کالایاب
شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

  • داده های زنده
  • پیش بینی
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
1.53 0.08 -0.08% -0.01% -0.52% -1.32% Aug 23 -
UK
0.48 0.04 -0.04% 0.02% -0.20% -0.84% Aug 23 -
Japan
-0.23 0.01 0.01% 0.00% -0.09% -0.33% Aug 23 -
Germany
-0.67 0.03 -0.03% 0.01% -0.29% -1.02% Aug 23 -
France
-0.37 0.02 -0.02% 0.04% -0.26% -1.06% Aug 23 -
Greece
1.95 0.02 -0.02% -0.62% -0.06% -2.23% Aug 23 -
India
6.56 0.01 0.01% 0.03% 0.13% -1.33% Aug 23 -
Netherlands
-0.54 0.03 -0.03% 0.01% -0.27% -1.02% Aug 23 -
Spain
0.14 0 0.00% 0.04% -0.17% -1.20% Aug 24 -
Portugal
0.17 0.02 -0.02% 0.04% -0.26% -1.69% Aug 23 -
New Zealand
1.16 0.04 0.04% 0.13% -0.43% -1.36% Aug 23 -
Australia
0.97 0.04 0.04% 0.09% -0.32% -1.58% Aug 23 -
Italy
1.32 0.01 -0.01% -0.08% -0.18% -1.85% Aug 23 -
Canada
1.17 0.12 -0.12% 0.01% -0.27% -1.13% Aug 23 -
Brazil
7.26 0.05 0.05% 0.08% 0.07% -4.67% Aug 23 -
Switzerland
-0.94 0.03 -0.03% 0.15% -0.27% -0.84% Aug 23 -
Mexico
6.96 0.04 -0.04% 0.01% -0.49% -0.88% Aug 23 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
1.53 0.08 -0.08% -0.01% -0.52% -1.32% Aug 23 -
US 1M
2.09 0.04 0.04% 0.03% 0.01% 0.15% Aug 23 -
US 3M
1.96 0.03 -0.03% 0.09% -0.13% -0.15% Aug 23 -
US 6M
1.87 0.04 -0.04% 0.02% -0.21% -0.39% Aug 23 -
US 52W
1.73 0.06 -0.06% 0.03% -0.24% -0.74% Aug 23 -
US 2Y
1.53 0.08 -0.08% 0.05% -0.30% -1.14% Aug 23 -
US 3Y
1.45 0.08 -0.08% 0.02% -0.34% -1.25% Aug 23 -
US 5Y
1.41 0.08 -0.08% -0.01% -0.41% -1.33% Aug 23 -
US 7Y
1.47 0.08 -0.08% -0.01% -0.45% -1.33% Aug 23 -
US 20Y
2.01 0.08 -0.08% -0.02% -0.54% -1.01% Aug 23 -
US 30Y
2.02 0.08 -0.08% 0.02% -0.55% -0.97% Aug 23 -
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.48 0.04 -0.04% 0.02% -0.20% -0.84% Aug 23 -
UK 1M
0.76 0 0.00% 0.02% 0.05% 0.01% Aug 23 -
UK 3M
0.75 0 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% Aug 23 -
UK 6M
0.74 0 0.00% -0.02% -0.03% -0.02% Aug 23 -
UK 52W
0.52 0.07 -0.07% -0.05% -0.01% -0.22% Aug 23 -
UK 3Y
0.36 0.06 -0.06% -0.04% -0.07% -0.43% Aug 23 -
UK 5Y
0.37 0.05 -0.05% -0.03% -0.10% -0.67% Aug 23 -
UK 7Y
0.36 0.05 -0.05% -0.02% -0.16% -0.80% Aug 23 -
UK 20Y
0.95 0.02 -0.02% 0.07% -0.24% -0.80% Aug 23 -
UK 30Y
1.08 0.01 -0.01% 0.07% -0.24% -0.70% Aug 23 -
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
-0.23 0.01 0.01% 0.00% -0.09% -0.33% Aug 23 -
Japan 1M
-0.10 0 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% Aug 23 -
Japan 3M
-0.14 0 0.00% -0.03% -0.02% -0.01% Aug 23 -
Japan 6M
-0.24 0 0.00% -0.02% 0.01% -0.10% Aug 23 -
Japan 52W
-0.26 0 0.00% -0.03% -0.08% -0.15% Aug 23 -
Japan 2Y
-0.29 0.01 0.01% -0.02% -0.09% -0.18% Aug 23 -
Japan 3Y
-0.31 0.01 0.01% -0.02% -0.09% -0.21% Aug 23 -
Japan 5Y
-0.33 0.01 0.01% -0.01% -0.10% -0.25% Aug 23 -
Japan 7Y
-0.35 0.01 0.01% 0.00% -0.11% -0.33% Aug 23 -
Japan 20Y
0.10 0.01 0.01% 0.02% -0.12% -0.51% Aug 23 -
Japan 30Y
0.21 0.02 0.02% 0.02% -0.16% -0.63% Aug 23 -
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Germany
-0.67 0.03 -0.03% 0.01% -0.29% -1.02% Aug 23 -
Germany 3M
-0.71 0.01 0.00% -0.02% -0.17% -0.09% Aug 23 -
Germany 6M
-0.73 0.01 0.00% -0.01% -0.11% -0.09% Aug 23 -
Germany 52W
-0.78 0.04 0.04% 0.06% -0.08% -0.15% Aug 24 -
Germany 2Y
-0.87 0.03 0.03% 0.03% -0.08% -0.26% Aug 24 -
Germany 3Y
-0.92 0.01 -0.01% 0.03% -0.12% -0.42% Aug 23 -
Germany 5Y
-0.91 0.03 -0.03% 0.01% -0.19% -0.64% Aug 23 -
Germany 7Y
-0.85 0.03 -0.03% 0.01% -0.24% -0.83% Aug 23 -
Germany 30Y
-0.15 0.02 -0.02% 0.07% -0.36% -1.20% Aug 23 -
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
France 1M
-0.57 0.03 -0.03% -0.04% 0.01% -0.03% Aug 23 -
France 52W
-0.71 0.02 -0.02% 0.02% -0.06% -0.16% Aug 23 -
France 2Y
-0.81 0.06 -0.06% -0.02% -0.11% -0.28% Aug 23 -
France 3M
-0.59 0.01 0.01% 0.01% -0.05% -0.05% Aug 23 -
France 3Y
-0.84 0.03 -0.03% 0.01% -0.12% -0.45% Aug 23 -
France 5Y
-0.75 0.03 -0.03% 0.03% -0.15% -0.77% Aug 23 -
France 6M
-0.68 0.01 -0.01% 0.01% -0.09% -0.09% Aug 23 -
France 20Y
0.17 0.01 -0.01% 0.08% -0.33% -1.06% Aug 23 -
France 30Y
0.52 0 0.00% 0.11% -0.34% -1.09% Aug 23 -
France
-0.37 0.02 -0.02% 0.04% -0.26% -1.06% Aug 23 -
France 7Y
-0.59 0.02 -0.02% 0.04% -0.19% -0.84% Aug 23 -
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Italy 1M
-0.30 0.02 -0.07% -0.03% -0.03% -0.01% Aug 23 -
Italy 3M
-0.33 0.02 -0.02% -0.05% -0.09% -0.20% Aug 23 -
Italy 3Y
0.31 0.02 -0.02% -0.08% 0.07% -1.46% Aug 23 -
Italy 6M
-0.26 0.02 -0.02% -0.02% -0.09% -0.52% Aug 23 -
Italy 7Y
0.92 0.02 -0.02% -0.10% -0.11% -1.94% Aug 23 -
Italy
1.32 0.01 -0.01% -0.08% -0.18% -1.85% Aug 23 -
Italy 5Y
0.83 0.08 0.08% -0.02% 0.06% -1.57% Aug 24 -
Italy 52W
-0.10 0 0.01% -0.03% 0.07% -0.81% Aug 23 -
Italy 20Y
2.03 0 0.00% -0.02% -0.22% -1.60% Aug 24 -
Italy 2Y
0.02 0.01 -0.01% -0.04% 0.10% -1.24% Aug 23 -
Italy 30Y
2.41 0.02 0.02% 0.05% -0.23% -1.29% Aug 24 -
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Russia
7.19 0.01 -0.01% -0.14% -0.08% -1.47% Aug 23 -
Russia 1M
7.11 0 -0.01% -0.03% -0.15% -0.03% Aug 23 -
Russia 52W
6.86 0.07 0.07% 0.04% -0.02% -0.47% Aug 23 -
Russia 3M
7.09 0.01 -0.01% -0.02% -0.07% -0.17% Aug 23 -
Russia 3Y
6.95 0.03 0.03% -0.09% -0.03% -1.20% Aug 23 -
Russia 5Y
7.06 0.03 0.03% -0.08% -0.04% -1.35% Aug 23 -
Russia 6M
7.10 0 0.00% 0.00% -0.04% -0.30% Aug 23 -
Russia 7Y
7.16 0.02 -0.01% -0.11% -0.06% -1.38% Aug 23 -
Russia 2Y
6.89 0.01 -0.01% -0.03% -0.08% -0.99% Aug 23 -
Russia 20Y
7.66 0.01 -0.01% -0.10% -0.09% -0.83% Aug 23 -
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australia 5Y
0.71 0.02 0.02% 0.05% -0.24% -1.49% Aug 23 -
New Zealand
1.16 0.04 0.04% 0.13% -0.43% -1.36% Aug 23 -
Australia 52W
0.89 0 0.00% -0.01% -0.12% -1.07% Aug 23 -
Australia 2Y
0.76 0.01 0.01% 0.02% -0.15% -1.26% Aug 23 -
Australia
0.97 0.04 0.04% 0.09% -0.32% -1.58% Aug 23 -
Australia 20Y
1.41 0.05 -0.01% 0.15% -0.33% -1.49% Aug 23 -
Australia 7Y
0.85 0.04 0.04% 0.08% -0.27% -1.54% Aug 23 -
Australia 3Y
0.71 0.02 0.02% 0.04% -0.17% -1.33% Aug 23 -
Australia 30Y
1.60 0.05 0.05% 0.15% -0.33% -1.48% Aug 23 -
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Canada
1.17 0.12 -0.12% 0.01% -0.27% -1.13% Aug 23 -
Canada 1M
1.70 0.01 -0.01% 0.04% 0.05% 0.32% Aug 23 -
Canada 20Y
1.40 0.1 -0.10% 0.05% -0.26% -0.92% Aug 23 -
Canada 2Y
1.37 0.1 -0.10% 0.04% -0.06% -0.77% Aug 23 -
Canada 3M
1.63 0 -0.01% -0.02% -0.03% 0.10% Aug 23 -
Canada 3Y
1.32 0.11 -0.11% 0.03% -0.10% -0.84% Aug 23 -
Canada 30Y
1.43 0.09 -0.09% 0.05% -0.27% -0.86% Aug 23 -
Canada 5Y
1.21 0.12 -0.12% 0.01% -0.15% -1.03% Aug 23 -
Canada 7Y
1.19 0.13 -0.13% 0.00% -0.21% -1.08% Aug 23 -
Canada 52W
1.54 0.06 -0.06% 0.00% -0.13% -0.43% Aug 23 -
Canada 6M
1.62 0.02 -0.02% -0.01% -0.06% -0.10% Aug 23 -
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
China 30Y
3.71 0 0.00% 0.04% -0.14% -0.51% Aug 23 -
China 2Y
2.66 0 0.00% 0.00% -0.12% -0.48% Aug 23 -
China 20Y
3.46 0.01 -0.01% 0.04% -0.11% -0.52% Aug 23 -
China 3Y
2.81 0.01 -0.01% 0.01% -0.07% -0.48% Aug 23 -
China 52W
2.55 0.01 -0.01% 0.02% -0.06% -0.28% Aug 23 -
China 5Y
2.94 0.01 -0.01% 0.02% -0.06% -0.50% Aug 23 -
China 7Y
3.11 0 0.00% 0.05% -0.09% -0.49% Aug 23 -
China
3.07 0.01 0.00% 0.04% -0.11% -0.60% Aug 23 -
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
India 2Y
5.90 0 0.00% 0.00% -0.20% -1.78% Aug 23 -
India 30Y
6.92 0.01 -0.01% -0.08% 0.10% -1.30% Aug 23 -
India 3Y
6.11 0.02 0.02% -0.01% -0.15% -1.63% Aug 23 -
India 7Y
6.45 0.01 0.01% -0.02% -0.15% -1.61% Aug 23 -
India 5Y
6.37 0.01 -0.01% -0.05% -0.03% -1.58% Aug 23 -
India 52W
5.78 0 0.00% -0.03% -0.15% -1.54% Aug 23 -
India 3M
5.41 0.01 -0.01% -0.07% -0.36% -1.41% Aug 23 -
India 6M
5.60 0.01 0.01% 0.06% -0.24% -1.42% Aug 23 -
India
6.56 0.01 0.01% 0.03% 0.13% -1.33% Aug 23 -
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Brazil
7.26 0.05 0.05% 0.08% 0.07% -4.67% Aug 23 -
Brazil 52W
5.31 0.06 0.06% 0.00% -0.09% -2.42% Aug 23 -
Brazil 2Y
5.73 0.06 0.06% 0.07% 0.09% -3.32% Aug 23 -
Brazil 3M
5.80 0 0.00% -0.02% -0.17% -0.67% Aug 23 -
Brazil 3Y
6.25 0.06 0.06% 0.06% 0.16% -3.81% Aug 23 -
Brazil 5Y
6.85 0.08 0.08% 0.10% 0.09% -4.21% Aug 23 -
Brazil 6M
5.40 0.04 0.04% -0.01% -0.19% -1.37% Aug 23 -
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Indonesia 1M
5.83 0 0.00% -0.08% -0.07% 0.38% Aug 23 -
Indonesia
7.24 0 0.00% -0.17% -0.02% -0.69% Aug 23 -
Indonesia 20Y
7.76 0.02 0.02% -0.11% -0.01% -0.63% Aug 23 -
Indonesia 3Y
6.59 0.02 -0.02% -0.04% 0.26% -0.75% Aug 23 -
Indonesia 52W
6.21 0.05 0.05% -0.03% -0.02% -0.53% Aug 23 -
Indonesia 30Y
7.97 0.04 -0.04% -0.13% -0.01% -0.61% Aug 23 -
Indonesia 3M
5.90 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% Aug 23 -
Indonesia 6M
6.00 0 0.00% 0.05% 0.05% 0.28% Aug 23 -
Indonesia 5Y
6.66 0.02 -0.02% -0.16% -0.04% -1.14% Aug 23 -
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Korea 5Y
1.22 0.04 0.04% 0.10% -0.15% -0.96% Aug 23 -
South Korea 20Y
1.27 0.03 0.03% 0.12% -0.20% -1.07% Aug 23 -
South Korea
1.26 0.03 0.03% 0.09% -0.20% -1.11% Aug 23 -
South Korea 30Y
1.27 0.03 0.03% 0.13% -0.19% -1.04% Aug 23 -
South Korea 3Y
1.17 0.04 0.04% 0.08% -0.15% -0.79% Aug 23 -
South Korea 52W
1.11 0 0.00% -0.05% -0.24% -0.60% Aug 23 -
South Korea 2Y
1.20 0.05 0.05% 0.08% -0.13% -0.66% Aug 23 -
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
6.61 0.01 -0.01% -0.09% 0.31% -0.94% Aug 23 -
South Africa 3M
6.59 0.02 0.02% 0.50% -0.10% 0.09% Aug 23 -
South Africa 5Y
7.33 0.02 0.02% -0.10% 0.11% -0.98% Aug 23 -
South Africa
8.28 0.01 0.01% -0.11% 0.18% -0.60% Aug 23 -
South Africa 20Y
9.91 0.01 -0.01% -0.07% 0.29% 0.27% Aug 23 -
South Africa 30Y
9.95 0.01 0.01% -0.06% 0.28% 0.23% Aug 23 -
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Greece 1M
1.48 0.08 0.08% -0.62% 0.45% -0.32% Aug 23 -
Greece 3M
1.43 0.02 0.02% -0.15% 0.40% 0.15% Aug 23 -
Greece 6M
1.38 0 0.03% 0.05% 0.06% 0.12% Aug 23 -
Greece 20Y
2.73 0 0.00% 0.00% 0.06% -2.41% Aug 23 -
Greece
1.95 0.02 -0.02% -0.62% -0.06% -2.23% Aug 23 -
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Portugal 52W
-0.50 0.01 0.01% 0.03% -0.10% -0.09% Aug 23 -
Portugal 2Y
-0.59 0.01 -0.01% 0.02% -0.03% -0.40% Aug 23 -
Portugal 3M
-0.39 0.05 -0.09% 0.07% 0.03% -0.02% Aug 23 -
Portugal 6M
-0.52 0.01 -0.01% -0.01% -0.13% -0.15% Aug 23 -
Portugal 20Y
0.72 0 0.00% 0.09% -0.28% -1.91% Aug 24 -
Portugal 5Y
-0.29 0.02 -0.02% -0.03% -0.07% -0.90% Aug 23 -
Portugal
0.17 0.02 -0.02% 0.04% -0.26% -1.69% Aug 23 -
Portugal 30Y
1.06 0.01 -0.01% 0.09% -0.32% -1.85% Aug 24 -
Portugal 3Y
-0.46 0.02 -0.02% 0.01% -0.09% -0.37% Aug 23 -
Portugal 7Y
-0.07 0.02 -0.02% 0.00% -0.17% -1.38% Aug 23 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.48 0.04 -0.04% 0.02% -0.20% -0.84% Aug 23 -
UK 1M
0.76 0 0.00% 0.02% 0.05% 0.01% Aug 23 -
UK 3M
0.75 0 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% Aug 23 -
UK 6M
0.74 0 0.00% -0.02% -0.03% -0.02% Aug 23 -
UK 52W
0.52 0.07 -0.07% -0.05% -0.01% -0.22% Aug 23 -
UK 3Y
0.36 0.06 -0.06% -0.04% -0.07% -0.43% Aug 23 -
UK 5Y
0.37 0.05 -0.05% -0.03% -0.10% -0.67% Aug 23 -
UK 7Y
0.36 0.05 -0.05% -0.02% -0.16% -0.80% Aug 23 -
UK 20Y
0.95 0.02 -0.02% 0.07% -0.24% -0.80% Aug 23 -
UK 30Y
1.08 0.01 -0.01% 0.07% -0.24% -0.70% Aug 23 -
Germany
-0.67 0.03 -0.03% 0.01% -0.29% -1.02% Aug 23 -
Germany 3M
-0.71 0.01 0.00% -0.02% -0.17% -0.09% Aug 23 -
Germany 6M
-0.73 0.01 0.00% -0.01% -0.11% -0.09% Aug 23 -
Germany 52W
-0.78 0.04 0.04% 0.06% -0.08% -0.15% Aug 24 -
Germany 2Y
-0.87 0.03 0.03% 0.03% -0.08% -0.26% Aug 24 -
Germany 3Y
-0.92 0.01 -0.01% 0.03% -0.12% -0.42% Aug 23 -
Germany 5Y
-0.91 0.03 -0.03% 0.01% -0.19% -0.64% Aug 23 -
Germany 7Y
-0.85 0.03 -0.03% 0.01% -0.24% -0.83% Aug 23 -
Germany 30Y
-0.15 0.02 -0.02% 0.07% -0.36% -1.20% Aug 23 -
Denmark
-0.64 0.03 -0.03% 0.03% -0.31% -0.96% Aug 23 -
Finland
-0.40 0.03 -0.03% 0.01% -0.26% -0.94% Aug 23 -
France 20Y
0.17 0.01 -0.01% 0.08% -0.33% -1.06% Aug 23 -
France 30Y
0.52 0 0.00% 0.11% -0.34% -1.09% Aug 23 -
Ireland
-0.04 0.03 -0.03% 0.07% -0.15% -0.91% Aug 23 -
Portugal 20Y
0.72 0 0.00% 0.09% -0.28% -1.91% Aug 24 -
Portugal 5Y
-0.29 0.02 -0.02% -0.03% -0.07% -0.90% Aug 23 -
Poland
2.01 0.03 -0.03% 0.29% -0.02% -1.17% Aug 23 -
Russia 20Y
7.66 0.01 -0.01% -0.10% -0.09% -0.83% Aug 23 -
Portugal
0.17 0.02 -0.02% 0.04% -0.26% -1.69% Aug 23 -
Portugal 30Y
1.06 0.01 -0.01% 0.09% -0.32% -1.85% Aug 24 -
Portugal 3Y
-0.46 0.02 -0.02% 0.01% -0.09% -0.37% Aug 23 -
Portugal 7Y
-0.07 0.02 -0.02% 0.00% -0.17% -1.38% Aug 23 -
Slovenia
-0.13 0 0.00% 0.10% -0.27% -1.08% Aug 23 -
France 1M
-0.57 0.03 -0.03% -0.04% 0.01% -0.03% Aug 23 -
France 52W
-0.71 0.02 -0.02% 0.02% -0.06% -0.16% Aug 23 -
France 2Y
-0.81 0.06 -0.06% -0.02% -0.11% -0.28% Aug 23 -
France 3M
-0.59 0.01 0.01% 0.01% -0.05% -0.05% Aug 23 -
France 3Y
-0.84 0.03 -0.03% 0.01% -0.12% -0.45% Aug 23 -
France 5Y
-0.75 0.03 -0.03% 0.03% -0.15% -0.77% Aug 23 -
France 6M
-0.68 0.01 -0.01% 0.01% -0.09% -0.09% Aug 23 -
Hungary
2.04 0.09 0.09% 0.39% -0.17% -1.39% Aug 23 -
Bulgaria
0.43 0 0.00% -0.02% -0.07% -0.57% Aug 23 -
Italy 1M
-0.30 0.02 -0.07% -0.03% -0.03% -0.01% Aug 23 -
Italy 3M
-0.33 0.02 -0.02% -0.05% -0.09% -0.20% Aug 23 -
Italy 3Y
0.31 0.02 -0.02% -0.08% 0.07% -1.46% Aug 23 -
Iceland
3.66 0 0.00% -0.05% -0.24% -2.01% Aug 23 -
Latvia
0.55 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Aug 23 -
Lithuania
0.35 0 0.00% 0.00% -0.20% -0.85% Aug 23 -
Russia
7.19 0.01 -0.01% -0.14% -0.08% -1.47% Aug 23 -
Russia 1M
7.11 0 -0.01% -0.03% -0.15% -0.03% Aug 23 -
Russia 52W
6.86 0.07 0.07% 0.04% -0.02% -0.47% Aug 23 -
Russia 3M
7.09 0.01 -0.01% -0.02% -0.07% -0.17% Aug 23 -
Russia 3Y
6.95 0.03 0.03% -0.09% -0.03% -1.20% Aug 23 -
Russia 5Y
7.06 0.03 0.03% -0.08% -0.04% -1.35% Aug 23 -
Russia 6M
7.10 0 0.00% 0.00% -0.04% -0.30% Aug 23 -
Russia 7Y
7.16 0.02 -0.01% -0.11% -0.06% -1.38% Aug 23 -
Turkey
16.12 0.08 -0.08% 1.05% 0.40% -4.91% Aug 23 -
Austria
-0.42 0.03 -0.03% 0.01% -0.26% -1.01% Aug 23 -
Russia 2Y
6.89 0.01 -0.01% -0.03% -0.08% -0.99% Aug 23 -
Italy 52W
-0.10 0 0.01% -0.03% 0.07% -0.81% Aug 23 -
Greece 20Y
2.73 0 0.00% 0.00% 0.06% -2.41% Aug 23 -
Slovakia
-0.34 0.01 -0.01% 0.07% -0.32% -1.16% Aug 23 -
Belgium
-0.31 0.02 -0.02% 0.04% -0.26% -1.02% Aug 23 -
Italy 20Y
2.03 0 0.00% -0.02% -0.22% -1.60% Aug 24 -
Italy 2Y
0.02 0.01 -0.01% -0.04% 0.10% -1.24% Aug 23 -
Italy 30Y
2.41 0.02 0.02% 0.05% -0.23% -1.29% Aug 24 -
France
-0.37 0.02 -0.02% 0.04% -0.26% -1.06% Aug 23 -
France 7Y
-0.59 0.02 -0.02% 0.04% -0.19% -0.84% Aug 23 -
Greece
1.95 0.02 -0.02% -0.62% -0.06% -2.23% Aug 23 -
Netherlands
-0.54 0.03 -0.03% 0.01% -0.27% -1.02% Aug 23 -
Sweden
-0.29 0.01 0.00% 0.12% -0.27% -0.78% Aug 23 -
Spain
0.14 0 0.00% 0.04% -0.17% -1.20% Aug 24 -
Croatia
0.79 0.01 -0.01% -0.18% -0.34% -1.49% Aug 23 -
Italy
1.32 0.01 -0.01% -0.08% -0.18% -1.85% Aug 23 -
Italy 5Y
0.83 0.08 0.08% -0.02% 0.06% -1.57% Aug 24 -
Portugal 52W
-0.50 0.01 0.01% 0.03% -0.10% -0.09% Aug 23 -
Portugal 2Y
-0.59 0.01 -0.01% 0.02% -0.03% -0.40% Aug 23 -
Portugal 3M
-0.39 0.05 -0.09% 0.07% 0.03% -0.02% Aug 23 -
Portugal 6M
-0.52 0.01 -0.01% -0.01% -0.13% -0.15% Aug 23 -
Switzerland
-0.94 0.03 -0.03% 0.15% -0.27% -0.84% Aug 23 -
Greece 1M
1.48 0.08 0.08% -0.62% 0.45% -0.32% Aug 23 -
Greece 3M
1.43 0.02 0.02% -0.15% 0.40% 0.15% Aug 23 -
Greece 6M
1.38 0 0.03% 0.05% 0.06% 0.12% Aug 23 -
Norway
1.22 0.01 0.01% 0.20% -0.22% -0.55% Aug 23 -
Romania
4.14 0 0.01% 0.08% -0.13% -0.64% Aug 24 -
Czech Republic
1.09 0.02 0.02% 0.16% -0.25% -1.00% Aug 23 -
Italy 7Y
0.92 0.02 -0.02% -0.10% -0.11% -1.94% Aug 23 -
Spain 5Y
-0.32 0 0.00% 0.00% -0.08% -0.68% Aug 23 -
Netherlands 6M
-0.82 0.01 -0.01% -0.01% -0.16% -0.21% Aug 23 -
Spain 52W
-0.50 0.01 -0.02% 0.04% -0.03% -0.10% Aug 23 -
Netherlands 3M
-0.75 0 0.00% 0.00% -0.15% -0.13% Aug 23 -
Spain 3M
-0.52 0.01 -0.01% -0.05% -0.08% -0.07% Aug 23 -
Spain 3Y
-0.51 0 0.00% 0.00% -0.06% -0.38% Aug 23 -
Spain 6M
-0.52 0 -0.01% -0.01% -0.06% -0.07% Aug 23 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
1.53 0.08 -0.08% -0.01% -0.52% -1.32% Aug 23 -
US 1M
2.09 0.04 0.04% 0.03% 0.01% 0.15% Aug 23 -
US 3M
1.96 0.03 -0.03% 0.09% -0.13% -0.15% Aug 23 -
US 6M
1.87 0.04 -0.04% 0.02% -0.21% -0.39% Aug 23 -
US 52W
1.73 0.06 -0.06% 0.03% -0.24% -0.74% Aug 23 -
US 2Y
1.53 0.08 -0.08% 0.05% -0.30% -1.14% Aug 23 -
US 3Y
1.45 0.08 -0.08% 0.02% -0.34% -1.25% Aug 23 -
US 5Y
1.41 0.08 -0.08% -0.01% -0.41% -1.33% Aug 23 -
US 7Y
1.47 0.08 -0.08% -0.01% -0.45% -1.33% Aug 23 -
US 20Y
2.01 0.08 -0.08% -0.02% -0.54% -1.01% Aug 23 -
US 30Y
2.02 0.08 -0.08% 0.02% -0.55% -0.97% Aug 23 -
Chile
2.67 0.03 0.01% 0.01% -0.34% -2.08% Aug 23 -
Canada 52W
1.54 0.06 -0.06% 0.00% -0.13% -0.43% Aug 23 -
Canada 6M
1.62 0.02 -0.02% -0.01% -0.06% -0.10% Aug 23 -
Colombia
5.84 0.02 0.02% 0.11% 0.08% -0.94% Aug 23 -
Canada
1.17 0.12 -0.12% 0.01% -0.27% -1.13% Aug 23 -
Canada 1M
1.70 0.01 -0.01% 0.04% 0.05% 0.32% Aug 23 -
Canada 20Y
1.40 0.1 -0.10% 0.05% -0.26% -0.92% Aug 23 -
Canada 2Y
1.37 0.1 -0.10% 0.04% -0.06% -0.77% Aug 23 -
Canada 3M
1.63 0 -0.01% -0.02% -0.03% 0.10% Aug 23 -
Canada 3Y
1.32 0.11 -0.11% 0.03% -0.10% -0.84% Aug 23 -
Brazil
7.26 0.05 0.05% 0.08% 0.07% -4.67% Aug 23 -
Brazil 52W
5.31 0.06 0.06% 0.00% -0.09% -2.42% Aug 23 -
Brazil 2Y
5.73 0.06 0.06% 0.07% 0.09% -3.32% Aug 23 -
Brazil 3M
5.80 0 0.00% -0.02% -0.17% -0.67% Aug 23 -
Brazil 3Y
6.25 0.06 0.06% 0.06% 0.16% -3.81% Aug 23 -
Brazil 5Y
6.85 0.08 0.08% 0.10% 0.09% -4.21% Aug 23 -
Brazil 6M
5.40 0.04 0.04% -0.01% -0.19% -1.37% Aug 23 -
Peru 9y
5.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% Mar 22 01:00
Venezuela
10.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Aug 23 -
Mexico
6.96 0.04 -0.04% 0.01% -0.49% -0.88% Aug 23 -
Canada 30Y
1.43 0.09 -0.09% 0.05% -0.27% -0.86% Aug 23 -
Canada 5Y
1.21 0.12 -0.12% 0.01% -0.15% -1.03% Aug 23 -
Canada 7Y
1.19 0.13 -0.13% 0.00% -0.21% -1.08% Aug 23 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
-0.23 0.01 0.01% 0.00% -0.09% -0.33% Aug 23 -
Japan 1M
-0.10 0 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% Aug 23 -
Japan 3M
-0.14 0 0.00% -0.03% -0.02% -0.01% Aug 23 -
Japan 6M
-0.24 0 0.00% -0.02% 0.01% -0.10% Aug 23 -
Japan 52W
-0.26 0 0.00% -0.03% -0.08% -0.15% Aug 23 -
Japan 2Y
-0.29 0.01 0.01% -0.02% -0.09% -0.18% Aug 23 -
Japan 3Y
-0.31 0.01 0.01% -0.02% -0.09% -0.21% Aug 23 -
Japan 5Y
-0.33 0.01 0.01% -0.01% -0.10% -0.25% Aug 23 -
Japan 7Y
-0.35 0.01 0.01% 0.00% -0.11% -0.33% Aug 23 -
Japan 20Y
0.10 0.01 0.01% 0.02% -0.12% -0.51% Aug 23 -
Japan 30Y
0.21 0.02 0.02% 0.02% -0.16% -0.63% Aug 23 -
Indonesia
7.24 0 0.00% -0.17% -0.02% -0.69% Aug 23 -
Indonesia 20Y
7.76 0.02 0.02% -0.11% -0.01% -0.63% Aug 23 -
Indonesia 3Y
6.59 0.02 -0.02% -0.04% 0.26% -0.75% Aug 23 -
Indonesia 52W
6.21 0.05 0.05% -0.03% -0.02% -0.53% Aug 23 -
Indonesia 30Y
7.97 0.04 -0.04% -0.13% -0.01% -0.61% Aug 23 -
Indonesia 3M
5.90 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% Aug 23 -
Indonesia 6M
6.00 0 0.00% 0.05% 0.05% 0.28% Aug 23 -
China 52W
2.55 0.01 -0.01% 0.02% -0.06% -0.28% Aug 23 -
China 5Y
2.94 0.01 -0.01% 0.02% -0.06% -0.50% Aug 23 -
China 7Y
3.11 0 0.00% 0.05% -0.09% -0.49% Aug 23 -
Singapore
1.80 0.01 -0.01% 0.11% -0.14% -0.55% Aug 23 -
India 52W
5.78 0 0.00% -0.03% -0.15% -1.54% Aug 23 -
Qatar
2.42 0.06 -0.06% -0.10% -0.57% -1.80% Aug 23 -
South Korea 52W
1.11 0 0.00% -0.05% -0.24% -0.60% Aug 23 -
South Korea 2Y
1.20 0.05 0.05% 0.08% -0.13% -0.66% Aug 23 -
Indonesia 5Y
6.66 0.02 -0.02% -0.16% -0.04% -1.14% Aug 23 -
India 3M
5.41 0.01 -0.01% -0.07% -0.36% -1.41% Aug 23 -
India 6M
5.60 0.01 0.01% 0.06% -0.24% -1.42% Aug 23 -
China
3.07 0.01 0.00% 0.04% -0.11% -0.60% Aug 23 -
India
6.56 0.01 0.01% 0.03% 0.13% -1.33% Aug 23 -
Malaysia
3.37 0 0.00% 0.17% -0.25% -0.67% Aug 23 -
Vietnam
4.20 0.06 -0.06% -0.06% -0.26% -0.97% Aug 23 -
Hong Kong
1.17 0.07 0.07% 0.11% -0.43% -0.99% Aug 23 -
South Korea 5Y
1.22 0.04 0.04% 0.10% -0.15% -0.96% Aug 23 -
South Korea 20Y
1.27 0.03 0.03% 0.12% -0.20% -1.07% Aug 23 -
South Korea
1.26 0.03 0.03% 0.09% -0.20% -1.11% Aug 23 -
South Korea 30Y
1.27 0.03 0.03% 0.13% -0.19% -1.04% Aug 23 -
South Korea 3Y
1.17 0.04 0.04% 0.08% -0.15% -0.79% Aug 23 -
China 2Y
2.66 0 0.00% 0.00% -0.12% -0.48% Aug 23 -
China 20Y
3.46 0.01 -0.01% 0.04% -0.11% -0.52% Aug 23 -
China 3Y
2.81 0.01 -0.01% 0.01% -0.07% -0.48% Aug 23 -
Thailand
1.55 0.02 -0.02% 0.08% -0.42% -1.06% Aug 23 -
Taiwan
0.68 0.02 0.02% 0.04% 0.01% -0.17% Aug 23 -
Philippine
4.44 0.01 -0.01% 0.08% -0.42% -2.29% Aug 23 -
India 5Y
6.37 0.01 -0.01% -0.05% -0.03% -1.58% Aug 23 -
China 30Y
3.71 0 0.00% 0.04% -0.14% -0.51% Aug 23 -
Indonesia 1M
5.83 0 0.00% -0.08% -0.07% 0.38% Aug 23 -
India 2Y
5.90 0 0.00% 0.00% -0.20% -1.78% Aug 23 -
India 30Y
6.92 0.01 -0.01% -0.08% 0.10% -1.30% Aug 23 -
India 3Y
6.11 0.02 0.02% -0.01% -0.15% -1.63% Aug 23 -
India 7Y
6.45 0.01 0.01% -0.02% -0.15% -1.61% Aug 23 -
Pakistan
13.77 0 0.10% 0.00% -0.34% 3.77% Aug 23 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
6.61 0.01 -0.01% -0.09% 0.31% -0.94% Aug 23 -
Nigeria
14.27 0.04 -0.04% -0.05% 0.50% -0.64% Aug 23 -
South Africa 3M
6.59 0.02 0.02% 0.50% -0.10% 0.09% Aug 23 -
South Africa 5Y
7.33 0.02 0.02% -0.10% 0.11% -0.98% Aug 23 -
South Africa
8.28 0.01 0.01% -0.11% 0.18% -0.60% Aug 23 -
South Africa 20Y
9.91 0.01 -0.01% -0.07% 0.29% 0.27% Aug 23 -
South Africa 30Y
9.95 0.01 0.01% -0.06% 0.28% 0.23% Aug 23 -
Kenya
11.50 0.05 -0.05% -0.05% -0.52% -1.20% Aug 23 -
Zambia Government Bond 10y
31.25 0.25 0.25% -1.25% 3.25% 8.44% Aug 23 -
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
1.53 0.08 -0.08% 2.04 2.08 2.12 2.16
UK
0.48 0.04 -0.04% 0.63 0.66 0.69 0.72
Japan
-0.23 0.01 0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Germany
-0.67 0.03 -0.03% 0.04 0.09 0.15 0.2
France
-0.37 0.02 -0.02% 0.02 0.04 0.06 0.09
Greece
1.95 0.02 -0.02% 2.13 2.22 2.32 2.42
India
6.56 0.01 0.01% 6.43 6.48 6.54 6.6
Netherlands
-0.54 0.03 -0.03% 0.03 0.07 0.11 0.15
Spain
0.14 0 0.00% 0.31 0.33 0.35 0.38
Portugal
0.17 0.02 -0.02% 0.37 0.39 0.41 0.43
New Zealand
1.16 0.04 0.04% 1.49 1.52 1.55 1.58
Australia
0.97 0.04 0.04% 1.21 1.24 1.26 1.29
Italy
1.32 0.01 -0.01% 1.59 1.64 1.7 1.76
Canada
1.17 0.12 -0.12% 1.52 1.55 1.59 1.63
Brazil
7.26 0.05 0.05% 7.37 7.49 7.61 7.74
Switzerland
-0.94 0.03 -0.03% 0.07 0.16 0.25 0.35
Mexico
6.96 0.04 -0.04% 7.59 7.68 7.77 7.86
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
1.53 0.08 -0.08% 2.04 2.08 2.12 2.16
US 1M
2.09 0.04 0.04% 2.02 2.05 2.08 2.11
US 3M
1.96 0.03 -0.03% 2.09 2.12 2.14 2.16
US 6M
1.87 0.04 -0.04% 2.09 2.11 2.13 2.15
US 52W
1.73 0.06 -0.06% 2.02 2.05 2.08 2.1
US 2Y
1.53 0.08 -0.08% 1.91 1.94 1.98 2.02
US 3Y
1.45 0.08 -0.08% 1.86 1.9 1.95 1.99
US 5Y
1.41 0.08 -0.08% 1.86 1.9 1.94 1.98
US 7Y
1.47 0.08 -0.08% 1.95 1.99 2.03 2.07
US 20Y
2.01 0.08 -0.08% 2.53 2.57 2.61 2.66
US 30Y
2.02 0.08 -0.08% 2.56 2.59 2.63 2.67
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
UK
0.48 0.04 -0.04% 0.63 0.66 0.69 0.72
UK 1M
0.76 0 0.00% 0.77 0.8 0.84 0.87
UK 3M
0.75 0 0.00% 0.8 0.84 0.88 0.92
UK 6M
0.74 0 0.00% 0.78 0.8 0.82 0.84
UK 52W
0.52 0.07 -0.07% 0.53 0.56 0.58 0.61
UK 3Y
0.36 0.06 -0.06% 0.4 0.42 0.45 0.47
UK 5Y
0.37 0.05 -0.05% 0.4 0.42 0.45 0.47
UK 7Y
0.36 0.05 -0.05% 0.46 0.49 0.52 0.54
UK 20Y
0.95 0.02 -0.02% 1.19 1.22 1.26 1.29
UK 30Y
1.08 0.01 -0.01% 1.35 1.38 1.42 1.45
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Japan
-0.23 0.01 0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 1M
-0.10 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3M
-0.14 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 6M
-0.24 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 52W
-0.26 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.29 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 3Y
-0.31 0.01 0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 5Y
-0.33 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
Japan 7Y
-0.35 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.12
Japan 20Y
0.10 0.01 0.01% 0.22 0.23 0.24 0.25
Japan 30Y
0.21 0.02 0.02% 0.37 0.38 0.4 0.42
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Germany
-0.67 0.03 -0.03% 0.04 0.09 0.15 0.2
Germany 3M
-0.71 0.01 0.00% 0.03 0.07 0.1 0.14
Germany 6M
-0.73 0.01 0.00% 0.03 0.06 0.1 0.13
Germany 52W
-0.78 0.04 0.04% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 2Y
-0.87 0.03 0.03% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 3Y
-0.92 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.1 0.14
Germany 5Y
-0.91 0.03 -0.03% 0.07 0.16 0.25 0.34
Germany 7Y
-0.85 0.03 -0.03% 0.07 0.14 0.22 0.31
Germany 30Y
-0.15 0.02 -0.02% 0.13 0.14 0.15 0.16
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
France 1M
-0.57 0.03 -0.03% 0.06 0.12 0.19 0.27
France 52W
-0.71 0.02 -0.02% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 2Y
-0.81 0.06 -0.06% 0.03 0.06 0.1 0.13
France 3M
-0.59 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 3Y
-0.84 0.03 -0.03% 0.06 0.12 0.18 0.25
France 5Y
-0.75 0.03 -0.03% 0.06 0.13 0.21 0.29
France 6M
-0.68 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 20Y
0.17 0.01 -0.01% 0.41 0.43 0.45 0.47
France 30Y
0.52 0 0.00% 0.77 0.79 0.81 0.84
France
-0.37 0.02 -0.02% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 7Y
-0.59 0.02 -0.02% 0.04 0.09 0.15 0.21
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Italy 1M
-0.30 0.02 -0.07% 0.03 0.06 0.09 0.13
Italy 3M
-0.33 0.02 -0.02% 0.02 0.05 0.08 0.11
Italy 3Y
0.31 0.02 -0.02% 0.31 0.34 0.38 0.42
Italy 7Y
0.92 0.02 -0.02% 1.14 1.19 1.24 1.3
Italy
1.32 0.01 -0.01% 1.59 1.64 1.7 1.76
Italy 5Y
0.83 0.08 0.08% 0.9 0.96 1.02 1.08
Italy 52W
-0.10 0 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Italy 20Y
2.03 0 0.00% 2.32 2.38 2.43 2.48
Italy 2Y
0.02 0.01 -0.01% 0 0 0 0
Italy 30Y
2.41 0.02 0.02% 2.71 2.76 2.82 2.87
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Russia
7.19 0.01 -0.01% 7.38 7.45 7.53 7.61
Russia 1M
7.11 0 -0.01% 7.19 7.21 7.24 7.26
Russia 52W
6.86 0.07 0.07% 6.76 6.83 6.9 6.97
Russia 3M
7.09 0.01 -0.01% 7.15 7.18 7.2 7.23
Russia 3Y
6.95 0.03 0.03% 7.03 7.09 7.16 7.23
Russia 5Y
7.06 0.03 0.03% 7.17 7.24 7.32 7.39
Russia 6M
7.10 0 0.00% 7.12 7.15 7.17 7.2
Russia 7Y
7.16 0.02 -0.01% 7.26 7.34 7.41 7.48
Russia 2Y
6.89 0.01 -0.01% 6.96 7.02 7.09 7.15
Russia 20Y
7.66 0.01 -0.01% 7.84 7.91 7.98 8.06
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Australia 5Y
0.71 0.02 0.02% 0.86 0.89 0.91 0.93
New Zealand
1.16 0.04 0.04% 1.49 1.52 1.55 1.58
Australia 52W
0.89 0 0.00% 1 1.03 1.05 1.08
Australia 2Y
0.76 0.01 0.01% 0.87 0.89 0.91 0.94
Australia
0.97 0.04 0.04% 1.21 1.24 1.26 1.29
Australia 20Y
1.41 0.05 -0.01% 1.67 1.7 1.72 1.75
Australia 7Y
0.85 0.04 0.04% 1.03 1.06 1.09 1.11
Australia 3Y
0.71 0.02 0.02% 0.83 0.85 0.87 0.9
Australia 30Y
1.60 0.05 0.05% 1.87 1.9 1.93 1.96
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Canada
1.17 0.12 -0.12% 1.52 1.55 1.59 1.63
Canada 1M
1.70 0.01 -0.01% 1.68 1.71 1.74 1.77
Canada 20Y
1.40 0.1 -0.10% 1.7 1.74 1.77 1.8
Canada 2Y
1.37 0.1 -0.10% 1.58 1.62 1.66 1.7
Canada 3M
1.63 0 -0.01% 1.67 1.7 1.73 1.75
Canada 3Y
1.32 0.11 -0.11% 1.56 1.6 1.63 1.67
Canada 30Y
1.43 0.09 -0.09% 1.73 1.76 1.8 1.83
Canada 5Y
1.21 0.12 -0.12% 1.49 1.53 1.57 1.61
Canada 7Y
1.19 0.13 -0.13% 1.5 1.54 1.58 1.62
Canada 52W
1.54 0.06 -0.06% 1.72 1.74 1.77 1.79
Canada 6M
1.62 0.02 -0.02% 1.7 1.71 1.73 1.75
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
China 30Y
3.71 0 0.00% 3.88 3.9 3.93 3.95
China 2Y
2.66 0 0.00% 2.82 2.85 2.89 2.93
China 20Y
3.46 0.01 -0.01% 3.61 3.65 3.69 3.73
China 3Y
2.81 0.01 -0.01% 2.92 2.94 2.97 3
China 52W
2.55 0.01 -0.01% 2.64 2.68 2.73 2.78
China 5Y
2.94 0.01 -0.01% 3.03 3.06 3.09 3.12
China 7Y
3.11 0 0.00% 3.23 3.25 3.28 3.3
China
3.07 0.01 0.00% 3.21 3.24 3.26 3.29
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
India 2Y
5.90 0 0.00% 6.07 6.11 6.16 6.21
India 30Y
6.92 0.01 -0.01% 6.87 6.92 6.97 7.02
India 3Y
6.11 0.02 0.02% 6.26 6.31 6.35 6.4
India 7Y
6.45 0.01 0.01% 6.58 6.63 6.69 6.74
India 5Y
6.37 0.01 -0.01% 6.36 6.43 6.49 6.55
India 52W
5.78 0 0.00% 5.96 6.02 6.09 6.15
India 3M
5.41 0.01 -0.01% 5.77 5.82 5.87 5.91
India 6M
5.60 0.01 0.01% 5.87 5.91 5.95 5.99
India
6.56 0.01 0.01% 6.43 6.48 6.54 6.6
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Brazil
7.26 0.05 0.05% 7.37 7.49 7.61 7.74
Brazil 52W
5.31 0.06 0.06% 5.53 5.61 5.7 5.79
Brazil 2Y
5.73 0.06 0.06% 5.81 5.9 5.99 6.08
Brazil 3M
5.80 0 0.00% 6 6.07 6.14 6.21
Brazil 3Y
6.25 0.06 0.06% 6.28 6.38 6.49 6.59
Brazil 5Y
6.85 0.08 0.08% 6.94 7.06 7.19 7.31
Brazil 6M
5.40 0.04 0.04% 5.67 5.73 5.8 5.87
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Indonesia 1M
5.83 0 0.00% 6.01 6.16 6.32 6.49
Indonesia
7.24 0 0.00% 7.45 7.53 7.61 7.69
Indonesia 20Y
7.76 0.02 0.02% 7.94 8.01 8.09 8.16
Indonesia 3Y
6.59 0.02 -0.02% 6.49 6.55 6.61 6.67
Indonesia 52W
6.21 0.05 0.05% 6.37 6.53 6.69 6.85
Indonesia 30Y
7.97 0.04 -0.04% 8.09 8.16 8.23 8.3
Indonesia 3M
5.90 0 0.00% 6.03 6.16 6.3 6.44
Indonesia 6M
6.00 0 0.00% 6.03 6.11 6.19 6.27
Indonesia 5Y
6.66 0.02 -0.02% 6.89 6.96 7.03 7.11
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Korea 5Y
1.22 0.04 0.04% 1.35 1.37 1.39 1.42
South Korea 20Y
1.27 0.03 0.03% 1.41 1.43 1.45 1.48
South Korea
1.26 0.03 0.03% 1.41 1.44 1.46 1.48
South Korea 30Y
1.27 0.03 0.03% 1.39 1.41 1.44 1.46
South Korea 3Y
1.17 0.04 0.04% 1.31 1.33 1.35 1.37
South Korea 52W
1.11 0 0.00% 1.3 1.31 1.33 1.34
South Korea 2Y
1.20 0.05 0.05% 1.32 1.34 1.36 1.38
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
6.61 0.01 -0.01% 6.53 6.62 6.7 6.79
South Africa 3M
6.59 0.02 0.02% 7.3 8.03 8.84 9.72
South Africa 5Y
7.33 0.02 0.02% 7.49 7.56 7.63 7.7
South Africa
8.28 0.01 0.01% 8.4 8.47 8.54 8.61
South Africa 20Y
9.91 0.01 -0.01% 9.95 10.04 10.12 10.21
South Africa 30Y
9.95 0.01 0.01% 10.01 10.1 10.18 10.27
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Greece 1M
1.48 0.08 0.08% 1.56 1.72 1.89 2.08
Greece 3M
1.43 0.02 0.02% 1.54 1.65 1.78 1.91
Greece 6M
1.38 0 0.03% 1.45 1.51 1.57 1.64
Greece 20Y
2.73 0 0.00% 2.79 2.84 2.88 2.93
Greece
1.95 0.02 -0.02% 2.13 2.22 2.32 2.42
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Portugal 52W
-0.50 0.01 0.01% 0.03 0.07 0.1 0.14
Portugal 2Y
-0.59 0.01 -0.01% 0.06 0.12 0.19 0.26
Portugal 3M
-0.39 0.05 -0.09% 0.04 0.09 0.14 0.2
Portugal 6M
-0.52 0.01 -0.01% 0.04 0.09 0.14 0.19
Portugal 20Y
0.72 0 0.00% 0.98 1.01 1.04 1.07
Portugal 5Y
-0.29 0.02 -0.02% 0.02 0.05 0.08 0.11
Portugal
0.17 0.02 -0.02% 0.37 0.39 0.41 0.43
Portugal 30Y
1.06 0.01 -0.01% 1.34 1.37 1.4 1.43
Portugal 3Y
-0.46 0.02 -0.02% 0.04 0.08 0.13 0.18
Portugal 7Y
-0.07 0.02 -0.02% 0.06 0.06 0.07 0.07
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
UK
0.48 0.04 -0.04% 0.63 0.66 0.69 0.72
UK 1M
0.76 0 0.00% 0.77 0.8 0.84 0.87
UK 3M
0.75 0 0.00% 0.8 0.84 0.88 0.92
UK 6M
0.74 0 0.00% 0.78 0.8 0.82 0.84
UK 52W
0.52 0.07 -0.07% 0.53 0.56 0.58 0.61
UK 3Y
0.36 0.06 -0.06% 0.4 0.42 0.45 0.47
UK 5Y
0.37 0.05 -0.05% 0.4 0.42 0.45 0.47
UK 7Y
0.36 0.05 -0.05% 0.46 0.49 0.52 0.54
UK 20Y
0.95 0.02 -0.02% 1.19 1.22 1.26 1.29
UK 30Y
1.08 0.01 -0.01% 1.35 1.38 1.42 1.45
Germany
-0.67 0.03 -0.03% 0.04 0.09 0.15 0.2
Germany 3M
-0.71 0.01 0.00% 0.03 0.07 0.1 0.14
Germany 6M
-0.73 0.01 0.00% 0.03 0.06 0.1 0.13
Germany 52W
-0.78 0.04 0.04% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 2Y
-0.87 0.03 0.03% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 3Y
-0.92 0.01 -0.01% 0.03 0.07 0.1 0.14
Germany 5Y
-0.91 0.03 -0.03% 0.07 0.16 0.25 0.34
Germany 7Y
-0.85 0.03 -0.03% 0.07 0.14 0.22 0.31
Germany 30Y
-0.15 0.02 -0.02% 0.13 0.14 0.15 0.16
Denmark
-0.64 0.03 -0.03% 0.04 0.08 0.12 0.17
Finland
-0.40 0.03 -0.03% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 20Y
0.17 0.01 -0.01% 0.41 0.43 0.45 0.47
France 30Y
0.52 0 0.00% 0.77 0.79 0.81 0.84
Ireland
-0.04 0.03 -0.03% 0.11 0.12 0.13 0.14
Portugal 20Y
0.72 0 0.00% 0.98 1.01 1.04 1.07
Portugal 5Y
-0.29 0.02 -0.02% 0.02 0.05 0.08 0.11
Poland
2.01 0.03 -0.03% 2.22 2.26 2.31 2.35
Russia 20Y
7.66 0.01 -0.01% 7.84 7.91 7.98 8.06
Portugal
0.17 0.02 -0.02% 0.37 0.39 0.41 0.43
Portugal 30Y
1.06 0.01 -0.01% 1.34 1.37 1.4 1.43
Portugal 3Y
-0.46 0.02 -0.02% 0.04 0.08 0.13 0.18
Portugal 7Y
-0.07 0.02 -0.02% 0.06 0.06 0.07 0.07
Slovenia
-0.13 0 0.00% 0.09 0.09 0.1 0.11
France 1M
-0.57 0.03 -0.03% 0.06 0.12 0.19 0.27
France 52W
-0.71 0.02 -0.02% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 2Y
-0.81 0.06 -0.06% 0.03 0.06 0.1 0.13
France 3M
-0.59 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
France 3Y
-0.84 0.03 -0.03% 0.06 0.12 0.18 0.25
France 5Y
-0.75 0.03 -0.03% 0.06 0.13 0.21 0.29
France 6M
-0.68 0.01 -0.01% 0.02 0.04 0.06 0.09
Hungary
2.04 0.09 0.09% 2.41 2.48 2.55 2.62
Bulgaria
0.43 0 0.00% 0.48 0.5 0.53 0.56
Italy 1M
-0.30 0.02 -0.07% 0.03 0.06 0.09 0.13
Italy 3M
-0.33 0.02 -0.02% 0.02 0.05 0.08 0.11
Italy 3Y
0.31 0.02 -0.02% 0.31 0.34 0.38 0.42
Iceland
3.66 0 0.00% 3.93 3.99 4.05 4.11
Latvia
0.55 0 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Lithuania
0.35 0 0.00% 0.56 0.58 0.59 0.6
Russia
7.19 0.01 -0.01% 7.38 7.45 7.53 7.61
Russia 1M
7.11 0 -0.01% 7.19 7.21 7.24 7.26
Russia 52W
6.86 0.07 0.07% 6.76 6.83 6.9 6.97
Russia 3M
7.09 0.01 -0.01% 7.15 7.18 7.2 7.23
Russia 3Y
6.95 0.03 0.03% 7.03 7.09 7.16 7.23
Russia 5Y
7.06 0.03 0.03% 7.17 7.24 7.32 7.39
Russia 6M
7.10 0 0.00% 7.12 7.15 7.17 7.2
Russia 7Y
7.16 0.02 -0.01% 7.26 7.34 7.41 7.48
Turkey
16.12 0.08 -0.08% 15.37 15.85 16.34 16.84
Austria
-0.42 0.03 -0.03% 0.02 0.04 0.07 0.1
Russia 2Y
6.89 0.01 -0.01% 6.96 7.02 7.09 7.15
Italy 52W
-0.10 0 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Greece 20Y
2.73 0 0.00% 2.79 2.84 2.88 2.93
Slovakia
-0.34 0.01 -0.01% 0.01 0.01 0.02 0.03
Belgium
-0.31 0.02 -0.02% 0.01 0.03 0.04 0.06
Italy 20Y
2.03 0 0.00% 2.32 2.38 2.43 2.48
Italy 2Y
0.02 0.01 -0.01% 0 0 0 0
Italy 30Y
2.41 0.02 0.02% 2.71 2.76 2.82 2.87
France
-0.37 0.02 -0.02% 0.02 0.04 0.06 0.09
France 7Y
-0.59 0.02 -0.02% 0.04 0.09 0.15 0.21
Greece
1.95 0.02 -0.02% 2.13 2.22 2.32 2.42
Netherlands
-0.54 0.03 -0.03% 0.03 0.07 0.11 0.15
Sweden
-0.29 0.01 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Spain
0.14 0 0.00% 0.31 0.33 0.35 0.38
Croatia
0.79 0.01 -0.01% 1.16 1.18 1.21 1.23
Italy
1.32 0.01 -0.01% 1.59 1.64 1.7 1.76
Italy 5Y
0.83 0.08 0.08% 0.9 0.96 1.02 1.08
Portugal 52W
-0.50 0.01 0.01% 0.03 0.07 0.1 0.14
Portugal 2Y
-0.59 0.01 -0.01% 0.06 0.12 0.19 0.26
Portugal 3M
-0.39 0.05 -0.09% 0.04 0.09 0.14 0.2
Portugal 6M
-0.52 0.01 -0.01% 0.04 0.09 0.14 0.19
Switzerland
-0.94 0.03 -0.03% 0.07 0.16 0.25 0.35
Greece 1M
1.48 0.08 0.08% 1.56 1.72 1.89 2.08
Greece 3M
1.43 0.02 0.02% 1.54 1.65 1.78 1.91
Greece 6M
1.38 0 0.03% 1.45 1.51 1.57 1.64
Norway
1.22 0.01 0.01% 1.44 1.47 1.5 1.53
Romania
4.14 0 0.01% 4.46 4.53 4.61 4.69
Czech Republic
1.09 0.02 0.02% 1.24 1.27 1.3 1.33
Italy 7Y
0.92 0.02 -0.02% 1.14 1.19 1.24 1.3
Spain 5Y
-0.32 0 0.00% 0.03 0.05 0.08 0.12
Netherlands 6M
-0.82 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.1 0.13
Spain 52W
-0.50 0.01 -0.02% 0.05 0.1 0.16 0.23
Netherlands 3M
-0.75 0 0.00% 0.03 0.07 0.11 0.15
Spain 3M
-0.52 0.01 -0.01% 0.03 0.06 0.09 0.12
Spain 3Y
-0.51 0 0.00% 0.05 0.1 0.15 0.21
Spain 6M
-0.52 0 -0.01% 0.03 0.07 0.11 0.15
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
1.53 0.08 -0.08% 2.04 2.08 2.12 2.16
US 1M
2.09 0.04 0.04% 2.02 2.05 2.08 2.11
US 3M
1.96 0.03 -0.03% 2.09 2.12 2.14 2.16
US 6M
1.87 0.04 -0.04% 2.09 2.11 2.13 2.15
US 52W
1.73 0.06 -0.06% 2.02 2.05 2.08 2.1
US 2Y
1.53 0.08 -0.08% 1.91 1.94 1.98 2.02
US 3Y
1.45 0.08 -0.08% 1.86 1.9 1.95 1.99
US 5Y
1.41 0.08 -0.08% 1.86 1.9 1.94 1.98
US 7Y
1.47 0.08 -0.08% 1.95 1.99 2.03 2.07
US 20Y
2.01 0.08 -0.08% 2.53 2.57 2.61 2.66
US 30Y
2.02 0.08 -0.08% 2.56 2.59 2.63 2.67
Chile
2.67 0.03 0.01% 2.92 2.95 2.99 3.03
Canada 52W
1.54 0.06 -0.06% 1.72 1.74 1.77 1.79
Canada 6M
1.62 0.02 -0.02% 1.7 1.71 1.73 1.75
Colombia
5.84 0.02 0.02% 5.92 6.02 6.12 6.23
Canada
1.17 0.12 -0.12% 1.52 1.55 1.59 1.63
Canada 1M
1.70 0.01 -0.01% 1.68 1.71 1.74 1.77
Canada 20Y
1.40 0.1 -0.10% 1.7 1.74 1.77 1.8
Canada 2Y
1.37 0.1 -0.10% 1.58 1.62 1.66 1.7
Canada 3M
1.63 0 -0.01% 1.67 1.7 1.73 1.75
Canada 3Y
1.32 0.11 -0.11% 1.56 1.6 1.63 1.67
Brazil
7.26 0.05 0.05% 7.37 7.49 7.61 7.74
Brazil 52W
5.31 0.06 0.06% 5.53 5.61 5.7 5.79
Brazil 2Y
5.73 0.06 0.06% 5.81 5.9 5.99 6.08
Brazil 3M
5.80 0 0.00% 6 6.07 6.14 6.21
Brazil 3Y
6.25 0.06 0.06% 6.28 6.38 6.49 6.59
Brazil 5Y
6.85 0.08 0.08% 6.94 7.06 7.19 7.31
Brazil 6M
5.40 0.04 0.04% 5.67 5.73 5.8 5.87
Peru 9y
5.43 0 0.00% 5.47 5.51 5.56 5.6
Venezuela
10.43 0 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Mexico
6.96 0.04 -0.04% 7.59 7.68 7.77 7.86
Canada 30Y
1.43 0.09 -0.09% 1.73 1.76 1.8 1.83
Canada 5Y
1.21 0.12 -0.12% 1.49 1.53 1.57 1.61
Canada 7Y
1.19 0.13 -0.13% 1.5 1.54 1.58 1.62
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Japan
-0.23 0.01 0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 1M
-0.10 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 3M
-0.14 0 0.00% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 6M
-0.24 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.08
Japan 52W
-0.26 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.29 0.01 0.01% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 3Y
-0.31 0.01 0.01% 0.02 0.03 0.05 0.07
Japan 5Y
-0.33 0.01 0.01% 0.02 0.05 0.08 0.11
Japan 7Y
-0.35 0.01 0.01% 0.03 0.05 0.08 0.12
Japan 20Y
0.10 0.01 0.01% 0.22 0.23 0.24 0.25
Japan 30Y
0.21 0.02 0.02% 0.37 0.38 0.4 0.42
Indonesia
7.24 0 0.00% 7.45 7.53 7.61 7.69
Indonesia 20Y
7.76 0.02 0.02% 7.94 8.01 8.09 8.16
Indonesia 3Y
6.59 0.02 -0.02% 6.49 6.55 6.61 6.67
Indonesia 52W
6.21 0.05 0.05% 6.37 6.53 6.69 6.85
Indonesia 30Y
7.97 0.04 -0.04% 8.09 8.16 8.23 8.3
Indonesia 3M
5.90 0 0.00% 6.03 6.16 6.3 6.44
Indonesia 6M
6.00 0 0.00% 6.03 6.11 6.19 6.27
China 52W
2.55 0.01 -0.01% 2.64 2.68 2.73 2.78
China 5Y
2.94 0.01 -0.01% 3.03 3.06 3.09 3.12
China 7Y
3.11 0 0.00% 3.23 3.25 3.28 3.3
Singapore
1.80 0.01 -0.01% 1.94 1.97 2 2.03
India 52W
5.78 0 0.00% 5.96 6.02 6.09 6.15
Qatar
2.42 0.06 -0.06% 3.06 3.12 3.18 3.24
South Korea 52W
1.11 0 0.00% 1.3 1.31 1.33 1.34
South Korea 2Y
1.20 0.05 0.05% 1.32 1.34 1.36 1.38
Indonesia 5Y
6.66 0.02 -0.02% 6.89 6.96 7.03 7.11
India 3M
5.41 0.01 -0.01% 5.77 5.82 5.87 5.91
India 6M
5.60 0.01 0.01% 5.87 5.91 5.95 5.99
China
3.07 0.01 0.00% 3.21 3.24 3.26 3.29
India
6.56 0.01 0.01% 6.43 6.48 6.54 6.6
Malaysia
3.37 0 0.00% 3.62 3.64 3.66 3.68
Vietnam
4.20 0.06 -0.06% 4.43 4.46 4.49 4.51
Hong Kong
1.17 0.07 0.07% 1.68 1.72 1.76 1.81
South Korea 5Y
1.22 0.04 0.04% 1.35 1.37 1.39 1.42
South Korea 20Y
1.27 0.03 0.03% 1.41 1.43 1.45 1.48
South Korea
1.26 0.03 0.03% 1.41 1.44 1.46 1.48
South Korea 30Y
1.27 0.03 0.03% 1.39 1.41 1.44 1.46
South Korea 3Y
1.17 0.04 0.04% 1.31 1.33 1.35 1.37
China 2Y
2.66 0 0.00% 2.82 2.85 2.89 2.93
China 20Y
3.46 0.01 -0.01% 3.61 3.65 3.69 3.73
China 3Y
2.81 0.01 -0.01% 2.92 2.94 2.97 3
Thailand
1.55 0.02 -0.02% 1.9 1.92 1.95 1.97
Taiwan
0.68 0.02 0.02% 0.7 0.71 0.73 0.74
Philippine
4.44 0.01 -0.01% 4.88 5.02 5.17 5.32
India 5Y
6.37 0.01 -0.01% 6.36 6.43 6.49 6.55
China 30Y
3.71 0 0.00% 3.88 3.9 3.93 3.95
Indonesia 1M
5.83 0 0.00% 6.01 6.16 6.32 6.49
India 2Y
5.90 0 0.00% 6.07 6.11 6.16 6.21
India 30Y
6.92 0.01 -0.01% 6.87 6.92 6.97 7.02
India 3Y
6.11 0.02 0.02% 6.26 6.31 6.35 6.4
India 7Y
6.45 0.01 0.01% 6.58 6.63 6.69 6.74
Pakistan
13.77 0 0.10% 14.18 14.34 14.51 14.68
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
6.61 0.01 -0.01% 6.53 6.62 6.7 6.79
Nigeria
14.27 0.04 -0.04% 13.84 13.96 14.07 14.18
South Africa 3M
6.59 0.02 0.02% 7.3 8.03 8.84 9.72
South Africa 5Y
7.33 0.02 0.02% 7.49 7.56 7.63 7.7
South Africa
8.28 0.01 0.01% 8.4 8.47 8.54 8.61
South Africa 20Y
9.91 0.01 -0.01% 9.95 10.04 10.12 10.21
South Africa 30Y
9.95 0.01 0.01% 10.01 10.1 10.18 10.27
Kenya
11.50 0.05 -0.05% 11.66 11.87 12.09 12.31
Zambia Government Bond 10y
31.25 0.25 0.25% 29.56 30.78 32.07 33.4