بازار اوراق قرضه

شاخص های اقتصادی
قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.1939 0.00 0.00% 0.01% -0.08% 0.61% 2017-08-18
10Y 1.09 0.00 0.00% -0.05% 0.09% -0.36% 2017-08-18
ژاپن 0.03 0.00 0.00% -0.05% -0.04% 0.33% 2017-08-18
آلمان 0.41 0.00 0.00% -0.01% 0.09% 0.24% 2017-08-18
یونان 5.64 0.00 0.00% -2.20% -1.37% -5.68% 2017-08-18
هند 6.51 0.17 0.17% 0.17% 0.18% -0.32% 2017-08-18
ایتالیا 2.03 0.01 0.01% 0.00% -0.16% 0.90% 2017-08-18
استرالیا 2.62 0.01 -0.01% 0.03% -0.12% 0.69% 2017-08-18
برزیل 10.11 0.01 -0.01% -0.06% 0.02% -1.68% 2017-08-18
کانادا 1.87 0.00 0.00% 0.02% -0.03% 0.79% 2017-08-18
فرانسه 0.71 0.00 0.00% 0.03% -0.09% 0.53% 2017-08-18
مکزیک 6.84 0.00 0.00% -0.36% -0.39% 0.64% 2017-08-18
هلند 0.54 0.00 0.00% -0.09% -0.02% 0.15% 2017-08-18
نیوزیلند 2.83 0.00 0.00% -0.33% -0.29% -0.24% 2017-08-18
پرتغال 2.77 0.01 0.01% -0.08% -0.28% -0.27% 2017-08-18
اسپانیا 1.56 0.00 0.00% -0.07% -0.04% -0.01% 2017-08-18
سوئیس -0.12 0.02 -0.02% -0.06% 0.12% 0.15% 2017-08-18

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.1939 0.00 0.00% 0.01% -0.08% 0.61% 2017-08-18
1M 0.96 0.00 0.00% -0.04% -0.04% 0.68% 2017-08-18
3M 1.01 0.01 0.01% -0.03% -0.10% 0.71% 2017-08-18
6M 1.11 0.00 0.00% -0.04% -0.01% 0.73% 2017-08-18
52W 1.22 0.00 0.00% -0.02% 0.04% 0.75% 2017-08-18
2Y 1.31 0.00 0.00% -0.08% -0.02% 0.69% 2017-08-18
3Y 1.47 0.00 0.00% 0.02% -0.05% 0.60% 2017-08-18
5Y 1.76 0.00 0.00% -0.13% 0.00% 0.81% 2017-08-18
7Y 2.01 0.01 -0.01% 0.01% -0.07% 0.58% 2017-08-18
20Y Bond 2.54 0.00 0.00% -0.12% -0.16% 0.63% 2017-08-18
30Y 2.78 0.01 -0.01% -0.01% -0.07% 0.49% 2017-08-18

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.09 0.00 0.00% -0.05% 0.09% -0.36% 2017-08-18
1M 0.14 0.01 0.01% -0.02% -0.02% -0.05% 2017-08-18
3M 0.19 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.07% 2017-08-18
6M 0.20 0.00 0.00% 0.00% -0.06% -0.10% 2017-08-18
52W 0.25 0.01 0.01% 0.01% -0.05% 0.08% 2017-08-18
2Y 0.23 0.00 0.00% 0.15% 0.09% -0.11% 2017-08-18
3Y 0.26 0.01 0.01% 0.03% -0.07% 0.11% 2017-08-18
5Y 0.51 0.01 0.01% 0.04% -0.08% 0.27% 2017-08-18
7Y 0.75 0.00 0.00% 0.03% -0.09% 0.33% 2017-08-18
20Y 1.65 0.00 0.00% 0.05% -0.09% 0.41% 2017-08-18
30Y 1.76 0.01 0.01% 0.04% -0.07% 0.39% 2017-08-18

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.03 0.00 0.00% -0.05% -0.04% 0.33% 2017-08-18
Japan 1M -0.08 0.03 -0.03% -0.01% -0.03% 0.05% 2017-08-18
Japan 3M -0.13 0.03 -0.03% -2.72% -0.02% 0.10% 2017-08-18
Japan 6M -0.13 0.03 -0.03% -0.01% -0.05% 0.11% 2017-08-18
Japan 52W -0.12 0.01 -0.01% -1.84% -0.01% 0.09% 2017-08-18
ژاپن 2Y -0.13 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% 0.08% 2017-08-18
Japan 3Y -0.11 0.01 -0.01% -1.82% -0.03% 0.09% 2017-08-18
Japan 5Y -0.09 0.02 -0.02% -0.02% -0.04% 0.08% 2017-08-18
Japan 7Y -0.05 0.01 -0.01% -0.02% -0.05% 0.13% 2017-08-18
Japan 20Y 0.56 0.01 -0.01% 0.00% -0.03% 0.29% 2017-08-18
Japan 30Y 0.86 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% 0.52% 2017-08-18

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.41 0.00 0.00% -0.01% 0.09% 0.24% 2017-08-18
Germany 1M -0.70 0.06 0.06% 0.19% 0.13% 0.10% 2017-08-18
Germany 3M -0.71 0.00 0.00% 0.02% -0.04% 0.08% 2017-08-18
Germany 6M -0.73 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% -0.13% 2017-08-18
Germany 52W -0.69 0.01 -0.01% 0.02% -0.01% -0.07% 2017-08-18
آلمان 2Y -0.70 0.01 0.01% 0.02% -0.06% -0.09% 2017-08-18
Germany 3Y -0.63 0.01 -0.01% 0.01% -0.10% -0.01% 2017-08-18
Germany 5Y -0.26 0.00 0.00% 0.04% -0.13% 0.23% 2017-08-18
Germany 7Y -0.04 0.01 -0.01% 0.03% -0.14% 0.37% 2017-08-18
Germany 30Y 1.16 0.03 -0.03% 0.04% -0.12% 0.69% 2017-08-18

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
France 1M -0.60 0.01 -0.01% 0.03% -0.07% -0.08% 2017-08-18
France 52W -0.56 0.00 0.00% -0.01% -0.03% 0.02% 2017-08-18
France 20Y 1.39 0.03 -0.03% 0.04% -0.06% 0.62% 2017-08-18
فرانسه 2Y -0.56 0.02 -0.02% 0.04% -0.05% 0.00% 2017-08-18
France 30Y 1.77 0.02 -0.02% 0.05% -0.05% 0.82% 2017-08-18
France 3M -0.62 0.00 0.00% 0.00% -0.04% 0.02% 2017-08-18
France 3Y -0.47 0.01 0.01% 0.03% -0.08% 0.08% 2017-08-18
France 5Y -0.14 0.01 -0.01% 0.02% -0.11% 0.24% 2017-08-18
France 6M -0.63 0.00 0.00% -0.01% -0.10% -0.04% 2017-08-18
France 7Y 0.16 0.01 -0.01% 0.03% -0.11% 0.40% 2017-08-18
فرانسه 0.71 0.00 0.00% 0.03% -0.09% 0.53% 2017-08-18

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 2.03 0.01 0.01% 0.00% -0.16% 0.90% 2017-08-18
Italy 1M -0.42 0.01 0.01% -0.02% 0.04% -0.10% 2017-08-18
Italy 20Y 2.72 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 1.04% 2017-08-18
ایتالیا 2Y -0.11 0.01 -0.01% 0.06% 0.00% -0.05% 2017-08-18
Italy 30Y 3.16 0.00 0.00% -0.01% -0.12% 1.04% 2017-08-18
Italy 3M -0.49 0.01 -0.01% -0.08% -0.06% -0.17% 2017-08-18
Italy 3Y 0.15 0.01 -0.01% -0.02% -0.11% 0.15% 2017-08-18
Italy 52W -0.34 0.02 -0.02% 0.00% -0.01% -0.14% 2017-08-18
Italy 5Y 0.82 0.01 -0.01% 0.10% -0.04% 0.58% 2017-08-18
Italy 6M -0.38 0.01 0.01% 0.00% -0.01% -0.15% 2017-08-18
Italy 7Y 1.49 0.00 0.00% 0.06% -0.08% 0.89% 2017-08-18

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 7.79 0.01 0.01% 0.03% 0.00% -0.54% 2017-08-18
Russia 1M 8.91 0.00 0.00% -0.05% -0.03% -1.87% 2017-08-18
Russia 52W 7.80 0.06 -0.06% -0.04% -0.21% -1.55% 2017-08-18
Russia 20Y 8.11 0.00 0.00% -0.01% 0.07% -0.48% 2017-08-18
روسیه 2Y 7.81 0.04 0.04% -0.14% -0.29% -1.27% 2017-08-18
Russia 3M 8.84 0.00 0.00% -0.02% -0.03% -2.05% 2017-08-18
Russia 3Y 7.80 0.04 -0.04% -0.13% -0.23% -1.21% 2017-08-18
Russia 5Y 7.88 0.02 0.02% -0.05% -0.13% -0.81% 2017-08-18
Russia 6M 8.74 0.00 0.00% 0.00% -0.04% -2.15% 2017-08-18
Russia 7Y 7.91 0.01 -0.01% -0.05% -0.12% -0.51% 2017-08-18

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australia 52W 1.66 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% 0.24% 2017-08-18
Australia 20Y 3.15 0.02 -0.02% 0.03% -0.12% 0.70% 2017-08-18
استرالیا 2Y 1.81 0.01 -0.01% 0.03% -0.11% 0.38% 2017-08-18
Australia 30Y 3.47 0.02 -0.02% 0.02% -0.12% 0.22% 2017-08-18
Australia 3Y 1.98 0.01 -0.01% 0.03% -0.11% 0.58% 2017-08-18
Australia 5Y 2.17 0.01 -0.01% 0.03% -0.12% 0.55% 2017-08-18
Australia 7Y 2.46 0.02 -0.02% 0.04% -0.12% 0.68% 2017-08-18
نیوزیلند 2.83 0.00 0.00% -0.33% -0.29% -0.24% 2017-08-18
استرالیا 2.62 0.01 -0.01% 0.03% -0.12% 0.69% 2017-08-18

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Canada 1M 0.69 0.01 0.01% -0.01% 0.01% 0.23% 2017-08-18
Canada 52W 1.12 0.00 0.00% 0.00% 0.04% 0.57% 2017-08-18
Canada 20Y 2.22 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.55% 2017-08-18
کانادا 2Y 1.24 0.01 0.01% 0.03% 0.02% 0.67% 2017-08-18
Canada 30Y 2.29 0.00 0.00% -0.01% 0.03% 0.60% 2017-08-18
Canada 3M 0.73 0.00 0.00% 0.02% 0.03% 0.24% 2017-08-18
Canada 3Y 1.33 0.01 0.01% 0.02% -0.05% 0.75% 2017-08-18
Canada 5Y 1.49 0.02 0.02% 0.02% -0.04% 0.81% 2017-08-18
Canada 6M 0.90 0.00 0.00% -0.01% 0.02% 0.38% 2017-08-18
Canada 7Y 1.68 0.02 0.02% 0.03% -0.03% 0.86% 2017-08-18
کانادا 1.87 0.00 0.00% 0.02% -0.03% 0.79% 2017-08-18

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.65 0.02 0.02% 0.01% 0.22% 0.67% 2017-08-18
China 20Y 4.16 0.12 0.12% 0.09% 0.20% 1.06% 2017-08-18
چین 2Y 3.46 0.01 0.01% 0.01% -0.03% 1.14% 2017-08-18
China 30Y 4.10 0.03 -0.03% -0.06% 0.10% 0.85% 2017-08-17
China 3Y 3.51 0.00 0.00% 0.02% 0.00% 1.12% 2017-08-18
China 52W 3.24 0.10 -0.10% -0.14% -0.19% 1.12% 2017-08-18
China 5Y 3.60 0.02 0.02% -0.01% 0.03% 1.06% 2017-08-18
China 7Y 3.70 0.01 0.01% 0.01% 0.05% 0.97% 2017-08-18

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 6.51 0.17 0.17% 0.17% 0.18% -0.32% 2017-08-18
هند 2Y 6.35 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% -0.49% 2017-08-18
India 30Y 7.09 0.00 0.00% 0.01% 0.03% -0.19% 2017-08-18
India 3M 6.12 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% -0.44% 2017-08-18
India 3Y 6.40 0.01 0.01% 0.02% -0.06% -0.48% 2017-08-18
India 52W 6.24 0.03 -0.03% -0.02% -0.14% -0.59% 2017-08-18
India 5Y 6.49 4.65 4.65% 0.00% -0.04% -0.54% 2017-08-18
India 6M 6.22 0.02 0.02% -0.01% 0.01% -0.48% 2017-08-18
India 7Y 6.73 3.98 3.98% 0.01% -0.03% -0.38% 2017-08-18

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Brazil 52W 7.84 0.05 -0.05% -0.07% -0.52% -5.47% 2017-08-18
برزیل 2Y 8.48 0.05 -0.05% -0.06% -0.24% -3.94% 2017-08-18
Brazil 3M 8.68 0.03 -0.03% -0.13% -0.46% -5.49% 2017-08-18
Brazil 3Y 9.18 0.08 -0.08% 0.07% -0.09% -2.92% 2017-08-18
Brazil 5Y 9.85 0.05 -0.05% -0.07% 0.07% -1.99% 2017-08-18
Brazil 6M 8.01 0.11 -0.11% -0.19% -0.62% -5.97% 2017-08-18
برزیل 10.11 0.01 -0.01% -0.06% 0.02% -1.68% 2017-08-18

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
South Africa 3M 5.95 0.55 -0.55% -0.60% -0.55% -1.70% 2017-08-17
آفریقای جنوبی 8.54 0.03 0.03% -0.12% -0.16% -0.75% 2017-08-18
South Africa 20Y 9.52 0.03 0.03% -0.13% -0.05% 0.51% 2017-08-18
آفریقای جنوبی 2Y 7.07 0.01 0.01% -0.07% -0.36% -0.40% 2017-08-18
South Africa 30Y 9.73 0.02 0.02% -0.15% -0.07% 0.58% 2017-08-18
South Africa 3Y 7.30 0.02 0.02% -0.11% -0.22% -0.34% 2017-08-18
South Africa 5Y 7.45 0.02 0.02% -0.11% -0.20% -0.36% 2017-08-18

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 6.90 0.01 -0.01% 0.00% -0.03% 0.06% 2017-08-18
Indonesia 1M 5.62 0.00 0.00% -0.08% -0.13% -0.15% 2017-08-18
Indonesia 52W 5.81 0.05 -0.05% -0.26% -0.01% -0.60% 2017-08-18
Indonesia 20Y 7.54 0.02 -0.02% -0.04% -0.11% 0.22% 2017-08-18
Indonesia 30Y 7.87 0.02 -0.02% -0.01% -0.12% 0.21% 2017-08-18
Indonesia 3M 5.25 0.00 0.00% 0.18% -0.18% -0.55% 2017-08-18
Indonesia 3Y 6.60 0.02 0.02% 0.01% -0.16% 0.02% 2017-08-18
Indonesia 5Y 6.62 0.02 -0.02% -0.02% -0.16% 0.00% 2017-08-18
Indonesia 6M 5.43 0.00 0.00% 0.03% -0.20% -0.56% 2017-08-18

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2.31 0.01 -0.01% 0.03% 0.17% 0.51% 2017-08-18
South Korea 52W 1.47 0.01 -0.01% 0.01% 0.01% 0.20% 2017-08-18
South Korea 20Y 2.39 0.01 0.01% 0.03% 0.09% 0.89% 2017-08-18
کره جنوبی 2Y 1.70 0.01 -0.01% -0.02% 0.04% 0.45% 2017-08-18
South Korea 30Y 2.37 0.01 0.01% 0.02% 0.08% 0.86% 2017-08-18
South Korea 3Y 1.78 0.03 -0.03% -0.02% 0.03% 0.55% 2017-08-18
South Korea 5Y 2.00 0.02 -0.02% -0.01% 0.05% 0.74% 2017-08-18

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Greece 1M 2.10 0.19 -0.19% -0.02% 0.12% -1.29% 2017-08-18
Greece 20Y 6.81 0.00 0.00% 0.07% 0.32% -1.04% 2017-08-18
یونان 2Y 3.31 0.01 -0.01% -0.06% -0.11% -3.59% 2017-08-18
Greece 3M 2.08 0.03 0.03% 0.00% -0.07% -1.23% 2017-08-18
Greece 6M 2.13 0.02 0.02% 0.02% -0.17% -1.03% 2017-08-18
یونان 5.64 0.00 0.00% -2.20% -1.37% -5.68% 2017-08-18

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Portugal 52W -0.28 0.00 0.00% 0.02% -0.01% -0.31% 2017-08-18
Portugal 20Y 3.50 0.01 -0.01% -0.05% -0.20% -0.15% 2017-08-18
پرتغال 2Y 0.04 0.05 0.05% 0.00% -0.04% -0.66% 2017-08-18
Portugal 30Y 3.75 0.00 0.00% -0.05% -0.17% -0.08% 2017-08-18
Portugal 3M -0.30 0.01 0.01% 0.02% -0.01% -0.21% 2017-08-18
Portugal 3Y 0.16 0.03 0.03% -0.01% -0.13% -0.98% 2017-08-18
Portugal 5Y 1.08 0.01 0.01% -0.07% -0.20% -0.84% 2017-08-18
Portugal 6M -0.30 0.00 0.00% -0.01% 0.00% -0.29% 2017-08-18
Portugal 7Y 1.84 0.01 -0.01% -0.08% -0.26% -0.83% 2017-08-18
پرتغال 2.77 0.01 0.01% -0.08% -0.28% -0.27% 2017-08-18

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.09 0.00 0.00% -0.05% 0.09% -0.36% 2017-08-18
1M 0.14 0.01 0.01% -0.02% -0.02% -0.05% 2017-08-18
3M 0.19 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.07% 2017-08-18
6M 0.20 0.00 0.00% 0.00% -0.06% -0.10% 2017-08-18
52W 0.25 0.01 0.01% 0.01% -0.05% 0.08% 2017-08-18
2Y 0.23 0.00 0.00% 0.15% 0.09% -0.11% 2017-08-18
3Y 0.26 0.01 0.01% 0.03% -0.07% 0.11% 2017-08-18
5Y 0.51 0.01 0.01% 0.04% -0.08% 0.27% 2017-08-18
7Y 0.75 0.00 0.00% 0.03% -0.09% 0.33% 2017-08-18
20Y 1.65 0.00 0.00% 0.05% -0.09% 0.41% 2017-08-18
30Y 1.76 0.01 0.01% 0.04% -0.07% 0.39% 2017-08-18
آلمان 0.41 0.00 0.00% -0.01% 0.09% 0.24% 2017-08-18
Germany 1M -0.70 0.06 0.06% 0.19% 0.13% 0.10% 2017-08-18
Germany 3M -0.71 0.00 0.00% 0.02% -0.04% 0.08% 2017-08-18
Germany 6M -0.73 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% -0.13% 2017-08-18
Germany 52W -0.69 0.01 -0.01% 0.02% -0.01% -0.07% 2017-08-18
آلمان 2Y -0.70 0.01 0.01% 0.02% -0.06% -0.09% 2017-08-18
Germany 3Y -0.63 0.01 -0.01% 0.01% -0.10% -0.01% 2017-08-18
Germany 5Y -0.26 0.00 0.00% 0.04% -0.13% 0.23% 2017-08-18
Germany 7Y -0.04 0.01 -0.01% 0.03% -0.14% 0.37% 2017-08-18
Germany 30Y 1.16 0.03 -0.03% 0.04% -0.12% 0.69% 2017-08-18
بلغارستان 1.75 0.00 0.00% -0.25% -0.30% -0.85% 2017-08-18
کرواسی 2.84 0.00 0.00% -0.27% -0.34% -0.83% 2017-08-18
جمهوری چک 0.88 0.01 0.01% 0.40% 0.51% 0.39% 2017-08-18
Euro Area EFSF -0.45 0.00 0.00% -0.07% -0.05% -0.30% 2017-08-18
اتریش 0.60 0.01 -0.01% 0.28% 0.33% 0.38% 2017-08-18
بلژیک 0.71 0.03 -0.03% -0.08% -0.09% 0.16% 2017-08-18
Italy 1M -0.42 0.01 0.01% -0.02% 0.04% -0.10% 2017-08-18
Italy 52W -0.34 0.02 -0.02% 0.00% -0.01% -0.14% 2017-08-18
Italy 20Y 2.72 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 1.04% 2017-08-18
ایتالیا 2Y -0.11 0.01 -0.01% 0.06% 0.00% -0.05% 2017-08-18
Italy 30Y 3.16 0.00 0.00% -0.01% -0.12% 1.04% 2017-08-18
Italy 3M -0.49 0.01 -0.01% -0.08% -0.06% -0.17% 2017-08-18
Italy 3Y 0.15 0.01 -0.01% -0.02% -0.11% 0.15% 2017-08-18
Italy 5Y 0.82 0.01 -0.01% 0.10% -0.04% 0.58% 2017-08-18
Italy 7Y 1.49 0.00 0.00% 0.06% -0.08% 0.89% 2017-08-18
ایسلند 4.97 0.03 0.03% -0.23% -0.26% -1.39% 2017-08-18
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 2017-08-18
لیتوانی 0.85 0.00 0.00% 0.40% 0.45% 0.45% 2017-08-18
لهستان 3.32 0.04 -0.04% 0.10% 0.02% 0.35% 2017-08-18
رومانی 3.94 0.00 0.00% 0.79% 0.90% 0.39% 2017-08-18
روسیه 7.79 0.01 0.01% 0.03% 0.00% -0.54% 2017-08-18
Russia 1M 8.91 0.00 0.00% -0.05% -0.03% -1.87% 2017-08-18
Russia 52W 7.80 0.06 -0.06% -0.04% -0.21% -1.55% 2017-08-18
Russia 20Y 8.11 0.00 0.00% -0.01% 0.07% -0.48% 2017-08-18
روسیه 2Y 7.81 0.04 0.04% -0.14% -0.29% -1.27% 2017-08-18
Russia 3M 8.84 0.00 0.00% -0.02% -0.03% -2.05% 2017-08-18
Russia 3Y 7.80 0.04 -0.04% -0.13% -0.23% -1.21% 2017-08-18
Russia 5Y 7.88 0.02 0.02% -0.05% -0.13% -0.81% 2017-08-18
Russia 6M 8.74 0.00 0.00% 0.00% -0.04% -2.15% 2017-08-18
Russia 7Y 7.91 0.01 -0.01% -0.05% -0.12% -0.51% 2017-08-18
اسلواکی 0.23 0.01 -0.01% 0.04% 0.10% 0.21% 2017-08-18
اسلوونی 1.04 0.01 -0.01% 0.26% 0.41% 0.42% 2017-08-18
ترکیه 10.49 0.01 -0.01% 0.09% 0.01% 0.44% 2017-08-18
دانمارک 0.54 0.02 -0.02% 0.27% 0.36% 0.24% 2017-08-18
فنلاند 0.43 0.01 -0.01% 0.14% 0.23% 0.09% 2017-08-18
France 1M -0.60 0.01 -0.01% 0.03% -0.07% -0.08% 2017-08-18
France 52W -0.56 0.00 0.00% -0.01% -0.03% 0.02% 2017-08-18
France 20Y 1.39 0.03 -0.03% 0.04% -0.06% 0.62% 2017-08-18
فرانسه 2Y -0.56 0.02 -0.02% 0.04% -0.05% 0.00% 2017-08-18
France 30Y 1.77 0.02 -0.02% 0.05% -0.05% 0.82% 2017-08-18
France 3M -0.62 0.00 0.00% 0.00% -0.04% 0.02% 2017-08-18
France 3Y -0.47 0.01 0.01% 0.03% -0.08% 0.08% 2017-08-18
France 5Y -0.14 0.01 -0.01% 0.02% -0.11% 0.24% 2017-08-18
France 6M -0.63 0.00 0.00% -0.01% -0.10% -0.04% 2017-08-18
France 7Y 0.16 0.01 -0.01% 0.03% -0.11% 0.40% 2017-08-18
Greece 1M 2.10 0.19 -0.19% -0.02% 0.12% -1.29% 2017-08-18
Greece 20Y 6.81 0.00 0.00% 0.07% 0.32% -1.04% 2017-08-18
یونان 2Y 3.31 0.01 -0.01% -0.06% -0.11% -3.59% 2017-08-18
Greece 3M 2.08 0.03 0.03% 0.00% -0.07% -1.23% 2017-08-18
Greece 6M 2.13 0.02 0.02% 0.02% -0.17% -1.03% 2017-08-18
مجارستان 3.18 0.01 -0.01% 0.08% 0.13% -0.17% 2017-08-18
ایرلند 0.74 0.02 -0.02% 0.11% 0.19% 0.01% 2017-08-18
نروژ 1.58 0.03 -0.03% -0.03% -0.02% 0.15% 2017-08-18
سوئد 0.63 0.02 -0.02% 0.06% 0.07% -0.16% 2017-08-18
Portugal 52W -0.28 0.00 0.00% 0.02% -0.01% -0.31% 2017-08-18
Portugal 20Y 3.50 0.01 -0.01% -0.05% -0.20% -0.15% 2017-08-18
پرتغال 2Y 0.04 0.05 0.05% 0.00% -0.04% -0.66% 2017-08-18
Portugal 30Y 3.75 0.00 0.00% -0.05% -0.17% -0.08% 2017-08-18
Portugal 3M -0.30 0.01 0.01% 0.02% -0.01% -0.21% 2017-08-18
Portugal 3Y 0.16 0.03 0.03% -0.01% -0.13% -0.98% 2017-08-18
Portugal 5Y 1.08 0.01 0.01% -0.07% -0.20% -0.84% 2017-08-18
Portugal 6M -0.30 0.00 0.00% -0.01% 0.00% -0.29% 2017-08-18
Portugal 7Y 1.84 0.01 -0.01% -0.08% -0.26% -0.83% 2017-08-18
سوئیس -0.12 0.02 -0.02% -0.06% 0.12% 0.15% 2017-08-18
فرانسه 0.71 0.00 0.00% 0.03% -0.09% 0.53% 2017-08-18
یونان 5.64 0.00 0.00% -2.20% -1.37% -5.68% 2017-08-18
هلند 0.54 0.00 0.00% -0.09% -0.02% 0.15% 2017-08-18
اسپانیا 1.56 0.00 0.00% -0.07% -0.04% -0.01% 2017-08-18
پرتغال 2.77 0.01 0.01% -0.08% -0.28% -0.27% 2017-08-18
ایتالیا 2.03 0.01 0.01% 0.00% -0.16% 0.90% 2017-08-18

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.1939 0.00 0.00% 0.01% -0.08% 0.61% 2017-08-18
1M 0.96 0.00 0.00% -0.04% -0.04% 0.68% 2017-08-18
3M 1.01 0.01 0.01% -0.03% -0.10% 0.71% 2017-08-18
6M 1.11 0.00 0.00% -0.04% -0.01% 0.73% 2017-08-18
52W 1.22 0.00 0.00% -0.02% 0.04% 0.75% 2017-08-18
2Y 1.31 0.00 0.00% -0.08% -0.02% 0.69% 2017-08-18
3Y 1.47 0.00 0.00% 0.02% -0.05% 0.60% 2017-08-18
5Y 1.76 0.00 0.00% -0.13% 0.00% 0.81% 2017-08-18
7Y 2.01 0.01 -0.01% 0.01% -0.07% 0.58% 2017-08-18
20Y Bond 2.54 0.00 0.00% -0.12% -0.16% 0.63% 2017-08-18
30Y 2.78 0.01 -0.01% -0.01% -0.07% 0.49% 2017-08-18
کانادا 1.87 0.00 0.00% 0.02% -0.03% 0.79% 2017-08-18
مکزیک 6.84 0.00 0.00% -0.36% -0.39% 0.64% 2017-08-18
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% -0.14% -0.15% -0.15% 2017-08-18
برزیل 10.11 0.01 -0.01% -0.06% 0.02% -1.68% 2017-08-18
آرژانتین 4.43 0.11 -0.11% 0.08% -0.20% 1.12% 2017-08-18
Argentina 20Y 4.75 0.02 -0.02% -0.09% 0.02% 0.49% 2017-08-18
Argentina 3Y 4.20 0.02 0.02% -0.04% -0.37% 0.72% 2017-08-18
شیلی 4.32 0.01 -0.01% 0.03% 0.15% -0.24% 2017-08-18
کلمبیا 6.74 0.00 0.00% -0.68% -0.34% -1.22% 2017-08-18
Canada 1M 0.69 0.01 0.01% -0.01% 0.01% 0.23% 2017-08-18
Canada 52W 1.12 0.00 0.00% 0.00% 0.04% 0.57% 2017-08-18
Canada 20Y 2.22 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.55% 2017-08-18
کانادا 2Y 1.24 0.01 0.01% 0.03% 0.02% 0.67% 2017-08-18
Canada 30Y 2.29 0.00 0.00% -0.01% 0.03% 0.60% 2017-08-18
Canada 3M 0.73 0.00 0.00% 0.02% 0.03% 0.24% 2017-08-18
Canada 3Y 1.33 0.01 0.01% 0.02% -0.05% 0.75% 2017-08-18
Canada 5Y 1.49 0.02 0.02% 0.02% -0.04% 0.81% 2017-08-18
Canada 6M 0.90 0.00 0.00% -0.01% 0.02% 0.38% 2017-08-18
Canada 7Y 1.68 0.02 0.02% 0.03% -0.03% 0.86% 2017-08-18
Brazil 52W 7.84 0.05 -0.05% -0.07% -0.52% -5.47% 2017-08-18
برزیل 2Y 8.48 0.05 -0.05% -0.06% -0.24% -3.94% 2017-08-18
Brazil 3M 8.68 0.03 -0.03% -0.13% -0.46% -5.49% 2017-08-18
Brazil 3Y 9.18 0.08 -0.08% 0.07% -0.09% -2.92% 2017-08-18
Brazil 5Y 9.85 0.05 -0.05% -0.07% 0.07% -1.99% 2017-08-18
Brazil 6M 8.01 0.11 -0.11% -0.19% -0.62% -5.97% 2017-08-18
Peru 9y 5.25 0.00 0.00% -0.45% -0.48% -0.85% 2017-08-18

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.03 0.00 0.00% -0.05% -0.04% 0.33% 2017-08-18
Japan 1M -0.08 0.03 -0.03% -0.01% -0.03% 0.05% 2017-08-18
Japan 3M -0.13 0.03 -0.03% -2.72% -0.02% 0.10% 2017-08-18
Japan 6M -0.13 0.03 -0.03% -0.01% -0.05% 0.11% 2017-08-18
Japan 52W -0.12 0.01 -0.01% -1.84% -0.01% 0.09% 2017-08-18
ژاپن 2Y -0.13 0.01 -0.01% -0.02% -0.02% 0.08% 2017-08-18
Japan 3Y -0.11 0.01 -0.01% -1.82% -0.03% 0.09% 2017-08-18
Japan 5Y -0.09 0.02 -0.02% -0.02% -0.04% 0.08% 2017-08-18
Japan 7Y -0.05 0.01 -0.01% -0.02% -0.05% 0.13% 2017-08-18
Japan 20Y 0.56 0.01 -0.01% 0.00% -0.03% 0.29% 2017-08-18
Japan 30Y 0.86 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% 0.52% 2017-08-18
مالزی 3.98 0.00 0.00% 0.36% 0.41% 0.11% 2017-08-18
پاکستان 8.10 0.00 0.00% 0.07% 0.07% 0.07% 2017-08-18
Philippine 4.99 0.08 -0.08% 1.00% 1.14% 1.35% 2017-08-18
قطر 3.32 0.02 0.02% % % % 2017-08-04
سنگاپور 2.11 0.05 -0.05% 0.18% 0.24% 0.10% 2017-08-18
کره جنوبی 2.31 0.01 -0.01% 0.03% 0.17% 0.51% 2017-08-18
South Korea 20Y 2.39 0.01 0.01% 0.03% 0.09% 0.89% 2017-08-18
کره جنوبی 2Y 1.70 0.01 -0.01% -0.02% 0.04% 0.45% 2017-08-18
South Korea 30Y 2.37 0.01 0.01% 0.02% 0.08% 0.86% 2017-08-18
South Korea 3Y 1.78 0.03 -0.03% -0.02% 0.03% 0.55% 2017-08-18
South Korea 52W 1.47 0.01 -0.01% 0.01% 0.01% 0.20% 2017-08-18
South Korea 5Y 2.00 0.02 -0.02% -0.01% 0.05% 0.74% 2017-08-18
تایوان 1.05 0.01 -0.01% -0.04% -0.01% 0.19% 2017-08-18
تایلند 2.39 0.02 -0.02% 0.21% 0.13% 0.31% 2017-08-18
ویتنام 5.41 0.00 0.00% -0.56% -0.58% -1.50% 2017-08-18
چین 3.65 0.02 0.02% 0.01% 0.22% 0.67% 2017-08-18
China 20Y 4.16 0.12 0.12% 0.09% 0.20% 1.06% 2017-08-18
چین 2Y 3.46 0.01 0.01% 0.01% -0.03% 1.14% 2017-08-18
China 30Y 4.10 0.03 -0.03% -0.06% 0.10% 0.85% 2017-08-17
China 3Y 3.51 0.00 0.00% 0.02% 0.00% 1.12% 2017-08-18
China 52W 3.24 0.10 -0.10% -0.14% -0.19% 1.12% 2017-08-18
China 5Y 3.60 0.02 0.02% -0.01% 0.03% 1.06% 2017-08-18
China 7Y 3.70 0.01 0.01% 0.01% 0.05% 0.97% 2017-08-18
هنگ کنگ 1.55 0.01 -0.01% 0.51% 0.51% 0.40% 2017-08-18
هند 6.51 0.17 0.17% 0.17% 0.18% -0.32% 2017-08-18
هند 2Y 6.35 0.01 -0.01% 0.00% 0.02% -0.49% 2017-08-18
India 30Y 7.09 0.00 0.00% 0.01% 0.03% -0.19% 2017-08-18
India 3M 6.12 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% -0.44% 2017-08-18
India 3Y 6.40 0.01 0.01% 0.02% -0.06% -0.48% 2017-08-18
India 52W 6.24 0.03 -0.03% -0.02% -0.14% -0.59% 2017-08-18
India 5Y 6.49 4.65 4.65% 0.00% -0.04% -0.54% 2017-08-18
India 6M 6.22 0.02 0.02% -0.01% 0.01% -0.48% 2017-08-18
India 7Y 6.73 3.98 3.98% 0.01% -0.03% -0.38% 2017-08-18
اندونزی 6.90 0.01 -0.01% 0.00% -0.03% 0.06% 2017-08-18
Indonesia 1M 5.62 0.00 0.00% -0.08% -0.13% -0.15% 2017-08-18
Indonesia 20Y 7.54 0.02 -0.02% -0.04% -0.11% 0.22% 2017-08-18
Indonesia 30Y 7.87 0.02 -0.02% -0.01% -0.12% 0.21% 2017-08-18
Indonesia 3M 5.25 0.00 0.00% 0.18% -0.18% -0.55% 2017-08-18
Indonesia 3Y 6.60 0.02 0.02% 0.01% -0.16% 0.02% 2017-08-18
Indonesia 52W 5.81 0.05 -0.05% -0.26% -0.01% -0.60% 2017-08-18
Indonesia 5Y 6.62 0.02 -0.02% -0.02% -0.16% 0.00% 2017-08-18
Indonesia 6M 5.43 0.00 0.00% 0.03% -0.20% -0.56% 2017-08-18
1.77 0.00 0.00% -0.04% -0.05% 0.09% 2017-08-18

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australia 52W 1.66 0.01 -0.01% 0.00% -0.04% 0.24% 2017-08-18
Australia 20Y 3.15 0.02 -0.02% 0.03% -0.12% 0.70% 2017-08-18
استرالیا 2Y 1.81 0.01 -0.01% 0.03% -0.11% 0.38% 2017-08-18
Australia 30Y 3.47 0.02 -0.02% 0.02% -0.12% 0.22% 2017-08-18
Australia 3Y 1.98 0.01 -0.01% 0.03% -0.11% 0.58% 2017-08-18
Australia 5Y 2.17 0.01 -0.01% 0.03% -0.12% 0.55% 2017-08-18
Australia 7Y 2.46 0.02 -0.02% 0.04% -0.12% 0.68% 2017-08-18
نیوزیلند 2.83 0.00 0.00% -0.33% -0.29% -0.24% 2017-08-18
استرالیا 2.62 0.01 -0.01% 0.03% -0.12% 0.69% 2017-08-18

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
South Africa 3M 5.95 0.55 -0.55% -0.60% -0.55% -1.70% 2017-08-17
آفریقای جنوبی 8.54 0.03 0.03% -0.12% -0.16% -0.75% 2017-08-18
South Africa 20Y 9.52 0.03 0.03% -0.13% -0.05% 0.51% 2017-08-18
آفریقای جنوبی 2Y 7.07 0.01 0.01% -0.07% -0.36% -0.40% 2017-08-18
South Africa 30Y 9.73 0.02 0.02% -0.15% -0.07% 0.58% 2017-08-18
South Africa 3Y 7.30 0.02 0.02% -0.11% -0.22% -0.34% 2017-08-18
South Africa 5Y 7.45 0.02 0.02% -0.11% -0.20% -0.36% 2017-08-18
کنیا 12.95 0.00 0.00% -0.55% -0.55% -1.61% 2017-08-18
نیجریه 16.43 0.00 0.00% 0.30% 0.52% 2.23% 2017-08-18