خبر

پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی

ARS/BOB Ask
نرخ فعلی:: 0.0374 0.27
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0374 0.27

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0374 0.27

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی