Sparinvest USA Value

Sparinvest USA Value
نرخ فعلی:: 96.9 1.87
صندوق های معاملاتی دانمارک
نرخ فعلی: : 96.9 1.87
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 96.9 1.87
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی دانمارک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 127.35 ۱۶:۳۵:۳۳ 4.1 3.33% 128.75 124.85 125 1.35 128.75 128.75
BankInvest Hojrentelande 56.66 ۱۴:۳۵:۳۹ 0.24 0.42% 56.9 56.66 56.8 0.34 57.14 57.14
BankInvest Korte Danske Obligationer 89.02 ۱۵:۰۶:۵۴ 0.1 0.11% 89.08 89.02 89.08 0.02 89.12 89.12
BankInvest Lange Danske Obligationer 93.66 ۱۵:۰۶:۵۴ 0.56 0.60% 94.26 93.66 94.24 0.34 94.26 94.26
BankInvest Mellemlange Danske 102.5 ۱۵:۰۶:۲۹ 0.45 0.44% 102.5 102.5 102.5 0.5 102.95 102.95
BankInvest Virksomhedsobligatione 79.92 ۱۶:۳۵:۳۳ 0.24 0.30% 80.3 79.92 80.14 0.08 80.18 80.18
Bear DAX 2 N 5.84 ۲۸ شهریور - - 5.84 5.84 0 0.16 5.84 5.84
Bear DAX 5 N 10.84 ۲۸ شهریور - - 10.84 10.84 0 0.16 10.84 10.84
Bear DAX N 12.6 ۲۸ شهریور - - 12.6 12.6 0 0.4 12.6 12.6
Bear EURO STOXX 10 N 0.01 ۲۸ شهریور - - 0.01 0.01 0 - 0.01 0.01
Bull DAX 2 N 33.43 ۲۹ شهریور - - 33.43 33.43 0 1.57 35.99 35.99
Bull DAX N 33.15 ۱۵:۰۶:۵۴ 0.37 1.12% 33.15 33.12 33.12 0.15 33.52 33.52
Bull EURO STOXX 2 N 42.29 ۲۸ شهریور - - 42.29 42.29 0 0.29 42.29 42.29
Bull EURO STOXX N 35.56 ۱۶:۳۵:۳۵ 0.55 1.55% 35.56 35.56 35.56 0.44 36.11 36.11
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 949.2 ۱۸:۳۶:۱۰ 22.7 2.45% 949.7 932.6 932.6 9.2 949.7 949.7
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی