بازار نفت

 • گزارش روزانه بازار انرژی / سه شنبه 7 بهمن 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.39 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 55.23 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.35 سنت معادل 0.67 درصد کاهش  52.38 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 1.16 درصدی، یعنی با 0.65 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 7.51 درصدی برابر با 3.86 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/10/4 به قیمت 51.37 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 26.15 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.45 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برن..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / دوشنبه 6 بهمن 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.41 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 55.66 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.78 سنت معادل 1.5 درصد افزایش  52.77 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 1.56 درصدی، یعنی با 0.86 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 8.35 درصدی برابر با 4.29 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/10/4 به قیمت 51.37 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 28.42 درصدی قیمت این کالا برابر با 12.32 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی ..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / یکشنبه 5 بهمن 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.16 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 55.25 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0 سنت معادل 0 درصد   51.99 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 0.74 درصدی، یعنی با 0.41 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 7.55 درصدی برابر با 3.88 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/10/4 به قیمت 51.37 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 27.68 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.98 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / شنبه 4 بهمن 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.19 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 55.09 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.16 سنت معادل 0.31 درصد کاهش  51.99 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 0.45 درصدی، یعنی با 0.25 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 7.74 درصدی برابر با 3.96 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/10/3 به قیمت 51.13 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 26.96 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.7 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت ..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / جمعه 3 بهمن 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.64 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 55.38 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.81 سنت معادل 1.55 درصد کاهش  52.25 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 0.85 درصدی، یعنی با 0.47 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 10.93 درصدی برابر با 5.46 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/10/2 به قیمت 49.92 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 25.18 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.14 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نف..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / پنجشنبه 2 بهمن 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.25 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 56.05 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.01 سنت معادل 0.02 درصد افزایش  53.08 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 0.60 درصدی، یعنی با 0.34 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 10.44 درصدی برابر با 5.3 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/10/1 به قیمت 50.75 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 26.72 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.82 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / چهارشنبه 1 بهمن 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.03 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 55.85 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.14 سنت معادل 0.26 درصد افزایش  53.14 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 0.30 درصدی، یعنی با 0.17 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 6.74 درصدی برابر با 3.53 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/09/29 به قیمت 52.32 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 29.28 درصدی قیمت این کالا برابر با 12.65 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت ..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / سه شنبه 30 دی 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.09 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 55.89 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.88 سنت معادل 1.69 درصد افزایش  53 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 1.16 درصدی، یعنی با 0.66 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 6.82 درصدی برابر با 3.57 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/09/29 به قیمت 52.32 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 29.61 درصدی قیمت این کالا برابر با 12.77 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت ب..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / دوشنبه 29 دی 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.07 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 54.77 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.3 سنت معادل 0.58 درصد کاهش  52.12 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 1.26 درصدی، یعنی با 0.7 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 5.08 درصدی برابر با 2.65 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/09/28 به قیمت 52.12 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 27.01 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.65 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / یکشنبه 28 دی 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0 سنت نسبت به روز گذشته به 54.84 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.36 سنت معادل 0.69 درصد افزایش  52.42 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 2.50 درصدی، یعنی با 1.41 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 6.46 درصدی برابر با 3.33 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/09/27 به قیمت 51.51 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 27.26 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.75 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / شنبه 27 دی 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.07 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 54.84 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.13 سنت معادل 0.25 درصد کاهش  52.06 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 2.50 درصدی، یعنی با 1.41 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 7.44 درصدی برابر با 3.8 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/09/26 به قیمت 51.04 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 26.65 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.54 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برن..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / جمعه 26 دی 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.39 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 55 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.36 سنت معادل 2.6 درصد کاهش  52.27 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با کاهش 1.82 درصدی، یعنی با 1.02 دلار کاهش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 8.50 درصدی برابر با 4.31 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/09/25 به قیمت 50.69 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 25.74 درصدی قیمت این کالا برابر با 11.26 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت د..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / پنجشنبه 25 دی 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.39 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 56.41 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.76 سنت معادل 1.44 درصد افزایش  53.63 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 3.48 درصدی، یعنی با 1.9 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 12.12 درصدی برابر با 6.1 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/09/24 به قیمت 50.31 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 31.79 درصدی قیمت این کالا برابر با 13.61 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / چهارشنبه 24 دی 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.47 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 56.08 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.22 سنت معادل 0.42 درصد کاهش  52.93 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 3.96 درصدی، یعنی با 2.14 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 12.20 درصدی برابر با 6.1 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/09/22 به قیمت 49.98 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 32.23 درصدی قیمت این کالا برابر با 13.67 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نف..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / سه شنبه 23 دی 1399

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.08 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 56.55 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.12 سنت معادل 2.15 درصد افزایش  53.17 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 5.60 درصدی، یعنی با 3 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 13.14 درصدی برابر با 6.57 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1399/09/22 به قیمت 49.98 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 30.69 درصدی قیمت این کالا برابر با 13.28 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی ..

مجموع مطالب: 1227 عدد در 82 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی