بازار اوراق قرضه

شاخص های اقتصادی
قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.2676 0.02 0.02% 0.08% 0.09% 0.60% 2017-09-20
10Y 1.34 0.01 0.01% 0.20% 0.34% -0.11% 2017-09-20
ژاپن 0.03 0.01 -0.01% -0.06% -0.04% 0.33% 2017-09-20
آلمان 0.44 0.01 -0.01% 0.02% 0.11% 0.27% 2017-09-20
یونان 5.57 0.03 0.03% -2.26% -1.43% -5.74% 2017-09-20
هند 6.58 0.20 0.20% 0.22% 0.24% -0.22% 2017-09-20
ایتالیا 2.07 0.05 -0.05% -0.03% 0.04% 0.78% 2017-09-20
استرالیا 2.87 0.05 0.05% 0.19% 0.23% 0.68% 2017-09-20
برزیل 9.69 0.04 -0.04% -0.23% -0.52% -2.35% 2017-09-20
کانادا 2.10 0.01 0.01% 0.04% 0.22% 0.96% 2017-09-20
فرانسه 0.73 0.00 0.00% 0.03% 0.02% 0.49% 2017-09-20
مکزیک 6.85 0.01 0.01% -0.35% -0.38% 0.65% 2017-09-20
هلند 0.57 0.01 -0.01% -0.06% 0.00% 0.18% 2017-09-20
نیوزیلند 3.06 0.01 0.01% -0.10% -0.06% -0.02% 2017-09-20
پرتغال 2.38 0.06 -0.06% -0.44% -0.37% -1.02% 2017-09-20
اسپانیا 1.58 0.03 0.03% -0.05% -0.02% 0.01% 2017-09-20
سوئیس -0.05 0.01 -0.01% 0.02% 0.20% 0.23% 2017-09-19

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.2676 0.02 0.02% 0.08% 0.09% 0.60% 2017-09-20
1M 0.95 0.02 0.02% -0.02% 0.01% 0.83% 2017-09-19
3M 1.04 0.02 0.02% 0.00% 0.05% 0.74% 2017-09-19
6M 1.19 0.01 0.01% 0.04% 0.07% 0.81% 2017-09-20
52W 1.29 0.00 0.00% 0.06% 0.12% 0.82% 2017-09-20
2Y 1.44 0.04 0.04% 0.05% 0.12% 0.83% 2017-09-20
3Y 1.55 0.01 0.01% 0.08% 0.10% 0.63% 2017-09-19
5Y 1.87 0.04 0.04% -0.01% 0.12% 0.92% 2017-09-20
7Y 2.07 0.01 0.01% 0.08% 0.08% 0.57% 2017-09-19
20Y Bond 2.57 0.01 0.01% -0.09% -0.13% 0.66% 2017-09-19
30Y 2.81 0.01 0.01% 0.04% 0.05% 0.39% 2017-09-19

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.34 0.01 0.01% 0.20% 0.34% -0.11% 2017-09-20
1M 0.18 0.02 -0.02% 0.00% 0.04% -0.01% 2017-09-19
3M 0.23 0.01 0.01% 0.02% 0.05% 0.01% 2017-09-19
6M 0.24 0.00 0.00% 0.02% 0.04% -0.07% 2017-09-19
52W 0.37 0.00 0.00% 0.16% 0.14% 0.28% 2017-09-19
2Y 0.45 0.03 0.03% 0.36% 0.30% 0.11% 2017-09-20
3Y 0.50 0.01 0.01% 0.17% 0.24% 0.38% 2017-09-19
5Y 0.75 0.01 0.01% 0.19% 0.25% 0.50% 2017-09-19
7Y 0.99 0.02 0.02% 0.20% 0.26% 0.53% 2017-09-19
20Y 1.92 0.03 0.03% 0.15% 0.30% 0.54% 2017-09-19
30Y 1.93 0.03 0.03% 0.14% 0.20% 0.40% 2017-09-19

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.03 0.01 -0.01% -0.06% -0.04% 0.33% 2017-09-20
Japan 1M -0.12 0.00 0.00% -0.01% -0.03% 0.05% 2017-09-19
Japan 3M -0.11 0.00 0.00% 0.04% 0.03% 0.24% 2017-09-19
Japan 6M -0.13 0.01 0.01% 0.04% 0.01% 0.17% 2017-09-19
Japan 52W -0.14 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.16% 2017-09-19
ژاپن 2Y -0.14 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.12% 2017-09-19
Japan 3Y -0.13 0.01 0.01% 0.00% -0.02% 0.10% 2017-09-19
Japan 5Y -0.11 0.01 0.01% 0.01% -0.01% 0.09% 2017-09-19
Japan 7Y -0.07 0.02 0.02% 0.02% -0.01% 0.11% 2017-09-19
Japan 20Y 0.57 0.01 0.01% 0.02% 0.01% 0.15% 2017-09-19
Japan 30Y 0.84 0.01 0.01% 0.01% -0.01% 0.32% 2017-09-19

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.44 0.01 -0.01% 0.02% 0.11% 0.27% 2017-09-20
Germany 1M -0.73 0.01 0.01% 0.03% -0.03% 0.02% 2017-09-19
Germany 3M -0.73 0.01 0.01% 0.01% -0.02% -0.01% 2017-09-19
Germany 6M -0.83 0.02 -0.02% -0.04% -0.11% -0.18% 2017-09-19
Germany 52W -0.72 0.01 -0.01% 0.02% -0.02% -0.12% 2017-09-19
آلمان 2Y -0.69 0.01 -0.01% 0.04% 0.03% -0.02% 2017-09-19
Germany 3Y -0.62 0.00 0.00% 0.04% 0.02% 0.04% 2017-09-19
Germany 5Y -0.27 0.01 -0.01% 0.05% 0.01% 0.24% 2017-09-19
Germany 7Y -0.02 0.01 -0.01% 0.05% 0.03% 0.38% 2017-09-19
Germany 30Y 1.25 0.01 -0.01% 0.04% 0.10% 0.69% 2017-09-19

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
France 1M -0.65 0.03 -0.03% 0.00% -0.04% -0.08% 2017-09-19
France 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.01% 2017-09-19
France 20Y 1.45 0.01 -0.01% 0.00% 0.06% 0.57% 2017-09-19
فرانسه 2Y -0.57 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.05% 2017-09-19
France 30Y 1.84 0.02 -0.02% 0.00% 0.07% 0.75% 2017-09-19
France 3M -0.60 0.01 0.01% 0.01% 0.00% -0.02% 2017-09-19
France 3Y -0.47 0.02 -0.02% 0.02% -0.02% 0.07% 2017-09-19
France 5Y -0.16 0.01 -0.01% 0.03% -0.01% 0.23% 2017-09-19
France 6M -0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.04% 2017-09-19
France 7Y 0.15 0.01 -0.01% 0.04% 0.00% 0.38% 2017-09-19
فرانسه 0.73 0.00 0.00% 0.03% 0.02% 0.49% 2017-09-20

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 2.07 0.05 -0.05% -0.03% 0.04% 0.78% 2017-09-20
Italy 1M -0.41 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% -0.01% 2017-09-19
Italy 20Y 2.80 0.02 -0.02% 0.04% 0.08% 0.88% 2017-09-19
ایتالیا 2Y -0.13 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% -0.07% 2017-09-19
Italy 30Y 3.22 0.01 -0.01% 0.02% 0.06% 0.91% 2017-09-19
Italy 3M -0.36 0.00 0.00% 0.14% 0.12% 0.00% 2017-09-19
Italy 3Y 0.13 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% 0.10% 2017-09-19
Italy 52W -0.33 0.00 0.00% -0.02% 0.00% -0.14% 2017-09-19
Italy 5Y 0.82 0.02 -0.02% 0.00% -0.01% 0.53% 2017-09-19
Italy 6M -0.36 0.01 -0.01% -0.02% 0.02% -0.12% 2017-09-19
Italy 7Y 1.49 0.01 -0.01% 0.02% 0.01% 0.84% 2017-09-19

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 7.57 0.01 -0.01% 0.00% -0.23% -0.73% 2017-09-19
Russia 1M 8.50 0.03 -0.03% -0.12% -0.39% -1.63% 2017-09-19
Russia 52W 7.58 0.01 -0.01% -0.07% -0.22% -1.88% 2017-09-19
Russia 20Y 7.98 0.02 0.02% 0.06% -0.13% -0.51% 2017-09-19
روسیه 2Y 7.59 0.02 0.02% -0.03% -0.17% -1.23% 2017-09-19
Russia 3M 8.44 0.02 -0.02% -0.09% -0.38% -1.63% 2017-09-19
Russia 3Y 7.69 0.06 0.06% 0.03% -0.09% -1.13% 2017-09-19
Russia 5Y 7.62 0.05 0.05% 0.06% -0.26% -0.96% 2017-09-19
Russia 6M 8.39 0.02 -0.02% -0.06% -0.33% -1.64% 2017-09-19
Russia 7Y 7.63 0.00 0.00% -0.01% -0.29% -0.83% 2017-09-19

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australia 52W 1.75 0.01 0.01% 0.04% 0.09% 0.12% 2017-09-19
Australia 20Y 3.33 0.02 0.02% 0.17% 0.16% 0.53% 2017-09-19
استرالیا 2Y 2.01 0.02 0.02% 0.13% 0.19% 0.36% 2017-09-19
Australia 30Y 3.64 0.02 0.02% 0.17% 0.17% 0.40% 2017-09-19
Australia 3Y 2.18 0.02 0.02% 0.17% 0.19% 0.50% 2017-09-19
Australia 5Y 2.39 0.02 0.02% 0.19% 0.21% 0.49% 2017-09-19
Australia 7Y 2.67 0.02 0.02% 0.18% 0.19% 0.63% 2017-09-19
استرالیا 2.87 0.05 0.05% 0.19% 0.23% 0.68% 2017-09-20
نیوزیلند 3.06 0.01 0.01% -0.10% -0.06% -0.02% 2017-09-20

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Canada 1M 0.86 0.01 -0.01% 0.01% 0.18% 0.39% 2017-09-19
Canada 52W 1.45 0.01 0.01% 0.02% 0.34% 0.88% 2017-09-19
Canada 20Y 2.40 0.01 0.01% 0.05% 0.17% 0.63% 2017-09-19
کانادا 2Y 1.56 0.01 -0.01% 0.01% 0.31% 0.99% 2017-09-19
Canada 30Y 2.45 0.01 0.01% 0.05% 0.15% 0.66% 2017-09-19
Canada 3M 1.01 0.00 0.00% 0.02% 0.28% 0.47% 2017-09-19
Canada 3Y 1.62 0.01 -0.01% 0.02% 0.28% 1.03% 2017-09-19
Canada 5Y 1.79 0.01 0.01% 0.02% 0.29% 1.07% 2017-09-19
Canada 6M 1.18 0.02 0.02% 0.03% 0.28% 0.64% 2017-09-19
Canada 7Y 1.92 0.01 0.01% 0.04% 0.23% 1.04% 2017-09-19
کانادا 2.10 0.01 0.01% 0.04% 0.22% 0.96% 2017-09-20

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
China 20Y 4.17 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 1.03% 2017-09-19
چین 2Y 3.53 0.00 0.00% 0.00% 0.06% 1.15% 2017-09-19
China 30Y 4.30 0.01 0.01% 0.04% 0.09% 1.01% 2017-09-19
China 3Y 3.56 0.01 0.01% 0.02% 0.04% 1.12% 2017-09-19
China 52W 3.48 0.01 -0.01% -0.01% 0.11% 1.30% 2017-09-19
China 5Y 3.64 0.02 0.02% 0.05% 0.04% 1.05% 2017-09-19
China 7Y 3.73 0.03 0.03% 0.02% 0.02% 0.95% 2017-09-19
چین 3.66 0.01 0.01% 0.02% 0.23% 0.68% 2017-09-19

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 2Y 6.38 0.01 0.01% 0.03% 0.04% -0.40% 2017-09-19
India 30Y 7.21 0.00 0.00% 0.06% 0.12% -0.07% 2017-09-19
India 3M 6.09 0.00 0.00% 0.01% -0.04% -0.44% 2017-09-19
India 3Y 6.41 0.01 -0.01% 0.02% 0.01% -0.40% 2017-09-19
India 52W 6.29 0.00 0.00% 0.00% 0.05% -0.45% 2017-09-19
India 5Y 6.55 0.01 -0.01% 0.03% 0.05% -0.42% 2017-09-19
India 6M 6.20 0.00 0.00% 0.02% 0.00% -0.43% 2017-09-19
India 7Y 6.80 0.01 -0.01% 0.07% 0.07% -0.24% 2017-09-19
هند 6.58 0.20 0.20% 0.22% 0.24% -0.22% 2017-09-20

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Brazil 52W 7.18 0.07 -0.07% -0.20% -0.65% -5.92% 2017-09-19
برزیل 2Y 7.80 0.07 -0.07% -0.21% -0.72% -4.40% 2017-09-19
Brazil 3M 8.23 0.05 0.05% 0.01% -0.47% -6.02% 2017-09-19
Brazil 3Y 8.61 0.08 -0.08% -0.15% -0.64% -3.35% 2017-09-19
Brazil 5Y 9.30 0.08 -0.08% -0.18% -0.60% -2.72% 2017-09-19
Brazil 6M 7.49 0.03 -0.03% -0.11% -0.50% -6.41% 2017-09-19
برزیل 9.69 0.04 -0.04% -0.23% -0.52% -2.35% 2017-09-20

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
South Africa 3M 6.00 0.25 -0.25% -0.15% -0.20% -1.30% 2017-09-18
آفریقای جنوبی 8.44 0.04 0.04% -0.22% -0.26% -0.85% 2017-09-19
South Africa 20Y 9.44 0.04 0.04% -0.07% -0.08% 0.33% 2017-09-19
آفریقای جنوبی 2Y 6.87 0.01 0.01% -0.01% -0.18% -0.76% 2017-09-19
South Africa 30Y 9.72 0.04 0.04% -0.05% -0.03% 0.49% 2017-09-19
South Africa 3Y 7.07 0.01 0.01% -0.08% -0.22% -0.78% 2017-09-19
South Africa 5Y 7.29 0.02 0.02% -0.05% -0.15% -0.73% 2017-09-19

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 6.47 0.02 -0.02% 0.04% -0.42% -0.51% 2017-09-19
Indonesia 1M 5.32 0.00 0.00% -0.08% -0.30% -0.62% 2017-09-19
Indonesia 52W 5.58 0.01 -0.01% -0.07% -0.25% -0.76% 2017-09-19
Indonesia 20Y 7.27 0.01 0.01% 0.10% -0.25% -0.15% 2017-09-19
Indonesia 30Y 7.50 0.02 0.02% 0.03% -0.37% -0.17% 2017-09-19
Indonesia 3M 4.83 0.00 0.00% -0.13% -0.43% -1.16% 2017-09-19
Indonesia 3Y 5.98 0.03 -0.03% -0.07% -0.55% -0.64% 2017-09-19
Indonesia 5Y 6.03 0.00 0.00% 0.00% -0.51% -0.77% 2017-09-19
Indonesia 6M 5.00 0.00 0.00% -0.30% -0.43% -1.02% 2017-09-19

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2.29 0.03 0.03% 0.01% 0.15% 0.49% 2017-09-19
South Korea 52W 1.56 0.01 0.01% 0.01% 0.09% 0.20% 2017-09-19
South Korea 20Y 2.32 0.02 0.02% 0.04% -0.06% 0.72% 2017-09-19
کره جنوبی 2Y 1.71 0.00 0.00% -0.02% 0.01% 0.36% 2017-09-19
South Korea 30Y 2.32 0.02 0.02% 0.03% -0.05% 0.71% 2017-09-19
South Korea 3Y 1.78 0.04 0.04% 0.03% 0.00% 0.45% 2017-09-19
South Korea 5Y 1.99 0.03 0.03% 0.03% -0.01% 0.60% 2017-09-19

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Greece 1M 2.13 0.10 0.10% 0.82% 0.09% -1.48% 2017-09-19
Greece 20Y 6.62 0.02 0.02% 0.07% -0.18% -1.55% 2017-09-19
یونان 2Y 2.94 0.05 0.05% 0.06% -0.29% -4.66% 2017-09-19
Greece 3M 2.09 0.03 0.03% -0.04% 0.03% -1.35% 2017-09-19
Greece 6M 1.95 0.01 0.01% -0.19% -0.17% -1.07% 2017-09-19
یونان 5.57 0.03 0.03% -2.26% -1.43% -5.74% 2017-09-20

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Portugal 52W -0.33 0.00 0.00% -0.05% -0.03% -0.36% 2017-09-19
Portugal 20Y 3.37 0.00 0.00% -0.29% -0.13% -0.61% 2017-09-19
پرتغال 2Y 0.02 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% -0.49% 2017-09-19
Portugal 30Y 3.65 0.03 0.03% -0.26% -0.11% -0.51% 2017-09-19
Portugal 3M -0.38 0.05 -0.05% -0.10% -0.07% -0.37% 2017-09-19
Portugal 3Y 0.23 0.02 -0.02% 0.00% 0.09% -0.81% 2017-09-19
Portugal 5Y 0.95 0.02 -0.02% -0.25% -0.14% -1.05% 2017-09-19
Portugal 6M -0.34 0.01 -0.01% -0.04% -0.03% -0.34% 2017-09-19
Portugal 7Y 1.61 0.04 -0.04% -0.32% -0.23% -1.24% 2017-09-19
پرتغال 2.38 0.06 -0.06% -0.44% -0.37% -1.02% 2017-09-20

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.34 0.01 0.01% 0.20% 0.34% -0.11% 2017-09-20
1M 0.18 0.02 -0.02% 0.00% 0.04% -0.01% 2017-09-19
3M 0.23 0.01 0.01% 0.02% 0.05% 0.01% 2017-09-19
6M 0.24 0.00 0.00% 0.02% 0.04% -0.07% 2017-09-19
52W 0.37 0.00 0.00% 0.16% 0.14% 0.28% 2017-09-19
2Y 0.45 0.03 0.03% 0.36% 0.30% 0.11% 2017-09-20
3Y 0.50 0.01 0.01% 0.17% 0.24% 0.38% 2017-09-19
5Y 0.75 0.01 0.01% 0.19% 0.25% 0.50% 2017-09-19
7Y 0.99 0.02 0.02% 0.20% 0.26% 0.53% 2017-09-19
20Y 1.92 0.03 0.03% 0.15% 0.30% 0.54% 2017-09-19
30Y 1.93 0.03 0.03% 0.14% 0.20% 0.40% 2017-09-19
آلمان 0.44 0.01 -0.01% 0.02% 0.11% 0.27% 2017-09-20
Germany 1M -0.73 0.01 0.01% 0.03% -0.03% 0.02% 2017-09-19
Germany 3M -0.73 0.01 0.01% 0.01% -0.02% -0.01% 2017-09-19
Germany 6M -0.83 0.02 -0.02% -0.04% -0.11% -0.18% 2017-09-19
Germany 52W -0.72 0.01 -0.01% 0.02% -0.02% -0.12% 2017-09-19
آلمان 2Y -0.69 0.01 -0.01% 0.04% 0.03% -0.02% 2017-09-19
Germany 3Y -0.62 0.00 0.00% 0.04% 0.02% 0.04% 2017-09-19
Germany 5Y -0.27 0.01 -0.01% 0.05% 0.01% 0.24% 2017-09-19
Germany 7Y -0.02 0.01 -0.01% 0.05% 0.03% 0.38% 2017-09-19
Germany 30Y 1.25 0.01 -0.01% 0.04% 0.10% 0.69% 2017-09-19
بلغارستان 1.75 0.00 0.00% -0.25% -0.30% -0.85% 2017-09-19
کرواسی 2.59 0.02 -0.02% -0.52% -0.58% -1.08% 2017-09-19
جمهوری چک 1.07 0.00 0.00% 0.59% 0.70% 0.58% 2017-09-19
Euro Area EFSF -0.46 0.00 0.00% -0.07% -0.05% -0.30% 2017-09-19
اتریش 0.63 0.01 -0.01% 0.31% 0.36% 0.41% 2017-09-19
بلژیک 0.72 0.02 -0.02% -0.08% -0.08% 0.16% 2017-09-19
Italy 1M -0.41 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% -0.01% 2017-09-19
Italy 52W -0.33 0.00 0.00% -0.02% 0.00% -0.14% 2017-09-19
Italy 20Y 2.80 0.02 -0.02% 0.04% 0.08% 0.88% 2017-09-19
ایتالیا 2Y -0.13 0.02 -0.02% -0.01% -0.04% -0.07% 2017-09-19
Italy 30Y 3.22 0.01 -0.01% 0.02% 0.06% 0.91% 2017-09-19
Italy 3M -0.36 0.00 0.00% 0.14% 0.12% 0.00% 2017-09-19
Italy 3Y 0.13 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% 0.10% 2017-09-19
Italy 5Y 0.82 0.02 -0.02% 0.00% -0.01% 0.53% 2017-09-19
Italy 7Y 1.49 0.01 -0.01% 0.02% 0.01% 0.84% 2017-09-19
ایسلند 5.49 0.35 0.35% 0.28% 0.25% -0.88% 2017-09-19
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 2017-09-19
لیتوانی 0.75 0.00 0.00% 0.30% 0.35% 0.35% 2017-09-19
لهستان 3.35 0.09 0.09% 0.13% 0.05% 0.38% 2017-09-19
رومانی 3.96 0.01 -0.01% 0.81% 0.92% 0.41% 2017-09-19
روسیه 7.57 0.01 -0.01% 0.00% -0.23% -0.73% 2017-09-19
Russia 1M 8.50 0.03 -0.03% -0.12% -0.39% -1.63% 2017-09-19
Russia 52W 7.58 0.01 -0.01% -0.07% -0.22% -1.88% 2017-09-19
Russia 20Y 7.98 0.02 0.02% 0.06% -0.13% -0.51% 2017-09-19
روسیه 2Y 7.59 0.02 0.02% -0.03% -0.17% -1.23% 2017-09-19
Russia 3M 8.44 0.02 -0.02% -0.09% -0.38% -1.63% 2017-09-19
Russia 3Y 7.69 0.06 0.06% 0.03% -0.09% -1.13% 2017-09-19
Russia 5Y 7.62 0.05 0.05% 0.06% -0.26% -0.96% 2017-09-19
Russia 6M 8.39 0.02 -0.02% -0.06% -0.33% -1.64% 2017-09-19
Russia 7Y 7.63 0.00 0.00% -0.01% -0.29% -0.83% 2017-09-19
اسلواکی 0.27 0.01 -0.01% 0.08% 0.14% 0.25% 2017-09-19
اسلوونی 1.04 0.01 -0.01% 0.25% 0.40% 0.41% 2017-09-19
ترکیه 10.56 0.06 0.06% 0.16% 0.08% 0.51% 2017-09-19
هلند 0.57 0.01 -0.01% -0.06% 0.00% 0.18% 2017-09-20
ایتالیا 2.07 0.05 -0.05% -0.03% 0.04% 0.78% 2017-09-20
فرانسه 0.73 0.00 0.00% 0.03% 0.02% 0.49% 2017-09-20
یونان 5.57 0.03 0.03% -2.26% -1.43% -5.74% 2017-09-20
اسپانیا 1.58 0.03 0.03% -0.05% -0.02% 0.01% 2017-09-20
پرتغال 2.38 0.06 -0.06% -0.44% -0.37% -1.02% 2017-09-20
دانمارک 0.54 0.03 -0.03% 0.27% 0.36% 0.24% 2017-09-19
فنلاند 0.43 0.00 0.00% 0.14% 0.23% 0.09% 2017-09-19
France 1M -0.65 0.03 -0.03% 0.00% -0.04% -0.08% 2017-09-19
France 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.01% 2017-09-19
France 20Y 1.45 0.01 -0.01% 0.00% 0.06% 0.57% 2017-09-19
فرانسه 2Y -0.57 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.05% 2017-09-19
France 30Y 1.84 0.02 -0.02% 0.00% 0.07% 0.75% 2017-09-19
France 3M -0.60 0.01 0.01% 0.01% 0.00% -0.02% 2017-09-19
France 3Y -0.47 0.02 -0.02% 0.02% -0.02% 0.07% 2017-09-19
France 5Y -0.16 0.01 -0.01% 0.03% -0.01% 0.23% 2017-09-19
France 6M -0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.04% 2017-09-19
France 7Y 0.15 0.01 -0.01% 0.04% 0.00% 0.38% 2017-09-19
Greece 1M 2.13 0.10 0.10% 0.82% 0.09% -1.48% 2017-09-19
Greece 20Y 6.62 0.02 0.02% 0.07% -0.18% -1.55% 2017-09-19
یونان 2Y 2.94 0.05 0.05% 0.06% -0.29% -4.66% 2017-09-19
Greece 3M 2.09 0.03 0.03% -0.04% 0.03% -1.35% 2017-09-19
Greece 6M 1.95 0.01 0.01% -0.19% -0.17% -1.07% 2017-09-19
مجارستان 2.88 0.03 -0.03% -0.22% -0.17% -0.47% 2017-09-19
ایرلند 0.73 0.01 -0.01% 0.10% 0.17% -0.01% 2017-09-19
نروژ 1.56 0.01 -0.01% -0.06% -0.04% 0.13% 2017-09-19
سوئد 0.64 0.01 -0.01% 0.07% 0.08% -0.15% 2017-09-19
Portugal 52W -0.33 0.00 0.00% -0.05% -0.03% -0.36% 2017-09-19
Portugal 20Y 3.37 0.00 0.00% -0.29% -0.13% -0.61% 2017-09-19
پرتغال 2Y 0.02 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% -0.49% 2017-09-19
Portugal 30Y 3.65 0.03 0.03% -0.26% -0.11% -0.51% 2017-09-19
Portugal 3M -0.38 0.05 -0.05% -0.10% -0.07% -0.37% 2017-09-19
Portugal 3Y 0.23 0.02 -0.02% 0.00% 0.09% -0.81% 2017-09-19
Portugal 5Y 0.95 0.02 -0.02% -0.25% -0.14% -1.05% 2017-09-19
Portugal 6M -0.34 0.01 -0.01% -0.04% -0.03% -0.34% 2017-09-19
Portugal 7Y 1.61 0.04 -0.04% -0.32% -0.23% -1.24% 2017-09-19
سوئیس -0.05 0.01 -0.01% 0.02% 0.20% 0.23% 2017-09-19

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.2676 0.02 0.02% 0.08% 0.09% 0.60% 2017-09-20
1M 0.95 0.02 0.02% -0.02% 0.01% 0.83% 2017-09-19
3M 1.04 0.02 0.02% 0.00% 0.05% 0.74% 2017-09-19
6M 1.19 0.01 0.01% 0.04% 0.07% 0.81% 2017-09-20
52W 1.29 0.00 0.00% 0.06% 0.12% 0.82% 2017-09-20
2Y 1.44 0.04 0.04% 0.05% 0.12% 0.83% 2017-09-20
3Y 1.55 0.01 0.01% 0.08% 0.10% 0.63% 2017-09-19
5Y 1.87 0.04 0.04% -0.01% 0.12% 0.92% 2017-09-20
7Y 2.07 0.01 0.01% 0.08% 0.08% 0.57% 2017-09-19
20Y Bond 2.57 0.01 0.01% -0.09% -0.13% 0.66% 2017-09-19
30Y 2.81 0.01 0.01% 0.04% 0.05% 0.39% 2017-09-19
کانادا 2.10 0.01 0.01% 0.04% 0.22% 0.96% 2017-09-20
مکزیک 6.85 0.01 0.01% -0.35% -0.38% 0.65% 2017-09-20
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% -0.14% -0.15% -0.15% 2017-09-19
برزیل 9.69 0.04 -0.04% -0.23% -0.52% -2.35% 2017-09-20
آرژانتین 5.96 0.32 0.32% 0.07% 1.51% 2.58% 2017-09-18
Argentina 20Y 5.45 0.01 0.01% 0.04% 0.59% 1.32% 2017-09-18
Argentina 3Y 5.73 0.25 -0.25% -0.27% 1.53% 2.00% 2017-09-18
شیلی 4.32 0.00 0.00% 0.03% 0.15% -0.24% 2017-09-19
کلمبیا 6.50 0.00 0.00% -0.91% -0.57% -1.45% 2017-09-19
Canada 1M 0.86 0.01 -0.01% 0.01% 0.18% 0.39% 2017-09-19
Canada 52W 1.45 0.01 0.01% 0.02% 0.34% 0.88% 2017-09-19
Canada 20Y 2.40 0.01 0.01% 0.05% 0.17% 0.63% 2017-09-19
کانادا 2Y 1.56 0.01 -0.01% 0.01% 0.31% 0.99% 2017-09-19
Canada 30Y 2.45 0.01 0.01% 0.05% 0.15% 0.66% 2017-09-19
Canada 3M 1.01 0.00 0.00% 0.02% 0.28% 0.47% 2017-09-19
Canada 3Y 1.62 0.01 -0.01% 0.02% 0.28% 1.03% 2017-09-19
Canada 5Y 1.79 0.01 0.01% 0.02% 0.29% 1.07% 2017-09-19
Canada 6M 1.18 0.02 0.02% 0.03% 0.28% 0.64% 2017-09-19
Canada 7Y 1.92 0.01 0.01% 0.04% 0.23% 1.04% 2017-09-19
Brazil 52W 7.18 0.07 -0.07% -0.20% -0.65% -5.92% 2017-09-19
برزیل 2Y 7.80 0.07 -0.07% -0.21% -0.72% -4.40% 2017-09-19
Brazil 3M 8.23 0.05 0.05% 0.01% -0.47% -6.02% 2017-09-19
Brazil 3Y 8.61 0.08 -0.08% -0.15% -0.64% -3.35% 2017-09-19
Brazil 5Y 9.30 0.08 -0.08% -0.18% -0.60% -2.72% 2017-09-19
Brazil 6M 7.49 0.03 -0.03% -0.11% -0.50% -6.41% 2017-09-19
Peru 9y 4.88 0.10 -0.10% -0.82% -0.85% -1.22% 2017-09-19

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.03 0.01 -0.01% -0.06% -0.04% 0.33% 2017-09-20
Japan 1M -0.12 0.00 0.00% -0.01% -0.03% 0.05% 2017-09-19
Japan 3M -0.11 0.00 0.00% 0.04% 0.03% 0.24% 2017-09-19
Japan 6M -0.13 0.01 0.01% 0.04% 0.01% 0.17% 2017-09-19
Japan 52W -0.14 0.00 0.00% 0.01% -0.02% 0.16% 2017-09-19
ژاپن 2Y -0.14 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.12% 2017-09-19
Japan 3Y -0.13 0.01 0.01% 0.00% -0.02% 0.10% 2017-09-19
Japan 5Y -0.11 0.01 0.01% 0.01% -0.01% 0.09% 2017-09-19
Japan 7Y -0.07 0.02 0.02% 0.02% -0.01% 0.11% 2017-09-19
Japan 20Y 0.57 0.01 0.01% 0.02% 0.01% 0.15% 2017-09-19
Japan 30Y 0.84 0.01 0.01% 0.01% -0.01% 0.32% 2017-09-19
مالزی 3.88 0.01 0.01% 0.25% 0.31% 0.01% 2017-09-19
پاکستان 8.20 0.00 0.00% 0.17% 0.17% 0.17% 2017-09-19
Philippine 4.62 0.33 -0.33% 0.63% 0.77% 0.98% 2017-09-19
قطر 3.30 0.02 0.02% % % % 2017-09-15
سنگاپور 2.08 0.01 0.01% 0.15% 0.21% 0.07% 2017-09-19
کره جنوبی 2.29 0.03 0.03% 0.01% 0.15% 0.49% 2017-09-19
South Korea 20Y 2.32 0.02 0.02% 0.04% -0.06% 0.72% 2017-09-19
کره جنوبی 2Y 1.71 0.00 0.00% -0.02% 0.01% 0.36% 2017-09-19
South Korea 30Y 2.32 0.02 0.02% 0.03% -0.05% 0.71% 2017-09-19
South Korea 3Y 1.78 0.04 0.04% 0.03% 0.00% 0.45% 2017-09-19
South Korea 52W 1.56 0.01 0.01% 0.01% 0.09% 0.20% 2017-09-19
South Korea 5Y 1.99 0.03 0.03% 0.03% -0.01% 0.60% 2017-09-19
تایوان 1.02 0.01 0.01% -0.06% -0.03% 0.17% 2017-09-19
تایلند 2.34 0.02 -0.02% 0.16% 0.08% 0.26% 2017-09-19
ویتنام 5.38 0.00 0.00% -0.59% -0.61% -1.53% 2017-09-19
چین 3.66 0.01 0.01% 0.02% 0.23% 0.68% 2017-09-19
China 20Y 4.17 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 1.03% 2017-09-19
چین 2Y 3.53 0.00 0.00% 0.00% 0.06% 1.15% 2017-09-19
China 30Y 4.30 0.01 0.01% 0.04% 0.09% 1.01% 2017-09-19
China 3Y 3.56 0.01 0.01% 0.02% 0.04% 1.12% 2017-09-19
China 52W 3.48 0.01 -0.01% -0.01% 0.11% 1.30% 2017-09-19
China 5Y 3.64 0.02 0.02% 0.05% 0.04% 1.05% 2017-09-19
China 7Y 3.73 0.03 0.03% 0.02% 0.02% 0.95% 2017-09-19
هنگ کنگ 1.59 0.02 0.02% 0.55% 0.55% 0.44% 2017-09-19
هند 6.58 0.20 0.20% 0.22% 0.24% -0.22% 2017-09-20
هند 2Y 6.38 0.01 0.01% 0.03% 0.04% -0.40% 2017-09-19
India 30Y 7.21 0.00 0.00% 0.06% 0.12% -0.07% 2017-09-19
India 3M 6.09 0.00 0.00% 0.01% -0.04% -0.44% 2017-09-19
India 3Y 6.41 0.01 -0.01% 0.02% 0.01% -0.40% 2017-09-19
India 52W 6.29 0.00 0.00% 0.00% 0.05% -0.45% 2017-09-19
India 5Y 6.55 0.01 -0.01% 0.03% 0.05% -0.42% 2017-09-19
India 6M 6.20 0.00 0.00% 0.02% 0.00% -0.43% 2017-09-19
India 7Y 6.80 0.01 -0.01% 0.07% 0.07% -0.24% 2017-09-19
اندونزی 6.47 0.02 -0.02% 0.04% -0.42% -0.51% 2017-09-19
Indonesia 1M 5.32 0.00 0.00% -0.08% -0.30% -0.62% 2017-09-19
Indonesia 20Y 7.27 0.01 0.01% 0.10% -0.25% -0.15% 2017-09-19
Indonesia 30Y 7.50 0.02 0.02% 0.03% -0.37% -0.17% 2017-09-19
Indonesia 3M 4.83 0.00 0.00% -0.13% -0.43% -1.16% 2017-09-19
Indonesia 3Y 5.98 0.03 -0.03% -0.07% -0.55% -0.64% 2017-09-19
Indonesia 52W 5.58 0.01 -0.01% -0.07% -0.25% -0.76% 2017-09-19
Indonesia 5Y 6.03 0.00 0.00% 0.00% -0.51% -0.77% 2017-09-19
Indonesia 6M 5.00 0.00 0.00% -0.30% -0.43% -1.02% 2017-09-19
1.72 0.01 0.01% -0.09% -0.10% 0.04% 2017-09-19

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australia 52W 1.75 0.01 0.01% 0.04% 0.09% 0.12% 2017-09-19
Australia 20Y 3.33 0.02 0.02% 0.17% 0.16% 0.53% 2017-09-19
استرالیا 2Y 2.01 0.02 0.02% 0.13% 0.19% 0.36% 2017-09-19
Australia 30Y 3.64 0.02 0.02% 0.17% 0.17% 0.40% 2017-09-19
Australia 3Y 2.18 0.02 0.02% 0.17% 0.19% 0.50% 2017-09-19
Australia 5Y 2.39 0.02 0.02% 0.19% 0.21% 0.49% 2017-09-19
Australia 7Y 2.67 0.02 0.02% 0.18% 0.19% 0.63% 2017-09-19
استرالیا 2.87 0.05 0.05% 0.19% 0.23% 0.68% 2017-09-20
نیوزیلند 3.06 0.01 0.01% -0.10% -0.06% -0.02% 2017-09-20

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
South Africa 3M 6.00 0.25 -0.25% -0.15% -0.20% -1.30% 2017-09-18
آفریقای جنوبی 8.44 0.04 0.04% -0.22% -0.26% -0.85% 2017-09-19
South Africa 20Y 9.44 0.04 0.04% -0.07% -0.08% 0.33% 2017-09-19
آفریقای جنوبی 2Y 6.87 0.01 0.01% -0.01% -0.18% -0.76% 2017-09-19
South Africa 30Y 9.72 0.04 0.04% -0.05% -0.03% 0.49% 2017-09-19
South Africa 3Y 7.07 0.01 0.01% -0.08% -0.22% -0.78% 2017-09-19
South Africa 5Y 7.29 0.02 0.02% -0.05% -0.15% -0.73% 2017-09-19
کنیا 13.10 0.00 0.00% -0.40% -0.40% -1.46% 2017-09-19
نیجریه 16.36 0.00 0.00% 0.23% 0.45% 2.16% 2017-09-19