بازار اوراق قرضه

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
ایالات متحده واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 10Y 1.77 0.03 0.03% 0.00% 0.17% -0.41% Oct/24
US 5Y 1.28 0.00 0.13% 0.13% 12.90% -44.77% Oct/25
US 2Y 0.84 0.02 -2.33% % 6.33% 29.23% Oct/21
US 6M 0.47 0.01 0.01% 0.03% 0.06% 0.05% Oct/24
US 3M 0.34 0.01 3.03% % 88.89% 750.00% Oct/21
US 52W 0.66 0.01 1.54% % 10.00% 106.25% Oct/21

اروپا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Germany 10Y 0.02 0.02 0.02% -0.03% 0.14% -0.45% Oct/24
UK 10Y 1.08 0.01 -0.01% -0.04% 0.39% -0.67% Oct/24
UK 2Y 0.23 0.01 -2.90% 15.27% 192.50% -56.59% Oct/24
France 10Y 0.30 0.02 0.02% -0.04% 0.12% -0.48% Oct/24
Italy 10Y 1.39 0.02 0.02% -0.01% 0.21% 0.00% Oct/24
Russia 10Y 8.36 0.03 0.37% 0.86% 3.65% -4.64% Oct/21
Spain 10Y 1.11 0.01 -0.01% -0.01% 0.19% -0.38% Oct/24
Netherlands 10Y 0.13 0.01 0.01% -0.04% 0.13% -0.49% Oct/24
Turkey 10Y 9.62 0.02 -0.21% -0.53% 0.96% -0.11% Oct/21
Switzerland 10Y -0.48 0.01 -2.04% -0.62% -5.33% 30.43% Oct/24
Sweden 10Y 0.18 0.01 2.22% 69.26% 43.03% -42.51% Oct/21
Poland 10Y 2.96 0.07 -2.22% -2.73% 6.83% 11.51% Oct/21
Belgium 10Y 0.23 0.02 -7.78% % 67.03% -48.62% Oct/21
Norway 10Y 1.29 0.01 0.86% % 4.58% 8.17% Oct/21
Austria 10Y 0.18 0.04 -18.69% % 73.57% -16.06% Oct/21
Denmark 10Y 0.16 0.05 42.11% % 478.57% -45.27% Oct/21
Finland 10Y 0.14 0.00 -0.36% % 414.55% -58.97% Oct/21
Ireland 10Y 0.48 0.01 -1.43% % 21.61% -34.33% Oct/21
Greece 10Y 8.42 0.02 -0.21% -0.19% 0.30% 8.49% Oct/24
Portugal 10Y 3.15 0.04 -0.04% -0.10% -0.23% 0.89% Oct/24
Portugal 2Y 0.26 0.14 -35.64% % -49.71% -1.14% Oct/21
Czech Republic 10Y 0.46 0.07 26.15% 36.42% 28.75% -28.55% Oct/21
Romania 10Y 3.01 0.19 6.74% % 1.69% -15.16% Oct/21
Hungary 10Y 2.99 0.00 0.00% % 3.82% -10.75% Oct/21
Slovakia Government Bond 10y 1,035.84 1.88 -0.18% % % % Oct/21
Slovenia Government Bond 10y 0.62 0.02 2.66% % % % Oct/21
Croatia 10Y 3.20 0.01 0.25% % -6.67% -12.59% Oct/21
Bulgaria 10Y 1.90 0.11 -5.32% % -5.70% -26.77% Oct/21
Lithuania Government Bond 10y 0.40 0.00 0.00% % % % Oct/21
Latvia 10Y 0.55 0.00 0.00% % 0.00% -8.35% Oct/21
Iceland 10Y 5.32 0.13 2.43% % 4.03% -16.39% Oct/21
Euro Area EFSF 107.70 0.01 0.01% 0.02% 0.02% -0.39% Oct/21

امریکا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
US 10Y 1.77 0.03 0.03% 0.00% 0.17% -0.41% Oct/24
US 5Y 1.28 0.00 0.13% 0.13% 12.90% -44.77% Oct/25
US 2Y 0.84 0.02 -2.33% % 6.33% 29.23% Oct/21
US 6M 0.47 0.01 0.01% 0.03% 0.06% 0.05% Oct/24
US 3M 0.34 0.01 3.03% % 88.89% 750.00% Oct/21
US 52W 0.66 0.01 1.54% % 10.00% 106.25% Oct/21
Brazil 10Y 11.04 0.02 -0.02% -0.32% -0.83% -4.53% Oct/24
Canada 10Y 1.17 0.04 0.04% -0.05% 0.17% -0.35% Oct/24
Mexico 10Y 6.09 0.01 0.01% 0.03% -0.08% -0.13% Oct/24
venezuela Government Bond 10y 10.57 0.00 0.00% % % % Oct/21
Colombia 10Y 7.24 0.02 0.28% % 2.40% -8.93% Oct/21
Chile 10Y 4.18 0.06 -1.42% % -0.71% -8.33% Oct/21
Peru 9y 5.71 0.02 -0.42% % -0.80% -6.48% Oct/21

آسیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
China 10Y 2.62 0.00 0.00% -0.29% -2.90% -15.63% Oct/21
Japan 10Y -0.05 0.00 -1.92% -1.92% -26.09% -115.84% Oct/21
India 10Y 6.76 0.00 0.04% 0.22% -0.27% -12.60% Oct/24
South Korea 10Y 1.61 0.06 4.15% % 5.87% -2.13% Oct/21
Indonesia 10Y 7.08 0.04 0.57% % 2.68% -7.00% Oct/21
Taiwan 10Y 0.87 0.02 2.25% 7.67% 16.97% -2.65% Oct/21
Thailand 10Y 2.14 0.09 -4.04% % -3.17% 2.88% Oct/21
Malaysia 10Y 3.62 0.05 1.46% -0.55% 1.68% -6.41% Oct/21
Singapore 10Y 1.87 0.00 0.00% % 4.47% -6.97% Oct/21
10Y
1.81 0.02 0.95% % 5.41% 7.73% Oct/21
Hong Kong 10Y 1.05 0.00 -0.38% % 1.85% -9.21% Oct/21
Slovakia Government Bond 10y 3.89 0.03 0.75% % % % Oct/21
Pakistan 10Y 8.03 0.00 0.00% % 0.00% 0.00% Oct/21
Vietnam 10Y 5.99 0.03 -0.50% % -8.56% -13.22% Oct/21

استرالیا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australia 10Y 2.28 0.01 -0.01% -0.03% 0.32% -0.52% Oct/24
New Zealand 10Y 2.58 0.02 -0.02% -0.04% 0.23% -0.93% Oct/24

افریقا واقعی تغییر دادن روزانه هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Nigeria 10Y 15.11 0.04 0.28% % 2.70% 6.68% Oct/21
South Africa Government Bond 10Y 8.83 0.04 0.46% % % % Oct/21
Kenya 10Y 13.30 0.00 0.00% % -5.67% -8.67% Oct/21