بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 2 تیر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 173.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 32,443.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 77.20 دلار افزایش و با ثبت عدد 32,520.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 33,353.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 52.33 دلار افزایش و با قیمت 1,907.6 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 1 تیر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,450.3 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 32,616.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 176.2 دلار کاهش و با ثبت عدد 32,440.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 32,851.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 10.48 دلار کاهش و با قیمت 1,936.18 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 31 خرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 496.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 35,066.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 457.2 دلار افزایش و با ثبت عدد 35,524.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 32,730.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 216.51 دلار کاهش و با قیمت 2,224.81 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 30 خرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 112.60 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 35,563.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 286.7 دلار افزایش و با ثبت عدد 35,850 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 35,042.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 32.95 دلار کاهش و با قیمت 2,218.22 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 29 خرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,329.6 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 35,450.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 122 دلار افزایش و با ثبت عدد 35,572.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 35,592.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 47.99 دلار افزایش و با قیمت 2,180.16 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 28 خرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,171.8 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 37,780.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 285.4 دلار کاهش و با ثبت عدد 37,494.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 35,256.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 192.81 دلار کاهش و با قیمت 2,333.51 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 27 خرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,555.1 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 38,952.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 345.6 دلار کاهش و با ثبت عدد 38,606.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 37,707.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 101.09 دلار کاهش و با قیمت 2,412.98 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 26 خرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,056.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 40,507.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 694.7 دلار کاهش و با ثبت عدد 39,812.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 38,770.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 145.21 دلار کاهش و با قیمت 2,525.1 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 25 خرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,133.7 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 39,451.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 208.4 دلار افزایش و با ثبت عدد 39,659.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 40,577.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 44.64 دلار افزایش و با قیمت 2,533.98 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون براب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 24 خرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,494.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 37,317.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 352.7 دلار افزایش و با ثبت عدد 37,670.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 39,740.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 112.34 دلار افزایش و با قیمت 2,432.78 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 23 خرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,416.8 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 35,823 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 93.09 دلار کاهش و با ثبت عدد 35,729.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 37,383.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 12.46 دلار افزایش و با قیمت 2,409.74 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 2..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 22 خرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 788.2 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 37,239.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 49.79 دلار افزایش و با ثبت عدد 37,289.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 35,886.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 10.81 دلار افزایش و با قیمت 2,395.52 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 21 خرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 427 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 36,451.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 281.3 دلار کاهش و با ثبت عدد 36,170.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 37,100.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 42.66 دلار کاهش و با قیمت 2,440.31 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 2,4..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 20 خرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3,335.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 36,024.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 166.6 دلار افزایش و با ثبت عدد 36,191.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 36,720.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 98.6 دلار کاهش و با قیمت 2,553.3 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 19 خرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,666.5 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 32,689.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 253.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 32,942.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 35,993.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 101.8 دلار افزایش و با قیمت 2,510.22 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ..

مجموع مطالب: 1038 عدد در 70 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی