بازار ارز

 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 6 آذر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 300 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 295,910 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 295,910 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 294,800 ریال بود. این کاهش 0.44 درصدی یا 1,300 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,077 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 325 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 10.87 درصدی  برابر با 36,000 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 330,910 ریال روز دوشنبه 5 آبان 1399 به رقم 294,910 حال حاضر رسانده است. هم..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 5 آذر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 30 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 296,940 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 297,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 296,100 ریال بود. این کاهش 0.24 درصدی یا 700 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,752 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 13.89 درصدی  برابر با 47,810 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 344,020 ریال روز شنبه 3 آبان 1399 به رقم 296,210 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عمل..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 4 آذر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 40 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 303,520 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 303,520 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 296,910 ریال بود. این کاهش 2.21 درصدی یا 6,570 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,752 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 112 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 13.69 درصدی  برابر با 47,110 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 344,020 ریال روز شنبه 3 آبان 1399 به رقم 296,910 حال حاضر رسانده است. همچ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 3 آذر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 950 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 303,970 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 304,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 303,410 ریال بود. این افزایش 0.15 درصدی یا 460 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,864 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 56 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 12.64 درصدی  برابر با 43,940 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 347,420 ریال روز پنجشنبه 1 آبان 1399 به رقم 303,480 حال حاضر رسانده است. ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 2 آذر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 1,050 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 306,970 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 307,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 302,910 ریال بود. این کاهش 1.65 درصدی یا 5,000 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,808 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 12.77 درصدی  برابر با 44,400 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 347,420 ریال روز پنجشنبه 1 آبان 1399 به رقم 303,020 حال حاضر رسانده است. همچنین با مر..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 1 آذر 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 80 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 302,940 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 309,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 302,920 ریال بود. این افزایش 1.65 درصدی یا 5,000 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,808 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 59 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 7.13 درصدی  برابر با 23,650 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 331,670 ریال روز چهارشنبه 30 مهر 1399 به رقم 308,020 حال حاضر رسانده است. ه..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 30 آبان 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 303,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 302,910 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,749 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 7.74 درصدی  برابر با 25,440 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 328,460 ریال روز سه شنبه 29 مهر 1399 به رقم 303,020 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 131.86 درصدی یا همان 172,330 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببری..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 29 آبان 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 80 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 303,020 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 303,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 302,910 ریال بود. این افزایش 0.03 درصدی یا 80 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,749 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 70 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 16.27 درصدی  برابر با 58,920 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 361,940 ریال روز دوشنبه 28 مهر 1399 به رقم 303,020 حال حاضر رسانده است. همچ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 28 آبان 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 3,060 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 304,930 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 305,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 302,910 ریال بود. این کاهش 1.67 درصدی یا 5,050 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,819 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 8 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 19.00 درصدی  برابر با 71,080 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 374,020 ریال روز یکشنبه 27 مهر 1399 به رقم 302,940 حال حاضر رسانده است. هم..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 27 آبان 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 30 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 306,020 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 311,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 305,930 ریال بود. این افزایش 0.65 درصدی یا 2,000 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,811 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 27 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 17.30 درصدی  برابر با 64,460 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 372,450 ریال روز پنجشنبه 24 مهر 1399 به رقم 307,990 حال حاضر رسانده است...
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 26 آبان 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 40 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 307,980 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 308,020 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 305,910 ریال بود. این کاهش 0.64 درصدی یا 1,950 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,784 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 84 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 17.84 درصدی  برابر با 66,460 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 372,450 ریال روز پنجشنبه 24 مهر 1399 به رقم 305,990 حال حاضر رسانده است. ه..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 25 آبان 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 60 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 316,660 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 316,720 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 307,910 ریال بود. این کاهش 2.85 درصدی یا 8,780 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,700 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 17.32 درصدی  برابر با 64,510 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 372,450 ریال روز پنجشنبه 24 مهر 1399 به رقم 307,940 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 24 آبان 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 80 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 317,640 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 318,720 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 316,610 ریال بود. این کاهش 0.32 درصدی یا 1,000 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,700 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 254 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 14.39 درصدی  برابر با 53,240 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 369,960 ریال روز چهارشنبه 23 مهر 1399 به رقم 316,720 حال حاضر رسانده است. ه..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 23 آبان 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 318,720 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 317,610 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,446 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 14.10 درصدی  برابر با 52,190 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 369,910 ریال روز سه شنبه 22 مهر 1399 به رقم 317,720 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 151.10 درصدی یا همان 191,190 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببر..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 22 آبان 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 740 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 318,720 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 318,720 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 317,610 ریال بود. این کاهش 0.55 درصدی یا 1,740 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 49,446 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 229 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 11.48 درصدی  برابر با 41,210 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 358,930 ریال روز دوشنبه 21 مهر 1399 به رقم 317,720 حال حاضر رسانده است. هم..

مجموع مطالب: 739 عدد در 50 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی