بازار اوراق قرضه

شاخص های اقتصادی
قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.28 0.00 0.00% 0.06% -0.05% 0.41% 2017-05-24
10Y 1.08 0.01 -0.01% -0.06% 0.08% -0.37% 2017-05-23
ژاپن 0.05 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.15% 2017-05-24
آلمان 0.41 0.01 0.01% -0.01% 0.08% 0.23% 2017-05-23
فرانسه 0.85 0.01 0.01% -0.04% 0.08% 0.34% 2017-05-23
ایتالیا 2.12 0.01 0.01% -0.10% -0.06% 0.69% 2017-05-23
استرالیا 2.49 0.03 0.03% -0.05% -0.14% 0.17% 2017-05-24
کانادا 1.51 0.00 0.00% -0.06% 0.02% 0.15% 2017-05-23
هند 6.68 0.12 0.12% 0.09% 0.08% -0.44% 2017-05-24
برزیل 11.34 0.06 -0.06% 1.40% 1.19% -1.50% 2017-05-23
یونان 5.79 0.13 0.13% -2.04% -1.22% -5.53% 2017-05-23
پرتغال 3.17 0.81 0.81% 0.68% 0.33% 0.58% 2017-05-23
اسپانیا 1.62 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% 0.04% 2017-05-23
مکزیک 7.34 0.01 0.01% 0.14% 0.11% 1.14% 2017-05-23
هلند 0.62 0.01 0.01% -0.01% 0.06% 0.23% 2017-05-23
سوئیس -0.11 0.06 -0.06% -0.05% 0.13% 0.16% 2017-05-23
نیوزیلند 2.84 0.00 0.00% -0.32% -0.27% -0.23% 2017-05-24

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.28 0.00 0.00% 0.06% -0.05% 0.41% 2017-05-24
1M 0.68 0.01 0.01% -0.03% -0.05% 0.43% 2017-05-23
3M 0.92 0.01 -0.01% 0.02% 0.11% 0.57% 2017-05-23
6M 1.08 0.00 0.00% 0.07% 0.10% 0.62% 2017-05-24
52W 1.18 0.04 0.04% 0.10% 0.14% 0.50% 2017-05-24
2Y 1.32 0.01 0.01% 0.07% 0.05% 0.40% 2017-05-24
3Y 1.49 0.04 0.04% 0.01% 0.05% 0.41% 2017-05-23
5Y 1.83 0.00 0.00% 0.08% -0.02% 0.42% 2017-05-24
7Y 2.09 0.04 0.04% -0.04% 0.01% 0.42% 2017-05-23
20Y Bond 0.85 0.63 -0.63% -0.63% 1.26% 1.19% 2017-05-22
30Y 2.95 0.03 0.03% -0.05% 0.02% 0.30% 2017-05-23

انگلستان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.08 0.01 -0.01% -0.06% 0.08% -0.37% 2017-05-23
1M 0.14 0.01 0.01% 0.00% 0.01% -0.30% 2017-05-23
3M 0.18 0.01 0.01% 0.01% 0.01% -0.30% 2017-05-23
6M 0.20 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% -0.33% 2017-05-23
52W 0.11 0.00 0.00% -0.02% 0.06% -0.35% 2017-05-23
2Y 0.11 0.00 0.00% 0.02% -0.04% -0.23% 2017-05-23
3Y 0.18 0.00 0.00% -0.03% 0.00% -0.49% 2017-05-23
5Y 0.51 0.00 0.00% -0.03% 0.01% -0.43% 2017-05-23
7Y 0.75 0.00 0.00% -0.03% 0.02% -0.51% 2017-05-23
20Y 1.62 0.01 -0.01% -0.07% 0.02% -0.57% 2017-05-23
30Y 1.71 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% 2017-05-22

ژاپن قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.05 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.15% 2017-05-24
Japan 1M -0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 2017-05-23
Japan 3M -0.13 0.00 0.00% -0.01% 0.02% 0.12% 2017-05-23
Japan 6M -0.11 0.01 0.01% 0.03% 0.03% 0.24% 2017-05-23
Japan 52W -0.16 0.00 0.00% 0.01% 0.04% 0.09% 2017-05-23
ژاپن 2Y -0.16 0.00 0.00% 0.00% 0.05% 0.07% 2017-05-23
Japan 3Y -0.14 0.01 0.01% 0.01% 0.05% 0.09% 2017-05-23
Japan 5Y -0.12 0.01 -0.01% -0.01% 0.04% 0.10% 2017-05-23
Japan 7Y -0.06 0.00 0.00% 0.01% 0.04% 0.15% 2017-05-23
Japan 20Y 0.57 0.00 0.00% -0.03% 0.00% 0.30% 2017-05-23
Japan 30Y 0.80 0.00 0.00% -0.04% 0.03% 0.46% 2017-05-23

آلمان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آلمان 0.41 0.01 0.01% -0.01% 0.08% 0.23% 2017-05-23
Germany 1M -0.88 0.03 -0.03% -0.03% -0.17% -0.32% 2017-05-23
Germany 3M -0.92 0.01 -0.01% -0.01% -0.06% -0.40% 2017-05-23
Germany 6M -0.72 0.01 -0.01% 0.01% 0.05% -0.15% 2017-05-23
Germany 52W -0.70 0.01 0.01% 0.00% 0.04% -0.17% 2017-05-23
آلمان 2Y -0.65 0.03 0.03% 0.02% 0.05% -0.14% 2017-05-23
Germany 3Y -0.61 0.01 0.01% -0.01% 0.01% -0.12% 2017-05-23
Germany 5Y -0.33 0.01 0.01% -0.03% 0.02% 0.02% 2017-05-23
Germany 7Y -0.03 0.01 0.01% -0.03% 0.04% 0.15% 2017-05-23
Germany 30Y 1.24 0.01 0.01% -0.01% 0.16% 0.33% 2017-05-23

فرانسه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
فرانسه 0.85 0.01 0.01% -0.04% 0.08% 0.34% 2017-05-23
France 1M -0.56 0.01 -0.01% 0.02% 0.01% -0.06% 2017-05-23
France 3M -0.59 0.00 0.00% -0.01% -0.01% -0.09% 2017-05-23
France 6M -0.59 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -0.10% 2017-05-23
France 52W -0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.05% 2017-05-23
فرانسه 2Y -0.51 0.01 -0.01% 0.00% -0.01% -0.07% 2017-05-23
France 3Y -0.43 0.01 -0.01% -0.02% -0.01% -0.05% 2017-05-23
France 5Y -0.10 0.01 -0.01% -0.05% -0.03% 0.07% 2017-05-23
France 7Y 0.24 0.00 0.00% -0.06% -0.04% 0.20% 2017-05-23
France 20Y 1.54 0.01 0.01% -0.05% 0.08% 0.28% 2017-05-23
France 30Y 1.83 0.00 0.00% -0.05% 0.07% 0.36% 2017-05-23

ایتالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ایتالیا 2.12 0.01 0.01% -0.10% -0.06% 0.69% 2017-05-23
Italy 1M -0.43 0.01 0.01% -0.01% -0.07% -0.08% 2017-05-23
Italy 3M -0.40 0.01 -0.01% -0.01% -0.06% -0.10% 2017-05-23
Italy 6M -0.34 0.01 0.01% 0.00% -0.03% -0.05% 2017-05-23
Italy 52W -0.35 0.02 -0.02% -0.03% -0.08% -0.21% 2017-05-23
ایتالیا 2Y -0.13 0.00 0.00% -0.03% -0.15% -0.08% 2017-05-23
Italy 3Y 0.11 0.01 -0.01% -0.05% -0.15% 0.10% 2017-05-23
Italy 5Y 0.84 0.01 -0.01% -0.07% -0.18% 0.36% 2017-05-23
Italy 7Y 1.51 0.02 -0.02% -0.09% -0.12% 0.63% 2017-05-23
Italy 20Y 2.74 0.05 -0.05% -0.13% -0.06% 0.53% 2017-05-23
Italy 30Y 3.20 0.04 -0.04% -0.10% 0.00% 0.58% 2017-05-23

روسیه قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
روسیه 7.48 0.00 0.00% -0.07% -0.19% -1.39% 2017-05-23
Russia 1M 9.23 0.03 -0.03% -0.12% -0.41% -2.16% 2017-05-23
Russia 3M 9.10 0.08 -0.08% -0.13% -0.47% -2.32% 2017-05-23
Russia 6M 8.95 0.10 -0.10% -0.14% -0.51% -2.56% 2017-05-23
Russia 52W 8.44 0.06 0.06% 0.02% 0.08% -1.11% 2017-05-23
روسیه 2Y 8.14 0.00 0.00% 0.10% 0.16% -1.25% 2017-05-23
Russia 3Y 8.16 0.01 -0.01% -0.02% 0.16% -1.24% 2017-05-23
Russia 5Y 7.81 0.04 0.04% 0.02% 0.06% -1.31% 2017-05-23
Russia 7Y 7.76 0.01 0.01% -0.01% -0.01% -1.27% 2017-05-23
Russia 20Y 8.01 0.10 -0.10% -0.06% -0.16% -1.09% 2017-05-23

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.49 0.03 0.03% -0.05% -0.14% 0.17% 2017-05-24
Australia 1M 1.02 0.01 0.01% -0.01% 0.68% 0.68% 2017-05-19
Australia 6M 1.47 0.03 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 2017-05-19
Australia 52W 1.62 0.00 0.00% -0.02% -0.02% -0.08% 2017-05-23
استرالیا 2Y 1.61 0.02 -0.02% -0.05% -0.08% -0.03% 2017-05-23
Australia 3Y 1.71 0.03 -0.03% -0.08% -0.12% 0.10% 2017-05-23
Australia 5Y 2.00 0.04 -0.04% -0.11% -0.15% 0.18% 2017-05-23
Australia 7Y 2.23 0.04 -0.04% -0.13% -0.16% 0.18% 2017-05-23
Australia 20Y 3.12 0.04 -0.04% -0.12% -0.15% 0.15% 2017-05-23
Australia 30Y 3.44 0.04 -0.04% -0.12% -0.14% 0.20% 2017-05-23
نیوزیلند 2.84 0.00 0.00% -0.32% -0.27% -0.23% 2017-05-24

کانادا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کانادا 1.51 0.00 0.00% -0.06% 0.02% 0.15% 2017-05-23
Canada 1M 0.47 0.04 0.04% 0.01% -0.05% 0.01% 2017-05-23
Canada 3M 0.52 0.01 0.01% -0.01% -0.03% 0.02% 2017-05-23
Canada 6M 0.54 0.01 0.01% -0.02% -0.05% -0.02% 2017-05-23
Canada 52W 0.61 0.00 0.00% -0.01% -0.05% 0.04% 2017-05-23
کانادا 2Y 0.70 0.03 0.03% 0.00% -0.04% 0.08% 2017-05-23
Canada 3Y 0.77 0.03 0.03% 0.00% -0.04% 0.10% 2017-05-23
Canada 5Y 0.99 0.05 0.05% -0.02% -0.05% 0.22% 2017-05-23
Canada 7Y 1.22 0.05 0.05% -0.05% 0.02% 0.18% 2017-05-23
Canada 20Y 2.08 0.05 0.05% -0.08% -0.03% 0.09% 2017-05-23
Canada 30Y 2.14 0.04 0.04% -0.08% -0.01% 0.14% 2017-05-23

چین قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
چین 3.73 0.09 0.09% 0.08% 0.29% 0.74% 2017-05-23
China 3M 0.91 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2017-05-19
China 6M 1.05 0.02 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 2017-05-22
China 52W 3.50 0.01 -0.01% 0.11% 0.37% 1.17% 2017-05-23
چین 2Y 3.71 0.01 0.01% 0.10% 0.53% 1.16% 2017-05-23
China 3Y 3.74 0.01 0.01% 0.10% 0.55% 1.17% 2017-05-23
China 5Y 3.73 0.01 0.01% 0.07% 0.39% 0.97% 2017-05-23
China 7Y 3.81 0.01 0.01% 0.12% 0.30% 0.81% 2017-05-23
China 20Y 4.03 0.02 0.02% 0.04% 0.14% 0.55% 2017-05-23
China 30Y 4.05 0.01 0.01% 0.04% 0.16% 0.47% 2017-05-23

هند قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
هند 6.68 0.12 0.12% 0.09% 0.08% -0.44% 2017-05-24
India 1M 1.04 0.00 0.00% 0.03% 0.10% 0.40% 2017-05-11
India 3M 6.29 0.04 0.04% 0.00% 0.17% -0.55% 2017-05-23
India 6M 6.40 0.00 0.00% 0.04% 0.12% -0.57% 2017-05-23
India 52W 6.48 0.04 -0.04% 0.05% 0.05% -0.55% 2017-05-23
هند 2Y 6.56 0.00 0.00% -0.05% -0.06% -0.56% 2017-05-23
India 3Y 6.68 0.02 0.02% -0.03% -0.07% -0.57% 2017-05-23
India 5Y 6.99 0.02 0.02% -0.01% -0.01% -0.44% 2017-05-23
India 7Y 6.97 0.02 0.02% -0.02% -0.05% -0.64% 2017-05-23
India 20Y 1.47 0.03 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 2017-05-19
India 30Y 7.36 0.01 -0.01% -0.06% -0.18% -0.50% 2017-05-23

برزیل قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
برزیل 11.34 0.06 -0.06% 1.40% 1.19% -1.50% 2017-05-23
Brazil 1M 0.88 0.02 -0.02% -0.01% 1.05% 0.97% 2017-05-11
Brazil 3M 10.51 0.12 -0.12% 0.10% -0.17% -3.63% 2017-05-23
Brazil 6M 9.94 0.16 -0.16% 0.44% 0.02% -4.08% 2017-05-23
Brazil 52W 9.63 0.11 -0.11% 0.83% 0.30% -3.75% 2017-05-23
برزیل 2Y 10.15 0.22 -0.22% 1.22% 0.71% -2.75% 2017-05-23
Brazil 3Y 10.24 0.44 -0.44% 1.23% 0.71% -2.48% 2017-05-23
Brazil 5Y 10.92 0.43 -0.43% 1.44% 1.07% -1.67% 2017-05-23
Brazil 7Y 2.25 0.01 0.01% 0.01% 0.35% 0.35% 2017-05-19
Brazil 20Y 0.92 0.02 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 2017-05-18
Brazil 30Y 2.13 0.01 0.01% -0.14% 1.36% 1.36% 2017-05-22

آفریقای جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.56 0.07 -0.07% -0.09% -0.14% -0.72% 2017-05-23
South Africa 1M 0.81 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2017-05-19
South Africa 3M 6.60 0.04 0.04% -0.10% 0.45% -0.55% 2017-05-23
South Africa 6M -0.30 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.06% 2017-05-09
South Africa 52W 2.13 0.02 -0.02% -0.02% -0.90% -8.46% 2017-05-19
آفریقای جنوبی 2Y 7.37 0.04 -0.04% -0.04% -0.09% -0.69% 2017-05-23
South Africa 3Y 7.40 0.03 -0.03% -0.08% -0.13% -1.07% 2017-05-23
South Africa 5Y 7.53 0.04 -0.04% -0.09% -0.17% -1.27% 2017-05-23
South Africa 7Y 9.27 0.03 -0.03% -0.17% -0.45% -0.72% 2017-05-11
South Africa 20Y 9.34 0.07 -0.07% -0.07% -0.05% -0.60% 2017-05-23
South Africa 30Y 9.59 0.06 -0.06% -0.09% -0.02% -0.54% 2017-05-23

اندونزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
اندونزی 6.96 0.01 0.01% -0.08% -0.14% -0.95% 2017-05-23
Indonesia 1M 5.40 0.10 0.10% 0.33% -0.30% -0.48% 2017-05-23
Indonesia 3M 5.53 0.08 -0.08% 0.48% 5.25% -0.45% 2017-05-23
Indonesia 6M 5.68 0.07 -0.07% -0.07% 0.18% -0.37% 2017-05-23
Indonesia 52W 6.32 0.00 0.00% 0.01% 0.13% -0.38% 2017-05-23
Indonesia 3Y 6.75 0.01 -0.01% -0.03% 7.49% -0.74% 2017-05-23
Indonesia 5Y 6.70 0.03 -0.03% -0.06% -0.04% -0.89% 2017-05-23
Indonesia 20Y 7.62 0.03 -0.03% -0.16% -0.13% -0.46% 2017-05-23
Indonesia 30Y 7.98 0.01 -0.01% -0.06% 4.09% -0.28% 2017-05-23

کره جنوبی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
کره جنوبی 2.26 0.04 -0.04% -0.03% 0.11% 0.45% 2017-05-23
South Korea 1M 1.80 0.01 0.01% 0.01% 0.77% 0.82% 2017-05-22
South Korea 3M 0.88 0.02 -0.02% -7.31% -7.53% -7.27% 2017-05-11
South Korea 6M 1.05 0.02 0.02% 0.02% -9.63% -7.72% 2017-05-22
South Korea 52W 1.51 0.01 0.01% 0.02% -0.02% 0.02% 2017-05-23
کره جنوبی 2Y 1.62 0.01 -0.01% -0.02% -0.03% 0.15% 2017-05-23
South Korea 3Y 1.68 0.00 0.00% -0.04% -0.02% 0.24% 2017-05-23
South Korea 5Y 1.90 0.01 -0.01% -0.05% 0.01% 0.35% 2017-05-23
South Korea 7Y 6.58 0.00 0.00% 4.31% 5.81% 5.81% 2017-05-19
South Korea 20Y 2.40 0.01 -0.01% -0.03% 0.06% 0.52% 2017-05-23
South Korea 30Y 2.43 0.01 -0.01% -0.03% 0.06% 0.54% 2017-05-23

یونان قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
یونان 5.79 0.13 0.13% -2.04% -1.22% -5.53% 2017-05-23
Greece 1M 2.40 0.15 0.15% 0.11% 0.00% -1.21% 2017-05-23
Greece 3M 2.34 0.03 0.03% 0.02% -0.02% -0.77% 2017-05-23
Greece 6M 2.36 0.02 0.02% 0.02% -0.08% -0.66% 2017-05-23
Greece 52W 1.11 0.02 0.02% -0.75% -0.75% -0.75% 2017-05-22
یونان 2Y 5.98 0.48 0.48% 0.49% -0.60% -2.40% 2017-05-23
Greece 3Y 6.81 0.20 -0.20% -0.65% -1.19% -2.22% 2017-01-25
Greece 5Y 11.78 0.24 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 2017-05-22
Greece 7Y 1.28 0.00 0.00% -0.95% -5.35% -5.35% 2017-05-22
Greece 20Y 6.49 0.07 0.07% 0.03% -0.39% -0.90% 2017-05-23
Greece 30Y 1.57 0.04 0.04% 0.06% -0.06% -0.21% 2017-05-09

پرتغال قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
پرتغال 3.17 0.81 0.81% 0.68% 0.33% 0.58% 2017-05-23
Portugal 3M -0.30 0.04 -0.04% -0.03% -0.02% -0.31% 2017-05-23
Portugal 6M -0.21 0.03 -0.03% -0.01% -0.08% -0.23% 2017-05-23
Portugal 52W -0.18 0.00 0.00% -0.05% -0.15% -0.22% 2017-05-23
پرتغال 2Y 0.29 0.06 -0.06% -0.05% -0.10% -0.24% 2017-05-23
Portugal 3Y 0.54 0.01 0.01% -0.02% -0.15% -0.48% 2017-05-23
Portugal 5Y 1.59 0.02 0.02% -0.12% -0.43% -0.18% 2017-05-23
Portugal 7Y 2.36 0.02 0.02% -0.13% -0.48% -0.23% 2017-05-23
Portugal 20Y 3.74 0.02 0.02% -0.08% -0.32% -0.15% 2017-05-23
Portugal 30Y 3.94 0.02 0.02% -0.08% -0.34% -0.13% 2017-05-23

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 1.08 0.01 -0.01% -0.06% 0.08% -0.37% 2017-05-23
1M 0.14 0.01 0.01% 0.00% 0.01% -0.30% 2017-05-23
3M 0.18 0.01 0.01% 0.01% 0.01% -0.30% 2017-05-23
6M 0.20 0.01 -0.01% 0.00% 0.00% -0.33% 2017-05-23
52W 0.11 0.00 0.00% -0.02% 0.06% -0.35% 2017-05-23
2Y 0.11 0.00 0.00% 0.02% -0.04% -0.23% 2017-05-23
3Y 0.18 0.00 0.00% -0.03% 0.00% -0.49% 2017-05-23
5Y 0.51 0.00 0.00% -0.03% 0.01% -0.43% 2017-05-23
7Y 0.75 0.00 0.00% -0.03% 0.02% -0.51% 2017-05-23
20Y 1.62 0.01 -0.01% -0.07% 0.02% -0.57% 2017-05-23
30Y 1.71 0.01 0.01% 0.02% 0.01% -0.35% 2017-05-22
آلمان 0.41 0.01 0.01% -0.01% 0.08% 0.23% 2017-05-23
Germany 1M -0.88 0.03 -0.03% -0.03% -0.17% -0.32% 2017-05-23
Germany 3M -0.92 0.01 -0.01% -0.01% -0.06% -0.40% 2017-05-23
Germany 6M -0.72 0.01 -0.01% 0.01% 0.05% -0.15% 2017-05-23
Germany 52W -0.70 0.01 0.01% 0.00% 0.04% -0.17% 2017-05-23
آلمان 2Y -0.65 0.03 0.03% 0.02% 0.05% -0.14% 2017-05-23
Germany 3Y -0.61 0.01 0.01% -0.01% 0.01% -0.12% 2017-05-23
Germany 5Y -0.33 0.01 0.01% -0.03% 0.02% 0.02% 2017-05-23
Germany 7Y -0.03 0.01 0.01% -0.03% 0.04% 0.15% 2017-05-23
Germany 30Y 1.24 0.01 0.01% -0.01% 0.16% 0.33% 2017-05-23
فرانسه 0.85 0.01 0.01% -0.04% 0.08% 0.34% 2017-05-23
France 1M -0.56 0.01 -0.01% 0.02% 0.01% -0.06% 2017-05-23
France 3M -0.59 0.00 0.00% -0.01% -0.01% -0.09% 2017-05-23
France 6M -0.59 0.00 0.00% 0.01% -0.01% -0.10% 2017-05-23
France 52W -0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.05% 2017-05-23
فرانسه 2Y -0.51 0.01 -0.01% 0.00% -0.01% -0.07% 2017-05-23
France 3Y -0.43 0.01 -0.01% -0.02% -0.01% -0.05% 2017-05-23
France 5Y -0.10 0.01 -0.01% -0.05% -0.03% 0.07% 2017-05-23
France 7Y 0.24 0.00 0.00% -0.06% -0.04% 0.20% 2017-05-23
France 20Y 1.54 0.01 0.01% -0.05% 0.08% 0.28% 2017-05-23
France 30Y 1.83 0.00 0.00% -0.05% 0.07% 0.36% 2017-05-23
ایتالیا 2.12 0.01 0.01% -0.10% -0.06% 0.69% 2017-05-23
Italy 1M -0.43 0.01 0.01% -0.01% -0.07% -0.08% 2017-05-23
Italy 3M -0.40 0.01 -0.01% -0.01% -0.06% -0.10% 2017-05-23
Italy 52W -0.35 0.02 -0.02% -0.03% -0.08% -0.21% 2017-05-23
ایتالیا 2Y -0.13 0.00 0.00% -0.03% -0.15% -0.08% 2017-05-23
Italy 3Y 0.11 0.01 -0.01% -0.05% -0.15% 0.10% 2017-05-23
Italy 5Y 0.84 0.01 -0.01% -0.07% -0.18% 0.36% 2017-05-23
Italy 7Y 1.51 0.02 -0.02% -0.09% -0.12% 0.63% 2017-05-23
Italy 20Y 2.74 0.05 -0.05% -0.13% -0.06% 0.53% 2017-05-23
Italy 30Y 3.20 0.04 -0.04% -0.10% 0.00% 0.58% 2017-05-23
روسیه 7.48 0.00 0.00% -0.07% -0.19% -1.39% 2017-05-23
Russia 1M 9.23 0.03 -0.03% -0.12% -0.41% -2.16% 2017-05-23
Russia 3M 9.10 0.08 -0.08% -0.13% -0.47% -2.32% 2017-05-23
Russia 6M 8.95 0.10 -0.10% -0.14% -0.51% -2.56% 2017-05-23
Russia 52W 8.44 0.06 0.06% 0.02% 0.08% -1.11% 2017-05-23
روسیه 2Y 8.14 0.00 0.00% 0.10% 0.16% -1.25% 2017-05-23
Russia 3Y 8.16 0.01 -0.01% -0.02% 0.16% -1.24% 2017-05-23
Russia 5Y 7.81 0.04 0.04% 0.02% 0.06% -1.31% 2017-05-23
Russia 7Y 7.76 0.01 0.01% -0.01% -0.01% -1.27% 2017-05-23
Russia 20Y 8.01 0.10 -0.10% -0.06% -0.16% -1.09% 2017-05-23
یونان 5.79 0.13 0.13% -2.04% -1.22% -5.53% 2017-05-23
Greece 1M 2.40 0.15 0.15% 0.11% 0.00% -1.21% 2017-05-23
Greece 3M 2.34 0.03 0.03% 0.02% -0.02% -0.77% 2017-05-23
Greece 6M 2.36 0.02 0.02% 0.02% -0.08% -0.66% 2017-05-23
یونان 2Y 5.98 0.48 0.48% 0.49% -0.60% -2.40% 2017-05-23
Greece 20Y 6.49 0.07 0.07% 0.03% -0.39% -0.90% 2017-05-23
پرتغال 3.17 0.81 0.81% 0.68% 0.33% 0.58% 2017-05-23
Portugal 3M -0.30 0.04 -0.04% -0.03% -0.02% -0.31% 2017-05-23
Portugal 6M -0.21 0.03 -0.03% -0.01% -0.08% -0.23% 2017-05-23
Portugal 52W -0.18 0.00 0.00% -0.05% -0.15% -0.22% 2017-05-23
پرتغال 2Y 0.29 0.06 -0.06% -0.05% -0.10% -0.24% 2017-05-23
Portugal 3Y 0.54 0.01 0.01% -0.02% -0.15% -0.48% 2017-05-23
Portugal 5Y 1.59 0.02 0.02% -0.12% -0.43% -0.18% 2017-05-23
Portugal 7Y 2.36 0.02 0.02% -0.13% -0.48% -0.23% 2017-05-23
Portugal 20Y 3.74 0.02 0.02% -0.08% -0.32% -0.15% 2017-05-23
Portugal 30Y 3.94 0.02 0.02% -0.08% -0.34% -0.13% 2017-05-23
اسپانیا 1.62 0.01 -0.01% -0.01% 0.01% 0.04% 2017-05-23
هلند 0.62 0.01 0.01% -0.01% 0.06% 0.23% 2017-05-23
ترکیه 10.42 0.04 0.04% 0.02% -0.06% 0.37% 2017-05-23
سوئیس -0.11 0.06 -0.06% -0.05% 0.13% 0.16% 2017-05-23
سوئد 0.53 0.05 -0.05% -0.04% -0.03% -0.26% 2017-05-23
لهستان 3.27 0.01 0.01% 0.05% -0.03% 0.30% 2017-05-23
بلژیک 0.77 0.05 -0.05% -0.03% -0.03% 0.21% 2017-05-23
نروژ 1.54 0.07 -0.07% -0.07% -0.06% 0.11% 2017-05-23
اتریش 0.58 0.01 -0.01% 0.26% 0.31% 0.36% 2017-05-23
دانمارک 0.68 0.02 -0.02% 0.42% 0.50% 0.39% 2017-05-23
فنلاند 0.48 0.02 -0.02% 0.19% 0.28% 0.14% 2017-05-23
ایرلند 0.86 0.04 -0.04% 0.23% 0.30% 0.12% 2017-05-23
جمهوری چک 0.85 0.03 0.03% 0.36% 0.47% 0.36% 2017-05-23
رومانی 3.69 0.03 -0.03% 0.54% 0.65% 0.14% 2017-05-23
مجارستان 3.19 0.03 0.03% 0.09% 0.14% -0.16% 2017-05-23
اسلواکی 0.37 0.01 0.01% 0.18% 0.24% 0.36% 2017-05-23
اسلوونی 0.93 0.05 -0.05% 0.15% 0.30% 0.31% 2017-05-23
کرواسی 3.03 0.00 0.00% -0.08% -0.14% -0.63% 2017-05-23
بلغارستان 1.95 0.00 0.00% -0.05% -0.10% -0.65% 2017-05-23
لیتوانی 0.75 0.00 0.00% 0.30% 0.35% 0.35% 2017-05-23
لتونی 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 2017-05-23
ایسلند 4.74 0.15 -0.15% -0.46% -0.49% -1.62% 2017-05-23
Euro Area EFSF -0.42 0.00 0.00% -0.04% -0.02% -0.26% 2017-05-23

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
10Y 2.28 0.00 0.00% 0.06% -0.05% 0.41% 2017-05-24
1M 0.68 0.01 0.01% -0.03% -0.05% 0.43% 2017-05-23
3M 0.92 0.01 -0.01% 0.02% 0.11% 0.57% 2017-05-23
6M 1.08 0.00 0.00% 0.07% 0.10% 0.62% 2017-05-24
52W 1.18 0.04 0.04% 0.10% 0.14% 0.50% 2017-05-24
2Y 1.32 0.01 0.01% 0.07% 0.05% 0.40% 2017-05-24
3Y 1.49 0.04 0.04% 0.01% 0.05% 0.41% 2017-05-23
5Y 1.83 0.00 0.00% 0.08% -0.02% 0.42% 2017-05-24
7Y 2.09 0.04 0.04% -0.04% 0.01% 0.42% 2017-05-23
20Y Bond 0.85 0.63 -0.63% -0.63% 1.26% 1.19% 2017-05-22
30Y 2.95 0.03 0.03% -0.05% 0.02% 0.30% 2017-05-23
کانادا 1.51 0.00 0.00% -0.06% 0.02% 0.15% 2017-05-23
Canada 1M 0.47 0.04 0.04% 0.01% -0.05% 0.01% 2017-05-23
Canada 3M 0.52 0.01 0.01% -0.01% -0.03% 0.02% 2017-05-23
Canada 6M 0.54 0.01 0.01% -0.02% -0.05% -0.02% 2017-05-23
Canada 52W 0.61 0.00 0.00% -0.01% -0.05% 0.04% 2017-05-23
کانادا 2Y 0.70 0.03 0.03% 0.00% -0.04% 0.08% 2017-05-23
Canada 3Y 0.77 0.03 0.03% 0.00% -0.04% 0.10% 2017-05-23
Canada 5Y 0.99 0.05 0.05% -0.02% -0.05% 0.22% 2017-05-23
Canada 7Y 1.22 0.05 0.05% -0.05% 0.02% 0.18% 2017-05-23
Canada 20Y 2.08 0.05 0.05% -0.08% -0.03% 0.09% 2017-05-23
Canada 30Y 2.14 0.04 0.04% -0.08% -0.01% 0.14% 2017-05-23
آرژانتین 3.00 0.14 -0.14% -0.18% 0.64% -2.28% 2017-05-23
Argentina 1M 11.54 0.19 -0.19% -0.19% -0.19% -0.19% 2017-05-19
Argentina 3M 6.56 0.03 -0.03% 4.70% 6.71% 6.65% 2017-05-22
Argentina 52W 15.69 2.77 -2.77% -6.56% -6.93% -2.87% 2015-07-24
Argentina 3Y 3.00 0.01 0.01% -0.29% 1.06% 2.43% 2017-05-23
Argentina 20Y 4.24 0.02 -0.02% -0.06% 0.00% -1.69% 2017-05-23
Argentina 30Y 5.02 0.06 0.06% 0.11% 0.35% -0.46% 2017-05-23
برزیل 11.34 0.06 -0.06% 1.40% 1.19% -1.50% 2017-05-23
Brazil 3M 10.51 0.12 -0.12% 0.10% -0.17% -3.63% 2017-05-23
Brazil 6M 9.94 0.16 -0.16% 0.44% 0.02% -4.08% 2017-05-23
Brazil 52W 9.63 0.11 -0.11% 0.83% 0.30% -3.75% 2017-05-23
برزیل 2Y 10.15 0.22 -0.22% 1.22% 0.71% -2.75% 2017-05-23
Brazil 3Y 10.24 0.44 -0.44% 1.23% 0.71% -2.48% 2017-05-23
Brazil 5Y 10.92 0.43 -0.43% 1.44% 1.07% -1.67% 2017-05-23
مکزیک 7.34 0.01 0.01% 0.14% 0.11% 1.14% 2017-05-23
ونزوئلا 10.43 0.00 0.00% -0.14% -0.15% -0.15% 2017-05-23
کلمبیا 6.32 0.04 -0.04% -1.09% -0.75% -1.63% 2017-05-23
شیلی 4.06 0.04 0.04% -0.23% -0.11% -0.50% 2017-05-23
Peru 9y 5.55 0.06 0.06% -0.15% -0.18% -0.55% 2017-05-23

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ژاپن 0.05 0.00 0.00% 0.01% 0.03% 0.15% 2017-05-24
Japan 1M -0.08 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 2017-05-23
Japan 3M -0.13 0.00 0.00% -0.01% 0.02% 0.12% 2017-05-23
Japan 6M -0.11 0.01 0.01% 0.03% 0.03% 0.24% 2017-05-23
Japan 52W -0.16 0.00 0.00% 0.01% 0.04% 0.09% 2017-05-23
ژاپن 2Y -0.16 0.00 0.00% 0.00% 0.05% 0.07% 2017-05-23
Japan 3Y -0.14 0.01 0.01% 0.01% 0.05% 0.09% 2017-05-23
Japan 5Y -0.12 0.01 -0.01% -0.01% 0.04% 0.10% 2017-05-23
Japan 7Y -0.06 0.00 0.00% 0.01% 0.04% 0.15% 2017-05-23
Japan 20Y 0.57 0.00 0.00% -0.03% 0.00% 0.30% 2017-05-23
Japan 30Y 0.80 0.00 0.00% -0.04% 0.03% 0.46% 2017-05-23
چین 3.73 0.09 0.09% 0.08% 0.29% 0.74% 2017-05-23
China 52W 3.50 0.01 -0.01% 0.11% 0.37% 1.17% 2017-05-23
چین 2Y 3.71 0.01 0.01% 0.10% 0.53% 1.16% 2017-05-23
China 3Y 3.74 0.01 0.01% 0.10% 0.55% 1.17% 2017-05-23
China 5Y 3.73 0.01 0.01% 0.07% 0.39% 0.97% 2017-05-23
China 7Y 3.81 0.01 0.01% 0.12% 0.30% 0.81% 2017-05-23
China 20Y 4.03 0.02 0.02% 0.04% 0.14% 0.55% 2017-05-23
China 30Y 4.05 0.01 0.01% 0.04% 0.16% 0.47% 2017-05-23
هند 6.68 0.12 0.12% 0.09% 0.08% -0.44% 2017-05-24
India 3M 6.29 0.04 0.04% 0.00% 0.17% -0.55% 2017-05-23
India 6M 6.40 0.00 0.00% 0.04% 0.12% -0.57% 2017-05-23
India 52W 6.48 0.04 -0.04% 0.05% 0.05% -0.55% 2017-05-23
هند 2Y 6.56 0.00 0.00% -0.05% -0.06% -0.56% 2017-05-23
India 3Y 6.68 0.02 0.02% -0.03% -0.07% -0.57% 2017-05-23
India 5Y 6.99 0.02 0.02% -0.01% -0.01% -0.44% 2017-05-23
India 7Y 6.97 0.02 0.02% -0.02% -0.05% -0.64% 2017-05-23
India 30Y 7.36 0.01 -0.01% -0.06% -0.18% -0.50% 2017-05-23
اندونزی 6.96 0.01 0.01% -0.08% -0.14% -0.95% 2017-05-23
Indonesia 1M 5.40 0.10 0.10% 0.33% -0.30% -0.48% 2017-05-23
Indonesia 3M 5.53 0.08 -0.08% 0.48% 5.25% -0.45% 2017-05-23
Indonesia 6M 5.68 0.07 -0.07% -0.07% 0.18% -0.37% 2017-05-23
Indonesia 52W 6.32 0.00 0.00% 0.01% 0.13% -0.38% 2017-05-23
Indonesia 3Y 6.75 0.01 -0.01% -0.03% 7.49% -0.74% 2017-05-23
Indonesia 5Y 6.70 0.03 -0.03% -0.06% -0.04% -0.89% 2017-05-23
Indonesia 20Y 7.62 0.03 -0.03% -0.16% -0.13% -0.46% 2017-05-23
Indonesia 30Y 7.98 0.01 -0.01% -0.06% 4.09% -0.28% 2017-05-23
کره جنوبی 2.26 0.04 -0.04% -0.03% 0.11% 0.45% 2017-05-23
South Korea 52W 1.51 0.01 0.01% 0.02% -0.02% 0.02% 2017-05-23
کره جنوبی 2Y 1.62 0.01 -0.01% -0.02% -0.03% 0.15% 2017-05-23
South Korea 3Y 1.68 0.00 0.00% -0.04% -0.02% 0.24% 2017-05-23
South Korea 5Y 1.90 0.01 -0.01% -0.05% 0.01% 0.35% 2017-05-23
South Korea 20Y 2.40 0.01 -0.01% -0.03% 0.06% 0.52% 2017-05-23
South Korea 30Y 2.43 0.01 -0.01% -0.03% 0.06% 0.54% 2017-05-23
تایوان 1.06 0.00 0.00% -0.02% 0.01% 0.21% 2017-05-23
تایلند 2.72 0.01 -0.01% 0.54% 0.46% 0.64% 2017-05-23
مالزی 3.86 0.08 -0.08% 0.24% 0.29% -0.01% 2017-05-23
سنگاپور 2.07 0.06 -0.06% 0.14% 0.20% 0.06% 2017-05-23
2.12 0.02 -0.02% 0.31% 0.30% 0.44% 2017-05-23
هنگ کنگ 1.35 0.05 -0.05% 0.31% 0.31% 0.20% 2017-05-23
Philippine 4.97 0.18 -0.18% 0.98% 1.12% 1.33% 2017-05-23
پاکستان 8.98 0.78 0.78% 0.95% 0.95% 0.95% 2017-05-23
قطر 3.14 0.01 0.01% % % % 2017-05-19
ویتنام 5.76 0.02 -0.02% -0.21% -0.22% -1.14% 2017-05-23

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
استرالیا 2.49 0.03 0.03% -0.05% -0.14% 0.17% 2017-05-24
Australia 1M 1.02 0.01 0.01% -0.01% 0.68% 0.68% 2017-05-19
Australia 6M 1.47 0.03 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 2017-05-19
Australia 52W 1.62 0.00 0.00% -0.02% -0.02% -0.08% 2017-05-23
استرالیا 2Y 1.61 0.02 -0.02% -0.05% -0.08% -0.03% 2017-05-23
Australia 3Y 1.71 0.03 -0.03% -0.08% -0.12% 0.10% 2017-05-23
Australia 5Y 2.00 0.04 -0.04% -0.11% -0.15% 0.18% 2017-05-23
Australia 7Y 2.23 0.04 -0.04% -0.13% -0.16% 0.18% 2017-05-23
Australia 20Y 3.12 0.04 -0.04% -0.12% -0.15% 0.15% 2017-05-23
Australia 30Y 3.44 0.04 -0.04% -0.12% -0.14% 0.20% 2017-05-23
نیوزیلند 2.84 0.00 0.00% -0.32% -0.27% -0.23% 2017-05-24

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
آفریقای جنوبی 8.56 0.07 -0.07% -0.09% -0.14% -0.72% 2017-05-23
South Africa 1M 0.81 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2017-05-19
South Africa 3M 6.60 0.04 0.04% -0.10% 0.45% -0.55% 2017-05-23
South Africa 6M -0.30 0.01 -0.01% -0.01% -0.03% -0.06% 2017-05-09
South Africa 52W 2.13 0.02 -0.02% -0.02% -0.90% -8.46% 2017-05-19
آفریقای جنوبی 2Y 7.37 0.04 -0.04% -0.04% -0.09% -0.69% 2017-05-23
South Africa 3Y 7.40 0.03 -0.03% -0.08% -0.13% -1.07% 2017-05-23
South Africa 5Y 7.53 0.04 -0.04% -0.09% -0.17% -1.27% 2017-05-23
South Africa 7Y 9.27 0.03 -0.03% -0.17% -0.45% -0.72% 2017-05-11
South Africa 20Y 9.34 0.07 -0.07% -0.07% -0.05% -0.60% 2017-05-23
South Africa 30Y 9.59 0.06 -0.06% -0.09% -0.02% -0.54% 2017-05-23
نیجریه 16.18 0.05 0.05% 0.04% 0.27% 1.98% 2017-05-23
کنیا 13.44 0.00 0.00% -0.06% -0.06% -1.12% 2017-05-23