شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

شاخص های اقتصادی
قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.9059 0.01 0.01% -0.02% -0.10% 0.76% 2018-06-22
10Y 1.32 0.04 0.04% -0.05% -0.16% 0.35% 2018-06-22
ژاپن 0.0350 0.01 -0.01% 0.00% -0.01% -0.02% 2018-06-22
آلمان 0.34 0.01 0.01% -0.07% -0.17% 0.08% 2018-06-22
فرانسه 0.71 0.00 0.00% -0.03% -0.10% 0.10% 2018-06-22
پرتغال 1.82 0.02 -0.02% 0.00% -0.12% -1.09% 2018-06-22
یونان 4.15 0.17 -0.17% -0.79% -0.40% -1.27% 2018-06-22
هلند 0.50 0.01 0.01% -0.05% -0.17% 0.05% 2018-06-22
اسپانیا 1.35 0.02 0.02% 0.05% -0.07% -0.03% 2018-06-22
سوئیس -0.04 0.01 0.00% -0.08% -0.14% 0.12% 2018-06-21
برزیل 12.06 0.05 -0.05% -0.18% 1.50% 1.22% 2018-06-21
نیوزیلند 2.94 0.01 0.01% 0.02% 0.15% 0.21% 2018-06-22
استرالیا 2.65 0.04 -0.04% -0.05% -0.20% 0.26% 2018-06-22
هند 7.82 0.05 0.05% -0.07% -0.03% 1.36% 2018-06-22
ایتالیا 2.69 0.06 -0.06% 0.08% 0.29% 0.78% 2018-06-22
کانادا 2.13 0.02 -0.02% -0.09% -0.32% 0.65% 2018-06-22
مکزیک 7.73 0.09 -0.09% -0.29% -0.02% 1.00% 2018-06-22

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.9059 0.01 0.01% -0.02% -0.10% 0.76% 2018-06-22
1M 1.85 0.01 0.01% 0.04% 0.18% 1.10% 2018-06-21
3M 1.93 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.98% 2018-06-21
6M 2.09 0.01 -0.01% 0.03% 0.00% 0.99% 2018-06-22
52W 2.32 0.00 0.00% 0.02% 0.03% 1.11% 2018-06-22
2Y 2.55 0.01 0.01% 0.00% 0.02% 1.21% 2018-06-22
3Y 2.65 0.03 -0.03% -0.06% -0.08% 1.17% 2018-06-21
5Y 2.78 0.01 0.01% -0.02% -0.05% 1.01% 2018-06-22
7Y 2.86 0.03 0.03% -0.09% -0.16% 0.87% 2018-06-21
20Y 3.09 0.02 -0.02% -0.04% -0.16% 0.40% 2018-06-21
30Y 3.04 0.02 -0.02% -0.06% -0.16% 0.33% 2018-06-21

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.32 0.04 0.04% -0.05% -0.16% 0.35% 2018-06-22
1M 0.45 0.00 -0.01% 0.00% 0.05% 0.32% 2018-06-21
3M 0.49 0.00 0.00% -0.02% 0.06% 0.28% 2018-06-21
6M 0.58 0.00 0.00% 0.00% 0.04% 0.30% 2018-06-21
52W 0.66 0.01 0.00% 0.01% 0.01% 0.44% 2018-06-21
3Y 0.74 0.00 0.01% -0.04% -0.11% 0.49% 2018-06-21
5Y 1.03 0.01 0.01% -0.06% -0.13% 0.54% 2018-06-21
7Y 1.13 0.02 -0.02% -0.07% -0.16% 0.41% 2018-06-21
20Y 1.75 0.03 -0.03% -0.06% -0.14% 0.17% 2018-06-21
30Y 1.75 0.03 -0.03% -0.06% -0.14% 0.07% 2018-06-21

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.0350 0.01 -0.01% 0.00% -0.01% -0.02% 2018-06-22
Japan 1M -0.10 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% 2018-06-21
Japan 3M -0.12 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% -0.03% 2018-06-21
Japan 6M -0.11 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.03% 2018-06-21
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 2018-06-21
ژاپن 2Y -0.13 0.00 0.00% -0.01% 0.00% -0.04% 2018-06-21
Japan 3Y -0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 2018-06-21
Japan 5Y -0.11 0.00 0.00% -0.01% -0.01% -0.04% 2018-06-21
Japan 7Y -0.0510 0.00 0.01% -0.01% -0.02% -0.02% 2018-06-21
Japan 20Y 0.50 0.00 0.00% -0.02% -0.04% -0.06% 2018-06-21
Japan 30Y 0.72 0.00 0.00% -0.02% -0.05% -0.07% 2018-06-21

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.34 0.01 0.01% -0.07% -0.17% 0.08% 2018-06-22
Germany 1M -0.53 0.16 0.16% 0.15% 0.23% 0.35% 2018-05-14
Germany 3M -0.65 0.01 -0.01% -0.03% -0.03% 0.18% 2018-06-21
Germany 6M -0.61 0.06 -0.06% 0.03% -0.06% 0.12% 2018-06-21
Germany 52W -0.67 0.00 0.00% -0.02% -0.03% 0.03% 2018-06-21
آلمان 2Y -0.69 0.02 -0.02% -0.06% -0.09% -0.06% 2018-06-21
Germany 3Y -0.60 0.04 -0.04% -0.10% -0.13% -0.02% 2018-06-21
Germany 5Y -0.31 0.05 -0.05% -0.16% -0.20% 0.07% 2018-06-21
Germany 7Y -0.0560 0.05 -0.05% -0.15% -0.21% 0.08% 2018-06-21
Germany 30Y 1.12 0.03 -0.03% -0.05% -0.10% 0.09% 2018-06-21

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
France 1M -0.66 0.04 -0.04% -0.02% -0.10% -0.05% 2018-06-21
France 52W -0.60 0.01 0.01% -0.03% -0.06% -0.01% 2018-06-21
France 20Y 1.27 0.00 0.00% -0.07% -0.10% 0.01% 2018-06-21
فرانسه 2Y -0.54 0.01 -0.01% -0.07% -0.05% 0.00% 2018-06-21
France 30Y 1.67 0.01 0.01% -0.04% -0.05% 0.00% 2018-06-21
France 3M -0.63 0.00 0.00% -0.01% -0.06% -0.01% 2018-06-21
France 3Y -0.44 0.01 -0.01% -0.09% -0.10% 0.02% 2018-06-21
France 5Y -0.16 0.02 -0.02% -0.15% -0.19% 0.05% 2018-06-21
France 6M -0.60 0.01 -0.01% 0.01% -0.04% 0.01% 2018-06-21
France 7Y 0.19 0.01 -0.01% -0.16% -0.19% 0.14% 2018-06-21
فرانسه 0.71 0.00 0.00% -0.03% -0.10% 0.10% 2018-06-22

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Italy 1M -0.44 0.04 0.04% -0.12% -0.09% 0.12% 2018-06-21
Italy 52W 0.15 0.18 0.18% -0.19% 0.33% 0.52% 2018-06-21
Italy 20Y 3.34 0.10 0.10% -0.02% 0.16% 0.75% 2018-06-21
ایتالیا 2Y 0.92 0.34 0.34% -0.11% 1.07% 1.10% 2018-06-21
Italy 30Y 3.55 0.07 0.01% -0.01% 0.13% 0.53% 2018-06-21
Italy 3M -0.29 0.01 0.02% 0.09% 0.08% 0.10% 2018-06-21
Italy 3Y 1.1830 0.36 0.36% -0.09% 1.16% 1.07% 2018-06-21
Italy 5Y 1.83 0.33 0.33% -0.09% 0.64% 1.17% 2018-06-21
Italy 6M -0.03 0.18 -0.01% 0.04% 0.24% 0.33% 2018-06-21
Italy 7Y 2.37 0.26 0.26% -0.07% 0.52% 1.04% 2018-06-21
ایتالیا 2.69 0.06 -0.06% 0.08% 0.29% 0.78% 2018-06-22

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 7.68 0.06 -0.06% 0.10% 0.31% -0.12% 2018-06-21
Russia 1M 7.06 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -1.87% 2018-06-21
Russia 52W 7.01 0.06 0.06% 0.34% 0.44% -0.83% 2018-06-21
Russia 20Y 7.78 0.01 -0.01% 0.07% 0.16% -0.28% 2018-06-21
روسیه 2Y 7.11 0.03 0.03% 0.16% 0.31% -0.90% 2018-06-21
Russia 3M 7.07 0.00 0.00% 0.02% 0.01% -1.78% 2018-06-21
Russia 3Y 7.37 0.03 -0.10% 0.22% 0.40% -0.66% 2018-06-21
Russia 5Y 7.47 0.01 -0.09% 0.41% 0.56% -0.57% 2018-06-21
Russia 6M 7.08 0.00 0.00% 0.04% 0.03% -1.68% 2018-06-21
Russia 7Y 7.60 0.02 -0.02% 0.32% 0.44% -0.34% 2018-06-21

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australia 52W 1.96 0.00 0.00% 0.05% 0.09% 0.34% 2018-06-21
Australia 20Y 3.02 0.03 0.03% -0.11% -0.20% 0.03% 2018-06-21
استرالیا 2Y 2.07 0.02 0.02% 0.00% 0.03% 0.40% 2018-06-21
Australia 30Y 3.20 0.03 0.03% -0.09% -0.19% -0.10% 2018-06-21
Australia 3Y 2.13 0.02 0.02% -0.05% -0.08% 0.36% 2018-06-21
Australia 5Y 2.34 0.02 0.02% -0.07% -0.12% 0.32% 2018-06-21
Australia 7Y 2.54 0.03 0.03% -0.09% -0.17% 0.35% 2018-06-21
نیوزیلند 2.94 0.01 0.01% 0.02% 0.15% 0.21% 2018-06-22
استرالیا 2.65 0.04 -0.04% -0.05% -0.20% 0.26% 2018-06-22

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Canada 1M 1.02 0.05 0.05% -0.06% -0.12% 0.48% 2018-06-21
Canada 52W 1.66 0.01 -0.01% -0.05% -0.08% 0.77% 2018-06-21
Canada 20Y 2.21 0.03 -0.03% -0.14% -0.31% 0.28% 2018-06-21
کانادا 2Y 1.83 0.02 -0.02% -0.11% -0.23% 0.89% 2018-06-21
Canada 30Y 2.20 0.03 -0.03% -0.13% -0.30% 0.21% 2018-06-21
Canada 3M 1.22 0.02 0.00% -0.05% -0.03% 0.56% 2018-06-21
Canada 3Y 1.92 0.03 -0.03% -0.13% -0.27% 0.87% 2018-06-21
Canada 5Y 2.01 0.03 -0.03% -0.16% -0.30% 0.85% 2018-06-21
Canada 6M 1.42 0.00 0.00% -0.04% -0.02% 0.77% 2018-06-21
Canada 7Y 2.09 0.04 -0.04% -0.17% -0.36% 0.82% 2018-06-21
کانادا 2.13 0.02 -0.02% -0.09% -0.32% 0.65% 2018-06-22

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.63 0.03 0.03% -0.12% -0.12% 0.03% 2018-06-21
China 52W 3.29 0.03 0.03% 0.03% 0.23% -0.23% 2018-06-21
China 20Y 3.95 0.01 0.01% -0.08% -0.10% -0.03% 2018-06-21
چین 2Y 3.36 0.00 0.00% 0.04% 0.20% -0.23% 2018-06-21
China 30Y 4.11 0.00 0.00% -0.05% -0.05% 0.10% 2018-06-21
China 3Y 3.39 0.01 -0.01% -0.06% 0.13% -0.15% 2018-06-21
China 5Y 3.45 0.02 -0.02% -0.09% 0.16% -0.11% 2018-06-21
China 7Y 3.61 0.01 -0.01% -0.08% -0.08% -0.03% 2018-06-21

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
India 52W 6.96 0.03 -0.03% -0.11% 0.04% 0.58% 2018-06-21
هند 2Y 7.41 0.02 -0.02% -0.16% -0.06% 1.05% 2018-06-21
India 30Y 8.11 0.03 -0.03% -0.02% 0.02% 1.05% 2018-06-21
India 3M 6.42 0.05 -0.05% -0.10% 0.08% 0.16% 2018-06-21
India 3Y 7.60 0.07 -0.07% -0.17% -0.02% 1.14% 2018-06-21
India 5Y 7.79 0.08 -0.08% -0.15% 0.04% 1.12% 2018-06-21
India 6M 6.83 0.01 -0.01% -0.04% 0.17% 0.52% 2018-06-21
India 7Y 8.02 0.05 -0.05% -0.08% 0.02% 1.32% 2018-06-21
هند 7.82 0.05 0.05% -0.07% -0.03% 1.36% 2018-06-22

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Brazil 52W 7.50 0.06 -0.06% -0.22% 0.74% -1.38% 2018-06-21
برزیل 2Y 8.93 0.01 0.01% -0.22% 1.08% -0.43% 2018-06-21
Brazil 3M 6.44 0.05 -0.05% -0.12% 0.00% -3.04% 2018-06-21
Brazil 3Y 10.14 0.12 0.12% -0.19% 1.05% 0.20% 2018-06-21
Brazil 5Y 11.11 0.26 0.26% 0.14% 1.45% 0.51% 2018-06-21
Brazil 6M 6.57 0.06 -0.06% -0.26% 0.14% -2.39% 2018-06-21
برزیل 12.06 0.05 -0.05% -0.18% 1.50% 1.22% 2018-06-21

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.92 0.11 -0.15% -0.07% 0.25% 0.36% 2018-06-21
South Africa 20Y 9.65 0.12 -0.12% -0.09% 0.19% 0.20% 2018-06-21
آفریقای جنوبی 2Y 7.60 0.08 -0.08% -0.06% 0.16% 0.14% 2018-06-21
South Africa 30Y 9.73 0.13 -0.12% -0.12% 0.18% 0.03% 2018-06-21
South Africa 3M 6.90 0.48 -0.50% 0.05% 0.90% 0.20% 2018-06-21
South Africa 3Y 7.88 0.09 -0.09% -0.08% 0.21% 0.44% 2018-06-21
South Africa 5Y 8.27 0.10 -0.15% -0.08% 0.22% 0.70% 2018-06-21

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 7.48 0.17 0.17% 0.20% 0.04% 0.62% 2018-06-21
Indonesia 1M 5.00 0.00 0.00% 0.00% -0.35% -0.79% 2018-06-21
Indonesia 52W 6.73 0.33 0.33% 0.33% 0.16% 0.81% 2018-06-21
Indonesia 20Y 7.83 0.14 0.14% 0.14% -0.13% 0.25% 2018-06-21
Indonesia 30Y 7.90 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.02% 2018-06-21
Indonesia 3M 5.20 0.00 0.00% 0.00% -0.25% -0.55% 2018-06-21
Indonesia 3Y 6.83 0.26 0.26% 0.26% 0.10% 0.14% 2018-06-21
Indonesia 5Y 7.12 0.05 0.05% 0.05% 0.10% 0.45% 2018-06-21
Indonesia 6M 5.50 0.10 0.10% 0.10% -0.05% -0.15% 2018-06-21

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2.59 0.03 -0.03% -0.13% -0.18% 0.46% 2018-06-21
South Korea 52W 1.84 0.00 0.00% 0.00% -0.05% 0.38% 2018-06-21
South Korea 20Y 2.59 0.02 0.00% -0.11% -0.18% 0.37% 2018-06-21
کره جنوبی 2Y 2.05 0.01 -0.01% -0.06% -0.11% 0.40% 2018-06-21
South Korea 30Y 2.58 0.01 -0.01% -0.09% -0.17% 0.37% 2018-06-21
South Korea 3Y 2.15 0.01 -0.01% -0.07% -0.10% 0.47% 2018-06-21
South Korea 5Y 2.39 0.02 0.00% -0.11% -0.14% 0.52% 2018-06-21

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Greece 1M 0.98 0.05 -0.05% -0.05% 0.08% -1.22% 2018-06-21
Greece 20Y 4.99 0.02 -0.02% -0.16% -0.21% -1.44% 2018-06-21
یونان 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -2.77% 2018-06-21
Greece 3M 1.02 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% -1.31% 2018-06-21
Greece 6M 1.06 0.03 0.03% 0.00% 0.04% -1.34% 2018-06-21
یونان 4.15 0.17 -0.17% -0.79% -0.40% -1.27% 2018-06-22

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Portugal 6M -1.42 0.00 0.00% -1.07% -1.07% -1.22% 2018-03-15
Portugal 52W -0.29 0.05 0.00% 0.02% -0.05% -0.05% 2018-06-21
Portugal 20Y 2.62 0.08 0.01% -0.06% -0.14% -1.04% 2018-06-21
پرتغال 2Y -0.08 0.05 -0.01% -0.02% -0.04% -0.13% 2018-06-21
Portugal 30Y 2.92 0.08 0.01% -0.04% -0.11% -0.95% 2018-06-21
Portugal 3M -0.46 0.04 0.04% -0.19% -0.12% -0.19% 2018-06-21
Portugal 3Y 0.0980 0.06 0.06% -0.02% -0.03% -0.15% 2018-06-21
Portugal 5Y 0.71 0.07 0.01% -0.09% -0.09% -0.53% 2018-06-21
Portugal 7Y 1.32 0.09 0.09% -0.09% -0.13% -0.64% 2018-06-21
پرتغال 1.82 0.02 -0.02% 0.00% -0.12% -1.09% 2018-06-22

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.32 0.04 0.04% -0.05% -0.16% 0.35% 2018-06-22
1M 0.45 0.00 -0.01% 0.00% 0.05% 0.32% 2018-06-21
3M 0.49 0.00 0.00% -0.02% 0.06% 0.28% 2018-06-21
6M 0.58 0.00 0.00% 0.00% 0.04% 0.30% 2018-06-21
52W 0.66 0.01 0.00% 0.01% 0.01% 0.44% 2018-06-21
3Y 0.74 0.00 0.01% -0.04% -0.11% 0.49% 2018-06-21
5Y 1.03 0.01 0.01% -0.06% -0.13% 0.54% 2018-06-21
7Y 1.13 0.02 -0.02% -0.07% -0.16% 0.41% 2018-06-21
20Y 1.75 0.03 -0.03% -0.06% -0.14% 0.17% 2018-06-21
30Y 1.75 0.03 -0.03% -0.06% -0.14% 0.07% 2018-06-21
آلمان 0.34 0.01 0.01% -0.07% -0.17% 0.08% 2018-06-22
Germany 1M -0.53 0.16 0.16% 0.15% 0.23% 0.35% 2018-05-14
Germany 3M -0.65 0.01 -0.01% -0.03% -0.03% 0.18% 2018-06-21
Germany 6M -0.61 0.06 -0.06% 0.03% -0.06% 0.12% 2018-06-21
Germany 52W -0.67 0.00 0.00% -0.02% -0.03% 0.03% 2018-06-21
آلمان 2Y -0.69 0.02 -0.02% -0.06% -0.09% -0.06% 2018-06-21
Germany 3Y -0.60 0.04 -0.04% -0.10% -0.13% -0.02% 2018-06-21
Germany 5Y -0.31 0.05 -0.05% -0.16% -0.20% 0.07% 2018-06-21
Germany 7Y -0.0560 0.05 -0.05% -0.15% -0.21% 0.08% 2018-06-21
Germany 30Y 1.12 0.03 -0.03% -0.05% -0.10% 0.09% 2018-06-21
سوئد 0.49 0.02 -0.01% -0.12% -0.20% 0.07% 2018-06-21
Portugal 52W -0.29 0.05 0.00% 0.02% -0.05% -0.05% 2018-06-21
Portugal 20Y 2.62 0.08 0.01% -0.06% -0.14% -1.04% 2018-06-21
پرتغال 2Y -0.08 0.05 -0.01% -0.02% -0.04% -0.13% 2018-06-21
Portugal 30Y 2.92 0.08 0.01% -0.04% -0.11% -0.95% 2018-06-21
Portugal 3M -0.46 0.04 0.04% -0.19% -0.12% -0.19% 2018-06-21
Portugal 3Y 0.0980 0.06 0.06% -0.02% -0.03% -0.15% 2018-06-21
Portugal 5Y 0.71 0.07 0.01% -0.09% -0.09% -0.53% 2018-06-21
Portugal 7Y 1.32 0.09 0.09% -0.09% -0.13% -0.64% 2018-06-21
سوئیس -0.04 0.01 0.00% -0.08% -0.14% 0.12% 2018-06-21
ایسلند 5.35 0.05 0.05% 0.10% 0.05% 0.73% 2018-06-21
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-06-21
لیتوانی 1.05 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 0.30% 2018-06-21
لهستان 3.19 0.02 0.02% -0.06% -0.14% -0.06% 2018-06-21
رومانی 5.03 0.00 0.00% 0.02% 0.11% 1.28% 2018-06-21
روسیه 7.68 0.06 -0.06% 0.10% 0.31% -0.12% 2018-06-21
Russia 1M 7.06 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -1.87% 2018-06-21
Russia 52W 7.01 0.06 0.06% 0.34% 0.44% -0.83% 2018-06-21
Russia 20Y 7.78 0.01 -0.01% 0.07% 0.16% -0.28% 2018-06-21
روسیه 2Y 7.11 0.03 0.03% 0.16% 0.31% -0.90% 2018-06-21
Russia 3M 7.07 0.00 0.00% 0.02% 0.01% -1.78% 2018-06-21
Russia 3Y 7.37 0.03 -0.10% 0.22% 0.40% -0.66% 2018-06-21
Russia 5Y 7.47 0.01 -0.09% 0.41% 0.56% -0.57% 2018-06-21
Russia 6M 7.08 0.00 0.00% 0.04% 0.03% -1.68% 2018-06-21
Russia 7Y 7.60 0.02 -0.02% 0.32% 0.44% -0.34% 2018-06-21
اسلواکی 0.71 0.02 0.00% -0.11% -0.08% -0.18% 2018-06-21
اسلوونی 1.07 0.03 -0.03% -0.13% -0.05% -0.01% 2018-06-21
ترکیه 16.16 0.07 -0.07% 0.41% 1.58% 6.02% 2018-06-21
دانمارک 0.37 0.04 -0.04% -0.13% -0.24% -0.13% 2018-06-21
فنلاند 0.51 0.00 -0.03% -0.12% -0.13% 0.23% 2018-06-21
France 1M -0.66 0.04 -0.04% -0.02% -0.10% -0.05% 2018-06-21
France 52W -0.60 0.01 0.01% -0.03% -0.06% -0.01% 2018-06-21
France 20Y 1.27 0.00 0.00% -0.07% -0.10% 0.01% 2018-06-21
فرانسه 2Y -0.54 0.01 -0.01% -0.07% -0.05% 0.00% 2018-06-21
France 30Y 1.67 0.01 0.01% -0.04% -0.05% 0.00% 2018-06-21
France 3M -0.63 0.00 0.00% -0.01% -0.06% -0.01% 2018-06-21
France 3Y -0.44 0.01 -0.01% -0.09% -0.10% 0.02% 2018-06-21
France 5Y -0.16 0.02 -0.02% -0.15% -0.19% 0.05% 2018-06-21
France 6M -0.60 0.01 -0.01% 0.01% -0.04% 0.01% 2018-06-21
France 7Y 0.19 0.01 -0.01% -0.16% -0.19% 0.14% 2018-06-21
Greece 1M 0.98 0.05 -0.05% -0.05% 0.08% -1.22% 2018-06-21
Greece 20Y 4.99 0.02 -0.02% -0.16% -0.21% -1.44% 2018-06-21
یونان 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -2.77% 2018-06-21
Greece 3M 1.02 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% -1.31% 2018-06-21
Greece 6M 1.06 0.03 0.03% 0.00% 0.04% -1.34% 2018-06-21
مجارستان 3.62 0.08 0.08% 0.09% 0.48% 0.59% 2018-06-21
ایرلند 0.85 0.00 0.00% -0.17% -0.16% 0.20% 2018-06-21
نروژ 1.83 0.03 0.01% -0.07% -0.17% 0.31% 2018-06-21
بلغارستان 1.12 0.00 0.00% -0.08% -0.13% -0.71% 2018-06-21
کرواسی 2.18 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.79% 2018-06-21
جمهوری چک 2.05 0.01 0.02% -0.01% 0.22% 1.10% 2018-06-21
Euro Area EFSF -0.35 0.03 -0.03% 0.01% 0.06% 0.10% 2018-06-21
اتریش 0.60 0.00 -0.04% -0.17% -0.17% 0.21% 2018-06-21
بلژیک 0.73 0.01 -0.01% -0.12% -0.13% 0.13% 2018-06-21
Italy 1M -0.44 0.04 0.04% -0.12% -0.09% 0.12% 2018-06-21
Italy 52W 0.15 0.18 0.18% -0.19% 0.33% 0.52% 2018-06-21
Italy 20Y 3.34 0.10 0.10% -0.02% 0.16% 0.75% 2018-06-21
ایتالیا 2Y 0.92 0.34 0.34% -0.11% 1.07% 1.10% 2018-06-21
Italy 30Y 3.55 0.07 0.01% -0.01% 0.13% 0.53% 2018-06-21
Italy 3M -0.29 0.01 0.02% 0.09% 0.08% 0.10% 2018-06-21
Italy 3Y 1.1830 0.36 0.36% -0.09% 1.16% 1.07% 2018-06-21
Italy 5Y 1.83 0.33 0.33% -0.09% 0.64% 1.17% 2018-06-21
Italy 7Y 2.37 0.26 0.26% -0.07% 0.52% 1.04% 2018-06-21
فرانسه 0.71 0.00 0.00% -0.03% -0.10% 0.10% 2018-06-22
پرتغال 1.82 0.02 -0.02% 0.00% -0.12% -1.09% 2018-06-22
یونان 4.15 0.17 -0.17% -0.79% -0.40% -1.27% 2018-06-22
هلند 0.50 0.01 0.01% -0.05% -0.17% 0.05% 2018-06-22
اسپانیا 1.35 0.02 0.02% 0.05% -0.07% -0.03% 2018-06-22
Portugal 6M -1.42 0.00 0.00% -1.07% -1.07% -1.22% 2018-03-15
ایتالیا 2.69 0.06 -0.06% 0.08% 0.29% 0.78% 2018-06-22
Netherlands 3 Month Bill Yield -0.63 0.00 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 2018-06-21
Netherlands 6 Month Bill Yield -0.60 0.00 0.00% 0.03% -0.02% -0.02% 2018-06-21
Spain 6 Month Bill Yield -0.37 0.03 0.08% 0.10% 0.05% 0.05% 2018-06-22
Spain 52 Week Bill Yield -0.32 0.03 0.03% 0.05% 0.02% 0.11% 2018-06-21
Spain 3 Month Letras Yield -0.39 0.12 0.12% 0.16% 0.10% 0.00% 2018-06-21
Spain 3 Year Bonos Yield -0.07 0.08 0.01% -0.07% -0.08% 0.15% 2018-06-21
Spain 5 Year Bonos Yield 0.41 0.07 0.01% -0.07% 0.04% 0.22% 2018-06-21

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.9059 0.01 0.01% -0.02% -0.10% 0.76% 2018-06-22
1M 1.85 0.01 0.01% 0.04% 0.18% 1.10% 2018-06-21
3M 1.93 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.98% 2018-06-21
6M 2.09 0.01 -0.01% 0.03% 0.00% 0.99% 2018-06-22
52W 2.32 0.00 0.00% 0.02% 0.03% 1.11% 2018-06-22
2Y 2.55 0.01 0.01% 0.00% 0.02% 1.21% 2018-06-22
3Y 2.65 0.03 -0.03% -0.06% -0.08% 1.17% 2018-06-21
5Y 2.78 0.01 0.01% -0.02% -0.05% 1.01% 2018-06-22
7Y 2.86 0.03 0.03% -0.09% -0.16% 0.87% 2018-06-21
20Y 3.09 0.02 -0.02% -0.04% -0.16% 0.40% 2018-06-21
30Y 3.04 0.02 -0.02% -0.06% -0.16% 0.33% 2018-06-21
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-06-21
برزیل 12.06 0.05 -0.05% -0.18% 1.50% 1.22% 2018-06-21
کانادا 2.13 0.02 -0.02% -0.09% -0.32% 0.65% 2018-06-22
مکزیک 7.73 0.09 -0.09% -0.29% -0.02% 1.00% 2018-06-22
شیلی 4.59 0.01 -0.01% 0.01% 0.01% 0.58% 2018-06-21
کلمبیا 6.63 0.02 0.02% 0.05% -0.01% 0.16% 2018-06-21
Canada 1M 1.02 0.05 0.05% -0.06% -0.12% 0.48% 2018-06-21
Canada 52W 1.66 0.01 -0.01% -0.05% -0.08% 0.77% 2018-06-21
Canada 20Y 2.21 0.03 -0.03% -0.14% -0.31% 0.28% 2018-06-21
کانادا 2Y 1.83 0.02 -0.02% -0.11% -0.23% 0.89% 2018-06-21
Canada 30Y 2.20 0.03 -0.03% -0.13% -0.30% 0.21% 2018-06-21
Canada 3M 1.22 0.02 0.00% -0.05% -0.03% 0.56% 2018-06-21
Canada 3Y 1.92 0.03 -0.03% -0.13% -0.27% 0.87% 2018-06-21
Canada 5Y 2.01 0.03 -0.03% -0.16% -0.30% 0.85% 2018-06-21
Canada 6M 1.42 0.00 0.00% -0.04% -0.02% 0.77% 2018-06-21
Canada 7Y 2.09 0.04 -0.04% -0.17% -0.36% 0.82% 2018-06-21
Brazil 52W 7.50 0.06 -0.06% -0.22% 0.74% -1.38% 2018-06-21
برزیل 2Y 8.93 0.01 0.01% -0.22% 1.08% -0.43% 2018-06-21
Brazil 3M 6.44 0.05 -0.05% -0.12% 0.00% -3.04% 2018-06-21
Brazil 3Y 10.14 0.12 0.12% -0.19% 1.05% 0.20% 2018-06-21
Brazil 5Y 11.11 0.26 0.26% 0.14% 1.45% 0.51% 2018-06-21
Brazil 6M 6.57 0.06 -0.06% -0.26% 0.14% -2.39% 2018-06-21
Peru 9y 5.48 0.03 0.02% 0.13% 0.07% 0.10% 2018-06-21

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.0350 0.01 -0.01% 0.00% -0.01% -0.02% 2018-06-22
Japan 1M -0.10 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% 2018-06-21
Japan 3M -0.12 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% -0.03% 2018-06-21
Japan 6M -0.11 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.03% 2018-06-21
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 2018-06-21
ژاپن 2Y -0.13 0.00 0.00% -0.01% 0.00% -0.04% 2018-06-21
Japan 3Y -0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 2018-06-21
Japan 5Y -0.11 0.00 0.00% -0.01% -0.01% -0.04% 2018-06-21
Japan 7Y -0.0510 0.00 0.01% -0.01% -0.02% -0.02% 2018-06-21
Japan 20Y 0.50 0.00 0.00% -0.02% -0.04% -0.06% 2018-06-21
Japan 30Y 0.72 0.00 0.00% -0.02% -0.05% -0.07% 2018-06-21
هند 7.82 0.05 0.05% -0.07% -0.03% 1.36% 2018-06-22
کره جنوبی 2.59 0.03 -0.03% -0.13% -0.18% 0.46% 2018-06-21
South Korea 52W 1.84 0.00 0.00% 0.00% -0.05% 0.38% 2018-06-21
South Korea 20Y 2.59 0.02 0.00% -0.11% -0.18% 0.37% 2018-06-21
کره جنوبی 2Y 2.05 0.01 -0.01% -0.06% -0.11% 0.40% 2018-06-21
South Korea 30Y 2.58 0.01 -0.01% -0.09% -0.17% 0.37% 2018-06-21
South Korea 3Y 2.15 0.01 -0.01% -0.07% -0.10% 0.47% 2018-06-21
South Korea 5Y 2.39 0.02 0.00% -0.11% -0.14% 0.52% 2018-06-21
تایلند 2.68 0.01 0.02% 0.09% -0.04% 0.27% 2018-06-21
سنگاپور 2.54 0.01 0.01% -0.06% -0.13% 0.56% 2018-06-21
مالزی 4.22 0.00 0.00% -0.01% 0.00% 0.32% 2018-06-21
Philippine 7.05 0.70 0.70% 0.95% 0.18% 2.42% 2018-06-21
پاکستان 8.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 2018-06-21
قطر 4.42 0.01 -0.04% -0.04% -0.25% 0.94% 2018-06-21
تایوان 0.97 0.01 -0.01% 0.02% -0.06% -0.10% 2018-06-21
ویتنام 4.74 0.01 -0.01% 0.00% 0.17% -0.95% 2018-06-21
چین 3.63 0.03 0.03% -0.12% -0.12% 0.03% 2018-06-21
China 52W 3.29 0.03 0.03% 0.03% 0.23% -0.23% 2018-06-21
China 20Y 3.95 0.01 0.01% -0.08% -0.10% -0.03% 2018-06-21
چین 2Y 3.36 0.00 0.00% 0.04% 0.20% -0.23% 2018-06-21
China 30Y 4.11 0.00 0.00% -0.05% -0.05% 0.10% 2018-06-21
China 3Y 3.39 0.01 -0.01% -0.06% 0.13% -0.15% 2018-06-21
China 5Y 3.45 0.02 -0.02% -0.09% 0.16% -0.11% 2018-06-21
China 7Y 3.61 0.01 -0.01% -0.08% -0.08% -0.03% 2018-06-21
هنگ کنگ 2.32 0.02 0.02% -0.03% -0.05% 0.97% 2018-06-21
اندونزی 7.48 0.17 0.17% 0.20% 0.04% 0.62% 2018-06-21
Indonesia 1M 5.00 0.00 0.00% 0.00% -0.35% -0.79% 2018-06-21
Indonesia 52W 6.73 0.33 0.33% 0.33% 0.16% 0.81% 2018-06-21
Indonesia 20Y 7.83 0.14 0.14% 0.14% -0.13% 0.25% 2018-06-21
Indonesia 30Y 7.90 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.02% 2018-06-21
Indonesia 3M 5.20 0.00 0.00% 0.00% -0.25% -0.55% 2018-06-21
Indonesia 3Y 6.83 0.26 0.26% 0.26% 0.10% 0.14% 2018-06-21
Indonesia 5Y 7.12 0.05 0.05% 0.05% 0.10% 0.45% 2018-06-21
Indonesia 6M 5.50 0.10 0.10% 0.10% -0.05% -0.15% 2018-06-21
India 52W 6.96 0.03 -0.03% -0.11% 0.04% 0.58% 2018-06-21
هند 2Y 7.41 0.02 -0.02% -0.16% -0.06% 1.05% 2018-06-21
India 30Y 8.11 0.03 -0.03% -0.02% 0.02% 1.05% 2018-06-21
India 3M 6.42 0.05 -0.05% -0.10% 0.08% 0.16% 2018-06-21
India 3Y 7.60 0.07 -0.07% -0.17% -0.02% 1.14% 2018-06-21
India 5Y 7.79 0.08 -0.08% -0.15% 0.04% 1.12% 2018-06-21
India 6M 6.83 0.01 -0.01% -0.04% 0.17% 0.52% 2018-06-21
India 7Y 8.02 0.05 -0.05% -0.08% 0.02% 1.32% 2018-06-21
1.99 0.00 0.00% 0.07% 0.03% -0.03% 2018-06-21

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australia 52W 1.96 0.00 0.00% 0.05% 0.09% 0.34% 2018-06-21
Australia 20Y 3.02 0.03 0.03% -0.11% -0.20% 0.03% 2018-06-21
استرالیا 2Y 2.07 0.02 0.02% 0.00% 0.03% 0.40% 2018-06-21
Australia 30Y 3.20 0.03 0.03% -0.09% -0.19% -0.10% 2018-06-21
Australia 3Y 2.13 0.02 0.02% -0.05% -0.08% 0.36% 2018-06-21
Australia 5Y 2.34 0.02 0.02% -0.07% -0.12% 0.32% 2018-06-21
Australia 7Y 2.54 0.03 0.03% -0.09% -0.17% 0.35% 2018-06-21
نیوزیلند 2.94 0.01 0.01% 0.02% 0.15% 0.21% 2018-06-22
استرالیا 2.65 0.04 -0.04% -0.05% -0.20% 0.26% 2018-06-22

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.92 0.11 -0.15% -0.07% 0.25% 0.36% 2018-06-21
South Africa 20Y 9.65 0.12 -0.12% -0.09% 0.19% 0.20% 2018-06-21
آفریقای جنوبی 2Y 7.60 0.08 -0.08% -0.06% 0.16% 0.14% 2018-06-21
South Africa 30Y 9.73 0.13 -0.12% -0.12% 0.18% 0.03% 2018-06-21
South Africa 3M 6.90 0.48 -0.50% 0.05% 0.90% 0.20% 2018-06-21
South Africa 3Y 7.88 0.09 -0.09% -0.08% 0.21% 0.44% 2018-06-21
South Africa 5Y 8.27 0.10 -0.15% -0.08% 0.22% 0.70% 2018-06-21
کنیا 13.15 0.40 0.40% 0.25% 0.15% -0.39% 2018-06-21
نیجریه 13.55 0.11 0.11% 0.20% 0.03% -2.47% 2018-06-21
Zambia Government Bond 10y 19.00 0.06 -0.17% % 0.15% 0.76% 2018-06-30