بازار نفت

 • گزارش روزانه بازار انرژی / چهارشنبه 25 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 2.5 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 66.38 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 2.55 سنت معادل 4.22 درصد افزایش  62.93 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 5.44 درصدی، یعنی با 3.43 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 4.04 درصدی برابر با 2.8 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/23 به قیمت 69.18 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 53.26 درصدی قیمت این کالا برابر با 23.07 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نف..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / سه شنبه 24 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.61 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 63.88 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.69 سنت معادل 1.16 درصد افزایش  60.38 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 1.86 درصدی، یعنی با 1.17 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 7.66 درصدی برابر با 5.3 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/23 به قیمت 69.18 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 50.51 درصدی قیمت این کالا برابر با 21.44 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی ن..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / دوشنبه 23 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.14 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 63.15 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.24 سنت معادل 0.4 درصد افزایش  59.58 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 1.51 درصدی، یعنی با 0.94 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 8.71 درصدی برابر با 6.03 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/22 به قیمت 69.18 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 51.25 درصدی قیمت این کالا برابر با 21.4 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نف..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / یکشنبه 22 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0 سنت نسبت به روز گذشته به 63.01 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0 سنت معادل 0 درصد   59.34 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 2.56 درصدی، یعنی با 1.66 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 9.53 درصدی برابر با 6.64 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/21 به قیمت 69.65 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 47.21 درصدی قیمت این کالا برابر با 20.21 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در مقیاس یک ساله..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / شنبه 21 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0 سنت نسبت به روز گذشته به 63.01 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.02 سنت معادل 0.03 درصد کاهش  59.34 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 2.56 درصدی، یعنی با 1.66 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 7.47 درصدی برابر با 5.09 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/20 به قیمت 68.1 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 47.21 درصدی قیمت این کالا برابر با 20.21 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در مقیا..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / جمعه 20 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.31 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 62.97 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.48 سنت معادل 0.81 درصد کاهش  59.31 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 2.62 درصدی، یعنی با 1.7 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 6.58 درصدی برابر با 4.44 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/19 به قیمت 67.41 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 47.12 درصدی قیمت این کالا برابر با 20.17 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت ..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / پنجشنبه 19 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.31 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 63.26 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.22 سنت معادل 0.37 درصد افزایش  59.74 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 2.11 درصدی، یعنی با 1.37 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 6.92 درصدی برابر با 4.71 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/18 به قیمت 67.97 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 45.69 درصدی قیمت این کالا برابر با 19.84 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت ..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / چهارشنبه 18 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.22 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 62.93 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.18 سنت معادل 0.3 درصد افزایش  59.52 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 0.04 درصدی، یعنی با 0.03 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 9.50 درصدی برابر با 6.61 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/16 به قیمت 69.54 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 49.58 درصدی قیمت این کالا برابر با 20.86 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی ن..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / سه شنبه 17 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.45 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 62.66 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.55 سنت معادل 0.94 درصد افزایش  59.25 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 2.07 درصدی، یعنی با 1.33 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 9.89 درصدی برابر با 6.88 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/16 به قیمت 69.54 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 48.48 درصدی قیمت این کالا برابر با 20.46 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت ..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / دوشنبه 16 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 2.42 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 62.25 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 2.57 سنت معادل 4.38 درصد کاهش  58.73 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 4.11 درصدی، یعنی با 2.67 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 10.38 درصدی برابر با 7.21 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/15 به قیمت 69.46 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 50.07 درصدی قیمت این کالا برابر با 20.77 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برن..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / یکشنبه 15 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0 سنت نسبت به روز گذشته به 64.67 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0 سنت معادل 0 درصد   61.3 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 0.37 درصدی، یعنی با 0.23 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 3.60 درصدی برابر با 2.42 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/14 به قیمت 67.09 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 65.01 درصدی قیمت این کالا برابر با 25.48 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در مقیاس یک س..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / شنبه 14 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0 سنت نسبت به روز گذشته به 64.67 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0 سنت معادل 0 درصد   61.3 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 0.37 درصدی، یعنی با 0.23 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 0.95 درصدی برابر با 0.61 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/13 به قیمت 64.06 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 65.01 درصدی قیمت این کالا برابر با 25.48 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در مقیاس یک..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / جمعه 13 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.04 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 64.67 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.03 سنت معادل 0.05 درصد افزایش  61.3 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 0.34 درصدی، یعنی با 0.22 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 3.24 درصدی برابر با 2.03 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/12 به قیمت 62.64 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 65.31 درصدی قیمت این کالا برابر با 25.55 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / پنجشنبه 12 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.76 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 64.66 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.99 سنت معادل 3.36 درصد افزایش  61.3 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 4.93 درصدی، یعنی با 3.04 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 2.16 درصدی برابر با 1.37 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/11 به قیمت 63.29 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 58.17 درصدی قیمت این کالا برابر با 23.78 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / چهارشنبه 11 فروردین 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.08 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 62.91 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.14 سنت معادل 1.92 درصد کاهش  59.27 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 1.94 درصدی، یعنی با 1.25 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد کاهش 1.79 درصدی برابر با 1.15 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/12/13 به قیمت 64.06 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 53.88 درصدی قیمت این کالا برابر با 22.03 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت..

مجموع مطالب: 1305 عدد در 87 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی