برابری ارزها / Bid

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ARS Bid 6.6426 6.6424 6.6109 6.6475 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/AUD Bid 0.3617 0.3619 0.3615 0.3627 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/BBD Bid 0.534 0.5329 0.5329 0.534 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۵۵
AED/BHD Bid 0.1021 0.102 0.0997 0.1021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/BRL Bid 1.0175 1.0173 1.0168 1.018 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/CAD Bid 0.3501 0.3503 0.3501 0.3508 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/CHF Bid 0.272 0.2719 0.2715 0.2722 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/CLP Bid 173.43 173.42 169.25 173.43 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/CNY Bid 1.7396 1.7388 1.7358 1.7406 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/CZK Bid 5.9444 5.9415 5.9206 5.9556 0.02 0.35% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/DKK Bid 1.7265 1.7262 1.7218 1.7288 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/EGP Bid 4.8742 4.8701 4.8182 4.8753 0.03 0.72% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/EUR Bid 0.2318 0.2322 0.2314 0.2322 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/GBP Bid 0.203 0.2031 0.2019 0.2031 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/HKD Bid 2.1368 2.1367 2.1366 2.1369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/HUF Bid 73.93 73.82 73.52 74.07 0.38 0.52% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/IDR Bid 3861.56 3862.03 3848.13 3867.33 13.96 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/ILS Bid 0.9726 - 0.9723 0.9726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۵:۴۶
AED/INR Bid 18.52 18.53 18.52 18.56 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/ISK Bid 28.53 28.57 28.47 28.58 0.07 0.25% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/JMD Bid 33.91 33.84 33.84 33.91 0.04 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
AED/JOD Bid 0.1925 - 0.1925 0.1925 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱:۵۵
AED/JPY Bid 30.306 30.298 30.151 30.31 0.19 0.64% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/KES Bid 26.91 26.92 26.83 27.37 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/KRW Bid 294.86 295.06 294.12 295.7 0.74 0.25% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/KWD Bid 0.0822 0.0821 0.0821 0.0822 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
AED/LBP Bid 403.25 403.22 402.37 403.25 0.58 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/LKR Bid 42.24 42.15 42.15 42.24 0.68 1.61% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
AED/LTL Bid 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۱۷
AED/MAD Bid 2.5035 2.5034 2.4891 2.566 0.06 2.46% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/MXN Bid 5.4299 5.4278 5.4145 5.4535 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/MYR Bid 1.0825 1.0829 1.0808 1.0833 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/NAD Bid 3.3398 3.3396 3.3396 3.3398 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/NOK Bid 2.2061 2.206 2.2054 2.2139 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/NPR Bid 29.28 29.21 29.21 29.28 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
AED/NZD Bid 0.3944 0.3948 0.393 0.3952 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/OMR Bid 0.1045 0.1043 0.1043 0.1045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
AED/PAB Bid 0.2669 0.2663 0.2663 0.2669 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
AED/PHP Bid 14.24 14.28 14.21 14.28 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/PKR Bid 31.507 31.506 31.506 31.509 0.06 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
AED/PLN Bid 0.9961 0.9963 0.9926 0.9989 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/QAR Bid 0.991 0.9909 0.9909 0.991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
AED/RON Bid 1.0715 1.0713 1.07 1.0741 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/RUB Bid 16.97 16.9581 16.9537 17.0515 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/SAR Bid 1.0203 1.0199 1.0197 1.021 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/SEK Bid 2.3822 2.3829 2.3789 2.3902 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/SGD Bid 0.366 0.3661 0.365 0.3664 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/THB Bid 8.7719 8.7804 8.5874 8.7853 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/TRY Bid 1.2363 1.2368 1.2218 1.2389 0.01 1.16% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/TWD Bid 8.1618 8.1607 8.1335 8.1722 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/VEF Bid 19003.022 19003.798 19002.5046 19003.8498 0.52 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AED/XAF Bid 151.8 151.79 151.47 151.8 0.21 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/XCD Bid 0.7319 0.7318 0.7318 0.7319 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/XOF Bid 151.8 151.79 151.47 151.8 0.21 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
AED/ZAR Bid 3.4844 3.488 3.4709 3.5081 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/AED Bid 0.1505 0.1506 0.1504 0.1508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/AUD Bid 0.0544 0.0545 0.0544 0.0546 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/BBD Bid 0.0804 0.0805 0.0801 0.0806 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/BHD Bid 0.0154 0.0151 0.015 0.0154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/BOB Bid 0.2766 0.2768 0.2758 0.2772 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/BRL Bid 0.1531 0.1516 0.1516 0.1532 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/CAD Bid 0.0527 0.0528 0.0527 0.0529 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۴۰
ARS/CHF Bid 0.0409 0.041 0.0409 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۴۰
ARS/CLP Bid 26.1 26.11 25.53 26.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۴۰
ARS/CNY Bid 0.2618 0.2617 0.2613 0.2622 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/COP Bid 117.47 117.6 117.14 117.73 2.21 1.88% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/CZK Bid 0.8947 0.8944 0.891 0.8966 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/DKK Bid 0.2599 0.2598 0.2591 0.2602 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/EGP Bid 0.7337 0.7331 0.7251 0.734 0.01 0.73% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/EUR Bid 0.0349 0.035 0.0349 0.035 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
ARS/GBP Bid 0.0306 0.0305 0.0305 0.0306 0.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۴۰
ARS/HKD Bid 0.3226 0.3216 0.321 0.3226 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/HUF Bid 11.13 11.11 11.06 11.15 0.06 0.54% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/IDR Bid 581.24 581.33 579.14 582.71 2.08 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/ILS Bid 0.1552 - 0.1552 0.1552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۵:۴۶
ARS/INR Bid 2.79 2.8 2.78 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۸:۴۰
ARS/ISK Bid 4.29 4.3 4.29 4.3 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
ARS/JMD Bid 5.1 5.11 5.09 5.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۱۶
ARS/JOD Bid 0.029 0.0289 0.0287 0.029 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۵۴
ARS/JPY Bid 4.5596 4.5616 4.5399 4.5625 0.02 0.48% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/KES Bid 4.05 4.12 4.04 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۱۶
ARS/KRW Bid 44.38 44.41 44.26 44.53 0.11 0.25% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/LBP Bid 60.69 60.7 60.52 60.84 0.08 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
ARS/LKR Bid 6.36 6.37 6.34 6.37 0.10 1.57% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۹:۵۵
ARS/LTL Bid 0.1342 - 0.134 0.1344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۱۷
ARS/MAD Bid 0.3769 0.3768 0.3744 0.3863 0.01 2.44% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/MXN Bid 0.8173 0.8167 0.8145 0.8208 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/MYR Bid 0.163 0.1631 0.1626 0.1632 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
ARS/NAD Bid 0.5027 0.5026 0.5024 0.5039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۴۰
ARS/NOK Bid 0.3321 0.332 0.332 0.3335 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/NPR Bid 4.41 4.42 4.39 4.42 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۵۵
ARS/NZD Bid 0.0594 0.0595 0.0591 0.0595 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
ARS/OMR Bid 0.0157 0.0158 0.0157 0.0158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۹:۵۵
ARS/PAB Bid 0.0402 0.0403 0.0402 0.0403 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۵۵
ARS/PEN Bid 0.1346 0.1316 0.1312 0.1346 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/PHP Bid 2.14 2.15 2.14 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/PKR Bid 4.7 4.71 4.68 4.71 0.04 0.85% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۵۵
ARS/PLN Bid 0.1499 0.15 0.1494 0.1503 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
ARS/PYG Bid 226.2 226.17 225.53 226.73 0.32 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/QAR Bid 0.1492 0.1493 0.1491 0.1495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/RON Bid 0.1613 0.1612 0.1609 0.1617 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/RUB Bid 2.5544 2.5526 2.5502 2.5663 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/SAR Bid 0.1536 0.1535 0.1535 0.1539 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/SEK Bid 0.3586 0.3587 0.3581 0.3598 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/SGD Bid 0.0551 0.0552 0.0551 0.0552 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
ARS/THB Bid 1.3203 1.3217 1.2927 1.3224 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/TRY Bid 0.1861 0.1862 0.1839 0.1865 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
ARS/TWD Bid 1.2285 1.2283 1.2255 1.2307 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/UYU Bid 1.2416 1.2419 1.238 1.2446 0.02 1.22% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
ARS/VEF Bid 2860.4799 2860.3041 2858.7811 2867.3541 0.12 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
ARS/XAF Bid 22.85 22.87 22.79 22.9 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/XCD Bid 0.1102 0.1103 0.1101 0.1104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/XOF Bid 22.85 22.87 22.79 22.9 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
ARS/ZAR Bid 0.5245 0.525 0.5227 0.528 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/AED Bid 2.7636 2.7622 2.757 2.7648 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/ARS Bid 18.359 18.352 18.257 18.367 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/BBD Bid 1.476 1.4756 1.4718 1.4768 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/BHD Bid 0.2823 0.2821 0.2753 0.2823 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/BRL Bid 2.81 2.8095 2.7629 2.81 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/BYN Bid 1.5003 1.4993 1.4954 1.5006 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/CLP Bid 479.53 479.15 467.32 479.66 1.14 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/CNY Bid 4.8008 4.7977 4.7674 4.8008 0.02 0.32% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/CZK Bid 16.4331 16.418 16.359 16.44 0.09 0.55% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/DKK Bid 4.7738 4.7698 4.7561 4.7738 0.02 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/EGP Bid 13.4772 13.4561 13.3112 13.4772 0.13 0.95% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/EUR Bid 0.6409 0.6406 0.6387 0.641 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/FJD Bid 1.5487 1.5619 1.5487 1.5619 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
AUD/GBP Bid 0.5613 0.5608 0.5577 0.5613 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/HKD Bid 5.9255 5.9039 5.8922 5.9255 0.03 0.52% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/HRK Bid 4.7275 4.7239 4.7138 4.7275 0.02 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/HUF Bid 204.4 203.937 203.118 204.4 1.49 0.73% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/IDR Bid 10543 10534 10507 10543 48.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/ILS Bid 2.6947 - 2.6947 2.6947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۵:۴۶
AUD/INR Bid 51.169 51.164 51.015 51.169 0.16 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/ISK Bid 78.88 78.83 78.62 78.9 0.36 0.46% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/JMD Bid 93.76 93.69 93.46 93.81 0.34 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/JOD Bid 0.5323 0.532 0.5309 0.5324 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/KES Bid 74.41 74.36 74.12 75.56 0.25 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/KRW Bid 814.89 815.16 794.28 815.81 3.67 0.45% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/LBP Bid 1114.97 1113.79 1111.38 1115.56 4.17 0.38% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/LKR Bid 116.8 116.67 116.42 116.86 1.61 1.38% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/LTL Bid 2.2028 - 2.2028 2.2124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶:۰۹
AUD/MAD Bid 6.9214 6.9149 6.8758 7.0814 0.16 2.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/MXN Bid 15.0144 14.9931 14.9607 15.0332 0.04 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/MYR Bid 2.9927 2.9913 2.9832 2.9928 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/NAD Bid 9.2333 9.2247 9.2112 9.2394 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/NOK Bid 6.0985 6.0939 6.0928 6.1119 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/NPR Bid 80.95 80.87 80.59 81 0.30 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/OMR Bid 0.2888 0.2886 0.2876 0.2891 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/PAB Bid 0.7378 0.7371 0.7346 0.7383 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/PHP Bid 39.36 39.43 39.27 39.46 0.15 0.38% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/PKR Bid 86.93 86.928 86.815 86.937 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۱۴
AUD/PLN Bid 2.7532 2.7515 2.739 2.7556 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/QAR Bid 2.7398 2.7373 2.7333 2.742 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/RON Bid 2.9607 2.9591 2.9531 2.9633 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/RUB Bid 46.92 46.84 46.75 47.02 0.15 0.32% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/SAR Bid 2.8209 2.8171 2.8118 2.8237 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/SEK Bid 6.5842 6.5843 6.5735 6.594 0.02 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/SGD Bid 1.0124 1.0119 1.0088 1.0124 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/THB Bid 24.235 24.245 23.734 24.251 0.08 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/TRY Bid 3.4176 3.4148 3.376 3.4195 0.05 1.38% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/TWD Bid 21.924 21.879 21.879 21.924 0.08 0.35% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
AUD/UAH Bid 19.5131 19.4962 19.4548 19.5285 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/VEF Bid 52531.48 52489.6 52398.86 52573.36 111.68 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/XAF Bid 419.68 419.29 418.31 419.96 1.51 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/XCD Bid 2.0234 2.0218 2.0183 2.0248 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/XOF Bid 419.68 419.34 418.31 419.95 1.50 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AUD/ZAR Bid 9.6319 9.6349 9.5877 9.6639 0.05 0.49% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
AZN/RUB Bid 36.6026 36.5744 36.5416 36.7747 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BHD/EUR Bid 2.2406 2.2401 2.1848 2.2452 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BHD/INR Bid 180.1925 180.335 179.832 180.5872 0.07 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BHD/PKR Bid 306.65 306.61 306.6 306.65 0.61 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۱۴
BND/GBP Bid 0.5426 0.5431 0.5426 0.5431 0.21 63.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
BOB/ARS Bid 3.5257 3.5258 3.5089 3.5357 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BOB/BRL Bid 0.5401 0.54 0.5397 0.5415 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BOB/CLP Bid 92.05 89.84 89.84 92.26 0.13 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۱۶
BOB/COP Bid 414.25 414.26 414.25 414.26 8.35 2.02% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۵۵
BOB/MXN Bid 2.8821 2.881 2.8741 2.8947 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BOB/PEN Bid 0.4748 0.464 0.464 0.4748 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BOB/PYG Bid 797.64 797.47 797.47 797.64 0.22 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۴
BOB/UYU Bid 4.3785 - 4.3785 4.3785 0.06 1.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱:۳۷
BOB/VEF Bid 10086.9967 10109.1294 10086.9967 10109.1294 13.50 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
BRL/AED Bid 0.9823 0.9824 0.982 0.9825 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/ARS Bid 6.5254 6.5268 6.5218 6.5586 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/AUD Bid 0.3551 0.3554 0.3551 0.3561 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/BBD Bid 0.5246 0.5247 0.5233 0.5248 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/BHD Bid 0.1003 0.0982 0.0979 0.1003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
BRL/BOB Bid 1.8053 1.8055 1.8009 1.8058 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/CAD Bid 0.3438 0.3437 0.3437 0.3464 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/CHF Bid 0.2671 0.2669 0.2669 0.2673 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/CLP Bid 170.44 170.46 170.43 170.494 0.09 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/CNY Bid 1.709 1.7085 1.7052 1.7103 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/COP Bid 766.69 766.77 764.81 766.87 14.73 1.92% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/CZK Bid 5.84 5.85 5.81 5.85 0.02 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/DKK Bid 1.6961 1.6987 1.691 1.6988 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/EGP Bid 4.7884 4.7855 4.732 4.7906 0.03 0.67% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/EUR Bid 0.2277 0.2278 0.2271 0.2282 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/GBP Bid 0.1994 0.1995 0.1983 0.1995 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/HKD Bid 2.1042 2.0978 2.0978 2.1096 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/HUF Bid 72.63 72.53 72.2 72.77 0.35 0.48% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/IDR Bid 3793.85 3794.87 3779.3 3799.82 12.24 0.32% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/ILS Bid 0.9925 - 0.9901 0.9925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۵:۴۶
BRL/INR Bid 18.2 18.21 18.18 18.23 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/ISK Bid 28.03 28.08 27.95 28.08 0.06 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/JMD Bid 33.32 33.33 33.23 33.33 0.04 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۱۶
BRL/JOD Bid 0.1892 0.1891 0.1891 0.1892 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۱۶
BRL/JPY Bid 29.755 29.769 29.61 29.782 0.13 0.43% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/KES Bid 26.44 26.45 26.35 26.9 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/KRW Bid 289.69 289.91 288.86 290.53 0.62 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/LBP Bid 396.17 396.19 395.17 396.31 0.40 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/LKR Bid 41.5 41.51 41.39 41.52 0.69 1.66% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۱۶
BRL/LTL Bid 0.831 - 0.831 0.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۱۷
BRL/MAD Bid 2.4596 2.4597 2.4445 2.5213 0.06 2.50% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/MXN Bid 5.3341 5.3322 5.3225 5.3566 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/MYR Bid 1.0635 1.064 1.0614 1.0644 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/NAD Bid 3.2812 3.2813 3.28 3.2831 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/NOK Bid 2.1674 2.1669 2.1669 2.1752 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/NPR Bid 28.77 28.76 28.69 28.78 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
BRL/NZD Bid 0.3875 0.3879 0.3859 0.3883 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/OMR Bid 0.1026 0.1027 0.1024 0.1027 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
BRL/PAB Bid 0.2622 0.2623 0.2615 0.2623 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۱۶
BRL/PEN Bid 0.8787 0.859 0.8567 0.8787 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/PHP Bid 13.99 14.03 13.97 14.04 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/PKR Bid 30.65 30.66 30.57 30.66 0.32 1.04% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۱۶
BRL/PLN Bid 0.9787 0.9786 0.9749 0.9814 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/PYG Bid 1476.39 1476.43 1472.61 1476.91 1.50 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/QAR Bid 0.9737 0.9736 0.9733 0.9737 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۵
BRL/RON Bid 1.0527 1.0526 1.0508 1.0554 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/RUB Bid 16.67 16.66 16.65 16.75 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/SAR Bid 1.0025 1.0021 1.0019 1.0027 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/SEK Bid 2.3407 2.3412 2.3364 2.3484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/SGD Bid 0.36 0.3596 0.3596 0.3608 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/THB Bid 8.62 8.63 8.43 8.63 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/TRY Bid 1.2147 1.2153 1.1999 1.2174 0.01 1.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/TWD Bid 8.02 8.03 7.99 8.03 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
BRL/UYU Bid 8.1 8.11 8.08 8.11 0.11 1.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/VEF Bid 18670.5898 18671.0892 18663.6006 18674.0864 5.99 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/XAF Bid 149.14 149.15 148.76 149.17 0.15 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BRL/XCD Bid 0.7191 0.7192 0.7188 0.7192 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۵۵
BRL/XOF Bid 149.14 149.16 148.76 149.17 0.15 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
BRL/ZAR Bid 3.4234 3.4269 3.4101 3.4469 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BSD/GBP Bid 0.7367 0.7373 0.7367 0.7373 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
BWP/ZAR Bid 1.2775 1.2782 1.2735 1.2834 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BYN/EUR Bid 0.4255 0.4254 0.4248 0.4262 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BYN/RUB Bid 31.1312 31.1202 31.1202 31.2843 0.06 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
BYN/USD Bid 0.4996 0.5007 0.4996 0.5007 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۳۴
CAD/AED Bid 2.8558 2.8556 2.8503 2.8558 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/ARS Bid 18.968 18.971 18.854 18.971 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/AUD Bid 1.0324 1.0335 1.0314 1.034 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/BBD Bid 1.5246 1.5253 1.5194 1.5253 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/BHD Bid 0.2915 0.2916 0.2842 0.2916 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/BRL Bid 2.9036 2.9044 2.8543 2.9044 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/BYN Bid 1.5496 1.5498 1.544 1.5498 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/CLP Bid 495.3 495.26 482.48 495.3 0.93 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/CNY Bid 4.9599 4.9589 4.9226 4.9602 0.02 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/COP Bid 2228.83 2228.66 2220.73 2228.83 37.67 1.69% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/CZK Bid 16.97 16.99 16.9 16.99 0.08 0.47% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
CAD/DKK Bid 4.9303 4.9295 4.9118 4.9348 0.02 0.45% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/EGP Bid 13.9089 13.9084 13.7442 13.9144 0.11 0.82% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/EUR Bid 0.6618 0.662 0.6595 0.6629 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/GBP Bid 0.5796 0.5797 0.5759 0.5797 0.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/HKD Bid 6.101 6.1002 6.0706 6.1017 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/HUF Bid 211.07 210.84 209.71 211.26 1.41 0.67% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/IDR Bid 10889 10888 10848 10898 45.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/ILS Bid 2.7927 - 2.7925 2.7927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۵:۴۶
CAD/INR Bid 52.849 52.884 52.717 52.888 0.12 0.22% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/ISK Bid 81.46 81.49 81.18 81.58 0.32 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/JMD Bid 96.83 96.86 96.48 96.86 0.29 0.30% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/JOD Bid 0.5498 0.5499 0.5486 0.5499 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/KES Bid 76.84 76.87 76.52 78.1 0.20 0.26% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/KRW Bid 841.63 842.59 820.1 843.45 3.37 0.40% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/KWD Bid 0.2346 0.2347 0.234 0.2347 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/LBP Bid 1151.53 1151.26 1147.35 1151.53 3.61 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/LKR Bid 120.63 120.6 120.18 120.63 1.74 1.44% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/LTL Bid 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶:۴۱
CAD/MAD Bid 7.1487 7.1476 7.0974 7.3196 0.16 2.30% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/MXN Bid 15.5059 15.4944 15.4426 15.546 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/MYR Bid 3.0912 3.0914 3.0818 3.093 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/NAD Bid 9.5366 9.5344 9.5188 9.5395 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/NOK Bid 6.2996 6.298 6.298 6.3139 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/NPR Bid 83.61 83.59 83.28 83.63 0.27 0.32% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/NZD Bid 1.1263 1.127 1.1204 1.1279 0.01 0.45% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/OMR Bid 0.2983 0.2984 0.2972 0.2984 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۱۶
CAD/PAB Bid 0.7621 0.7619 0.7591 0.7623 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/PHP Bid 40.66 40.76 40.54 40.78 0.14 0.35% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/PKR Bid 89.759 89.77 89.688 90.326 0.69 0.77% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۱۴
CAD/PLN Bid 2.8446 2.8439 2.8275 2.8493 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/QAR Bid 2.8303 2.8294 2.8246 2.8303 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/RON Bid 3.0601 3.0587 3.0501 3.0643 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/RUB Bid 48.47 48.43 48.32 48.63 0.14 0.29% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/SAR Bid 2.914 2.9122 2.9077 2.914 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/SEK Bid 6.802 6.8045 6.783 6.8139 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/SGD Bid 1.046 1.0458 1.0417 1.0466 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/THB Bid 25.039 25.059 24.501 25.06 0.08 0.32% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/TRY Bid 3.5314 3.5294 3.4855 3.5347 0.05 1.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/TWD Bid 22.631 22.603 22.603 22.631 0.08 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۴:۴۳
CAD/UAH Bid 20.1625 20.1516 20.0807 20.1625 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/VEF Bid 54281.0483 54251.5156 54150.5043 54281.0483 109.53 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/XAF Bid 433.64 433.37 431.84 433.64 1.49 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷
CAD/XCD Bid 2.0907 2.0894 2.0855 2.0907 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۳:۳۷