بازار اوراق قرضه

شاخص های اقتصادی
قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.2375 0.01 0.01% -0.08% 0.08% 0.67% 2017-07-21
10Y 1.18 0.00 0.00% 0.04% 0.18% -0.27% 2017-07-21
ژاپن 0.07 0.00 0.00% -0.02% 0.00% 0.36% 2017-07-21
آلمان 0.51 0.00 0.00% 0.09% 0.18% 0.33% 2017-07-21
یونان 5.26 0.00 0.00% -2.57% -1.74% -6.06% 2017-07-21
هند 6.31 0.01 0.12% 0.11% 6.24% -0.45% 2017-07-21
ایتالیا 2.07 0.00 0.00% -0.22% 0.17% 0.83% 2017-07-21
استرالیا 2.70 0.02 -0.02% -0.03% 0.31% 0.81% 2017-07-21
برزیل 10.05 0.01 -0.01% -0.21% -0.68% -1.93% 2017-07-21
کانادا 1.89 0.00 0.00% -0.01% -7.08% 0.79% 2017-07-21
فرانسه 0.75 0.00 0.00% -0.11% 0.15% 0.54% 2017-07-21
مکزیک 6.85 0.00 0.00% -0.35% -0.38% 0.65% 2017-07-21
هلند 0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.07% 0.24% 2017-07-21
نیوزیلند 2.92 0.00 0.00% -0.24% -0.20% -0.16% 2017-07-21
پرتغال 2.91 0.02 -0.02% -0.24% -0.03% 0.26% 2017-07-21
اسپانیا 1.45 0.00 0.00% -0.18% -0.15% -0.12% 2017-07-21
سوئیس -0.01 0.01 -0.01% 0.05% 0.23% 0.26% 2017-07-21

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.2375 0.01 0.01% -0.08% 0.08% 0.67% 2017-07-21
1M 0.98 0.01 -0.01% 0.06% 0.19% 0.71% 2017-07-21
3M 1.17 0.03 0.03% 0.14% 0.21% 0.85% 2017-07-21
6M 1.11 0.00 0.00% -0.04% -0.01% 0.72% 2017-07-21
52W 1.21 0.00 0.00% -0.03% 0.03% 0.74% 2017-07-21
2Y 1.34 0.00 0.00% -0.05% 0.02% 0.73% 2017-07-21
3Y 1.50 0.02 -0.02% -0.05% 0.01% 0.66% 2017-07-21
5Y 1.80 0.00 0.00% -0.08% 0.05% 0.85% 2017-07-21
7Y 2.05 0.03 -0.03% -0.08% 0.06% 0.65% 2017-07-21
20Y Bond 2.61 0.00 0.00% -0.04% 0.12% 0.70% 2017-07-19
30Y 2.80 0.03 -0.03% -0.11% 0.08% 0.51% 2017-07-21

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.18 0.00 0.00% 0.04% 0.18% -0.27% 2017-07-21
1M 0.13 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% -0.21% 2017-07-21
3M 0.20 0.00 0.00% -0.01% 0.00% -0.17% 2017-07-21
6M 0.25 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -0.10% 2017-07-21
52W 0.29 0.01 -0.01% -0.02% 0.07% 0.16% 2017-07-21
2Y 0.27 0.00 0.00% 0.18% 0.12% -0.07% 2017-07-21
3Y 0.32 0.03 -0.03% -0.09% 0.07% 0.13% 2017-07-21
5Y 0.56 0.03 -0.03% -0.13% 0.07% 0.21% 2017-07-21
7Y 0.82 0.03 -0.03% -0.13% 0.12% 0.23% 2017-07-21
20Y 1.71 0.03 -0.03% -0.12% 0.15% 0.16% 2017-07-21
30Y 1.85 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% 2017-07-20

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.07 0.00 0.00% -0.02% 0.00% 0.36% 2017-07-21
Japan 1M -0.05 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.13% 2017-07-21
Japan 3M -0.11 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% 0.12% 2017-07-21
Japan 6M -0.09 0.00 0.00% 0.02% 0.00% 0.19% 2017-07-21
Japan 52W -0.11 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.22% 2017-07-21
ژاپن 2Y -0.11 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.21% 2017-07-21
Japan 3Y -0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.25% 2017-07-21
Japan 5Y -0.06 0.00 0.00% -0.01% 0.01% 0.27% 2017-07-21
Japan 7Y -0.01 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% 0.32% 2017-07-21
Japan 20Y 0.59 0.00 0.00% -0.01% 0.04% 0.41% 2017-07-21
Japan 30Y 0.87 0.00 0.00% 0.00% 0.08% 0.60% 2017-07-21

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.51 0.00 0.00% 0.09% 0.18% 0.33% 2017-07-21
Germany 1M -0.92 0.05 -0.05% -0.01% -0.05% -0.21% 2017-07-21
Germany 3M -0.73 0.03 0.03% 0.02% 0.14% 0.00% 2017-07-21
Germany 6M -0.70 0.01 0.01% -0.01% 0.03% -0.09% 2017-07-21
Germany 52W -0.67 0.01 -0.01% 0.01% 0.02% -0.04% 2017-07-21
آلمان 2Y -0.64 0.00 0.00% -0.04% -0.02% -0.03% 2017-07-21
Germany 3Y -0.55 0.02 -0.02% -0.04% 0.04% 0.08% 2017-07-21
Germany 5Y -0.18 0.02 -0.02% -0.08% 0.20% 0.31% 2017-07-21
Germany 7Y 0.06 0.03 -0.03% -0.08% 0.20% 0.45% 2017-07-21
Germany 30Y 1.28 0.02 -0.02% -0.05% 0.24% 0.79% 2017-07-21

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
France 1M -0.59 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.03% 2017-07-21
France 52W -0.52 0.00 0.00% 0.03% 0.07% 0.03% 2017-07-21
France 20Y 1.43 0.02 -0.02% -0.10% 0.17% 0.64% 2017-07-21
فرانسه 2Y -0.47 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 0.06% 2017-07-21
France 30Y 1.81 0.01 0.01% -0.09% 0.17% 0.83% 2017-07-21
France 3M -0.60 0.01 -0.01% -0.02% 0.01% -0.11% 2017-07-21
France 3Y -0.37 0.03 0.03% -0.01% 0.09% 0.12% 2017-07-21
France 5Y -0.07 0.01 -0.01% -0.09% 0.14% 0.27% 2017-07-21
France 6M -0.52 0.01 0.01% 0.03% 0.09% 0.03% 2017-07-21
France 7Y 0.23 0.03 -0.03% -0.10% 0.18% 0.41% 2017-07-21
فرانسه 0.75 0.00 0.00% -0.11% 0.15% 0.54% 2017-07-21

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Italy 1M -0.50 0.02 -0.02% -0.14% 0.06% -0.17% 2017-07-21
Italy 52W -0.34 0.00 0.00% 0.02% 0.02% -0.15% 2017-07-21
Italy 20Y 2.78 0.03 -0.03% -0.16% 0.19% 0.94% 2017-07-21
ایتالیا 2Y -0.15 0.02 -0.02% -0.07% 0.03% -0.12% 2017-07-21
Italy 30Y 3.18 0.05 -0.05% -0.20% 0.16% 0.93% 2017-07-21
Italy 3M -0.47 0.05 -0.05% -0.07% -0.08% -0.17% 2017-07-21
Italy 3Y 0.22 0.01 -0.01% -0.08% 0.11% 0.21% 2017-07-21
Italy 5Y 0.79 0.03 -0.03% -0.14% 0.13% 0.47% 2017-07-21
Italy 6M -0.37 0.01 0.01% -0.01% -0.01% -0.14% 2017-07-21
Italy 7Y 1.47 0.04 -0.04% -0.19% 0.14% 0.79% 2017-07-21
ایتالیا 2.07 0.00 0.00% -0.22% 0.17% 0.83% 2017-07-21

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 7.79 0.03 0.03% 0.04% -0.01% -0.85% 2017-07-21
Russia 1M 8.93 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -1.83% 2017-07-21
Russia 52W 7.99 0.01 -0.01% -0.02% 0.02% -1.99% 2017-07-21
Russia 20Y 8.06 0.01 -0.01% -0.11% -0.03% -0.53% 2017-07-21
روسیه 2Y 8.09 0.00 0.00% 0.01% 0.06% -1.22% 2017-07-21
Russia 3M 8.87 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -2.10% 2017-07-21
Russia 3Y 7.99 0.05 -0.05% -0.07% -0.04% -1.23% 2017-07-21
Russia 5Y 8.01 0.02 0.02% 0.00% -0.03% -0.82% 2017-07-21
Russia 6M 8.78 0.00 0.00% 0.03% 0.02% -2.22% 2017-07-21
Russia 7Y 8.01 0.01 0.01% -0.01% 0.00% -0.74% 2017-07-21

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australia 52W 1.65 0.01 -0.01% -0.01% 0.03% 0.01% 2017-07-21
Australia 20Y 3.25 0.03 -0.03% -0.02% 0.27% 0.78% 2017-07-21
استرالیا 2Y 1.86 0.07 -0.07% 0.01% 0.19% 0.35% 2017-07-21
Australia 30Y 3.56 0.04 -0.04% -0.02% 0.26% 0.32% 2017-07-21
Australia 3Y 2.03 0.07 -0.07% 0.01% 0.26% 0.56% 2017-07-21
Australia 5Y 2.23 0.07 -0.07% 0.00% 0.21% 0.68% 2017-07-21
Australia 7Y 2.55 0.04 -0.04% 0.00% 0.36% 0.83% 2017-07-21
نیوزیلند 2.92 0.00 0.00% -0.24% -0.20% -0.16% 2017-07-21
استرالیا 2.70 0.02 -0.02% -0.03% 0.31% 0.81% 2017-07-21

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Canada 1M 0.69 0.00 0.00% 0.03% 0.14% 0.21% 2017-07-21
Canada 52W 1.08 0.01 -0.01% 0.01% 0.18% 0.52% 2017-07-21
Canada 20Y 2.21 0.00 0.00% 0.00% 0.28% 0.50% 2017-07-21
کانادا 2Y 1.25 0.01 0.01% 0.06% 0.31% 0.69% 2017-07-21
Canada 30Y 2.25 0.00 0.00% 0.01% 0.26% 0.52% 2017-07-21
Canada 3M 0.70 0.01 -0.01% 0.00% 0.04% 0.20% 2017-07-21
Canada 3Y 1.37 0.00 0.00% 0.01% 0.33% 0.81% 2017-07-21
Canada 5Y 1.52 0.01 0.01% 0.01% 0.36% 0.88% 2017-07-21
Canada 6M 0.88 0.01 -0.01% 0.00% 0.23% 0.35% 2017-07-21
Canada 7Y 1.70 0.01 0.01% -0.01% 0.40% 0.87% 2017-07-21
کانادا 1.89 0.00 0.00% -0.01% -7.08% 0.79% 2017-07-21

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.60 0.03 -0.03% -0.05% 0.16% 0.61% 2017-07-21
China 52W 3.40 0.02 -0.02% -0.06% -0.11% 1.16% 2017-07-21
China 20Y 3.96 0.01 0.01% 0.00% 0.00% 0.71% 2017-07-21
چین 2Y 3.49 0.02 -0.02% -0.01% -0.07% 1.06% 2017-07-21
China 30Y 4.00 0.01 0.01% 0.00% 0.01% 0.61% 2017-07-21
China 3Y 3.49 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% 1.00% 2017-07-21
China 5Y 3.56 0.00 0.00% 0.03% 0.00% 0.94% 2017-07-21
China 7Y 3.65 0.00 0.00% 0.03% 0.01% 0.85% 2017-07-21

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 6.31 0.01 0.12% 0.11% 6.24% -0.45% 2017-07-21
India 52W 6.34 0.03 -0.03% -0.08% -0.07% -0.50% 2017-07-21
هند 2Y 6.31 0.01 -0.01% -0.02% -0.13% -0.58% 2017-07-21
India 30Y 7.05 0.02 -0.02% -0.03% -0.02% -0.49% 2017-07-21
India 3M 6.08 0.02 -0.02% -0.10% -0.16% -0.47% 2017-07-21
India 3Y 6.43 0.02 -0.02% -0.05% -0.07% -0.51% 2017-07-21
India 5Y 6.51 0.03 -0.03% -0.06% -0.17% -0.60% 2017-07-21
India 6M 6.21 0.01 -0.01% -0.08% -0.10% -0.49% 2017-07-21
India 7Y 6.71 0.04 -0.04% -0.08% 0.00% -0.51% 2017-07-21

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Brazil 52W 8.28 0.00 0.00% -0.15% -0.51% -5.04% 2017-07-21
برزیل 2Y 8.65 0.00 0.00% -0.28% -0.71% -3.92% 2017-07-21
Brazil 3M 9.07 0.03 -0.03% -0.10% -0.41% -5.11% 2017-07-21
Brazil 3Y 9.26 0.04 0.04% -0.21% -0.68% -3.04% 2017-07-21
Brazil 5Y 9.78 0.01 -0.01% -0.21% -0.71% -2.27% 2017-07-21
Brazil 6M 8.54 0.03 0.03% -0.17% -0.47% -5.40% 2017-07-21
برزیل 10.05 0.01 -0.01% -0.21% -0.68% -1.93% 2017-07-21

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.52 0.04 -0.04% -0.14% -0.18% -0.77% 2017-07-21
South Africa 20Y 9.51 0.01 -0.01% -0.07% -0.03% 0.14% 2017-07-21
آفریقای جنوبی 2Y 7.17 0.20 -0.20% -0.35% -0.29% -0.54% 2017-07-21
South Africa 30Y 9.75 0.01 -0.01% -0.05% 0.05% 0.21% 2017-07-21
South Africa 3M 6.75 0.05 0.05% -0.05% 0.05% -1.25% 2017-07-21
South Africa 3Y 7.29 0.06 -0.06% -0.29% -0.19% -0.67% 2017-07-21
South Africa 5Y 7.44 0.06 -0.06% -0.26% -0.14% -0.73% 2017-07-21

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 6.93 0.00 0.00% -0.04% 0.12% -0.11% 2017-07-21
Indonesia 1M 5.75 0.00 0.00% -0.03% 0.68% -0.65% 2017-07-21
Indonesia 52W 5.86 0.11 0.11% -0.05% -0.05% -0.80% 2017-07-21
Indonesia 20Y 7.57 0.04 -0.04% -0.16% 0.03% 0.11% 2017-07-21
Indonesia 30Y 7.92 0.03 -0.03% -0.02% 0.04% 0.14% 2017-07-21
Indonesia 3M 5.43 0.00 0.00% -0.16% -0.13% -1.13% 2017-07-21
Indonesia 3Y 6.73 0.01 0.01% -0.10% 0.04% -0.10% 2017-07-21
Indonesia 5Y 6.77 0.00 0.00% -0.04% 0.10% -0.11% 2017-07-21
Indonesia 6M 5.63 0.00 0.00% -0.13% -0.03% -0.81% 2017-07-21

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2.22 0.02 -0.02% -0.07% 0.07% 0.41% 2017-07-21
South Korea 52W 1.46 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.20% 2017-07-21
South Korea 20Y 2.28 0.01 -0.01% -0.02% 0.06% 0.79% 2017-07-21
کره جنوبی 2Y 1.64 0.02 -0.02% -0.01% -0.01% 0.39% 2017-07-21
South Korea 30Y 2.28 0.02 -0.02% -0.02% 0.05% 0.76% 2017-07-21
South Korea 3Y 1.72 0.02 -0.02% -0.03% 0.02% 0.49% 2017-07-21
South Korea 5Y 1.91 0.02 -0.02% -0.04% 0.04% 0.66% 2017-07-21

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Greece 3M 2.15 0.08 -0.08% -0.13% -0.22% -1.18% 2017-07-19
Greece 1M 1.99 0.05 -0.05% -0.13% -0.21% -1.62% 2017-07-21
Greece 20Y 6.52 0.02 0.02% 0.02% 0.11% -1.28% 2017-07-21
یونان 2Y 3.40 0.00 0.00% -0.16% -0.82% -5.02% 2017-07-21
Greece 6M 2.26 0.03 -0.03% -0.04% -0.14% -0.82% 2017-07-21
یونان 5.26 0.00 0.00% -2.57% -1.74% -6.06% 2017-07-21

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Portugal 52W -0.24 0.04 0.04% 0.01% 0.00% -0.29% 2017-07-21
Portugal 20Y 3.59 0.07 -0.07% -0.21% -0.07% -0.14% 2017-07-21
پرتغال 2Y 0.11 0.02 0.02% 0.01% 0.05% -0.61% 2017-07-21
Portugal 30Y 3.83 0.08 -0.08% -0.19% -0.04% -0.11% 2017-07-21
Portugal 3M -0.29 0.08 -0.08% 0.07% -0.03% -0.26% 2017-07-21
Portugal 3Y 0.28 0.01 -0.01% -0.04% 0.03% -0.97% 2017-07-21
Portugal 5Y 1.20 0.07 -0.07% -0.14% -0.04% -0.73% 2017-07-21
Portugal 6M -0.27 0.03 0.03% 0.06% 0.00% -0.31% 2017-07-21
Portugal 7Y 2.00 0.08 -0.08% -0.17% -0.01% -0.66% 2017-07-21
پرتغال 2.91 0.02 -0.02% -0.24% -0.03% 0.26% 2017-07-21

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.18 0.00 0.00% 0.04% 0.18% -0.27% 2017-07-21
1M 0.13 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% -0.21% 2017-07-21
3M 0.20 0.00 0.00% -0.01% 0.00% -0.17% 2017-07-21
6M 0.25 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -0.10% 2017-07-21
52W 0.29 0.01 -0.01% -0.02% 0.07% 0.16% 2017-07-21
2Y 0.27 0.00 0.00% 0.18% 0.12% -0.07% 2017-07-21
3Y 0.32 0.03 -0.03% -0.09% 0.07% 0.13% 2017-07-21
5Y 0.56 0.03 -0.03% -0.13% 0.07% 0.21% 2017-07-21
7Y 0.82 0.03 -0.03% -0.13% 0.12% 0.23% 2017-07-21
20Y 1.71 0.03 -0.03% -0.12% 0.15% 0.16% 2017-07-21
30Y 1.85 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% 2017-07-20
آلمان 0.51 0.00 0.00% 0.09% 0.18% 0.33% 2017-07-21
Germany 1M -0.92 0.05 -0.05% -0.01% -0.05% -0.21% 2017-07-21
Germany 3M -0.73 0.03 0.03% 0.02% 0.14% 0.00% 2017-07-21
Germany 6M -0.70 0.01 0.01% -0.01% 0.03% -0.09% 2017-07-21
Germany 52W -0.67 0.01 -0.01% 0.01% 0.02% -0.04% 2017-07-21
آلمان 2Y -0.64 0.00 0.00% -0.04% -0.02% -0.03% 2017-07-21
Germany 3Y -0.55 0.02 -0.02% -0.04% 0.04% 0.08% 2017-07-21
Germany 5Y -0.18 0.02 -0.02% -0.08% 0.20% 0.31% 2017-07-21
Germany 7Y 0.06 0.03 -0.03% -0.08% 0.20% 0.45% 2017-07-21
Germany 30Y 1.28 0.02 -0.02% -0.05% 0.24% 0.79% 2017-07-21
اتریش 0.58 0.04 -0.04% 0.26% 0.31% 0.36% 2017-07-21
بلژیک 0.78 0.05 -0.05% -0.02% -0.02% 0.22% 2017-07-21
بلغارستان 1.85 0.00 0.00% -0.15% -0.20% -0.75% 2017-07-21
کرواسی 2.88 0.03 0.03% -0.22% -0.29% -0.78% 2017-07-21
جمهوری چک 0.91 0.02 -0.02% 0.43% 0.54% 0.42% 2017-07-21
دانمارک 0.63 0.05 -0.05% 0.37% 0.45% 0.34% 2017-07-21
Euro Area EFSF -0.44 0.01 -0.01% -0.06% -0.04% -0.28% 2017-07-21
فنلاند 0.49 0.02 -0.02% 0.21% 0.30% 0.16% 2017-07-21
France 1M -0.59 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.03% 2017-07-21
France 52W -0.52 0.00 0.00% 0.03% 0.07% 0.03% 2017-07-21
France 20Y 1.43 0.02 -0.02% -0.10% 0.17% 0.64% 2017-07-21
فرانسه 2Y -0.47 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 0.06% 2017-07-21
France 30Y 1.81 0.01 0.01% -0.09% 0.17% 0.83% 2017-07-21
France 3M -0.60 0.01 -0.01% -0.02% 0.01% -0.11% 2017-07-21
France 3Y -0.37 0.03 0.03% -0.01% 0.09% 0.12% 2017-07-21
France 5Y -0.07 0.01 -0.01% -0.09% 0.14% 0.27% 2017-07-21
France 6M -0.52 0.01 0.01% 0.03% 0.09% 0.03% 2017-07-21
France 7Y 0.23 0.03 -0.03% -0.10% 0.18% 0.41% 2017-07-21
فرانسه 0.75 0.00 0.00% -0.11% 0.15% 0.54% 2017-07-21
Greece 1M 1.99 0.05 -0.05% -0.13% -0.21% -1.62% 2017-07-21
Greece 20Y 6.52 0.02 0.02% 0.02% 0.11% -1.28% 2017-07-21
یونان 2Y 3.40 0.00 0.00% -0.16% -0.82% -5.02% 2017-07-21
Greece 6M 2.26 0.03 -0.03% -0.04% -0.14% -0.82% 2017-07-21
Greece 3M 2.15 0.08 -0.08% -0.13% -0.22% -1.18% 2017-07-19
یونان 5.26 0.00 0.00% -2.57% -1.74% -6.06% 2017-07-21
مجارستان 3.17 0.01 -0.01% 0.07% 0.12% -0.18% 2017-07-21
ایسلند 4.82 0.01 -0.01% -0.39% -0.42% -1.55% 2017-07-21
ایرلند 0.83 0.01 -0.01% 0.20% 0.27% 0.09% 2017-07-21
Italy 1M -0.50 0.02 -0.02% -0.14% 0.06% -0.17% 2017-07-21
Italy 52W -0.34 0.00 0.00% 0.02% 0.02% -0.15% 2017-07-21
Italy 20Y 2.78 0.03 -0.03% -0.16% 0.19% 0.94% 2017-07-21
ایتالیا 2Y -0.15 0.02 -0.02% -0.07% 0.03% -0.12% 2017-07-21
Italy 30Y 3.18 0.05 -0.05% -0.20% 0.16% 0.93% 2017-07-21
Italy 3M -0.47 0.05 -0.05% -0.07% -0.08% -0.17% 2017-07-21
Italy 3Y 0.22 0.01 -0.01% -0.08% 0.11% 0.21% 2017-07-21
Italy 5Y 0.79 0.03 -0.03% -0.14% 0.13% 0.47% 2017-07-21
Italy 7Y 1.47 0.04 -0.04% -0.19% 0.14% 0.79% 2017-07-21
ایتالیا 2.07 0.00 0.00% -0.22% 0.17% 0.83% 2017-07-21
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 2017-07-21
لیتوانی 0.85 0.00 0.00% 0.40% 0.45% 0.45% 2017-07-21
هلند 0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.07% 0.24% 2017-07-21
نروژ 1.67 0.01 -0.01% 0.06% 0.08% 0.25% 2017-07-21
لهستان 3.29 0.01 -0.01% 0.07% -0.01% 0.32% 2017-07-21
Portugal 52W -0.24 0.04 0.04% 0.01% 0.00% -0.29% 2017-07-21
Portugal 20Y 3.59 0.07 -0.07% -0.21% -0.07% -0.14% 2017-07-21
پرتغال 2Y 0.11 0.02 0.02% 0.01% 0.05% -0.61% 2017-07-21
Portugal 30Y 3.83 0.08 -0.08% -0.19% -0.04% -0.11% 2017-07-21
Portugal 3M -0.29 0.08 -0.08% 0.07% -0.03% -0.26% 2017-07-21
Portugal 3Y 0.28 0.01 -0.01% -0.04% 0.03% -0.97% 2017-07-21
Portugal 5Y 1.20 0.07 -0.07% -0.14% -0.04% -0.73% 2017-07-21
Portugal 6M -0.27 0.03 0.03% 0.06% 0.00% -0.31% 2017-07-21
Portugal 7Y 2.00 0.08 -0.08% -0.17% -0.01% -0.66% 2017-07-21
پرتغال 2.91 0.02 -0.02% -0.24% -0.03% 0.26% 2017-07-21
رومانی 3.89 0.01 -0.01% 0.74% 0.85% 0.34% 2017-07-21
روسیه 7.79 0.03 0.03% 0.04% -0.01% -0.85% 2017-07-21
Russia 1M 8.93 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -1.83% 2017-07-21
Russia 52W 7.99 0.01 -0.01% -0.02% 0.02% -1.99% 2017-07-21
Russia 20Y 8.06 0.01 -0.01% -0.11% -0.03% -0.53% 2017-07-21
روسیه 2Y 8.09 0.00 0.00% 0.01% 0.06% -1.22% 2017-07-21
Russia 3M 8.87 0.00 0.00% 0.01% 0.02% -2.10% 2017-07-21
Russia 3Y 7.99 0.05 -0.05% -0.07% -0.04% -1.23% 2017-07-21
Russia 5Y 8.01 0.02 0.02% 0.00% -0.03% -0.82% 2017-07-21
Russia 6M 8.78 0.00 0.00% 0.03% 0.02% -2.22% 2017-07-21
Russia 7Y 8.01 0.01 0.01% -0.01% 0.00% -0.74% 2017-07-21
اسلواکی 0.31 0.03 -0.03% 0.12% 0.18% 0.29% 2017-07-21
اسلوونی 1.16 0.00 0.00% 0.38% 0.53% 0.54% 2017-07-21
اسپانیا 1.45 0.00 0.00% -0.18% -0.15% -0.12% 2017-07-21
سوئد 0.61 0.04 -0.04% 0.04% 0.05% -0.18% 2017-07-21
سوئیس -0.01 0.01 -0.01% 0.05% 0.23% 0.26% 2017-07-21
ترکیه 10.26 0.04 0.04% -0.14% -0.22% 0.21% 2017-07-21

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.2375 0.01 0.01% -0.08% 0.08% 0.67% 2017-07-21
1M 0.98 0.01 -0.01% 0.06% 0.19% 0.71% 2017-07-21
3M 1.17 0.03 0.03% 0.14% 0.21% 0.85% 2017-07-21
6M 1.11 0.00 0.00% -0.04% -0.01% 0.72% 2017-07-21
52W 1.21 0.00 0.00% -0.03% 0.03% 0.74% 2017-07-21
2Y 1.34 0.00 0.00% -0.05% 0.02% 0.73% 2017-07-21
3Y 1.50 0.02 -0.02% -0.05% 0.01% 0.66% 2017-07-21
5Y 1.80 0.00 0.00% -0.08% 0.05% 0.85% 2017-07-21
7Y 2.05 0.03 -0.03% -0.08% 0.06% 0.65% 2017-07-21
20Y Bond 2.61 0.00 0.00% -0.04% 0.12% 0.70% 2017-07-19
30Y 2.80 0.03 -0.03% -0.11% 0.08% 0.51% 2017-07-21
Argentina 30Y 7.65 0.02 0.02% -0.14% 2.48% 3.22% 2017-07-19
Argentina 5Y 7.65 0.02 0.02% -0.14% -0.16% -0.16% 2017-07-19
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% -0.14% -0.15% -0.15% 2017-07-21
مکزیک 6.85 0.00 0.00% -0.35% -0.38% 0.65% 2017-07-21
کانادا 1.89 0.00 0.00% -0.01% -7.08% 0.79% 2017-07-21
برزیل 10.05 0.01 -0.01% -0.21% -0.68% -1.93% 2017-07-21
آرژانتین 4.60 0.16 -0.16% 0.07% -0.01% 2.11% 2017-07-21
Argentina 20Y 4.73 0.04 0.04% 0.17% 0.30% 0.86% 2017-07-21
Argentina 3Y 4.58 0.01 0.01% 0.49% -0.36% 4.34% 2017-07-21
شیلی 4.29 0.02 -0.02% 0.00% 0.12% -0.27% 2017-07-21
کلمبیا 6.74 0.04 0.04% -0.67% -0.33% -1.21% 2017-07-21
Canada 1M 0.69 0.00 0.00% 0.03% 0.14% 0.21% 2017-07-21
Canada 52W 1.08 0.01 -0.01% 0.01% 0.18% 0.52% 2017-07-21
Canada 20Y 2.21 0.00 0.00% 0.00% 0.28% 0.50% 2017-07-21
کانادا 2Y 1.25 0.01 0.01% 0.06% 0.31% 0.69% 2017-07-21
Canada 30Y 2.25 0.00 0.00% 0.01% 0.26% 0.52% 2017-07-21
Canada 3M 0.70 0.01 -0.01% 0.00% 0.04% 0.20% 2017-07-21
Canada 3Y 1.37 0.00 0.00% 0.01% 0.33% 0.81% 2017-07-21
Canada 5Y 1.52 0.01 0.01% 0.01% 0.36% 0.88% 2017-07-21
Canada 6M 0.88 0.01 -0.01% 0.00% 0.23% 0.35% 2017-07-21
Canada 7Y 1.70 0.01 0.01% -0.01% 0.40% 0.87% 2017-07-21
Brazil 52W 8.28 0.00 0.00% -0.15% -0.51% -5.04% 2017-07-21
برزیل 2Y 8.65 0.00 0.00% -0.28% -0.71% -3.92% 2017-07-21
Brazil 3M 9.07 0.03 -0.03% -0.10% -0.41% -5.11% 2017-07-21
Brazil 3Y 9.26 0.04 0.04% -0.21% -0.68% -3.04% 2017-07-21
Brazil 5Y 9.78 0.01 -0.01% -0.21% -0.71% -2.27% 2017-07-21
Brazil 6M 8.54 0.03 0.03% -0.17% -0.47% -5.40% 2017-07-21
Peru 9y 5.38 0.00 0.00% -0.32% -0.35% -0.73% 2017-07-21

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.07 0.00 0.00% -0.02% 0.00% 0.36% 2017-07-21
Japan 1M -0.05 0.00 0.00% 0.00% 0.03% 0.13% 2017-07-21
Japan 3M -0.11 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% 0.12% 2017-07-21
Japan 6M -0.09 0.00 0.00% 0.02% 0.00% 0.19% 2017-07-21
Japan 52W -0.11 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.22% 2017-07-21
ژاپن 2Y -0.11 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.21% 2017-07-21
Japan 3Y -0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.02% 0.25% 2017-07-21
Japan 5Y -0.06 0.00 0.00% -0.01% 0.01% 0.27% 2017-07-21
Japan 7Y -0.01 0.01 -0.01% -0.01% 0.02% 0.32% 2017-07-21
Japan 20Y 0.59 0.00 0.00% -0.01% 0.04% 0.41% 2017-07-21
Japan 30Y 0.87 0.00 0.00% 0.00% 0.08% 0.60% 2017-07-21
مالزی 3.96 0.00 0.00% 0.34% 0.39% 0.09% 2017-07-21
پاکستان 8.93 0.88 0.88% 0.90% 0.90% 0.90% 2017-07-21
Philippine 4.69 0.31 -0.31% 0.70% 0.84% 1.05% 2017-07-21
قطر 3.53 0.00 0.02% % % % 2017-07-14
سنگاپور 2.06 0.05 -0.05% 0.13% 0.19% 0.05% 2017-07-21
کره جنوبی 2.22 0.02 -0.02% -0.07% 0.07% 0.41% 2017-07-21
South Korea 52W 1.46 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.20% 2017-07-21
South Korea 20Y 2.28 0.01 -0.01% -0.02% 0.06% 0.79% 2017-07-21
کره جنوبی 2Y 1.64 0.02 -0.02% -0.01% -0.01% 0.39% 2017-07-21
South Korea 30Y 2.28 0.02 -0.02% -0.02% 0.05% 0.76% 2017-07-21
South Korea 3Y 1.72 0.02 -0.02% -0.03% 0.02% 0.49% 2017-07-21
South Korea 5Y 1.91 0.02 -0.02% -0.04% 0.04% 0.66% 2017-07-21
تایوان 1.06 0.00 0.00% -0.02% 0.01% 0.21% 2017-07-21
تایلند 2.48 0.01 -0.01% 0.30% 0.22% 0.40% 2017-07-21
ویتنام 5.25 0.01 0.01% -0.72% -0.73% -1.65% 2017-07-21
چین 3.60 0.03 -0.03% -0.05% 0.16% 0.61% 2017-07-21
China 52W 3.40 0.02 -0.02% -0.06% -0.11% 1.16% 2017-07-21
China 20Y 3.96 0.01 0.01% 0.00% 0.00% 0.71% 2017-07-21
چین 2Y 3.49 0.02 -0.02% -0.01% -0.07% 1.06% 2017-07-21
China 30Y 4.00 0.01 0.01% 0.00% 0.01% 0.61% 2017-07-21
China 3Y 3.49 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% 1.00% 2017-07-21
China 5Y 3.56 0.00 0.00% 0.03% 0.00% 0.94% 2017-07-21
China 7Y 3.65 0.00 0.00% 0.03% 0.01% 0.85% 2017-07-21
هنگ کنگ 1.54 0.00 0.00% 0.50% 0.50% 0.39% 2017-07-21
هند 6.31 0.01 0.12% 0.11% 6.24% -0.45% 2017-07-21
India 52W 6.34 0.03 -0.03% -0.08% -0.07% -0.50% 2017-07-21
هند 2Y 6.31 0.01 -0.01% -0.02% -0.13% -0.58% 2017-07-21
India 30Y 7.05 0.02 -0.02% -0.03% -0.02% -0.49% 2017-07-21
India 3M 6.08 0.02 -0.02% -0.10% -0.16% -0.47% 2017-07-21
India 3Y 6.43 0.02 -0.02% -0.05% -0.07% -0.51% 2017-07-21
India 5Y 6.51 0.03 -0.03% -0.06% -0.17% -0.60% 2017-07-21
India 6M 6.21 0.01 -0.01% -0.08% -0.10% -0.49% 2017-07-21
India 7Y 6.71 0.04 -0.04% -0.08% 0.00% -0.51% 2017-07-21
اندونزی 6.93 0.00 0.00% -0.04% 0.12% -0.11% 2017-07-21
Indonesia 1M 5.75 0.00 0.00% -0.03% 0.68% -0.65% 2017-07-21
Indonesia 52W 5.86 0.11 0.11% -0.05% -0.05% -0.80% 2017-07-21
Indonesia 20Y 7.57 0.04 -0.04% -0.16% 0.03% 0.11% 2017-07-21
Indonesia 30Y 7.92 0.03 -0.03% -0.02% 0.04% 0.14% 2017-07-21
Indonesia 3M 5.43 0.00 0.00% -0.16% -0.13% -1.13% 2017-07-21
Indonesia 3Y 6.73 0.01 0.01% -0.10% 0.04% -0.10% 2017-07-21
Indonesia 5Y 6.77 0.00 0.00% -0.04% 0.10% -0.11% 2017-07-21
Indonesia 6M 5.63 0.00 0.00% -0.13% -0.03% -0.81% 2017-07-21
1.90 0.00 0.00% 0.09% 0.08% 0.22% 2017-07-21

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australia 52W 1.65 0.01 -0.01% -0.01% 0.03% 0.01% 2017-07-21
Australia 20Y 3.25 0.03 -0.03% -0.02% 0.27% 0.78% 2017-07-21
استرالیا 2Y 1.86 0.07 -0.07% 0.01% 0.19% 0.35% 2017-07-21
Australia 30Y 3.56 0.04 -0.04% -0.02% 0.26% 0.32% 2017-07-21
Australia 3Y 2.03 0.07 -0.07% 0.01% 0.26% 0.56% 2017-07-21
Australia 5Y 2.23 0.07 -0.07% 0.00% 0.21% 0.68% 2017-07-21
Australia 7Y 2.55 0.04 -0.04% 0.00% 0.36% 0.83% 2017-07-21
نیوزیلند 2.92 0.00 0.00% -0.24% -0.20% -0.16% 2017-07-21
استرالیا 2.70 0.02 -0.02% -0.03% 0.31% 0.81% 2017-07-21

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کنیا 13.30 0.00 0.00% -0.20% -0.20% -1.26% 2017-07-21
نیجریه 16.32 0.00 0.00% 0.19% 0.42% 2.13% 2017-07-21
آفریقای جنوبی 8.52 0.04 -0.04% -0.14% -0.18% -0.77% 2017-07-21
South Africa 20Y 9.51 0.01 -0.01% -0.07% -0.03% 0.14% 2017-07-21
آفریقای جنوبی 2Y 7.17 0.20 -0.20% -0.35% -0.29% -0.54% 2017-07-21
South Africa 30Y 9.75 0.01 -0.01% -0.05% 0.05% 0.21% 2017-07-21
South Africa 3M 6.75 0.05 0.05% -0.05% 0.05% -1.25% 2017-07-21
South Africa 3Y 7.29 0.06 -0.06% -0.29% -0.19% -0.67% 2017-07-21
South Africa 5Y 7.44 0.06 -0.06% -0.26% -0.14% -0.73% 2017-07-21