یورو / زلوتی لهستان

EUR/PLN Ask
نرخ فعلی:: 4.5559 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4.5559 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.5559 0.04
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۱۰:۰۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.5559 19:10:00 0.0021 0.05% 0.002 0.04% 0.0044 0.10% 0.0018 0.4441
4.5538 18:43:48 0.0026 0.06% 0.0041 0.09% 0.0065 0.14% 0.0039 0.4462
4.5512 18:29:59 0.0017 0.04% 0.0067 0.15% 0.0091 0.20% 0.0065 0.4488
4.5495 18:04:57 - - 0.0084 0.18% 0.0108 0.24% 0.0082 0.4505
4.5495 18:04:57 0.004 0.09% 0.0084 0.18% 0.0108 0.24% 0.0082 0.4505
4.5535 17:29:57 0.0002 - 0.0044 0.10% 0.0068 0.15% 0.0042 0.4465
4.5533 17:05:59 - - 0.0046 0.10% 0.007 0.15% 0.0044 0.4467
4.5533 17:05:58 0.0029 0.06% 0.0046 0.10% 0.007 0.15% 0.0044 0.4467
4.5504 16:43:45 0.0023 0.05% 0.0075 0.16% 0.0099 0.22% 0.0073 0.4496
4.5527 16:23:43 0.0009 0.02% 0.0052 0.11% 0.0076 0.17% 0.005 0.4473
4.5536 16:05:35 - - 0.0043 0.09% 0.0067 0.15% 0.0041 0.4464
4.5536 16:05:29 0.0008 0.02% 0.0043 0.09% 0.0067 0.15% 0.0041 0.4464
4.5528 15:44:15 0.0001 - 0.0051 0.11% 0.0075 0.16% 0.0049 0.4472
4.5529 15:22:59 0.0018 0.04% 0.005 0.11% 0.0074 0.16% 0.0048 0.4471
4.5511 15:04:10 - - 0.0068 0.15% 0.0092 0.20% 0.0066 0.4489
4.5511 15:04:10 0.0003 0.01% 0.0068 0.15% 0.0092 0.20% 0.0066 0.4489
4.5508 14:43:47 0.0021 0.05% 0.0071 0.16% 0.0095 0.21% 0.0069 0.4492
4.5529 13:43:51 0.0051 0.11% 0.005 0.11% 0.0074 0.16% 0.0048 0.4471
4.5478 13:23:03 0.001 0.02% 0.0101 0.22% 0.0125 0.27% 0.0099 0.4522
4.5468 13:04:22 - - 0.0111 0.24% 0.0135 0.30% 0.0109 0.4532
4.5468 13:04:21 0.0009 0.02% 0.0111 0.24% 0.0135 0.30% 0.0109 0.4532
4.5459 12:23:56 0.0011 0.02% 0.012 0.26% 0.0144 0.32% 0.0118 0.4541
4.547 12:06:15 - - 0.0109 0.24% 0.0133 0.29% 0.0107 0.453
4.547 12:06:13 0.0015 0.03% 0.0109 0.24% 0.0133 0.29% 0.0107 0.453
4.5485 11:43:52 0.0012 0.03% 0.0094 0.21% 0.0118 0.26% 0.0092 0.4515
4.5497 11:23:27 0.0005 0.01% 0.0082 0.18% 0.0106 0.23% 0.008 0.4503
4.5502 11:04:12 - - 0.0077 0.17% 0.0101 0.22% 0.0075 0.4498
4.5502 11:04:12 0.007 0.15% 0.0077 0.17% 0.0101 0.22% 0.0075 0.4498
4.5572 10:43:49 0.0016 0.04% 0.0007 0.02% 0.0031 0.07% 0.0005 0.4428
4.5588 10:23:09 0.0022 0.05% 0.0009 0.02% 0.0015 0.03% 0.0011 0.4412
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی