بازار اوراق قرضه

شاخص های اقتصادی
قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.5462 0.01 -0.01% 0.06% 0.15% 0.22% 2018-01-15
10Y 1.32 0.06 -0.06% 0.04% 0.07% -0.05% 2018-01-15
ژاپن 0.0770 0.00 0.00% 0.02% 0.05% 0.02% 2018-01-15
آلمان 0.58 0.05 0.05% 0.14% 0.27% 0.41% 2018-01-15
برزیل 9.85 0.07 -0.07% -0.24% -0.42% -1.22% 2018-01-12
ایتالیا 2.00 0.01 0.01% 0.03% 0.20% 0.09% 2018-01-15
کانادا 2.17 0.01 -0.01% 0.01% 0.31% 0.48% 2018-01-15
اسپانیا 1.51 0.05 -0.05% 0.04% 0.03% -0.03% 2018-01-15
پرتغال 1.80 0.00 0.00% -0.06% 0.03% -2.04% 2018-01-15
سوئیس 0.01 0.02 0.02% 0.10% 0.16% 0.17% 2018-01-12
مکزیک 7.53 0.05 -0.05% 0.05% 0.15% -0.04% 2018-01-15
هند 7.27 0.17 -0.17% -0.08% 0.09% 0.83% 2018-01-15
فرانسه 0.85 0.02 -0.02% 0.05% 0.21% 0.04% 2018-01-15
یونان 3.90 0.52 -0.52% -0.80% -1.05% -3.05% 2018-01-15
استرالیا 2.77 0.00 0.00% 0.15% 0.21% 0.06% 2018-01-15
هلند 0.62 0.01 0.01% 0.08% 0.21% 0.18% 2018-01-15
نیوزیلند 2.87 0.00 0.00% 0.06% 0.13% -0.25% 2018-01-15

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.5462 0.01 -0.01% 0.06% 0.15% 0.22% 2018-01-15
1M 1.30 0.00 0.00% 0.05% 0.08% 0.78% 2018-01-12
3M 1.45 0.01 0.01% 0.04% 0.14% 0.92% 2018-01-12
6M 1.59 0.01 0.01% 0.45% 0.47% 1.21% 2018-01-12
52W 1.77 0.01 -0.01% -0.03% 0.09% 0.95% 2018-01-15
2Y 2.00 0.01 0.01% 0.61% 0.68% 1.38% 2018-01-15
3Y 2.12 0.03 0.03% 0.06% 0.22% 0.65% 2018-01-12
5Y 2.35 0.00 0.00% 0.06% 0.23% 0.45% 2018-01-15
7Y 2.48 0.03 0.03% 0.08% 0.23% 0.29% 2018-01-12
20Y 2.88 0.01 -0.01% 0.06% 0.15% -0.15% 2018-01-12
30Y 2.85 0.01 -0.01% 0.04% 0.12% -0.12% 2018-01-12

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.32 0.06 -0.06% 0.04% 0.07% -0.05% 2018-01-15
1M 0.40 0.00 0.00% 0.01% 0.13% 0.26% 2018-01-12
3M 0.40 0.00 0.00% 0.00% 0.10% 0.16% 2018-01-12
6M 0.43 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.15% 2018-01-12
52W 0.45 0.03 -0.03% 0.02% 0.06% 0.35% 2018-01-12
3Y 0.63 0.04 0.04% 0.09% 0.11% 0.39% 2018-01-12
5Y 0.86 0.04 0.04% 0.10% 0.12% 0.28% 2018-01-12
7Y 1.06 0.03 0.03% 0.09% 0.12% 0.13% 2018-01-12
20Y 1.84 0.01 0.01% 0.06% 0.07% -0.08% 2018-01-12
30Y 1.84 0.01 0.01% 0.05% 0.06% -0.19% 2018-01-12

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.0770 0.00 0.00% 0.02% 0.05% 0.02% 2018-01-15
Japan 1M -0.08 0.00 0.00% 0.02% 0.09% 0.16% 2018-01-12
Japan 3M -0.11 0.01 0.01% 0.02% 0.04% 0.14% 2018-01-12
Japan 6M -0.11 0.00 0.00% 0.02% 0.05% 0.32% 2018-01-12
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.16% 2018-01-12
ژاپن 2Y -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.09% 2018-01-12
Japan 3Y -0.10 0.00 0.00% 0.02% 0.04% 0.07% 2018-01-12
Japan 5Y -0.08 0.00 0.00% 0.02% 0.03% 0.05% 2018-01-12
Japan 7Y -0.0210 0.00 0.00% 0.02% 0.04% 0.02% 2018-01-12
Japan 20Y 0.59 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 2018-01-12
Japan 30Y 0.84 0.01 -0.01% 0.02% 0.02% 0.10% 2018-01-12

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.58 0.05 0.05% 0.14% 0.27% 0.41% 2018-01-15
Germany 1M -2.63 0.38 -0.38% -0.73% -2.05% -1.28% 2017-12-27
Germany 3M -0.71 0.01 0.01% -0.01% 0.36% 0.20% 2018-01-12
Germany 6M -0.71 0.00 0.00% 0.00% 0.18% 0.25% 2018-01-12
Germany 52W -0.63 0.04 -0.04% 0.02% 0.16% 0.08% 2018-01-12
آلمان 2Y -0.56 0.00 0.00% 0.05% 0.18% 0.15% 2018-01-12
Germany 3Y -0.42 0.01 0.01% 0.07% 0.21% 0.26% 2018-01-12
Germany 5Y -0.11 0.01 0.01% 0.10% 0.24% 0.36% 2018-01-12
Germany 7Y 0.1460 0.01 0.01% 0.10% 0.24% 0.29% 2018-01-12
Germany 30Y 1.33 0.02 -0.02% 0.05% 0.18% 0.24% 2018-01-12

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 0.85 0.02 -0.02% 0.05% 0.21% 0.04% 2018-01-15
France 1M -0.56 0.01 -0.01% 0.04% 0.62% 0.06% 2018-01-12
France 52W -0.51 0.01 0.01% 0.07% 0.14% 0.06% 2018-01-12
France 20Y 1.40 0.02 -0.02% 0.04% 0.17% -0.17% 2018-01-12
فرانسه 2Y -0.41 0.00 0.00% 0.03% 0.16% 0.18% 2018-01-12
France 30Y 1.78 0.02 -0.02% 0.02% 0.14% -0.04% 2018-01-12
France 3M -0.58 0.00 0.00% 0.02% 0.27% 0.06% 2018-01-12
France 3Y -0.27 0.00 0.00% 0.06% 0.20% 0.22% 2018-01-12
France 5Y 0.06 0.01 0.01% 0.08% 0.21% 0.24% 2018-01-12
France 6M -0.57 0.01 0.01% 0.02% 0.21% 0.03% 2018-01-12
France 7Y 0.40 0.00 0.00% 0.09% 0.24% 0.24% 2018-01-12

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 2.00 0.01 0.01% 0.03% 0.20% 0.09% 2018-01-15
Italy 1M -0.43 0.01 -0.01% 0.48% -0.05% -0.07% 2018-01-12
Italy 52W -0.45 0.03 -0.03% 0.03% -0.08% -0.19% 2018-01-12
Italy 20Y 2.72 0.08 -0.08% -0.07% 0.18% 0.11% 2018-01-12
ایتالیا 2Y -0.21 0.02 -0.02% 0.01% 0.08% -0.13% 2018-01-12
Italy 30Y 3.12 0.10 -0.10% -0.09% 0.16% 0.05% 2018-01-12
Italy 3M -0.42 0.01 -0.01% 0.06% 0.21% 0.02% 2018-01-12
Italy 3Y 0.0700 0.02 -0.02% 0.03% 0.13% -0.06% 2018-01-12
Italy 5Y 0.68 0.04 -0.04% 0.03% 0.17% 0.03% 2018-01-12
Italy 6M -0.39 0.03 0.03% 0.06% 0.05% -0.09% 2018-01-12
Italy 7Y 1.33 0.04 -0.04% 0.02% 0.18% 0.11% 2018-01-12

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 7.43 0.05 -0.05% -0.15% -0.19% -0.57% 2018-01-12
Russia 1M 7.46 0.04 -0.04% -0.09% -0.44% -2.58% 2018-01-12
Russia 52W 6.70 0.00 0.00% 0.14% -0.49% -1.76% 2018-01-12
Russia 20Y 7.69 0.02 0.02% -0.03% -0.20% -0.70% 2018-01-12
روسیه 2Y 6.77 0.07 -0.07% -0.08% -0.43% -1.27% 2018-01-12
Russia 3M 7.43 0.05 -0.05% -0.11% -0.39% -2.60% 2018-01-12
Russia 3Y 6.82 0.06 -0.06% -0.16% -0.39% -1.25% 2018-01-12
Russia 5Y 6.98 0.07 -0.07% -0.25% -0.37% -0.93% 2018-01-12
Russia 6M 7.45 0.03 -0.03% -0.07% -0.33% -2.53% 2018-01-12
Russia 7Y 7.20 0.02 -0.02% -0.04% -0.23% -0.81% 2018-01-12

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نیوزیلند 2.87 0.00 0.00% 0.06% 0.13% -0.25% 2018-01-15
استرالیا 2.77 0.00 0.00% 0.15% 0.21% 0.06% 2018-01-15
Australia 52W 1.69 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% -0.07% 2018-01-12
Australia 20Y 3.19 0.01 0.01% 0.12% 0.17% -0.22% 2018-01-12
استرالیا 2Y 2.04 0.02 -0.02% 0.14% 0.18% 0.18% 2018-01-12
Australia 30Y 3.44 0.01 0.01% 0.12% 0.15% -0.27% 2018-01-12
Australia 3Y 2.14 0.01 -0.01% 0.05% 0.14% 0.15% 2018-01-12
Australia 5Y 2.37 0.01 -0.01% 0.08% 0.15% 0.09% 2018-01-12
Australia 7Y 2.60 0.01 0.01% 0.11% 0.20% 0.09% 2018-01-12

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 2.17 0.01 -0.01% 0.01% 0.31% 0.48% 2018-01-15
Canada 1M 0.96 0.04 0.04% 0.00% 0.11% 0.54% 2018-01-12
Canada 52W 1.59 0.02 0.02% 0.01% 0.21% 0.97% 2018-01-12
Canada 20Y 2.33 0.01 -0.01% 0.01% 0.23% 0.03% 2018-01-12
کانادا 2Y 1.76 0.00 0.00% -0.02% 0.26% 0.96% 2018-01-12
Canada 30Y 2.37 0.01 -0.01% 0.01% 0.21% 0.05% 2018-01-12
Canada 3M 1.16 0.01 0.01% 0.07% 0.25% 0.72% 2018-01-12
Canada 3Y 1.80 0.00 0.00% -0.02% 0.25% 0.85% 2018-01-12
Canada 5Y 1.97 0.01 0.01% 0.00% 0.32% 0.84% 2018-01-12
Canada 6M 1.36 0.03 0.03% 0.10% 0.24% 0.85% 2018-01-12
Canada 7Y 2.07 0.01 0.01% 0.02% 0.33% 0.66% 2018-01-12

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.97 0.02 -0.02% 0.04% -0.03% 0.79% 2018-01-12
China 52W 3.59 0.04 -0.04% -0.01% -0.21% 0.81% 2018-01-12
China 20Y 4.26 0.01 0.01% 0.01% -0.01% 0.63% 2018-01-12
چین 2Y 3.65 0.01 -0.01% -0.02% -0.16% 0.82% 2018-01-12
China 30Y 4.40 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.72% 2018-01-12
China 3Y 3.69 0.01 0.01% -0.05% -0.10% 0.85% 2018-01-12
China 5Y 3.88 0.01 0.01% 0.01% -0.08% 0.90% 2018-01-12
China 7Y 3.95 0.00 0.00% 0.01% -0.05% 0.81% 2018-01-12

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 7.27 0.17 -0.17% -0.08% 0.09% 0.83% 2018-01-15
India 52W 6.65 0.00 0.00% 0.05% 0.24% 0.39% 2018-01-12
هند 2Y 6.85 0.02 0.02% 0.10% 0.22% 0.51% 2018-01-12
India 30Y 7.69 0.00 0.00% 0.07% 0.24% 0.64% 2018-01-12
India 3M 6.31 0.01 -0.01% 0.01% 0.16% 0.06% 2018-01-12
India 3Y 7.09 0.01 0.01% 0.09% 0.39% 0.71% 2018-01-12
India 5Y 7.25 0.01 0.01% 0.09% 0.26% 0.69% 2018-01-12
India 6M 6.40 0.00 0.00% 0.05% 0.16% 0.17% 2018-01-12
India 7Y 7.42 0.01 0.01% 0.13% 0.24% 0.85% 2018-01-12

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 9.85 0.07 -0.07% -0.24% -0.42% -1.22% 2018-01-12
Brazil 52W 6.92 0.04 0.04% 0.15% 0.17% -4.12% 2018-01-12
برزیل 2Y 8.05 0.01 0.01% 0.05% 0.08% -2.51% 2018-01-12
Brazil 3M 6.74 0.01 0.01% 0.03% -0.22% -5.78% 2018-01-12
Brazil 3Y 8.94 0.03 -0.03% -0.01% 0.12% -1.73% 2018-01-12
Brazil 5Y 9.35 0.04 -0.04% -0.15% -0.50% -1.41% 2018-01-12
Brazil 6M 6.72 0.06 0.06% 0.12% -0.03% -5.23% 2018-01-12

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.57 0.03 -0.03% -0.29% -0.67% -0.41% 2018-01-12
South Africa 20Y 9.60 0.01 0.01% -0.08% -0.46% 0.31% 2018-01-12
آفریقای جنوبی 2Y 7.29 0.01 0.01% 0.05% -0.79% -0.50% 2018-01-12
South Africa 30Y 9.66 0.02 0.02% -0.10% -0.51% 0.25% 2018-01-12
South Africa 3M 6.55 0.20 0.20% 0.95% 1.05% -0.70% 2018-01-12
South Africa 3Y 7.53 0.03 -0.03% 0.02% -0.80% -0.44% 2018-01-12
South Africa 5Y 7.88 0.03 -0.03% 0.02% -0.75% -0.20% 2018-01-12

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 6.06 0.07 -0.07% -0.02% -0.46% -1.43% 2018-01-12
Indonesia 1M 4.48 0.00 0.00% -0.38% -0.23% -0.90% 2018-01-12
Indonesia 52W 5.08 0.16 -0.16% -0.16% -0.45% -1.74% 2018-01-12
Indonesia 20Y 6.91 0.03 -0.03% 0.03% -0.36% -1.13% 2018-01-12
Indonesia 30Y 7.47 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% -1.09% 2018-01-12
Indonesia 3M 4.68 0.00 0.00% -0.30% -0.20% -0.53% 2018-01-12
Indonesia 3Y 5.61 0.07 -0.07% 0.00% -0.31% -1.63% 2018-01-12
Indonesia 5Y 5.59 0.07 -0.07% 0.03% -0.45% -1.69% 2018-01-12
Indonesia 6M 4.60 0.00 0.00% -0.40% -0.40% -1.10% 2018-01-12

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2.62 0.03 0.03% 0.19% 0.09% 0.51% 2018-01-12
South Korea 52W 1.80 0.04 0.04% 0.02% -0.02% 0.32% 2018-01-12
South Korea 20Y 2.56 0.01 0.01% 0.06% 0.12% 0.42% 2018-01-12
کره جنوبی 2Y 2.10 0.01 0.01% 0.03% 0.07% 0.50% 2018-01-12
South Korea 30Y 2.54 0.01 0.01% 0.04% 0.13% 0.40% 2018-01-12
South Korea 3Y 2.18 0.03 0.03% 0.08% 0.10% 0.55% 2018-01-12
South Korea 5Y 2.43 0.02 0.02% 0.09% 0.16% 0.63% 2018-01-12

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 3.90 0.52 -0.52% -0.80% -1.05% -3.05% 2018-01-15
Greece 1M 1.65 0.06 0.06% -0.30% -0.28% -0.60% 2018-01-12
Greece 20Y 4.33 0.02 0.02% 0.07% -0.68% -3.19% 2018-01-12
یونان 2Y 1.52 0.02 -0.02% 0.00% -0.54% -5.36% 2018-01-12
Greece 3M 1.68 0.04 0.04% -0.31% -0.43% -0.76% 2018-01-12
Greece 6M 1.75 0.01 0.01% -0.23% -0.35% -0.66% 2018-01-12

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 1.80 0.00 0.00% -0.06% 0.03% -2.04% 2018-01-15
Portugal 52W -0.37 0.00 0.00% -0.01% 0.00% -0.33% 2018-01-12
Portugal 20Y 2.70 0.05 -0.05% -0.12% -0.16% -1.90% 2018-01-12
پرتغال 2Y -0.29 0.01 -0.01% -0.12% -0.02% -0.52% 2018-01-12
Portugal 30Y 2.99 0.06 -0.06% -0.18% -0.17% -1.89% 2018-01-12
Portugal 3M -0.32 0.02 -0.02% -0.10% 0.19% -0.21% 2018-01-12
Portugal 3Y -0.0950 0.02 0.02% -0.04% -0.07% -0.88% 2018-01-12
Portugal 5Y 0.48 0.02 -0.02% 0.04% -0.03% -1.49% 2018-01-12
Portugal 6M -0.40 0.00 0.00% -0.11% 0.08% -0.27% 2018-01-12
Portugal 7Y 0.97 0.03 -0.03% -0.03% -0.10% -2.27% 2018-01-12

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.32 0.06 -0.06% 0.04% 0.07% -0.05% 2018-01-15
1M 0.40 0.00 0.00% 0.01% 0.13% 0.26% 2018-01-12
3M 0.40 0.00 0.00% 0.00% 0.10% 0.16% 2018-01-12
6M 0.43 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.15% 2018-01-12
52W 0.45 0.03 -0.03% 0.02% 0.06% 0.35% 2018-01-12
3Y 0.63 0.04 0.04% 0.09% 0.11% 0.39% 2018-01-12
5Y 0.86 0.04 0.04% 0.10% 0.12% 0.28% 2018-01-12
7Y 1.06 0.03 0.03% 0.09% 0.12% 0.13% 2018-01-12
20Y 1.84 0.01 0.01% 0.06% 0.07% -0.08% 2018-01-12
30Y 1.84 0.01 0.01% 0.05% 0.06% -0.19% 2018-01-12
آلمان 0.58 0.05 0.05% 0.14% 0.27% 0.41% 2018-01-15
Germany 1M -2.63 0.38 -0.38% -0.73% -2.05% -1.28% 2017-12-27
Germany 3M -0.71 0.01 0.01% -0.01% 0.36% 0.20% 2018-01-12
Germany 6M -0.71 0.00 0.00% 0.00% 0.18% 0.25% 2018-01-12
Germany 52W -0.63 0.04 -0.04% 0.02% 0.16% 0.08% 2018-01-12
آلمان 2Y -0.56 0.00 0.00% 0.05% 0.18% 0.15% 2018-01-12
Germany 3Y -0.42 0.01 0.01% 0.07% 0.21% 0.26% 2018-01-12
Germany 5Y -0.11 0.01 0.01% 0.10% 0.24% 0.36% 2018-01-12
Germany 7Y 0.1460 0.01 0.01% 0.10% 0.24% 0.29% 2018-01-12
Germany 30Y 1.33 0.02 -0.02% 0.05% 0.18% 0.24% 2018-01-12
دانمارک 0.59 0.00 0.00% 0.20% 0.18% 0.23% 2018-01-12
کرواسی 2.22 0.00 0.00% -0.12% -0.30% -0.92% 2018-01-12
ایتالیا 2.00 0.01 0.01% 0.03% 0.20% 0.09% 2018-01-15
Italy 1M -0.43 0.01 -0.01% 0.48% -0.05% -0.07% 2018-01-12
Italy 52W -0.45 0.03 -0.03% 0.03% -0.08% -0.19% 2018-01-12
Italy 20Y 2.72 0.08 -0.08% -0.07% 0.18% 0.11% 2018-01-12
ایتالیا 2Y -0.21 0.02 -0.02% 0.01% 0.08% -0.13% 2018-01-12
Italy 30Y 3.12 0.10 -0.10% -0.09% 0.16% 0.05% 2018-01-12
Italy 3M -0.42 0.01 -0.01% 0.06% 0.21% 0.02% 2018-01-12
Italy 3Y 0.0700 0.02 -0.02% 0.03% 0.13% -0.06% 2018-01-12
Italy 5Y 0.68 0.04 -0.04% 0.03% 0.17% 0.03% 2018-01-12
Italy 7Y 1.33 0.04 -0.04% 0.02% 0.18% 0.11% 2018-01-12
اتریش 0.68 0.01 0.01% 0.22% 0.18% 0.22% 2018-01-12
پرتغال 1.80 0.00 0.00% -0.06% 0.03% -2.04% 2018-01-15
Portugal 52W -0.37 0.00 0.00% -0.01% 0.00% -0.33% 2018-01-12
Portugal 20Y 2.70 0.05 -0.05% -0.12% -0.16% -1.90% 2018-01-12
پرتغال 2Y -0.29 0.01 -0.01% -0.12% -0.02% -0.52% 2018-01-12
Portugal 30Y 2.99 0.06 -0.06% -0.18% -0.17% -1.89% 2018-01-12
Portugal 3M -0.32 0.02 -0.02% -0.10% 0.19% -0.21% 2018-01-12
Portugal 3Y -0.0950 0.02 0.02% -0.04% -0.07% -0.88% 2018-01-12
Portugal 5Y 0.48 0.02 -0.02% 0.04% -0.03% -1.49% 2018-01-12
Portugal 6M -0.40 0.00 0.00% -0.11% 0.08% -0.27% 2018-01-12
Portugal 7Y 0.97 0.03 -0.03% -0.03% -0.10% -2.27% 2018-01-12
سوئیس 0.01 0.02 0.02% 0.10% 0.16% 0.17% 2018-01-12
لهستان 3.32 0.03 -0.03% 0.07% -0.03% -0.13% 2018-01-12
روسیه 7.43 0.05 -0.05% -0.15% -0.19% -0.57% 2018-01-12
Russia 1M 7.46 0.04 -0.04% -0.09% -0.44% -2.58% 2018-01-12
Russia 52W 6.70 0.00 0.00% 0.14% -0.49% -1.76% 2018-01-12
Russia 20Y 7.69 0.02 0.02% -0.03% -0.20% -0.70% 2018-01-12
روسیه 2Y 6.77 0.07 -0.07% -0.08% -0.43% -1.27% 2018-01-12
Russia 3M 7.43 0.05 -0.05% -0.11% -0.39% -2.60% 2018-01-12
Russia 3Y 6.82 0.06 -0.06% -0.16% -0.39% -1.25% 2018-01-12
Russia 5Y 6.98 0.07 -0.07% -0.25% -0.37% -0.93% 2018-01-12
Russia 6M 7.45 0.03 -0.03% -0.07% -0.33% -2.53% 2018-01-12
Russia 7Y 7.20 0.02 -0.02% -0.04% -0.23% -0.81% 2018-01-12
اسلواکی 0.79 0.00 0.00% 0.07% 0.15% -0.27% 2018-01-12
اسلوونی 1.02 0.13 -0.13% 0.29% 0.17% 0.17% 2018-01-12
فنلاند 0.69 0.01 0.01% 0.22% 0.18% 0.32% 2018-01-12
سوئد 0.86 0.01 -0.01% 0.13% 0.15% 0.25% 2018-01-12
اسپانیا 1.51 0.05 -0.05% 0.04% 0.03% -0.03% 2018-01-15
Euro Area EFSF -0.47 0.02 0.02% 0.06% 0.02% -0.01% 2018-01-12
فرانسه 0.85 0.02 -0.02% 0.05% 0.21% 0.04% 2018-01-15
France 1M -0.56 0.01 -0.01% 0.04% 0.62% 0.06% 2018-01-12
France 52W -0.51 0.01 0.01% 0.07% 0.14% 0.06% 2018-01-12
France 20Y 1.40 0.02 -0.02% 0.04% 0.17% -0.17% 2018-01-12
فرانسه 2Y -0.41 0.00 0.00% 0.03% 0.16% 0.18% 2018-01-12
France 30Y 1.78 0.02 -0.02% 0.02% 0.14% -0.04% 2018-01-12
France 3M -0.58 0.00 0.00% 0.02% 0.27% 0.06% 2018-01-12
France 3Y -0.27 0.00 0.00% 0.06% 0.20% 0.22% 2018-01-12
France 5Y 0.06 0.01 0.01% 0.08% 0.21% 0.24% 2018-01-12
France 6M -0.57 0.01 0.01% 0.02% 0.21% 0.03% 2018-01-12
France 7Y 0.40 0.00 0.00% 0.09% 0.24% 0.24% 2018-01-12
یونان 3.90 0.52 -0.52% -0.80% -1.05% -3.05% 2018-01-15
Greece 1M 1.65 0.06 0.06% -0.30% -0.28% -0.60% 2018-01-12
Greece 20Y 4.33 0.02 0.02% 0.07% -0.68% -3.19% 2018-01-12
یونان 2Y 1.52 0.02 -0.02% 0.00% -0.54% -5.36% 2018-01-12
Greece 3M 1.68 0.04 0.04% -0.31% -0.43% -0.76% 2018-01-12
Greece 6M 1.75 0.01 0.01% -0.23% -0.35% -0.66% 2018-01-12
مجارستان 2.04 0.02 0.02% -0.10% -0.08% -1.20% 2018-01-12
ترکیه 11.45 0.04 -0.04% -0.41% -0.64% 0.45% 2018-01-12
بلغارستان 1.15 0.00 0.00% 0.00% -0.06% -0.94% 2018-01-12
جمهوری چک 1.74 0.07 0.07% 0.29% -0.02% 1.28% 2018-01-12
رومانی 4.32 0.01 0.01% -0.09% -0.23% 0.65% 2018-01-12
ایرلند 0.99 0.01 -0.01% 0.49% 0.41% 0.20% 2018-01-12
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-01-12
بلژیک 0.72 0.02 -0.02% 0.23% 0.16% 0.16% 2018-01-12
نروژ 1.67 0.03 0.03% 0.18% 0.17% -0.02% 2018-01-12
هلند 0.62 0.01 0.01% 0.08% 0.21% 0.18% 2018-01-15
ایسلند 5.08 0.02 0.02% 0.06% 0.21% 0.07% 2018-01-12
لیتوانی 1.15 0.00 0.00% 0.05% 0.45% 0.30% 2018-01-12
Spain 3 Year Bonos Yield 0.00 0.03 0.03% 0.06% 0.18% 0.04% 2018-01-12
Spain 5 Year Bonos Yield 0.4020 0.02 -0.02% 0.04% 0.20% 0.17% 2018-01-12

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.5462 0.01 -0.01% 0.06% 0.15% 0.22% 2018-01-15
1M 1.30 0.00 0.00% 0.05% 0.08% 0.78% 2018-01-12
3M 1.45 0.01 0.01% 0.04% 0.14% 0.92% 2018-01-12
6M 1.59 0.01 0.01% 0.45% 0.47% 1.21% 2018-01-12
52W 1.77 0.01 -0.01% -0.03% 0.09% 0.95% 2018-01-15
2Y 2.00 0.01 0.01% 0.61% 0.68% 1.38% 2018-01-15
3Y 2.12 0.03 0.03% 0.06% 0.22% 0.65% 2018-01-12
5Y 2.35 0.00 0.00% 0.06% 0.23% 0.45% 2018-01-15
7Y 2.48 0.03 0.03% 0.08% 0.23% 0.29% 2018-01-12
20Y 2.88 0.01 -0.01% 0.06% 0.15% -0.15% 2018-01-12
30Y 2.85 0.01 -0.01% 0.04% 0.12% -0.12% 2018-01-12
شیلی 4.56 0.01 -0.01% -0.05% -0.04% 0.21% 2018-01-12
مکزیک 7.53 0.05 -0.05% 0.05% 0.15% -0.04% 2018-01-15
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 2018-01-12
Peru 9y 4.49 0.13 -0.13% -0.60% -0.51% -1.89% 2018-01-12
کانادا 2.17 0.01 -0.01% 0.01% 0.31% 0.48% 2018-01-15
Canada 1M 0.96 0.04 0.04% 0.00% 0.11% 0.54% 2018-01-12
Canada 52W 1.59 0.02 0.02% 0.01% 0.21% 0.97% 2018-01-12
Canada 20Y 2.33 0.01 -0.01% 0.01% 0.23% 0.03% 2018-01-12
کانادا 2Y 1.76 0.00 0.00% -0.02% 0.26% 0.96% 2018-01-12
Canada 30Y 2.37 0.01 -0.01% 0.01% 0.21% 0.05% 2018-01-12
Canada 3M 1.16 0.01 0.01% 0.07% 0.25% 0.72% 2018-01-12
Canada 3Y 1.80 0.00 0.00% -0.02% 0.25% 0.85% 2018-01-12
Canada 5Y 1.97 0.01 0.01% 0.00% 0.32% 0.84% 2018-01-12
Canada 6M 1.36 0.03 0.03% 0.10% 0.24% 0.85% 2018-01-12
Canada 7Y 2.07 0.01 0.01% 0.02% 0.33% 0.66% 2018-01-12
برزیل 9.85 0.07 -0.07% -0.24% -0.42% -1.22% 2018-01-12
Brazil 52W 6.92 0.04 0.04% 0.15% 0.17% -4.12% 2018-01-12
برزیل 2Y 8.05 0.01 0.01% 0.05% 0.08% -2.51% 2018-01-12
Brazil 3M 6.74 0.01 0.01% 0.03% -0.22% -5.78% 2018-01-12
Brazil 3Y 8.94 0.03 -0.03% -0.01% 0.12% -1.73% 2018-01-12
Brazil 5Y 9.35 0.04 -0.04% -0.15% -0.50% -1.41% 2018-01-12
Brazil 6M 6.72 0.06 0.06% 0.12% -0.03% -5.23% 2018-01-12
کلمبیا 6.41 0.07 0.07% 0.10% -0.14% -0.70% 2018-01-12

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.0770 0.00 0.00% 0.02% 0.05% 0.02% 2018-01-15
Japan 1M -0.08 0.00 0.00% 0.02% 0.09% 0.16% 2018-01-12
Japan 3M -0.11 0.01 0.01% 0.02% 0.04% 0.14% 2018-01-12
Japan 6M -0.11 0.00 0.00% 0.02% 0.05% 0.32% 2018-01-12
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.16% 2018-01-12
ژاپن 2Y -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.09% 2018-01-12
Japan 3Y -0.10 0.00 0.00% 0.02% 0.04% 0.07% 2018-01-12
Japan 5Y -0.08 0.00 0.00% 0.02% 0.03% 0.05% 2018-01-12
Japan 7Y -0.0210 0.00 0.00% 0.02% 0.04% 0.02% 2018-01-12
Japan 20Y 0.59 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 2018-01-12
Japan 30Y 0.84 0.01 -0.01% 0.02% 0.02% 0.10% 2018-01-12
سنگاپور 2.12 0.01 0.01% 0.14% -0.01% -0.31% 2018-01-12
پاکستان 7.93 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 2018-01-12
اندونزی 6.06 0.07 -0.07% -0.02% -0.46% -1.43% 2018-01-12
Indonesia 1M 4.48 0.00 0.00% -0.38% -0.23% -0.90% 2018-01-12
Indonesia 52W 5.08 0.16 -0.16% -0.16% -0.45% -1.74% 2018-01-12
Indonesia 20Y 6.91 0.03 -0.03% 0.03% -0.36% -1.13% 2018-01-12
Indonesia 30Y 7.47 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% -1.09% 2018-01-12
Indonesia 3M 4.68 0.00 0.00% -0.30% -0.20% -0.53% 2018-01-12
Indonesia 3Y 5.61 0.07 -0.07% 0.00% -0.31% -1.63% 2018-01-12
Indonesia 5Y 5.59 0.07 -0.07% 0.03% -0.45% -1.69% 2018-01-12
Indonesia 6M 4.60 0.00 0.00% -0.40% -0.40% -1.10% 2018-01-12
هند 7.27 0.17 -0.17% -0.08% 0.09% 0.83% 2018-01-15
India 52W 6.65 0.00 0.00% 0.05% 0.24% 0.39% 2018-01-12
هند 2Y 6.85 0.02 0.02% 0.10% 0.22% 0.51% 2018-01-12
India 30Y 7.69 0.00 0.00% 0.07% 0.24% 0.64% 2018-01-12
India 3M 6.31 0.01 -0.01% 0.01% 0.16% 0.06% 2018-01-12
India 3Y 7.09 0.01 0.01% 0.09% 0.39% 0.71% 2018-01-12
India 5Y 7.25 0.01 0.01% 0.09% 0.26% 0.69% 2018-01-12
India 6M 6.40 0.00 0.00% 0.05% 0.16% 0.17% 2018-01-12
India 7Y 7.42 0.01 0.01% 0.13% 0.24% 0.85% 2018-01-12
1.67 0.00 0.00% 0.01% -0.12% -0.46% 2018-01-12
هنگ کنگ 1.94 0.03 -0.03% 0.14% 0.11% -0.17% 2018-01-12
ویتنام 4.72 0.02 0.02% -0.48% -0.69% -1.38% 2018-01-12
مالزی 3.88 0.00 0.00% -0.10% -0.08% -0.37% 2018-01-12
تایوان 1.04 0.01 0.01% 0.07% 0.05% -0.23% 2018-01-12
قطر 3.62 0.02 -0.02% % % % 2018-01-05
Philippine 5.80 0.03 -0.03% 0.11% 0.16% 0.79% 2018-01-12
کره جنوبی 2.62 0.03 0.03% 0.19% 0.09% 0.51% 2018-01-12
South Korea 52W 1.80 0.04 0.04% 0.02% -0.02% 0.32% 2018-01-12
South Korea 20Y 2.56 0.01 0.01% 0.06% 0.12% 0.42% 2018-01-12
کره جنوبی 2Y 2.10 0.01 0.01% 0.03% 0.07% 0.50% 2018-01-12
South Korea 30Y 2.54 0.01 0.01% 0.04% 0.13% 0.40% 2018-01-12
South Korea 3Y 2.18 0.03 0.03% 0.08% 0.10% 0.55% 2018-01-12
South Korea 5Y 2.43 0.02 0.02% 0.09% 0.16% 0.63% 2018-01-12
تایلند 2.32 0.00 0.00% -0.09% -0.10% -0.58% 2018-01-12
چین 3.97 0.02 -0.02% 0.04% -0.03% 0.79% 2018-01-12
China 52W 3.59 0.04 -0.04% -0.01% -0.21% 0.81% 2018-01-12
China 20Y 4.26 0.01 0.01% 0.01% -0.01% 0.63% 2018-01-12
چین 2Y 3.65 0.01 -0.01% -0.02% -0.16% 0.82% 2018-01-12
China 30Y 4.40 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.72% 2018-01-12
China 3Y 3.69 0.01 0.01% -0.05% -0.10% 0.85% 2018-01-12
China 5Y 3.88 0.01 0.01% 0.01% -0.08% 0.90% 2018-01-12
China 7Y 3.95 0.00 0.00% 0.01% -0.05% 0.81% 2018-01-12

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نیوزیلند 2.87 0.00 0.00% 0.06% 0.13% -0.25% 2018-01-15
استرالیا 2.77 0.00 0.00% 0.15% 0.21% 0.06% 2018-01-15
Australia 52W 1.69 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% -0.07% 2018-01-12
Australia 20Y 3.19 0.01 0.01% 0.12% 0.17% -0.22% 2018-01-12
استرالیا 2Y 2.04 0.02 -0.02% 0.14% 0.18% 0.18% 2018-01-12
Australia 30Y 3.44 0.01 0.01% 0.12% 0.15% -0.27% 2018-01-12
Australia 3Y 2.14 0.01 -0.01% 0.05% 0.14% 0.15% 2018-01-12
Australia 5Y 2.37 0.01 -0.01% 0.08% 0.15% 0.09% 2018-01-12
Australia 7Y 2.60 0.01 0.01% 0.11% 0.20% 0.09% 2018-01-12

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نیجریه 13.16 0.17 -0.17% -0.98% -1.65% -2.60% 2018-01-12
آفریقای جنوبی 8.57 0.03 -0.03% -0.29% -0.67% -0.41% 2018-01-12
South Africa 20Y 9.60 0.01 0.01% -0.08% -0.46% 0.31% 2018-01-12
آفریقای جنوبی 2Y 7.29 0.01 0.01% 0.05% -0.79% -0.50% 2018-01-12
South Africa 30Y 9.66 0.02 0.02% -0.10% -0.51% 0.25% 2018-01-12
South Africa 3M 6.55 0.20 0.20% 0.95% 1.05% -0.70% 2018-01-12
South Africa 3Y 7.53 0.03 -0.03% 0.02% -0.80% -0.44% 2018-01-12
South Africa 5Y 7.88 0.03 -0.03% 0.02% -0.75% -0.20% 2018-01-12
کنیا 13.20 0.11 0.11% 0.13% 0.35% -1.28% 2018-01-12