بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 29 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,489.34 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 46,639.39 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 104.29 دلار افزایش و با ثبت عدد 46,743.68 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,450.45 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 93.05 دلار افزایش و با قیمت 3,148.15 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 28 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 553.57 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 45,150.05 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 174.83 دلار کاهش و با ثبت عدد 44,975.22 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,655.42 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 102.34 دلار افزایش و با قیمت 3,036.98 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون براب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 27 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 607.92 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 45,703.62 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 108.48 دلار کاهش و با ثبت عدد 45,595.14 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 45,520.75 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 79.52 دلار کاهش و با قیمت 3,131.52 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 26 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 115.83 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 46,311.54 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 103.09 دلار افزایش و با ثبت عدد 46,414.63 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 45,789.24 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 45.51 دلار کاهش و با قیمت 3,212.28 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 25 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 637.97 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 46,195.70 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 110.40 دلار افزایش و با ثبت عدد 46,306.11 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,417.75 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 33.40 دلار افزایش و با قیمت 3,191.99 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 24 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 497.47 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 46,833.68 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 105.32 دلار افزایش و با ثبت عدد 46,939.01 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,264.97 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 63.94 دلار کاهش و با قیمت 3,266.24 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 23 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,921.46 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 46,336.21 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 72.50 دلار کاهش و با ثبت عدد 46,263.71 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,837.98 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 35.69 دلار افزایش و با قیمت 3,216.13 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون بر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 22 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,886.17 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 44,414.74 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 42.72 دلار افزایش و با ثبت عدد 44,457.47 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,396.18 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 170.59 دلار افزایش و با قیمت 3,059.51 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 21 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 924.12 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 46,300.92 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 75.84 دلار افزایش و با ثبت عدد 46,376.77 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 44,457.35 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 175.13 دلار کاهش و با قیمت 3,245.54 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 20 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 931.2 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 45,376.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 109.2 دلار افزایش و با ثبت عدد 45,486 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,305.75 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 107.72 دلار افزایش و با قیمت 3,137.92 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 19 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,864.9 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 46,308 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 128.7 دلار کاهش و با ثبت عدد 46,179.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 45,383.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 35.97 دلار کاهش و با قیمت 3,159.35 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 3..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 18 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 214.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 43,443.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 858 دلار افزایش و با ثبت عدد 44,301.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,133 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 197.99 دلار افزایش و با قیمت 3,054.59 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 3,..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 17 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 803.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 43,657.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 56.09 دلار کاهش و با ثبت عدد 43,601.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 43,481.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 105.49 دلار کاهش و با قیمت 3,049.48 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 13 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,302.3 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 38,148.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 91 دلار افزایش و با ثبت عدد 38,239.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 39,596.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 199.71 دلار افزایش و با قیمت 2,491.84 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 12 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,731.1 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 39,451 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 137.6 دلار کاهش و با ثبت عدد 39,313.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 38,176.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 147.6 دلار کاهش و با قیمت 2,616.77 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 2,4..

مجموع مطالب: 1063 عدد در 71 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی