یورو / زلوتی لهستان

EUR/PLN Ask
نرخ فعلی:: 4.5703 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.5703 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.5703 -

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

یورو / زلوتی لهستان در روز جاری

۰۶:۵۶:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.5703 06:56:29 0.0171 0.37% - - 0.0153 0.33% - 0.4297
4.5874 06:43:33 0.0171 0.37% 0.0171 0.37% 0.0018 0.04% 0.0171 0.4126
4.5703 06:28:31 0.017 0.37% - - 0.0153 0.33% - 0.4297
4.5873 06:23:02 0.017 0.37% 0.017 0.37% 0.0017 0.04% 0.017 0.4127
4.5703 06:07:46 0.0184 0.40% - - 0.0153 0.33% - 0.4297
4.5887 06:03:31 0.0184 0.40% 0.0184 0.40% 0.0031 0.07% 0.0184 0.4113
4.5703 06:01:23 0.014 0.31% - - 0.0153 0.33% - 0.4297
4.5843 05:43:43 0.0003 0.01% 0.014 0.31% 0.0013 0.03% 0.014 0.4157
4.584 05:23:31 0.0137 0.30% 0.0137 0.30% 0.0016 0.03% 0.0137 0.416
4.5703 05:14:40 0.0143 0.31% - - 0.0153 0.33% - 0.4297
4.5846 05:03:21 - - 0.0143 0.31% 0.001 0.02% 0.0143 0.4154
4.5846 05:03:18 0.0143 0.31% 0.0143 0.31% 0.001 0.02% 0.0143 0.4154
4.5703 04:49:29 0.015 0.33% - - 0.0153 0.33% - 0.4297
4.5853 04:43:53 0.015 0.33% 0.015 0.33% 0.0003 0.01% 0.015 0.4147
4.5703 03:56:43 0.0147 0.32% - - 0.0153 0.33% - 0.4297
4.585 03:44:47 0.0147 0.32% 0.0147 0.32% 0.0006 0.01% 0.0147 0.415
4.5703 03:36:07 - - - - 0.0153 0.33% - 0.4297
4.5703 03:36:06 0.0163 0.36% - - 0.0153 0.33% - 0.4297
4.5866 03:23:59 0.0163 0.36% 0.0163 0.36% 0.001 0.02% 0.0163 0.4134
4.5703 03:07:45 0.0164 0.36% - - 0.0153 0.33% - 0.4297
4.5867 03:04:28 - - 0.0164 0.36% 0.0011 0.02% 0.0164 0.4133
4.5867 03:04:21 0.0164 0.36% 0.0164 0.36% 0.0011 0.02% 0.0164 0.4133
4.5703 02:42:48 0.0177 0.39% - - 0.0153 0.33% - 0.4297
4.588 02:23:59 0.0004 0.01% 0.0177 0.39% 0.0024 0.05% 0.0177 0.412
4.5884 02:04:38 - - 0.0181 0.40% 0.0028 0.06% 0.0181 0.4116
4.5884 02:04:36 0.0181 0.40% 0.0181 0.40% 0.0028 0.06% 0.0181 0.4116
4.5703 01:56:42 0.0182 0.40% - - 0.0153 0.33% - 0.4297
4.5885 01:44:22 0.0182 0.40% 0.0182 0.40% 0.0029 0.06% 0.0182 0.4115
4.5703 01:28:35 0.0154 0.34% - - 0.0153 0.33% - 0.4297
4.5857 01:23:36 0.0154 0.34% 0.0154 0.34% 0.0001 - 0.0154 0.4143
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی