کالایاب
شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

  • داده های زنده
  • پیش بینی
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
2.59 0.04 -0.04% 0.05% -0.06% -0.36% Apr 16 -
UK
1.22 0 -0.02% 0.05% 0.02% -0.35% Apr 16 -
Japan
-0.01 0.01 0.01% 0.04% 0.03% -0.04% Apr 17 -
Germany
0.08 0.02 -0.06% 0.03% -0.08% -0.58% Apr 17 -
France
0.37 0.07 -0.07% 0.03% -0.11% -0.46% Apr 18 -
Greece
3.33 0.52 -0.02% -0.59% -0.77% -0.72% Apr 17 -
India
7.39 0 0.03% 0.05% -0.12% -0.21% Apr 16 -
Netherlands
0.26 0.02 -0.06% 0.03% 0.01% -0.54% Apr 17 -
Spain
1.09 0 -0.02% 0.06% -0.12% -0.22% Apr 16 -
Portugal
1.22 0.02 -0.06% 0.03% -0.14% -0.49% Apr 17 -
New Zealand
2.01 0.04 -0.01% -0.06% -0.08% -0.86% Apr 17 -
Australia
1.97 0.04 -0.05% 0.06% -0.03% -0.87% Apr 17 -
Italy
2.60 0.03 -0.02% 0.07% 0.09% 0.80% Apr 16 -
Canada
1.78 0.03 -0.01% 0.09% 0.06% -0.55% Apr 16 -
Brazil
8.98 0.07 -0.02% 0.04% 0.17% -0.63% Apr 16 -
Switzerland
-0.33 0 0.02% 0.04% 0.06% -0.43% Apr 17 -
Mexico
7.94 0.02 0.11% 0.08% -0.01% 0.58% Apr 15 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
2.59 0.04 -0.04% 0.05% -0.06% -0.36% Apr 16 -
US 1M
2.43 0.01 -0.01% -0.01% -0.04% 0.76% Apr 16 -
US 3M
2.44 0.02 -0.02% 0.00% -0.04% 0.60% Apr 16 -
US 6M
2.47 0.02 0.00% 0.00% -0.05% 0.46% Apr 16 -
US 52W
2.45 0.01 -0.01% 0.02% -0.06% 0.23% Apr 16 -
US 2Y
2.42 0.02 -0.04% 0.02% -0.09% -0.06% Apr 16 -
US 3Y
2.39 0.03 -0.04% 0.05% -0.06% -0.24% Apr 16 -
US 5Y
2.39 0.03 -0.06% 0.05% -0.06% -0.41% Apr 18 -
US 7Y
2.50 0.04 -0.05% 0.05% -0.05% -0.42% Apr 16 -
US 20Y
2.98 0.04 -0.03% 0.06% -0.06% -0.17% Apr 16 -
US 30Y
2.99 0.03 -0.03% 0.05% -0.05% -0.14% Apr 16 -
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
1.22 0 -0.02% 0.05% 0.02% -0.35% Apr 16 -
UK 1M
0.76 0.01 0.02% 0.02% 0.24% 0.28% Apr 16 -
UK 3M
0.76 0 -0.01% -0.01% -0.02% 0.20% Apr 16 -
UK 6M
0.77 0 0.01% 0.03% 0.01% 0.15% Apr 16 -
UK 52W
0.80 0 -0.03% 0.05% 0.02% -0.04% Apr 16 -
UK 3Y
0.82 0.01 -0.03% 0.08% 0.00% -0.16% Apr 16 -
UK 5Y
0.94 0.01 -0.02% 0.08% -0.01% -0.31% Apr 16 -
UK 7Y
1.04 0 -0.02% 0.09% 0.01% -0.33% Apr 16 -
UK 20Y
1.65 0 -0.01% 0.09% 0.01% -0.25% Apr 16 -
UK 30Y
1.73 0 -0.01% 0.04% 0.04% -0.19% Apr 16 -
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
-0.01 0.01 0.01% 0.04% 0.03% -0.04% Apr 17 -
Japan 1M
-0.16 0 0.00% -0.02% -0.02% -0.05% Apr 17 -
Japan 3M
-0.18 0 0.00% -0.02% -0.04% -0.08% Apr 17 -
Japan 6M
-0.19 0 0.00% -0.04% -0.04% -0.06% Apr 17 -
Japan 52W
-0.16 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% Apr 17 -
Japan 2Y
-0.14 0.01 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% Apr 17 -
Japan 3Y
-0.14 0.01 0.01% 0.02% 0.02% -0.02% Apr 17 -
Japan 5Y
-0.14 0.01 0.01% 0.03% 0.03% -0.03% Apr 17 -
Japan 7Y
-0.12 0.01 0.02% 0.05% 0.04% -0.07% Apr 17 -
Japan 20Y
0.40 0.03 -0.37% -0.32% -0.37% -0.48% Apr 17 -
Japan 30Y
0.57 0.03 -0.01% 0.04% -0.02% -0.14% Apr 17 -
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Germany
0.08 0.02 -0.06% 0.03% -0.08% -0.58% Apr 17 -
Germany 3M
-0.54 0 0.01% -0.04% 0.01% 0.15% Apr 16 -
Germany 6M
-0.50 0 0.00% 0.02% 0.06% 0.16% Apr 16 -
Germany 52W
-0.55 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% 0.10% Apr 16 -
Germany 2Y
-0.58 0 -0.01% 0.00% -0.03% -0.01% Apr 16 -
Germany 3Y
-0.54 0 0.00% 0.05% -0.01% -0.11% Apr 16 -
Germany 5Y
-0.38 0 0.00% 0.07% 0.00% -0.31% Apr 16 -
Germany 7Y
-0.24 0 0.00% 0.05% -0.02% -0.40% Apr 16 -
Germany 30Y
0.72 0.01 -0.04% 0.05% -0.06% -0.57% Apr 16 -
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
France 1M
-0.55 0.01 -0.03% -0.05% -0.01% 0.01% Apr 16 -
France 52W
-0.47 0 0.00% -0.01% 0.02% 0.08% Apr 16 -
France 2Y
-0.50 0.01 0.01% 0.01% -0.04% -0.04% Apr 16 -
France 3M
-0.51 0 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% Apr 16 -
France 3Y
-0.41 0.01 0.01% 0.02% -0.04% -0.08% Apr 16 -
France 5Y
-0.20 0 0.01% 0.03% -0.03% -0.22% Apr 16 -
France 6M
-0.52 0 0.01% 0.00% 0.02% 0.06% Apr 16 -
France 20Y
1.10 0.01 -0.05% 0.06% -0.09% -0.27% Apr 16 -
France 30Y
1.49 0.01 -0.05% 0.06% -0.08% -0.21% Apr 16 -
France
0.37 0.07 -0.07% 0.03% -0.11% -0.46% Apr 18 -
France 7Y
-0.01 0.01 0.02% 0.05% -0.03% -0.36% Apr 16 -
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Italy 1M
-0.27 0.01 0.01% 0.01% 0.11% 0.28% Apr 16 -
Italy 3M
-0.16 0 0.07% 0.03% 0.10% 0.29% Apr 16 -
Italy 3Y
0.97 0.03 0.00% -0.01% 0.38% 0.96% Apr 16 -
Italy 6M
-0.08 0.01 0.02% 0.00% 0.08% 0.34% Apr 16 -
Italy 7Y
2.01 0.04 0.00% -0.01% 0.07% 0.84% Apr 16 -
Italy
2.60 0.03 -0.02% 0.07% 0.09% 0.80% Apr 16 -
Italy 5Y
1.63 0.04 0.01% 0.01% 0.27% 0.99% Apr 16 -
Italy 52W
0.08 0.01 -0.01% 0.02% 0.08% 0.47% Apr 16 -
Italy 20Y
3.21 0.03 0.01% 0.03% -0.06% 0.65% Apr 16 -
Italy 2Y
0.53 0.05 -0.03% 0.04% 0.31% 0.75% Apr 16 -
Italy 30Y
3.47 0.02 -0.01% 0.09% -0.11% 0.59% Apr 18 -
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Russia
8.24 0.01 -0.01% -0.01% -0.07% 0.86% Apr 17 -
Russia 1M
7.64 0.02 0.00% 0.03% 0.02% 0.58% Apr 16 -
Russia 52W
7.53 0.02 0.02% 0.03% 0.20% 1.01% Apr 16 -
Russia 3M
7.68 0 0.00% 0.00% -0.02% 0.60% Apr 16 -
Russia 3Y
7.92 0.01 0.01% -0.01% -0.02% 1.00% Apr 16 -
Russia 5Y
7.93 0.01 0.03% -0.06% -0.08% 1.04% Apr 16 -
Russia 6M
7.75 0 0.00% -0.01% -0.08% 0.69% Apr 16 -
Russia 7Y
8.11 0.05 0.01% -0.04% 0.01% 1.05% Apr 16 -
Russia 2Y
7.72 0.02 0.01% -0.01% 0.08% 0.86% Apr 16 -
Russia 20Y
8.52 0.03 -0.01% -0.02% 0.00% 0.94% Apr 16 -
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australia 5Y
1.57 0.02 -0.02% 0.04% -0.06% -0.93% Apr 17 -
New Zealand
2.01 0.04 -0.01% -0.06% -0.08% -0.86% Apr 17 -
Australia 52W
1.56 0.02 0.00% -0.01% -0.07% -0.45% Apr 16 -
Australia 2Y
1.52 0.01 -0.02% 0.02% -0.09% -0.63% Apr 17 -
Australia
1.97 0.04 -0.05% 0.06% -0.03% -0.87% Apr 17 -
Australia 20Y
2.39 0.02 -0.03% 0.04% -0.09% -0.82% Apr 17 -
Australia 7Y
1.78 0.03 -0.05% 0.04% -0.06% -0.93% Apr 17 -
Australia 3Y
1.47 0.02 -0.02% 0.03% -0.10% -0.80% Apr 17 -
Australia 30Y
2.56 0.01 -0.01% 0.03% -0.06% -0.82% Apr 16 -
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Canada
1.78 0.03 -0.01% 0.09% 0.06% -0.55% Apr 16 -
Canada 1M
1.69 0 0.04% 0.06% 0.07% 0.55% Apr 16 -
Canada 20Y
2.04 0.03 -0.03% 0.04% 0.06% -0.41% Apr 16 -
Canada 2Y
1.64 0.03 0.00% 0.03% 0.01% -0.30% Apr 16 -
Canada 3M
1.68 0.01 -0.02% -0.01% 0.01% 0.46% Apr 16 -
Canada 3Y
1.65 0.03 0.00% 0.04% 0.01% -0.40% Apr 16 -
Canada 30Y
2.09 0.03 -0.03% 0.05% 0.04% -0.37% Apr 16 -
Canada 5Y
1.64 0.03 -0.01% 0.03% 0.03% -0.54% Apr 16 -
Canada 7Y
1.69 0.03 0.02% 0.07% 0.07% -0.53% Apr 16 -
Canada 52W
1.74 0.01 0.01% 0.03% 0.07% 0.09% Apr 16 -
Canada 6M
1.72 0.02 -0.01% 0.03% 0.04% 0.35% Apr 16 -
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
China 30Y
3.98 0.01 -0.01% 0.12% 0.22% -0.04% Apr 17 -
China 2Y
2.94 0.01 0.01% 0.17% 0.15% -0.22% Apr 17 -
China 20Y
3.72 0.01 0.00% 0.13% 0.22% -0.17% Apr 17 -
China 3Y
3.06 0.03 0.00% 0.10% 0.26% 0.01% Apr 17 -
China 52W
2.54 0.04 0.16% 0.28% 0.28% -0.26% Apr 17 -
China 5Y
3.26 0.04 -0.02% 0.04% 0.19% 0.05% Apr 17 -
China 7Y
3.44 0.03 0.00% 0.09% 0.25% -0.11% Apr 17 -
China
3.42 0.01 -0.03% 0.07% 0.22% -0.15% Apr 17 -
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
India 2Y
6.71 0.01 0.03% 0.08% 0.15% -0.25% Apr 16 -
India 30Y
7.68 0.04 0.04% -0.01% -0.09% -0.07% Apr 16 -
India 3Y
7.02 0 -0.02% 0.04% 0.38% -0.25% Apr 16 -
India 7Y
7.42 0 0.05% 0.07% 0.17% -0.28% Apr 16 -
India 5Y
7.23 0.02 0.03% 0.13% 0.30% -0.28% Apr 16 -
India 52W
6.53 0.02 0.03% 0.04% 0.04% -0.06% Apr 16 -
India 3M
6.34 0.03 0.01% 0.15% 0.02% 0.20% Apr 16 -
India 6M
6.38 0 0.06% 0.17% 0.07% 0.12% Apr 16 -
India
7.39 0 0.03% 0.05% -0.12% -0.21% Apr 16 -
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Brazil
8.98 0.07 -0.02% 0.04% 0.17% -0.63% Apr 16 -
Brazil 52W
6.54 0 -0.02% -0.04% 0.18% 0.22% Apr 16 -
Brazil 2Y
7.35 0.02 -0.04% -0.03% 0.28% 0.12% Apr 16 -
Brazil 3M
6.40 0 -0.02% -0.01% -0.10% 0.19% Apr 16 -
Brazil 3Y
7.82 0.04 -0.03% 0.01% 0.20% -0.46% Apr 16 -
Brazil 5Y
8.18 0.06 -0.03% -0.01% 0.21% -0.72% Apr 16 -
Brazil 6M
6.39 0 -0.01% -0.03% 0.04% 0.22% Apr 16 -
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Indonesia 1M
5.90 0 0.00% 0.00% 0.05% 1.65% Apr 16 -
Indonesia
7.63 0 -0.05% -0.09% -0.15% 0.90% Apr 17 -
Indonesia 20Y
8.19 0.04 -0.04% -0.05% -0.04% 0.82% Apr 16 -
Indonesia 3Y
7.02 0 0.01% -0.05% -0.09% 1.13% Apr 16 -
Indonesia 52W
6.56 0.07 0.01% -0.10% -0.32% 1.03% Apr 16 -
Indonesia 30Y
8.46 0.02 0.02% 0.03% -0.11% 0.93% Apr 16 -
Indonesia 3M
6.05 0 0.00% 0.00% 0.01% 1.55% Apr 16 -
Indonesia 6M
6.33 0 0.00% 0.00% 0.23% 1.43% Apr 16 -
Indonesia 5Y
7.13 0.02 -0.03% -0.06% -0.22% 1.04% Apr 16 -
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Korea 5Y
1.82 0.02 -0.05% 0.01% -0.10% -0.66% Apr 17 -
South Korea 20Y
1.96 0.01 -0.05% 0.02% -0.13% -0.76% Apr 17 -
South Korea
1.95 0.02 -0.06% 0.03% -0.09% -0.76% Apr 17 -
South Korea 30Y
1.96 0.02 -0.06% 0.01% -0.14% -0.76% Apr 17 -
South Korea 3Y
1.78 0.01 -0.04% 0.01% -0.07% -0.46% Apr 17 -
South Korea 52W
1.76 0 -0.01% -0.01% -0.04% -0.14% Apr 17 -
South Korea 2Y
1.78 0.01 -0.02% 0.00% -0.07% -0.39% Apr 17 -
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
6.88 0.06 -0.06% -0.04% -0.26% -0.08% Apr 16 -
South Africa 3M
6.77 0.02 0.01% 0.49% -0.07% 0.43% Apr 16 -
South Africa 5Y
7.69 0.07 -0.06% 0.01% -0.19% 0.15% Apr 16 -
South Africa
8.50 0.03 -0.06% -0.05% -0.32% 0.44% Apr 16 -
South Africa 20Y
9.70 0.04 -0.10% -0.05% -0.22% 0.79% Apr 16 -
South Africa 30Y
9.67 0.04 -0.11% -0.05% -0.23% 0.66% Apr 16 -
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Greece 1M
1.31 0.1 0.29% -5.60% 0.35% 0.40% Apr 16 -
Greece 3M
0.59 0.84 0.97% 0.09% 0.17% 0.44% Apr 16 -
Greece 6M
1.11 0 0.03% -0.40% -0.35% 0.03% Apr 16 -
Greece 20Y
4.09 0.02 0.01% -0.12% -0.35% -0.60% Apr 17 -
Greece
3.33 0.52 -0.02% -0.59% -0.77% -0.72% Apr 17 -
پرتقال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Portugal 52W
-0.35 0 0.00% 0.00% -0.04% 0.03% Apr 16 -
Portugal 2Y
-0.34 0.02 0.01% -0.02% -0.08% -0.12% Apr 16 -
Portugal 3M
-0.38 0.01 -0.01% 0.02% 0.00% 0.04% Apr 16 -
Portugal 6M
-0.37 0 -0.04% 0.00% -0.03% 0.00% Apr 16 -
Portugal 20Y
1.96 0.01 -0.03% -0.02% -0.10% -0.43% Apr 16 -
Portugal 5Y
0.16 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% -0.46% Apr 16 -
Portugal
1.22 0.02 -0.06% 0.03% -0.14% -0.49% Apr 17 -
Portugal 30Y
2.30 0.01 -0.04% -0.03% -0.09% -0.38% Apr 16 -
Portugal 3Y
-0.15 0 0.03% 0.02% -0.05% -0.05% Apr 16 -
Portugal 7Y
0.69 0 -0.03% -0.03% -0.09% -0.49% Apr 16 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
1.22 0 -0.02% 0.05% 0.02% -0.35% Apr 16 -
UK 1M
0.76 0.01 0.02% 0.02% 0.24% 0.28% Apr 16 -
UK 3M
0.76 0 -0.01% -0.01% -0.02% 0.20% Apr 16 -
UK 6M
0.77 0 0.01% 0.03% 0.01% 0.15% Apr 16 -
UK 52W
0.80 0 -0.03% 0.05% 0.02% -0.04% Apr 16 -
UK 3Y
0.82 0.01 -0.03% 0.08% 0.00% -0.16% Apr 16 -
UK 5Y
0.94 0.01 -0.02% 0.08% -0.01% -0.31% Apr 16 -
UK 7Y
1.04 0 -0.02% 0.09% 0.01% -0.33% Apr 16 -
UK 20Y
1.65 0 -0.01% 0.09% 0.01% -0.25% Apr 16 -
UK 30Y
1.73 0 -0.01% 0.04% 0.04% -0.19% Apr 16 -
Germany
0.08 0.02 -0.06% 0.03% -0.08% -0.58% Apr 17 -
Germany 3M
-0.54 0 0.01% -0.04% 0.01% 0.15% Apr 16 -
Germany 6M
-0.50 0 0.00% 0.02% 0.06% 0.16% Apr 16 -
Germany 52W
-0.55 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% 0.10% Apr 16 -
Germany 2Y
-0.58 0 -0.01% 0.00% -0.03% -0.01% Apr 16 -
Germany 3Y
-0.54 0 0.00% 0.05% -0.01% -0.11% Apr 16 -
Germany 5Y
-0.38 0 0.00% 0.07% 0.00% -0.31% Apr 16 -
Germany 7Y
-0.24 0 0.00% 0.05% -0.02% -0.40% Apr 16 -
Germany 30Y
0.72 0.01 -0.04% 0.05% -0.06% -0.57% Apr 16 -
Denmark
0.15 0 0.02% 0.11% -0.02% -0.45% Apr 16 -
Finland
0.39 0.01 -0.05% 0.04% 0.01% -0.35% Apr 16 -
France 20Y
1.10 0.01 -0.05% 0.06% -0.09% -0.27% Apr 16 -
France 30Y
1.49 0.01 -0.05% 0.06% -0.08% -0.21% Apr 16 -
Ireland
0.58 0.01 -0.05% -0.02% -0.17% -0.47% Apr 16 -
Portugal 20Y
1.96 0.01 -0.03% -0.02% -0.10% -0.43% Apr 16 -
Portugal 5Y
0.16 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% -0.46% Apr 16 -
Poland
2.76 0.01 0.13% 0.12% 0.08% -0.16% Apr 17 -
Russia 20Y
8.52 0.03 -0.01% -0.02% 0.00% 0.94% Apr 16 -
Portugal
1.22 0.02 -0.06% 0.03% -0.14% -0.49% Apr 17 -
Portugal 30Y
2.30 0.01 -0.04% -0.03% -0.09% -0.38% Apr 16 -
Portugal 3Y
-0.15 0 0.03% 0.02% -0.05% -0.05% Apr 16 -
Portugal 7Y
0.69 0 -0.03% -0.03% -0.09% -0.49% Apr 16 -
Slovenia
0.67 0 -0.04% -0.03% -0.20% -0.49% Apr 16 -
France 1M
-0.55 0.01 -0.03% -0.05% -0.01% 0.01% Apr 16 -
France 52W
-0.47 0 0.00% -0.01% 0.02% 0.08% Apr 16 -
France 2Y
-0.50 0.01 0.01% 0.01% -0.04% -0.04% Apr 16 -
France 3M
-0.51 0 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% Apr 16 -
France 3Y
-0.41 0.01 0.01% 0.02% -0.04% -0.08% Apr 16 -
France 5Y
-0.20 0 0.01% 0.03% -0.03% -0.22% Apr 16 -
France 6M
-0.52 0 0.01% 0.00% 0.02% 0.06% Apr 16 -
Hungary
3.29 0.04 -0.04% 0.04% 0.00% 0.71% Apr 16 -
Bulgaria
0.61 0 0.00% -0.03% -0.11% -0.62% Apr 16 -
Italy 1M
-0.27 0.01 0.01% 0.01% 0.11% 0.28% Apr 16 -
Italy 3M
-0.16 0 0.07% 0.03% 0.10% 0.29% Apr 16 -
Italy 3Y
0.97 0.03 0.00% -0.01% 0.38% 0.96% Apr 16 -
Iceland
4.39 0 -0.05% -0.05% -0.52% -1.10% Apr 16 -
Latvia
0.55 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Apr 17 -
Lithuania
1.00 0 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% Apr 17 -
Russia
8.24 0.01 -0.01% -0.01% -0.07% 0.86% Apr 17 -
Russia 1M
7.64 0.02 0.00% 0.03% 0.02% 0.58% Apr 16 -
Russia 52W
7.53 0.02 0.02% 0.03% 0.20% 1.01% Apr 16 -
Russia 3M
7.68 0 0.00% 0.00% -0.02% 0.60% Apr 16 -
Russia 3Y
7.92 0.01 0.01% -0.01% -0.02% 1.00% Apr 16 -
Russia 5Y
7.93 0.01 0.03% -0.06% -0.08% 1.04% Apr 16 -
Russia 6M
7.75 0 0.00% -0.01% -0.08% 0.69% Apr 16 -
Russia 7Y
8.11 0.05 0.01% -0.04% 0.01% 1.05% Apr 16 -
Turkey
17.51 0.04 -0.39% -0.07% 1.45% 4.85% Apr 15 -
Austria
0.35 0 -0.04% 0.04% -0.08% -0.48% Apr 16 -
Russia 2Y
7.72 0.02 0.01% -0.01% 0.08% 0.86% Apr 16 -
Italy 52W
0.08 0.01 -0.01% 0.02% 0.08% 0.47% Apr 16 -
Greece 20Y
4.09 0.02 0.01% -0.12% -0.35% -0.60% Apr 17 -
Slovakia
0.64 0 -0.04% 0.00% -0.14% -0.22% Apr 16 -
Belgium
0.52 0 -0.05% 0.03% -0.08% -0.39% Apr 16 -
Italy 20Y
3.21 0.03 0.01% 0.03% -0.06% 0.65% Apr 16 -
Italy 2Y
0.53 0.05 -0.03% 0.04% 0.31% 0.75% Apr 16 -
Italy 30Y
3.47 0.02 -0.01% 0.09% -0.11% 0.59% Apr 18 -
France
0.37 0.07 -0.07% 0.03% -0.11% -0.46% Apr 18 -
France 7Y
-0.01 0.01 0.02% 0.05% -0.03% -0.36% Apr 16 -
Greece
3.33 0.52 -0.02% -0.59% -0.77% -0.72% Apr 17 -
Netherlands
0.26 0.02 -0.06% 0.03% 0.01% -0.54% Apr 17 -
Sweden
0.29 0.01 0.12% 0.17% 0.06% -0.34% Apr 17 -
Spain
1.09 0 -0.02% 0.06% -0.12% -0.22% Apr 16 -
Croatia
1.87 0 -0.01% -0.01% 0.00% -0.38% Apr 16 -
Italy
2.60 0.03 -0.02% 0.07% 0.09% 0.80% Apr 16 -
Italy 5Y
1.63 0.04 0.01% 0.01% 0.27% 0.99% Apr 16 -
Portugal 52W
-0.35 0 0.00% 0.00% -0.04% 0.03% Apr 16 -
Portugal 2Y
-0.34 0.02 0.01% -0.02% -0.08% -0.12% Apr 16 -
Portugal 3M
-0.38 0.01 -0.01% 0.02% 0.00% 0.04% Apr 16 -
Portugal 6M
-0.37 0 -0.04% 0.00% -0.03% 0.00% Apr 16 -
Switzerland
-0.33 0 0.02% 0.04% 0.06% -0.43% Apr 17 -
Greece 1M
1.31 0.1 0.29% -5.60% 0.35% 0.40% Apr 16 -
Greece 3M
0.59 0.84 0.97% 0.09% 0.17% 0.44% Apr 16 -
Greece 6M
1.11 0 0.03% -0.40% -0.35% 0.03% Apr 16 -
Norway
1.73 0.01 0.10% 0.15% 0.19% -0.09% Apr 16 -
Romania
5.04 0.02 -0.01% -0.06% 0.16% 0.55% Apr 15 -
Czech Republic
1.85 0.01 -0.01% 0.01% -0.11% 0.23% Apr 16 -
Italy 7Y
2.01 0.04 0.00% -0.01% 0.07% 0.84% Apr 16 -
Spain 5Y
0.04 0.02 -0.02% 0.01% -0.07% -0.24% Apr 18 -
Netherlands 6M
-0.52 0 0.00% -0.01% -0.01% 0.10% Apr 18 -
Spain 52W
-0.33 0 0.00% -0.01% 0.00% 0.09% Apr 18 -
Netherlands 3M
-0.56 0.01 0.00% 0.00% -0.02% 0.02% Apr 18 -
Spain 3M
-0.41 0 0.01% -0.02% -0.01% 0.21% Apr 18 -
Spain 3Y
-0.18 0.01 0.05% 0.01% -0.03% -0.04% Apr 16 -
Spain 6M
-0.38 0 0.00% -0.01% -0.02% 0.09% Apr 18 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
2.59 0.04 -0.04% 0.05% -0.06% -0.36% Apr 16 -
US 1M
2.43 0.01 -0.01% -0.01% -0.04% 0.76% Apr 16 -
US 3M
2.44 0.02 -0.02% 0.00% -0.04% 0.60% Apr 16 -
US 6M
2.47 0.02 0.00% 0.00% -0.05% 0.46% Apr 16 -
US 52W
2.45 0.01 -0.01% 0.02% -0.06% 0.23% Apr 16 -
US 2Y
2.42 0.02 -0.04% 0.02% -0.09% -0.06% Apr 16 -
US 3Y
2.39 0.03 -0.04% 0.05% -0.06% -0.24% Apr 16 -
US 5Y
2.39 0.03 -0.06% 0.05% -0.06% -0.41% Apr 18 -
US 7Y
2.50 0.04 -0.05% 0.05% -0.05% -0.42% Apr 16 -
US 20Y
2.98 0.04 -0.03% 0.06% -0.06% -0.17% Apr 16 -
US 30Y
2.99 0.03 -0.03% 0.05% -0.05% -0.14% Apr 16 -
Chile
4.13 0.02 -0.02% 0.10% -0.14% -0.25% Apr 16 -
Canada 52W
1.74 0.01 0.01% 0.03% 0.07% 0.09% Apr 16 -
Canada 6M
1.72 0.02 -0.01% 0.03% 0.04% 0.35% Apr 16 -
Colombia
6.40 0.06 -0.04% 0.07% -0.14% -0.12% Apr 16 -
Canada
1.78 0.03 -0.01% 0.09% 0.06% -0.55% Apr 16 -
Canada 1M
1.69 0 0.04% 0.06% 0.07% 0.55% Apr 16 -
Canada 20Y
2.04 0.03 -0.03% 0.04% 0.06% -0.41% Apr 16 -
Canada 2Y
1.64 0.03 0.00% 0.03% 0.01% -0.30% Apr 16 -
Canada 3M
1.68 0.01 -0.02% -0.01% 0.01% 0.46% Apr 16 -
Canada 3Y
1.65 0.03 0.00% 0.04% 0.01% -0.40% Apr 16 -
Brazil
8.98 0.07 -0.02% 0.04% 0.17% -0.63% Apr 16 -
Brazil 52W
6.54 0 -0.02% -0.04% 0.18% 0.22% Apr 16 -
Brazil 2Y
7.35 0.02 -0.04% -0.03% 0.28% 0.12% Apr 16 -
Brazil 3M
6.40 0 -0.02% -0.01% -0.10% 0.19% Apr 16 -
Brazil 3Y
7.82 0.04 -0.03% 0.01% 0.20% -0.46% Apr 16 -
Brazil 5Y
8.18 0.06 -0.03% -0.01% 0.21% -0.72% Apr 16 -
Brazil 6M
6.39 0 -0.01% -0.03% 0.04% 0.22% Apr 16 -
Peru 9y
5.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% Mar 22 01:00
Venezuela
10.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Apr 17 -
Mexico
7.94 0.02 0.11% 0.08% -0.01% 0.58% Apr 15 -
Canada 30Y
2.09 0.03 -0.03% 0.05% 0.04% -0.37% Apr 16 -
Canada 5Y
1.64 0.03 -0.01% 0.03% 0.03% -0.54% Apr 16 -
Canada 7Y
1.69 0.03 0.02% 0.07% 0.07% -0.53% Apr 16 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
-0.01 0.01 0.01% 0.04% 0.03% -0.04% Apr 17 -
Japan 1M
-0.16 0 0.00% -0.02% -0.02% -0.05% Apr 17 -
Japan 3M
-0.18 0 0.00% -0.02% -0.04% -0.08% Apr 17 -
Japan 6M
-0.19 0 0.00% -0.04% -0.04% -0.06% Apr 17 -
Japan 52W
-0.16 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% Apr 17 -
Japan 2Y
-0.14 0.01 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% Apr 17 -
Japan 3Y
-0.14 0.01 0.01% 0.02% 0.02% -0.02% Apr 17 -
Japan 5Y
-0.14 0.01 0.01% 0.03% 0.03% -0.03% Apr 17 -
Japan 7Y
-0.12 0.01 0.02% 0.05% 0.04% -0.07% Apr 17 -
Japan 20Y
0.40 0.03 -0.37% -0.32% -0.37% -0.48% Apr 17 -
Japan 30Y
0.57 0.03 -0.01% 0.04% -0.02% -0.14% Apr 17 -
Indonesia
7.63 0 -0.05% -0.09% -0.15% 0.90% Apr 17 -
Indonesia 20Y
8.19 0.04 -0.04% -0.05% -0.04% 0.82% Apr 16 -
Indonesia 3Y
7.02 0 0.01% -0.05% -0.09% 1.13% Apr 16 -
Indonesia 52W
6.56 0.07 0.01% -0.10% -0.32% 1.03% Apr 16 -
Indonesia 30Y
8.46 0.02 0.02% 0.03% -0.11% 0.93% Apr 16 -
Indonesia 3M
6.05 0 0.00% 0.00% 0.01% 1.55% Apr 16 -
Indonesia 6M
6.33 0 0.00% 0.00% 0.23% 1.43% Apr 16 -
China 52W
2.54 0.04 0.16% 0.28% 0.28% -0.26% Apr 17 -
China 5Y
3.26 0.04 -0.02% 0.04% 0.19% 0.05% Apr 17 -
China 7Y
3.44 0.03 0.00% 0.09% 0.25% -0.11% Apr 17 -
Singapore
2.18 0.05 -0.05% 0.06% -0.01% -0.29% Apr 17 -
India 52W
6.53 0.02 0.03% 0.04% 0.04% -0.06% Apr 16 -
Qatar
3.67 0.04 -0.05% 0.12% -0.20% -0.52% Apr 18 -
South Korea 52W
1.76 0 -0.01% -0.01% -0.04% -0.14% Apr 17 -
South Korea 2Y
1.78 0.01 -0.02% 0.00% -0.07% -0.39% Apr 17 -
Indonesia 5Y
7.13 0.02 -0.03% -0.06% -0.22% 1.04% Apr 16 -
India 3M
6.34 0.03 0.01% 0.15% 0.02% 0.20% Apr 16 -
India 6M
6.38 0 0.06% 0.17% 0.07% 0.12% Apr 16 -
China
3.42 0.01 -0.03% 0.07% 0.22% -0.15% Apr 17 -
India
7.39 0 0.03% 0.05% -0.12% -0.21% Apr 16 -
Malaysia
3.86 0.03 0.03% 0.11% 0.04% -0.15% Apr 17 -
Vietnam
4.79 0.01 -0.01% -0.03% -0.02% 0.40% Apr 16 -
Hong Kong
1.69 0.02 -0.02% 0.06% -0.04% -0.47% Apr 17 -
South Korea 5Y
1.82 0.02 -0.05% 0.01% -0.10% -0.66% Apr 17 -
South Korea 20Y
1.96 0.01 -0.05% 0.02% -0.13% -0.76% Apr 17 -
South Korea
1.95 0.02 -0.06% 0.03% -0.09% -0.76% Apr 17 -
South Korea 30Y
1.96 0.02 -0.06% 0.01% -0.14% -0.76% Apr 17 -
South Korea 3Y
1.78 0.01 -0.04% 0.01% -0.07% -0.46% Apr 17 -
China 2Y
2.94 0.01 0.01% 0.17% 0.15% -0.22% Apr 17 -
China 20Y
3.72 0.01 0.00% 0.13% 0.22% -0.17% Apr 17 -
China 3Y
3.06 0.03 0.00% 0.10% 0.26% 0.01% Apr 17 -
Thailand
2.50 0.01 -0.03% 0.02% -0.10% 0.03% Apr 17 -
Taiwan
0.75 0.02 0.01% -0.01% -0.04% -0.25% Apr 16 -
Philippine
6.11 0.02 -0.02% 0.08% -0.09% -0.10% Apr 17 -
India 5Y
7.23 0.02 0.03% 0.13% 0.30% -0.28% Apr 16 -
China 30Y
3.98 0.01 -0.01% 0.12% 0.22% -0.04% Apr 17 -
Indonesia 1M
5.90 0 0.00% 0.00% 0.05% 1.65% Apr 16 -
India 2Y
6.71 0.01 0.03% 0.08% 0.15% -0.25% Apr 16 -
India 30Y
7.68 0.04 0.04% -0.01% -0.09% -0.07% Apr 16 -
India 3Y
7.02 0 -0.02% 0.04% 0.38% -0.25% Apr 16 -
India 7Y
7.42 0 0.05% 0.07% 0.17% -0.28% Apr 16 -
Pakistan
13.31 0.03 0.03% -0.05% 0.19% 4.31% Apr 16 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
6.88 0.06 -0.06% -0.04% -0.26% -0.08% Apr 16 -
Nigeria
14.48 0.13 -0.01% -0.18% 0.00% 1.57% Apr 16 -
South Africa 3M
6.77 0.02 0.01% 0.49% -0.07% 0.43% Apr 16 -
South Africa 5Y
7.69 0.07 -0.06% 0.01% -0.19% 0.15% Apr 16 -
South Africa
8.50 0.03 -0.06% -0.05% -0.32% 0.44% Apr 16 -
South Africa 20Y
9.70 0.04 -0.10% -0.05% -0.22% 0.79% Apr 16 -
South Africa 30Y
9.67 0.04 -0.11% -0.05% -0.23% 0.66% Apr 16 -
Kenya
12.15 0 0.00% 0.00% -0.10% -1.00% Apr 16 -
Zambia Government Bond 10y
26.00 0 3.00% 3.00% 3.00% 9.58% Apr 15 -
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
US
2.59 0.04 -0.04% 2.45 2.49 2.53 2.58
UK
1.22 0 -0.02% 1.04 1.07 1.11 1.15
Japan
-0.01 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Germany
0.08 0.02 -0.06% 0.01 0.01 0.02 0.03
France
0.37 0.07 -0.07% 0.34 0.36 0.37 0.4
Greece
3.33 0.52 -0.02% 4.21 4.35 4.49 4.63
India
7.39 0 0.03% 7.41 7.48 7.54 7.61
Netherlands
0.26 0.02 -0.06% 0.03 0.04 0.04 0.05
Spain
1.09 0 -0.02% 1.15 1.18 1.22 1.26
Portugal
1.22 0.02 -0.06% 1.29 1.33 1.36 1.4
New Zealand
2.01 0.04 -0.01% 1.87 1.9 1.94 1.97
Australia
1.97 0.04 -0.05% 1.82 1.84 1.87 1.91
Italy
2.60 0.03 -0.02% 2.58 2.67 2.77 2.87
Canada
1.78 0.03 -0.01% 1.65 1.69 1.72 1.76
Brazil
8.98 0.07 -0.02% 9.14 9.3 9.46 9.63
Switzerland
-0.33 0 0.02% 0.04 0.09 0.15 0.21
Mexico
7.94 0.02 0.11% 8.13 8.22 8.31 8.4
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
US
2.59 0.04 -0.04% 2.45 2.49 2.53 2.58
US 1M
2.43 0.01 -0.01% 2.49 2.54 2.58 2.62
US 3M
2.44 0.02 -0.02% 2.43 2.45 2.48 2.51
US 6M
2.47 0.02 0.00% 2.46 2.48 2.5 2.52
US 52W
2.45 0.01 -0.01% 2.42 2.45 2.47 2.5
US 2Y
2.42 0.02 -0.04% 2.31 2.35 2.39 2.43
US 3Y
2.39 0.03 -0.04% 2.26 2.3 2.34 2.39
US 5Y
2.39 0.03 -0.06% 2.28 2.32 2.37 2.41
US 7Y
2.50 0.04 -0.05% 2.36 2.4 2.45 2.49
US 20Y
2.98 0.04 -0.03% 2.84 2.88 2.92 2.97
US 30Y
2.99 0.03 -0.03% 2.86 2.9 2.94 2.98
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
UK
1.22 0 -0.02% 1.04 1.07 1.11 1.15
UK 1M
0.76 0.01 0.02% 0.55 0.57 0.59 0.62
UK 3M
0.76 0 -0.01% 0.81 0.86 0.91 0.96
UK 6M
0.77 0 0.01% 0.83 0.86 0.88 0.91
UK 52W
0.80 0 -0.03% 0.68 0.71 0.74 0.78
UK 3Y
0.82 0.01 -0.03% 0.67 0.7 0.74 0.77
UK 5Y
0.94 0.01 -0.02% 0.79 0.82 0.86 0.9
UK 7Y
1.04 0 -0.02% 0.86 0.9 0.94 0.98
UK 20Y
1.65 0 -0.01% 1.51 1.55 1.59 1.63
UK 30Y
1.73 0 -0.01% 1.59 1.63 1.67 1.71
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Japan
-0.01 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 1M
-0.16 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.09
Japan 3M
-0.18 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 6M
-0.19 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 52W
-0.16 0.01 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.14 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 3Y
-0.14 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 5Y
-0.14 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
Japan 7Y
-0.12 0.01 0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
Japan 20Y
0.40 0.03 -0.37% 0.35 0.36 0.37 0.39
Japan 30Y
0.57 0.03 -0.01% 0.52 0.53 0.55 0.56
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Germany
0.08 0.02 -0.06% 0.01 0.01 0.02 0.03
Germany 3M
-0.54 0 0.01% 0.03 0.06 0.1 0.13
Germany 6M
-0.50 0 0.00% 0.03 0.06 0.1 0.14
Germany 52W
-0.55 0.01 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.06
Germany 2Y
-0.58 0 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.09
Germany 3Y
-0.54 0 0.00% 0.03 0.06 0.1 0.13
Germany 5Y
-0.38 0 0.00% 0.05 0.1 0.16 0.22
Germany 7Y
-0.24 0 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Germany 30Y
0.72 0.01 -0.04% 0.59 0.62 0.64 0.66
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
France 1M
-0.55 0.01 -0.03% 0.05 0.11 0.17 0.24
France 52W
-0.47 0 0.00% 0.02 0.04 0.05 0.07
France 2Y
-0.50 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 3M
-0.51 0 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.1
France 3Y
-0.41 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
France 5Y
-0.20 0 0.01% 0.03 0.05 0.09 0.12
France 6M
-0.52 0 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 20Y
1.10 0.01 -0.05% 1.02 1.04 1.07 1.1
France 30Y
1.49 0.01 -0.05% 1.39 1.42 1.45 1.48
France
0.37 0.07 -0.07% 0.34 0.36 0.37 0.4
France 7Y
-0.01 0.01 0.02% 0.01 0.02 0.03 0.05
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Italy 1M
-0.27 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Italy 3M
-0.16 0 0.07% 0.02 0.04 0.07 0.09
Italy 3Y
0.97 0.03 0.00% 0.83 0.91 1 1.1
Italy 7Y
2.01 0.04 0.00% 2.17 2.29 2.41 2.54
Italy
2.60 0.03 -0.02% 2.58 2.67 2.77 2.87
Italy 5Y
1.63 0.04 0.01% 1.65 1.79 1.94 2.11
Italy 52W
0.08 0.01 -0.01% 0.04 0.05 0.05 0.06
Italy 20Y
3.21 0.03 0.01% 3.32 3.4 3.48 3.56
Italy 2Y
0.53 0.05 -0.03% 0.3 0.33 0.36 0.4
Italy 30Y
3.47 0.02 -0.01% 3.54 3.61 3.67 3.74
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Russia
8.24 0.01 -0.01% 8.52 8.61 8.71 8.81
Russia 1M
7.64 0.02 0.00% 7.61 7.63 7.66 7.68
Russia 52W
7.53 0.02 0.02% 7.67 7.78 7.89 8.01
Russia 3M
7.68 0 0.00% 7.66 7.69 7.71 7.74
Russia 3Y
7.92 0.01 0.01% 8.09 8.18 8.27 8.37
Russia 5Y
7.93 0.01 0.03% 8.23 8.33 8.43 8.53
Russia 6M
7.75 0 0.00% 7.77 7.8 7.83 7.86
Russia 7Y
8.11 0.05 0.01% 8.35 8.44 8.54 8.64
Russia 2Y
7.72 0.02 0.01% 7.85 7.94 8.04 8.13
Russia 20Y
8.52 0.03 -0.01% 8.54 8.62 8.71 8.79
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Australia 5Y
1.57 0.02 -0.02% 1.49 1.52 1.54 1.57
New Zealand
2.01 0.04 -0.01% 1.87 1.9 1.94 1.97
Australia 52W
1.56 0.02 0.00% 1.58 1.6 1.62 1.64
Australia 2Y
1.52 0.01 -0.02% 1.49 1.51 1.53 1.55
Australia
1.97 0.04 -0.05% 1.82 1.84 1.87 1.91
Australia 20Y
2.39 0.02 -0.03% 2.26 2.29 2.33 2.36
Australia 7Y
1.78 0.03 -0.05% 1.64 1.67 1.7 1.73
Australia 3Y
1.47 0.02 -0.02% 1.44 1.46 1.49 1.52
Australia 30Y
2.56 0.01 -0.01% 2.45 2.48 2.51 2.55
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Canada
1.78 0.03 -0.01% 1.65 1.69 1.72 1.76
Canada 1M
1.69 0 0.04% 1.71 1.75 1.79 1.83
Canada 20Y
2.04 0.03 -0.03% 1.88 1.91 1.95 1.98
Canada 2Y
1.64 0.03 0.00% 1.58 1.61 1.64 1.67
Canada 3M
1.68 0.01 -0.02% 1.7 1.73 1.77 1.81
Canada 3Y
1.65 0.03 0.00% 1.57 1.6 1.63 1.67
Canada 30Y
2.09 0.03 -0.03% 1.92 1.96 1.99 2.03
Canada 5Y
1.64 0.03 -0.01% 1.55 1.59 1.62 1.66
Canada 7Y
1.69 0.03 0.02% 1.58 1.61 1.65 1.68
Canada 52W
1.74 0.01 0.01% 1.7 1.73 1.75 1.77
Canada 6M
1.72 0.02 -0.01% 1.69 1.71 1.74 1.76
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
China 30Y
3.98 0.01 -0.01% 3.74 3.76 3.79 3.82
China 2Y
2.94 0.01 0.01% 2.64 2.69 2.73 2.77
China 20Y
3.72 0.01 0.00% 3.46 3.49 3.52 3.56
China 3Y
3.06 0.03 0.00% 2.78 2.81 2.85 2.88
China 52W
2.54 0.04 0.16% 2.44 2.49 2.53 2.57
China 5Y
3.26 0.04 -0.02% 2.97 3 3.04 3.07
China 7Y
3.44 0.03 0.00% 3.15 3.18 3.2 3.23
China
3.42 0.01 -0.03% 3.13 3.16 3.19 3.23
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
India 2Y
6.71 0.01 0.03% 6.57 6.62 6.68 6.73
India 30Y
7.68 0.04 0.04% 7.66 7.73 7.79 7.85
India 3Y
7.02 0 -0.02% 6.71 6.76 6.81 6.86
India 7Y
7.42 0 0.05% 7.35 7.41 7.47 7.54
India 5Y
7.23 0.02 0.03% 7 7.07 7.14 7.21
India 52W
6.53 0.02 0.03% 6.5 6.58 6.65 6.72
India 3M
6.34 0.03 0.01% 6.16 6.21 6.25 6.3
India 6M
6.38 0 0.06% 6.21 6.26 6.3 6.34
India
7.39 0 0.03% 7.41 7.48 7.54 7.61
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Brazil
8.98 0.07 -0.02% 9.14 9.3 9.46 9.63
Brazil 52W
6.54 0 -0.02% 6.73 6.87 7 7.14
Brazil 2Y
7.35 0.02 -0.04% 7.46 7.6 7.75 7.9
Brazil 3M
6.40 0 -0.02% 6.51 6.58 6.66 6.74
Brazil 3Y
7.82 0.04 -0.03% 7.93 8.07 8.21 8.35
Brazil 5Y
8.18 0.06 -0.03% 8.32 8.47 8.62 8.78
Brazil 6M
6.39 0 -0.01% 6.6 6.7 6.8 6.9
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Indonesia 1M
5.90 0 0.00% 6.09 6.33 6.59 6.85
Indonesia
7.63 0 -0.05% 7.76 7.86 7.95 8.05
Indonesia 20Y
8.19 0.04 -0.04% 8.27 8.36 8.44 8.53
Indonesia 3Y
7.02 0 0.01% 7.13 7.22 7.31 7.4
Indonesia 52W
6.56 0.07 0.01% 6.86 7.07 7.28 7.51
Indonesia 30Y
8.46 0.02 0.02% 8.57 8.66 8.75 8.84
Indonesia 3M
6.05 0 0.00% 6.27 6.49 6.72 6.96
Indonesia 6M
6.33 0 0.00% 6.29 6.5 6.7 6.92
Indonesia 5Y
7.13 0.02 -0.03% 7.25 7.34 7.43 7.52
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
South Korea 5Y
1.82 0.02 -0.05% 1.73 1.75 1.78 1.81
South Korea 20Y
1.96 0.01 -0.05% 1.89 1.91 1.94 1.97
South Korea
1.95 0.02 -0.06% 1.86 1.88 1.91 1.93
South Korea 30Y
1.96 0.02 -0.06% 1.89 1.92 1.94 1.97
South Korea 3Y
1.78 0.01 -0.04% 1.71 1.73 1.76 1.78
South Korea 52W
1.76 0 -0.01% 1.75 1.77 1.79 1.81
South Korea 2Y
1.78 0.01 -0.02% 1.73 1.75 1.78 1.8
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
6.88 0.06 -0.06% 7.03 7.13 7.22 7.32
South Africa 3M
6.77 0.02 0.01% 6.77 7.44 8.19 9
South Africa 5Y
7.69 0.07 -0.06% 7.82 7.9 7.97 8.05
South Africa
8.50 0.03 -0.06% 8.69 8.77 8.84 8.92
South Africa 20Y
9.70 0.04 -0.10% 9.87 9.95 10.04 10.12
South Africa 30Y
9.67 0.04 -0.11% 9.8 9.89 9.98 10.06
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Greece 1M
1.31 0.1 0.29% 1.58 1.74 1.92 2.11
Greece 3M
0.59 0.84 0.97% 1.48 1.54 1.59 1.65
Greece 6M
1.11 0 0.03% 1.58 1.63 1.69 1.76
Greece 20Y
4.09 0.02 0.01% 4.48 4.55 4.62 4.68
Greece
3.33 0.52 -0.02% 4.21 4.35 4.49 4.63
پرتقال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Portugal 52W
-0.35 0 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Portugal 2Y
-0.34 0.02 0.01% 0.03 0.06 0.1 0.14
Portugal 3M
-0.38 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Portugal 6M
-0.37 0 -0.04% 0.03 0.07 0.11 0.16
Portugal 20Y
1.96 0.01 -0.03% 2.08 2.12 2.16 2.21
Portugal 5Y
0.16 0.01 -0.02% 0.18 0.2 0.22 0.23
Portugal
1.22 0.02 -0.06% 1.29 1.33 1.36 1.4
Portugal 30Y
2.30 0.01 -0.04% 2.36 2.4 2.44 2.48
Portugal 3Y
-0.15 0 0.03% 0.02 0.03 0.05 0.07
Portugal 7Y
0.69 0 -0.03% 0.81 0.84 0.87 0.91
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
UK
1.22 0 -0.02% 1.04 1.07 1.11 1.15
UK 1M
0.76 0.01 0.02% 0.55 0.57 0.59 0.62
UK 3M
0.76 0 -0.01% 0.81 0.86 0.91 0.96
UK 6M
0.77 0 0.01% 0.83 0.86 0.88 0.91
UK 52W
0.80 0 -0.03% 0.68 0.71 0.74 0.78
UK 3Y
0.82 0.01 -0.03% 0.67 0.7 0.74 0.77
UK 5Y
0.94 0.01 -0.02% 0.79 0.82 0.86 0.9
UK 7Y
1.04 0 -0.02% 0.86 0.9 0.94 0.98
UK 20Y
1.65 0 -0.01% 1.51 1.55 1.59 1.63
UK 30Y
1.73 0 -0.01% 1.59 1.63 1.67 1.71
Germany
0.08 0.02 -0.06% 0.01 0.01 0.02 0.03
Germany 3M
-0.54 0 0.01% 0.03 0.06 0.1 0.13
Germany 6M
-0.50 0 0.00% 0.03 0.06 0.1 0.14
Germany 52W
-0.55 0.01 -0.01% 0.02 0.03 0.05 0.06
Germany 2Y
-0.58 0 -0.01% 0.02 0.05 0.07 0.09
Germany 3Y
-0.54 0 0.00% 0.03 0.06 0.1 0.13
Germany 5Y
-0.38 0 0.00% 0.05 0.1 0.16 0.22
Germany 7Y
-0.24 0 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Germany 30Y
0.72 0.01 -0.04% 0.59 0.62 0.64 0.66
Denmark
0.15 0 0.02% 0.01 0.01 0.01 0.01
Finland
0.39 0.01 -0.05% 0.29 0.31 0.33 0.36
France 20Y
1.10 0.01 -0.05% 1.02 1.04 1.07 1.1
France 30Y
1.49 0.01 -0.05% 1.39 1.42 1.45 1.48
Ireland
0.58 0.01 -0.05% 0.58 0.61 0.63 0.66
Portugal 20Y
1.96 0.01 -0.03% 2.08 2.12 2.16 2.21
Portugal 5Y
0.16 0.01 -0.02% 0.18 0.2 0.22 0.23
Poland
2.76 0.01 0.13% 2.78 2.82 2.86 2.91
Russia 20Y
8.52 0.03 -0.01% 8.54 8.62 8.71 8.79
Portugal
1.22 0.02 -0.06% 1.29 1.33 1.36 1.4
Portugal 30Y
2.30 0.01 -0.04% 2.36 2.4 2.44 2.48
Portugal 3Y
-0.15 0 0.03% 0.02 0.03 0.05 0.07
Portugal 7Y
0.69 0 -0.03% 0.81 0.84 0.87 0.91
Slovenia
0.67 0 -0.04% 0.71 0.74 0.76 0.79
France 1M
-0.55 0.01 -0.03% 0.05 0.11 0.17 0.24
France 52W
-0.47 0 0.00% 0.02 0.04 0.05 0.07
France 2Y
-0.50 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
France 3M
-0.51 0 0.00% 0.02 0.05 0.07 0.1
France 3Y
-0.41 0.01 0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
France 5Y
-0.20 0 0.01% 0.03 0.05 0.09 0.12
France 6M
-0.52 0 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Hungary
3.29 0.04 -0.04% 3.02 3.1 3.18 3.27
Bulgaria
0.61 0 0.00% 0.72 0.74 0.76 0.79
Italy 1M
-0.27 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.09 0.13
Italy 3M
-0.16 0 0.07% 0.02 0.04 0.07 0.09
Italy 3Y
0.97 0.03 0.00% 0.83 0.91 1 1.1
Iceland
4.39 0 -0.05% 4.63 4.69 4.75 4.81
Latvia
0.55 0 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Lithuania
1.00 0 0.00% 1.02 1.04 1.05 1.07
Russia
8.24 0.01 -0.01% 8.52 8.61 8.71 8.81
Russia 1M
7.64 0.02 0.00% 7.61 7.63 7.66 7.68
Russia 52W
7.53 0.02 0.02% 7.67 7.78 7.89 8.01
Russia 3M
7.68 0 0.00% 7.66 7.69 7.71 7.74
Russia 3Y
7.92 0.01 0.01% 8.09 8.18 8.27 8.37
Russia 5Y
7.93 0.01 0.03% 8.23 8.33 8.43 8.53
Russia 6M
7.75 0 0.00% 7.77 7.8 7.83 7.86
Russia 7Y
8.11 0.05 0.01% 8.35 8.44 8.54 8.64
Turkey
17.51 0.04 -0.39% 18.39 18.93 19.49 20.07
Austria
0.35 0 -0.04% 0.26 0.28 0.3 0.32
Russia 2Y
7.72 0.02 0.01% 7.85 7.94 8.04 8.13
Italy 52W
0.08 0.01 -0.01% 0.04 0.05 0.05 0.06
Greece 20Y
4.09 0.02 0.01% 4.48 4.55 4.62 4.68
Slovakia
0.64 0 -0.04% 0.64 0.67 0.69 0.72
Belgium
0.52 0 -0.05% 0.43 0.45 0.47 0.49
Italy 20Y
3.21 0.03 0.01% 3.32 3.4 3.48 3.56
Italy 2Y
0.53 0.05 -0.03% 0.3 0.33 0.36 0.4
Italy 30Y
3.47 0.02 -0.01% 3.54 3.61 3.67 3.74
France
0.37 0.07 -0.07% 0.34 0.36 0.37 0.4
France 7Y
-0.01 0.01 0.02% 0.01 0.02 0.03 0.05
Greece
3.33 0.52 -0.02% 4.21 4.35 4.49 4.63
Netherlands
0.26 0.02 -0.06% 0.03 0.04 0.04 0.05
Sweden
0.29 0.01 0.12% 0.19 0.21 0.22 0.24
Spain
1.09 0 -0.02% 1.15 1.18 1.22 1.26
Croatia
1.87 0 -0.01% 1.75 1.77 1.8 1.82
Italy
2.60 0.03 -0.02% 2.58 2.67 2.77 2.87
Italy 5Y
1.63 0.04 0.01% 1.65 1.79 1.94 2.11
Portugal 52W
-0.35 0 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.16
Portugal 2Y
-0.34 0.02 0.01% 0.03 0.06 0.1 0.14
Portugal 3M
-0.38 0.01 -0.01% 0.04 0.08 0.12 0.17
Portugal 6M
-0.37 0 -0.04% 0.03 0.07 0.11 0.16
Switzerland
-0.33 0 0.02% 0.04 0.09 0.15 0.21
Greece 1M
1.31 0.1 0.29% 1.58 1.74 1.92 2.11
Greece 3M
0.59 0.84 0.97% 1.48 1.54 1.59 1.65
Greece 6M
1.11 0 0.03% 1.58 1.63 1.69 1.76
Norway
1.73 0.01 0.10% 1.59 1.62 1.65 1.68
Romania
5.04 0.02 -0.01% 4.92 4.99 5.07 5.15
Czech Republic
1.85 0.01 -0.01% 1.88 1.92 1.97 2.01
Italy 7Y
2.01 0.04 0.00% 2.17 2.29 2.41 2.54
Spain 5Y
0.04 0.02 -0.02% 0.07 0.07 0.08 0.09
Netherlands 6M
-0.52 0 0.00% 0.02 0.05 0.08 0.11
Spain 52W
-0.33 0 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.15
Netherlands 3M
-0.56 0.01 0.00% 0.03 0.06 0.09 0.13
Spain 3M
-0.41 0 0.01% 0.03 0.06 0.1 0.14
Spain 3Y
-0.18 0.01 0.05% 0.02 0.04 0.07 0.09
Spain 6M
-0.38 0 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.15
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
US
2.59 0.04 -0.04% 2.45 2.49 2.53 2.58
US 1M
2.43 0.01 -0.01% 2.49 2.54 2.58 2.62
US 3M
2.44 0.02 -0.02% 2.43 2.45 2.48 2.51
US 6M
2.47 0.02 0.00% 2.46 2.48 2.5 2.52
US 52W
2.45 0.01 -0.01% 2.42 2.45 2.47 2.5
US 2Y
2.42 0.02 -0.04% 2.31 2.35 2.39 2.43
US 3Y
2.39 0.03 -0.04% 2.26 2.3 2.34 2.39
US 5Y
2.39 0.03 -0.06% 2.28 2.32 2.37 2.41
US 7Y
2.50 0.04 -0.05% 2.36 2.4 2.45 2.49
US 20Y
2.98 0.04 -0.03% 2.84 2.88 2.92 2.97
US 30Y
2.99 0.03 -0.03% 2.86 2.9 2.94 2.98
Chile
4.13 0.02 -0.02% 4.18 4.22 4.25 4.29
Canada 52W
1.74 0.01 0.01% 1.7 1.73 1.75 1.77
Canada 6M
1.72 0.02 -0.01% 1.69 1.71 1.74 1.76
Colombia
6.40 0.06 -0.04% 6.53 6.64 6.74 6.85
Canada
1.78 0.03 -0.01% 1.65 1.69 1.72 1.76
Canada 1M
1.69 0 0.04% 1.71 1.75 1.79 1.83
Canada 20Y
2.04 0.03 -0.03% 1.88 1.91 1.95 1.98
Canada 2Y
1.64 0.03 0.00% 1.58 1.61 1.64 1.67
Canada 3M
1.68 0.01 -0.02% 1.7 1.73 1.77 1.81
Canada 3Y
1.65 0.03 0.00% 1.57 1.6 1.63 1.67
Brazil
8.98 0.07 -0.02% 9.14 9.3 9.46 9.63
Brazil 52W
6.54 0 -0.02% 6.73 6.87 7 7.14
Brazil 2Y
7.35 0.02 -0.04% 7.46 7.6 7.75 7.9
Brazil 3M
6.40 0 -0.02% 6.51 6.58 6.66 6.74
Brazil 3Y
7.82 0.04 -0.03% 7.93 8.07 8.21 8.35
Brazil 5Y
8.18 0.06 -0.03% 8.32 8.47 8.62 8.78
Brazil 6M
6.39 0 -0.01% 6.6 6.7 6.8 6.9
Peru 9y
5.43 0 0.00% 5.47 5.51 5.56 5.6
Venezuela
10.43 0 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Mexico
7.94 0.02 0.11% 8.13 8.22 8.31 8.4
Canada 30Y
2.09 0.03 -0.03% 1.92 1.96 1.99 2.03
Canada 5Y
1.64 0.03 -0.01% 1.55 1.59 1.62 1.66
Canada 7Y
1.69 0.03 0.02% 1.58 1.61 1.65 1.68
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Japan
-0.01 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 1M
-0.16 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.09
Japan 3M
-0.18 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 6M
-0.19 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 52W
-0.16 0.01 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.14 0.01 0.01% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 3Y
-0.14 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 5Y
-0.14 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.07 0.09
Japan 7Y
-0.12 0.01 0.02% 0.02 0.04 0.07 0.09
Japan 20Y
0.40 0.03 -0.37% 0.35 0.36 0.37 0.39
Japan 30Y
0.57 0.03 -0.01% 0.52 0.53 0.55 0.56
Indonesia
7.63 0 -0.05% 7.76 7.86 7.95 8.05
Indonesia 20Y
8.19 0.04 -0.04% 8.27 8.36 8.44 8.53
Indonesia 3Y
7.02 0 0.01% 7.13 7.22 7.31 7.4
Indonesia 52W
6.56 0.07 0.01% 6.86 7.07 7.28 7.51
Indonesia 30Y
8.46 0.02 0.02% 8.57 8.66 8.75 8.84
Indonesia 3M
6.05 0 0.00% 6.27 6.49 6.72 6.96
Indonesia 6M
6.33 0 0.00% 6.29 6.5 6.7 6.92
China 52W
2.54 0.04 0.16% 2.44 2.49 2.53 2.57
China 5Y
3.26 0.04 -0.02% 2.97 3 3.04 3.07
China 7Y
3.44 0.03 0.00% 3.15 3.18 3.2 3.23
Singapore
2.18 0.05 -0.05% 2.09 2.12 2.15 2.19
India 52W
6.53 0.02 0.03% 6.5 6.58 6.65 6.72
Qatar
3.67 0.04 -0.05% 3.69 3.75 3.81 3.88
South Korea 52W
1.76 0 -0.01% 1.75 1.77 1.79 1.81
South Korea 2Y
1.78 0.01 -0.02% 1.73 1.75 1.78 1.8
Indonesia 5Y
7.13 0.02 -0.03% 7.25 7.34 7.43 7.52
India 3M
6.34 0.03 0.01% 6.16 6.21 6.25 6.3
India 6M
6.38 0 0.06% 6.21 6.26 6.3 6.34
China
3.42 0.01 -0.03% 3.13 3.16 3.19 3.23
India
7.39 0 0.03% 7.41 7.48 7.54 7.61
Malaysia
3.86 0.03 0.03% 3.79 3.81 3.83 3.85
Vietnam
4.79 0.01 -0.01% 4.87 4.91 4.95 5
Hong Kong
1.69 0.02 -0.02% 1.5 1.53 1.56 1.6
South Korea 5Y
1.82 0.02 -0.05% 1.73 1.75 1.78 1.81
South Korea 20Y
1.96 0.01 -0.05% 1.89 1.91 1.94 1.97
South Korea
1.95 0.02 -0.06% 1.86 1.88 1.91 1.93
South Korea 30Y
1.96 0.02 -0.06% 1.89 1.92 1.94 1.97
South Korea 3Y
1.78 0.01 -0.04% 1.71 1.73 1.76 1.78
China 2Y
2.94 0.01 0.01% 2.64 2.69 2.73 2.77
China 20Y
3.72 0.01 0.00% 3.46 3.49 3.52 3.56
China 3Y
3.06 0.03 0.00% 2.78 2.81 2.85 2.88
Thailand
2.50 0.01 -0.03% 2.52 2.55 2.58 2.62
Taiwan
0.75 0.02 0.01% 0.78 0.8 0.81 0.82
Philippine
6.11 0.02 -0.02% 5.88 6.15 6.44 6.74
India 5Y
7.23 0.02 0.03% 7 7.07 7.14 7.21
China 30Y
3.98 0.01 -0.01% 3.74 3.76 3.79 3.82
Indonesia 1M
5.90 0 0.00% 6.09 6.33 6.59 6.85
India 2Y
6.71 0.01 0.03% 6.57 6.62 6.68 6.73
India 30Y
7.68 0.04 0.04% 7.66 7.73 7.79 7.85
India 3Y
7.02 0 -0.02% 6.71 6.76 6.81 6.86
India 7Y
7.42 0 0.05% 7.35 7.41 7.47 7.54
Pakistan
13.31 0.03 0.03% 13.51 13.69 13.87 14.05
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
6.88 0.06 -0.06% 7.03 7.13 7.22 7.32
Nigeria
14.48 0.13 -0.01% 14.36 14.48 14.59 14.7
South Africa 3M
6.77 0.02 0.01% 6.77 7.44 8.19 9
South Africa 5Y
7.69 0.07 -0.06% 7.82 7.9 7.97 8.05
South Africa
8.50 0.03 -0.06% 8.69 8.77 8.84 8.92
South Africa 20Y
9.70 0.04 -0.10% 9.87 9.95 10.04 10.12
South Africa 30Y
9.67 0.04 -0.11% 9.8 9.89 9.98 10.06
Kenya
12.15 0 0.00% 12.53 12.81 13.1 13.4
Zambia Government Bond 10y
26.00 0 3.00% 26.76 27.55 28.36 29.2