بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 9 اسفند 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3,097.7 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 46,288.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 201.10 دلار کاهش و با ثبت عدد 46,087.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 47,264.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 55.22 دلار افزایش و با قیمت 1,451.11 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 8 اسفند 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 592.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 49,386 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 650.4 دلار کاهش و با ثبت عدد 48,735.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,929.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 113.33 دلار کاهش و با قیمت 1,565.22 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 7 اسفند 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,236.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 48,793.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 109.8 دلار کاهش و با ثبت عدد 48,683.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 49,124.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 21.04 دلار کاهش و با قیمت 1,583.02 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 6 اسفند 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 7,567 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 46,557.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 694.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 47,251.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 49,133.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 128.21 دلار افزایش و با قیمت 1,494.53 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 5 اسفند 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3,996.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 54,124.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 209.39 دلار کاهش و با ثبت عدد 53,914.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,166.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 304.76 دلار کاهش و با قیمت 1,770.2 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 4 اسفند 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,274.8 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 58,120.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 23 دلار افزایش و با ثبت عدد 58,143.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 53,826.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 200.75 دلار کاهش و با قیمت 1,956.55 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 3 اسفند 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,936.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 56,845.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 123.2 دلار افزایش و با ثبت عدد 56,969 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 57,998.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 16.77 دلار کاهش و با قیمت 1,989.35 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 2 اسفند 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,908.9 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 54,909.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 47.10 دلار افزایش و با ثبت عدد 54,956.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 56,763.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 27.34 دلار افزایش و با قیمت 1,951.64 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون براب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 1 اسفند 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 362.1 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 52,000.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 72.09 دلار افزایش و با ثبت عدد 52,072.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 55,194.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 22.94 دلار افزایش و با قیمت 1,938.51 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 30 بهمن 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 4,009.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 52,362.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 17 دلار کاهش و با ثبت عدد 52,345.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 51,775.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 89.17 دلار افزایش و با قیمت 1,836.96 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 29 بهمن 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 402.1 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 48,353 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 68.09 دلار کاهش و با ثبت عدد 48,284.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 52,010.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 99.44 دلار افزایش و با قیمت 1,733.12 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,8..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 28 بهمن 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 39.09 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 48,755.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 86.29 دلار کاهش و با ثبت عدد 48,668.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,400.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 92.54 دلار کاهش و با قیمت 1,832.82 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,7..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 27 بهمن 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,056 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 48,794.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 7.19 دلار کاهش و با ثبت عدد 48,787 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,720.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 11.71 دلار افزایش و با قیمت 1,812.91 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 26 بهمن 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 648.10 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 46,738.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 68.40 دلار افزایش و با ثبت عدد 46,806.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,938.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 28.01 دلار افزایش و با قیمت 1,793.27 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 25 بهمن 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,189.3 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 47,386.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3.70 دلار کاهش و با ثبت عدد 47,382.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,829 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 60.73 دلار کاهش و با قیمت 1,854.9 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,796..
 • مجموع مطالب: 1102 عدد در 74 صفحه

  قیمت لوازم و قطعات خودرو
  قیمت آهن آلات
  قیمت مصالح ساختمانی
  قیمت پوشاک
  قیمت کالای دیجیتال
  قیمت لوازم خانگی
  قیمت مواد غذایی