بازار ارز

 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 27 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 1,080 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 321,880 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 324,120 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 320,200 ریال بود. این کاهش 0.63 درصدی یا 2,030 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,629 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 5.19 درصدی  برابر با 15,840 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 305,090 ریال روز سه شنبه 26 مرداد 1400 به رقم 320,930 حال حاضر رسانده است. همچنین با م..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 26 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 322,960 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 316,740 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,629 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 5.85 درصدی  برابر با 17,870 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 305,090 ریال روز سه شنبه 26 مرداد 1400 به رقم 322,960 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 2.35 درصدی یا همان 7,440 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببریم ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 25 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 5,270 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 316,780 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 322,960 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 316,740 ریال بود. این افزایش 0.28 درصدی یا 910 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,629 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 5.88 درصدی  برابر با 17,960 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 305,000 ریال روز دوشنبه 25 مرداد 1400 به رقم 322,960 حال حاضر رسانده است. همچنین با مر..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 24 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 316,820 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 316,850 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 316,740 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,629 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 3.85 درصدی  برابر با 11,760 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 305,090 ریال روز یکشنبه 24 مرداد 1400 به رقم 316,850 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 0.43 درصدی یا همان 1,380 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ب..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 23 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 60 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 314,390 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 316,850 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 313,940 ریال بود. این افزایش 0.8 درصدی یا 2,520 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,629 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 4.23 درصدی  برابر با 12,870 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 303,980 ریال روز شنبه 23 مرداد 1400 به رقم 316,850 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 22 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 100 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 316,660 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 316,660 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 311,390 ریال بود. این کاهش 0.71 درصدی یا 2,230 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,629 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 3.71 درصدی  برابر با 11,250 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 303,080 ریال روز پنجشنبه 21 مرداد 1400 به رقم 314,330 حال حاضر رسانده است. همچنین با م..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 21 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 40 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 316,590 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 316,660 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 315,540 ریال بود. این کاهش 0.02 درصدی یا 70 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,629 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 4.44 درصدی  برابر با 13,480 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 303,080 ریال روز پنجشنبه 21 مرداد 1400 به رقم 316,560 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عم..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 20 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 20 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 315,590 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 316,630 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 315,480 ریال بود. این افزایش 0.34 درصدی یا 1,060 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,629 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 4.47 درصدی  برابر با 13,550 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 303,080 ریال روز چهارشنبه 20 مرداد 1400 به رقم 316,630 حال حاضر رسانده است. همچنین با..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 19 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 315,590 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 315,480 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,629 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 4.56 درصدی  برابر با 13,770 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 301,800 ریال روز سه شنبه 19 مرداد 1400 به رقم 315,570 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 16.86 درصدی یا همان 45,550 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببری..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 18 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 680 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 315,590 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 315,590 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 315,480 ریال بود. این افزایش 0.21 درصدی یا 660 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,629 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 135 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 6.00 درصدی  برابر با 17,890 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 297,680 ریال روز دوشنبه 18 مرداد 1400 به رقم 315,570 حال حاضر رسانده است...
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 17 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 70 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 314,600 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 314,910 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 314,490 ریال بود. این افزایش 0.12 درصدی یا 380 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,764 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 73 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 6.86 درصدی  برابر با 20,230 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 294,680 ریال روز یکشنبه 17 مرداد 1400 به رقم 314,910 حال حاضر رسانده است. ه..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 16 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 90 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 314,010 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 314,600 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 313,990 ریال بود. این افزایش 0.14 درصدی یا 430 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,837 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 76 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 6.71 درصدی  برابر با 19,780 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 294,750 ریال روز شنبه 16 مرداد 1400 به رقم 314,530 حال حاضر رسانده است. همچنی..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 15 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 4,110 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 316,090 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 319,450 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 313,990 ریال بود. این کاهش 1.94 درصدی یا 6,100 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,913 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 6.52 درصدی  برابر با 19,230 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 294,870 ریال روز پنجشنبه 14 مرداد 1400 به رقم 314,100 حال حاضر رسانده است. همچنین با م..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 14 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 100 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 310,910 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 317,260 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 310,900 ریال بود. این افزایش 1.66 درصدی یا 5,160 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,913 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 7.22 درصدی  برابر با 21,300 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 294,870 ریال روز پنجشنبه 14 مرداد 1400 به رقم 316,170 حال حاضر رسانده است. همچنین با م..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 13 شهریور 1400

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 40 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 312,490 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 312,510 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 310,900 ریال بود. این کاهش 0.46 درصدی یا 1,440 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,913 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 137 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 5.49 درصدی  برابر با 16,190 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 294,820 ریال روز چهارشنبه 13 مرداد 1400 به رقم 311,010 حال حاضر رسانده است..

مجموع مطالب: 1029 عدد در 69 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی