خبر

ریال عربستان / دلار استرالیا

SAR/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.3763 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3763 0.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3763 0.05

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی