خبر

ین ژاپن / یوان چین

JPY/CNY Ask
نرخ فعلی:: 0.0526 0.38
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0526 0.38

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0526 0.38

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی