بازار اوراق قرضه

شاخص های اقتصادی
قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.9828 0.00 0.00% 0.03% 0.21% 0.70% 2018-04-27
10Y 1.50 0.04 -0.04% -0.02% 0.05% 0.50% 2018-04-26
ژاپن 0.0560 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 2018-04-27
آلمان 0.59 0.00 0.00% -0.01% 0.09% 0.27% 2018-04-26
ایتالیا 1.75 0.03 0.00% -0.03% -0.13% -0.53% 2018-04-26
کانادا 2.35 0.02 -0.02% 0.03% 0.21% 0.77% 2018-04-26
فرانسه 0.82 0.00 0.00% -0.01% 0.09% 0.04% 2018-04-26
یونان 3.94 0.29 -0.03% -0.53% -0.77% -2.43% 2018-04-26
هند 7.76 0.02 0.02% 0.13% 0.42% 0.81% 2018-04-26
استرالیا 2.84 0.01 0.01% 0.01% 0.24% 0.24% 2018-04-27
اسپانیا 1.27 0.03 -0.03% -0.01% 0.04% -0.38% 2018-04-26
پرتغال 1.69 0.03 -0.03% 0.03% 0.03% -1.79% 2018-04-26
سوئیس 0.16 0.01 0.01% 0.11% 0.16% 0.25% 2018-04-25
هلند 0.73 0.05 -0.05% -0.01% 0.19% 0.19% 2018-04-26
نیوزیلند 2.88 0.00 0.00% 0.02% 0.14% -0.16% 2018-04-27
برزیل 9.84 0.03 0.03% 0.26% 0.35% -0.56% 2018-04-26
مکزیک 7.55 0.01 -0.01% 0.08% 0.17% 0.28% 2018-04-26

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.9828 0.00 0.00% 0.03% 0.21% 0.70% 2018-04-27
1M 1.65 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% 0.96% 2018-04-25
3M 1.85 0.01 -0.01% 0.04% 0.11% 1.05% 2018-04-25
6M 2.01 0.01 0.01% 0.01% 0.08% 1.03% 2018-04-27
52W 2.23 0.01 0.01% 0.04% 0.11% 1.16% 2018-04-27
2Y 2.48 0.00 0.00% 0.02% 0.20% 1.20% 2018-04-27
3Y 2.64 0.01 0.01% 0.06% 0.20% 1.20% 2018-04-25
5Y 2.81 0.00 0.00% 0.01% 0.22% 1.00% 2018-04-27
7Y 2.97 0.04 0.04% 0.14% 0.20% 0.87% 2018-04-25
20Y 3.24 0.04 0.04% 0.17% 0.13% 0.28% 2018-04-25
30Y 3.21 0.04 0.04% 0.16% 0.14% 0.24% 2018-04-25

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.50 0.04 -0.04% -0.02% 0.05% 0.50% 2018-04-26
1M 0.53 0.01 -0.01% 0.04% 0.24% 0.40% 2018-04-25
3M 0.58 0.01 -0.01% 0.01% 0.16% 0.40% 2018-04-25
6M 0.64 0.00 0.00% 0.00% 0.09% 0.44% 2018-04-25
52W 0.79 0.01 0.01% 0.03% 0.02% 0.75% 2018-04-25
3Y 0.93 0.00 0.01% 0.04% -0.02% 0.74% 2018-04-26
5Y 1.23 0.01 0.02% 0.09% 0.03% 0.72% 2018-04-26
7Y 1.33 0.02 -0.02% 0.07% 0.05% 0.57% 2018-04-26
20Y 1.91 0.01 -0.01% 0.10% 0.16% 0.28% 2018-04-25
30Y 1.89 0.03 -0.03% 0.07% 0.14% 0.17% 2018-04-26

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.0560 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 2018-04-27
Japan 1M -0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.04% -0.03% 2018-04-25
Japan 3M -0.15 0.00 -0.05% -0.05% 0.01% -0.01% 2018-04-26
Japan 6M -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 2018-04-26
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 0.07% 2018-04-26
ژاپن 2Y -0.13 0.00 0.00% 0.02% 0.03% 0.08% 2018-04-26
Japan 3Y -0.12 0.00 0.00% 0.01% 0.02% 0.06% 2018-04-26
Japan 5Y -0.10 0.00 0.00% 0.01% 0.02% 0.06% 2018-04-26
Japan 7Y -0.0260 0.00 0.00% 0.03% 0.05% 0.08% 2018-04-26
Japan 20Y 0.55 0.01 0.01% 0.04% 0.03% -0.01% 2018-04-26
Japan 30Y 0.75 0.01 0.00% 0.05% 0.01% -0.03% 2018-04-26

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.59 0.00 0.00% -0.01% 0.09% 0.27% 2018-04-26
Germany 1M -0.74 0.01 0.01% 0.02% 0.08% 0.12% 2018-04-26
Germany 3M -0.68 0.00 0.00% 0.01% 0.09% 0.22% 2018-04-26
Germany 6M -0.66 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.15% 2018-04-26
Germany 52W -0.63 0.00 0.00% 0.02% 0.04% 0.08% 2018-04-26
آلمان 2Y -0.55 0.00 -0.01% 0.02% 0.05% 0.19% 2018-04-26
Germany 3Y -0.41 0.01 -0.01% 0.02% 0.03% 0.26% 2018-04-26
Germany 5Y -0.03 0.03 -0.03% 0.04% 0.04% 0.36% 2018-04-26
Germany 7Y 0.2210 0.04 0.00% 0.06% 0.06% 0.33% 2018-04-26
Germany 30Y 1.25 0.05 -0.05% 0.06% 0.08% 0.15% 2018-04-26

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 0.82 0.00 0.00% -0.01% 0.09% 0.04% 2018-04-26
France 1M -0.57 0.00 -0.01% 0.00% 0.13% -0.02% 2018-04-26
France 52W -0.55 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -0.01% 2018-04-26
France 20Y 1.36 0.01 0.01% 0.09% 0.10% -0.12% 2018-04-25
فرانسه 2Y -0.45 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.10% 2018-04-25
France 30Y 1.64 0.04 -0.04% 0.04% 0.05% -0.17% 2018-04-26
France 3M -0.57 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 2018-04-26
France 3Y -0.31 0.00 0.00% 0.02% -0.01% 0.14% 2018-04-25
France 5Y 0.07 0.01 0.01% 0.04% 0.07% 0.17% 2018-04-26
France 6M -0.56 0.00 0.00% 0.01% 0.06% -0.02% 2018-04-26
France 7Y 0.39 0.03 -0.03% 0.05% 0.03% 0.12% 2018-04-26

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 1.75 0.03 0.00% -0.03% -0.13% -0.53% 2018-04-26
Italy 1M -0.51 0.05 0.05% 0.04% 0.36% 0.05% 2018-04-25
Italy 52W -0.39 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.11% 2018-04-25
Italy 20Y 2.57 0.01 0.01% 0.02% -0.15% -0.30% 2018-04-25
ایتالیا 2Y -0.19 0.02 -0.02% 0.08% 0.01% -0.17% 2018-04-26
Italy 30Y 2.83 0.03 -0.03% 0.02% -0.13% -0.52% 2018-04-26
Italy 3M -0.46 0.02 0.02% -0.01% -0.01% -0.09% 2018-04-26
Italy 3Y -0.0020 0.00 0.00% 0.01% -0.07% -0.28% 2018-04-25
Italy 5Y 0.63 0.02 -0.02% 0.01% -0.17% -0.41% 2018-04-26
Italy 6M -0.42 0.02 -0.02% 0.01% 0.02% -0.11% 2018-04-26
Italy 7Y 1.27 0.01 0.01% 0.15% -0.06% -0.42% 2018-04-25

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 7.31 0.03 0.03% -0.07% 0.26% -0.30% 2018-04-26
Russia 1M 7.05 0.00 0.00% -0.01% 0.02% -2.52% 2018-04-26
Russia 52W 6.46 0.02 -0.02% -0.11% 0.40% -1.89% 2018-04-26
Russia 20Y 7.61 0.02 0.02% 0.00% 0.24% -0.51% 2018-04-26
روسیه 2Y 6.76 0.00 0.00% -0.18% 0.48% -1.35% 2018-04-26
Russia 3M 7.07 0.00 0.00% -0.01% 0.18% -2.41% 2018-04-25
Russia 3Y 6.91 0.01 0.01% -0.09% 0.36% -1.21% 2018-04-26
Russia 5Y 6.88 0.01 -0.01% -0.15% 0.30% -0.90% 2018-04-26
Russia 6M 7.05 0.00 0.00% -0.01% 0.30% -2.34% 2018-04-25
Russia 7Y 7.16 0.04 0.04% 0.04% 0.39% -0.62% 2018-04-26

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.84 0.01 0.01% 0.01% 0.24% 0.24% 2018-04-27
Australia 52W 2.00 0.02 0.02% -0.03% 0.01% 0.38% 2018-04-26
Australia 20Y 3.24 0.03 0.03% 0.08% 0.20% 0.01% 2018-04-26
استرالیا 2Y 2.13 0.01 0.01% 0.00% 0.08% 0.46% 2018-04-26
Australia 30Y 3.44 0.03 0.03% 0.09% 0.19% -0.11% 2018-04-26
Australia 3Y 2.26 0.02 0.02% 0.02% 0.12% 0.45% 2018-04-26
Australia 5Y 2.51 0.02 0.02% 0.05% 0.15% 0.39% 2018-04-26
Australia 7Y 2.74 0.03 0.03% 0.10% 0.21% 0.37% 2018-04-26
نیوزیلند 2.88 0.00 0.00% 0.02% 0.14% -0.16% 2018-04-27

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 2.35 0.02 -0.02% 0.03% 0.21% 0.77% 2018-04-26
Canada 1M 1.17 0.00 0.00% -0.01% 0.09% 0.66% 2018-04-26
Canada 52W 1.64 0.00 0.00% -0.02% -0.02% 1.00% 2018-04-26
Canada 20Y 2.43 0.03 0.02% 0.06% 0.10% 0.33% 2018-04-26
کانادا 2Y 1.91 0.02 -0.02% 0.02% 0.03% 1.19% 2018-04-26
Canada 30Y 2.44 0.03 -0.03% 0.05% 0.09% 0.28% 2018-04-26
Canada 3M 1.19 0.01 -0.01% -0.02% 0.09% 0.67% 2018-04-26
Canada 3Y 2.04 0.01 0.01% 0.01% 0.04% 1.22% 2018-04-25
Canada 5Y 2.16 0.03 0.01% 0.02% 0.06% 1.15% 2018-04-26
Canada 6M 1.33 0.01 -0.01% -0.05% 0.03% 0.77% 2018-04-26
Canada 7Y 2.28 0.01 0.01% 0.07% 0.13% 1.03% 2018-04-26

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.63 0.01 0.01% 0.11% -0.14% 0.15% 2018-04-25
China 52W 3.01 0.01 0.01% -0.08% -0.27% -0.15% 2018-04-25
China 20Y 3.97 0.04 0.04% -0.02% -0.08% 0.05% 2018-04-26
چین 2Y 3.25 0.02 0.02% 0.04% -0.24% -0.01% 2018-04-26
China 30Y 4.10 0.03 0.03% -0.03% -0.08% 0.17% 2018-04-26
China 3Y 2.97 0.01 -0.02% -0.15% -0.56% -0.30% 2018-04-26
China 5Y 3.20 0.00 0.00% -0.12% -0.43% -0.14% 2018-04-26
China 7Y 3.61 0.08 0.00% 0.02% -0.15% 0.11% 2018-04-26

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 7.76 0.02 0.02% 0.13% 0.42% 0.81% 2018-04-26
India 52W 6.76 0.01 -0.01% 0.17% 0.14% 0.13% 2018-04-26
هند 2Y 7.25 0.01 0.01% 0.28% 0.33% 0.60% 2018-04-25
India 30Y 8.01 0.00 -0.04% 0.27% 0.09% 0.54% 2018-04-26
India 3M 6.22 0.06 0.06% 0.15% 0.06% 0.02% 2018-04-26
India 3Y 7.49 0.03 0.03% 0.29% 0.33% 0.70% 2018-04-26
India 5Y 7.73 0.02 0.02% 0.30% 0.30% 0.70% 2018-04-25
India 6M 6.37 0.03 -0.04% 0.09% 0.01% 0.08% 2018-04-26
India 7Y 7.85 0.05 0.05% 0.17% 0.13% 0.80% 2018-04-25

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 9.84 0.03 0.03% 0.26% 0.35% -0.56% 2018-04-26
Brazil 52W 6.33 0.03 0.03% 0.04% -0.01% -3.03% 2018-04-25
برزیل 2Y 7.17 0.06 0.05% 0.01% -0.17% -2.33% 2018-04-26
Brazil 3M 6.17 0.03 -0.03% -0.03% -0.03% -4.49% 2018-04-25
Brazil 3Y 8.30 0.07 -0.07% 0.03% 0.02% -1.26% 2018-04-26
Brazil 5Y 8.95 0.08 -0.08% 0.09% 0.15% -0.99% 2018-04-26
Brazil 6M 6.17 0.01 0.01% 0.01% -0.03% -3.70% 2018-04-25

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.21 0.09 0.06% 0.18% 0.29% -0.53% 2018-04-26
South Africa 20Y 9.00 0.11 -0.11% 0.15% 0.30% -0.45% 2018-04-26
آفریقای جنوبی 2Y 7.11 0.09 -0.09% 0.21% 0.46% -0.37% 2018-04-26
South Africa 30Y 9.18 0.03 0.03% 0.24% 0.40% -0.50% 2018-04-25
South Africa 3M 6.35 0.00 0.00% 0.00% -0.25% -0.40% 2018-04-26
South Africa 3Y 7.32 0.09 -0.09% 0.19% 0.42% -0.21% 2018-04-26
South Africa 5Y 7.66 0.09 0.02% 0.16% 0.39% -0.04% 2018-04-26

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 7.14 0.14 0.14% 0.50% 0.24% 0.11% 2018-04-26
Indonesia 1M 4.38 0.00 0.00% 0.13% 0.08% -1.33% 2018-04-26
Indonesia 52W 6.06 0.08 -0.08% 0.54% 0.65% -0.15% 2018-04-26
Indonesia 20Y 7.62 0.12 0.12% 0.32% 0.17% -0.10% 2018-04-26
Indonesia 30Y 7.57 0.01 0.01% 0.01% 0.10% -0.40% 2018-04-26
Indonesia 3M 4.60 0.00 0.00% 0.10% -0.05% -0.73% 2018-04-26
Indonesia 3Y 6.22 0.01 -0.01% 0.31% 0.30% -0.49% 2018-04-26
Indonesia 5Y 6.47 0.15 0.15% 0.40% 0.42% -0.21% 2018-04-25
Indonesia 6M 5.23 0.00 0.00% 0.33% 0.43% -0.40% 2018-04-26

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2.75 0.01 -0.01% 0.10% 0.07% 0.55% 2018-04-26
South Korea 52W 1.91 0.02 -0.02% 0.00% -0.06% 0.42% 2018-04-26
South Korea 20Y 2.75 0.01 -0.01% 0.08% 0.06% 0.43% 2018-04-26
کره جنوبی 2Y 2.17 0.00 0.02% 0.05% -0.01% 0.55% 2018-04-26
South Korea 30Y 2.74 0.00 0.00% 0.09% 0.07% 0.37% 2018-04-26
South Korea 3Y 2.24 0.01 -0.01% 0.04% -0.01% 0.56% 2018-04-26
South Korea 5Y 2.52 0.03 0.03% 0.08% 0.06% 0.66% 2018-04-25

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 3.94 0.29 -0.03% -0.53% -0.77% -2.43% 2018-04-26
Greece 1M 1.31 0.28 -0.17% 0.28% 0.18% -1.13% 2018-04-26
Greece 20Y 4.66 0.00 0.00% 0.01% -0.34% -2.18% 2018-04-26
یونان 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -5.24% 2018-04-26
Greece 3M 1.13 0.00 0.00% 0.01% -0.10% -1.32% 2018-04-26
Greece 6M 1.09 0.21 0.21% -0.02% -0.14% -1.38% 2018-04-25

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 1.69 0.03 -0.03% 0.03% 0.03% -1.79% 2018-04-26
Portugal 52W -0.39 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.35% 2018-04-25
Portugal 20Y 2.40 0.03 0.04% 0.08% -0.03% -1.67% 2018-04-26
پرتغال 2Y -0.14 0.02 0.02% 0.07% -0.01% -0.53% 2018-04-25
Portugal 30Y 2.69 0.03 0.04% 0.09% -0.04% -1.61% 2018-04-26
Portugal 3M -0.41 0.01 0.01% 0.00% 0.00% -0.07% 2018-04-26
Portugal 3Y -0.0200 0.05 0.05% 0.08% -0.04% -0.69% 2018-04-25
Portugal 5Y 0.62 0.04 0.04% 0.07% -0.08% -1.39% 2018-04-25
Portugal 6M -1.42 0.00 0.00% -1.07% -1.07% -1.31% 2018-03-15
Portugal 7Y 1.19 0.02 0.02% 0.07% -0.06% -1.54% 2018-04-25

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.50 0.04 -0.04% -0.02% 0.05% 0.50% 2018-04-26
1M 0.53 0.01 -0.01% 0.04% 0.24% 0.40% 2018-04-25
3M 0.58 0.01 -0.01% 0.01% 0.16% 0.40% 2018-04-25
6M 0.64 0.00 0.00% 0.00% 0.09% 0.44% 2018-04-25
52W 0.79 0.01 0.01% 0.03% 0.02% 0.75% 2018-04-25
3Y 0.93 0.00 0.01% 0.04% -0.02% 0.74% 2018-04-26
5Y 1.23 0.01 0.02% 0.09% 0.03% 0.72% 2018-04-26
7Y 1.33 0.02 -0.02% 0.07% 0.05% 0.57% 2018-04-26
20Y 1.91 0.01 -0.01% 0.10% 0.16% 0.28% 2018-04-25
30Y 1.89 0.03 -0.03% 0.07% 0.14% 0.17% 2018-04-26
آلمان 0.59 0.00 0.00% -0.01% 0.09% 0.27% 2018-04-26
Germany 1M -0.74 0.01 0.01% 0.02% 0.08% 0.12% 2018-04-26
Germany 3M -0.68 0.00 0.00% 0.01% 0.09% 0.22% 2018-04-26
Germany 6M -0.66 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.15% 2018-04-26
Germany 52W -0.63 0.00 0.00% 0.02% 0.04% 0.08% 2018-04-26
آلمان 2Y -0.55 0.00 -0.01% 0.02% 0.05% 0.19% 2018-04-26
Germany 3Y -0.41 0.01 -0.01% 0.02% 0.03% 0.26% 2018-04-26
Germany 5Y -0.03 0.03 -0.03% 0.04% 0.04% 0.36% 2018-04-26
Germany 7Y 0.2210 0.04 0.00% 0.06% 0.06% 0.33% 2018-04-26
Germany 30Y 1.25 0.05 -0.05% 0.06% 0.08% 0.15% 2018-04-26
دانمارک 0.60 0.04 -0.04% -0.02% 0.04% -0.01% 2018-04-26
کرواسی 2.23 0.00 0.00% 0.00% -0.07% -0.80% 2018-04-26
ایتالیا 1.75 0.03 0.00% -0.03% -0.13% -0.53% 2018-04-26
Italy 1M -0.51 0.05 0.05% 0.04% 0.36% 0.05% 2018-04-25
Italy 52W -0.39 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.11% 2018-04-25
Italy 20Y 2.57 0.01 0.01% 0.02% -0.15% -0.30% 2018-04-25
ایتالیا 2Y -0.19 0.02 -0.02% 0.08% 0.01% -0.17% 2018-04-26
Italy 30Y 2.83 0.03 -0.03% 0.02% -0.13% -0.52% 2018-04-26
Italy 3M -0.46 0.02 0.02% -0.01% -0.01% -0.09% 2018-04-26
Italy 3Y -0.0020 0.00 0.00% 0.01% -0.07% -0.28% 2018-04-25
Italy 5Y 0.63 0.02 -0.02% 0.01% -0.17% -0.41% 2018-04-26
Italy 7Y 1.27 0.01 0.01% 0.15% -0.06% -0.42% 2018-04-25
ایرلند 1.00 0.03 -0.03% 0.01% 0.07% 0.14% 2018-04-26
رومانی 4.60 0.05 0.04% 0.16% 0.06% 0.72% 2018-04-26
بلغارستان 1.23 0.00 0.00% 0.00% -0.07% -0.53% 2018-04-26
Euro Area EFSF -0.43 0.02 -0.01% -0.01% -0.01% 0.03% 2018-04-26
فنلاند 0.74 0.00 0.00% 0.10% 0.11% 0.33% 2018-04-25
فرانسه 0.82 0.00 0.00% -0.01% 0.09% 0.04% 2018-04-26
France 1M -0.57 0.00 -0.01% 0.00% 0.13% -0.02% 2018-04-26
France 52W -0.55 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -0.01% 2018-04-26
France 20Y 1.36 0.01 0.01% 0.09% 0.10% -0.12% 2018-04-25
فرانسه 2Y -0.45 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.10% 2018-04-25
France 30Y 1.64 0.04 -0.04% 0.04% 0.05% -0.17% 2018-04-26
France 3M -0.57 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 2018-04-26
France 3Y -0.31 0.00 0.00% 0.02% -0.01% 0.14% 2018-04-25
France 5Y 0.07 0.01 0.01% 0.04% 0.07% 0.17% 2018-04-26
France 6M -0.56 0.00 0.00% 0.01% 0.06% -0.02% 2018-04-26
France 7Y 0.39 0.03 -0.03% 0.05% 0.03% 0.12% 2018-04-26
یونان 3.94 0.29 -0.03% -0.53% -0.77% -2.43% 2018-04-26
Greece 1M 1.31 0.28 -0.17% 0.28% 0.18% -1.13% 2018-04-26
Greece 20Y 4.66 0.00 0.00% 0.01% -0.34% -2.18% 2018-04-26
یونان 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -5.24% 2018-04-26
Greece 3M 1.13 0.00 0.00% 0.01% -0.10% -1.32% 2018-04-26
Greece 6M 1.09 0.21 0.21% -0.02% -0.14% -1.38% 2018-04-25
مجارستان 2.64 0.00 0.03% 0.13% 0.05% -0.72% 2018-04-26
لهستان 3.10 0.01 0.01% 0.09% -0.05% -0.20% 2018-04-25
اتریش 0.85 0.02 0.02% 0.07% 0.09% 0.34% 2018-04-25
بلژیک 0.89 0.02 0.02% 0.11% 0.07% 0.12% 2018-04-25
سوئد 0.79 0.00 0.00% 0.13% 0.04% 0.21% 2018-04-25
اسپانیا 1.27 0.03 -0.03% -0.01% 0.04% -0.38% 2018-04-26
پرتغال 1.69 0.03 -0.03% 0.03% 0.03% -1.79% 2018-04-26
Portugal 52W -0.39 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.35% 2018-04-25
Portugal 20Y 2.40 0.03 0.04% 0.08% -0.03% -1.67% 2018-04-26
پرتغال 2Y -0.14 0.02 0.02% 0.07% -0.01% -0.53% 2018-04-25
Portugal 30Y 2.69 0.03 0.04% 0.09% -0.04% -1.61% 2018-04-26
Portugal 3M -0.41 0.01 0.01% 0.00% 0.00% -0.07% 2018-04-26
Portugal 3Y -0.0200 0.05 0.05% 0.08% -0.04% -0.69% 2018-04-25
Portugal 5Y 0.62 0.04 0.04% 0.07% -0.08% -1.39% 2018-04-25
Portugal 6M -1.42 0.00 0.00% -1.07% -1.07% -1.31% 2018-03-15
Portugal 7Y 1.19 0.02 0.02% 0.07% -0.06% -1.54% 2018-04-25
سوئیس 0.16 0.01 0.01% 0.11% 0.16% 0.25% 2018-04-25
لیتوانی 1.10 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 0.35% 2018-04-26
ترکیه 12.28 0.01 -0.03% -0.08% -0.29% 2.16% 2018-04-26
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-04-26
روسیه 7.31 0.03 0.03% -0.07% 0.26% -0.30% 2018-04-26
Russia 1M 7.05 0.00 0.00% -0.01% 0.02% -2.52% 2018-04-26
Russia 52W 6.46 0.02 -0.02% -0.11% 0.40% -1.89% 2018-04-26
Russia 20Y 7.61 0.02 0.02% 0.00% 0.24% -0.51% 2018-04-26
روسیه 2Y 6.76 0.00 0.00% -0.18% 0.48% -1.35% 2018-04-26
Russia 3M 7.07 0.00 0.00% -0.01% 0.18% -2.41% 2018-04-25
Russia 3Y 6.91 0.01 0.01% -0.09% 0.36% -1.21% 2018-04-26
Russia 5Y 6.88 0.01 -0.01% -0.15% 0.30% -0.90% 2018-04-26
Russia 6M 7.05 0.00 0.00% -0.01% 0.30% -2.34% 2018-04-25
Russia 7Y 7.16 0.04 0.04% 0.04% 0.39% -0.62% 2018-04-26
اسلواکی 0.82 0.01 0.01% 0.05% 0.04% -0.27% 2018-04-25
اسلوونی 1.16 0.00 0.01% 0.10% 0.07% 0.27% 2018-04-26
جمهوری چک 1.69 0.08 0.08% 0.02% -0.23% 0.63% 2018-04-25
نروژ 1.94 0.03 0.03% 0.05% 0.00% 0.28% 2018-04-25
هلند 0.73 0.05 -0.05% -0.01% 0.19% 0.19% 2018-04-26
ایسلند 5.33 0.00 -0.05% -0.11% 0.04% 0.43% 2018-04-26
Netherlands 3 Month Bill Yield -0.64 0.01 0.01% -0.05% 0.06% 0.13% 2018-04-26
Netherlands 6 Month Bill Yield -0.60 0.02 0.00% 0.02% 0.05% -0.02% 2018-04-26
Spain 52 Week Bill Yield -0.42 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 2018-04-26
Spain 3 Month Letras Yield -0.60 0.00 0.01% 0.02% -0.10% -0.21% 2018-04-26
Spain 3 Year Bonos Yield -0.11 0.01 0.01% 0.03% 0.04% -0.03% 2018-04-25
Spain 5 Year Bonos Yield 0.25 0.03 -0.03% 0.02% -0.01% -0.19% 2018-04-26
Spain 6 Month Bill Yield -0.47 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -0.11% 2018-04-26

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.9828 0.00 0.00% 0.03% 0.21% 0.70% 2018-04-27
1M 1.65 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% 0.96% 2018-04-25
3M 1.85 0.01 -0.01% 0.04% 0.11% 1.05% 2018-04-25
6M 2.01 0.01 0.01% 0.01% 0.08% 1.03% 2018-04-27
52W 2.23 0.01 0.01% 0.04% 0.11% 1.16% 2018-04-27
2Y 2.48 0.00 0.00% 0.02% 0.20% 1.20% 2018-04-27
3Y 2.64 0.01 0.01% 0.06% 0.20% 1.20% 2018-04-25
5Y 2.81 0.00 0.00% 0.01% 0.22% 1.00% 2018-04-27
7Y 2.97 0.04 0.04% 0.14% 0.20% 0.87% 2018-04-25
20Y 3.24 0.04 0.04% 0.17% 0.13% 0.28% 2018-04-25
30Y 3.21 0.04 0.04% 0.16% 0.14% 0.24% 2018-04-25
کلمبیا 6.48 0.01 0.00% 0.06% 0.04% 0.26% 2018-04-26
مکزیک 7.55 0.01 -0.01% 0.08% 0.17% 0.28% 2018-04-26
شیلی 4.45 0.02 0.06% 0.09% -0.02% 0.49% 2018-04-26
برزیل 9.84 0.03 0.03% 0.26% 0.35% -0.56% 2018-04-26
Brazil 52W 6.33 0.03 0.03% 0.04% -0.01% -3.03% 2018-04-25
برزیل 2Y 7.17 0.06 0.05% 0.01% -0.17% -2.33% 2018-04-26
Brazil 3M 6.17 0.03 -0.03% -0.03% -0.03% -4.49% 2018-04-25
Brazil 3Y 8.30 0.07 -0.07% 0.03% 0.02% -1.26% 2018-04-26
Brazil 5Y 8.95 0.08 -0.08% 0.09% 0.15% -0.99% 2018-04-26
Brazil 6M 6.17 0.01 0.01% 0.01% -0.03% -3.70% 2018-04-25
Peru 9y 4.97 0.03 0.11% 0.14% 0.42% -0.71% 2018-04-26
کانادا 2.35 0.02 -0.02% 0.03% 0.21% 0.77% 2018-04-26
Canada 1M 1.17 0.00 0.00% -0.01% 0.09% 0.66% 2018-04-26
Canada 52W 1.64 0.00 0.00% -0.02% -0.02% 1.00% 2018-04-26
Canada 20Y 2.43 0.03 0.02% 0.06% 0.10% 0.33% 2018-04-26
کانادا 2Y 1.91 0.02 -0.02% 0.02% 0.03% 1.19% 2018-04-26
Canada 30Y 2.44 0.03 -0.03% 0.05% 0.09% 0.28% 2018-04-26
Canada 3M 1.19 0.01 -0.01% -0.02% 0.09% 0.67% 2018-04-26
Canada 3Y 2.04 0.01 0.01% 0.01% 0.04% 1.22% 2018-04-25
Canada 5Y 2.16 0.03 0.01% 0.02% 0.06% 1.15% 2018-04-26
Canada 6M 1.33 0.01 -0.01% -0.05% 0.03% 0.77% 2018-04-26
Canada 7Y 2.28 0.01 0.01% 0.07% 0.13% 1.03% 2018-04-26
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-04-26

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.0560 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 2018-04-27
Japan 1M -0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.04% -0.03% 2018-04-25
Japan 3M -0.15 0.00 -0.05% -0.05% 0.01% -0.01% 2018-04-26
Japan 6M -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 2018-04-26
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 0.07% 2018-04-26
ژاپن 2Y -0.13 0.00 0.00% 0.02% 0.03% 0.08% 2018-04-26
Japan 3Y -0.12 0.00 0.00% 0.01% 0.02% 0.06% 2018-04-26
Japan 5Y -0.10 0.00 0.00% 0.01% 0.02% 0.06% 2018-04-26
Japan 7Y -0.0260 0.00 0.00% 0.03% 0.05% 0.08% 2018-04-26
Japan 20Y 0.55 0.01 0.01% 0.04% 0.03% -0.01% 2018-04-26
Japan 30Y 0.75 0.01 0.00% 0.05% 0.01% -0.03% 2018-04-26
مالزی 4.19 0.00 0.00% 0.18% 0.24% 0.11% 2018-04-26
India 30Y 8.01 0.00 -0.04% 0.27% 0.09% 0.54% 2018-04-26
India 3M 6.22 0.06 0.06% 0.15% 0.06% 0.02% 2018-04-26
India 3Y 7.49 0.03 0.03% 0.29% 0.33% 0.70% 2018-04-26
India 5Y 7.73 0.02 0.02% 0.30% 0.30% 0.70% 2018-04-25
India 6M 6.37 0.03 -0.04% 0.09% 0.01% 0.08% 2018-04-26
India 7Y 7.85 0.05 0.05% 0.17% 0.13% 0.80% 2018-04-25
1.82 0.05 -0.05% 0.07% 0.16% -0.41% 2018-04-26
چین 3.63 0.01 0.01% 0.11% -0.14% 0.15% 2018-04-25
China 52W 3.01 0.01 0.01% -0.08% -0.27% -0.15% 2018-04-25
China 20Y 3.97 0.04 0.04% -0.02% -0.08% 0.05% 2018-04-26
چین 2Y 3.25 0.02 0.02% 0.04% -0.24% -0.01% 2018-04-26
China 30Y 4.10 0.03 0.03% -0.03% -0.08% 0.17% 2018-04-26
China 3Y 2.97 0.01 -0.02% -0.15% -0.56% -0.30% 2018-04-26
China 5Y 3.20 0.00 0.00% -0.12% -0.43% -0.14% 2018-04-26
China 7Y 3.61 0.08 0.00% 0.02% -0.15% 0.11% 2018-04-26
اندونزی 7.14 0.14 0.14% 0.50% 0.24% 0.11% 2018-04-26
Indonesia 1M 4.38 0.00 0.00% 0.13% 0.08% -1.33% 2018-04-26
Indonesia 52W 6.06 0.08 -0.08% 0.54% 0.65% -0.15% 2018-04-26
Indonesia 20Y 7.62 0.12 0.12% 0.32% 0.17% -0.10% 2018-04-26
Indonesia 30Y 7.57 0.01 0.01% 0.01% 0.10% -0.40% 2018-04-26
Indonesia 3M 4.60 0.00 0.00% 0.10% -0.05% -0.73% 2018-04-26
Indonesia 3Y 6.22 0.01 -0.01% 0.31% 0.30% -0.49% 2018-04-26
Indonesia 5Y 6.47 0.15 0.15% 0.40% 0.42% -0.21% 2018-04-25
Indonesia 6M 5.23 0.00 0.00% 0.33% 0.43% -0.40% 2018-04-26
هند 7.76 0.02 0.02% 0.13% 0.42% 0.81% 2018-04-26
India 52W 6.76 0.01 -0.01% 0.17% 0.14% 0.13% 2018-04-26
هند 2Y 7.25 0.01 0.01% 0.28% 0.33% 0.60% 2018-04-25
پاکستان 9.00 0.00 0.00% 0.00% 0.20% 1.03% 2018-04-26
کره جنوبی 2.75 0.01 -0.01% 0.10% 0.07% 0.55% 2018-04-26
South Korea 52W 1.91 0.02 -0.02% 0.00% -0.06% 0.42% 2018-04-26
South Korea 20Y 2.75 0.01 -0.01% 0.08% 0.06% 0.43% 2018-04-26
کره جنوبی 2Y 2.17 0.00 0.02% 0.05% -0.01% 0.55% 2018-04-26
South Korea 30Y 2.74 0.00 0.00% 0.09% 0.07% 0.37% 2018-04-26
South Korea 3Y 2.24 0.01 -0.01% 0.04% -0.01% 0.56% 2018-04-26
South Korea 5Y 2.52 0.03 0.03% 0.08% 0.06% 0.66% 2018-04-25
تایلند 2.49 0.00 0.03% 0.05% 0.04% -0.25% 2018-04-26
تایوان 1.03 0.00 0.00% 0.02% 0.01% -0.07% 2018-04-26
سنگاپور 2.64 0.09 0.05% 0.27% 0.24% 0.48% 2018-04-26
قطر 4.55 0.03 -0.03% 0.38% 0.50% 1.38% 2018-04-26
ویتنام 4.40 0.00 0.00% 0.03% 0.25% -1.39% 2018-04-26
Philippine 6.29 0.34 -0.05% 0.08% 0.34% 1.13% 2018-04-26
هنگ کنگ 2.22 0.03 0.05% 0.12% 0.18% 0.75% 2018-04-26

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.84 0.01 0.01% 0.01% 0.24% 0.24% 2018-04-27
Australia 52W 2.00 0.02 0.02% -0.03% 0.01% 0.38% 2018-04-26
Australia 20Y 3.24 0.03 0.03% 0.08% 0.20% 0.01% 2018-04-26
استرالیا 2Y 2.13 0.01 0.01% 0.00% 0.08% 0.46% 2018-04-26
Australia 30Y 3.44 0.03 0.03% 0.09% 0.19% -0.11% 2018-04-26
Australia 3Y 2.26 0.02 0.02% 0.02% 0.12% 0.45% 2018-04-26
Australia 5Y 2.51 0.02 0.02% 0.05% 0.15% 0.39% 2018-04-26
Australia 7Y 2.74 0.03 0.03% 0.10% 0.21% 0.37% 2018-04-26
نیوزیلند 2.88 0.00 0.00% 0.02% 0.14% -0.16% 2018-04-27

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.21 0.09 0.06% 0.18% 0.29% -0.53% 2018-04-26
South Africa 20Y 9.00 0.11 -0.11% 0.15% 0.30% -0.45% 2018-04-26
آفریقای جنوبی 2Y 7.11 0.09 -0.09% 0.21% 0.46% -0.37% 2018-04-26
South Africa 30Y 9.18 0.03 0.03% 0.24% 0.40% -0.50% 2018-04-25
South Africa 3M 6.35 0.00 0.00% 0.00% -0.25% -0.40% 2018-04-26
South Africa 3Y 7.32 0.09 -0.09% 0.19% 0.42% -0.21% 2018-04-26
South Africa 5Y 7.66 0.09 0.02% 0.16% 0.39% -0.04% 2018-04-26
کنیا 12.90 0.25 0.25% 0.00% 0.05% -0.94% 2018-04-26
نیجریه 12.97 0.10 -0.12% -0.13% -0.66% -3.19% 2018-04-26