بازار ارز

 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 3 تیر 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 282,840 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 282,910 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 282,800 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,190 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 168 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 3.14 درصدی  برابر با 8,620 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 274,290 ریال روز دوشنبه 3 خرداد 1400 به رقم 282,910 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 32.18 درصدی یا همان 68,890 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته م..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 2 تیر 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 30 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 283,530 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 285,080 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 282,800 ریال بود. این کاهش 0.23 درصدی یا 650 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,022 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 161 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 3.57 درصدی  برابر با 9,770 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 273,140 ریال روز یکشنبه 2 خرداد 1400 به رقم 282,910 حال حاضر رسانده است. همچنین..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 1 تیر 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 100 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 278,870 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 283,560 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 278,760 ریال بود. این افزایش 1.72 درصدی یا 4,790 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,861 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 31 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 3.55 درصدی  برابر با 9,740 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 273,820 ریال روز شنبه 1 خرداد 1400 به رقم 283,560 حال حاضر رسانده است. هم..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 31 خرداد 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 40 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 279,240 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 280,790 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 278,760 ریال بود. این کاهش 0.18 درصدی یا 510 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,830 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 31 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 2.61 درصدی  برابر با 7,110 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 271,660 ریال روز پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 به رقم 278,770 حال حاضر رسانده است. هم..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 30 خرداد 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 20 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 284,170 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 284,170 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 279,170 ریال بود. این کاهش 1.74 درصدی یا 4,870 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,861 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 2.80 درصدی  برابر با 7,620 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 271,660 ریال روز پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 به رقم 279,280 حال حاضر رسانده است. همچنین با ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 29 خرداد 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 50 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 286,690 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 287,360 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 284,060 ریال بود. این کاهش 0.91 درصدی یا 2,590 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,861 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 1,032 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 5.50 درصدی  برابر با 14,830 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 269,320 ریال روز چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 به رقم 284,150 حال حاضر رسانده ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 28 خرداد 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 286,740 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 286,630 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,893 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 5.93 درصدی  برابر با 16,070 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 270,670 ریال روز سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 به رقم 286,740 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 40.95 درصدی یا همان 83,310 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ب..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 27 خرداد 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 3,660 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 286,700 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 286,740 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 286,630 ریال بود. این افزایش 1.31 درصدی یا 3,700 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,893 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 18 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 7.17 درصدی  برابر با 19,190 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 267,550 ریال روز دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 به رقم 286,740 حال حاضر رساند..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 26 خرداد 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 40 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 283,020 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 283,060 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 282,950 ریال بود. این افزایش 0.02 درصدی یا 60 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,911 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 22 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 5.78 درصدی  برابر با 15,490 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 267,550 ریال روز یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 به رقم 283,040 حال حاضر رسانده است...
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 25 خرداد 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 100 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 284,730 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 285,520 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 282,950 ریال بود. این کاهش 0.65 درصدی یا 1,850 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,933 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 78 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 6.57 درصدی  برابر با 17,450 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 265,530 ریال روز شنبه 25 اردیبهشت 1400 به رقم 282,980 حال حاضر رسانده است. ه..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 24 خرداد 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 50 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 285,390 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 287,860 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 284,720 ریال بود. این کاهش 0.21 درصدی یا 610 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,855 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 36 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 7.69 درصدی  برابر با 20,350 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 264,480 ریال روز پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 به رقم 284,830 حال حاضر رسانده است. ه..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 23 خرداد 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 30 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 280,900 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 285,440 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 280,820 ریال بود. این افزایش 1.63 درصدی یا 4,570 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,819 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 7.92 درصدی  برابر با 20,960 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 264,480 ریال روز پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 به رقم 285,440 حال حاضر رسانده است. همچنین ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 22 خرداد 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 20 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 289,160 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 289,180 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 278,800 ریال بود. این کاهش 2.96 درصدی یا 8,310 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,819 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 360 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 6.19 درصدی  برابر با 16,380 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 264,490 ریال روز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 به رقم 280,870 حال حاضر رسانده اس..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 21 خرداد 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 289,180 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 287,250 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 51,179 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 11.23 درصدی  برابر با 29,210 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 259,970 ریال روز سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 به رقم 289,180 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 46.35 درصدی یا همان 91,590 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 20 خرداد 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 610 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 287,250 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 289,180 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 287,250 ریال بود. این افزایش 0.46 درصدی یا 1,320 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 51,179 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 28 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 13.66 درصدی  برابر با 34,770 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 254,410 ریال روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 به رقم 289,180 حال حاضر رسانده ا..

مجموع مطالب: 946 عدد در 64 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی