شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

  • اطلاعات زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
اصلی قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
2.67 0.01 0.00% 0.03% -0.06% -0.21% Feb 15 -
UK
1.16 0.01 0.01% 0.01% -0.14% -0.46% Feb 15 -
Japan
-0.02 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.08% Feb 15 -
Germany
0.10 0 0.00% 0.02% -0.07% -0.63% Feb 16 -
France
0.54 0.01 0.00% 0.00% -0.10% -0.45% Feb 16 -
Greece
4.34 0 -0.52% -0.68% -1.06% -0.96% Feb 15 -
India
7.58 0.06 0.06% 0.05% 0.01% 0.00% Feb 15 -
Netherlands
0.20 0.01 -0.01% 0.02% -0.12% -0.57% Feb 16 -
Spain
1.37 0.01 -0.11% -0.11% -0.12% -0.25% Feb 15 -
Portugal
1.57 0.02 -0.01% -0.11% -0.10% -0.47% Feb 15 -
New Zealand
2.23 0.02 -0.02% 0.10% -0.07% -0.74% Feb 15 -
Australia
2.13 0.05 0.00% 0.01% -0.18% -0.78% Feb 16 -
Italy
2.82 0.01 0.02% -0.18% 0.04% 0.76% Feb 16 -
Canada
1.90 0.02 0.02% 0.01% -0.10% -0.42% Feb 15 -
Brazil
8.75 0.05 0.02% -0.28% -0.48% -1.09% Feb 15 -
Switzerland
-0.35 0.01 -0.01% 0.02% -0.12% -0.52% Feb 15 -
Mexico
8.42 0.14 -0.14% -0.01% -0.29% 0.71% Feb 14 -
ایالات متحده قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
2.67 0.01 0.00% 0.03% -0.06% -0.21% Feb 15 -
US 1M
2.42 0.01 0.01% -0.01% 0.03% 1.05% Feb 14 -
US 3M
2.43 0 0.00% 0.02% -0.02% 0.82% Feb 14 -
US 6M
2.51 0.01 0.00% 0.02% -0.01% 0.69% Feb 14 -
US 52W
2.53 0.02 0.01% 0.00% -0.03% 0.53% Feb 14 -
US 2Y
2.51 0.02 0.01% 0.06% -0.03% 0.31% Feb 15 -
US 3Y
2.47 0.05 -0.05% 0.04% -0.06% 0.06% Feb 14 -
US 5Y
2.49 0.02 0.00% 0.05% -0.05% -0.14% Feb 15 -
US 7Y
2.57 0.01 0.00% 0.04% -0.05% -0.25% Feb 15 -
US 20Y
2.99 0 -0.01% 0.01% -0.08% -0.21% Feb 15 -
US 30Y
3.01 0.02 -0.02% 0.03% -0.07% -0.15% Feb 14 -
بریتانیا قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
1.16 0.01 0.01% 0.01% -0.14% -0.46% Feb 15 -
UK 1M
0.59 0.01 -0.01% -0.02% -0.01% 0.30% Feb 15 -
UK 3M
0.64 0.01 -0.01% -0.04% -0.10% 0.30% Feb 15 -
UK 6M
0.78 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% 0.32% Feb 15 -
UK 52W
0.74 0 0.00% 0.02% -0.05% 0.28% Feb 15 -
UK 3Y
0.73 0.01 0.01% 0.03% -0.09% -0.06% Feb 15 -
UK 5Y
0.81 0 0.00% 0.02% -0.15% -0.25% Feb 15 -
UK 7Y
0.90 0.01 0.00% 0.02% -0.16% -0.40% Feb 15 -
UK 20Y
1.61 0.01 0.01% 0.02% -0.13% -0.37% Feb 15 -
UK 30Y
1.68 0.01 0.01% 0.01% -0.13% -0.31% Feb 15 -
ژاپن قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
-0.02 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.08% Feb 15 -
Japan 1M
-0.15 0 0.00% 0.00% -0.06% -0.08% Feb 15 -
Japan 3M
-0.21 0.01 0.00% 0.04% -0.06% -0.06% Feb 15 -
Japan 6M
-0.19 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% -0.06% Feb 15 -
Japan 52W
-0.18 0.01 0.00% -0.01% -0.03% -0.03% Feb 15 -
Japan 2Y
-0.17 0 0.00% -0.02% -0.02% -0.01% Feb 15 -
Japan 3Y
-0.17 0 -0.01% -0.02% -0.02% -0.05% Feb 15 -
Japan 5Y
-0.16 0 -0.01% -0.01% -0.02% -0.07% Feb 15 -
Japan 7Y
-0.17 0 -0.01% -0.02% -0.03% -0.12% Feb 15 -
Japan 20Y
0.42 0.02 0.00% 0.01% -0.05% -0.15% Feb 15 -
Japan 30Y
0.60 0.03 0.00% 0.01% -0.10% -0.20% Feb 15 -
آلمان قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Germany
0.10 0 0.00% 0.02% -0.07% -0.63% Feb 16 -
Germany 3M
-0.54 0 -0.01% -0.02% 0.06% 0.16% Feb 15 -
Germany 6M
-0.58 0 -0.02% -0.11% -0.04% 0.06% Feb 15 -
Germany 52W
-0.55 0.01 0.00% -0.04% 0.05% 0.07% Feb 15 -
Germany 2Y
-0.56 0.01 0.00% 0.02% 0.05% -0.05% Feb 15 -
Germany 3Y
-0.53 0 0.00% 0.02% 0.05% -0.14% Feb 15 -
Germany 5Y
-0.38 0 -0.01% 0.00% -0.02% -0.46% Feb 15 -
Germany 7Y
-0.21 0.01 -0.01% -0.01% -0.07% -0.55% Feb 15 -
Germany 30Y
0.72 0.01 0.00% 0.02% -0.12% -0.68% Feb 15 -
فرانسه قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
France 1M
-0.49 0.01 0.01% -0.03% 0.08% 0.09% Feb 15 -
France 52W
-0.49 0 0.00% 0.02% 0.06% 0.07% Feb 15 -
France 2Y
-0.45 0.01 0.02% 0.01% 0.04% -0.07% Feb 15 -
France 3M
-0.51 0.01 -0.02% -0.01% 0.06% 0.09% Feb 15 -
France 3Y
-0.34 0.01 0.00% 0.02% 0.02% -0.13% Feb 15 -
France 5Y
-0.08 0 -0.01% 0.00% -0.03% -0.21% Feb 15 -
France 6M
-0.50 0 -0.01% 0.00% 0.05% 0.08% Feb 15 -
France 20Y
1.26 0.01 0.00% 0.02% -0.08% -0.24% Feb 15 -
France 30Y
1.55 0.01 0.00% 0.01% -0.06% -0.28% Feb 15 -
France
0.54 0.01 0.00% 0.00% -0.10% -0.45% Feb 16 -
France 7Y
0.12 0.01 0.00% 0.00% -0.07% -0.44% Feb 15 -
ایتالیا قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Italy 1M
-0.20 0.09 0.09% 0.06% 0.09% 0.24% Feb 15 -
Italy 3M
-0.16 0.05 0.00% 0.05% 0.12% 0.32% Feb 15 -
Italy 3Y
0.96 0.05 0.00% -0.29% 0.15% 0.89% Feb 15 -
Italy 6M
0.05 0.06 0.03% 0.05% 0.15% 0.49% Feb 15 -
Italy 7Y
2.28 0.02 0.05% -0.17% 0.11% 0.95% Feb 15 -
Italy
2.82 0.01 0.02% -0.18% 0.04% 0.76% Feb 16 -
Italy 5Y
1.76 0.03 0.07% -0.22% 0.19% 1.11% Feb 15 -
Italy 52W
0.26 0.12 0.12% -0.04% 0.18% 0.64% Feb 15 -
Italy 20Y
3.46 0.02 0.01% -0.14% 0.02% 0.72% Feb 15 -
Italy 2Y
0.44 0.04 0.00% -0.25% 0.12% 0.68% Feb 15 -
Italy 30Y
3.66 0.01 0.02% -0.13% 0.02% 0.59% Feb 15 -
روسیه قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Russia
8.28 0.1 -0.10% 0.13% 0.05% 1.24% Feb 15 -
Russia 1M
7.64 0.01 -0.01% -0.04% -0.07% 0.68% Feb 15 -
Russia 52W
7.68 0.07 0.09% 0.11% 0.32% 1.41% Feb 15 -
Russia 3M
7.79 0.01 0.02% 0.01% -0.01% 0.95% Feb 15 -
Russia 3Y
7.91 0.04 0.04% 0.12% 0.04% 1.54% Feb 15 -
Russia 5Y
8.10 0.06 -0.04% 0.08% -0.07% 1.41% Feb 15 -
Russia 6M
8.00 0.02 0.01% 0.00% -0.04% 1.23% Feb 15 -
Russia 7Y
8.17 0.08 -0.08% 0.13% 0.03% 1.32% Feb 15 -
Russia 2Y
7.82 0.01 -0.01% -0.01% 0.10% 1.31% Feb 15 -
Russia 20Y
8.50 0.02 -0.02% 0.15% 0.01% 1.01% Feb 15 -
استرالیا قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australia 5Y
1.76 0.04 -0.02% 0.04% -0.21% -0.67% Feb 15 -
New Zealand
2.23 0.02 -0.02% 0.10% -0.07% -0.74% Feb 15 -
Australia 52W
1.79 0.01 -0.02% 0.01% -0.12% -0.07% Feb 15 -
Australia 2Y
1.76 0.02 -0.01% 0.03% -0.12% -0.28% Feb 15 -
Australia
2.13 0.05 0.00% 0.01% -0.18% -0.78% Feb 16 -
Australia 20Y
2.52 0.04 0.00% 0.07% -0.11% -0.77% Feb 15 -
Australia 7Y
1.93 0.04 0.00% 0.01% -0.21% -0.79% Feb 15 -
Australia 3Y
1.67 0.03 -0.01% 0.05% -0.12% -0.47% Feb 15 -
Australia 30Y
2.68 0.03 0.03% 0.03% -0.15% -0.82% Feb 16 -
کانادا قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Canada
1.90 0.02 0.02% 0.01% -0.10% -0.42% Feb 15 -
Canada 1M
1.64 0.01 0.01% 0.01% 0.05% 0.50% Feb 15 -
Canada 20Y
2.12 0.02 0.02% 0.01% -0.07% -0.35% Feb 15 -
Canada 2Y
1.78 0.01 0.01% 0.01% -0.14% -0.05% Feb 15 -
Canada 3M
1.68 0.01 0.01% 0.02% 0.07% 0.54% Feb 15 -
Canada 3Y
1.79 0.01 0.01% 0.01% -0.12% -0.15% Feb 15 -
Canada 30Y
2.16 0.02 0.02% 0.02% -0.07% -0.31% Feb 15 -
Canada 5Y
1.80 0.02 0.02% 0.01% -0.13% -0.32% Feb 15 -
Canada 7Y
1.84 0.02 0.02% 0.01% -0.12% -0.36% Feb 15 -
Canada 52W
1.80 0.01 -0.01% 0.01% -0.10% 0.20% Feb 15 -
Canada 6M
1.74 0 -0.01% 0.00% -0.02% 0.41% Feb 15 -
چین قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
China 30Y
3.73 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% -0.61% Feb 15 -
China 2Y
2.62 0.01 -0.01% -0.01% -0.06% -0.87% Feb 15 -
China 20Y
3.45 0.01 0.01% -0.01% -0.05% -0.74% Feb 15 -
China 3Y
2.65 0.01 0.01% -0.01% -0.11% -0.97% Feb 15 -
China 52W
2.34 0.02 0.02% -0.02% -0.12% -1.08% Feb 15 -
China 5Y
2.87 0 0.00% 0.01% -0.06% -0.95% Feb 15 -
China 7Y
3.07 0.01 0.01% 0.02% -0.06% -0.82% Feb 15 -
China
3.10 0 -0.01% -0.03% -0.03% -0.82% Feb 15 -
هند قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
India 2Y
6.73 0.04 0.04% -0.06% -0.30% -0.07% Feb 15 -
India 30Y
7.72 0.05 0.05% 0.04% 0.05% -0.18% Feb 15 -
India 3Y
6.79 0.05 0.05% -0.07% -0.22% -0.31% Feb 15 -
India 7Y
7.41 0.03 0.03% -0.02% -0.07% -0.24% Feb 15 -
India 5Y
7.13 0.04 0.04% -0.07% -0.25% -0.24% Feb 15 -
India 52W
6.55 0.01 0.01% -0.06% -0.29% -0.10% Feb 15 -
India 3M
6.37 0.03 -0.03% -0.01% -0.29% 0.03% Feb 15 -
India 6M
6.40 0.04 -0.04% -0.10% -0.36% -0.07% Feb 15 -
India
7.58 0.06 0.06% 0.05% 0.01% 0.00% Feb 15 -
برزیل قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Brazil
8.75 0.05 0.02% -0.28% -0.48% -1.09% Feb 15 -
Brazil 52W
6.42 0.01 -0.04% -0.13% -0.22% -0.18% Feb 14 -
Brazil 2Y
7.10 0.05 -0.05% -0.24% -0.44% -0.53% Feb 14 -
Brazil 3M
6.38 0.07 -0.07% -0.01% -0.03% -0.27% Feb 14 -
Brazil 3Y
7.61 0.05 0.03% -0.28% -0.50% -1.24% Feb 15 -
Brazil 5Y
7.96 0.05 0.02% -0.30% -0.48% -1.32% Feb 15 -
Brazil 6M
6.36 0.03 0.04% 0.00% -0.12% -0.06% Feb 15 -
اندونزی قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Indonesia 1M
5.85 0.1 0.10% 0.10% 0.00% 1.45% Feb 15 -
Indonesia
8.02 0.05 0.05% 0.16% -0.06% 1.61% Feb 15 -
Indonesia 20Y
8.41 0.06 0.06% 0.20% -0.09% 1.19% Feb 15 -
Indonesia 3Y
7.50 0.03 0.03% 0.14% -0.14% 1.88% Feb 15 -
Indonesia 52W
7.13 0.02 -0.02% 0.84% 0.68% 2.08% Feb 15 -
Indonesia 30Y
8.74 0.07 0.07% -0.19% -0.28% 1.40% Feb 15 -
Indonesia 3M
6.06 0.01 -0.01% 0.11% 0.04% 1.81% Feb 15 -
Indonesia 6M
6.10 0.01 -0.01% 0.00% -0.20% 1.35% Feb 15 -
Indonesia 5Y
7.82 0.04 0.04% 0.09% -0.16% 2.05% Feb 15 -
کره جنوبی قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Korea 5Y
1.84 0.03 -0.03% 0.00% -0.06% -0.72% Feb 15 -
South Korea 20Y
2.02 0 0.00% -0.02% 0.02% -0.74% Feb 16 -
South Korea
1.97 0 0.00% 0.00% -0.02% -0.83% Feb 16 -
South Korea 30Y
1.98 0.04 -0.04% -0.01% -0.03% -0.73% Feb 15 -
South Korea 3Y
1.78 0.02 -0.02% 0.00% -0.04% -0.52% Feb 15 -
South Korea 52W
1.75 0 -0.01% -0.02% 0.00% -0.04% Feb 15 -
South Korea 2Y
1.80 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% Feb 16 -
آفریقای جنوبی قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.07 0.06 -0.02% -0.12% 0.04% 0.03% Jan 29 -
South Africa 2Y
7.16 0.06 0.01% 0.12% 0.92% 0.41% Feb 15 -
South Africa 3M
7.01 0.08 0.08% 0.14% -0.04% 0.51% Feb 15 -
South Africa 5Y
7.98 0.06 -0.06% 0.16% 0.00% 0.56% Feb 15 -
South Africa
8.88 0.07 0.02% 0.24% 0.12% 0.81% Feb 15 -
South Africa 20Y
9.93 0.08 0.02% 0.27% 0.24% 0.90% Feb 15 -
South Africa 30Y
9.92 0.09 -0.09% 0.25% 0.13% 0.80% Feb 15 -
یونان قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Greece 1M
2.40 0.6 0.60% % 1.11% 0.96% Feb 01 -
Greece 3M
1.35 0.03 -0.03% -0.06% -0.06% -0.05% Feb 15 -
Greece 6M
1.49 0.01 -0.01% -0.04% 0.04% 0.09% Feb 13 -
Greece 20Y
4.71 0 0.00% -0.05% -0.27% -0.22% Feb 16 -
Greece
4.34 0 -0.52% -0.68% -1.06% -0.96% Feb 15 -
پرتقال قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Portugal 52W
-0.37 0 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% Feb 15 -
Portugal 2Y
-0.23 0.01 -0.02% -0.03% -0.07% -0.17% Feb 15 -
Portugal 3M
-0.36 0 0.00% -0.04% 0.04% 0.01% Feb 15 -
Portugal 6M
-0.37 0 0.00% -0.02% -0.01% -0.02% Feb 15 -
Portugal 20Y
2.30 0.01 0.02% -0.06% -0.22% -0.47% Feb 15 -
Portugal 5Y
0.36 0.03 0.03% -0.06% -0.04% -0.55% Feb 15 -
Portugal
1.57 0.02 -0.01% -0.11% -0.10% -0.47% Feb 15 -
Portugal 30Y
2.66 0.02 0.02% -0.05% -0.20% -0.46% Feb 16 -
Portugal 3Y
-0.02 0.01 -0.01% -0.08% 0.08% -0.15% Feb 15 -
Portugal 7Y
1.05 0.03 0.03% -0.08% -0.03% -0.51% Feb 16 -
قاره اروپا قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
1.16 0.01 0.01% 0.01% -0.14% -0.46% Feb 15 -
UK 1M
0.59 0.01 -0.01% -0.02% -0.01% 0.30% Feb 15 -
UK 3M
0.64 0.01 -0.01% -0.04% -0.10% 0.30% Feb 15 -
UK 6M
0.78 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% 0.32% Feb 15 -
UK 52W
0.74 0 0.00% 0.02% -0.05% 0.28% Feb 15 -
UK 3Y
0.73 0.01 0.01% 0.03% -0.09% -0.06% Feb 15 -
UK 5Y
0.81 0 0.00% 0.02% -0.15% -0.25% Feb 15 -
UK 7Y
0.90 0.01 0.00% 0.02% -0.16% -0.40% Feb 15 -
UK 20Y
1.61 0.01 0.01% 0.02% -0.13% -0.37% Feb 15 -
UK 30Y
1.68 0.01 0.01% 0.01% -0.13% -0.31% Feb 15 -
Germany
0.10 0 0.00% 0.02% -0.07% -0.63% Feb 16 -
Germany 3M
-0.54 0 -0.01% -0.02% 0.06% 0.16% Feb 15 -
Germany 6M
-0.58 0 -0.02% -0.11% -0.04% 0.06% Feb 15 -
Germany 52W
-0.55 0.01 0.00% -0.04% 0.05% 0.07% Feb 15 -
Germany 2Y
-0.56 0.01 0.00% 0.02% 0.05% -0.05% Feb 15 -
Germany 3Y
-0.53 0 0.00% 0.02% 0.05% -0.14% Feb 15 -
Germany 5Y
-0.38 0 -0.01% 0.00% -0.02% -0.46% Feb 15 -
Germany 7Y
-0.21 0.01 -0.01% -0.01% -0.07% -0.55% Feb 15 -
Germany 30Y
0.72 0.01 0.00% 0.02% -0.12% -0.68% Feb 15 -
Denmark
0.23 0 0.00% 0.01% 0.06% -0.59% Feb 15 -
Finland
0.36 0 0.00% 0.02% -0.12% -0.49% Feb 15 -
France 20Y
1.26 0.01 0.00% 0.02% -0.08% -0.24% Feb 15 -
France 30Y
1.55 0.01 0.00% 0.01% -0.06% -0.28% Feb 15 -
Ireland
0.86 0 0.00% -0.02% -0.12% -0.30% Feb 15 -
Portugal 20Y
2.30 0.01 0.02% -0.06% -0.22% -0.47% Feb 15 -
Portugal 5Y
0.36 0.03 0.03% -0.06% -0.04% -0.55% Feb 15 -
Poland
2.69 0.01 0.00% -0.03% -0.09% -0.72% Feb 16 -
Russia 20Y
8.50 0.02 -0.02% 0.15% 0.01% 1.01% Feb 15 -
Portugal
1.57 0.02 -0.01% -0.11% -0.10% -0.47% Feb 15 -
Portugal 30Y
2.66 0.02 0.02% -0.05% -0.20% -0.46% Feb 16 -
Portugal 3Y
-0.02 0.01 -0.01% -0.08% 0.08% -0.15% Feb 15 -
Portugal 7Y
1.05 0.03 0.03% -0.08% -0.03% -0.51% Feb 16 -
Slovenia
0.96 0.01 0.00% -0.03% 0.05% -0.32% Feb 15 -
France 1M
-0.49 0.01 0.01% -0.03% 0.08% 0.09% Feb 15 -
France 52W
-0.49 0 0.00% 0.02% 0.06% 0.07% Feb 15 -
France 2Y
-0.45 0.01 0.02% 0.01% 0.04% -0.07% Feb 15 -
France 3M
-0.51 0.01 -0.02% -0.01% 0.06% 0.09% Feb 15 -
France 3Y
-0.34 0.01 0.00% 0.02% 0.02% -0.13% Feb 15 -
France 5Y
-0.08 0 -0.01% 0.00% -0.03% -0.21% Feb 15 -
France 6M
-0.50 0 -0.01% 0.00% 0.05% 0.08% Feb 15 -
Hungary
2.80 0.01 0.01% 0.10% -0.07% 0.19% Feb 15 -
Bulgaria
0.88 0 0.00% 0.00% 0.02% -0.42% Feb 16 -
Italy 1M
-0.20 0.09 0.09% 0.06% 0.09% 0.24% Feb 15 -
Italy 3M
-0.16 0.05 0.00% 0.05% 0.12% 0.32% Feb 15 -
Italy 3Y
0.96 0.05 0.00% -0.29% 0.15% 0.89% Feb 15 -
Iceland
5.38 0.01 0.01% 0.12% -0.09% 0.19% Feb 15 -
Latvia
0.55 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Feb 15 -
Lithuania
1.15 0 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% Feb 15 -
Russia
8.28 0.1 -0.10% 0.13% 0.05% 1.24% Feb 15 -
Russia 1M
7.64 0.01 -0.01% -0.04% -0.07% 0.68% Feb 15 -
Russia 52W
7.68 0.07 0.09% 0.11% 0.32% 1.41% Feb 15 -
Russia 3M
7.79 0.01 0.02% 0.01% -0.01% 0.95% Feb 15 -
Russia 3Y
7.91 0.04 0.04% 0.12% 0.04% 1.54% Feb 15 -
Russia 5Y
8.10 0.06 -0.04% 0.08% -0.07% 1.41% Feb 15 -
Russia 6M
8.00 0.02 0.01% 0.00% -0.04% 1.23% Feb 15 -
Russia 7Y
8.17 0.08 -0.08% 0.13% 0.03% 1.32% Feb 15 -
Turkey
14.45 0.11 -0.11% 0.31% -1.07% 2.82% Feb 15 -
Austria
0.46 0 0.00% 0.15% 0.03% -0.51% Feb 15 -
Russia 2Y
7.82 0.01 -0.01% -0.01% 0.10% 1.31% Feb 15 -
Italy 52W
0.26 0.12 0.12% -0.04% 0.18% 0.64% Feb 15 -
Greece 20Y
4.71 0 0.00% -0.05% -0.27% -0.22% Feb 16 -
Slovakia
0.82 0 0.00% 0.01% -0.12% -0.07% Feb 15 -
Belgium
0.67 0 -0.01% -0.02% -0.01% -0.34% Feb 16 -
Italy 20Y
3.46 0.02 0.01% -0.14% 0.02% 0.72% Feb 15 -
Italy 2Y
0.44 0.04 0.00% -0.25% 0.12% 0.68% Feb 15 -
Italy 30Y
3.66 0.01 0.02% -0.13% 0.02% 0.59% Feb 15 -
France
0.54 0.01 0.00% 0.00% -0.10% -0.45% Feb 16 -
France 7Y
0.12 0.01 0.00% 0.00% -0.07% -0.44% Feb 15 -
Greece
4.34 0 -0.52% -0.68% -1.06% -0.96% Feb 15 -
Netherlands
0.20 0.01 -0.01% 0.02% -0.12% -0.57% Feb 16 -
Sweden
0.37 0.02 0.00% 0.06% -0.07% -0.55% Feb 15 -
Spain
1.37 0.01 -0.11% -0.11% -0.12% -0.25% Feb 15 -
Croatia
2.05 0 0.00% -0.01% -0.03% -0.04% Feb 15 -
Italy
2.82 0.01 0.02% -0.18% 0.04% 0.76% Feb 16 -
Italy 5Y
1.76 0.03 0.07% -0.22% 0.19% 1.11% Feb 15 -
Portugal 52W
-0.37 0 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% Feb 15 -
Portugal 2Y
-0.23 0.01 -0.02% -0.03% -0.07% -0.17% Feb 15 -
Portugal 3M
-0.36 0 0.00% -0.04% 0.04% 0.01% Feb 15 -
Portugal 6M
-0.37 0 0.00% -0.02% -0.01% -0.02% Feb 15 -
Switzerland
-0.35 0.01 -0.01% 0.02% -0.12% -0.52% Feb 15 -
Greece 1M
2.40 0.6 0.60% % 1.11% 0.96% Feb 01 -
Greece 3M
1.35 0.03 -0.03% -0.06% -0.06% -0.05% Feb 15 -
Greece 6M
1.49 0.01 -0.01% -0.04% 0.04% 0.09% Feb 13 -
Norway
1.62 0.01 -0.01% -0.03% -0.17% -0.29% Feb 15 -
Romania
4.88 0.07 -0.07% 0.10% -0.23% 0.23% Feb 16 -
Czech Republic
1.85 0.04 0.04% 0.15% 0.01% 0.05% Feb 15 -
Italy 7Y
2.28 0.02 0.05% -0.17% 0.11% 0.95% Feb 15 -
Spain 5Y
0.22 0 -0.01% -0.01% -0.11% -0.23% Feb 15 -
Netherlands 6M
-0.53 0.01 -0.01% -0.02% 0.04% 0.09% Feb 15 -
Spain 52W
-0.30 0 0.00% 0.02% 0.05% 0.11% Feb 15 -
Netherlands 3M
-0.52 0 0.00% 0.05% 0.06% 0.15% Feb 15 -
Spain 3M
-0.43 0 0.00% 0.05% 0.00% 0.11% Feb 15 -
Spain 3Y
-0.07 0.01 0.00% -0.02% -0.08% -0.06% Feb 15 -
Spain 6M
-0.35 0 0.00% 0.01% 0.06% 0.10% Feb 15 -
قاره آمریکا قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
2.67 0.01 0.00% 0.03% -0.06% -0.21% Feb 15 -
US 1M
2.42 0.01 0.01% -0.01% 0.03% 1.05% Feb 14 -
US 3M
2.43 0 0.00% 0.02% -0.02% 0.82% Feb 14 -
US 6M
2.51 0.01 0.00% 0.02% -0.01% 0.69% Feb 14 -
US 52W
2.53 0.02 0.01% 0.00% -0.03% 0.53% Feb 14 -
US 2Y
2.51 0.02 0.01% 0.06% -0.03% 0.31% Feb 15 -
US 3Y
2.47 0.05 -0.05% 0.04% -0.06% 0.06% Feb 14 -
US 5Y
2.49 0.02 0.00% 0.05% -0.05% -0.14% Feb 15 -
US 7Y
2.57 0.01 0.00% 0.04% -0.05% -0.25% Feb 15 -
US 20Y
2.99 0 -0.01% 0.01% -0.08% -0.21% Feb 15 -
US 30Y
3.01 0.02 -0.02% 0.03% -0.07% -0.15% Feb 14 -
Chile
4.40 0.02 0.04% -0.10% -0.12% -0.19% Feb 15 -
Canada 52W
1.80 0.01 -0.01% 0.01% -0.10% 0.20% Feb 15 -
Canada 6M
1.74 0 -0.01% 0.00% -0.02% 0.41% Feb 15 -
Colombia
7.05 0.02 0.43% 0.02% -0.06% 0.11% Feb 16 -
Canada
1.90 0.02 0.02% 0.01% -0.10% -0.42% Feb 15 -
Canada 1M
1.64 0.01 0.01% 0.01% 0.05% 0.50% Feb 15 -
Canada 20Y
2.12 0.02 0.02% 0.01% -0.07% -0.35% Feb 15 -
Canada 2Y
1.78 0.01 0.01% 0.01% -0.14% -0.05% Feb 15 -
Canada 3M
1.68 0.01 0.01% 0.02% 0.07% 0.54% Feb 15 -
Canada 3Y
1.79 0.01 0.01% 0.01% -0.12% -0.15% Feb 15 -
Brazil
8.75 0.05 0.02% -0.28% -0.48% -1.09% Feb 15 -
Brazil 52W
6.42 0.01 -0.04% -0.13% -0.22% -0.18% Feb 14 -
Brazil 2Y
7.10 0.05 -0.05% -0.24% -0.44% -0.53% Feb 14 -
Brazil 3M
6.38 0.07 -0.07% -0.01% -0.03% -0.27% Feb 14 -
Brazil 3Y
7.61 0.05 0.03% -0.28% -0.50% -1.24% Feb 15 -
Brazil 5Y
7.96 0.05 0.02% -0.30% -0.48% -1.32% Feb 15 -
Brazil 6M
6.36 0.03 0.04% 0.00% -0.12% -0.06% Feb 15 -
Peru 9y
5.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.92% Feb 15 -
Venezuela
10.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Feb 15 -
Mexico
8.42 0.14 -0.14% -0.01% -0.29% 0.71% Feb 14 -
Canada 30Y
2.16 0.02 0.02% 0.02% -0.07% -0.31% Feb 15 -
Canada 5Y
1.80 0.02 0.02% 0.01% -0.13% -0.32% Feb 15 -
Canada 7Y
1.84 0.02 0.02% 0.01% -0.12% -0.36% Feb 15 -
قاره آسیا قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
-0.02 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.08% Feb 15 -
Japan 1M
-0.15 0 0.00% 0.00% -0.06% -0.08% Feb 15 -
Japan 3M
-0.21 0.01 0.00% 0.04% -0.06% -0.06% Feb 15 -
Japan 6M
-0.19 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% -0.06% Feb 15 -
Japan 52W
-0.18 0.01 0.00% -0.01% -0.03% -0.03% Feb 15 -
Japan 2Y
-0.17 0 0.00% -0.02% -0.02% -0.01% Feb 15 -
Japan 3Y
-0.17 0 -0.01% -0.02% -0.02% -0.05% Feb 15 -
Japan 5Y
-0.16 0 -0.01% -0.01% -0.02% -0.07% Feb 15 -
Japan 7Y
-0.17 0 -0.01% -0.02% -0.03% -0.12% Feb 15 -
Japan 20Y
0.42 0.02 0.00% 0.01% -0.05% -0.15% Feb 15 -
Japan 30Y
0.60 0.03 0.00% 0.01% -0.10% -0.20% Feb 15 -
Indonesia
8.02 0.05 0.05% 0.16% -0.06% 1.61% Feb 15 -
Indonesia 20Y
8.41 0.06 0.06% 0.20% -0.09% 1.19% Feb 15 -
Indonesia 3Y
7.50 0.03 0.03% 0.14% -0.14% 1.88% Feb 15 -
Indonesia 52W
7.13 0.02 -0.02% 0.84% 0.68% 2.08% Feb 15 -
Indonesia 30Y
8.74 0.07 0.07% -0.19% -0.28% 1.40% Feb 15 -
Indonesia 3M
6.06 0.01 -0.01% 0.11% 0.04% 1.81% Feb 15 -
Indonesia 6M
6.10 0.01 -0.01% 0.00% -0.20% 1.35% Feb 15 -
China 52W
2.34 0.02 0.02% -0.02% -0.12% -1.08% Feb 15 -
China 5Y
2.87 0 0.00% 0.01% -0.06% -0.95% Feb 15 -
China 7Y
3.07 0.01 0.01% 0.02% -0.06% -0.82% Feb 15 -
Singapore
2.12 0.03 0.00% -0.01% -0.07% -0.18% Feb 16 -
India 52W
6.55 0.01 0.01% -0.06% -0.29% -0.10% Feb 15 -
Qatar
3.76 0.03 -0.01% -0.05% -0.15% -0.31% Feb 15 -
South Korea 52W
1.75 0 -0.01% -0.02% 0.00% -0.04% Feb 15 -
South Korea 2Y
1.80 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% Feb 16 -
Indonesia 5Y
7.82 0.04 0.04% 0.09% -0.16% 2.05% Feb 15 -
India 3M
6.37 0.03 -0.03% -0.01% -0.29% 0.03% Feb 15 -
India 6M
6.40 0.04 -0.04% -0.10% -0.36% -0.07% Feb 15 -
China
3.10 0 -0.01% -0.03% -0.03% -0.82% Feb 15 -
India
7.58 0.06 0.06% 0.05% 0.01% 0.00% Feb 15 -
Malaysia
3.89 0.08 -0.08% -0.14% -0.18% -0.13% Feb 15 -
Vietnam
4.70 0.05 -0.05% -0.14% -0.26% 0.34% Feb 15 -
Hong Kong
1.79 0.03 -0.03% 0.06% -0.23% -0.25% Feb 15 -
South Korea 5Y
1.84 0.03 -0.03% 0.00% -0.06% -0.72% Feb 15 -
South Korea 20Y
2.02 0 0.00% -0.02% 0.02% -0.74% Feb 16 -
South Korea
1.97 0 0.00% 0.00% -0.02% -0.83% Feb 16 -
South Korea 30Y
1.98 0.04 -0.04% -0.01% -0.03% -0.73% Feb 15 -
South Korea 3Y
1.78 0.02 -0.02% 0.00% -0.04% -0.52% Feb 15 -
China 2Y
2.62 0.01 -0.01% -0.01% -0.06% -0.87% Feb 15 -
China 20Y
3.45 0.01 0.01% -0.01% -0.05% -0.74% Feb 15 -
China 3Y
2.65 0.01 0.01% -0.01% -0.11% -0.97% Feb 15 -
Thailand
2.47 0.01 0.01% 0.01% -0.03% 0.04% Feb 15 -
Taiwan
0.82 0 -0.02% 0.02% -0.04% -0.23% Feb 15 -
Philippine
6.34 0 0.00% 0.06% -0.15% -0.37% Feb 15 -
India 5Y
7.13 0.04 0.04% -0.07% -0.25% -0.24% Feb 15 -
China 30Y
3.73 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% -0.61% Feb 15 -
Indonesia 1M
5.85 0.1 0.10% 0.10% 0.00% 1.45% Feb 15 -
India 2Y
6.73 0.04 0.04% -0.06% -0.30% -0.07% Feb 15 -
India 30Y
7.72 0.05 0.05% 0.04% 0.05% -0.18% Feb 15 -
India 3Y
6.79 0.05 0.05% -0.07% -0.22% -0.31% Feb 15 -
India 7Y
7.41 0.03 0.03% -0.02% -0.07% -0.24% Feb 15 -
Pakistan
13.07 0 0.00% -0.05% -0.22% 4.27% Feb 15 -
قاره آفریقا قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.07 0.06 -0.02% -0.12% 0.04% 0.03% Jan 29 -
South Africa 2Y
7.16 0.06 0.01% 0.12% 0.92% 0.41% Feb 15 -
Nigeria
14.67 0.09 -0.09% 0.02% -0.41% 0.97% Feb 15 -
South Africa 3M
7.01 0.08 0.08% 0.14% -0.04% 0.51% Feb 15 -
South Africa 5Y
7.98 0.06 -0.06% 0.16% 0.00% 0.56% Feb 15 -
South Africa
8.88 0.07 0.02% 0.24% 0.12% 0.81% Feb 15 -
South Africa 20Y
9.93 0.08 0.02% 0.27% 0.24% 0.90% Feb 15 -
South Africa 30Y
9.92 0.09 -0.09% 0.25% 0.13% 0.80% Feb 15 -
Kenya
12.25 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% Feb 16 -
Zambia Government Bond 10y
26.00 0 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% Feb 15 -
اصلی قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
US
2.67 0.01 0.00% 2.68 2.72 2.77 2.81
UK
1.16 0.01 0.01% 1.26 1.31 1.35 1.4
Japan
-0.02 0.01 -0.01% 0 0 0 0
Germany
0.10 0 0.00% 0.16 0.18 0.19 0.21
France
0.54 0.01 0.00% 0.58 0.6 0.63 0.66
Greece
4.34 0 -0.52% 3.96 4.06 4.17 4.27
India
7.58 0.06 0.06% 7.56 7.63 7.7 7.78
Netherlands
0.20 0.01 -0.01% 0.27 0.28 0.3 0.32
Spain
1.37 0.01 -0.11% 1.25 1.28 1.32 1.36
Portugal
1.57 0.02 -0.01% 1.68 1.73 1.77 1.82
New Zealand
2.23 0.02 -0.02% 2.27 2.31 2.34 2.38
Australia
2.13 0.05 0.00% 2.24 2.27 2.31 2.34
Italy
2.82 0.01 0.02% 2.72 2.82 2.93 3.03
Canada
1.90 0.02 0.02% 1.92 1.96 2 2.04
Brazil
8.75 0.05 0.02% 9.01 9.16 9.31 9.46
Switzerland
-0.35 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
Mexico
8.42 0.14 -0.14% 8.58 8.67 8.76 8.85
ایالات متحده قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
US
2.67 0.01 0.00% 2.68 2.72 2.77 2.81
US 1M
2.42 0.01 0.01% 2.46 2.52 2.58 2.65
US 3M
2.43 0 0.00% 2.43 2.46 2.49 2.53
US 6M
2.51 0.01 0.00% 2.49 2.51 2.54 2.56
US 52W
2.53 0.02 0.01% 2.58 2.61 2.64 2.67
US 2Y
2.51 0.02 0.01% 2.5 2.54 2.58 2.62
US 3Y
2.47 0.05 -0.05% 2.48 2.52 2.56 2.61
US 5Y
2.49 0.02 0.00% 2.49 2.53 2.57 2.62
US 7Y
2.57 0.01 0.00% 2.57 2.61 2.66 2.7
US 20Y
2.99 0 -0.01% 3.04 3.08 3.13 3.18
US 30Y
3.01 0.02 -0.02% 3.04 3.09 3.13 3.18
بریتانیا قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
UK
1.16 0.01 0.01% 1.26 1.31 1.35 1.4
UK 1M
0.59 0.01 -0.01% 0.63 0.66 0.69 0.72
UK 3M
0.64 0.01 -0.01% 0.73 0.77 0.8 0.84
UK 6M
0.78 0.01 -0.01% 0.82 0.85 0.87 0.9
UK 52W
0.74 0 0.00% 0.83 0.88 0.95 1.01
UK 3Y
0.73 0.01 0.01% 0.8 0.83 0.87 0.92
UK 5Y
0.81 0 0.00% 0.91 0.95 0.99 1.04
UK 7Y
0.90 0.01 0.00% 1 1.04 1.09 1.13
UK 20Y
1.61 0.01 0.01% 1.69 1.73 1.77 1.82
UK 30Y
1.68 0.01 0.01% 1.76 1.8 1.85 1.89
ژاپن قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Japan
-0.02 0.01 -0.01% 0 0 0 0
Japan 1M
-0.15 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 3M
-0.21 0.01 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Japan 6M
-0.19 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 52W
-0.18 0.01 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.17 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 3Y
-0.17 0 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 5Y
-0.16 0 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 7Y
-0.17 0 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 20Y
0.42 0.02 0.00% 0.47 0.48 0.5 0.51
Japan 30Y
0.60 0.03 0.00% 0.66 0.68 0.69 0.71
آلمان قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Germany
0.10 0 0.00% 0.16 0.18 0.19 0.21
Germany 3M
-0.54 0 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 6M
-0.58 0 -0.02% 0.02 0.05 0.07 0.1
Germany 52W
-0.55 0.01 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Germany 2Y
-0.56 0.01 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 3Y
-0.53 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 5Y
-0.38 0 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.16
Germany 7Y
-0.21 0.01 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Germany 30Y
0.72 0.01 0.00% 0.77 0.8 0.82 0.85
فرانسه قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
France 1M
-0.49 0.01 0.01% 0.05 0.11 0.18 0.25
France 52W
-0.49 0 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
France 2Y
-0.45 0.01 0.02% 0.02 0.05 0.07 0.1
France 3M
-0.51 0.01 -0.02% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 3Y
-0.34 0.01 0.00% 0.03 0.06 0.1 0.14
France 5Y
-0.08 0 -0.01% 0.01 0.02 0.02 0.03
France 6M
-0.50 0 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 20Y
1.26 0.01 0.00% 1.28 1.31 1.35 1.38
France 30Y
1.55 0.01 0.00% 1.55 1.58 1.61 1.64
France
0.54 0.01 0.00% 0.58 0.6 0.63 0.66
France 7Y
0.12 0.01 0.00% 0.13 0.14 0.16 0.17
ایتالیا قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Italy 1M
-0.20 0.09 0.09% 0.04 0.07 0.12 0.16
Italy 3M
-0.16 0.05 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Italy 3Y
0.96 0.05 0.00% 0.83 0.91 1 1.1
Italy 7Y
2.28 0.02 0.05% 2.23 2.35 2.48 2.61
Italy
2.82 0.01 0.02% 2.72 2.82 2.93 3.03
Italy 5Y
1.76 0.03 0.07% 1.68 1.83 1.99 2.16
Italy 52W
0.26 0.12 0.12% 0.07 0.07 0.08 0.09
Italy 20Y
3.46 0.02 0.01% 3.31 3.39 3.47 3.56
Italy 2Y
0.44 0.04 0.00% 0.32 0.36 0.39 0.43
Italy 30Y
3.66 0.01 0.02% 3.56 3.63 3.7 3.76
روسیه قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Russia
8.28 0.1 -0.10% 8.21 8.3 8.4 8.49
Russia 1M
7.64 0.01 -0.01% 7.72 7.74 7.77 7.79
Russia 52W
7.68 0.07 0.09% 7.66 7.77 7.89 8
Russia 3M
7.79 0.01 0.02% 7.82 7.84 7.87 7.9
Russia 3Y
7.91 0.04 0.04% 7.89 7.99 8.08 8.18
Russia 5Y
8.10 0.06 -0.04% 8.09 8.19 8.29 8.39
Russia 6M
8.00 0.02 0.01% 8.01 8.04 8.08 8.11
Russia 7Y
8.17 0.08 -0.08% 8.13 8.23 8.32 8.42
Russia 2Y
7.82 0.01 -0.01% 7.87 7.97 8.07 8.16
Russia 20Y
8.50 0.02 -0.02% 8.48 8.56 8.64 8.73
استرالیا قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Australia 5Y
1.76 0.04 -0.02% 1.9 1.94 1.97 2
New Zealand
2.23 0.02 -0.02% 2.27 2.31 2.34 2.38
Australia 52W
1.79 0.01 -0.02% 1.9 1.93 1.95 1.98
Australia 2Y
1.76 0.02 -0.01% 1.86 1.89 1.91 1.94
Australia
2.13 0.05 0.00% 2.24 2.27 2.31 2.34
Australia 20Y
2.52 0.04 0.00% 2.6 2.64 2.67 2.71
Australia 7Y
1.93 0.04 0.00% 2.08 2.12 2.15 2.19
Australia 3Y
1.67 0.03 -0.01% 1.77 1.8 1.83 1.86
Australia 30Y
2.68 0.03 0.03% 2.78 2.82 2.85 2.89
کانادا قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Canada
1.90 0.02 0.02% 1.92 1.96 2 2.04
Canada 1M
1.64 0.01 0.01% 1.72 1.76 1.8 1.84
Canada 20Y
2.12 0.02 0.02% 2.14 2.18 2.22 2.26
Canada 2Y
1.78 0.01 0.01% 1.81 1.84 1.87 1.91
Canada 3M
1.68 0.01 0.01% 1.69 1.73 1.76 1.8
Canada 3Y
1.79 0.01 0.01% 1.81 1.85 1.88 1.91
Canada 30Y
2.16 0.02 0.02% 2.18 2.21 2.25 2.29
Canada 5Y
1.80 0.02 0.02% 1.82 1.86 1.9 1.94
Canada 7Y
1.84 0.02 0.02% 1.86 1.9 1.93 1.97
Canada 52W
1.80 0.01 -0.01% 1.84 1.86 1.89 1.91
Canada 6M
1.74 0 -0.01% 1.74 1.77 1.79 1.82
چین قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
China 30Y
3.73 0.01 -0.01% 3.78 3.81 3.84 3.87
China 2Y
2.62 0.01 -0.01% 2.74 2.78 2.83 2.87
China 20Y
3.45 0.01 0.01% 3.51 3.54 3.57 3.6
China 3Y
2.65 0.01 0.01% 2.72 2.75 2.79 2.82
China 52W
2.34 0.02 0.02% 2.46 2.5 2.54 2.59
China 5Y
2.87 0 0.00% 2.96 2.99 3.02 3.06
China 7Y
3.07 0.01 0.01% 3.1 3.13 3.15 3.17
China
3.10 0 -0.01% 3.16 3.2 3.23 3.26
هند قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
India 2Y
6.73 0.04 0.04% 6.99 7.05 7.1 7.16
India 30Y
7.72 0.05 0.05% 7.73 7.79 7.86 7.93
India 3Y
6.79 0.05 0.05% 7.03 7.08 7.13 7.18
India 7Y
7.41 0.03 0.03% 7.5 7.56 7.63 7.69
India 5Y
7.13 0.04 0.04% 7.29 7.36 7.43 7.5
India 52W
6.55 0.01 0.01% 6.81 6.89 6.97 7.04
India 3M
6.37 0.03 -0.03% 6.63 6.67 6.72 6.76
India 6M
6.40 0.04 -0.04% 6.72 6.76 6.8 6.84
India
7.58 0.06 0.06% 7.56 7.63 7.7 7.78
برزیل قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Brazil
8.75 0.05 0.02% 9.01 9.16 9.31 9.46
Brazil 52W
6.42 0.01 -0.04% 6.51 6.64 6.77 6.91
Brazil 2Y
7.10 0.05 -0.05% 7.23 7.37 7.51 7.65
Brazil 3M
6.38 0.07 -0.07% 6.45 6.52 6.6 6.67
Brazil 3Y
7.61 0.05 0.03% 7.79 7.92 8.04 8.17
Brazil 5Y
7.96 0.05 0.02% 8.21 8.34 8.48 8.63
Brazil 6M
6.36 0.03 0.04% 6.46 6.56 6.65 6.75
اندونزی قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Indonesia 1M
5.85 0.1 0.10% 6.22 6.49 6.78 7.09
Indonesia
8.02 0.05 0.05% 8.15 8.26 8.36 8.47
Indonesia 20Y
8.41 0.06 0.06% 8.62 8.71 8.8 8.9
Indonesia 3Y
7.50 0.03 0.03% 7.63 7.72 7.82 7.92
Indonesia 52W
7.13 0.02 -0.02% 6.55 6.74 6.93 7.13
Indonesia 30Y
8.74 0.07 0.07% 9.04 9.14 9.23 9.33
Indonesia 3M
6.06 0.01 -0.01% 6.46 6.7 6.96 7.23
Indonesia 6M
6.10 0.01 -0.01% 6.64 6.86 7.09 7.32
Indonesia 5Y
7.82 0.04 0.04% 7.97 8.07 8.17 8.28
کره جنوبی قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
South Korea 5Y
1.84 0.03 -0.03% 1.91 1.94 1.96 1.99
South Korea 20Y
2.02 0 0.00% 2.08 2.11 2.14 2.16
South Korea
1.97 0 0.00% 2.03 2.06 2.08 2.11
South Korea 30Y
1.98 0.04 -0.04% 2.08 2.1 2.13 2.16
South Korea 3Y
1.78 0.02 -0.02% 1.83 1.86 1.88 1.91
South Korea 52W
1.75 0 -0.01% 1.8 1.83 1.86 1.88
South Korea 2Y
1.80 0 0.00% 1.83 1.86 1.89 1.91
آفریقای جنوبی قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
South Africa 3Y
7.07 0.06 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
7.16 0.06 0.01% 7.04 7.11 7.19 7.27
South Africa 3M
7.01 0.08 0.08% 7.66 8.42 9.26 10.19
South Africa 5Y
7.98 0.06 -0.06% 7.84 7.92 8 8.07
South Africa
8.88 0.07 0.02% 8.67 8.75 8.83 8.91
South Africa 20Y
9.93 0.08 0.02% 9.7 9.79 9.88 9.97
South Africa 30Y
9.92 0.09 -0.09% 9.71 9.8 9.89 9.98
یونان قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Greece 1M
2.40 0.6 0.60% 1.98 2.18 2.4 2.64
Greece 3M
1.35 0.03 -0.03% 1.56 1.62 1.68 1.74
Greece 6M
1.49 0.01 -0.01% 1.58 1.63 1.69 1.75
Greece 20Y
4.71 0 0.00% 4.84 4.92 5 5.09
Greece
4.34 0 -0.52% 3.96 4.06 4.17 4.27
پرتقال قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Portugal 52W
-0.37 0 0.01% 0.04 0.08 0.13 0.19
Portugal 2Y
-0.23 0.01 -0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
Portugal 3M
-0.36 0 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Portugal 6M
-0.37 0 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
Portugal 20Y
2.30 0.01 0.02% 2.44 2.49 2.54 2.59
Portugal 5Y
0.36 0.03 0.03% 0.45 0.49 0.52 0.56
Portugal
1.57 0.02 -0.01% 1.68 1.73 1.77 1.82
Portugal 30Y
2.66 0.02 0.02% 2.71 2.75 2.8 2.85
Portugal 3Y
-0.02 0.01 -0.01% 0.08 0.09 0.1 0.11
Portugal 7Y
1.05 0.03 0.03% 1.16 1.21 1.25 1.3
قاره اروپا قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
UK
1.16 0.01 0.01% 1.26 1.31 1.35 1.4
UK 1M
0.59 0.01 -0.01% 0.63 0.66 0.69 0.72
UK 3M
0.64 0.01 -0.01% 0.73 0.77 0.8 0.84
UK 6M
0.78 0.01 -0.01% 0.82 0.85 0.87 0.9
UK 52W
0.74 0 0.00% 0.83 0.88 0.95 1.01
UK 3Y
0.73 0.01 0.01% 0.8 0.83 0.87 0.92
UK 5Y
0.81 0 0.00% 0.91 0.95 0.99 1.04
UK 7Y
0.90 0.01 0.00% 1 1.04 1.09 1.13
UK 20Y
1.61 0.01 0.01% 1.69 1.73 1.77 1.82
UK 30Y
1.68 0.01 0.01% 1.76 1.8 1.85 1.89
Germany
0.10 0 0.00% 0.16 0.18 0.19 0.21
Germany 3M
-0.54 0 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 6M
-0.58 0 -0.02% 0.02 0.05 0.07 0.1
Germany 52W
-0.55 0.01 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Germany 2Y
-0.56 0.01 0.00% 0.02 0.04 0.07 0.09
Germany 3Y
-0.53 0 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 5Y
-0.38 0 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.16
Germany 7Y
-0.21 0.01 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Germany 30Y
0.72 0.01 0.00% 0.77 0.8 0.82 0.85
Denmark
0.23 0 0.00% 0.34 0.38 0.41 0.45
Finland
0.36 0 0.00% 0.43 0.46 0.48 0.51
France 20Y
1.26 0.01 0.00% 1.28 1.31 1.35 1.38
France 30Y
1.55 0.01 0.00% 1.55 1.58 1.61 1.64
Ireland
0.86 0 0.00% 0.91 0.95 0.98 1.02
Portugal 20Y
2.30 0.01 0.02% 2.44 2.49 2.54 2.59
Portugal 5Y
0.36 0.03 0.03% 0.45 0.49 0.52 0.56
Poland
2.69 0.01 0.00% 2.77 2.81 2.85 2.89
Russia 20Y
8.50 0.02 -0.02% 8.48 8.56 8.64 8.73
Portugal
1.57 0.02 -0.01% 1.68 1.73 1.77 1.82
Portugal 30Y
2.66 0.02 0.02% 2.71 2.75 2.8 2.85
Portugal 3Y
-0.02 0.01 -0.01% 0.08 0.09 0.1 0.11
Portugal 7Y
1.05 0.03 0.03% 1.16 1.21 1.25 1.3
Slovenia
0.96 0.01 0.00% 1.1 1.14 1.17 1.21
France 1M
-0.49 0.01 0.01% 0.05 0.11 0.18 0.25
France 52W
-0.49 0 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
France 2Y
-0.45 0.01 0.02% 0.02 0.05 0.07 0.1
France 3M
-0.51 0.01 -0.02% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 3Y
-0.34 0.01 0.00% 0.03 0.06 0.1 0.14
France 5Y
-0.08 0 -0.01% 0.01 0.02 0.02 0.03
France 6M
-0.50 0 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Hungary
2.80 0.01 0.01% 2.88 2.94 3.01 3.09
Bulgaria
0.88 0 0.00% 0.88 0.9 0.93 0.96
Italy 1M
-0.20 0.09 0.09% 0.04 0.07 0.12 0.16
Italy 3M
-0.16 0.05 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Italy 3Y
0.96 0.05 0.00% 0.83 0.91 1 1.1
Iceland
5.38 0.01 0.01% 5.29 5.36 5.43 5.49
Latvia
0.55 0 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Lithuania
1.15 0 0.00% 1.27 1.29 1.31 1.34
Russia
8.28 0.1 -0.10% 8.21 8.3 8.4 8.49
Russia 1M
7.64 0.01 -0.01% 7.72 7.74 7.77 7.79
Russia 52W
7.68 0.07 0.09% 7.66 7.77 7.89 8
Russia 3M
7.79 0.01 0.02% 7.82 7.84 7.87 7.9
Russia 3Y
7.91 0.04 0.04% 7.89 7.99 8.08 8.18
Russia 5Y
8.10 0.06 -0.04% 8.09 8.19 8.29 8.39
Russia 6M
8.00 0.02 0.01% 8.01 8.04 8.08 8.11
Russia 7Y
8.17 0.08 -0.08% 8.13 8.23 8.32 8.42
Turkey
14.45 0.11 -0.11% 14.23 14.64 15.05 15.48
Austria
0.46 0 0.00% 0.39 0.42 0.45 0.47
Russia 2Y
7.82 0.01 -0.01% 7.87 7.97 8.07 8.16
Italy 52W
0.26 0.12 0.12% 0.07 0.07 0.08 0.09
Greece 20Y
4.71 0 0.00% 4.84 4.92 5 5.09
Slovakia
0.82 0 0.00% 0.89 0.93 0.97 1
Belgium
0.67 0 -0.01% 0.79 0.82 0.86 0.89
Italy 20Y
3.46 0.02 0.01% 3.31 3.39 3.47 3.56
Italy 2Y
0.44 0.04 0.00% 0.32 0.36 0.39 0.43
Italy 30Y
3.66 0.01 0.02% 3.56 3.63 3.7 3.76
France
0.54 0.01 0.00% 0.58 0.6 0.63 0.66
France 7Y
0.12 0.01 0.00% 0.13 0.14 0.16 0.17
Greece
4.34 0 -0.52% 3.96 4.06 4.17 4.27
Netherlands
0.20 0.01 -0.01% 0.27 0.28 0.3 0.32
Sweden
0.37 0.02 0.00% 0.41 0.43 0.45 0.48
Spain
1.37 0.01 -0.11% 1.25 1.28 1.32 1.36
Croatia
2.05 0 0.00% 2.17 2.21 2.25 2.28
Italy
2.82 0.01 0.02% 2.72 2.82 2.93 3.03
Italy 5Y
1.76 0.03 0.07% 1.68 1.83 1.99 2.16
Portugal 52W
-0.37 0 0.01% 0.04 0.08 0.13 0.19
Portugal 2Y
-0.23 0.01 -0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
Portugal 3M
-0.36 0 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
Portugal 6M
-0.37 0 0.00% 0.04 0.08 0.13 0.18
Switzerland
-0.35 0.01 -0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
Greece 1M
2.40 0.6 0.60% 1.98 2.18 2.4 2.64
Greece 3M
1.35 0.03 -0.03% 1.56 1.62 1.68 1.74
Greece 6M
1.49 0.01 -0.01% 1.58 1.63 1.69 1.75
Norway
1.62 0.01 -0.01% 1.76 1.79 1.82 1.85
Romania
4.88 0.07 -0.07% 4.96 5.02 5.09 5.16
Czech Republic
1.85 0.04 0.04% 1.74 1.78 1.83 1.87
Italy 7Y
2.28 0.02 0.05% 2.23 2.35 2.48 2.61
Spain 5Y
0.22 0 -0.01% 0.22 0.24 0.26 0.29
Netherlands 6M
-0.53 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.08 0.12
Spain 52W
-0.30 0 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Netherlands 3M
-0.52 0 0.00% 0.03 0.06 0.1 0.13
Spain 3M
-0.43 0 0.00% 0.04 0.09 0.13 0.19
Spain 3Y
-0.07 0.01 0.00% 0.01 0.01 0.02 0.03
Spain 6M
-0.35 0 0.00% 0.04 0.08 0.12 0.17
قاره آمریکا قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
US
2.67 0.01 0.00% 2.68 2.72 2.77 2.81
US 1M
2.42 0.01 0.01% 2.46 2.52 2.58 2.65
US 3M
2.43 0 0.00% 2.43 2.46 2.49 2.53
US 6M
2.51 0.01 0.00% 2.49 2.51 2.54 2.56
US 52W
2.53 0.02 0.01% 2.58 2.61 2.64 2.67
US 2Y
2.51 0.02 0.01% 2.5 2.54 2.58 2.62
US 3Y
2.47 0.05 -0.05% 2.48 2.52 2.56 2.61
US 5Y
2.49 0.02 0.00% 2.49 2.53 2.57 2.62
US 7Y
2.57 0.01 0.00% 2.57 2.61 2.66 2.7
US 20Y
2.99 0 -0.01% 3.04 3.08 3.13 3.18
US 30Y
3.01 0.02 -0.02% 3.04 3.09 3.13 3.18
Chile
4.40 0.02 0.04% 4.52 4.56 4.6 4.64
Canada 52W
1.80 0.01 -0.01% 1.84 1.86 1.89 1.91
Canada 6M
1.74 0 -0.01% 1.74 1.77 1.79 1.82
Colombia
7.05 0.02 0.43% 6.89 6.97 7.04 7.12
Canada
1.90 0.02 0.02% 1.92 1.96 2 2.04
Canada 1M
1.64 0.01 0.01% 1.72 1.76 1.8 1.84
Canada 20Y
2.12 0.02 0.02% 2.14 2.18 2.22 2.26
Canada 2Y
1.78 0.01 0.01% 1.81 1.84 1.87 1.91
Canada 3M
1.68 0.01 0.01% 1.69 1.73 1.76 1.8
Canada 3Y
1.79 0.01 0.01% 1.81 1.85 1.88 1.91
Brazil
8.75 0.05 0.02% 9.01 9.16 9.31 9.46
Brazil 52W
6.42 0.01 -0.04% 6.51 6.64 6.77 6.91
Brazil 2Y
7.10 0.05 -0.05% 7.23 7.37 7.51 7.65
Brazil 3M
6.38 0.07 -0.07% 6.45 6.52 6.6 6.67
Brazil 3Y
7.61 0.05 0.03% 7.79 7.92 8.04 8.17
Brazil 5Y
7.96 0.05 0.02% 8.21 8.34 8.48 8.63
Brazil 6M
6.36 0.03 0.04% 6.46 6.56 6.65 6.75
Peru 9y
5.43 0 0.00% 5.47 5.52 5.57 5.62
Venezuela
10.43 0 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Mexico
8.42 0.14 -0.14% 8.58 8.67 8.76 8.85
Canada 30Y
2.16 0.02 0.02% 2.18 2.21 2.25 2.29
Canada 5Y
1.80 0.02 0.02% 1.82 1.86 1.9 1.94
Canada 7Y
1.84 0.02 0.02% 1.86 1.9 1.93 1.97
قاره آسیا قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Japan
-0.02 0.01 -0.01% 0 0 0 0
Japan 1M
-0.15 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 3M
-0.21 0.01 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Japan 6M
-0.19 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 52W
-0.18 0.01 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.17 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 3Y
-0.17 0 -0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 5Y
-0.16 0 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 7Y
-0.17 0 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 20Y
0.42 0.02 0.00% 0.47 0.48 0.5 0.51
Japan 30Y
0.60 0.03 0.00% 0.66 0.68 0.69 0.71
Indonesia
8.02 0.05 0.05% 8.15 8.26 8.36 8.47
Indonesia 20Y
8.41 0.06 0.06% 8.62 8.71 8.8 8.9
Indonesia 3Y
7.50 0.03 0.03% 7.63 7.72 7.82 7.92
Indonesia 52W
7.13 0.02 -0.02% 6.55 6.74 6.93 7.13
Indonesia 30Y
8.74 0.07 0.07% 9.04 9.14 9.23 9.33
Indonesia 3M
6.06 0.01 -0.01% 6.46 6.7 6.96 7.23
Indonesia 6M
6.10 0.01 -0.01% 6.64 6.86 7.09 7.32
China 52W
2.34 0.02 0.02% 2.46 2.5 2.54 2.59
China 5Y
2.87 0 0.00% 2.96 2.99 3.02 3.06
China 7Y
3.07 0.01 0.01% 3.1 3.13 3.15 3.17
Singapore
2.12 0.03 0.00% 2.18 2.21 2.25 2.29
India 52W
6.55 0.01 0.01% 6.81 6.89 6.97 7.04
Qatar
3.76 0.03 -0.01% 3.9 3.96 4.03 4.09
South Korea 52W
1.75 0 -0.01% 1.8 1.83 1.86 1.88
South Korea 2Y
1.80 0 0.00% 1.83 1.86 1.89 1.91
Indonesia 5Y
7.82 0.04 0.04% 7.97 8.07 8.17 8.28
India 3M
6.37 0.03 -0.03% 6.63 6.67 6.72 6.76
India 6M
6.40 0.04 -0.04% 6.72 6.76 6.8 6.84
China
3.10 0 -0.01% 3.16 3.2 3.23 3.26
India
7.58 0.06 0.06% 7.56 7.63 7.7 7.78
Malaysia
3.89 0.08 -0.08% 4.09 4.11 4.13 4.15
Vietnam
4.70 0.05 -0.05% 4.94 4.99 5.05 5.11
Hong Kong
1.79 0.03 -0.03% 1.86 1.9 1.93 1.97
South Korea 5Y
1.84 0.03 -0.03% 1.91 1.94 1.96 1.99
South Korea 20Y
2.02 0 0.00% 2.08 2.11 2.14 2.16
South Korea
1.97 0 0.00% 2.03 2.06 2.08 2.11
South Korea 30Y
1.98 0.04 -0.04% 2.08 2.1 2.13 2.16
South Korea 3Y
1.78 0.02 -0.02% 1.83 1.86 1.88 1.91
China 2Y
2.62 0.01 -0.01% 2.74 2.78 2.83 2.87
China 20Y
3.45 0.01 0.01% 3.51 3.54 3.57 3.6
China 3Y
2.65 0.01 0.01% 2.72 2.75 2.79 2.82
Thailand
2.47 0.01 0.01% 2.45 2.48 2.51 2.54
Taiwan
0.82 0 -0.02% 0.88 0.9 0.91 0.93
Philippine
6.34 0 0.00% 6.71 7.04 7.38 7.74
India 5Y
7.13 0.04 0.04% 7.29 7.36 7.43 7.5
China 30Y
3.73 0.01 -0.01% 3.78 3.81 3.84 3.87
Indonesia 1M
5.85 0.1 0.10% 6.22 6.49 6.78 7.09
India 2Y
6.73 0.04 0.04% 6.99 7.05 7.1 7.16
India 30Y
7.72 0.05 0.05% 7.73 7.79 7.86 7.93
India 3Y
6.79 0.05 0.05% 7.03 7.08 7.13 7.18
India 7Y
7.41 0.03 0.03% 7.5 7.56 7.63 7.69
Pakistan
13.07 0 0.00% 13.41 13.6 13.78 13.97
قاره آفریقا قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
South Africa 3Y
7.07 0.06 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
7.16 0.06 0.01% 7.04 7.11 7.19 7.27
Nigeria
14.67 0.09 -0.09% 15.29 15.4 15.51 15.62
South Africa 3M
7.01 0.08 0.08% 7.66 8.42 9.26 10.19
South Africa 5Y
7.98 0.06 -0.06% 7.84 7.92 8 8.07
South Africa
8.88 0.07 0.02% 8.67 8.75 8.83 8.91
South Africa 20Y
9.93 0.08 0.02% 9.7 9.79 9.88 9.97
South Africa 30Y
9.92 0.09 -0.09% 9.71 9.8 9.89 9.98
Kenya
12.25 0 0.00% 12.53 12.81 13.1 13.39
Zambia Government Bond 10y
26.00 0 0.00% 26.78 27.58 28.4 29.25