مس

Copper
نرخ فعلی:: 8,006 0.31
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 8,006 0.31
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 8,006 0.31
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۳۱:۳۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
8,006 22:31:37 1.5 0.02% 24.75 0.31% 2 0.02% 34.75 7
8,004.5 22:27:17 3.25 0.04% 23.25 0.29% 3.5 0.04% 36.25 8.5
8,001.25 22:24:19 0.75 0.01% 20 0.25% 6.75 0.08% 39.5 11.75
8,002 22:21:55 0.75 0.01% 20.75 0.26% 6 0.07% 38.75 11
8,002.75 22:19:36 0.25 - 21.5 0.27% 5.25 0.07% 38 10.25
8,002.5 22:17:12 3 0.04% 21.25 0.27% 5.5 0.07% 38.25 10.5
8,005.5 22:14:42 0.25 - 24.25 0.30% 2.5 0.03% 35.25 7.5
8,005.75 22:10:29 1 0.01% 24.5 0.31% 2.25 0.03% 35 7.25
8,004.75 22:06:50 1.5 0.02% 23.5 0.29% 3.25 0.04% 36 8.25
8,006.25 22:03:24 2 0.02% 25 0.31% 1.75 0.02% 34.5 6.75
8,008.25 22:01:39 0.5 0.01% 27 0.34% 0.25 - 32.5 4.75
8,008.75 21:58:50 0.25 - 27.5 0.34% 0.75 0.01% 32 4.25
8,009 21:57:29 0.25 - 27.75 0.35% 1 0.01% 31.75 4
8,009.25 21:56:23 1.75 0.02% 28 0.35% 1.25 0.02% 31.5 3.75
8,007.5 21:55:09 2 0.02% 26.25 0.33% 0.5 0.01% 33.25 5.5
8,009.5 21:52:49 0.5 0.01% 28.25 0.35% 1.5 0.02% 31.25 3.5
8,009 21:47:05 - - 27.75 0.35% 1 0.01% 31.75 4
8,009 21:47:05 0.5 0.01% 27.75 0.35% 1 0.01% 31.75 4
8,008.5 21:44:42 0.5 0.01% 27.25 0.34% 0.5 0.01% 32.25 4.5
8,009 21:43:11 6.75 0.08% 27.75 0.35% 1 0.01% 31.75 4
8,002.25 21:40:42 0.25 - 21 0.26% 5.75 0.07% 38.5 10.75
8,002.5 21:38:10 4.25 0.05% 21.25 0.27% 5.5 0.07% 38.25 10.5
8,006.75 21:34:53 0.5 0.01% 25.5 0.32% 1.25 0.02% 34 6.25
8,007.25 21:31:13 8.25 0.10% 26 0.33% 0.75 0.01% 33.5 5.75
7,999 21:23:41 2.75 0.03% 17.75 0.22% 9 0.11% 41.75 14
7,996.25 21:22:23 2.75 0.03% 15 0.19% 11.75 0.15% 44.5 16.75
7,999 21:19:31 1.75 0.02% 17.75 0.22% 9 0.11% 41.75 14
7,997.25 21:17:36 0.5 0.01% 16 0.20% 10.75 0.13% 43.5 15.75
7,996.75 21:15:07 - - 15.5 0.19% 11.25 0.14% 44 16.25
7,996.75 21:15:06 0.5 0.01% 15.5 0.19% 11.25 0.14% 44 16.25
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی