شاخص یاب

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

انتخاب زیرشاخه

AurumCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AU/BTC cryptopia 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/LTC cryptopia 0.7345 - 0.4404 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۴
AU/USD synthetic 48.036 - 29.572 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/DOGE cryptopia 8397.4 - 13299.8 9940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
AU/BTC coinexchange 0.0145 - 0.0039 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin Index investing-com 48.036 - 28.535 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin BTC Index investing-com 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
بیشتر

Bitcoin Cash SV [IOU]

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCHSV/USD cbx 62.503 - 62.503 63.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۴۱
BSV/BTC huobi 0.0174 0.0173 0.0171 0.0176 0.00 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
BSV/BTC upbit 0.0174 0.0172 0.017 0.0175 0.00 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BSV/KRW upbit 70310 70180 68450 71160 1660.00 2.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BSV/KRW upbit 97280 - 101850 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/USD huobi 63.8424 63.9161 61.9559 64.405 1.86 3.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHSV/BTC idax 0.0237 - 0.023 0.0245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۶:۴۴
BCHSV/BTC okex 0.0254 - 0.0253 0.0258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/USD okex 86.3293 - 86 89.2216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۷:۴۰
BSV/BTC hotbit 0.0172 0.0173 0.0164 0.0173 0.00 2.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BSV/ETH hotbit 0.4775 0.4757 0.4636 0.4797 0.01 2.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BSV/EUR kraken 55.8 55.7 54.2 56.2 1.50 2.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
BSV/KRW korbit 60500 - 60500 60500 1200.00 1.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۴
BSV/THB bitkub 1920 - 1920 1920 45.00 2.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BSV/USD hotbit 61.6231 61.8612 59.0948 61.9177 2.44 4.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BSV/USD kraken 63.1 62.9 61 63.4 1.90 3.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHASV/BTC abcc 0.0174 0.0173 0.017 0.0176 0.00 1.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHASV/USD abcc 63.95 63.7 62.03 64.36 1.85 2.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHSV/BTC bibox 0.0174 0.0172 0.0171 0.0174 0.00 1.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHSV/BTC bit-z 0.0174 0.0173 0.0171 0.0176 0.00 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BCHSV/BTC yobit 0.0173 0.0174 0.0173 0.0174 0.00 1.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۸
BCHSV/ETH bibox 0.4777 0.4685 0.4649 0.4841 0.00 0.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHSV/ETH yobit 0.4795 - 0.4795 0.5034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۱۲
BCHSV/USD yobit 67.7848 65.4085 65.4085 67.7848 1.08 1.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۶
BCHSV/USD yobit 89.34 - 85.0001 89.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/BTC bittrex 0.0174 0.0172 0.017 0.0175 0.00 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BSV/BTC panxora 0.0173 0.0176 0.0173 0.0176 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BSV/ETH bittrex 0.4703 0.4839 0.4673 0.4839 0.01 2.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BSV/KRW bithumb 70300 70200 68400 71200 1800.00 2.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BSV/USD bittrex 64.5738 63.5273 62.1052 64.5738 2.27 3.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۰
BSV/USD panxora 64.8327 64.4086 62.7633 65.4856 2.02 3.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/CHF panxora 3763.8807 3757.8623 3698.5272 3765.8827 69.07 1.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/EUR panxora 3316.15 3310.43 3257.2 3318.84 61.37 1.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/GBP panxora 2965.7332 2960.3521 2910.3797 2966.208 57.52 1.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/HKD panxora 29417.49 29370.51 28869.67 29417.49 569.30 1.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHASV/USD bibox 63.9936 62.886 62.1884 63.9936 1.87 3.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHSV/BTC bigone 0.0173 0.0175 0.0173 0.0175 0.00 1.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۶:۴۴
BCHSV/BTC hitbtc 0.0174 0.0173 0.0171 0.0176 0.00 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BCHSV/BTC kucoin 0.017 0.0172 0.017 0.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۰
BCHSV/BTC otcbtc 0.022 - 0.0218 0.0222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۳۶
BCHSV/DOGE yobit 29203.618 - 29203.618 31599.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۱۷
BCHSV/ETH kucoin 0.4917 - 0.4917 0.4917 0.09 22.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۲۰
BCHSV/ETH otcbtc 0.0072 - 0.0072 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۰
BCHSV/INR bitbns 4600 - 4300 4600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۲۵
BCHSV/INR bitbns 6499 - 6499 6499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD bigone 63.673 63.533 63.533 63.673 1.17 1.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۸
BCHSV/USD bigone 85.317 - 85.317 85.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD hitbtc 63.73 63.612 61.857 64.55 1.81 2.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
BCHSV/USD hitbtc 86.846 - 86.846 90.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD kucoin 62.2957 - 62.2957 63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۵۳
BCHSV/USD kucoin 80.0905 - 80.0905 80.0905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD otcbtc 65 - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۱۴
BCHSV/USD wazirx 63.4 - 63.4 63.4 0.93 1.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۸
BCHSV/USD zb-com 63.1 63.09 62.85 64.15 1.23 1.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۲
BSV/USD dragonex 63.87 63.85 61.81 64.22 1.93 3.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHASV/BCH coinex 0.747 - 0.738 0.8242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۶:۴۴
BCHASV/BTC bitrue 0.0174 0.0173 0.0171 0.0174 0.00 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHASV/BTC coinex 0.023 - 0.0225 0.0235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۶:۲۸
BCHASV/USD bitrue 63.67 63.28 61.94 63.67 1.59 2.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHASV/USD coinex 85.04 - 79.16 86.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۶:۴۴
BCHSV/BTC binance 0.0174 0.0173 0.0171 0.0176 0.00 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BCHSV/BTC gate-io 0.0179 0.017 0.017 0.0179 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۴۰
BCHSV/IDR indodax 900000 894000 877000 901000 25000.00 2.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
BCHSV/USD binance 63.81 63.85 61.94 64.18 1.82 2.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHSV/USD binance 97.18 - 102.47 99.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD gate-io 63.97 64.03 62.02 64.13 1.87 3.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHSV/USD gate-io 84.8 - 84.8 89.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/BTC bitfinex 0.0174 0.0173 0.0171 0.0176 0.00 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BCHSV/BTC poloniex 0.0212 - 0.0211 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۵۶
BCHSV/BTC poloniex 0.0172 0.0173 0.0171 0.0175 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۸
BCHSV/USD bitfinex 99.9 - 100 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD bitfinex 65.21 65.05 63.02 65.36 2.17 3.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHSV/USD coinbene 63.81 63.89 61.88 64.32 1.85 2.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BCHSV/USD coinbene 82.61 - 82.61 82.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BSV/THB bxthailand 1998.95 1976 1976 1998.95 86.95 4.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BSV/BCH southxchange 0.5058 - 0.5058 0.5142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۱۳
BSV/BTC southxchange 0.0175 - 0.0175 0.0175 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۴
BSV/USD southxchange 63.446 - 63.446 63.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۷:۰۱
BCHSV/AUD btc-markets 86.5 85.48 85.48 86.5 1.69 1.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۲۸
BCHSV/BTC btc-markets 0.015 - 0.015 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۴
BSV/ZAR altcointrader 871 - 871 899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۲۴
BSV/ZAR altcointrader 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۵۶
BCHSV/BTC trade-satoshi 0.0176 - 0.0173 0.0177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۵
BCHSV/USD trade-satoshi 81.91 - 81.91 81.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۷:۲۴
BCHSV/USD trade-satoshi 106.2179 - 106.2179 106.2179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/DOGE trade-satoshi 30658.5097 - 30658.5097 30658.5097 694.98 2.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Bitcoin Cash SV Index investing-com 63.83 63.59 61.88 64.21 1.91 3.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash SV BCH Index investing-com 0.5058 - 0.5058 0.5142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۱۳
Bitcoin Cash SV BTC Index investing-com 0.0174 0.0173 0.0171 0.0176 0.00 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Bitcoin Cash SV ETH Index investing-com 0.4774 0.4756 0.4637 0.4797 0.01 2.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin Cash SV EUR Index investing-com 55.8 55.7 54.2 56.2 1.50 2.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash SV IDR Index investing-com 900000 894000 877000 901000 25000.00 2.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
Bitcoin Cash SV INR Index investing-com 4600 - 4300 4600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۲۵
Bitcoin Cash SV THB Index investing-com 1946.07 1968.62 1946.07 1968.62 5.82 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Bitcoin Cash SV ZAR Index investing-com 871 - 871 899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۲۴
Bitcoin Cash SV DOGE Index investing-com 29931.06 - 29931.06 29931.06 347.49 1.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
بیشتر

ERC20

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ERC20/USD synthetic 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
ERC20 Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
بیشتر

ETERNAL TOKEN

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XET/BTC idax 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
XET/ETH idax 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
XET/USD synthetic 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN Index investing-com 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
ETERNAL TOKEN ETH Index investing-com 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
بیشتر

Holo

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0013 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۴
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۵۲
HOT/INR wazirx 0.094 - 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
HOT/TRY paribu 0.0066 - 0.0065 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۴۸
HOT/USD wazirx 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۵۳
Holo Index investing-com 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۵۳
بیشتر

KuCoin Shares

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KCS/BTC kucoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/ETH kucoin 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/USD kucoin 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares Index investing-com 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KuCoin Shares ETH Index investing-com 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
بیشتر

Maker

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MKR/USD okex 537.4467 537.0068 534.3456 542.9029 6.88 1.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۶
MKR/BTC bibox 0.1507 0.1515 0.1489 0.1542 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
MKR/ETH bibox 4.1212 4.1443 4.0996 4.2206 0.10 2.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
MKR/USD hitbtc 526.55 - 494.76 526.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۴۸
MKR/ETH gate-io 4.1081 - 3.973 4.1081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۴۵
MKR/USD gate-io 535.16 - 535.16 535.16 2.06 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۲۰
MKR/USD ethfinex 555.19 554.8 554.8 555.19 5.19 0.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۱۶
MKR/ETH etherdelta 3.697 - 3.697 3.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۲۰:۵۲
Maker Index investing-com 553.63 553.59 549.35 554.63 4.20 0.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۶
Maker BTC Index investing-com 0.1507 0.1515 0.1489 0.1542 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Maker ETH Index investing-com 4.1196 4.1392 4.1008 4.2065 0.09 2.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
بیشتر

Paxos Standard Token

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PAX/BTC uex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD uex 1.0074 1.0068 1.0068 1.0074 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC abcc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD abcc 1.0077 1.0073 1.0073 1.0077 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD okex 1.0073 1.0072 1.0071 1.0073 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC cpdax 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC hotbit 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۲۰
PAX/ETH hotbit 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
PAX/USD bitrue 1.0074 1.0076 1.0074 1.0076 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD hotbit 1.0072 1.006 1.0052 1.0072 0.01 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD zb-com 1.0078 1.0074 1.007 1.0078 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/XRP bitrue 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD binance 1.0076 1.0074 1.0074 1.0076 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD bittrex 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۱۶
PAX/USD coinbene 1.0073 1.0074 1.0073 1.0075 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
Paxos Standard Token Index investing-com 1.0075 1.0073 1.0072 1.0075 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
Paxos Standard Token BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Paxos Standard Token ETH Index investing-com 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
Paxos Standard Token XRP Index investing-com 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
بیشتر

Pundi X

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NPXS/LA latoken 0.0353 - 0.0353 0.0353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/KRW coinnest 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD coinbene 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD synthetic 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

SpankChain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPANK/USD ethfinex 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/LTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SPANK/USD synthetic 0.0476 - 0.0454 0.0495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۶
SPANK/DOGE cryptopia 25 - 20.017 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SpankChain Index investing-com 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SpankChain ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
بیشتر

Tezos

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XTZ/BTC uex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/BTC uex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
XTZ/USD uex 0.4321 0.4326 0.4313 0.4331 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
XTZ/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/CAD kraken 0.5782 - 0.5782 0.5782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۲
XTZ/ETH hitbtc 0.0033 0.0034 0.0033 0.0034 0.00 3.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۵۶
XTZ/ETH kraken 0.0032 0.0033 0.0032 0.0033 0.00 6.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
XTZ/EUR kraken 0.3842 0.3805 0.3805 0.3846 0.00 1.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
XTZ/USD hitbtc 0.4428 0.4432 0.438 0.4434 0.00 1.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
XTZ/USD kraken 0.4339 0.431 0.4296 0.4368 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
XTZ/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/ETH gate-io 0.0033 - 0.0033 0.0033 0.00 3.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۱۲
XTZ/KRW coinone 420 - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/KRW coinone 474 - 461 480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۵۳
XTZ/USD gate-io 0.4426 0.4431 0.4378 0.4441 0.00 0.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
XTZ/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/USD bitfinex 0.4448 0.442 0.442 0.4448 0.01 1.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
Tezos Index investing-com 0.4353 0.4358 0.4333 0.4359 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Tezos BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Tezos CAD Index investing-com 0.5782 - 0.5782 0.5782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Tezos ETH Index investing-com 0.0033 0.0034 0.0033 0.0034 0.00 3.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۴۰
Tezos EUR Index investing-com 0.3842 0.3805 0.3805 0.3846 0.00 1.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
Tezos KRW Index investing-com 474 - 461 480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۵۳
بیشتر

ThoreCash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TCH/ETH bitebtc 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۲۴
TCH/USD synthetic 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
ThoreCash Index investing-com 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

TrueUSD

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TUSD/BNB binance 0.0075 0.0076 0.0075 0.0078 0.00 5.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
TUSD/BTC binance 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۵
TUSD/ETH binance 0.0075 0.0076 0.0075 0.0078 0.00 5.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
TUSD/USD binance 1.0113 1.0121 1.0106 1.0133 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
TUSD/BTC cointiger 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۵
TrueUSD Index investing-com 1.0113 1.0121 1.0109 1.0133 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
TrueUSD BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۵
TrueUSD ETH Index investing-com 0.0075 0.0076 0.0075 0.0078 0.00 5.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
بیشتر

USD Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USDC/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۵
USDC/USD okex 1.0136 - 1.0136 1.0136 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۱۲
USDC/BTC hotbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۴۰
USDC/ETH hotbit 0.0074 0.0077 0.0074 0.008 0.00 9.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۱۲
USDC/KRW korbit 1122 - 1106 1122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۱۶
USDC/USD hotbit 1.0065 1.0033 0.9968 1.0164 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
USDC/BNB binance 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USDC/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۲۴
USDC/USD synthetic 1.027 1.0273 1.0235 1.0362 0.01 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۵:۳۶
USD Coin Index investing-com 1.0033 1.0063 1.0023 1.0156 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
USD Coin BNB Index investing-com 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USD Coin BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۴۱
USD Coin ETH Index investing-com 0.0074 0.0077 0.0074 0.008 0.00 9.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۱۲
USD Coin KRW Index investing-com 1122 - 1106 1122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۱۶
بیشتر

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 5099.5 5090.1 5018.4 5099.5 69.40 1.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/AUD anx 4636.3 4636.1 4552.3 4641 80.70 1.77% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/CAD anx 4386.6 4386.4 4305.4 4389 79.10 1.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/CHF anx 3327.3 3326.7 3264.4 3329.1 60.70 1.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/CNY anx 22440 22439 22012 22440 427.00 1.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/EUR anx 2932.6 2932.7 2876.3 2934.4 55.20 1.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۲
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 2567.5 2567.2 2514.5 2568.3 54.80 2.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/HKD anx 26000 - 26000 26000 656.00 2.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۵۲
BTC/JPY anx 366043 366202 358882 366259 7155.00 1.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/NZD anx 4823.6 4821.8 4737.6 4831.4 86.60 1.83% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 4492.8 4493.6 4409.4 4495.2 83.00 1.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 3344.2 3335 3293 3344.2 45.10 1.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/EUR gdax 3215 3213.1 3172.1 3220 43.00 1.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۲
BTC/GBP gdax 2823.2 2821 2788.6 2828.3 35.20 1.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
BTC/JPY zaif 400590 400345 394115 401010 6305.00 1.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/PLN exmo 13945.9 13912.6 13840 14102.9 65.10 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/RUB exmo 241491 242086 238018 242096 2701.00 1.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
BTC/UAH exmo 98119 98184 97251 98500 643.00 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 23911 - 23911 23911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۱۲
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 3212.5 3193.5 3170.7 3212.5 42.70 1.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۴
BTC/EUR xbtce 3253.5 - 3247.6 3253.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
BTC/GBP xbtce 2667.1 - 2667.1 2667.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/JPY fisco 400000 399995 395000 400000 9990.00 2.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
BTC/JPY xbtce 396002 - 396002 396002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۵:۳۶
BTC/KRW gopax 4053000 4055000 4007000 4059000 47000.00 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
BTC/KRW upbit 4052000 4054000 4001000 4061000 47000.00 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/RUB xbtce 281571 - 281571 281571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۳:۲۰
BTC/SGD itbit 4881.7 - 4881.7 4883.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۲۵
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 3667.5 3683 3622.5 3683 32.30 0.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/AUD quoine 5046.2 - 5046.2 5046.2 34.60 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۲۴
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 4790 4770.5 4690.7 4790 62.30 1.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 3206.7 3201.6 3153.9 3209 49.00 1.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/EUR getbtc 3246.9 3247 3198.2 3252.4 44.90 1.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/EUR kraken 3215.2 3215 3172.5 3220 43.50 1.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/EUR quoine 3209.3 3206.9 3162 3210.1 47.20 1.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/HKD quoine 28000 - 27980 28163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۲۰
BTC/IDR quoine 49341389 - 49341389 49341389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۳۶
BTC/JPY btcbox 400341 399959 393923 400566 6354.00 1.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/JPY kraken 406242 - 406242 406242 5824.00 1.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۰
BTC/JPY quoine 400557 400185 394234 401129 6240.00 1.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/PHP quoine 189664 - 189664 189664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
BTC/PLN bitbay 13948.6 13920.7 13676 13948.6 263.60 1.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/RUB cex-io 229751 227178 221500 229751 2751.00 1.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
BTC/RUB getbtc 257598 258088 252836 259174 4130.00 1.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/SGD quoine 4913.7 4914.2 4843.5 4914.2 68.40 1.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
BTC/TRY paribu 18080 - 17989 18144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 5993 5981.7 5952.6 5993 77.90 1.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۴
BTC/CAD lakebtc 5681.5 5680.2 5606.2 5690.7 73.30 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/CHF lakebtc 4256.3 - 4256.3 4271.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۷
BTC/EUR lakebtc 3787.8 3788.1 3739.5 3790.4 47.40 1.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/GBP lakebtc 3363.8 3357.4 3319.2 3363.8 48.90 1.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۸
BTC/HKD tidebit 28303 28412 28121 28443 198.00 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/JPY bitbank 400242 400167 394495 400812 5762.00 1.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/JPY lakebtc 475414 475384 468783 476395 6183.00 1.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/KRW bithumb 4058000 4056000 3999000 4058000 58000.00 1.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/KRW coinone 4057000 4051000 3999000 4060000 54000.00 1.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 5807.5 5809.2 5764.1 5809.2 72.70 1.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/TRY btcturk 17930 - 17930 18179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 3317.4 3313.7 3256.6 3320.1 61.40 1.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/EUR bitstamp 3214.7 3218.4 3175.5 3221 44.40 1.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/EUR gatecoin 3050 - 3050 3103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۴:۵۲
BTC/EUR livecoin 3300 - 3300 3300 16.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۳۲
BTC/HKD gatecoin 36000 - 36000 36000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۹
BTC/JPY bitflyer 400730 400500 394315 400856 6481.00 1.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/KRW coinnest 3488000 3487000 3487000 3488000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۰
BTC/KRW coinrail 3322000 - 3322000 3322000 1000.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۸
BTC/TRY bithesap 18929 18921 18851 18937 819.00 4.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 3216.2 3210.2 3172 3223.4 43.90 1.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/GBP coinsbank 2800 2797.2 2794.5 2800 3.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/ILS synthetic 13575 13557.8 13318.5 13575 262.20 1.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/INR synthetic 267356 267017 262424 267356 5046.00 1.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/MXN synthetic 72166 72072 70818 72176 1379.00 1.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/MYR synthetic 15269.9 15250.5 15027.6 15289.8 248.90 1.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/SAR synthetic 14056.9 14039.1 13796.6 14056.9 266.30 1.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/SEK synthetic 34742 34692 34127 34754 629.00 1.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 86962702 86852495 85353828 86962702 1645997.00 1.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/XAU synthetic 2.7472 2.7444 2.7018 2.7477 0.04 1.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/ZAR synthetic 52795 52729 51778 52823 1039.00 2.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/CAD quadrigacx 5300 - 5200 5438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/THB bxthailand 113802 113747 112450 113978 1352.00 1.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 13731.7 - 13731.7 13830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۲۴
BTC/BRL bitcointrade 13521.5 13648.9 13500 13649 48.40 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۶
BTC/BTS cryptobridge 87117 85690 85690 88140 311.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/BRL negocie-coins 13630 13631 13625 13635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/IDR btc-indonesia 51632000 51633000 50914000 51850000 714000.00 1.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/BRL mercadobitcoin 13580 13514.3 13490 13680 30.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 3669.3 3667.9 3618.9 3672.6 49.40 1.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin AUD Index investing-com 5099 5102.2 5013.9 5102.7 71.70 1.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin CAD Index investing-com 4876 4876.2 4738.8 4876.2 93.50 1.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin CNY Index investing-com 27818 27811 27446 27818 369.00 1.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin HKD Index investing-com 29072 29071 28603 29103 488.00 1.71% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin IDR Index investing-com 51632000 51633000 50914000 51850000 714000.00 1.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin ILS Index investing-com 13575 13557.8 13318.5 13575 262.20 1.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin INR Index investing-com 267356 267017 262424 267356 5046.00 1.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin JPY Index investing-com 400648 400296 394348 401161 6250.00 1.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin KRW Index investing-com 4055000 4054000 4005500 4055000 50000.00 1.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Bitcoin MXN Index investing-com 72166 72072 70818 72176 1379.00 1.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin MYR Index investing-com 15269.9 15250.5 15027.6 15289.8 248.90 1.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin PLN Index investing-com 13948.5 13920.3 13689.2 13948.5 251.70 1.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin RUB Index investing-com 242887 242931 239292 243565 2847.00 1.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin SAR Index investing-com 14056.9 14039.1 13796.6 14056.9 266.30 1.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin SEK Index investing-com 34742 34692 34127 34754 629.00 1.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin THB Index investing-com 113802 113747 112450 113978 1352.00 1.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin TRY Index investing-com 19213 19197 19089 19231 83.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin VND Index investing-com 86962702 86852495 85353828 86962702 1645997.00 1.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin ZAR Index investing-com 52795 52729 51778 52823 1039.00 2.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin Euro Index investing-com 3271.8 3269.1 3195.8 3271.8 73.80 2.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
