کالایاب

بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 16 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 16,200 ریالی و با رقم 4,114,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 46,200 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,130,200 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 13,900 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,116,300 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 13,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 18,500 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,488,400 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,153,300 ریال به عنوان سقف و رقم 4,095,600 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 15 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 46,100 ریالی و با رقم 4,222,500 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 159,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,176,400 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 46,200 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,130,200 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 46,200 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 61,500 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,506,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,287,200 ریال به عنوان سقف و رقم 4,104,800 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 14 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,700 ریالی و با رقم 4,012,400 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 80,800 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,017,100 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 159,300 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,176,400 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 159,300 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 212,400 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,568,400 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,197,100 ریال به عنوان سقف و رقم 4,012..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 13 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 13,900 ریالی و با رقم 4,084,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 163,900 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,097,900 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 80,800 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,017,100 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 80,800 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 107,800 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,356,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,084,000 ریال به عنوان سقف و رقم 3,970,900 ریا..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 12 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 18,500 ریالی و با رقم 4,243,300 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 6,900 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,261,800 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 163,900 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,097,900 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 163,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 218,500 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,463,800 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,243,300 ریال به عنوان سقف و رقم 4,065,500 ریا..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 11 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 36,900 ریالی و با رقم 4,305,600 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 16,200 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,268,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 6,900 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,261,800 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 6,900 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 9,300 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,682,300 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,347,200 ریال به عنوان سقف و رقم 4,252,500 ریال به ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 10 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 16,200 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,268,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,268,700 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,691,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,282,600 ریال به عنوان سقف و رقم 4,229,500 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,710,000 ریال به عنوان بالاترین و 5,639,200 ر..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 9 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 13,900 ریالی و با رقم 4,271,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 41,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,284,900 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 16,200 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,268,700 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 16,200 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 21,500 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,691,600 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,282,600 ریال به عنوان سقف و رقم 4,229,500 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 8 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 16,100 ریالی و با رقم 4,310,300 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 99,200 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,326,400 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 41,500 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,284,900 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 41,500 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 55,400 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,713,100 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,312,600 ریال به عنوان سقف و رقم 4,271,000 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 7 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 94,600 ریالی و با رقم 4,321,800 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 140,800 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,227,200 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 99,200 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,326,400 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 99,200 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 132,400 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,768,500 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,358,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,236..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 6 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 39,300 ریالی و با رقم 4,328,700 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 67,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,368,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 140,800 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,227,200 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 140,800 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 187,800 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,636,100 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,418,800 ریال به عنوان سقف و رقم 4,217,900 ری..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 5 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 147,800 ریالی و با رقم 4,448,800 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 62,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,301,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 67,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,368,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 67,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 89,200 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,823,900 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,485,700 ریال به عنوان سقف و رقم 4,231,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 4 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 23,100 ریالی و با رقم 4,215,600 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 151,200 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,238,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 62,300 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,301,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 62,300 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 83,200 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 5,734,700 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,301,000 ریال به عنوان سقف و رقم 4,153,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 3 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 151,200 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,238,700 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 4,238,700 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 5,651,500 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,387,600 ریال به عنوان سقف و رقم 4,182,100 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 5,850,100 ریال به عنوان بالاترین و 5,576,100 ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 2 اسفند 1397

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 18,500 ریالی و با رقم 4,371,400 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 168,500 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,389,900 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 151,200 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 4,238,700 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 151,200 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 201,700 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 5,651,500 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 4,387,600 ریال به عنوان سقف و رقم 4,182,100 ر..

مجموع مطالب: 1099 عدد در 74 صفحه