بازار اوراق قرضه

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
ایالات متحده واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 10Y 2.39 0.00 0.00% 0.09% 0.57% 0.16% Dec/06
US 5Y 1.84 0.01 -0.01% 0.06% 0.55% -0.42% Dec/06
US 2Y 1.12 0.00 0.00% 0.03% 0.30% 0.27% Dec/06
US 6M 0.62 0.01 0.01% 0.03% 0.07% 0.09% Dec/06
US 3M 0.49 0.02 -0.02% 0.00% 0.11% 0.32% Dec/05
US 52W 0.79 0.01 -0.01% 0.01% 0.16% 0.34% Dec/06

اروپا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Germany 10Y 0.37 0.04 0.04% 0.17% 0.30% -0.21% Dec/06
UK 10Y 1.42 0.02 0.02% 0.04% 0.22% -0.39% Dec/06
UK 2Y 0.14 0.03 0.03% 0.03% -0.08% -0.44% Dec/06
France 10Y 0.81 0.02 0.02% 0.04% 0.35% -0.09% Dec/06
Italy 10Y 1.94 0.04 -0.04% -0.13% 0.22% 0.39% Dec/06
Russia 10Y 8.73 0.09 -0.09% -0.14% 0.11% 0.10% Dec/05
Spain 10Y 1.49 0.06 -0.06% -0.07% 0.24% -0.13% Dec/06
Netherlands 10Y 0.50 0.03 0.03% 0.10% 0.20% -0.23% Dec/06
Turkey 10Y 11.11 0.04 0.04% 1.12% 1.59% 1.65% Dec/05
Switzerland 10Y -0.11 0.02 0.02% 0.05% 0.23% 0.11% Dec/05
Sweden 10Y 0.63 0.13 0.13% 0.37% 0.34% 0.15% Dec/05
Poland 10Y 3.77 0.18 0.18% 0.72% 0.74% 0.98% Dec/05
Belgium 10Y 0.69 0.01 0.01% 0.29% 0.37% 0.24% Dec/05
Norway 10Y 1.82 0.18 0.18% 0.44% 0.52% 0.62% Dec/05
Austria 10Y 0.58 0.04 -0.04% 0.22% 0.27% 0.32% Dec/05
Denmark 10Y 0.45 0.03 0.03% 0.19% 0.27% 0.16% Dec/05
Finland 10Y 0.51 0.03 0.03% 0.22% 0.32% 0.17% Dec/05
Ireland 10Y 0.87 0.12 -0.12% 0.24% 0.31% 0.13% Dec/05
Greece 10Y 6.74 0.20 0.20% -0.24% -0.56% -1.90% Dec/06
Portugal 10Y 3.64 0.07 -0.07% 0.04% 0.41% 1.21% Dec/06
Czech Republic 10Y 0.57 0.01 -0.01% 0.09% 0.20% 0.08% Dec/05
Romania 10Y 3.55 0.05 0.05% 0.40% 0.51% 0.00% Dec/05
Hungary 10Y 3.63 0.00 0.00% 0.53% 0.58% 0.28% Dec/05
Slovakia Government Bond 10y 0.49 0.11 0.11% 0.31% 0.37% 0.48% Dec/05
Slovenia Government Bond 10y 1.07 0.01 0.01% 0.29% 0.44% 0.45% Dec/05
Croatia 10Y 3.14 0.11 0.11% 0.03% -0.04% -0.53% Dec/05
Bulgaria 10Y 2.20 0.01 -0.01% 0.20% 0.16% -0.40% Dec/05
Lithuania Government Bond 10y 0.85 0.00 0.00% 0.40% 0.45% 0.45% Dec/05
Latvia 10Y 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% Dec/05
Iceland 10Y 5.14 0.17 -0.17% -0.06% -0.09% -1.22% Dec/05
Euro Area EFSF -0.42 0.05 -0.05% -0.04% -0.02% -0.26% Dec/05

امریکا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 10Y 2.39 0.00 0.00% 0.09% 0.57% 0.16% Dec/06
US 5Y 1.84 0.01 -0.01% 0.06% 0.55% -0.42% Dec/06
US 2Y 1.12 0.00 0.00% 0.03% 0.30% 0.27% Dec/06
US 6M 0.62 0.01 0.01% 0.03% 0.07% 0.09% Dec/06
US 3M 0.49 0.02 -0.02% 0.00% 0.11% 0.32% Dec/05
US 52W 0.79 0.01 -0.01% 0.01% 0.16% 0.34% Dec/06
Brazil 10Y 12.06 0.29 -0.29% -0.08% 0.70% -3.52% Dec/05
Canada 10Y 1.64 0.01 0.01% 0.11% 0.36% 0.12% Dec/06
Mexico 10Y 7.28 0.05 -0.05% -0.17% 1.10% 0.99% Dec/06
venezuela Government Bond 10y 10.57 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% Dec/05
Colombia 10Y 7.29 0.21 -0.21% -0.12% 0.22% -0.66% Dec/05
Chile 10Y 4.44 0.17 -0.17% 0.15% 0.27% -0.12% Dec/05
Peru 9y 6.32 0.06 -0.06% 0.63% 0.60% 0.22% Dec/05

آسیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
China 10Y 3.01 0.14 0.14% 0.26% 0.33% -0.22% Dec/05
Japan 10Y 0.02 0.01 0.01% 0.00% 0.10% -0.28% Dec/05
India 10Y 6.20 0.01 -0.01% -0.12% -0.60% -1.55% Dec/06
South Korea 10Y 2.19 0.05 0.05% 0.49% 0.58% 0.55% Dec/05
Indonesia 10Y 8.07 0.05 0.05% 0.83% 0.95% 0.45% Dec/05
Taiwan 10Y 1.18 0.12 -0.12% 0.26% 0.41% 0.39% Dec/05
Thailand 10Y 2.74 0.12 0.12% 0.56% 0.48% 0.66% Dec/05
Malaysia 10Y 4.32 0.01 0.01% 0.69% 0.75% 0.44% Dec/05
Singapore 10Y 2.41 0.09 0.09% 0.48% 0.54% 0.40% Dec/05
10Y
2.26 0.08 0.08% 0.44% 0.44% 0.57% Dec/05
Hong Kong 10Y 1.55 0.17 0.17% 0.51% 0.51% 0.40% Dec/05
Philippine Government Bond 10y 5.23 0.69 0.69% 1.23% 1.37% 1.58% Dec/05
Pakistan 10Y 8.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Dec/05
Vietnam 10Y 6.04 0.02 -0.02% 0.07% 0.06% -0.87% Dec/05

استرالیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australia 10Y 2.82 0.02 -0.02% 0.12% 0.46% -0.13% Dec/06
New Zealand 10Y 3.25 0.00 0.00% 0.15% 0.44% -0.29% Dec/06

افریقا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Nigeria 10Y 16.01 0.27 0.27% 0.92% 0.87% 1.84% Dec/05
South Africa Government Bond 10Y 8.97 0.02 -0.02% 0.32% 0.28% -0.31% Dec/05
Kenya 10Y 14.46 1.00 1.00% 0.96% 0.96% -0.10% Dec/05