کالایاب
شاخص یاب

بینانس کوین / Binance Coin

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.668 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.668 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.668 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.668 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.88%