بازار اوراق قرضه

شاخص های اقتصادی
قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.16 0.00 0.00% 0.00% -0.12% 0.42% 2017-06-22
10Y 1.01 0.02 -0.02% -0.13% 0.01% -0.44% 2017-06-22
ژاپن 0.06 0.00 0.00% 0.02% 0.04% 0.15% 2017-06-22
آلمان 0.26 0.00 0.00% -0.16% -0.07% 0.09% 2017-06-22
فرانسه 0.61 0.00 0.00% -0.03% -0.23% 0.15% 2017-06-22
ایتالیا 1.88 0.03 -0.03% -0.10% -0.23% 0.55% 2017-06-22
استرالیا 2.38 0.03 -0.03% 0.01% -0.08% 0.12% 2017-06-22
کانادا 1.48 0.01 -0.01% -0.05% -0.03% 0.19% 2017-06-22
هند 6.46 0.10 0.10% 0.07% -0.10% -0.59% 2017-06-22
برزیل 10.63 0.01 0.01% -0.07% -1.15% -2.00% 2017-06-21
یونان 5.59 0.02 0.02% -2.24% -1.42% -5.73% 2017-06-22
پرتغال 2.93 0.00 0.00% 0.07% -0.23% 0.25% 2017-06-22
اسپانیا 1.35 0.02 -0.02% -0.28% -0.25% -0.22% 2017-06-22
مکزیک 6.99 0.00 0.00% -0.21% -0.24% 0.79% 2017-06-22
هلند 0.46 0.00 0.00% -0.17% -0.10% 0.07% 2017-06-22
سوئیس -0.15 0.09 -0.09% -0.09% 0.09% 0.12% 2017-06-21
نیوزیلند 2.76 0.01 -0.01% -0.40% -0.36% -0.32% 2017-06-22

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.16 0.00 0.00% 0.00% -0.12% 0.42% 2017-06-22
1M 0.85 0.04 0.04% -0.01% 0.18% 0.62% 2017-06-21
3M 0.99 0.02 -0.02% -0.02% 0.06% 0.71% 2017-06-21
6M 1.12 0.01 -0.01% -0.01% 0.04% 0.69% 2017-06-22
52W 1.21 0.01 -0.01% 0.01% 0.08% 0.63% 2017-06-22
2Y 1.35 0.00 0.00% -0.01% 0.04% 0.57% 2017-06-22
3Y 1.49 0.00 0.00% 0.03% 0.05% 0.62% 2017-06-21
5Y 1.77 0.00 0.00% 0.01% -0.06% 0.51% 2017-06-22
7Y 1.99 0.01 0.01% 0.03% -0.07% 0.52% 2017-06-21
20Y Bond 1.36 0.05 0.05% 0.05% -0.98% 1.71% 2017-06-19
30Y 2.72 0.01 -0.01% -0.14% -0.19% 0.23% 2017-06-21

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.01 0.02 -0.02% -0.13% 0.01% -0.44% 2017-06-22
1M 0.14 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.28% 2017-06-21
3M 0.18 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.26% 2017-06-21
6M 0.21 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -0.29% 2017-06-21
52W 0.22 0.08 0.08% 0.12% 0.12% -0.24% 2017-06-21
2Y 0.20 0.01 -0.01% 0.11% 0.06% -0.14% 2017-06-22
3Y 0.25 0.07 0.07% 0.12% 0.07% -0.36% 2017-06-21
5Y 0.49 0.06 0.06% 0.13% -0.02% -0.35% 2017-06-21
7Y 0.71 0.05 0.05% 0.02% -0.04% -0.36% 2017-06-21
20Y 1.59 0.02 0.02% 0.06% -0.04% -0.45% 2017-06-21
30Y 1.69 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% 2017-06-21

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.06 0.00 0.00% 0.02% 0.04% 0.15% 2017-06-22
Japan 1M -0.09 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.16% 2017-06-21
Japan 3M -0.09 0.01 0.01% 0.00% 0.04% 0.15% 2017-06-21
Japan 6M -0.10 0.01 -0.01% 0.01% 0.02% 0.25% 2017-06-21
Japan 52W -0.10 0.00 0.00% 0.02% 0.06% 0.16% 2017-06-21
ژاپن 2Y -0.10 0.01 0.01% 0.01% 0.06% 0.15% 2017-06-21
Japan 3Y -0.09 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 0.16% 2017-06-21
Japan 5Y -0.07 0.00 0.00% 0.00% 0.05% 0.16% 2017-06-21
Japan 7Y -0.03 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.22% 2017-06-21
Japan 20Y 0.56 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.36% 2017-06-21
Japan 30Y 0.80 0.01 -0.01% -0.02% 0.00% 0.53% 2017-06-21

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.26 0.00 0.00% -0.16% -0.07% 0.09% 2017-06-22
Germany 1M -0.86 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -0.29% 2017-06-21
Germany 3M -0.87 0.01 0.01% 0.02% 0.04% -0.32% 2017-06-21
Germany 6M -0.73 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% -0.15% 2017-06-21
Germany 52W -0.67 0.02 0.02% 0.04% 0.04% -0.14% 2017-06-21
آلمان 2Y -0.62 0.01 0.02% 0.03% 0.01% -0.08% 2017-06-21
Germany 3Y -0.59 0.02 0.02% 0.07% 0.03% -0.03% 2017-06-21
Germany 5Y -0.37 0.02 0.02% 0.07% -0.04% 0.09% 2017-06-21
Germany 7Y -0.12 0.02 0.02% 0.03% -0.08% 0.18% 2017-06-21
Germany 30Y 1.05 0.02 -0.02% -0.05% -0.18% 0.41% 2017-06-21

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 0.61 0.00 0.00% -0.03% -0.23% 0.15% 2017-06-22
France 1M -0.62 0.01 -0.01% 0.01% -0.07% -0.10% 2017-06-21
France 3M -0.60 0.03 -0.03% 0.00% -0.01% -0.06% 2017-06-21
France 6M -0.59 0.01 -0.01% 0.03% 0.01% -0.08% 2017-06-21
France 52W -0.59 0.00 0.00% 0.01% -0.06% -0.10% 2017-06-21
فرانسه 2Y -0.53 0.00 0.00% 0.02% -0.03% -0.06% 2017-06-21
France 3Y -0.47 0.01 0.01% 0.02% -0.05% -0.05% 2017-06-21
France 5Y -0.21 0.01 0.01% 0.04% -0.12% 0.01% 2017-06-21
France 7Y 0.06 0.00 0.00% 0.03% -0.19% 0.08% 2017-06-21
France 20Y 1.27 0.01 -0.01% -0.04% -0.27% 0.24% 2017-06-21
France 30Y 1.64 0.02 -0.02% -0.05% -0.19% 0.41% 2017-06-21

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 1.88 0.03 -0.03% -0.10% -0.23% 0.55% 2017-06-22
Italy 1M -0.57 0.01 -0.01% 0.09% -0.12% -0.45% 2017-06-21
Italy 3M -0.40 0.00 0.00% 0.02% -0.02% -0.28% 2017-06-21
Italy 6M -0.36 0.00 0.00% -0.01% -0.01% -0.25% 2017-06-21
Italy 52W -0.36 0.00 0.00% -0.01% -0.03% -0.28% 2017-06-21
ایتالیا 2Y -0.16 0.01 -0.01% -0.02% -0.03% -0.20% 2017-06-21
Italy 3Y 0.12 0.03 -0.03% -0.05% 0.00% 0.01% 2017-06-21
Italy 5Y 0.65 0.02 -0.02% -0.02% -0.20% 0.22% 2017-06-21
Italy 7Y 1.32 0.02 -0.02% -0.03% -0.21% 0.48% 2017-06-21
Italy 20Y 2.60 0.00 0.00% -0.02% -0.19% 0.50% 2017-06-21
Italy 30Y 3.05 0.01 -0.01% -0.04% -0.19% 0.54% 2017-06-21

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 7.80 0.05 -0.05% 0.19% 0.32% -0.81% 2017-06-21
Russia 1M 8.93 0.01 -0.01% -0.08% -0.33% -1.85% 2017-06-21
Russia 3M 8.85 0.00 0.00% 0.02% -0.33% -2.18% 2017-06-21
Russia 6M 8.76 0.01 -0.01% 0.04% -0.29% -2.37% 2017-06-21
Russia 52W 7.98 0.01 0.01% -0.04% -0.40% -1.76% 2017-06-21
روسیه 2Y 8.04 0.01 -0.01% 0.09% -0.10% -1.38% 2017-06-21
Russia 3Y 8.01 0.05 -0.05% 0.07% -0.16% -1.16% 2017-06-21
Russia 5Y 8.04 0.08 -0.08% 0.23% 0.27% -0.83% 2017-06-21
Russia 7Y 7.93 0.10 -0.10% 0.17% 0.18% -0.84% 2017-06-21
Russia 20Y 8.26 0.16 0.16% 0.28% 0.15% -0.51% 2017-06-21
Russia 30Y 1.01 0.01 -0.01% -0.01% -5.55% -5.55% 2017-06-16

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.38 0.03 -0.03% 0.01% -0.08% 0.12% 2017-06-22
Australia 1M 6.38 0.00 0.00% 3.97% 3.85% 3.57% 2017-06-16
Australia 6M 2.88 0.00 0.00% -3.49% 1.14% 0.86% 2017-06-20
Australia 52W 1.64 0.01 -0.01% 0.03% 0.02% -0.01% 2017-06-21
استرالیا 2Y 1.68 0.02 -0.02% 0.06% 0.05% 0.00% 2017-06-21
Australia 3Y 1.79 0.02 -0.02% 0.07% 0.05% 0.14% 2017-06-21
Australia 5Y 2.04 0.02 -0.02% 0.06% 0.00% 0.27% 2017-06-21
Australia 7Y 2.21 0.03 -0.03% 0.01% -0.06% 0.24% 2017-06-21
Australia 20Y 3.00 0.04 -0.04% -0.03% -0.15% 0.22% 2017-06-21
Australia 30Y 3.32 0.04 -0.04% -0.04% -0.16% 0.08% 2017-06-21
نیوزیلند 2.76 0.01 -0.01% -0.40% -0.36% -0.32% 2017-06-22

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 1.48 0.01 -0.01% -0.05% -0.03% 0.19% 2017-06-22
Canada 1M 0.49 0.00 0.00% 0.03% -1.79% -0.02% 2017-06-21
Canada 3M 0.57 0.01 0.01% 0.03% -9.17% 0.06% 2017-06-21
Canada 6M 0.62 0.01 0.01% 0.03% 0.08% 0.09% 2017-06-21
Canada 52W 0.85 0.01 0.01% 0.08% -1.43% 0.30% 2017-06-21
کانادا 2Y 0.91 0.00 0.00% 0.03% 0.21% 0.32% 2017-06-21
Canada 3Y 1.02 0.00 0.00% 0.08% 0.25% 0.39% 2017-06-21
Canada 5Y 1.14 0.00 0.00% 0.04% 0.15% 0.44% 2017-06-21
Canada 7Y 1.27 0.01 -0.01% 0.02% 0.05% 0.35% 2017-06-21
Canada 20Y 1.93 0.01 -0.01% -0.04% -0.15% 0.07% 2017-06-21
Canada 30Y 2.00 0.01 -0.01% -0.03% -0.14% 0.13% 2017-06-21

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.54 0.10 -0.10% -0.11% 0.10% 0.55% 2017-06-21
China 1M 2.42 1.19 1.19% 0.03% -0.18% -0.40% 2017-06-13
China 3M 3.64 0.02 -0.02% -0.08% -0.05% 0.42% 2017-06-14
China 6M 3.58 0.01 -0.01% -0.04% -0.10% 0.67% 2017-06-14
China 52W 3.51 0.07 -0.07% -0.12% 0.01% 1.10% 2017-06-21
چین 2Y 3.55 0.02 -0.02% -0.07% -0.14% 0.99% 2017-06-21
China 3Y 3.51 0.00 0.00% -0.06% -0.22% 0.91% 2017-06-21
China 5Y 3.50 0.01 0.01% -0.08% -0.22% 0.73% 2017-06-21
China 7Y 3.59 0.02 0.02% -0.07% -0.21% 0.62% 2017-06-21
China 20Y 3.92 0.00 0.00% -0.02% -0.09% 0.50% 2017-06-21
China 30Y 3.97 0.00 0.00% 0.00% -0.07% 0.48% 2017-06-21

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 6.46 0.10 0.10% 0.07% -0.10% -0.59% 2017-06-22
India 1M 7.86 0.03 0.03% 0.03% 5.76% 7.22% 2017-06-19
India 3M 6.25 0.01 -0.01% -0.05% 0.00% -0.49% 2017-06-21
India 6M 6.30 0.01 -0.01% -0.02% -0.10% -0.55% 2017-06-21
India 52W 6.40 0.02 0.02% 0.00% -0.12% -0.59% 2017-06-21
هند 2Y 6.36 0.00 0.00% -0.01% -0.19% -0.71% 2017-06-21
India 3Y 6.45 0.02 -0.02% -0.01% -0.20% -0.72% 2017-06-21
India 5Y 6.68 0.02 -0.02% -0.01% -0.29% -0.75% 2017-06-21
India 7Y 6.68 0.03 -0.03% -0.02% -0.28% -0.94% 2017-06-21
India 20Y 6.38 0.00 0.00% -0.71% -1.04% 0.45% 2017-06-16
India 30Y 7.06 0.00 0.00% -0.02% -0.31% -0.79% 2017-06-21

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 10.63 0.01 0.01% -0.07% -1.15% -2.00% 2017-06-21
Brazil 1M 2.15 0.04 -0.04% -8.63% -9.63% 2.24% 2017-06-20
Brazil 3M 9.49 0.02 -0.02% -0.10% -1.14% -4.47% 2017-06-21
Brazil 6M 8.87 0.16 -0.16% -0.29% -1.23% -4.83% 2017-06-21
Brazil 52W 8.87 0.04 -0.04% -0.21% -0.87% -4.28% 2017-06-21
برزیل 2Y 9.32 0.03 -0.03% -0.20% -1.05% -3.30% 2017-06-21
Brazil 3Y 9.94 0.03 0.03% -0.07% -0.75% -2.58% 2017-06-21
Brazil 5Y 10.37 0.04 0.04% -0.11% -0.99% -2.08% 2017-06-21
Brazil 7Y -0.64 0.02 0.02% -1.76% -1.68% -2.54% 2017-06-20
Brazil 20Y 2.83 0.10 -0.10% -6.85% -7.61% -6.97% 2017-06-14
Brazil 30Y 9.52 0.05 -0.05% -0.16% 0.52% -0.20% 2017-06-14

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.58 0.05 -0.05% -0.08% -0.12% -0.71% 2017-06-21
South Africa 1M -0.71 0.01 0.01% 0.01% -1.51% -1.51% 2017-06-01
South Africa 3M 6.70 0.00 0.00% 0.20% 0.14% -0.85% 2017-06-21
South Africa 6M 0.11 0.05 -0.05% -1.06% -1.17% 0.35% 2017-06-12
South Africa 52W 10.83 0.03 0.03% -0.14% 8.20% 0.25% 2017-06-07
آفریقای جنوبی 2Y 7.48 0.03 0.03% 0.13% 0.08% -0.19% 2017-06-21
South Africa 3Y 7.52 0.02 0.02% 0.12% 0.09% -0.55% 2017-06-21
South Africa 5Y 7.62 0.01 0.01% 0.11% 0.06% -0.73% 2017-06-21
South Africa 7Y 2.88 0.00 0.00% -4.52% -4.55% -7.11% 2017-06-20
South Africa 20Y 9.58 0.05 0.05% 0.23% 0.18% 0.03% 2017-06-21
South Africa 30Y 9.77 0.04 0.04% 0.19% 0.12% 0.01% 2017-06-21

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 6.81 0.04 0.04% -0.06% -0.14% -0.81% 2017-06-21
Indonesia 1M 5.70 0.00 0.00% 0.68% 0.40% -0.18% 2017-06-21
Indonesia 3M 5.27 0.00 0.00% -0.30% -0.35% -0.68% 2017-06-21
Indonesia 6M 5.40 0.00 0.00% -0.28% -0.35% -0.65% 2017-06-21
Indonesia 52W 5.97 0.44 0.44% -0.21% -0.36% -0.56% 2017-06-21
اندونزی 2Y 7.58 0.01 -0.01% -0.02% -0.23% -0.49% 2017-06-14
Indonesia 3Y 6.70 0.03 0.03% 0.06% -0.06% -0.62% 2017-06-21
Indonesia 5Y 6.69 0.01 0.01% 0.03% -0.04% -0.82% 2017-06-21
Indonesia 7Y 2.42 0.00 0.00% -2.98% -3.33% -2.63% 2017-06-14
Indonesia 20Y 7.54 0.02 0.02% -0.03% -0.11% -0.39% 2017-06-21
Indonesia 30Y 7.88 0.01 0.01% -0.05% -0.11% -0.26% 2017-06-21

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2.14 0.16 -0.16% -0.15% -0.01% 0.33% 2017-06-21
South Korea 1M 2.88 0.00 0.00% 1.51% -3.68% 1.90% 2017-06-20
South Korea 3M -0.35 0.00 0.00% -0.02% 0.02% -8.50% 2017-06-14
South Korea 6M 1.87 0.01 0.01% 0.04% -0.07% -6.90% 2017-06-14
South Korea 52W 1.46 0.01 0.01% 0.02% -0.04% 0.09% 2017-06-21
کره جنوبی 2Y 1.63 0.01 0.01% 0.03% 0.01% 0.27% 2017-06-21
South Korea 3Y 1.69 0.01 0.01% 0.03% 0.01% 0.35% 2017-06-21
South Korea 5Y 1.85 0.00 0.00% -0.01% -0.05% 0.43% 2017-06-21
South Korea 7Y 2.16 0.01 -0.01% 2.51% 2.50% 2.45% 2017-06-16
South Korea 20Y 2.23 0.01 -0.01% -0.06% -0.19% 0.51% 2017-06-21
South Korea 30Y 2.23 0.02 -0.02% -0.07% -0.22% 0.49% 2017-06-21

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 5.59 0.02 0.02% -2.24% -1.42% -5.73% 2017-06-22
Greece 1M 2.06 0.07 -0.07% -0.23% -0.19% -1.55% 2017-06-21
Greece 3M 2.35 0.02 -0.02% -0.02% 0.04% -1.00% 2017-06-21
Greece 6M 2.41 0.00 0.00% 0.02% 0.07% -0.65% 2017-06-21
Greece 52W 1.13 0.01 0.01% 0.01% 0.03% -0.72% 2017-06-19
یونان 2Y 4.27 0.03 -0.03% -0.55% -1.23% -4.82% 2017-06-21
Greece 3Y -0.61 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -10.36% 2017-06-14
Greece 5Y -0.61 0.00 0.00% -0.02% -0.01% 0.10% 2017-06-14
Greece 7Y 1.50 0.04 -0.04% -0.04% 0.39% -5.13% 2017-06-20
Greece 20Y 6.40 0.04 -0.04% -0.12% -0.02% -1.58% 2017-06-21
Greece 30Y -0.61 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -2.38% 2017-06-14

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 2.93 0.00 0.00% 0.07% -0.23% 0.25% 2017-06-22
Portugal 3M -0.28 0.05 0.05% -0.02% -0.02% -0.35% 2017-06-21
Portugal 6M -0.28 0.02 -0.02% -0.07% -0.10% -0.35% 2017-06-21
Portugal 52W -0.23 0.00 0.00% -0.05% -0.05% -0.34% 2017-06-21
پرتغال 2Y 0.09 0.07 0.07% 0.04% -0.26% -0.69% 2017-06-21
Portugal 3Y 0.27 0.06 0.06% -0.08% -0.27% -1.09% 2017-06-21
Portugal 5Y 1.25 0.04 0.04% -0.05% -0.33% -0.78% 2017-06-21
Portugal 7Y 2.00 0.04 0.04% -0.07% -0.34% -0.77% 2017-06-21
Portugal 20Y 3.63 0.07 0.07% 0.12% -0.09% -0.28% 2017-06-21
Portugal 30Y 3.85 0.05 0.05% 0.02% -0.08% -0.24% 2017-06-21

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.01 0.02 -0.02% -0.13% 0.01% -0.44% 2017-06-22
1M 0.14 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.28% 2017-06-21
3M 0.18 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.26% 2017-06-21
6M 0.21 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -0.29% 2017-06-21
52W 0.22 0.08 0.08% 0.12% 0.12% -0.24% 2017-06-21
2Y 0.20 0.01 -0.01% 0.11% 0.06% -0.14% 2017-06-22
3Y 0.25 0.07 0.07% 0.12% 0.07% -0.36% 2017-06-21
5Y 0.49 0.06 0.06% 0.13% -0.02% -0.35% 2017-06-21
7Y 0.71 0.05 0.05% 0.02% -0.04% -0.36% 2017-06-21
20Y 1.59 0.02 0.02% 0.06% -0.04% -0.45% 2017-06-21
30Y 1.69 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% 2017-06-21
آلمان 0.26 0.00 0.00% -0.16% -0.07% 0.09% 2017-06-22
Germany 1M -0.86 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -0.29% 2017-06-21
Germany 3M -0.87 0.01 0.01% 0.02% 0.04% -0.32% 2017-06-21
Germany 6M -0.73 0.01 -0.01% -0.01% -0.02% -0.15% 2017-06-21
Germany 52W -0.67 0.02 0.02% 0.04% 0.04% -0.14% 2017-06-21
آلمان 2Y -0.62 0.01 0.02% 0.03% 0.01% -0.08% 2017-06-21
Germany 3Y -0.59 0.02 0.02% 0.07% 0.03% -0.03% 2017-06-21
Germany 5Y -0.37 0.02 0.02% 0.07% -0.04% 0.09% 2017-06-21
Germany 7Y -0.12 0.02 0.02% 0.03% -0.08% 0.18% 2017-06-21
Germany 30Y 1.05 0.02 -0.02% -0.05% -0.18% 0.41% 2017-06-21
فرانسه 0.61 0.00 0.00% -0.03% -0.23% 0.15% 2017-06-22
France 1M -0.62 0.01 -0.01% 0.01% -0.07% -0.10% 2017-06-21
France 3M -0.60 0.03 -0.03% 0.00% -0.01% -0.06% 2017-06-21
France 6M -0.59 0.01 -0.01% 0.03% 0.01% -0.08% 2017-06-21
France 52W -0.59 0.00 0.00% 0.01% -0.06% -0.10% 2017-06-21
فرانسه 2Y -0.53 0.00 0.00% 0.02% -0.03% -0.06% 2017-06-21
France 3Y -0.47 0.01 0.01% 0.02% -0.05% -0.05% 2017-06-21
France 5Y -0.21 0.01 0.01% 0.04% -0.12% 0.01% 2017-06-21
France 7Y 0.06 0.00 0.00% 0.03% -0.19% 0.08% 2017-06-21
France 20Y 1.27 0.01 -0.01% -0.04% -0.27% 0.24% 2017-06-21
France 30Y 1.64 0.02 -0.02% -0.05% -0.19% 0.41% 2017-06-21
ایتالیا 1.88 0.03 -0.03% -0.10% -0.23% 0.55% 2017-06-22
Italy 1M -0.57 0.01 -0.01% 0.09% -0.12% -0.45% 2017-06-21
Italy 3M -0.40 0.00 0.00% 0.02% -0.02% -0.28% 2017-06-21
Italy 52W -0.36 0.00 0.00% -0.01% -0.03% -0.28% 2017-06-21
ایتالیا 2Y -0.16 0.01 -0.01% -0.02% -0.03% -0.20% 2017-06-21
Italy 3Y 0.12 0.03 -0.03% -0.05% 0.00% 0.01% 2017-06-21
Italy 5Y 0.65 0.02 -0.02% -0.02% -0.20% 0.22% 2017-06-21
Italy 7Y 1.32 0.02 -0.02% -0.03% -0.21% 0.48% 2017-06-21
Italy 20Y 2.60 0.00 0.00% -0.02% -0.19% 0.50% 2017-06-21
Italy 30Y 3.05 0.01 -0.01% -0.04% -0.19% 0.54% 2017-06-21
روسیه 7.80 0.05 -0.05% 0.19% 0.32% -0.81% 2017-06-21
Russia 1M 8.93 0.01 -0.01% -0.08% -0.33% -1.85% 2017-06-21
Russia 3M 8.85 0.00 0.00% 0.02% -0.33% -2.18% 2017-06-21
Russia 6M 8.76 0.01 -0.01% 0.04% -0.29% -2.37% 2017-06-21
Russia 52W 7.98 0.01 0.01% -0.04% -0.40% -1.76% 2017-06-21
روسیه 2Y 8.04 0.01 -0.01% 0.09% -0.10% -1.38% 2017-06-21
Russia 3Y 8.01 0.05 -0.05% 0.07% -0.16% -1.16% 2017-06-21
Russia 5Y 8.04 0.08 -0.08% 0.23% 0.27% -0.83% 2017-06-21
Russia 7Y 7.93 0.10 -0.10% 0.17% 0.18% -0.84% 2017-06-21
Russia 20Y 8.26 0.16 0.16% 0.28% 0.15% -0.51% 2017-06-21
یونان 5.59 0.02 0.02% -2.24% -1.42% -5.73% 2017-06-22
Greece 1M 2.06 0.07 -0.07% -0.23% -0.19% -1.55% 2017-06-21
Greece 3M 2.35 0.02 -0.02% -0.02% 0.04% -1.00% 2017-06-21
Greece 6M 2.41 0.00 0.00% 0.02% 0.07% -0.65% 2017-06-21
یونان 2Y 4.27 0.03 -0.03% -0.55% -1.23% -4.82% 2017-06-21
Greece 20Y 6.40 0.04 -0.04% -0.12% -0.02% -1.58% 2017-06-21
پرتغال 2.93 0.00 0.00% 0.07% -0.23% 0.25% 2017-06-22
Portugal 3M -0.28 0.05 0.05% -0.02% -0.02% -0.35% 2017-06-21
Portugal 6M -0.28 0.02 -0.02% -0.07% -0.10% -0.35% 2017-06-21
Portugal 52W -0.23 0.00 0.00% -0.05% -0.05% -0.34% 2017-06-21
پرتغال 2Y 0.09 0.07 0.07% 0.04% -0.26% -0.69% 2017-06-21
Portugal 3Y 0.27 0.06 0.06% -0.08% -0.27% -1.09% 2017-06-21
Portugal 5Y 1.25 0.04 0.04% -0.05% -0.33% -0.78% 2017-06-21
Portugal 7Y 2.00 0.04 0.04% -0.07% -0.34% -0.77% 2017-06-21
Portugal 20Y 3.63 0.07 0.07% 0.12% -0.09% -0.28% 2017-06-21
Portugal 30Y 3.85 0.05 0.05% 0.02% -0.08% -0.24% 2017-06-21
اسپانیا 1.35 0.02 -0.02% -0.28% -0.25% -0.22% 2017-06-22
هلند 0.46 0.00 0.00% -0.17% -0.10% 0.07% 2017-06-22
ترکیه 10.18 0.20 -0.20% -0.22% -0.30% 0.13% 2017-06-21
سوئیس -0.15 0.09 -0.09% -0.09% 0.09% 0.12% 2017-06-21
سوئد 0.47 0.11 -0.11% -0.10% -0.10% -0.32% 2017-06-21
لهستان 3.19 0.07 -0.07% -0.03% -0.11% 0.22% 2017-06-21
بلژیک 0.59 0.23 -0.23% -0.21% -0.21% 0.03% 2017-06-21
نروژ 1.53 0.08 -0.08% -0.08% -0.07% 0.11% 2017-06-21
اتریش 0.44 0.15 -0.15% 0.12% 0.17% 0.22% 2017-06-21
دانمارک 0.52 0.19 -0.19% 0.26% 0.34% 0.23% 2017-06-21
فنلاند 0.32 0.18 -0.18% 0.04% 0.13% -0.01% 2017-06-21
ایرلند 0.71 0.19 -0.19% 0.08% 0.15% -0.03% 2017-06-21
جمهوری چک 0.90 0.08 0.08% 0.41% 0.52% 0.41% 2017-06-21
رومانی 3.77 0.05 0.05% 0.62% 0.73% 0.22% 2017-06-21
مجارستان 3.04 0.12 -0.12% -0.06% -0.01% -0.31% 2017-06-21
اسلواکی 0.24 0.12 -0.12% 0.05% 0.11% 0.22% 2017-06-21
اسلوونی 1.09 0.11 0.11% 0.31% 0.46% 0.47% 2017-06-21
کرواسی 2.97 0.06 -0.06% -0.14% -0.20% -0.69% 2017-06-21
بلغارستان 1.83 0.12 -0.12% -0.17% -0.22% -0.77% 2017-06-21
لیتوانی 0.75 0.00 0.00% 0.30% 0.35% 0.35% 2017-06-21
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 2017-06-21
ایسلند 4.69 0.21 -0.21% -0.52% -0.55% -1.68% 2017-06-21
Euro Area EFSF -0.46 0.04 -0.04% -0.07% -0.05% -0.30% 2017-06-21

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.16 0.00 0.00% 0.00% -0.12% 0.42% 2017-06-22
1M 0.85 0.04 0.04% -0.01% 0.18% 0.62% 2017-06-21
3M 0.99 0.02 -0.02% -0.02% 0.06% 0.71% 2017-06-21
6M 1.12 0.01 -0.01% -0.01% 0.04% 0.69% 2017-06-22
52W 1.21 0.01 -0.01% 0.01% 0.08% 0.63% 2017-06-22
2Y 1.35 0.00 0.00% -0.01% 0.04% 0.57% 2017-06-22
3Y 1.49 0.00 0.00% 0.03% 0.05% 0.62% 2017-06-21
5Y 1.77 0.00 0.00% 0.01% -0.06% 0.51% 2017-06-22
7Y 1.99 0.01 0.01% 0.03% -0.07% 0.52% 2017-06-21
20Y Bond 1.36 0.05 0.05% 0.05% -0.98% 1.71% 2017-06-19
30Y 2.72 0.01 -0.01% -0.14% -0.19% 0.23% 2017-06-21
کانادا 1.48 0.01 -0.01% -0.05% -0.03% 0.19% 2017-06-22
Canada 1M 0.49 0.00 0.00% 0.03% -1.79% -0.02% 2017-06-21
Canada 3M 0.57 0.01 0.01% 0.03% -9.17% 0.06% 2017-06-21
Canada 6M 0.62 0.01 0.01% 0.03% 0.08% 0.09% 2017-06-21
Canada 52W 0.85 0.01 0.01% 0.08% -1.43% 0.30% 2017-06-21
کانادا 2Y 0.91 0.00 0.00% 0.03% 0.21% 0.32% 2017-06-21
Canada 3Y 1.02 0.00 0.00% 0.08% 0.25% 0.39% 2017-06-21
Canada 5Y 1.14 0.00 0.00% 0.04% 0.15% 0.44% 2017-06-21
Canada 7Y 1.27 0.01 -0.01% 0.02% 0.05% 0.35% 2017-06-21
Canada 20Y 1.93 0.01 -0.01% -0.04% -0.15% 0.07% 2017-06-21
Canada 30Y 2.00 0.01 -0.01% -0.03% -0.14% 0.13% 2017-06-21
آرژانتین 4.68 0.07 -0.07% 0.20% 1.54% 1.83% 2017-06-21
Argentina 1M 3.03 0.03 -0.03% 3.76% -8.70% -8.70% 2017-06-08
Argentina 3M 4.92 0.03 -0.03% 0.04% -0.04% 5.02% 2017-06-14
Argentina 6M 1.02 0.01 0.01% -1.16% 1.70% 1.70% 2017-06-15
Argentina 52W 15.69 2.77 -2.77% -6.56% -6.93% -2.87% 2015-07-24
آرژانتین 2Y 4.37 0.03 -0.03% 0.01% 0.06% 0.79% 2017-06-14
Argentina 3Y 4.94 0.02 0.02% 0.04% 1.95% 5.35% 2017-06-21
Argentina 7Y 10.51 2.81 2.81% 2.93% 11.22% 11.22% 2017-06-16
Argentina 20Y 4.43 0.00 0.00% 0.06% 0.17% 0.11% 2017-06-21
Argentina 30Y 5.17 0.14 0.14% 0.07% 0.21% 0.59% 2017-06-21
برزیل 10.63 0.01 0.01% -0.07% -1.15% -2.00% 2017-06-21
Brazil 3M 9.49 0.02 -0.02% -0.10% -1.14% -4.47% 2017-06-21
Brazil 6M 8.87 0.16 -0.16% -0.29% -1.23% -4.83% 2017-06-21
Brazil 52W 8.87 0.04 -0.04% -0.21% -0.87% -4.28% 2017-06-21
برزیل 2Y 9.32 0.03 -0.03% -0.20% -1.05% -3.30% 2017-06-21
Brazil 3Y 9.94 0.03 0.03% -0.07% -0.75% -2.58% 2017-06-21
Brazil 5Y 10.37 0.04 0.04% -0.11% -0.99% -2.08% 2017-06-21
مکزیک 6.99 0.00 0.00% -0.21% -0.24% 0.79% 2017-06-22
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% -0.14% -0.15% -0.15% 2017-06-21
کلمبیا 6.50 0.14 0.14% -0.91% -0.57% -1.45% 2017-06-21
شیلی 4.05 0.03 0.03% -0.24% -0.12% -0.51% 2017-06-21
Peru 9y 5.37 0.11 -0.11% -0.32% -0.35% -0.73% 2017-06-21

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.06 0.00 0.00% 0.02% 0.04% 0.15% 2017-06-22
Japan 1M -0.09 0.00 0.00% -0.01% -0.02% 0.16% 2017-06-21
Japan 3M -0.09 0.01 0.01% 0.00% 0.04% 0.15% 2017-06-21
Japan 6M -0.10 0.01 -0.01% 0.01% 0.02% 0.25% 2017-06-21
Japan 52W -0.10 0.00 0.00% 0.02% 0.06% 0.16% 2017-06-21
ژاپن 2Y -0.10 0.01 0.01% 0.01% 0.06% 0.15% 2017-06-21
Japan 3Y -0.09 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 0.16% 2017-06-21
Japan 5Y -0.07 0.00 0.00% 0.00% 0.05% 0.16% 2017-06-21
Japan 7Y -0.03 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.22% 2017-06-21
Japan 20Y 0.56 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.36% 2017-06-21
Japan 30Y 0.80 0.01 -0.01% -0.02% 0.00% 0.53% 2017-06-21
چین 3.54 0.10 -0.10% -0.11% 0.10% 0.55% 2017-06-21
China 52W 3.51 0.07 -0.07% -0.12% 0.01% 1.10% 2017-06-21
چین 2Y 3.55 0.02 -0.02% -0.07% -0.14% 0.99% 2017-06-21
China 3Y 3.51 0.00 0.00% -0.06% -0.22% 0.91% 2017-06-21
China 5Y 3.50 0.01 0.01% -0.08% -0.22% 0.73% 2017-06-21
China 7Y 3.59 0.02 0.02% -0.07% -0.21% 0.62% 2017-06-21
China 20Y 3.92 0.00 0.00% -0.02% -0.09% 0.50% 2017-06-21
China 30Y 3.97 0.00 0.00% 0.00% -0.07% 0.48% 2017-06-21
هند 6.46 0.10 0.10% 0.07% -0.10% -0.59% 2017-06-22
India 3M 6.25 0.01 -0.01% -0.05% 0.00% -0.49% 2017-06-21
India 6M 6.30 0.01 -0.01% -0.02% -0.10% -0.55% 2017-06-21
India 52W 6.40 0.02 0.02% 0.00% -0.12% -0.59% 2017-06-21
هند 2Y 6.36 0.00 0.00% -0.01% -0.19% -0.71% 2017-06-21
India 3Y 6.45 0.02 -0.02% -0.01% -0.20% -0.72% 2017-06-21
India 5Y 6.68 0.02 -0.02% -0.01% -0.29% -0.75% 2017-06-21
India 7Y 6.68 0.03 -0.03% -0.02% -0.28% -0.94% 2017-06-21
India 30Y 7.06 0.00 0.00% -0.02% -0.31% -0.79% 2017-06-21
اندونزی 6.81 0.04 0.04% -0.06% -0.14% -0.81% 2017-06-21
Indonesia 1M 5.70 0.00 0.00% 0.68% 0.40% -0.18% 2017-06-21
Indonesia 3M 5.27 0.00 0.00% -0.30% -0.35% -0.68% 2017-06-21
Indonesia 6M 5.40 0.00 0.00% -0.28% -0.35% -0.65% 2017-06-21
Indonesia 52W 5.97 0.44 0.44% -0.21% -0.36% -0.56% 2017-06-21
Indonesia 3Y 6.70 0.03 0.03% 0.06% -0.06% -0.62% 2017-06-21
Indonesia 5Y 6.69 0.01 0.01% 0.03% -0.04% -0.82% 2017-06-21
Indonesia 20Y 7.54 0.02 0.02% -0.03% -0.11% -0.39% 2017-06-21
Indonesia 30Y 7.88 0.01 0.01% -0.05% -0.11% -0.26% 2017-06-21
کره جنوبی 2.14 0.16 -0.16% -0.15% -0.01% 0.33% 2017-06-21
South Korea 52W 1.46 0.01 0.01% 0.02% -0.04% 0.09% 2017-06-21
کره جنوبی 2Y 1.63 0.01 0.01% 0.03% 0.01% 0.27% 2017-06-21
South Korea 3Y 1.69 0.01 0.01% 0.03% 0.01% 0.35% 2017-06-21
South Korea 5Y 1.85 0.00 0.00% -0.01% -0.05% 0.43% 2017-06-21
South Korea 20Y 2.23 0.01 -0.01% -0.06% -0.19% 0.51% 2017-06-21
South Korea 30Y 2.23 0.02 -0.02% -0.07% -0.22% 0.49% 2017-06-21
تایوان 1.08 0.02 0.02% 0.00% 0.03% 0.23% 2017-06-21
تایلند 2.44 0.29 -0.29% 0.26% 0.18% 0.36% 2017-06-21
مالزی 3.90 0.04 -0.04% 0.28% 0.33% 0.03% 2017-06-21
سنگاپور 1.99 0.15 -0.15% 0.06% 0.12% -0.03% 2017-06-21
2.06 0.08 -0.08% 0.25% 0.24% 0.38% 2017-06-21
هنگ کنگ 1.35 0.06 -0.06% 0.31% 0.31% 0.20% 2017-06-21
Philippine 4.64 0.51 -0.51% 0.65% 0.79% 1.00% 2017-06-21
پاکستان 8.20 0.00 0.00% 0.17% 0.17% 0.17% 2017-06-21
قطر 3.39 0.01 0.01% % % % 2017-06-16
ویتنام 5.68 0.10 -0.10% -0.29% -0.30% -1.22% 2017-06-21

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.38 0.03 -0.03% 0.01% -0.08% 0.12% 2017-06-22
Australia 1M 6.38 0.00 0.00% 3.97% 3.85% 3.57% 2017-06-16
Australia 6M 2.88 0.00 0.00% -3.49% 1.14% 0.86% 2017-06-20
Australia 52W 1.64 0.01 -0.01% 0.03% 0.02% -0.01% 2017-06-21
استرالیا 2Y 1.68 0.02 -0.02% 0.06% 0.05% 0.00% 2017-06-21
Australia 3Y 1.79 0.02 -0.02% 0.07% 0.05% 0.14% 2017-06-21
Australia 5Y 2.04 0.02 -0.02% 0.06% 0.00% 0.27% 2017-06-21
Australia 7Y 2.21 0.03 -0.03% 0.01% -0.06% 0.24% 2017-06-21
Australia 20Y 3.00 0.04 -0.04% -0.03% -0.15% 0.22% 2017-06-21
Australia 30Y 3.32 0.04 -0.04% -0.04% -0.16% 0.08% 2017-06-21
نیوزیلند 2.76 0.01 -0.01% -0.40% -0.36% -0.32% 2017-06-22

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.58 0.05 -0.05% -0.08% -0.12% -0.71% 2017-06-21
South Africa 1M -0.71 0.01 0.01% 0.01% -1.51% -1.51% 2017-06-01
South Africa 3M 6.70 0.00 0.00% 0.20% 0.14% -0.85% 2017-06-21
South Africa 6M 0.11 0.05 -0.05% -1.06% -1.17% 0.35% 2017-06-12
South Africa 52W 10.83 0.03 0.03% -0.14% 8.20% 0.25% 2017-06-07
آفریقای جنوبی 2Y 7.48 0.03 0.03% 0.13% 0.08% -0.19% 2017-06-21
South Africa 3Y 7.52 0.02 0.02% 0.12% 0.09% -0.55% 2017-06-21
South Africa 5Y 7.62 0.01 0.01% 0.11% 0.06% -0.73% 2017-06-21
South Africa 7Y 2.88 0.00 0.00% -4.52% -4.55% -7.11% 2017-06-20
South Africa 20Y 9.58 0.05 0.05% 0.23% 0.18% 0.03% 2017-06-21
South Africa 30Y 9.77 0.04 0.04% 0.19% 0.12% 0.01% 2017-06-21
نیجریه 16.02 0.11 -0.11% -0.12% 0.11% 1.82% 2017-06-21
کنیا 13.14 0.30 -0.30% -0.36% -0.36% -1.42% 2017-06-21