759 62.711 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 52.009 - 51.759 62.711 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bigone 0.015 - 0.01 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bigone 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cex-io 0.0068 - 0.0068 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC hitbtc 0.0068 - 0.0068 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC kucoin 0.0064 - 0.0064 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC kucoin 0.0064 - 0.0064 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH hitbtc 0.1114 - 0.1111 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH kucoin 0.1116 - 0.1116 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH kucoin 0.1116 - 0.1116 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/EUR cex-io 47.31 - 47.31 51.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/PLN bitbay 199.99 - 199.99 209.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD cex-io 50.61 - 50 61.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD hitbtc 52.37 - 51.92 61.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC binance 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bittrex 0.0069 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC gate-io 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH binance 0.1114 - 0.11 0.1156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH bittrex 0.1112 - 0.1104 0.1157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/KRW bithumb 64300 - 64000 68100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD bittrex 49.162 - 49 59.449 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD gate-io 49.95 - 47.24 58.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bitfinex 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/KRW coinnest 45030 - 45010 55500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/AUD synthetic 74.616 - 74.245 80.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CAD synthetic 74.092 - 73.725 79.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CNY synthetic 362.8 - 361 389.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/HKD synthetic 450.69 - 448.45 483.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ILS synthetic 200.2 - 199.2 214.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/INR synthetic 3736.7 - 3717.9 4008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/LTC cryptopia 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/LTC cryptopia 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/MXN synthetic 1063.76 - 1058.76 1141.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/MYR synthetic 225.05 - 223.93 241.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/PLN synthetic 196.33 - 195.41 210.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/RUB synthetic 3290.2 - 3274.7 3530.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/SAR synthetic 215.43 - 214.41 231.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/SEK synthetic 473.86 - 471.63 508.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/TRY synthetic 228.92 - 227.84 245.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/VND synthetic 1310068 - 1303569 1405622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ZAR synthetic 674.26 - 671.09 723.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC quadrigacx 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CAD quadrigacx 75.13 - 75.03 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/DOGE cryptopia 520 - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/DOGE cryptopia 520 - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/BRL negocie-coins 202.04 - 202.04 213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC trade-by-trade 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD trade-by-trade 8.6399 - 8.4989 8.6399 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold Index investing-com 49 50 49 52.24 7.99 16.31% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
Bitcoin Gold AUD Index investing-com 78.56 79.209 78.56 83.347 11.81 15.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold BTC Index investing-com 0.0069 0.007 0.0069 0.0073 0.00 17.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold CAD Index investing-com 79.89 80.46 79.89 82.57 7.11 8.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
Bitcoin Gold CNY Index investing-com 380.16 382.62 380.16 402.64 56.03 14.74% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold HKD Index investing-com 473.6 476.67 473.6 501.61 69.77 14.73% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold ILS Index investing-com 213.16 214.54 213.16 225.77 31.41 14.74% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold INR Index investing-com 3997.3 4023.2 3997.3 4233.8 590.00 14.76% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold KRW Index investing-com 65657 65332 65291 70001 8751.00 13.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold MXN Index investing-com 1118.63 1125.88 1118.63 1184.79 169.50 15.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold MYR Index investing-com 235.38 236.91 235.38 249.29 34.69 14.74% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold PLN Index investing-com 215 209.47 209.47 221 28.00 13.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Bitcoin Gold RUB Index investing-com 3707 3731.1 3707 3926.3 548.50 14.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold SAR Index investing-com 226.43 227.9 226.43 239.82 33.35 14.73% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold SEK Index investing-com 509.97 513.28 509.97 540.13 75.55 14.81% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold TRY Index investing-com 246.12 247.72 246.12 260.68 36.21 14.71% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold VND Index investing-com 1372603 1383945 1372603 1456251 205056.00 14.94% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Bitcoin Gold ZAR Index investing-com 730.65 735.38 730.65 773.86 107.64 14.73% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Investing.com BTG Index investing-com 120.189 - 120.189 120.189 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰

بیننس کوین / Binance Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیننس کوین / Binance 8.04 - 7.8901 9.1246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BNB/BTC binance 0.0016 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BNB/ETH binance 0.0259 - 0.0241 0.0273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BNB/ETH etherdelta 0.0261 - 0.0221 0.0289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Binance Coin BTC Index investing-com 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 7.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰
Investing.com BNB Index investing-com 12.9 13.071 12.9 13.5305 0.60 4.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰

پاپیولوس / Populous

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پاپیولوس / Populous 26.236 26.3451 26.236 27.8495 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
PPT/BTC okex 0.003 0.0031 0.003 0.0033 0.00 6.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
PPT/ETH okex 0.0535 0.0437 0.0436 0.0535 0.01 22.99% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
PPT/BTC hitbtc 0.003 0.0031 0.003 0.0032 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
PPT/BTC kucoin 0.003 0.0031 0.003 0.0034 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
PPT/BTC kucoin 0.003 0.0031 0.003 0.0034 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
PPT/ETH hitbtc 0.0451 - 0.0451 0.0466 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
PPT/ETH kucoin 0.0438 - 0.0438 0.0438 0.00 5.94% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
PPT/ETH kucoin 0.0438 - 0.0438 0.0438 0.00 5.94% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
PPT/BTC binance 0.003 0.0031 0.003 0.0032 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
PPT/ETH binance 0.0453 0.0454 0.0453 0.0473 0.00 2.26% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
PPT/EUR synthetic 21.2545 21.3775 21.2545 22.8399 0.11 0.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
PPT/ETH etherdelta 0.046 - 0.046 0.051 0.00 5.75% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Populous Index investing-com 21.2545 21.3475 21.2545 22.8399 0.11 0.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Populous Index investing-com 26.236 26.3342 26.236 28.0514 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Populous BTC Index investing-com 0.003 0.0031 0.003 0.0032 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲

تتر / Tether

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
تتر / Tether 1.0024 1.0021 1.0002 1.003 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
USDT/RUB exmo 56.452 56.51 56.087 56.51 0.56 0.99% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
USDT/THB tdax 31.99 - 31.99 31.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
USDT/USD exmo 0.9947 0.9929 0.9929 1 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Investing.com USDT Index investing-com 1.0011 1.0009 0.9995 1.0026 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰

ترون / TRON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ترون / TRON 0.0495 0.0498 0.0495 0.052 0.00 3.84% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
TRX/ETH okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD okex 0.0492 0.0493 0.0491 0.0524 0.00 4.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
TRX/BTC liqui 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH bit-z 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH tidex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD yobit 0.0499 0.0505 0.0499 0.0534 0.00 5.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
TRX/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD hitbtc 0.05 0.0504 0.05 0.0535 0.00 4.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
TRX/BTC binance 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH qryptos 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
TRX/USD gate-io 0.0485 0.0487 0.0485 0.0524 0.00 7.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
TRX/ETH gatecoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/KRW coinnest 46.2 46.3 46.2 48.2 1.20 2.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
TRX/AUD synthetic 0.0649 0.0655 0.0649 0.0679 0.00 3.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
TRX/CAD synthetic 0.0635 0.0636 0.0635 0.0665 0.00 3.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/CNY synthetic 0.3134 0.3137 0.3134 0.328 0.01 3.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/ETH cobinhood 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/EUR synthetic 0.0401 0.0402 0.0401 0.0427 0.00 4.74% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
TRX/HKD synthetic 0.3904 0.3908 0.3904 0.4087 0.01 3.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/ILS synthetic 0.1757 0.1759 0.1757 0.1839 0.01 3.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/INR synthetic 3.2948 3.2985 3.2948 3.4491 0.11 3.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/MXN synthetic 0.922 0.9231 0.922 0.9652 0.03 3.57% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/MYR synthetic 0.194 0.1942 0.194 0.2031 0.01 3.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/PLN synthetic 0.169 0.1692 0.169 0.1769 0.01 3.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/RUB synthetic 3.0555 3.059 3.0555 3.1986 0.10 3.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/SAR synthetic 0.1866 0.1868 0.1866 0.1954 0.01 3.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/SEK synthetic 0.4204 0.4208 0.4204 0.44 0.01 3.26% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/TRY synthetic 0.2029 0.2031 0.2029 0.2124 0.01 3.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/USD cobinhood 0.0469 - 0.0469 0.0469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/VND synthetic 1133.34 1134.61 1133.34 1186.42 36.21 3.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/ZAR synthetic 0.6022 0.6029 0.6022 0.6304 0.02 3.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRX/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۰
TRON Index investing-com 0.0401 0.0402 0.0401 0.0427 0.00 4.74% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
TRON AUD Index investing-com 0.0649 0.0655 0.0649 0.0679 0.00 3.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
TRON CAD Index investing-com 0.0635 0.0636 0.0635 0.0665 0.00 3.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRON CNY Index investing-com 0.3134 0.3137 0.3134 0.328 0.01 3.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRON HKD Index investing-com 0.3904 0.3908 0.3904 0.4087 0.01 3.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRON ILS Index investing-com 0.1757 0.1759 0.1757 0.1839 0.01 3.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRON INR Index investing-com 3.2948 3.2985 3.2948 3.4491 0.11 3.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRON KRW Index investing-com 46.2 46.3 46 48.2 1.20 2.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
TRON MXN Index investing-com 0.922 0.9231 0.922 0.9652 0.03 3.57% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRON MYR Index investing-com 0.194 0.1942 0.194 0.2031 0.01 3.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRON PLN Index investing-com 0.169 0.1692 0.169 0.1769 0.01 3.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRON RUB Index investing-com 3.0555 3.059 3.0555 3.1986 0.10 3.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRON SAR Index investing-com 0.1866 0.1868 0.1866 0.1954 0.01 3.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRON SEK Index investing-com 0.4204 0.4208 0.4204 0.44 0.01 3.26% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRON TRY Index investing-com 0.2029 0.2031 0.2029 0.2124 0.01 3.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRON VND Index investing-com 1133.34 1134.61 1133.34 1186.42 36.21 3.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
TRON ZAR Index investing-com 0.6022 0.6029 0.6022 0.6304 0.02 3.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
Investing.com TRX Index investing-com 0.0491 0.0493 0.0491 0.0524 0.00 5.30% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰

دش / Dash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DASH/BTC aex 0.046 - 0.0453 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC wex 0.0497 0.0498 0.0496 0.0502 0.00 6.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/ETH wex 0.742 0.745 0.738 0.749 0.01 1.62% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/EUR wex 354.66 355.9 354.66 359.94 11.44 3.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/LTC wex 3.031 3.025 2.98 3.047 0.06 2.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/RUB wex 25457.4 25617.2 25457.4 26118.8 759.70 2.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/ZEC wex 1.673 1.676 1.657 1.676 0.05 2.83% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/BCH okex 0.4253 - 0.4253 0.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC exmo 0.0498 0.0494 0.0494 0.0503 0.00 5.42% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/BTC okex 0.0497 0.0496 0.0496 0.0502 0.00 5.84% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/ETH okex 0.7433 0.7439 0.7378 0.7457 0.01 0.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/LTC btce 4.756 - 4.756 4.756 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/RUB exmo 24155.4 24113 24113 24581 1210.90 5.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/BTC bit-z 0.0495 0.0498 0.0495 0.0502 0.00 6.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/BTC huobi 0.0493 0.0495 0.0493 0.0502 0.00 5.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/BTC lbank 0.0498 0.0503 0.0498 0.0506 0.00 6.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
DASH/BTC liqui 0.0499 0.0498 0.0498 0.0506 0.00 4.61% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/BTC tidex 0.0496 0.05 0.0496 0.0504 0.00 5.44% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/BTC upbit 0.0495 0.0497 0.0495 0.0504 0.00 6.26% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/BTC xbtce 0.0504 - 0.0504 0.0504 0.00 3.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
DASH/BTC yobit 0.0499 0.0506 0.0499 0.0506 0.00 4.61% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
DASH/BTC yobit 0.0499 0.0506 0.0499 0.0506 0.00 4.61% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
DASH/CNH xbtce 3033 - 3033 3033 27.80 0.93% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
DASH/ETH liqui 0.7504 0.7468 0.7433 0.7504 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
DASH/ETH tidex 0.7464 - 0.7437 0.7464 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
DASH/ETH upbit 0.7358 - 0.7358 0.7455 0.01 1.47% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۳۲
DASH/KRW upbit 473150 474700 462100 483300 1350.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/BTC bitbay 0.05 - 0.05 0.0507 0.00 3.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/BTC cex-io 0.0497 0.0499 0.0497 0.0507 0.00 4.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/BTC hitbtc 0.0494 0.0495 0.0494 0.0502 0.00 6.28% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/BTC kraken 0.0493 0.0496 0.0493 0.0501 0.00 6.29% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/BTC kucoin 0.0496 0.0499 0.0496 0.0503 0.00 6.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/BTC zb-com 0.0497 0.0476 0.0476 0.051 0.00 6.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۴
DASH/ETH hitbtc 0.742 0.7424 0.7373 0.7457 0.01 1.29% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/ETH kucoin 0.746 - 0.746 0.746 0.01 0.83% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
DASH/ETH kucoin 0.746 - 0.746 0.746 0.01 0.83% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
DASH/EUR cex-io 304 351.09 304 353.48 62.00 20.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
DASH/EUR kraken 348.42 349.4 348.42 357.7 14.80 4.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
DASH/EUR quoine 8857 - 8857 8857 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/EUR quoine 8857 - 8857 8857 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/JPY quoine 846510 - 846510 846510 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/JPY quoine 846510 - 846510 846510 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/KCS kucoin 150.5 - 135 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
DASH/KCS kucoin 150.5 - 135 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
DASH/PLN bitbay 1455.6 1442.65 1442.65 1494.93 63.98 4.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/SGD quoine 18887 - 18887 18887 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/SGD quoine 18887 - 18887 18887 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC binance 0.0493 0.0495 0.0493 0.0502 0.00 6.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/BTC bittrex 0.0495 0.0497 0.0495 0.0502 0.00 6.26% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/BTC gate-io 0.0515 - 0.0515 0.0515 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
DASH/BTC qryptos 0.0574 - 0.0574 0.0574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/ETH binance 0.7423 0.743 0.7367 0.7444 0.01 1.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/ETH bittrex 0.7358 - 0.7358 0.7455 0.01 1.47% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۳۲
DASH/KRW bithumb 460000 461000 460000 478000 19000.00 4.13% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/WAVES tidex 87.96 87.522 87.087 87.96 2.59 3.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DSH/BTC bitfinex 0.0492 0.0493 0.0492 0.0502 0.00 6.30% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/BTC livecoin 0.0495 0.0498 0.0495 0.0502 0.00 5.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/BTC poloniex 0.0495 0.0496 0.0495 0.0503 0.00 5.86% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/KRW coinrail 335100 - 335100 335100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
DASH/XMR poloniex 1.7825 1.7717 1.7062 1.7825 0.04 2.32% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
DASH/AUD synthetic 560.45 560.5 560.45 571.56 22.64 4.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/BTC cryptopia 0.0501 0.05 0.0497 0.0503 0.00 3.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/CAD synthetic 548.99 549.04 548.99 559.88 20.95 3.82% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/CNY synthetic 2707.4 2707.6 2707.4 2761 107.10 3.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/HKD synthetic 3372.8 3373.1 3372.8 3439.7 133.30 3.95% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/ILS synthetic 1518.05 1518.18 1518.05 1548.14 60.00 3.95% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/INR synthetic 28467.6 28470 28467.6 29031.9 1131.50 3.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/LTC cryptopia 3.0275 3.0184 3.0184 3.0275 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
DASH/LTC cryptopia 3.0275 3.0184 3.0184 3.0275 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
DASH/MXN synthetic 7966.5 7967.2 7966.5 8124.4 345.10 4.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/MYR synthetic 1676.3 1676.4 1676.3 1709.5 66.30 3.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/PLN synthetic 1460.22 1460.35 1460.22 1489.17 58.80 4.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/RUB synthetic 26400.1 26402.3 26400.1 26923.4 1058.50 4.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/SAR synthetic 1612.54 1612.68 1612.54 1644.5 63.69 3.95% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/SEK synthetic 3631.8 3632.1 3631.8 3703.8 146.20 4.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/TRY synthetic 1752.8 1752.9 1752.8 1787.5 68.90 3.93% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/VND synthetic 9792235 9793060 9792235 9986336 387559.00 3.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/ZAR synthetic 5203.4 5203.8 5203.4 5306.5 205.60 3.95% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/DOGE cryptopia 80000 - 80000 80000 2049.00 2.63% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
DASH/DOGE cryptopia 80000 - 80000 80000 2049.00 2.63% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
DASH/BTC coinexchange 0.0523 - 0.0523 0.0568 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC cryptobridge 0.0468 0.0487 0.0468 0.0535 0.01 13.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/ETH coinexchange 0.69 - 0.69 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC trade-by-trade 0.0509 - 0.0509 0.0509 0.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
Dash Index investing-com 352.38 353.69 352.38 359.34 11.85 3.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Dash AUD Index investing-com 560.45 560.5 560.45 571.56 22.64 4.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Dash BTC Index investing-com 0.0495 0.0496 0.0495 0.0502 0.00 6.06% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Dash CAD Index investing-com 548.99 549.04 548.99 559.88 20.95 3.82% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Dash CNY Index investing-com 2707.4 2707.6 2707.4 2761 107.10 3.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Dash HKD Index investing-com 3372.8 3373.1 3372.8 3439.7 133.30 3.95% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Dash ILS Index investing-com 1518.05 1518.18 1518.05 1548.14 60.00 3.95% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Dash INR Index investing-com 28467.6 28470 28467.6 29031.9 1131.50 3.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Dash KRW Index investing-com 462411 463934 462411 479704 15565.00 3.37% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Dash MXN Index investing-com 7966.5 7967.2 7966.5 8124.4 345.10 4.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Dash MYR Index investing-com 1676.3 1676.4 1676.3 1709.5 66.30 3.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Dash PLN Index investing-com 1455.6 1442.65 1442.65 1494.93 63.98 4.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Dash RUB Index investing-com 25245.5 25452.9 25245.5 25897.9 862.80 3.42% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Dash SAR Index investing-com 1612.54 1612.68 1612.54 1644.5 63.69 3.95% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Dash SEK Index investing-com 3631.8 3632.1 3631.8 3703.8 146.20 4.03% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Dash TRY Index investing-com 1752.8 1752.9 1752.8 1787.5 68.90 3.93% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Dash VND Index investing-com 9792235 9793060 9792235 9986336 387559.00 3.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Dash ZAR Index investing-com 5203.4 5203.8 5203.4 5306.5 205.60 3.95% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Investing.com DASH Index investing-com 427.15 428.76 427.15 439.08 20.88 4.89% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
دش / Dash 429 430 429 439 17.99 4.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
DASH/USD wex 429.18 431.8 429.18 439.41 17.75 4.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/USD exmo 425 428 425 439.28 21.00 4.94% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
DASH/USD huobi 425.37 426.99 425.37 437.3 23.06 5.42% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/USD liqui 432.39 433.73 432.39 441.13 10.41 2.41% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/USD tidex 432.78 432.13 432.13 439.3 8.72 2.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
DASH/USD upbit 426 430 426 440.64 22.61 5.31% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
DASH/USD xbtce 432.6 - 432.6 445.45 14.54 3.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
DASH/USD yobit 433.74 460.5 431.1 460.5 14.25 3.29% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
DASH/USD yobit 433.74 460.5 431.1 460.5 14.25 3.29% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
DASH/USD cex-io 430 431.35 430 440 20.99 4.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
DASH/USD hitbtc 433.38 435.72 433.38 447.46 20.35 4.70% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/USD quoine 503.63 - 503.63 503.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD quoine 503.63 - 503.63 503.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD zb-com 430.48 413.19 413.19 430.48 15.40 3.58% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۴
DASH/USD bittrex 426 430 426 440.64 22.61 5.31% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
DASH/USD gate-io 431.94 435.93 431.94 440.11 13.06 3.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
DSH/USD bitfinex 426.28 427.2 426.28 439.42 19.98 4.69% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
DASH/USD livecoin 437.08 435.86 435.86 442.93 9.68 2.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
DASH/USD cryptopia 424.96 - 424.96 433.4 17.04 4.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
DASH/USD cryptopia 424.96 - 424.96 433.4 17.04 4.01% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
DASH/USD trade-by-trade 448.18 - 448.18 448.18 17.53 4.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶

دیجی ایکس دی ای او / DigixDAO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DGD/BCH okex 0.3333 - 0.3159 0.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC okex 0.0308 - 0.0306 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH okex 0.5241 - 0.5241 0.5523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD okex 209 - 209 221.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC huobi 0.0316 - 0.0315 0.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC liqui 0.0317 - 0.0316 0.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH huobi 0.5411 - 0.54 0.5622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH liqui 0.5419 - 0.541 0.5615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD liqui 213.44 - 213.44 223.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC bigone 0.0335 - 0.0335 0.0335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC binance 0.0316 - 0.0314 0.0332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC bittrex 0.0163 - 0.0163 0.0163 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH binance 0.5394 - 0.5371 0.5634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH bittrex 0.1825 - 0.1825 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH gate-io 0.5588 - 0.551 0.586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD gate-io 216.17 - 215.97 227.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC livecoin 0.032 - 0.032 0.0325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH livecoin 0.618 - 0.618 0.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD livecoin 291.44 - 291.44 291.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC cobinhood 0.042 - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH cobinhood 0.58 - 0.58 0.6318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD cobinhood 180.2 - 180.2 180.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH etherdelta 0.53 - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DigixDAO Index investing-com 1061.47 - 394.55 1063 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
DigixDAO BTC Index investing-com 0.0315 - 0.0315 0.0332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰

رای بلاکس / RaiBlocks

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XRB/BTC okex 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/ETH okex 0.0166 - 0.0154 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/USD okex 6.0034 - 6 8.7986 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
XRB/BTC bit-z 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/BTC kucoin 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/BTC kucoin 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/ETH kucoin 0.0161 - 0.0152 0.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/USD kucoin 6.16 - 6 8.1999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
XRB/BNB binance 1.0006 - 0.9438 1.0505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/BTC binance 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/ETH binance 0.0161 - 0.0154 0.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/USD synthetic 6.2179 - 5.9449 8.1803 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Nano Index investing-com 9.5215 - 8.6327 9.8735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nano BTC Index investing-com 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰

ریپل / Ripple

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XRP/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC exmo 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/RUB exmo 45.65 46.1 45.65 48.79 3.76 8.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC upbit 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۲:۳۰
XRP/ETH upbit 0.0014 0.0015 0.0014 0.0015 0.00 7.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
XRP/KRW upbit 883 890 883 941 50.00 5.66% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/BTC cex-io 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC zb-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
XRP/ETH hitbtc 0.0014 0.0015 0.0014 0.0015 0.00 7.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
XRP/EUR cex-io 0.6569 0.642 0.642 0.69 0.04 6.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/EUR kraken 0.657 0.6664 0.657 0.7025 0.05 8.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC qryptos 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
XRP/ETH binance 0.0014 - 0.0014 0.0014 0.00 7.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
XRP/ETH bittrex 0.0014 0.0015 0.0014 0.0015 0.00 7.14% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰
XRP/JPY bitbank 86.821 88.197 86.821 93.47 6.78 7.81% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/KRW bithumb 880 887 880 943 55.00 6.25% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/KRW coinone 881 890 881 943 53.00 6.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC bitstamp 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC coinrail 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/EUR bitstamp 0.6571 0.6654 0.6571 0.7027 0.05 7.72% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/KRW coinrail 803 821 803 879 106.00 13.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/AUD synthetic 1.0555 1.0677 1.0555 1.1221 0.08 7.48% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/CAD synthetic 1.0339 1.0458 1.0339 1.0992 0.07 7.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/CNY synthetic 5.0986 5.1576 5.0986 5.4207 0.38 7.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/HKD synthetic 6.3519 6.4253 6.3519 6.7531 0.47 7.37% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/ILS synthetic 2.8589 2.8919 2.8589 3.0394 0.21 7.37% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/INR synthetic 53.612 54.231 53.612 56.998 3.97 7.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/MXN synthetic 15.0029 15.1763 15.0029 15.9506 1.17 7.77% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/MYR synthetic 3.1569 3.1934 3.1569 3.3563 0.23 7.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/PLN synthetic 2.75 2.7818 2.75 2.9237 0.20 7.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/SAR synthetic 3.0368 3.0719 3.0368 3.2286 0.22 7.37% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/SEK synthetic 6.8397 6.9187 6.8397 7.2717 0.51 7.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/TRY synthetic 3.301 3.3391 3.301 3.5095 0.24 7.35% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/VND synthetic 18441.2 18654.4 18441.2 19606 1360.70 7.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/ZAR synthetic 9.7993 9.9126 10.0019 9.9596 0.72 7.37% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/THB bxthailand 25.13 25.26 25.13 27.3 2.14 8.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/IDR btc-indonesia 11020 11202 11020 11901 1014.00 9.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple Index investing-com 0.8082 0.8189 0.8082 0.8611 0.06 7.72% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple Index investing-com 0.6571 0.6647 0.6571 0.7029 0.05 8.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple AUD Index investing-com 1.0555 1.0677 1.0555 1.1221 0.08 7.48% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Ripple CAD Index investing-com 1.0339 1.0458 1.0339 1.0992 0.07 7.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple CNY Index investing-com 5.0986 5.1576 5.0986 5.4207 0.38 7.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple HKD Index investing-com 6.3519 6.4253 6.3519 6.7531 0.47 7.37% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple IDR Index investing-com 11020 11202 11020 11901 1014.00 9.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple ILS Index investing-com 2.8589 2.8919 2.8589 3.0394 0.21 7.37% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple INR Index investing-com 53.612 54.231 53.612 56.998 3.97 7.40% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple JPY Index investing-com 87 88.197 87 93.62 6.67 7.67% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple KRW Index investing-com 879.94 888.73 879.94 941.7 53.73 6.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple MXN Index investing-com 15.0029 15.1763 15.0029 15.9506 1.17 7.77% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple MYR Index investing-com 3.1569 3.1934 3.1569 3.3563 0.23 7.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple PLN Index investing-com 2.75 2.7818 2.75 2.9237 0.20 7.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple RUB Index investing-com 45.7 46.1 45.7 48.5 3.71 8.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple SAR Index investing-com 3.0368 3.0719 3.0368 3.2286 0.22 7.37% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple SEK Index investing-com 6.8397 6.9187 6.8397 7.2717 0.51 7.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple THB Index investing-com 25.13 25.3 25.13 27.29 2.14 8.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple TRY Index investing-com 3.15 3.23 3.15 3.41 0.35 11.11% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple VND Index investing-com 18441.2 18654.4 18441.2 19606 1360.70 7.38% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Ripple ZAR Index investing-com 9.7993 9.9126 10.0019 9.9596 0.72 7.37% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ریپل / Ripple 0.8062 0.8182 0.8062 0.863 0.06 7.79% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/USD exmo 0.805 0.812 0.805 0.865 0.06 7.65% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/USD huobi 0.8081 0.8185 0.8081 0.861 0.06 7.75% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/USD cex-io 0.8 0.8099 0.8 0.8597 0.08 9.64% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/USD hitbtc 0.8263 0.8341 0.8263 0.8776 0.06 6.93% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/USD kraken 0.81 0.8207 0.81 0.8651 0.06 7.44% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/USD zb-com 0.8086 0.8156 0.8086 0.8589 0.07 8.04% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/USD bittrex 0.8103 0.82 0.8103 0.86 0.06 7.37% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/USD gate-io 0.8155 0.816 0.8137 0.86 0.05 6.18% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/USD bitfinex 0.8091 0.8179 0.8091 0.8614 0.06 7.53% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
XRP/USD bitstamp 0.806 0.816 0.806 0.8612 0.07 8.08% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰

زدکش / Zcash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
زدکش / Zcash 255 255.61 255 264.69 19.99 7.84% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC wex 0.0296 0.0297 0.0296 0.0302 0.00 9.46% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/LTC wex 1.807 1.809 1.792 1.821 0.02 1.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/USD wex 257.03 258 257.03 264.47 18.24 7.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC exmo 0.0296 0.0298 0.0296 0.0302 0.00 8.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC okex 0.0298 0.03 0.0298 0.0304 0.00 8.39% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/EUR exmo 211.13 212.61 211.13 215.41 11.83 5.60% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/RUB exmo 14400 14555 14400 14833.2 1100.00 7.64% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/USD exmo 253.89 255.11 253.89 261.29 20.11 7.92% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC bit-z 0.0295 0.0296 0.0295 0.0303 0.00 10.17% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC gopax 0.03 - 0.03 0.03 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ZEC/BTC gopax 0.03 - 0.03 0.03 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ZEC/BTC huobi 0.0296 0.0298 0.0296 0.0302 0.00 9.46% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC huobi 0.0296 0.0298 0.0296 0.0302 0.00 9.46% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC lbank 0.03 0.0302 0.03 0.0305 0.00 8.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ZEC/BTC upbit 0.0296 0.0297 0.0296 0.0303 0.00 9.46% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC yobit 0.0296 0.03 0.0296 0.0302 0.00 7.43% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC yobit 0.0296 0.03 0.0296 0.0302 0.00 7.43% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/ETH lbank 0.4454 0.4453 0.4449 0.4488 0.02 4.85% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/ETH upbit 0.4456 0.4478 0.4414 0.4478 0.02 4.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ZEC/KRW gopax 281500 - 281500 281500 1200.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ZEC/KRW gopax 281500 - 281500 281500 1200.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ZEC/KRW upbit 279950 275800 275800 290250 13600.00 4.86% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ZEC/USD huobi 255.21 256.42 255.21 263.62 20.97 8.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/USD huobi 255.21 256.42 255.21 263.62 20.97 8.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/USD upbit 255.01 257.77 255.01 263.62 20.30 7.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/USD yobit 264.26 261.18 261.18 267.13 11.74 4.44% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/USD yobit 264.26 261.18 261.18 267.13 11.74 4.44% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC bigone 0.0402 - 0.04 0.0402 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZEC/BTC bigone 0.0297 0.03 0.0297 0.0303 0.00 7.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC cex-io 0.03 0.0301 0.03 0.0301 0.00 7.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
ZEC/BTC hitbtc 0.0295 0.0297 0.0295 0.0303 0.00 9.83% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC kraken 0.0295 0.0297 0.0295 0.0303 0.00 9.83% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/ETH hitbtc 0.4424 0.4442 0.4412 0.4463 0.02 4.72% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/EUR cex-io 210.19 210.21 210.19 211.45 12.75 6.07% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۸
ZEC/EUR kraken 207.6 209.71 207.6 214.98 17.05 8.21% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/USD bigone 431.06 - 420.56 431.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD bigone 277.56 - 277.56 277.56 7.56 2.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ZEC/USD cex-io 253.61 255.24 253.61 264.97 22.08 8.71% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/USD hitbtc 260.28 261.16 260.28 269.02 19.66 7.55% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/USD kraken 255.01 257.08 255.01 265.27 20.99 8.23% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC allcoin 0.0295 - 0.0295 0.0295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
ZEC/BTC binance 0.0296 0.0298 0.0296 0.0303 0.00 9.80% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ZEC/BTC bittrex 0.0296 0.0297 0.0296 0.0303 0.00 9.46% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC gate-io 0.0299 - 0.0299 0.0299 0.00 7.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ZEC/BTC qryptos 0.0316 - 0.0316 0.0316 0.00 1.94% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ZEC/ETH binance 0.4426 0.4431 0.4426 0.4474 0.02 5.22% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/ETH bittrex 0.4456 0.4478 0.4414 0.4478 0.02 4.15% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/KRW bithumb 276000 278000 276000 289500 21700.00 7.86% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/USD bittrex 255.01 257.84 255.01 263.62 20.30 7.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/USD gate-io 255.26 255.32 255.26 264.05 18.70 7.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ZEC/BTC bitfinex 0.0295 0.0296 0.0295 0.0302 0.00 9.83% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC poloniex 0.0296 0.0298 0.0296 0.0303 0.00 9.46% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ZEC/ETH poloniex 0.4443 0.4468 0.443 0.4468 0.02 5.29% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
ZEC/KRW coinrail 210000 - 210000 210000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD bitfinex 254.2 257 254.2 264.26 21.80 8.58% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/XMR poloniex 1.0588 1.0587 1.0401 1.059 0.03 2.84% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
ZEC/BTC btc-alpha 0.0295 0.0298 0.0295 0.0302 0.00 9.83% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ZEC/BTC cryptopia 0.0301 0.0297 0.0297 0.0303 0.00 6.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/BTC cryptopia 0.0301 0.0297 0.0297 0.0303 0.00 6.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/LTC cryptopia 1.7579 - 1.7579 1.7579 0.02 1.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ZEC/LTC cryptopia 1.7579 - 1.7579 1.7579 0.02 1.02% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ZEC/USD cryptopia 255.55 258.11 255.55 263.5 19.45 7.61% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ZEC/USD cryptopia 255.55 258.11 255.55 263.5 19.45 7.61% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۲
ZEC/BTC bxthailand 0.0294 0.0292 0.0292 0.0296 0.00 8.50% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
ZEC/DOGE cryptopia 45000 - 45000 45000 4702.00 10.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ZEC/DOGE cryptopia 45000 - 45000 45000 4702.00 10.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
ZEC/BTC coinexchange 0.032 - 0.0295 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Zcash Index investing-com 255.98 257.75 255.98 264.22 20.30 7.93% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
Zcash BTC Index investing-com 0.0296 0.0298 0.0296 0.0303 0.00 9.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶

کاردانو / Cardano

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADA/KRW upbit 293 296 293 309 24.00 8.19% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ADA/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ADA/ETH binance 0.0005 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ADA/ETH bittrex 0.0005 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ADA/KRW coinnest 250 251 250 270 13.00 5.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۴
ADA/AUD synthetic 0.3535 0.3567 0.3535 0.3694 0.03 9.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/CAD synthetic 0.3463 0.3494 0.3463 0.3618 0.03 8.75% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/CNY synthetic 1.7076 1.7231 1.7076 1.7844 0.15 8.91% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/EUR synthetic 0.2197 0.2215 0.2197 0.2303 0.02 9.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/HKD synthetic 2.1274 2.1466 2.1274 2.223 0.19 8.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/ILS synthetic 0.9575 0.9662 0.9575 1.0005 0.09 8.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/INR synthetic 17.9557 18.1181 17.9557 18.7629 1.60 8.92% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/MXN synthetic 5.0248 5.0703 5.0248 5.2507 0.47 9.30% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/MYR synthetic 1.0573 1.0669 1.0573 1.1048 0.09 8.91% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/PLN synthetic 0.921 0.9294 0.921 0.9624 0.08 8.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/RUB synthetic 16.6517 16.8023 16.6517 17.4002 1.49 8.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/SAR synthetic 1.0171 1.0263 1.0171 1.0628 0.09 8.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/SEK synthetic 2.2908 2.3115 2.2908 2.3937 0.21 8.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/TRY synthetic 1.1056 1.1156 1.1056 1.1553 0.10 8.87% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/VND synthetic 6176.4 6232.2 6176.4 6454 550.00 8.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/ZAR synthetic 3.282 3.3117 3.282 3.4295 0.29 8.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano Index investing-com 0.2197 0.2215 0.2197 0.2305 0.02 9.33% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano Index investing-com 0.2706 0.2732 0.2706 0.2856 0.03 10.53% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano AUD Index investing-com 0.3535 0.3567 0.3535 0.3694 0.03 9.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano CAD Index investing-com 0.3463 0.3494 0.3463 0.3618 0.03 8.75% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano CNY Index investing-com 1.7076 1.7231 1.7076 1.7844 0.15 8.91% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano HKD Index investing-com 2.1274 2.1466 2.1274 2.223 0.19 8.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano ILS Index investing-com 0.9575 0.9662 0.9575 1.0005 0.09 8.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano INR Index investing-com 17.9557 18.1181 17.9557 18.7629 1.60 8.92% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano KRW Index investing-com 292.93 295.92 292.93 308.92 24.02 8.20% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano MXN Index investing-com 5.0248 5.0703 5.0248 5.2507 0.47 9.30% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano MYR Index investing-com 1.0573 1.0669 1.0573 1.1048 0.09 8.91% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano PLN Index investing-com 0.921 0.9294 0.921 0.9624 0.08 8.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano RUB Index investing-com 16.6517 16.8023 16.6517 17.4002 1.49 8.96% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano SAR Index investing-com 1.0171 1.0263 1.0171 1.0628 0.09 8.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano SEK Index investing-com 2.2908 2.3115 2.2908 2.3937 0.21 8.98% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano TRY Index investing-com 1.1056 1.1156 1.1056 1.1553 0.10 8.87% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano VND Index investing-com 6176.4 6232.2 6176.4 6454 550.00 8.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
Cardano ZAR Index investing-com 3.282 3.3117 3.282 3.4295 0.29 8.90% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
کاردانو / Cardano 0.2712 0.2737 0.2712 0.283 0.02 8.92% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/USD upbit 0.2692 0.271 0.2692 0.2838 0.03 9.29% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/USD bittrex 0.2692 0.271 0.2692 0.2838 0.03 9.51% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
ADA/USD gate-io 0.2753 0.2768 0.2753 0.2954 0.04 14.78% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰

کیوتم / Qtum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
کیوتم / Qtum 17.9 18.079 17.9 18.839 1.90 10.61% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/BTC exx 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۰
QTUM/ETH exx 0.0314 0.0312 0.0307 0.0318 0.00 5.10% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/HSR exx 2.7037 - 2.7037 2.7037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
QTUM/USD exx 19.6 19.57 18.98 19.63 0.58 3.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/BTC okex 0.0021 0.0022 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
QTUM/ETH okex 0.0312 0.0313 0.0312 0.0319 0.00 6.73% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
QTUM/USD okex 17.858 18.0018 17.858 18.8 1.89 10.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/BTC bit-z 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۶
QTUM/BTC huobi 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۶
QTUM/BTC huobi 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۶
QTUM/BTC lbank 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۴
QTUM/BTC liqui 0.0028 - 0.0028 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۰
QTUM/BTC upbit 0.0021 0.0022 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۶
QTUM/CNY chbtc 78.6 - 78.6 78.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
QTUM/ETH huobi 0.0312 0.0313 0.0312 0.0318 0.00 6.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/ETH huobi 0.0312 0.0313 0.0312 0.0318 0.00 6.09% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/ETH lbank 0.0314 0.0312 0.0312 0.0322 0.00 6.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/ETH liqui 0.042 - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۰
QTUM/ETH upbit 0.0312 0.0313 0.0312 0.0317 0.00 7.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
QTUM/KRW upbit 19210 19560 19210 20670 2160.00 11.24% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/USD huobi 17.9 18.04 17.9 18.86 1.87 10.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/USD huobi 17.9 18.04 17.9 18.86 1.87 10.45% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/USD liqui 14.8169 - 14.8169 14.8169 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
QTUM/ANS kucoin 0.2414 - 0.2414 0.3089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
QTUM/ANS kucoin 0.2414 - 0.2414 0.3089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
QTUM/BTC bigone 0.0035 - 0.0035 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
QTUM/BTC bigone 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۰
QTUM/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
QTUM/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
QTUM/BTC zb-com 0.0021 0.0022 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۸
QTUM/ETH hitbtc 0.0314 - 0.0314 0.032 0.00 5.73% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
QTUM/EUR quoine 5.15 - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
QTUM/EUR quoine 5.15 - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
QTUM/JPY quoine 1800 - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
QTUM/JPY quoine 1800 - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
QTUM/SGD quoine 26.243 - 26.243 26.243 5.24 24.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
QTUM/SGD quoine 26.243 - 26.243 26.243 5.24 24.97% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
QTUM/USD quoine 22.615 - 22.615 22.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۰
QTUM/USD quoine 22.615 - 22.615 22.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۰
QTUM/USD zb-com 17.98 18.07 17.98 18.93 1.72 9.57% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/BTC allcoin 0.0021 - 0.002 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
QTUM/BTC binance 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۶
QTUM/BTC bittrex 0.0021 0.0022 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۰
QTUM/BTC coinegg 0.0021 0.0022 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۳۲
QTUM/BTC gate-io 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 4.55% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
QTUM/BTC qryptos 0.0031 - 0.0031 0.0031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
QTUM/ETH binance 0.0311 0.0313 0.0311 0.0318 0.00 6.75% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/ETH bittrex 0.0312 0.0313 0.0312 0.0317 0.00 7.05% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
QTUM/ETH gate-io 0.0309 0.0317 0.0307 0.0317 0.00 7.12% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
QTUM/ETH qryptos 0.0451 - 0.0451 0.0456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
QTUM/KRW bithumb 19250 19460 19250 20590 2070.00 10.75% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/KRW coinone 19260 19540 19260 20620 2020.00 10.49% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/USD gate-io 18 18.21 18 18.84 1.83 10.17% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
QTUM/BTC bitfinex 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۸
QTUM/BTC coinrail 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 9.52% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۰
QTUM/BTC livecoin 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 36.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
QTUM/BTC livecoin 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 36.36% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
QTUM/ETH bitfinex 0.0311 - 0.0311 0.0319 0.00 6.43% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۴
QTUM/ETH livecoin 0.0304 - 0.0304 0.0304 0.00 8.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
QTUM/ETH livecoin 0.0304 - 0.0304 0.0304 0.00 8.88% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
QTUM/KRW coinnest 16700 16710 16700 17500 600.00 3.59% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۸
QTUM/KRW coinrail 18350 - 18350 18350 1750.00 9.54% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۲۰
QTUM/USD livecoin 20 - 20 20 0.45 2.28% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
QTUM/USD livecoin 20 - 20 20 0.45 2.28% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۵۶
QTUM/AUD synthetic 23.435 23.546 23.394 24.518 2.33 9.94% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰
QTUM/BITCNY bigone 282 - 282 282 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
QTUM/BITCNY bigone 115.8 118.38 115.8 121.31 4.20 3.63% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۴۰