بازار اوراق قرضه

شاخص های اقتصادی
قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.8480 0.02 0.02% -0.05% -0.03% 0.38% 2018-03-16
10Y 1.43 0.04 -0.04% -0.09% -0.19% 0.27% 2018-03-16
ژاپن 0.0380 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% -0.04% 2018-03-16
آلمان 0.57 0.01 -0.01% -0.08% -0.12% 0.13% 2018-03-16
ایتالیا 1.98 0.00 0.00% -0.03% -0.06% -0.56% 2018-03-16
کانادا 2.14 0.01 -0.01% -0.14% -0.19% 0.41% 2018-03-16
برزیل 9.45 0.05 -0.05% -0.15% -0.42% -0.83% 2018-03-16
هلند 0.73 0.12 0.12% 0.04% -0.05% 0.04% 2018-03-16
نیوزیلند 2.84 0.05 -0.05% -0.11% -0.13% -0.42% 2018-03-16
مکزیک 7.55 0.04 -0.04% 0.00% -0.15% 0.33% 2018-03-16
هند 7.56 0.08 -0.08% -0.12% -0.12% 0.66% 2018-03-16
فرانسه 0.83 0.01 0.01% -0.07% -0.16% -0.29% 2018-03-16
یونان 4.18 0.56 -0.56% -0.58% -0.60% -3.29% 2018-03-16
استرالیا 2.69 0.04 -0.04% -0.11% -0.19% -0.13% 2018-03-16
اسپانیا 1.38 0.01 0.01% -0.06% -0.13% -0.47% 2018-03-16
پرتغال 1.76 0.04 -0.04% -0.10% -0.28% -2.19% 2018-03-16
سوئیس 0.01 0.01 -0.01% -0.09% -0.09% 0.03% 2018-03-16

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.8480 0.02 0.02% -0.05% -0.03% 0.38% 2018-03-16
1M 1.70 0.00 0.00% 0.13% 0.32% 1.00% 2018-03-16
3M 1.78 0.01 0.01% 0.10% 0.17% 1.05% 2018-03-16
6M 1.94 0.00 0.00% 0.06% 0.12% 1.07% 2018-03-16
52W 2.08 0.01 0.01% 0.05% 0.08% 1.07% 2018-03-16
2Y 2.29 0.00 0.00% 0.02% 0.08% 0.99% 2018-03-16
3Y 2.45 0.02 0.02% 0.01% 0.03% 0.87% 2018-03-16
5Y 2.65 0.03 0.03% 0.00% 0.02% 0.65% 2018-03-16
7Y 2.78 0.03 0.03% -0.03% -0.04% 0.50% 2018-03-16
20Y 3.10 0.02 0.02% -0.09% -0.09% -0.03% 2018-03-16
30Y 3.08 0.02 0.02% -0.08% -0.07% -0.01% 2018-03-16

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.43 0.04 -0.04% -0.09% -0.19% 0.27% 2018-03-16
1M 0.29 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.18% 2018-03-16
3M 0.38 0.00 0.00% 0.01% 0.05% 0.16% 2018-03-16
6M 0.50 0.01 0.01% 0.02% 0.05% 0.23% 2018-03-16
52W 0.71 0.00 0.00% -0.01% 0.26% 0.64% 2018-03-16
3Y 0.86 0.00 0.00% -0.01% 0.06% 0.64% 2018-03-16
5Y 1.13 0.00 0.00% -0.04% 0.07% 0.54% 2018-03-16
7Y 1.24 0.01 -0.01% -0.05% -0.06% 0.38% 2018-03-16
20Y 1.80 0.02 -0.02% -0.11% -0.18% 0.05% 2018-03-16
30Y 1.79 0.02 -0.02% -0.12% -0.20% -0.02% 2018-03-16

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.0380 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% -0.04% 2018-03-16
Japan 1M -0.15 0.00 0.00% 0.01% -0.07% 0.07% 2018-03-16
Japan 3M -0.14 0.02 -0.02% 0.03% 0.02% 0.17% 2018-03-16
Japan 6M -0.13 0.00 0.00% 0.02% 0.01% 0.16% 2018-03-16
Japan 52W -0.14 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 0.15% 2018-03-16
ژاپن 2Y -0.14 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.11% 2018-03-16
Japan 3Y -0.13 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.06% 2018-03-16
Japan 5Y -0.11 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% 0.03% 2018-03-16
Japan 7Y -0.0690 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.03% 2018-03-16
Japan 20Y 0.54 0.01 0.01% 0.00% -0.02% -0.11% 2018-03-16
Japan 30Y 0.76 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.08% 2018-03-16

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.57 0.01 -0.01% -0.08% -0.12% 0.13% 2018-03-16
Germany 1M -0.91 0.01 -0.01% -0.13% -0.23% 0.15% 2018-03-16
Germany 3M -0.80 0.01 -0.01% -0.07% -0.10% 0.16% 2018-03-16
Germany 6M -0.68 0.00 0.00% 0.02% -0.05% 0.27% 2018-03-16
Germany 52W -0.66 0.01 0.01% 0.00% -0.04% 0.17% 2018-03-16
آلمان 2Y -0.58 0.01 -0.01% -0.03% -0.07% 0.20% 2018-03-16
Germany 3Y -0.41 0.02 -0.02% -0.04% -0.02% 0.24% 2018-03-16
Germany 5Y -0.04 0.01 -0.01% -0.07% -0.14% 0.29% 2018-03-16
Germany 7Y 0.2150 0.01 -0.01% -0.08% -0.16% 0.27% 2018-03-16
Germany 30Y 1.22 0.01 -0.01% -0.08% -0.18% 0.03% 2018-03-16

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 0.83 0.01 0.01% -0.07% -0.16% -0.29% 2018-03-16
France 1M -0.80 0.01 0.01% -0.05% -0.20% 0.12% 2018-03-16
France 52W -0.57 0.00 0.00% 0.03% -0.01% -0.03% 2018-03-16
France 20Y 1.34 0.00 0.00% -0.07% -0.16% -0.46% 2018-03-16
فرانسه 2Y -0.46 0.02 -0.02% -0.04% -0.09% -0.03% 2018-03-16
France 30Y 1.66 0.00 0.00% -0.07% -0.16% -0.43% 2018-03-16
France 3M -0.64 0.00 0.00% -0.01% -0.06% 0.00% 2018-03-16
France 3Y -0.29 0.00 0.00% -0.05% -0.09% -0.08% 2018-03-16
France 5Y 0.05 0.01 0.01% -0.06% -0.10% -0.04% 2018-03-16
France 6M -0.63 0.00 0.00% 0.00% -0.06% 0.04% 2018-03-16
France 7Y 0.40 0.00 0.00% -0.07% -0.15% -0.11% 2018-03-16

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 1.98 0.00 0.00% -0.03% -0.06% -0.56% 2018-03-16
Italy 1M -0.79 0.00 0.00% -0.36% -0.35% -0.32% 2018-03-16
Italy 52W -0.42 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% -0.22% 2018-03-16
Italy 20Y 2.79 0.01 -0.01% -0.03% 0.05% -0.26% 2018-03-16
ایتالیا 2Y -0.14 0.00 0.00% -0.01% 0.09% -0.20% 2018-03-16
Italy 30Y 3.01 0.02 -0.02% -0.04% -0.09% -0.47% 2018-03-16
Italy 3M -0.49 0.00 0.00% -0.04% 0.00% -0.05% 2018-03-16
Italy 3Y 0.1400 0.01 -0.01% -0.01% 0.08% -0.27% 2018-03-16
Italy 5Y 0.84 0.01 -0.01% -0.02% 0.13% -0.45% 2018-03-16
Italy 6M -0.44 0.00 0.00% -0.01% -0.03% -0.15% 2018-03-16
Italy 7Y 1.39 0.01 -0.01% -0.03% 0.00% -0.57% 2018-03-16

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 7.11 0.00 0.00% 0.06% 0.06% -0.85% 2018-03-16
Russia 1M 7.08 0.01 -0.01% -0.06% 0.11% -2.91% 2018-03-16
Russia 52W 6.11 0.02 0.02% -0.02% -0.25% -3.14% 2018-03-16
Russia 20Y 7.38 0.02 -0.02% -0.01% -0.11% -0.94% 2018-03-16
روسیه 2Y 6.41 0.02 -0.02% 0.02% -0.07% -1.94% 2018-03-16
Russia 3M 6.91 0.00 0.00% -0.04% 0.06% -3.05% 2018-03-16
Russia 3Y 6.66 0.01 0.01% 0.06% 0.25% -1.64% 2018-03-16
Russia 5Y 6.72 0.01 0.01% 0.06% 0.07% -1.36% 2018-03-16
Russia 6M 6.78 0.00 0.00% -0.02% 0.01% -3.13% 2018-03-16
Russia 7Y 6.88 0.02 -0.02% 0.03% 0.01% -1.16% 2018-03-16

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.69 0.04 -0.04% -0.11% -0.19% -0.13% 2018-03-16
Australia 52W 1.87 0.01 -0.01% -0.01% 0.03% 0.25% 2018-03-16
Australia 20Y 3.08 0.04 -0.04% -0.11% -0.21% -0.35% 2018-03-16
استرالیا 2Y 1.97 0.03 -0.03% -0.06% -0.07% 0.16% 2018-03-16
Australia 30Y 3.28 0.03 -0.03% -0.11% -0.23% -0.49% 2018-03-16
Australia 3Y 2.08 0.02 -0.02% -0.08% -0.05% 0.07% 2018-03-16
Australia 5Y 2.33 0.03 -0.03% -0.09% -0.09% -0.02% 2018-03-16
Australia 7Y 2.53 0.03 -0.03% -0.09% -0.18% -0.06% 2018-03-16
نیوزیلند 2.84 0.05 -0.05% -0.11% -0.13% -0.42% 2018-03-16

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 2.14 0.01 -0.01% -0.14% -0.19% 0.41% 2018-03-16
Canada 1M 1.07 0.00 0.00% 0.01% -0.05% 0.63% 2018-03-16
Canada 52W 1.57 0.01 0.01% -0.01% -0.04% 0.92% 2018-03-16
Canada 20Y 2.27 0.01 -0.01% -0.16% -0.19% -0.09% 2018-03-16
کانادا 2Y 1.76 0.00 0.00% -0.07% -0.06% 0.97% 2018-03-16
Canada 30Y 2.29 0.01 -0.01% -0.16% -0.18% -0.11% 2018-03-16
Canada 3M 1.07 0.00 0.00% -0.03% -0.10% 0.57% 2018-03-16
Canada 3Y 1.88 0.00 0.00% -0.07% -0.07% 0.93% 2018-03-16
Canada 5Y 1.98 0.00 0.00% -0.10% -0.14% 0.80% 2018-03-16
Canada 6M 1.25 0.01 -0.01% -0.02% -0.08% 0.70% 2018-03-16
Canada 7Y 2.04 0.00 0.00% -0.11% -0.16% 0.65% 2018-03-16

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.85 0.03 -0.03% -0.02% -0.06% 0.53% 2018-03-16
China 52W 3.31 0.01 0.01% 0.02% -0.11% 0.39% 2018-03-16
China 20Y 4.17 0.01 -0.01% 0.00% -0.01% 0.36% 2018-03-16
چین 2Y 3.55 0.01 -0.01% 0.02% 0.06% 0.60% 2018-03-16
China 30Y 4.29 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% 0.44% 2018-03-16
China 3Y 3.55 0.00 0.00% 0.01% -0.07% 0.59% 2018-03-16
China 5Y 3.71 0.01 0.01% 0.00% -0.11% 0.67% 2018-03-16
China 7Y 3.83 0.01 0.01% -0.01% -0.06% 0.64% 2018-03-16

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
India 30Y 7.90 0.04 -0.04% -0.05% -0.04% 0.38% 2018-03-16
India 3M 6.19 0.02 0.02% -0.06% -0.14% 0.30% 2018-03-16
India 3Y 7.13 0.04 -0.04% -0.11% -0.05% 0.46% 2018-03-16
India 5Y 7.34 0.05 -0.05% -0.10% -0.12% 0.28% 2018-03-16
India 6M 6.37 0.02 0.02% -0.08% -0.11% 0.36% 2018-03-16
India 7Y 7.62 0.06 -0.06% -0.09% -0.14% 0.47% 2018-03-16
هند 7.56 0.08 -0.08% -0.12% -0.12% 0.66% 2018-03-16
India 52W 6.58 0.04 -0.04% -0.09% -0.12% 0.25% 2018-03-16
هند 2Y 6.81 0.02 -0.02% -0.09% -0.03% 0.32% 2018-03-16

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 9.45 0.05 -0.05% -0.15% -0.42% -0.83% 2018-03-16
Brazil 52W 6.58 0.04 -0.04% 0.03% 0.02% -3.40% 2018-03-16
برزیل 2Y 7.60 0.02 -0.02% 0.02% -0.03% -1.99% 2018-03-16
Brazil 3M 6.33 0.01 -0.01% -0.05% -0.32% -5.86% 2018-03-16
Brazil 3Y 8.51 0.03 -0.03% -0.07% -0.37% -1.19% 2018-03-16
Brazil 5Y 8.90 0.01 -0.01% -0.08% -0.40% -1.09% 2018-03-16
Brazil 6M 6.38 0.01 -0.01% -0.01% -0.08% -4.79% 2018-03-16

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.15 0.02 0.02% 0.07% 0.06% -0.31% 2018-03-16
South Africa 20Y 9.09 0.03 0.03% 0.09% 0.04% -0.03% 2018-03-16
آفریقای جنوبی 2Y 6.77 0.02 0.02% 0.09% 0.02% -0.63% 2018-03-16
South Africa 30Y 9.19 0.03 0.03% 0.12% 0.11% -0.05% 2018-03-16
South Africa 3M 6.35 0.50 -0.50% -0.20% -0.20% -0.60% 2018-03-16
South Africa 3Y 7.06 0.02 0.02% 0.08% 0.04% -0.45% 2018-03-16
South Africa 5Y 7.47 0.02 0.02% 0.07% 0.04% -0.17% 2018-03-16

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 6.73 0.06 0.06% -0.06% 0.28% -0.46% 2018-03-16
Indonesia 1M 4.38 0.00 0.00% 0.28% -0.03% -1.19% 2018-03-16
Indonesia 52W 5.31 0.03 -0.03% -0.18% 0.25% -1.47% 2018-03-16
Indonesia 20Y 7.34 0.03 0.03% -0.09% 0.13% -0.49% 2018-03-16
Indonesia 30Y 7.47 0.00 0.00% -0.01% 0.14% -0.91% 2018-03-16
Indonesia 3M 4.78 0.00 0.00% 0.28% 0.53% -0.59% 2018-03-16
Indonesia 3Y 5.97 0.02 0.02% -0.02% 0.35% -0.96% 2018-03-16
Indonesia 5Y 6.16 0.02 0.02% -0.14% 0.38% -0.86% 2018-03-16
Indonesia 6M 4.70 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -1.20% 2018-03-16

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2.71 0.01 0.01% -0.03% -0.09% 0.53% 2018-03-16
South Korea 52W 2.00 0.00 0.00% -0.03% 0.22% 0.46% 2018-03-16
South Korea 20Y 2.68 0.00 0.00% -0.08% -0.08% 0.44% 2018-03-16
کره جنوبی 2Y 2.23 0.02 0.02% 0.07% 0.06% 0.61% 2018-03-16
South Korea 30Y 2.65 0.00 0.00% -0.08% -0.06% 0.41% 2018-03-16
South Korea 3Y 2.28 0.01 0.01% -0.01% -0.02% 0.61% 2018-03-16
South Korea 5Y 2.50 0.01 0.01% -0.03% -0.06% 0.64% 2018-03-16

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 4.18 0.56 -0.56% -0.58% -0.60% -3.29% 2018-03-16
Greece 1M 1.37 0.06 0.06% 0.08% -0.07% -1.03% 2018-03-16
Greece 20Y 4.86 0.01 -0.01% -0.04% -0.06% -2.96% 2018-03-16
یونان 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -6.96% 2018-03-16
Greece 3M 1.31 0.03 -0.03% -0.02% -0.08% -1.10% 2018-03-16
Greece 6M 1.33 0.01 0.01% 0.01% -0.08% -1.24% 2018-03-16

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 1.76 0.04 -0.04% -0.10% -0.28% -2.19% 2018-03-16
Portugal 52W -0.37 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -0.33% 2018-03-16
Portugal 20Y 2.45 0.03 -0.03% -0.11% -0.34% -2.17% 2018-03-16
پرتغال 2Y -0.11 0.02 -0.02% -0.04% -0.07% -0.10% 2018-03-16
Portugal 30Y 2.75 0.04 -0.04% -0.13% -0.37% -2.07% 2018-03-16
Portugal 3M -0.42 0.02 -0.02% 0.00% -0.11% -0.21% 2018-03-16
Portugal 3Y 0.0790 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% -0.56% 2018-03-16
Portugal 5Y 0.74 0.03 -0.03% -0.09% -0.20% -0.91% 2018-03-16
Portugal 6M -1.42 0.99 -0.99% -1.07% -1.07% -1.41% 2018-03-15
Portugal 7Y 1.31 0.04 -0.04% -0.10% -0.25% -1.86% 2018-03-16

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.43 0.04 -0.04% -0.09% -0.19% 0.27% 2018-03-16
1M 0.29 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.18% 2018-03-16
3M 0.38 0.00 0.00% 0.01% 0.05% 0.16% 2018-03-16
6M 0.50 0.01 0.01% 0.02% 0.05% 0.23% 2018-03-16
52W 0.71 0.00 0.00% -0.01% 0.26% 0.64% 2018-03-16
3Y 0.86 0.00 0.00% -0.01% 0.06% 0.64% 2018-03-16
5Y 1.13 0.00 0.00% -0.04% 0.07% 0.54% 2018-03-16
7Y 1.24 0.01 -0.01% -0.05% -0.06% 0.38% 2018-03-16
20Y 1.80 0.02 -0.02% -0.11% -0.18% 0.05% 2018-03-16
30Y 1.79 0.02 -0.02% -0.12% -0.20% -0.02% 2018-03-16
آلمان 0.57 0.01 -0.01% -0.08% -0.12% 0.13% 2018-03-16
Germany 1M -0.91 0.01 -0.01% -0.13% -0.23% 0.15% 2018-03-16
Germany 3M -0.80 0.01 -0.01% -0.07% -0.10% 0.16% 2018-03-16
Germany 6M -0.68 0.00 0.00% 0.02% -0.05% 0.27% 2018-03-16
Germany 52W -0.66 0.01 0.01% 0.00% -0.04% 0.17% 2018-03-16
آلمان 2Y -0.58 0.01 -0.01% -0.03% -0.07% 0.20% 2018-03-16
Germany 3Y -0.41 0.02 -0.02% -0.04% -0.02% 0.24% 2018-03-16
Germany 5Y -0.04 0.01 -0.01% -0.07% -0.14% 0.29% 2018-03-16
Germany 7Y 0.2150 0.01 -0.01% -0.08% -0.16% 0.27% 2018-03-16
Germany 30Y 1.22 0.01 -0.01% -0.08% -0.18% 0.03% 2018-03-16
دانمارک 0.63 0.00 0.00% -0.09% -0.19% -0.10% 2018-03-16
اسلواکی 0.81 0.00 0.00% -0.03% -0.10% -0.40% 2018-03-16
اسلوونی 1.20 0.05 -0.05% -0.05% -0.08% 0.19% 2018-03-16
ایتالیا 1.98 0.00 0.00% -0.03% -0.06% -0.56% 2018-03-16
Italy 1M -0.79 0.00 0.00% -0.36% -0.35% -0.32% 2018-03-16
Italy 52W -0.42 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% -0.22% 2018-03-16
Italy 20Y 2.79 0.01 -0.01% -0.03% 0.05% -0.26% 2018-03-16
ایتالیا 2Y -0.14 0.00 0.00% -0.01% 0.09% -0.20% 2018-03-16
Italy 30Y 3.01 0.02 -0.02% -0.04% -0.09% -0.47% 2018-03-16
Italy 3M -0.49 0.00 0.00% -0.04% 0.00% -0.05% 2018-03-16
Italy 3Y 0.1400 0.01 -0.01% -0.01% 0.08% -0.27% 2018-03-16
Italy 5Y 0.84 0.01 -0.01% -0.02% 0.13% -0.45% 2018-03-16
Italy 7Y 1.39 0.01 -0.01% -0.03% 0.00% -0.57% 2018-03-16
پرتغال 1.76 0.04 -0.04% -0.10% -0.28% -2.19% 2018-03-16
Portugal 52W -0.37 0.01 0.01% 0.02% 0.03% -0.33% 2018-03-16
Portugal 20Y 2.45 0.03 -0.03% -0.11% -0.34% -2.17% 2018-03-16
پرتغال 2Y -0.11 0.02 -0.02% -0.04% -0.07% -0.10% 2018-03-16
Portugal 30Y 2.75 0.04 -0.04% -0.13% -0.37% -2.07% 2018-03-16
Portugal 3M -0.42 0.02 -0.02% 0.00% -0.11% -0.21% 2018-03-16
Portugal 3Y 0.0790 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% -0.56% 2018-03-16
Portugal 5Y 0.74 0.03 -0.03% -0.09% -0.20% -0.91% 2018-03-16
Portugal 6M -1.42 0.99 -0.99% -1.07% -1.07% -1.41% 2018-03-15
Portugal 7Y 1.31 0.04 -0.04% -0.10% -0.25% -1.86% 2018-03-16
سوئیس 0.01 0.01 -0.01% -0.09% -0.09% 0.03% 2018-03-16
رومانی 4.54 0.07 -0.07% -0.14% -0.11% 0.49% 2018-03-16
ترکیه 12.41 0.03 -0.03% 0.38% 0.84% 1.72% 2018-03-16
سوئد 0.74 0.03 -0.03% -0.08% -0.19% -0.02% 2018-03-16
اسپانیا 1.38 0.01 0.01% -0.06% -0.13% -0.47% 2018-03-16
ایرلند 1.00 0.01 -0.01% -0.08% -0.16% -0.15% 2018-03-16
لیتوانی 1.20 0.00 0.00% 0.00% -0.05% 0.45% 2018-03-16
ایسلند 5.21 0.03 -0.03% -0.09% 0.08% 0.29% 2018-03-16
روسیه 7.11 0.00 0.00% 0.06% 0.06% -0.85% 2018-03-16
Russia 1M 7.08 0.01 -0.01% -0.06% 0.11% -2.91% 2018-03-16
Russia 52W 6.11 0.02 0.02% -0.02% -0.25% -3.14% 2018-03-16
Russia 20Y 7.38 0.02 -0.02% -0.01% -0.11% -0.94% 2018-03-16
روسیه 2Y 6.41 0.02 -0.02% 0.02% -0.07% -1.94% 2018-03-16
Russia 3M 6.91 0.00 0.00% -0.04% 0.06% -3.05% 2018-03-16
Russia 3Y 6.66 0.01 0.01% 0.06% 0.25% -1.64% 2018-03-16
Russia 5Y 6.72 0.01 0.01% 0.06% 0.07% -1.36% 2018-03-16
Russia 6M 6.78 0.00 0.00% -0.02% 0.01% -3.13% 2018-03-16
Russia 7Y 6.88 0.02 -0.02% 0.03% 0.01% -1.16% 2018-03-16
کرواسی 2.26 0.00 0.00% -0.10% 0.17% -0.62% 2018-03-16
اتریش 0.78 0.00 0.00% -0.07% -0.19% 0.13% 2018-03-16
بلژیک 0.86 0.01 -0.01% -0.08% -0.16% -0.10% 2018-03-16
نروژ 1.90 0.01 0.01% -0.03% -0.02% 0.09% 2018-03-16
هلند 0.73 0.12 0.12% 0.04% -0.05% 0.04% 2018-03-16
لهستان 3.18 0.01 -0.01% -0.05% -0.23% -0.45% 2018-03-16
بلغارستان 1.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.51% 2018-03-16
جمهوری چک 1.84 0.04 0.04% 0.03% 0.06% 0.81% 2018-03-16
Euro Area EFSF -0.44 0.00 0.00% -0.04% -0.03% -0.05% 2018-03-16
فنلاند 0.69 0.01 -0.01% -0.06% -0.16% 0.13% 2018-03-16
فرانسه 0.83 0.01 0.01% -0.07% -0.16% -0.29% 2018-03-16
France 1M -0.80 0.01 0.01% -0.05% -0.20% 0.12% 2018-03-16
France 52W -0.57 0.00 0.00% 0.03% -0.01% -0.03% 2018-03-16
France 20Y 1.34 0.00 0.00% -0.07% -0.16% -0.46% 2018-03-16
فرانسه 2Y -0.46 0.02 -0.02% -0.04% -0.09% -0.03% 2018-03-16
France 30Y 1.66 0.00 0.00% -0.07% -0.16% -0.43% 2018-03-16
France 3M -0.64 0.00 0.00% -0.01% -0.06% 0.00% 2018-03-16
France 3Y -0.29 0.00 0.00% -0.05% -0.09% -0.08% 2018-03-16
France 5Y 0.05 0.01 0.01% -0.06% -0.10% -0.04% 2018-03-16
France 6M -0.63 0.00 0.00% 0.00% -0.06% 0.04% 2018-03-16
France 7Y 0.40 0.00 0.00% -0.07% -0.15% -0.11% 2018-03-16
یونان 4.18 0.56 -0.56% -0.58% -0.60% -3.29% 2018-03-16
Greece 1M 1.37 0.06 0.06% 0.08% -0.07% -1.03% 2018-03-16
Greece 20Y 4.86 0.01 -0.01% -0.04% -0.06% -2.96% 2018-03-16
یونان 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -6.96% 2018-03-16
Greece 3M 1.31 0.03 -0.03% -0.02% -0.08% -1.10% 2018-03-16
Greece 6M 1.33 0.01 0.01% 0.01% -0.08% -1.24% 2018-03-16
مجارستان 2.73 0.00 0.00% -0.02% 0.06% -0.98% 2018-03-16
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-03-16
Netherlands 3 Month Bill Yield -0.70 0.02 0.02% 0.02% -0.05% 0.07% 2018-03-16
Netherlands 6 Month Bill Yield -0.66 0.01 0.01% 0.00% -0.02% -0.08% 2018-03-16
Spain 52 Week Bill Yield -0.42 0.00 0.00% -0.01% -0.01% 0.02% 2018-03-16
Spain 3 Month Letras Yield -0.51 0.01 0.01% -0.04% 0.04% -0.15% 2018-03-16
Spain 3 Year Bonos Yield -0.06 0.01 -0.01% -0.03% -0.07% -0.09% 2018-03-16
Spain 5 Year Bonos Yield 0.35 0.01 -0.01% -0.03% -0.09% -0.22% 2018-03-16

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.8480 0.02 0.02% -0.05% -0.03% 0.38% 2018-03-16
1M 1.70 0.00 0.00% 0.13% 0.32% 1.00% 2018-03-16
3M 1.78 0.01 0.01% 0.10% 0.17% 1.05% 2018-03-16
6M 1.94 0.00 0.00% 0.06% 0.12% 1.07% 2018-03-16
52W 2.08 0.01 0.01% 0.05% 0.08% 1.07% 2018-03-16
2Y 2.29 0.00 0.00% 0.02% 0.08% 0.99% 2018-03-16
3Y 2.45 0.02 0.02% 0.01% 0.03% 0.87% 2018-03-16
5Y 2.65 0.03 0.03% 0.00% 0.02% 0.65% 2018-03-16
7Y 2.78 0.03 0.03% -0.03% -0.04% 0.50% 2018-03-16
20Y 3.10 0.02 0.02% -0.09% -0.09% -0.03% 2018-03-16
30Y 3.08 0.02 0.02% -0.08% -0.07% -0.01% 2018-03-16
Peru 9y 4.67 0.08 0.08% 0.17% 0.13% -1.30% 2018-03-16
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-03-16
کلمبیا 6.51 0.02 -0.02% -0.20% -0.04% -0.32% 2018-03-16
برزیل 9.45 0.05 -0.05% -0.15% -0.42% -0.83% 2018-03-16
Brazil 52W 6.58 0.04 -0.04% 0.03% 0.02% -3.40% 2018-03-16
برزیل 2Y 7.60 0.02 -0.02% 0.02% -0.03% -1.99% 2018-03-16
Brazil 3M 6.33 0.01 -0.01% -0.05% -0.32% -5.86% 2018-03-16
Brazil 3Y 8.51 0.03 -0.03% -0.07% -0.37% -1.19% 2018-03-16
Brazil 5Y 8.90 0.01 -0.01% -0.08% -0.40% -1.09% 2018-03-16
Brazil 6M 6.38 0.01 -0.01% -0.01% -0.08% -4.79% 2018-03-16
شیلی 4.49 0.00 0.00% -0.04% -0.06% 0.27% 2018-03-16
کانادا 2.14 0.01 -0.01% -0.14% -0.19% 0.41% 2018-03-16
Canada 1M 1.07 0.00 0.00% 0.01% -0.05% 0.63% 2018-03-16
Canada 52W 1.57 0.01 0.01% -0.01% -0.04% 0.92% 2018-03-16
Canada 20Y 2.27 0.01 -0.01% -0.16% -0.19% -0.09% 2018-03-16
کانادا 2Y 1.76 0.00 0.00% -0.07% -0.06% 0.97% 2018-03-16
Canada 30Y 2.29 0.01 -0.01% -0.16% -0.18% -0.11% 2018-03-16
Canada 3M 1.07 0.00 0.00% -0.03% -0.10% 0.57% 2018-03-16
Canada 3Y 1.88 0.00 0.00% -0.07% -0.07% 0.93% 2018-03-16
Canada 5Y 1.98 0.00 0.00% -0.10% -0.14% 0.80% 2018-03-16
Canada 6M 1.25 0.01 -0.01% -0.02% -0.08% 0.70% 2018-03-16
Canada 7Y 2.04 0.00 0.00% -0.11% -0.16% 0.65% 2018-03-16
مکزیک 7.55 0.04 -0.04% 0.00% -0.15% 0.33% 2018-03-16

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.0380 0.01 -0.01% 0.00% -0.02% -0.04% 2018-03-16
Japan 1M -0.15 0.00 0.00% 0.01% -0.07% 0.07% 2018-03-16
Japan 3M -0.14 0.02 -0.02% 0.03% 0.02% 0.17% 2018-03-16
Japan 6M -0.13 0.00 0.00% 0.02% 0.01% 0.16% 2018-03-16
Japan 52W -0.14 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 0.15% 2018-03-16
ژاپن 2Y -0.14 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.11% 2018-03-16
Japan 3Y -0.13 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.06% 2018-03-16
Japan 5Y -0.11 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% 0.03% 2018-03-16
Japan 7Y -0.0690 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.03% 2018-03-16
Japan 20Y 0.54 0.01 0.01% 0.00% -0.02% -0.11% 2018-03-16
Japan 30Y 0.76 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.08% 2018-03-16
تایوان 1.01 0.01 0.01% 0.02% -0.06% -0.11% 2018-03-16
India 30Y 7.90 0.04 -0.04% -0.05% -0.04% 0.38% 2018-03-16
India 3M 6.19 0.02 0.02% -0.06% -0.14% 0.30% 2018-03-16
India 3Y 7.13 0.04 -0.04% -0.11% -0.05% 0.46% 2018-03-16
India 5Y 7.34 0.05 -0.05% -0.10% -0.12% 0.28% 2018-03-16
India 6M 6.37 0.02 0.02% -0.08% -0.11% 0.36% 2018-03-16
India 7Y 7.62 0.06 -0.06% -0.09% -0.14% 0.47% 2018-03-16
1.77 0.00 0.00% -0.01% -0.11% -0.39% 2018-03-16
سنگاپور 2.37 0.00 0.00% -0.07% 0.06% 0.10% 2018-03-16
قطر 4.04 0.00 0.00% % % % 2018-03-09
مالزی 3.94 0.00 0.00% -0.05% -0.09% -0.14% 2018-03-16
اندونزی 6.73 0.06 0.06% -0.06% 0.28% -0.46% 2018-03-16
Indonesia 1M 4.38 0.00 0.00% 0.28% -0.03% -1.19% 2018-03-16
Indonesia 52W 5.31 0.03 -0.03% -0.18% 0.25% -1.47% 2018-03-16
Indonesia 20Y 7.34 0.03 0.03% -0.09% 0.13% -0.49% 2018-03-16
Indonesia 30Y 7.47 0.00 0.00% -0.01% 0.14% -0.91% 2018-03-16
Indonesia 3M 4.78 0.00 0.00% 0.28% 0.53% -0.59% 2018-03-16
Indonesia 3Y 5.97 0.02 0.02% -0.02% 0.35% -0.96% 2018-03-16
Indonesia 5Y 6.16 0.02 0.02% -0.14% 0.38% -0.86% 2018-03-16
Indonesia 6M 4.70 0.00 0.00% 0.00% -0.05% -1.20% 2018-03-16
هند 7.56 0.08 -0.08% -0.12% -0.12% 0.66% 2018-03-16
India 52W 6.58 0.04 -0.04% -0.09% -0.12% 0.25% 2018-03-16
هند 2Y 6.81 0.02 -0.02% -0.09% -0.03% 0.32% 2018-03-16
پاکستان 8.80 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 1.21% 2018-03-16
هنگ کنگ 1.92 0.02 -0.02% -0.17% -0.12% 0.11% 2018-03-16
ویتنام 4.16 0.01 0.01% 0.01% -0.20% -1.66% 2018-03-16
کره جنوبی 2.71 0.01 0.01% -0.03% -0.09% 0.53% 2018-03-16
South Korea 52W 2.00 0.00 0.00% -0.03% 0.22% 0.46% 2018-03-16
South Korea 20Y 2.68 0.00 0.00% -0.08% -0.08% 0.44% 2018-03-16
کره جنوبی 2Y 2.23 0.02 0.02% 0.07% 0.06% 0.61% 2018-03-16
South Korea 30Y 2.65 0.00 0.00% -0.08% -0.06% 0.41% 2018-03-16
South Korea 3Y 2.28 0.01 0.01% -0.01% -0.02% 0.61% 2018-03-16
South Korea 5Y 2.50 0.01 0.01% -0.03% -0.06% 0.64% 2018-03-16
تایلند 2.44 0.01 0.01% 0.02% -0.01% -0.32% 2018-03-16
چین 3.85 0.03 -0.03% -0.02% -0.06% 0.53% 2018-03-16
China 52W 3.31 0.01 0.01% 0.02% -0.11% 0.39% 2018-03-16
China 20Y 4.17 0.01 -0.01% 0.00% -0.01% 0.36% 2018-03-16
چین 2Y 3.55 0.01 -0.01% 0.02% 0.06% 0.60% 2018-03-16
China 30Y 4.29 0.01 -0.01% -0.01% -0.05% 0.44% 2018-03-16
China 3Y 3.55 0.00 0.00% 0.01% -0.07% 0.59% 2018-03-16
China 5Y 3.71 0.01 0.01% 0.00% -0.11% 0.67% 2018-03-16
China 7Y 3.83 0.01 0.01% -0.01% -0.06% 0.64% 2018-03-16
Philippine 6.13 0.10 -0.10% 0.23% -0.56% 1.11% 2018-03-16

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.69 0.04 -0.04% -0.11% -0.19% -0.13% 2018-03-16
Australia 52W 1.87 0.01 -0.01% -0.01% 0.03% 0.25% 2018-03-16
Australia 20Y 3.08 0.04 -0.04% -0.11% -0.21% -0.35% 2018-03-16
استرالیا 2Y 1.97 0.03 -0.03% -0.06% -0.07% 0.16% 2018-03-16
Australia 30Y 3.28 0.03 -0.03% -0.11% -0.23% -0.49% 2018-03-16
Australia 3Y 2.08 0.02 -0.02% -0.08% -0.05% 0.07% 2018-03-16
Australia 5Y 2.33 0.03 -0.03% -0.09% -0.09% -0.02% 2018-03-16
Australia 7Y 2.53 0.03 -0.03% -0.09% -0.18% -0.06% 2018-03-16
نیوزیلند 2.84 0.05 -0.05% -0.11% -0.13% -0.42% 2018-03-16

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نیجریه 13.55 0.02 0.02% -0.18% -0.16% -2.73% 2018-03-16
آفریقای جنوبی 8.15 0.02 0.02% 0.07% 0.06% -0.31% 2018-03-16
South Africa 20Y 9.09 0.03 0.03% 0.09% 0.04% -0.03% 2018-03-16
آفریقای جنوبی 2Y 6.77 0.02 0.02% 0.09% 0.02% -0.63% 2018-03-16
South Africa 30Y 9.19 0.03 0.03% 0.12% 0.11% -0.05% 2018-03-16
South Africa 3M 6.35 0.50 -0.50% -0.20% -0.20% -0.60% 2018-03-16
South Africa 3Y 7.06 0.02 0.02% 0.08% 0.04% -0.45% 2018-03-16
South Africa 5Y 7.47 0.02 0.02% 0.07% 0.04% -0.17% 2018-03-16
کنیا 13.15 0.05 0.05% 0.00% 0.00% -0.85% 2018-03-16