خبر

پزوی مکزیک / لئو رومانی

MXN/RON Ask
نرخ فعلی:: 0.2725 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2725 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2725 -

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی