بازار اوراق قرضه

شاخص های اقتصادی
قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.3542 0.03 0.03% -0.02% -0.01% 0.04% 2017-11-21
10Y 1.26 0.09 -0.09% 0.12% 0.26% -0.19% 2017-11-21
ژاپن 0.03 0.01 -0.01% -0.04% -0.02% 0.10% 2017-11-21
آلمان 0.35 0.02 -0.02% -0.07% 0.02% 0.17% 2017-11-21
استرالیا 2.55 0.01 -0.01% -0.09% -0.26% -0.16% 2017-11-21
ایتالیا 1.78 0.03 -0.03% -0.04% -0.23% -0.24% 2017-11-21
کانادا 1.96 0.02 0.02% -5.10% -0.07% 0.39% 2017-11-20
برزیل 10.18 0.13 -0.13% -0.05% 0.47% -2.03% 2017-11-17
فرانسه 0.67 0.03 -0.03% -0.08% -0.17% -0.05% 2017-11-21
یونان 5.29 0.07 0.07% -2.54% -1.71% -6.02% 2017-11-21
هند 6.89 0.00 0.00% -0.16% 0.09% 0.58% 2017-11-21
مکزیک 7.28 0.01 -0.01% 0.07% 0.05% 1.08% 2017-11-21
هلند 0.44 0.02 -0.02% -0.19% -0.12% 0.05% 2017-11-21
نیوزیلند 2.82 0.02 -0.02% -0.34% -0.30% -0.26% 2017-11-21
اسپانیا 1.49 0.06 -0.06% -0.14% -0.11% -0.08% 2017-11-21
پرتغال 1.94 0.02 -0.02% -0.04% -0.37% -1.69% 2017-11-21
سوئیس -0.13 0.01 -0.01% -0.05% -0.10% 0.02% 2017-11-20

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.3542 0.03 0.03% -0.02% -0.01% 0.04% 2017-11-21
1M 1.06 0.01 -0.01% 0.01% 0.06% 0.79% 2017-11-20
3M 1.27 0.00 0.00% 0.06% 0.17% 0.83% 2017-11-20
6M 1.44 0.03 0.03% 0.29% 0.32% 1.05% 2017-11-21
52W 1.59 0.01 -0.01% 0.35% 0.41% 1.12% 2017-11-21
2Y 1.76 0.03 0.03% 0.37% 0.44% 1.15% 2017-11-21
3Y 1.86 0.03 0.03% 0.04% 0.16% 0.49% 2017-11-20
5Y 2.10 0.04 0.04% 0.21% 0.34% 1.14% 2017-11-21
7Y 2.27 0.03 0.03% -0.01% 0.04% 0.13% 2017-11-20
20Y 2.60 0.01 0.01% -0.06% -0.10% 0.69% 2017-11-20
30Y 2.79 0.00 0.00% -0.08% -0.10% -0.22% 2017-11-20

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.26 0.09 -0.09% 0.12% 0.26% -0.19% 2017-11-21
1M 0.37 0.00 0.00% -0.02% 0.12% 0.25% 2017-11-20
3M 0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.11% 0.22% 2017-11-20
6M 0.46 0.01 -0.01% 0.02% 0.04% 0.22% 2017-11-20
52W 0.43 0.00 0.00% -0.04% 0.02% 0.31% 2017-11-20
2Y 0.48 0.00 0.00% 0.39% 0.33% 0.14% 2017-11-21
3Y 0.53 0.01 0.01% 0.00% 0.01% 0.23% 2017-11-20
5Y 0.77 0.00 0.00% -0.02% 0.00% 0.09% 2017-11-20
7Y 0.99 0.00 0.00% -0.03% 0.06% -1.24% 2017-11-20
20Y 1.83 0.01 -0.01% -0.06% -0.06% -0.12% 2017-11-20
30Y 1.84 0.01 -0.01% -0.05% 0.42% 0.51% 2017-11-20

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.03 0.01 -0.01% -0.04% -0.02% 0.10% 2017-11-21
Japan 1M -0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 2017-11-20
Japan 3M -0.23 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% 0.05% 2017-11-20
Japan 6M -0.21 0.01 -0.01% 0.04% -0.04% 0.06% 2017-11-20
Japan 52W -0.19 0.00 0.00% -0.01% -0.05% 0.09% 2017-11-20
ژاپن 2Y -0.19 0.00 0.00% -0.02% -0.06% -0.02% 2017-11-20
Japan 3Y -0.16 0.00 0.00% -0.03% -0.05% -0.03% 2017-11-20
Japan 5Y -0.12 0.00 0.00% -0.02% -0.04% -0.03% 2017-11-20
Japan 7Y -0.07 0.00 0.00% -0.02% -0.05% -0.03% 2017-11-20
Japan 20Y 0.57 0.00 0.00% -0.01% -0.03% 0.09% 2017-11-20
Japan 30Y 0.82 0.00 0.00% 0.00% -0.07% 0.21% 2017-11-20

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.35 0.02 -0.02% -0.07% 0.02% 0.17% 2017-11-21
Germany 1M -0.69 0.01 -0.01% 0.04% 0.06% 0.10% 2017-11-20
Germany 3M -0.83 0.08 0.08% 0.06% 0.00% -0.06% 2017-11-20
Germany 6M -0.78 0.00 0.00% 0.00% 0.07% -0.03% 2017-11-20
Germany 52W -0.73 0.02 0.02% -0.01% 0.02% -0.02% 2017-11-20
آلمان 2Y -0.71 0.00 0.00% 0.03% 0.02% -0.03% 2017-11-20
Germany 3Y -0.63 0.01 0.01% -0.01% 0.01% 0.01% 2017-11-20
Germany 5Y -0.35 0.00 0.00% -0.02% -0.06% 0.02% 2017-11-20
Germany 7Y -0.08 0.00 0.00% -0.04% -0.04% 0.09% 2017-11-20
Germany 30Y 1.23 0.01 -0.01% -0.08% 0.00% 0.33% 2017-11-20

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 0.67 0.03 -0.03% -0.08% -0.17% -0.05% 2017-11-21
France 1M -0.62 0.00 0.00% 0.02% 0.01% -0.05% 2017-11-20
France 52W -0.63 0.02 0.02% 0.01% -0.05% 0.00% 2017-11-20
France 20Y 1.29 0.02 -0.02% -0.09% -0.13% -0.04% 2017-11-20
فرانسه 2Y -0.58 0.01 -0.01% -0.04% -0.06% 0.00% 2017-11-20
France 30Y 1.70 0.03 -0.03% -0.10% -0.12% 0.17% 2017-11-20
France 3M -0.73 0.01 -0.01% -0.05% -0.03% -0.04% 2017-11-20
France 3Y -0.47 0.01 0.01% -0.02% -0.05% -0.02% 2017-11-20
France 5Y -0.17 0.00 0.00% -0.03% -0.10% -0.02% 2017-11-20
France 6M -0.68 0.00 0.00% -0.02% -0.05% -0.04% 2017-11-20
France 7Y 0.19 0.01 -0.01% -0.07% -0.13% 0.03% 2017-11-20

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 1.78 0.03 -0.03% -0.04% -0.23% -0.24% 2017-11-21
Italy 1M -0.43 0.03 0.03% -0.02% 0.09% -0.05% 2017-11-20
Italy 52W -0.39 0.00 0.00% 0.00% -0.06% -0.21% 2017-11-20
Italy 20Y 2.55 0.03 -0.03% -0.03% -0.15% -0.12% 2017-11-20
ایتالیا 2Y -0.27 0.01 -0.01% -0.04% -0.08% -0.46% 2017-11-20
Italy 30Y 3.00 0.03 -0.03% -0.02% -0.16% -0.13% 2017-11-20
Italy 3M -0.50 0.02 -0.02% -0.01% 0.01% -0.11% 2017-11-20
Italy 3Y -0.05 0.01 -0.01% -0.03% -0.11% -0.45% 2017-11-20
Italy 5Y 0.56 0.01 -0.01% -0.02% -0.15% -0.39% 2017-11-20
Italy 6M -0.44 0.01 -0.01% -0.01% -0.07% -0.24% 2017-11-20
Italy 7Y 1.18 0.02 -0.02% -0.02% -0.18% -0.29% 2017-11-20

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 7.70 0.03 0.03% -0.01% 0.16% -1.01% 2017-11-20
Russia 1M 7.92 0.00 0.00% 0.02% -0.12% -2.22% 2017-11-20
Russia 52W 7.44 0.00 0.00% -0.02% -0.04% -1.37% 2017-11-20
Russia 20Y 7.93 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.98% 2017-11-20
روسیه 2Y 7.43 0.00 0.00% -0.03% 0.01% -1.34% 2017-11-20
Russia 3M 7.86 0.00 0.00% 0.00% -0.14% -2.26% 2017-11-20
Russia 3Y 7.42 0.02 0.02% -0.03% 0.03% -1.38% 2017-11-20
Russia 5Y 7.54 0.01 -0.01% -0.07% 0.14% -1.28% 2017-11-20
Russia 6M 7.81 0.00 0.00% 0.00% -0.17% -2.27% 2017-11-20
Russia 7Y 7.65 0.00 0.00% -0.06% 0.16% -1.10% 2017-11-20

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.55 0.01 -0.01% -0.09% -0.26% -0.16% 2017-11-21
Australia 52W 1.72 0.01 0.01% -0.01% -0.12% 0.02% 2017-11-20
Australia 20Y 3.05 0.03 -0.03% -0.07% -0.24% -0.31% 2017-11-20
استرالیا 2Y 1.78 0.01 -0.01% -0.02% -0.17% -0.04% 2017-11-20
Australia 30Y 3.32 0.03 -0.03% -0.09% -0.25% -0.37% 2017-11-20
Australia 3Y 1.94 0.01 -0.01% -0.02% -0.19% 0.03% 2017-11-20
Australia 5Y 2.17 0.01 -0.01% -0.03% -0.16% -0.03% 2017-11-20
Australia 7Y 2.40 0.03 -0.03% -0.07% -0.25% -0.08% 2017-11-20
نیوزیلند 2.82 0.02 -0.02% -0.34% -0.30% -0.26% 2017-11-21

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 1.96 0.02 0.02% -5.10% -0.07% 0.39% 2017-11-20
Canada 1M 0.86 0.00 0.00% -0.01% 0.06% 0.41% 2017-11-20
Canada 52W 1.32 0.01 0.01% -0.02% -0.09% 0.74% 2017-11-20
Canada 20Y 2.25 0.02 0.02% 0.02% -0.08% 0.09% 2017-11-20
کانادا 2Y 1.47 0.02 0.02% 0.01% 0.00% 0.80% 2017-11-20
Canada 30Y 2.29 0.02 0.02% 0.46% -0.08% 0.09% 2017-11-20
Canada 3M 0.87 0.00 0.00% 0.00% -0.06% 0.37% 2017-11-20
Canada 3Y 1.53 0.02 0.02% 0.01% 0.00% 0.72% 2017-11-20
Canada 5Y 1.68 0.01 0.01% 0.00% -0.02% 0.68% 2017-11-20
Canada 6M 1.05 0.00 0.00% -5.91% -0.11% 0.52% 2017-11-20
Canada 7Y 1.79 0.02 0.02% 0.00% -0.04% 0.54% 2017-11-20

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.99 0.02 0.02% 0.34% 0.55% 1.00% 2017-11-20
China 52W 3.65 0.00 0.00% 0.02% 0.16% 1.41% 2017-11-20
China 20Y 4.30 0.00 0.00% 0.04% 0.13% 1.05% 2017-11-20
چین 2Y 3.70 0.01 0.01% 0.01% 0.13% 1.25% 2017-11-20
China 30Y 4.36 0.02 -0.02% -0.01% 0.04% 0.97% 2017-11-20
China 3Y 3.77 0.01 0.01% 0.00% 0.15% 1.34% 2017-11-20
China 5Y 3.90 0.00 0.00% -0.04% 0.16% 1.22% 2017-11-20
China 7Y 4.01 0.00 0.00% 0.01% 0.23% 1.13% 2017-11-20

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 6.89 0.00 0.00% -0.16% 0.09% 0.58% 2017-11-21
India 52W 6.35 0.03 -0.03% 0.01% 0.11% 0.17% 2017-11-20
هند 2Y 6.54 0.09 -0.09% 0.01% 0.10% 0.38% 2017-11-20
India 30Y 7.40 0.03 -0.03% 0.02% 0.09% 0.53% 2017-11-20
India 3M 6.11 0.00 0.00% 0.01% 0.02% 0.16% 2017-11-20
India 3Y 6.63 0.09 -0.09% 0.02% 0.15% 0.50% 2017-11-20
India 5Y 6.79 0.11 -0.11% -0.02% 0.08% 0.51% 2017-11-20
India 6M 6.20 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.23% 2017-11-20
India 7Y 6.97 0.14 -0.14% -0.03% 0.08% 0.64% 2017-11-20

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 10.18 0.13 -0.13% -0.05% 0.47% -2.03% 2017-11-17
Brazil 52W 7.03 0.02 -0.02% -0.05% -0.06% -5.43% 2017-11-17
برزیل 2Y 8.20 0.10 -0.10% -0.07% 0.19% -3.88% 2017-11-17
Brazil 3M 7.17 0.02 -0.02% 0.02% -0.14% -6.55% 2017-11-17
Brazil 3Y 8.94 0.10 -0.10% -0.05% 0.35% -3.15% 2017-11-17
Brazil 5Y 9.78 0.09 -0.09% -0.05% 0.38% -2.37% 2017-11-17
Brazil 6M 6.94 0.02 -0.02% -0.03% -0.14% -6.48% 2017-11-17

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 9.42 0.08 0.08% 0.77% 0.73% 0.14% 2017-11-20
South Africa 20Y 10.38 0.07 0.07% 0.18% 0.65% 0.81% 2017-11-20
آفریقای جنوبی 2Y 8.14 0.10 0.10% 0.27% 0.95% 0.20% 2017-11-20
South Africa 30Y 10.47 0.08 0.08% 0.07% 0.58% 0.77% 2017-11-20
South Africa 3M 6.00 0.50 -0.50% -0.75% -0.50% -1.60% 2017-11-20
South Africa 3Y 8.38 0.09 0.09% 0.18% 0.89% 0.19% 2017-11-20
South Africa 5Y 8.74 0.09 0.09% 0.30% 1.01% 0.36% 2017-11-20

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 6.62 0.06 -0.06% -0.06% -0.09% -1.24% 2017-11-20
Indonesia 1M 4.70 0.02 -0.02% -0.02% 0.18% -1.53% 2017-11-20
Indonesia 52W 5.49 0.03 0.03% 0.01% -0.13% -1.79% 2017-11-20
Indonesia 20Y 7.31 0.02 -0.02% -0.03% -0.12% -0.95% 2017-11-20
Indonesia 30Y 7.55 0.02 -0.02% 0.00% 0.07% -0.72% 2017-11-20
Indonesia 3M 4.98 0.00 0.00% 0.00% 0.10% -1.34% 2017-11-20
Indonesia 3Y 6.12 0.06 -0.06% -0.07% 0.00% -1.37% 2017-11-20
Indonesia 5Y 6.23 0.04 -0.04% -0.11% -0.08% -1.56% 2017-11-20
Indonesia 6M 5.23 0.01 -0.01% -0.01% 0.18% -1.08% 2017-11-20

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2.55 0.02 -0.02% 0.26% 0.40% 0.74% 2017-11-20
South Korea 52W 1.84 0.01 -0.01% 0.01% 0.04% 0.25% 2017-11-20
South Korea 20Y 2.56 0.01 -0.01% 0.03% 0.17% 0.34% 2017-11-20
کره جنوبی 2Y 2.13 0.02 -0.02% -0.01% 0.12% 0.42% 2017-11-20
South Korea 30Y 2.54 0.01 -0.01% 0.01% 0.18% 0.29% 2017-11-20
South Korea 3Y 2.16 0.02 -0.02% -0.02% 1.86% 1.96% 2017-11-20
South Korea 5Y 2.36 0.03 -0.03% -0.03% 0.09% 0.49% 2017-11-20

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 5.29 0.07 0.07% -2.54% -1.71% -6.02% 2017-11-21
Greece 1M 1.88 7.06 -7.06% 0.32% -0.15% -0.82% 2017-11-20
Greece 20Y 5.93 0.01 -0.01% 0.01% -0.49% -1.56% 2017-11-20
یونان 2Y 2.91 0.03 -0.03% 0.00% -0.31% -2.51% 2017-11-20
Greece 3M 1.86 0.87 0.87% -0.06% -0.29% -0.38% 2017-11-20
Greece 6M 1.98 1.51 1.51% 0.06% -0.26% -0.25% 2017-11-20

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 1.94 0.02 -0.02% -0.04% -0.37% -1.69% 2017-11-21
Portugal 52W -0.34 0.01 0.01% -0.01% 0.00% -0.37% 2017-11-20
Portugal 20Y 3.01 0.04 -0.04% -0.03% -0.36% -1.34% 2017-11-20
پرتغال 2Y -0.22 0.01 0.01% -0.05% -0.15% -0.93% 2017-11-20
Portugal 30Y 3.30 0.04 -0.04% -0.02% -0.33% -1.32% 2017-11-20
Portugal 3M -0.47 0.01 0.01% -0.05% -0.12% -0.32% 2017-11-20
Portugal 3Y -0.07 0.03 -0.03% -0.06% -0.27% -1.16% 2017-11-20
Portugal 5Y 0.60 0.02 -0.02% -0.06% -0.34% -1.64% 2017-11-20
Portugal 6M -0.38 0.00 0.00% 0.03% -0.02% -0.39% 2017-11-20
Portugal 7Y 1.17 0.02 -0.02% -0.01% -0.32% -2.02% 2017-11-20

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.26 0.09 -0.09% 0.12% 0.26% -0.19% 2017-11-21
1M 0.37 0.00 0.00% -0.02% 0.12% 0.25% 2017-11-20
3M 0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.11% 0.22% 2017-11-20
6M 0.46 0.01 -0.01% 0.02% 0.04% 0.22% 2017-11-20
52W 0.43 0.00 0.00% -0.04% 0.02% 0.31% 2017-11-20
2Y 0.48 0.00 0.00% 0.39% 0.33% 0.14% 2017-11-21
3Y 0.53 0.01 0.01% 0.00% 0.01% 0.23% 2017-11-20
5Y 0.77 0.00 0.00% -0.02% 0.00% 0.09% 2017-11-20
7Y 0.99 0.00 0.00% -0.03% 0.06% -1.24% 2017-11-20
20Y 1.83 0.01 -0.01% -0.06% -0.06% -0.12% 2017-11-20
30Y 1.84 0.01 -0.01% -0.05% 0.42% 0.51% 2017-11-20
آلمان 0.35 0.02 -0.02% -0.07% 0.02% 0.17% 2017-11-21
Germany 1M -0.69 0.01 -0.01% 0.04% 0.06% 0.10% 2017-11-20
Germany 3M -0.83 0.08 0.08% 0.06% 0.00% -0.06% 2017-11-20
Germany 6M -0.78 0.00 0.00% 0.00% 0.07% -0.03% 2017-11-20
Germany 52W -0.73 0.02 0.02% -0.01% 0.02% -0.02% 2017-11-20
آلمان 2Y -0.71 0.00 0.00% 0.03% 0.02% -0.03% 2017-11-20
Germany 3Y -0.63 0.01 0.01% -0.01% 0.01% 0.01% 2017-11-20
Germany 5Y -0.35 0.00 0.00% -0.02% -0.06% 0.02% 2017-11-20
Germany 7Y -0.08 0.00 0.00% -0.04% -0.04% 0.09% 2017-11-20
Germany 30Y 1.23 0.01 -0.01% -0.08% 0.00% 0.33% 2017-11-20
بلغارستان 1.24 0.01 -0.01% -0.76% -0.80% -1.36% 2017-11-20
کرواسی 2.52 0.00 0.00% -0.58% -0.65% -1.14% 2017-11-20
جمهوری چک 1.74 0.01 0.01% 1.26% 1.37% 1.25% 2017-11-20
Euro Area EFSF -0.49 0.02 0.02% -0.11% -0.09% -0.34% 2017-11-20
اتریش 0.50 0.01 -0.01% 0.18% 0.23% 0.28% 2017-11-20
بلژیک 0.58 0.01 0.01% -0.22% -0.22% 0.02% 2017-11-20
ایتالیا 1.78 0.03 -0.03% -0.04% -0.23% -0.24% 2017-11-21
Italy 1M -0.43 0.03 0.03% -0.02% 0.09% -0.05% 2017-11-20
Italy 52W -0.39 0.00 0.00% 0.00% -0.06% -0.21% 2017-11-20
Italy 20Y 2.55 0.03 -0.03% -0.03% -0.15% -0.12% 2017-11-20
ایتالیا 2Y -0.27 0.01 -0.01% -0.04% -0.08% -0.46% 2017-11-20
Italy 30Y 3.00 0.03 -0.03% -0.02% -0.16% -0.13% 2017-11-20
Italy 3M -0.50 0.02 -0.02% -0.01% 0.01% -0.11% 2017-11-20
Italy 3Y -0.05 0.01 -0.01% -0.03% -0.11% -0.45% 2017-11-20
Italy 5Y 0.56 0.01 -0.01% -0.02% -0.15% -0.39% 2017-11-20
Italy 7Y 1.18 0.02 -0.02% -0.02% -0.18% -0.29% 2017-11-20
دانمارک 0.45 0.01 -0.01% 0.19% 0.27% 0.16% 2017-11-20
فنلاند 0.51 0.01 -0.01% 0.22% 0.31% 0.17% 2017-11-20
فرانسه 0.67 0.03 -0.03% -0.08% -0.17% -0.05% 2017-11-21
France 1M -0.62 0.00 0.00% 0.02% 0.01% -0.05% 2017-11-20
France 52W -0.63 0.02 0.02% 0.01% -0.05% 0.00% 2017-11-20
France 20Y 1.29 0.02 -0.02% -0.09% -0.13% -0.04% 2017-11-20
فرانسه 2Y -0.58 0.01 -0.01% -0.04% -0.06% 0.00% 2017-11-20
France 30Y 1.70 0.03 -0.03% -0.10% -0.12% 0.17% 2017-11-20
France 3M -0.73 0.01 -0.01% -0.05% -0.03% -0.04% 2017-11-20
France 3Y -0.47 0.01 0.01% -0.02% -0.05% -0.02% 2017-11-20
France 5Y -0.17 0.00 0.00% -0.03% -0.10% -0.02% 2017-11-20
France 6M -0.68 0.00 0.00% -0.02% -0.05% -0.04% 2017-11-20
France 7Y 0.19 0.01 -0.01% -0.07% -0.13% 0.03% 2017-11-20
یونان 5.29 0.07 0.07% -2.54% -1.71% -6.02% 2017-11-21
Greece 1M 1.88 7.06 -7.06% 0.32% -0.15% -0.82% 2017-11-20
Greece 20Y 5.93 0.01 -0.01% 0.01% -0.49% -1.56% 2017-11-20
یونان 2Y 2.91 0.03 -0.03% 0.00% -0.31% -2.51% 2017-11-20
Greece 3M 1.86 0.87 0.87% -0.06% -0.29% -0.38% 2017-11-20
Greece 6M 1.98 1.51 1.51% 0.06% -0.26% -0.25% 2017-11-20
مجارستان 2.34 0.00 0.00% -0.76% -0.71% -1.01% 2017-11-20
ایرلند 0.58 0.00 0.00% -0.05% 0.02% -0.16% 2017-11-20
نروژ 1.53 0.03 -0.03% -0.01% -0.07% -0.13% 2017-11-20
هلند 0.44 0.02 -0.02% -0.19% -0.12% 0.05% 2017-11-21
سوئد 0.72 0.01 -0.01% 0.15% 0.16% -0.07% 2017-11-20
اسپانیا 1.49 0.06 -0.06% -0.14% -0.11% -0.08% 2017-11-21
پرتغال 1.94 0.02 -0.02% -0.04% -0.37% -1.69% 2017-11-21
Portugal 52W -0.34 0.01 0.01% -0.01% 0.00% -0.37% 2017-11-20
Portugal 20Y 3.01 0.04 -0.04% -0.03% -0.36% -1.34% 2017-11-20
پرتغال 2Y -0.22 0.01 0.01% -0.05% -0.15% -0.93% 2017-11-20
Portugal 30Y 3.30 0.04 -0.04% -0.02% -0.33% -1.32% 2017-11-20
Portugal 3M -0.47 0.01 0.01% -0.05% -0.12% -0.32% 2017-11-20
Portugal 3Y -0.07 0.03 -0.03% -0.06% -0.27% -1.16% 2017-11-20
Portugal 5Y 0.60 0.02 -0.02% -0.06% -0.34% -1.64% 2017-11-20
Portugal 6M -0.38 0.00 0.00% 0.03% -0.02% -0.39% 2017-11-20
Portugal 7Y 1.17 0.02 -0.02% -0.01% -0.32% -2.02% 2017-11-20
سوئیس -0.13 0.01 -0.01% -0.05% -0.10% 0.02% 2017-11-20
ایسلند 4.87 0.00 0.00% -0.34% -0.36% -1.49% 2017-11-20
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 2017-11-20
لیتوانی 0.75 0.00 0.00% 0.30% 0.35% 0.35% 2017-11-20
لهستان 3.44 0.03 0.03% 0.22% 0.14% 0.47% 2017-11-20
رومانی 4.67 0.04 -0.04% 1.52% 1.63% 1.12% 2017-11-20
روسیه 7.70 0.03 0.03% -0.01% 0.16% -1.01% 2017-11-20
Russia 1M 7.92 0.00 0.00% 0.02% -0.12% -2.22% 2017-11-20
Russia 52W 7.44 0.00 0.00% -0.02% -0.04% -1.37% 2017-11-20
Russia 20Y 7.93 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.98% 2017-11-20
روسیه 2Y 7.43 0.00 0.00% -0.03% 0.01% -1.34% 2017-11-20
Russia 3M 7.86 0.00 0.00% 0.00% -0.14% -2.26% 2017-11-20
Russia 3Y 7.42 0.02 0.02% -0.03% 0.03% -1.38% 2017-11-20
Russia 5Y 7.54 0.01 -0.01% -0.07% 0.14% -1.28% 2017-11-20
Russia 6M 7.81 0.00 0.00% 0.00% -0.17% -2.27% 2017-11-20
Russia 7Y 7.65 0.00 0.00% -0.06% 0.16% -1.10% 2017-11-20
اسلواکی 0.15 0.01 -0.01% -0.04% 0.02% 0.13% 2017-11-20
اسلوونی 0.85 0.00 0.00% 0.07% 0.22% 0.23% 2017-11-20
ترکیه 12.52 0.29 0.29% 2.12% 2.04% 2.47% 2017-11-20

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.3542 0.03 0.03% -0.02% -0.01% 0.04% 2017-11-21
1M 1.06 0.01 -0.01% 0.01% 0.06% 0.79% 2017-11-20
3M 1.27 0.00 0.00% 0.06% 0.17% 0.83% 2017-11-20
6M 1.44 0.03 0.03% 0.29% 0.32% 1.05% 2017-11-21
52W 1.59 0.01 -0.01% 0.35% 0.41% 1.12% 2017-11-21
2Y 1.76 0.03 0.03% 0.37% 0.44% 1.15% 2017-11-21
3Y 1.86 0.03 0.03% 0.04% 0.16% 0.49% 2017-11-20
5Y 2.10 0.04 0.04% 0.21% 0.34% 1.14% 2017-11-21
7Y 2.27 0.03 0.03% -0.01% 0.04% 0.13% 2017-11-20
20Y 2.60 0.01 0.01% -0.06% -0.10% 0.69% 2017-11-20
30Y 2.79 0.00 0.00% -0.08% -0.10% -0.22% 2017-11-20
شیلی 4.51 0.00 0.00% 0.22% 0.34% -0.05% 2017-11-20
کلمبیا 6.66 0.01 -0.01% -0.75% -0.41% -1.29% 2017-11-20
کانادا 1.96 0.02 0.02% -5.10% -0.07% 0.39% 2017-11-20
Canada 1M 0.86 0.00 0.00% -0.01% 0.06% 0.41% 2017-11-20
Canada 52W 1.32 0.01 0.01% -0.02% -0.09% 0.74% 2017-11-20
Canada 20Y 2.25 0.02 0.02% 0.02% -0.08% 0.09% 2017-11-20
کانادا 2Y 1.47 0.02 0.02% 0.01% 0.00% 0.80% 2017-11-20
Canada 30Y 2.29 0.02 0.02% 0.46% -0.08% 0.09% 2017-11-20
Canada 3M 0.87 0.00 0.00% 0.00% -0.06% 0.37% 2017-11-20
Canada 3Y 1.53 0.02 0.02% 0.01% 0.00% 0.72% 2017-11-20
Canada 5Y 1.68 0.01 0.01% 0.00% -0.02% 0.68% 2017-11-20
Canada 6M 1.05 0.00 0.00% -5.91% -0.11% 0.52% 2017-11-20
Canada 7Y 1.79 0.02 0.02% 0.00% -0.04% 0.54% 2017-11-20
برزیل 10.18 0.13 -0.13% -0.05% 0.47% -2.03% 2017-11-17
Brazil 52W 7.03 0.02 -0.02% -0.05% -0.06% -5.43% 2017-11-17
برزیل 2Y 8.20 0.10 -0.10% -0.07% 0.19% -3.88% 2017-11-17
Brazil 3M 7.17 0.02 -0.02% 0.02% -0.14% -6.55% 2017-11-17
Brazil 3Y 8.94 0.10 -0.10% -0.05% 0.35% -3.15% 2017-11-17
Brazil 5Y 9.78 0.09 -0.09% -0.05% 0.38% -2.37% 2017-11-17
Brazil 6M 6.94 0.02 -0.02% -0.03% -0.14% -6.48% 2017-11-17
مکزیک 7.28 0.01 -0.01% 0.07% 0.05% 1.08% 2017-11-21
Peru 9y 5.05 0.00 0.00% -0.65% -0.68% -1.05% 2017-11-20
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% -0.14% -0.15% -0.15% 2017-11-20

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.03 0.01 -0.01% -0.04% -0.02% 0.10% 2017-11-21
Japan 1M -0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 2017-11-20
Japan 3M -0.23 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% 0.05% 2017-11-20
Japan 6M -0.21 0.01 -0.01% 0.04% -0.04% 0.06% 2017-11-20
Japan 52W -0.19 0.00 0.00% -0.01% -0.05% 0.09% 2017-11-20
ژاپن 2Y -0.19 0.00 0.00% -0.02% -0.06% -0.02% 2017-11-20
Japan 3Y -0.16 0.00 0.00% -0.03% -0.05% -0.03% 2017-11-20
Japan 5Y -0.12 0.00 0.00% -0.02% -0.04% -0.03% 2017-11-20
Japan 7Y -0.07 0.00 0.00% -0.02% -0.05% -0.03% 2017-11-20
Japan 20Y 0.57 0.00 0.00% -0.01% -0.03% 0.09% 2017-11-20
Japan 30Y 0.82 0.00 0.00% 0.00% -0.07% 0.21% 2017-11-20
چین 3.99 0.02 0.02% 0.34% 0.55% 1.00% 2017-11-20
China 52W 3.65 0.00 0.00% 0.02% 0.16% 1.41% 2017-11-20
China 20Y 4.30 0.00 0.00% 0.04% 0.13% 1.05% 2017-11-20
چین 2Y 3.70 0.01 0.01% 0.01% 0.13% 1.25% 2017-11-20
China 30Y 4.36 0.02 -0.02% -0.01% 0.04% 0.97% 2017-11-20
China 3Y 3.77 0.01 0.01% 0.00% 0.15% 1.34% 2017-11-20
China 5Y 3.90 0.00 0.00% -0.04% 0.16% 1.22% 2017-11-20
China 7Y 4.01 0.00 0.00% 0.01% 0.23% 1.13% 2017-11-20
هنگ کنگ 1.70 0.03 -0.03% 0.66% 0.66% 0.55% 2017-11-20
اندونزی 6.62 0.06 -0.06% -0.06% -0.09% -1.24% 2017-11-20
Indonesia 1M 4.70 0.02 -0.02% -0.02% 0.18% -1.53% 2017-11-20
Indonesia 52W 5.49 0.03 0.03% 0.01% -0.13% -1.79% 2017-11-20
Indonesia 20Y 7.31 0.02 -0.02% -0.03% -0.12% -0.95% 2017-11-20
Indonesia 30Y 7.55 0.02 -0.02% 0.00% 0.07% -0.72% 2017-11-20
Indonesia 3M 4.98 0.00 0.00% 0.00% 0.10% -1.34% 2017-11-20
Indonesia 3Y 6.12 0.06 -0.06% -0.07% 0.00% -1.37% 2017-11-20
Indonesia 5Y 6.23 0.04 -0.04% -0.11% -0.08% -1.56% 2017-11-20
Indonesia 6M 5.23 0.01 -0.01% -0.01% 0.18% -1.08% 2017-11-20
هند 6.89 0.00 0.00% -0.16% 0.09% 0.58% 2017-11-21
India 52W 6.35 0.03 -0.03% 0.01% 0.11% 0.17% 2017-11-20
هند 2Y 6.54 0.09 -0.09% 0.01% 0.10% 0.38% 2017-11-20
India 30Y 7.40 0.03 -0.03% 0.02% 0.09% 0.53% 2017-11-20
India 3M 6.11 0.00 0.00% 0.01% 0.02% 0.16% 2017-11-20
India 3Y 6.63 0.09 -0.09% 0.02% 0.15% 0.50% 2017-11-20
India 5Y 6.79 0.11 -0.11% -0.02% 0.08% 0.51% 2017-11-20
India 6M 6.20 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.23% 2017-11-20
India 7Y 6.97 0.14 -0.14% -0.03% 0.08% 0.64% 2017-11-20
1.76 0.00 0.00% -0.05% -0.06% 0.08% 2017-11-20
کره جنوبی 2.55 0.02 -0.02% 0.26% 0.40% 0.74% 2017-11-20
South Korea 52W 1.84 0.01 -0.01% 0.01% 0.04% 0.25% 2017-11-20
South Korea 20Y 2.56 0.01 -0.01% 0.03% 0.17% 0.34% 2017-11-20
کره جنوبی 2Y 2.13 0.02 -0.02% -0.01% 0.12% 0.42% 2017-11-20
South Korea 30Y 2.54 0.01 -0.01% 0.01% 0.18% 0.29% 2017-11-20
South Korea 3Y 2.16 0.02 -0.02% -0.02% 1.86% 1.96% 2017-11-20
South Korea 5Y 2.36 0.03 -0.03% -0.03% 0.09% 0.49% 2017-11-20
تایلند 2.37 0.02 -0.02% 0.19% 0.11% 0.29% 2017-11-20
سنگاپور 2.09 0.04 -0.04% 0.16% 0.22% 0.08% 2017-11-20
مالزی 4.00 0.01 0.01% 0.37% 0.43% 0.13% 2017-11-20
Philippine 5.40 0.09 -0.09% 1.41% 1.54% 1.75% 2017-11-20
پاکستان 7.93 0.00 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% 2017-11-20
قطر 3.67 0.04 -0.04% % % % 2017-11-17
تایوان 0.99 0.02 -0.02% -0.09% -0.06% 0.14% 2017-11-20
ویتنام 5.40 0.00 0.00% -0.57% -0.58% -1.50% 2017-11-20

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.55 0.01 -0.01% -0.09% -0.26% -0.16% 2017-11-21
Australia 52W 1.72 0.01 0.01% -0.01% -0.12% 0.02% 2017-11-20
Australia 20Y 3.05 0.03 -0.03% -0.07% -0.24% -0.31% 2017-11-20
استرالیا 2Y 1.78 0.01 -0.01% -0.02% -0.17% -0.04% 2017-11-20
Australia 30Y 3.32 0.03 -0.03% -0.09% -0.25% -0.37% 2017-11-20
Australia 3Y 1.94 0.01 -0.01% -0.02% -0.19% 0.03% 2017-11-20
Australia 5Y 2.17 0.01 -0.01% -0.03% -0.16% -0.03% 2017-11-20
Australia 7Y 2.40 0.03 -0.03% -0.07% -0.25% -0.08% 2017-11-20
نیوزیلند 2.82 0.02 -0.02% -0.34% -0.30% -0.26% 2017-11-21

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 9.42 0.08 0.08% 0.77% 0.73% 0.14% 2017-11-20
South Africa 20Y 10.38 0.07 0.07% 0.18% 0.65% 0.81% 2017-11-20
آفریقای جنوبی 2Y 8.14 0.10 0.10% 0.27% 0.95% 0.20% 2017-11-20
South Africa 30Y 10.47 0.08 0.08% 0.07% 0.58% 0.77% 2017-11-20
South Africa 3M 6.00 0.50 -0.50% -0.75% -0.50% -1.60% 2017-11-20
South Africa 3Y 8.38 0.09 0.09% 0.18% 0.89% 0.19% 2017-11-20
South Africa 5Y 8.74 0.09 0.09% 0.30% 1.01% 0.36% 2017-11-20
کنیا 13.30 0.30 0.30% -0.20% -0.20% -1.26% 2017-11-20
نیجریه 14.73 0.19 -0.19% -1.40% -1.18% 0.53% 2017-11-20