بیت کوین / Bitcoin 3746.8 3744.7 3678.8 3746.9 69.70 1.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD anx 3313.1 3313 3312.8 3313.1 63.10 1.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/USD cbx 3622.67 3622.54 3622.54 3622.67 0.16 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۰۸
BTC/USD exx 3622.2 - 3622.2 3622.2 10.60 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۴۴
BTC/USD uex 3674.16 3670.52 3620.22 3675.81 54.43 1.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/EUR luno 3215.9 3210 3168.07 3215.9 46.08 1.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
BTC/NGN luno 1282007 1289897 1277000 1289897 4986.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD abcc 3673.34 3671.52 3620.62 3681.48 50.47 1.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD c2cx 3676 3673 3625 3682 52.00 1.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD exmo 3752.6 3764.5 3697 3764.5 41.60 1.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD gdax 3630.3 3630 3572.1 3632.1 59.00 1.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD idax 3672.5 3671.9 3621.49 3677.43 51.87 1.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD idcm 3679.7 3678.45 3619.7 3682.29 61.70 1.71% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD okex 3672.6 3670.9 3621.2 3677 53.60 1.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/KRW cpdax 4055000 4054000 4005500 4055000 50000.00 1.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/USD bibox 3668.8 3670.6 3619.9 3676 47.40 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD bit-z 3671.6 3668.9 3621.5 3678.6 50.40 1.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
BTC/USD huobi 3671.7 3671.1 3621.2 3677.2 51.40 1.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD itbit 3632.6 3627.4 3570.1 3632.6 61.30 1.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD lbank 3678.76 3674.15 3620.03 3678.76 56.13 1.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD liqui 3557.7 - 3557 3572.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
BTC/USD simex 3634.08 3630.3 3573.81 3648.06 56.63 1.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD tidex 3514.7169 - 3507.0007 3514.7169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۴۱
BTC/USD upbit 3677.8 3670.8 3618 3678.4 60.30 1.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD xbtce 3723.5 - 3723.5 3723.5 42.10 1.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
BTC/USD yobit 3925.8 3921.6 3892.7 3947.4 17.10 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/KRW korbit 4056500 4051500 3999000 4059500 47500.00 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/TRY paribu 19200 19173 19059 19200 100.00 0.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 3670 3669.3 3620.2 3673.8 47.50 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD bitibu 3634.71 - 3632.9 3642.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۴۴
BTC/USD bitmax 3671.24 3670.92 3621.04 3678.18 52.68 1.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD bitmex 3628 3625 3570 3628.5 59.00 1.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD bitrue 3666.32 3670.93 3620.15 3675.35 42.68 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD cex-io 3678 3679.7 3612.9 3683.3 66.50 1.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD gemini 3633.5 3626.7 3571.2 3634.1 62.80 1.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD getbtc 3669.6 3665.2 3606.7 3740 62.10 1.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD hitbtc 3673.9 3669.6 3619.8 3673.9 54.40 1.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD kraken 3632.8 3631.9 3572.1 3634.4 61.10 1.71% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD kucoin 3665.2 3667.4 3618.1 3676.3 43.20 1.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۲
BTC/USD okcoin 3573.9 - 3568.5 3646.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۲۱
BTC/USD ooobtc 3672.0839 3669.1175 3622.5422 3677.7077 49.49 1.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD p2pb2b 3671.25 3669.28 3588.78 3680.4 51.25 1.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD quoine 3626 3622.7 3569.8 3632.4 54.10 1.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD zb-com 3671.2 3671 3621.4 3677.1 50.10 1.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/ARS bitinka 142670.59 142230.99 140031.4 142670.59 2277.64 1.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۰
BTC/BOB bitinka 25628.91 25149.44 24865.73 25628.91 524.19 2.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۶
BTC/CLP bitinka 2460355.8 2468964.9 2432099.7 2468964.9 25216.40 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۰
BTC/CNY bitebtc 27824.6 27817.36 27448.24 27824.6 372.91 1.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/COP bitinka 28970.2 - 28970.2 28970.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/COP bitinka 11638051 11621621.2 11341904.4 11711178.5 165755.50 1.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۰
BTC/EUR bitinka 3243.34 3253.1 3134.85 3253.1 115.03 3.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۰
BTC/EUR bitsane 3228.294 3221.038 3171.701 3230.68 44.89 1.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۲۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
BTC/PEN bitinka 12293.57 12305.96 12068.17 12305.96 165.71 1.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۰
BTC/SGD coinhub 4931.37 4927.92 4846.92 4931.37 51.52 1.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/TRY btcturk 19260 19277 19051 19292 214.00 1.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
BTC/TRY btcturk 17999 - 17999 17999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/TRY koineks 19419.99 19450 19050.37 19500 180.04 0.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
BTC/USD allcoin 3739.9 3736.4 3714.5 3740 13.70 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD binance 3671 3670.5 3621.1 3677.6 51.00 1.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD bitinka 3580.01 3652.03 3535.18 3662.35 26.85 0.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD bitlish 3606.3 3588.8 3584 3606.3 44.20 1.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۲
BTC/USD bitmart 3671.36 3670.04 3621.03 3676.92 51.00 1.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD bitsane 3798.75 3819.98 3620.6 3907.75 119.73 3.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۳۶
BTC/USD bittrex 3677.8 3670.8 3618 3678.4 60.30 1.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD coinall 3621.6005 - 3610.4492 3679.1993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۴۸
BTC/USD coinegg 3669.5116 3669.6555 3616.0961 3682.44 54.70 1.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD coinhub 3633.85 3634.36 3573.63 3635.87 56.79 1.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD exrates 3610.0495 3604.0351 3471 3625.7621 14.28 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD gate-io 3673.1 3669.1 3621.5 3676.5 49.60 1.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD lakebtc 4287.3 4287.6 4229.5 4294.4 57.50 1.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD panxora 3747.7075 3743.755 3677.8435 3747.7075 71.14 1.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD tidebit 3575 - 3575 3575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۲۸
BTC/NGN bitbegin 1358000 - 1358000 1358000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/NGN bitbegin 1272061.3 - 1268000 1273000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۲۰
BTC/USD bitflyer 3632 3625.2 3566.1 3632 65.30 1.83% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۰
BTC/USD bitforex 3674.49 3672.47 3621.17 3678.33 53.10 1.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD bitstamp 3627.5 3630.8 3571.4 3634.3 55.10 1.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD coinbene 3671.9 3671.4 3621 3677.3 51.20 1.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD dragonex 3674.35 3671.82 3615.24 3676.6 58.62 1.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD gatecoin 4200 - 4200 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۱:۱۶
BTC/USD kryptono 3672.164 3669.334 3599.445 3673.892 72.17 2.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD livecoin 3632 3644.6 3591.2 3658.9 14.30 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD poloniex 3673.3 3670.5 3620.8 3680 53.30 1.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44780 44780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CAD coinfield 4806.37 4806.67 4734.01 4815 67.08 1.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/EUR coinfield 3220.54 3213.44 3161.55 3226.97 16.20 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 3727.7 3725.4 3660.3 3727.7 69.00 1.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD cobinhood 3670 3666.7 3632.9 3680.9 32.90 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD coinfield 3631.24 3629.94 3574.24 3638.41 49.96 1.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD coinsbank 3630.2 3626.5 3575.1 3636.2 55.00 1.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD cointiger 3673 3669.6 3625.9 3675.4 19.50 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD cryptopia 3499.7 - 3445.3 3499.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۴
BTC/XRP coinfield 1.3971 - 1.3969 1.3971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/XRP coinfield 12015.7537 12071.8973 12015.7537 12130.2276 55.70 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD quadrigacx 4099.7 - 3900 4180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/AUD btc-markets 5080 5090.2 5020 5094.1 53.20 1.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD cryptaldash 3693.25 3594.11 3333.76 3995.8 179.14 5.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۲
BTC/BITCNY cointiger 24221 - 22817 24338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/BITCNY cointiger 23997 23992 23872 24052 111.00 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
BTC/BITCNY cointiger 24240 - 24133 24240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
BTC/USD trade-by-trade 3628 - 3628 3637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۶
BTC/AUD independent-reserve 5097.82 5075.41 4999.74 5097.82 96.59 1.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۰
BTC/NZD independent-reserve 5302.11 5278.8 5200.1 5302.11 100.46 1.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۰
BTC/USD independent-reserve 3640.52 3624.52 3570.48 3640.52 68.98 1.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۰
Bitcoin CHF Index investing-com 3760 3754 3696.6 3761.9 67.10 1.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin GBP Index investing-com 2899.5 2896.4 2844.9 2899.5 51.20 1.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Bitcoin SGD Index investing-com 4931.2 4927.8 4847.2 4931.2 52.10 1.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
بیشتر

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0362 0.0356 0.0355 0.0362 0.00 3.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۸
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.0364 0.0365 0.0354 0.0369 0.00 2.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC gdax 0.0365 0.0364 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۲
ETH/BTC okex 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC zaif 0.0367 0.0369 0.0357 0.0369 0.00 3.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۰
ETH/EUR exmo 121.86 121.69 117.14 122.45 4.58 3.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/EUR gdax 117.39 117.48 113.08 118.28 4.44 3.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/JPY zaif 14615 14650 14060 14700 525.00 3.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/LTC exmo 3.0543 3.0542 2.9661 3.0742 0.09 2.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/PLN exmo 519.07 513.22 484.08 538.21 33.56 6.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/RUB exmo 8794.9 8800 8441.9 8855 354.90 4.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/UAH exmo 3574.4 3565.1 3459.1 3623.3 107.60 3.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC bibox 0.0366 0.0365 0.0356 0.0368 0.00 2.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC bit-z 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC gopax 0.0367 0.0365 0.0362 0.0367 0.00 7.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۴
ETH/BTC huobi 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC lbank 0.0365 0.0366 0.0356 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ETH/BTC liqui 0.032 - 0.0319 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۸
ETH/BTC tidex 0.038 0.039 0.0359 0.0393 0.00 5.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/BTC xbtce 0.0345 - 0.0345 0.0345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
ETH/BTC yobit 0.0366 0.0367 0.0357 0.0369 0.00 2.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/CNH xbtce 881.8 - 881.8 881.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۳۲
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 134.89 134.9 129.38 135.36 4.94 3.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/EUR xbtce 114.24 - 114.24 114.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۲۴
ETH/JPY xbtce 11442 - 11442 11442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/KRW gopax 148000 148200 142800 148500 5000.00 3.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/LTC xbtce 2.8845 - 2.8845 2.8845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱۲:۲۴
ETH/RUB xbtce 9627.6 - 9600.4 9643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۴:۲۰
ETH/AUD quoine 184.41 185.18 184.41 185.18 7.70 4.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۸
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0366 0.0362 0.0356 0.0366 0.00 3.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۱۲
ETH/BTC bitbay 0.0361 0.0368 0.036 0.0368 0.00 9.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۲
ETH/BTC cex-io 0.0366 0.0364 0.0357 0.0369 0.00 2.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ETH/BTC gemini 0.0366 0.0365 0.0359 0.0367 0.00 2.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC hitbtc 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ETH/BTC kraken 0.0366 0.0365 0.0357 0.0369 0.00 2.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
ETH/BTC kucoin 0.0364 0.0365 0.0356 0.0368 0.00 2.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۲
ETH/BTC quoine 0.0365 0.0364 0.0356 0.0368 0.00 2.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ETH/BTC zb-com 0.0366 0.0365 0.0356 0.0369 0.00 2.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
ETH/CAD kraken 174.64 174.59 168.24 177.43 6.28 3.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 111.7 115 111.7 115 0.11 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
ETH/EUR cex-io 117.06 116.72 112.58 117.81 4.54 4.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/EUR kraken 117.52 117.47 113.06 118.35 4.72 4.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/EUR quoine 117.07 117.23 112.75 117.64 4.59 4.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ETH/GBP kraken 106.69 106.55 102.79 106.69 4.16 4.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۰
ETH/HKD quoine 1043.9 1041 1041 1043.9 53.50 5.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۱۶
ETH/IDR quoine 1500976 - 1500976 1500976 141860.00 9.45% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۸
ETH/JPY kraken 14828 14444 14146 14828 832.00 5.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۰
ETH/JPY quoine 14612 14638 14006 14692 594.00 4.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/PHP quoine 6294.4 - 6294.4 6294.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
ETH/PLN bitbay 508 502 487.73 516.68 17.00 3.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/SGD quoine 180.05 179.61 172.24 182.44 9.83 5.77% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۰
ETH/BTC allcoin 0.0365 0.0364 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۸
ETH/BTC binance 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC bitbank 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/BTC bittrex 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC coinegg 0.0367 0.0366 0.0356 0.0369 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC gate-io 0.0366 0.0365 0.0358 0.0369 0.00 2.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC lakebtc 0.0364 0.0356 0.0356 0.0364 0.00 4.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۲۴
ETH/KRW bithumb 148000 148100 142700 148800 5500.00 3.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/KRW coinone 148100 148200 142600 148600 5600.00 3.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/TRY btcturk 703 706 677 709 27.00 3.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0366 0.0365 0.0357 0.0368 0.00 2.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/BTC bitflyer 0.0367 0.0363 0.0357 0.0369 0.00 3.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC bitstamp 0.0366 0.0365 0.0356 0.0368 0.00 2.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/BTC coinrail 0.0366 - 0.0366 0.0366 0.00 7.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۱۲
ETH/BTC livecoin 0.0364 0.0366 0.0354 0.0369 0.00 3.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC poloniex 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ETH/EUR bitstamp 117.6 117.54 112.88 118.34 5.20 4.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
ETH/KRW coinnest 128000 - 128000 128000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
ETH/KRW coinrail 129900 - 129900 129900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۸:۲۱
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0332 - 0.0327 0.0333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۵۶
ETH/LTC cryptopia 3.76 - 3.76 3.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/XAU synthetic 0.1035 0.1036 0.0993 0.1045 0.00 4.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ETH/BTC bxthailand 0.037 0.0366 0.0356 0.037 0.00 4.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۰۱
ETH/BTC quadrigacx 0.0311 - 0.0302 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
ETH/CAD quadrigacx 163.29 - 163.29 163.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۴
ETH/DOGE cryptopia 56343 - 55104 57141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC btc-indonesia 0.0366 0.0367 0.0359 0.0369 0.00 3.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۸
ETH/IDR btc-indonesia 1875000 1888000 1819000 1904000 60000.00 3.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
اتریوم / Ethereum 136.7 136.78 131.2 137.49 5.91 4.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/AUD acx 186.75 186.78 179.46 186.78 7.45 4.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
ETH/BTC cbx 0.0356 - 0.0356 0.0356 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۰۴
ETH/USD cbx 129.119 - 122.721 129.623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۱۲
ETH/USD exx 133.04 134.85 128.33 135 4.72 3.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۲
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC abcc 0.0367 0.0366 0.0358 0.037 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/BTC idax 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC idcm 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC stex 0.036 0.0362 0.0355 0.0369 0.00 1.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/HKD idcm 1053.37 1054.62 1012.73 1058.8 43.49 4.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/THB tdax 8130 - 7904.1 8219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/USD abcc 134.74 134.64 129.72 135.47 5.21 4.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD exmo 136.75 136.71 131.42 137.78 5.51 4.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 132.62 132.72 127.36 133.42 5.46 4.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD idcm 134.1 134.3 129.14 135.04 5.34 4.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD okex 134.15 134.19 129.19 134.93 5.38 4.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC simex 0.0366 0.0365 0.0357 0.0369 0.00 2.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/BTC tokok 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/BTC upbit 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/EUR itbit 117.38 118.32 114.04 118.32 7.79 7.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۸
ETH/KRW upbit 148050 148000 142650 148600 5550.00 3.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/SGD itbit 175.14 177.53 174.89 177.53 5.89 3.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۵۶
ETH/USD bibox 134.04 134.07 128.99 135.03 5.20 4.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 134.26 134.32 129.15 134.97 5.28 4.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 134.19 134.3 129.17 134.99 5.26 4.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD itbit 132.83 132.57 127.28 133.35 5.74 4.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD lbank 134.36 134.38 129 134.9 5.75 4.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD liqui 114.18 - 113.63 114.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD simex 132.98 132.86 127.45 133.86 5.78 4.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD tidex 130 - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tokok 133.97 134.42 129.04 135.14 5.08 3.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD upbit 134.31 133.92 129.35 134.92 5.64 4.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 131.16 - 131.16 131.16 2.10 1.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۴۸
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 144.31 144.11 138.5 144.31 6.01 4.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC bilaxy 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC bitibu 0.034 - 0.034 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC fatbtc 0.0344 - 0.0331 0.0364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۲۴
ETH/BTC hotbit 0.0367 0.0366 0.0352 0.0368 0.00 3.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/BTC p2pb2b 0.0366 0.0365 0.0354 0.0369 0.00 3.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/CNY fatbtc 849.88 - 821.96 854.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۲۴
ETH/INR zebpay 15860.9 - 15859.4 16422.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY paribu 697.99 690.01 677.51 706.98 19.99 2.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۸
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 135 134.3 130 135 5.88 4.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۰
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bilaxy 134.2 133.93 129.17 134.94 5.20 4.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD bitbay 128 - 126 128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitibu 123.83 - 123.09 123.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۴۹
ETH/USD cex-io 134.69 134.1 129.03 135.51 5.84 4.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 132.83 132.54 127.28 133.61 5.64 4.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 134.17 134.13 129.18 134.92 5.30 4.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hotbit 127.23 127.07 119.11 129.38 7.70 6.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD kraken 132.81 132.72 127.34 133.34 5.69 4.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 133.85 133.61 129.15 135 4.95 3.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۲
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD p2pb2b 133 132.98 121.66 133 8.00 6.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۰
ETH/USD quoine 132.33 132.18 126.91 133.6 5.33 4.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 134.16 134.23 129.11 134.93 5.22 4.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitebtc 0.0366 0.0365 0.0352 0.0368 0.00 2.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ETH/BTC bitlish 0.0363 0.0365 0.036 0.0365 0.00 7.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ETH/BTC bitmart 0.0365 0.0366 0.0355 0.0368 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC coinmex 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC exrates 0.0365 0.0366 0.0353 0.038 0.00 3.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
ETH/BTC panxora 0.0363 0.0366 0.0358 0.0369 0.00 1.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۶
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/CNY bitebtc 1017.95 1017.2 1010.72 999.97 38.54 3.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/HKD tidebit 1035 1020 1010 996 47.00 4.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۳۶
ETH/SGD coinhub 182.77 177.89 167.68 185.75 8.94 5.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/TRY koineks 697.65 703.6 672.26 717.97 23.45 3.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD allcoin 136.86 136.89 133.16 137.49 3.42 2.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD binance 134.08 134.21 129.17 134.9 5.18 4.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitebtc 150.23 150.18 144.2 150.55 6.03 4.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD bitlish 131.96 131.59 126.79 131.96 6.19 4.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۶
ETH/USD bitmart 134.13 134.35 129.19 134.83 5.13 3.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD bittrex 134.31 133.92 129.35 134.92 5.64 4.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinhub 132.62 132.61 127.05 133.32 5.86 4.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD exrates 127.58 127.37 127.15 127.76 0.33 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD gate-io 134.1 134.17 129 134.83 5.28 4.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD panxora 136.782 136.69 131.266 137.449 5.97 4.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD tidebit 120.06 - 120.06 120.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۰۹
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitforex 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC coinbene 0.0365 0.0366 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC dragonex 0.0364 0.0365 0.0355 0.0366 0.00 2.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC gatecoin 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۴۰
ETH/BTC kryptono 0.0362 0.0363 0.022 0.0363 0.00 2.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitfinex 120.95 120.99 116.14 121.76 5.08 4.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/EUR gatecoin 120 - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۲۸
ETH/GBP bitfinex 106.08 105.9 101.64 106.63 4.81 4.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
ETH/HKD gatecoin 949 - 949 949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/JPY bitfinex 15101 15128 14483 15187 646.00 4.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitforex 134.12 134.28 129.13 134.98 5.18 4.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD bitstamp 132.63 132.75 127.24 133.41 5.75 4.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 134.12 134.33 129.12 135 5.15 3.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD dragonex 134.2 133.94 128.91 134.64 5.37 4.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD gatecoin 105.5 - 105.5 105.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۲۱:۱۶
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kryptono 134.2 134.23 115.58 134.23 6.24 4.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD livecoin 132.72 132.71 127.41 133.79 5.15 4.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 134.2 134.15 129 134.7 5.72 4.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC btc-alpha 0.0366 0.0365 0.0357 0.0369 0.00 2.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/BTC cobinhood 0.0365 0.0364 0.0355 0.0368 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۶
ETH/BTC cointiger 0.0365 0.0366 0.0357 0.0368 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/CAD coinfield 176.07 175.69 169.2 177.09 6.80 4.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/CNY synthetic 908.8 908.6 874.8 913.3 36.50 4.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/EUR coinfield 117.51 117.52 111.61 118.3 4.68 4.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/ILS synthetic 495.68 495.59 475.09 499.83 21.86 4.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/INR synthetic 7819.3 - 7209.9 7921.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
ETH/INR synthetic 9762.2 9760.4 9360.9 9843.9 426.20 4.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/MXN synthetic 2635.1 2634.5 2526.2 2659 115.70 4.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/MYR synthetic 557.57 557.46 536.05 563.75 22.95 4.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/SAR synthetic 513.27 513.18 492.14 517.57 22.44 4.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/SEK synthetic 1268.6 1268.1 1217.4 1280.1 54.50 4.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD btc-alpha 136.05 136.13 130.54 136.79 5.86 4.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 134.57 134.39 129.05 134.82 5.30 4.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinfield 132.79 132.57 127.59 133.89 5.31 4.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD cointiger 134.1 134.14 129.12 135.51 5.22 4.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD cryptopia 116.74 - 113.1 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۲۸
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 3175357 3174777 3044664 3201923 138814.00 4.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/XRP coinfield 440.7462 439.5956 429.4952 444.1608 10.76 2.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/ZAR synthetic 1927.7 1927.4 1847 1944.5 85.60 4.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 4150 4140 4000 4150 150.00 3.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/AUD btc-markets 185.85 185.84 178.31 186.94 7.44 4.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
ETH/BTC btc-markets 0.0363 0.0357 0.0357 0.0363 0.00 3.71% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۱۲
ETH/BITCNY cointiger 1409.9 - 1392.7 1416.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۸
ETH/BITCNY cointiger 883.2 883.1 844.4 887.8 35.30 4.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/BTC coinbase-pro 0.0365 0.0364 0.0357 0.0369 0.00 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۵۲
ETH/BTC coinexchange 0.0363 0.0362 0.0358 0.037 0.00 1.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۸
ETH/EUR coinbase-pro 117.39 117.48 113.08 118.28 4.44 3.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/GBP coinbase-pro 102.98 102.94 100.33 99.93 3.85 3.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
ETH/USD coinbase-pro 132.62 132.72 127.36 133.42 5.46 4.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 118.66 118.7 113.57 118.82 5.35 4.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum AUD Index investing-com 185.85 185.84 178.31 186.94 7.44 4.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۴
Ethereum BTC Index investing-com 0.0364 0.0363 0.0355 0.0366 0.00 2.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۸
Ethereum CAD Index investing-com 176.07 175.69 169.06 177.07 7.05 4.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum CNY Index investing-com 882.7 882.6 873 882.7 9.40 1.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum HKD Index investing-com 1053.33 1054.577 1012.689 1058.75 43.49 4.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum IDR Index investing-com 1875000 1888000 1819000 1904000 60000.00 3.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum ILS Index investing-com 495.68 495.59 475.09 499.83 21.86 4.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum INR Index investing-com 9762.2 9760.4 9360.9 9843.9 426.20 4.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum JPY Index investing-com 14800 14814 14246 14882 568.00 3.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum KRW Index investing-com 148019 148030 142755 148670 5506.00 3.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum MXN Index investing-com 2635.1 2634.5 2526.2 2659 115.70 4.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum MYR Index investing-com 557.57 557.46 536.05 563.75 22.95 4.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum PLN Index investing-com 510.26 510.27 487.22 521.09 20.82 4.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum RUB Index investing-com 8794.9 8800 8441.9 8855 354.90 4.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum SAR Index investing-com 513.27 513.18 492.14 517.57 22.44 4.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum SEK Index investing-com 1268.6 1268.1 1217.4 1280.1 54.50 4.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum THB Index investing-com 4150 4140 4000 4150 150.00 3.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum TRY Index investing-com 701.3 703.9 677.6 708.4 25.10 3.71% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum VND Index investing-com 3175357 3174777 3044664 3201923 138814.00 4.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Ethereum ZAR Index investing-com 1927.7 1927.4 1847 1944.5 85.60 4.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
Investing.com ETH Index investing-com 134.25 134.28 129.14 134.76 5.36 4.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۸
بیشتر

DNotes

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NOTE/LTC cryptopia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۴
NOTE/DOGE cryptopia 8.55 - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۴
NOTE/USD trade-by-trade 0.0398 - 0.0398 0.0398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱:۱۲
DNotes Index investing-com 0.0398 - 0.0398 0.0398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱:۱۲
بیشتر

آیکن / ICON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیکون / ICON 0.92 - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۲:۰۸
ICX/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۴۸
ICX/ETH okex 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/USD okex 0.9258 - 0.9222 0.9338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/USD okex 2.5799 - 2.1592 2.5799 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/ETH huobi 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/ETH huobi 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۲۱:۵۶
ICX/ETH hitbtc 0.0032 - 0.0032 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/LA latoken 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۶:۵۶
ICX/USD hitbtc 2.19 - 1.9937 2.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BNB binance 0.0808 - 0.0806 0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۰
ICX/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۲۸
ICX/ETH binance 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۲
ICX/ETH gate-io 0.0033 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۳:۲۸
ICX/USD gate-io 0.9311 - 0.9189 0.9324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/USD gate-io 2.461 - 2.0872 2.6233 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/AUD synthetic 1.2628 - 1.2468 1.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/BTC cointiger 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/CAD synthetic 1.1943 - 1.1798 1.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/CNY synthetic 6.2035 - 6.1276 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/EUR synthetic 0.7824 - 0.7729 0.7907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/HKD synthetic 7.1143 - 7.0266 7.1886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/ILS synthetic 3.278 - 3.2379 3.3122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/INR synthetic 64.885 - 64.083 65.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/KRW synthetic 1012.77 - 1001.44 1027.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/MXN synthetic 17.5716 - 17.3623 17.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/MYR synthetic 3.7548 - 3.7071 3.7926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/PLN synthetic 3.3733 - 3.3309 3.4087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/RUB synthetic 61.74 - 60.977 62.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/SAR synthetic 3.3996 - 3.3579 3.4363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/SEK synthetic 8.2331 - 8.1337 8.3251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/TRY synthetic 6.0442 - 5.9722 6.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/VND synthetic 21078.3 - 20820.1 21362.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/ZAR synthetic 13.9026 - 13.7429 14.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON Index investing-com 0.9258 - 0.9223 0.9339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON AUD Index investing-com 1.2628 - 1.2468 1.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۴۸
ICON CAD Index investing-com 1.1943 - 1.1798 1.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON CNY Index investing-com 6.2035 - 6.1276 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON EUR Index investing-com 0.7824 - 0.7729 0.7907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON HKD Index investing-com 7.1143 - 7.0266 7.1886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON ILS Index investing-com 3.278 - 3.2379 3.3122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON INR Index investing-com 64.885 - 64.083 65.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON KRW Index investing-com 1012.77 - 1001.44 1027.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON MXN Index investing-com 17.5716 - 17.3623 17.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON MYR Index investing-com 3.7548 - 3.7071 3.7926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON PLN Index investing-com 3.3733 - 3.3309 3.4087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON RUB Index investing-com 61.74 - 60.977 62.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON SAR Index investing-com 3.3996 - 3.3579 3.4363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON SEK Index investing-com 8.2331 - 8.1337 8.3251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON TRY Index investing-com 6.0442 - 5.9722 6.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON VND Index investing-com 21078.3 - 20820.1 21362.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON ZAR Index investing-com 13.9026 - 13.7312 14.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
بیشتر

آیوتا / IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/BTC okex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH okex 0.0025 - 0.0024 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.458 - 1.2535 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BNB binance 0.1525 - 0.1516 0.1641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC gate-io 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH binance 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/KRW coinone 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.503 - 1.0612 1.503 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC bitfinex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH bitfinex 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/AUD synthetic 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CAD synthetic 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CNY synthetic 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/EUR synthetic 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/HKD synthetic 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ILS synthetic 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/INR synthetic 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MXN synthetic 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MYR synthetic 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/PLN synthetic 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/RUB synthetic 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SAR synthetic 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SEK synthetic 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/TRY synthetic 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/VND synthetic 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ZAR synthetic 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA/USD bitfinex 1.4967 - 1.2679 1.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOTA Index investing-com 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA AUD Index investing-com 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOTA CAD Index investing-com 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA CNY Index investing-com 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA HKD Index investing-com 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ILS Index investing-com 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA INR Index investing-com 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA KRW Index investing-com 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MXN Index investing-com 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MYR Index investing-com 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA PLN Index investing-com 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA RUB Index investing-com 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SAR Index investing-com 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SEK Index investing-com 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA TRY Index investing-com 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA VND Index investing-com 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ZAR Index investing-com 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Investing.com IOT Index investing-com