خبر

یورو / راند آفریقای جنوبی

EUR/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 17.7869 0.37
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 17.7869 0.37

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 17.7869 0.37

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی