بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 24 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 335.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 19,132 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 12.40 دلار کاهش و با ثبت عدد 19,119.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 19,173.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.9 دلار کاهش و با قیمت 586.45 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 585.27 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 23 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 836.7 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 18,796.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 25.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 18,821.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 19,155.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 21.78 دلار افزایش و با قیمت 569.48 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 22 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 460.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 17,959.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 21.79 دلار افزایش و با ثبت عدد 17,981.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 18,379.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 7.29 دلار افزایش و با قیمت 546.93 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 55..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 21 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 156.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 18,420.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 37.29 دلار کاهش و با ثبت عدد 18,383.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 17,806.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 25.89 دلار کاهش و با قیمت 567.44 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 542..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 20 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 474.6 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 18,264.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 26.60 دلار کاهش و با ثبت عدد 18,237.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 17,947.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 17.51 دلار کاهش و با قیمت 569.37 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 549.7..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 19 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 287.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 18,738.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.70 دلار کاهش و با ثبت عدد 18,736.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 18,334.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.25 دلار افزایش و با قیمت 566.66 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 571.0..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 18 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 118.5 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 19,026.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 9.79 دلار افزایش و با ثبت عدد 19,036 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 18,786.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 17.58 دلار کاهش و با قیمت 587.9 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 570.61 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 17 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 54.60 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 19,144.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 19.09 دلار افزایش و با ثبت عدد 19,163.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 18,964.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.59 دلار کاهش و با قیمت 595.99 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 58..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 110.2 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 19,090.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 7.20 دلار افزایش و با ثبت عدد 19,097.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 19,150 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.98 دلار افزایش و با قیمت 593.58 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 596..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 15 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 422.2 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 18,979.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 55 دلار کاهش و با ثبت عدد 18,924.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 19,103.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 6.27 دلار افزایش و با قیمت 586.21 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 594.18 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 14 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 335.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 19,402.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 26.89 دلار کاهش و با ثبت عدد 19,375.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 19,024.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 24.63 دلار کاهش و با قیمت 613.07 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 589..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 13 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 127.7 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 19,066.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 60.59 دلار افزایش و با ثبت عدد 19,127.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 19,402.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 17.08 دلار افزایش و با قیمت 598.23 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 12 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 477.2 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 18,938.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 24.20 دلار کاهش و با ثبت عدد 18,914.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 19,089.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.32 دلار افزایش و با قیمت 592.25 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 595...
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 11 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,248 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 19,416 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 38.09 دلار افزایش و با ثبت عدد 19,454.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 19,039.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 6.78 دلار کاهش و با قیمت 606.72 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 597...
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 10 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 377.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 18,168 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 17 دلار کاهش و با ثبت عدد 18,151 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 19,353.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 47.74 دلار افزایش و با قیمت 555.73 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 603.38 د..
 • مجموع مطالب: 1102 عدد در 74 صفحه

  قیمت لوازم و قطعات خودرو
  قیمت آهن آلات
  قیمت مصالح ساختمانی
  قیمت پوشاک
  قیمت کالای دیجیتال
  قیمت لوازم خانگی
  قیمت مواد غذایی