شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار ارز

 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 22 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 40 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 245,480 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 248,520 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 245,410 ریال بود. این افزایش 1.22 درصدی یا 3,000 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,462 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 25.77 درصدی  برابر با 50,930 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 197,590 ریال روز پنجشنبه 22 خرداد 1399 به رقم 248,520 حال حاضر رسانده است. همچنین با م..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 21 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 30 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 244,020 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 245,520 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 243,410 ریال بود. این افزایش 0.63 درصدی یا 1,530 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,462 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 196 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 24.25 درصدی  برابر با 47,930 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 197,590 ریال روز پنجشنبه 22 خرداد 1399 به رقم 245,520 حال حاضر رسانده ا..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 20 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 244,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 243,910 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,658 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 29.09 درصدی  برابر با 54,990 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 189,000 ریال روز چهارشنبه 21 خرداد 1399 به رقم 243,990 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 66.54 درصدی یا همان 97,490 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی بب..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 19 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 30 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 243,990 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 244,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 243,910 ریال بود. این کاهش 0.01 درصدی یا 30 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,658 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 289 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 31.17 درصدی  برابر با 57,990 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 186,000 ریال روز سه شنبه 20 خرداد 1399 به رقم 243,990 حال حاضر رسانده است. همچ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 18 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 20 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 242,490 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 244,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 242,410 ریال بود. این افزایش 0.64 درصدی یا 1,550 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,369 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 136 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 31.16 درصدی  برابر با 57,980 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 186,040 ریال روز دوشنبه 19 خرداد 1399 به رقم 244,020 حال حاضر رسانده اس..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 17 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 30 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 242,020 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 242,520 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 241,410 ریال بود. این افزایش 0.2 درصدی یا 480 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,505 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 133 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 30.36 درصدی  برابر با 56,470 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 186,000 ریال روز یکشنبه 18 خرداد 1399 به رقم 242,470 حال حاضر رسانده است. ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 16 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 20 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 240,000 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 242,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 239,910 ریال بود. این افزایش 0.82 درصدی یا 1,970 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,372 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 128 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 30.10 درصدی  برابر با 55,990 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 186,000 ریال روز شنبه 17 خرداد 1399 به رقم 241,990 حال حاضر رسانده است. ه..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 15 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 20 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 233,000 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 240,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 232,910 ریال بود. این افزایش 3 درصدی یا 7,000 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,244 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 29.04 درصدی  برابر با 54,020 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 186,000 ریال روز سه شنبه 13 خرداد 1399 به رقم 240,020 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 14 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 90 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 210,930 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 233,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 210,910 ریال بود. این افزایش 10.43 درصدی یا 22,000 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,244 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 34 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 25.27 درصدی  برابر با 47,020 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 186,000 ریال روز سه شنبه 13 خرداد 1399 به رقم 233,020 حال حاضر رسانده اس..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 13 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 211,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 210,910 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,278 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 13.45 درصدی  برابر با 25,020 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 186,000 ریال روز سه شنبه 13 خرداد 1399 به رقم 211,020 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 43.55 درصدی یا همان 64,020 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببر..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 12 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 20 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 211,020 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 211,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 210,910 ریال بود. این افزایش 0.01 درصدی یا 20 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,278 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 81 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 13.45 درصدی  برابر با 25,020 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 186,000 ریال روز سه شنبه 13 خرداد 1399 به رقم 211,020 حال حاضر رسانده است. ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 11 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 50 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 210,970 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 211,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 210,910 ریال بود. این کاهش 0.01 درصدی یا 20 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,197 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 18 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 13.40 درصدی  برابر با 24,940 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 186,060 ریال روز دوشنبه 12 خرداد 1399 به رقم 211,000 حال حاضر رسانده است. همچنی..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 10 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 30 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 211,020 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 211,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 210,910 ریال بود. این افزایش 0.01 درصدی یا 30 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,215 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 1 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 13.45 درصدی  برابر با 25,020 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 186,000 ریال روز شنبه 10 خرداد 1399 به رقم 211,020 حال حاضر رسانده است. همچن..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 9 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 30 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 210,990 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 211,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 210,910 ریال بود. این کاهش 0.01 درصدی یا 30 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,214 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 92 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 13.71 درصدی  برابر با 25,450 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 185,540 ریال روز پنجشنبه 8 خرداد 1399 به رقم 210,990 حال حاضر رسانده است. همچنی..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 8 تیر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 50 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 209,470 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 211,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 209,410 ریال بود. این افزایش 0.72 درصدی یا 1,500 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 47,122 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 13.73 درصدی  برابر با 25,480 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 185,540 ریال روز پنجشنبه 8 خرداد 1399 به رقم 211,020 حال حاضر رسانده است. همچنین با مر..

مجموع مطالب: 602 عدد در 41 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی