بازار ارز

 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 17 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 20 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 293,320 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 293,340 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 288,630 ریال بود. این کاهش 1.59 درصدی یا 4,600 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,033 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 1.52 درصدی  برابر با 4,330 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 284,410 ریال روز یکشنبه 19 بهمن 1399 به رقم 288,740 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عم..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 16 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 20 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 297,880 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 297,960 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 291,490 ریال بود. این کاهش 1.55 درصدی یا 4,560 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,033 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 575 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 2.56 درصدی  برابر با 7,330 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 286,010 ریال روز شنبه 18 بهمن 1399 به رقم 293,340 حال حاضر رسانده است. همچنین..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 15 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 297,960 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 297,850 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,608 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 4.35 درصدی  برابر با 12,440 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 285,460 ریال روز پنجشنبه 16 بهمن 1399 به رقم 297,900 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 80.51 درصدی یا همان 132,870 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببری..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 14 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 30 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 297,850 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 297,960 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 297,850 ریال بود. این افزایش 0.01 درصدی یا 20 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,608 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 154 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 4.35 درصدی  برابر با 12,440 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 285,460 ریال روز پنجشنبه 16 بهمن 1399 به رقم 297,900 حال حاضر رسانده است. همچ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 13 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 50 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 292,860 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 298,810 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 292,800 ریال بود. این افزایش 1.7 درصدی یا 4,970 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,762 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 257 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 3.99 درصدی  برابر با 11,440 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 286,440 ریال روز چهارشنبه 15 بهمن 1399 به رقم 297,880 حال حاضر رسانده است. ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 12 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 100 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 296,170 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 296,170 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 291,100 ریال بود. این کاهش 1.08 درصدی یا 3,160 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,505 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 242 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 1.52 درصدی  برابر با 4,400 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 288,510 ریال روز سه شنبه 14 بهمن 1399 به رقم 292,910 حال حاضر رسانده است. ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 11 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 10 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 297,810 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 300,280 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 295,850 ریال بود. این کاهش 0.58 درصدی یا 1,730 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,747 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 38 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 2.26 درصدی  برابر با 6,560 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 289,510 ریال روز دوشنبه 13 بهمن 1399 به رقم 296,070 حال حاضر رسانده است. همچ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 10 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 40 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 304,450 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 304,490 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 295,830 ریال بود. این کاهش 2.25 درصدی یا 6,690 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,709 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 5.97 درصدی  برابر با 16,790 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 281,010 ریال روز پنجشنبه 9 بهمن 1399 به رقم 297,800 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور ع..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / شنبه 9 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 20 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 304,000 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 310,490 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 303,890 ریال بود. این افزایش 0.17 درصدی یا 510 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,709 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 327 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 7.24 درصدی  برابر با 20,560 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 283,930 ریال روز چهارشنبه 8 بهمن 1399 به رقم 304,490 حال حاضر رسانده است. ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / جمعه 8 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 307,800 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 298,590 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 51,036 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 9.14 درصدی  برابر با 25,470 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 278,510 ریال روز سه شنبه 7 بهمن 1399 به رقم 303,980 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 79.77 درصدی یا همان 134,890 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببریم..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / پنجشنبه 7 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با رقم 0 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 307,800 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 298,590 ریال بود.  بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 51,036 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 8.76 درصدی  برابر با 24,490 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 279,490 ریال روز دوشنبه 6 بهمن 1399 به رقم 303,980 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور عملکرد یورو، به تفاوت 91.15 درصدی یا همان 144,960 ریالی این ارز نسبت به روزهای مشابه در سال گذشته می توانیم پی ببریم ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / چهارشنبه 6 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 60 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 298,640 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 307,800 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 298,590 ریال بود. این افزایش 1.77 درصدی یا 5,280 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 51,036 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 69 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 11.36 درصدی  برابر با 31,020 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 272,960 ریال روز یکشنبه 5 بهمن 1399 به رقم 303,980 حال حاضر رسانده است. هم..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / سه شنبه 5 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 100 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 292,240 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 298,700 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 290,600 ریال بود. این افزایش 2.18 درصدی یا 6,360 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 51,105 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 194 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 9.20 درصدی  برابر با 25,190 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 273,510 ریال روز شنبه 4 بهمن 1399 به رقم 298,700 حال حاضر رسانده است. همچ..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / دوشنبه 4 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 60 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 292,980 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 294,190 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 292,230 ریال بود. این کاهش 0.24 درصدی یا 700 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,911 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل تفاوتی 11 ریالی را نشان می دهد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 6.68 درصدی  برابر با 18,330 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 274,010 ریال روز پنجشنبه 2 بهمن 1399 به رقم 292,340 حال حاضر رسانده است. همچنین..
 • گزارش روزانه نرخ ارز / یکشنبه 3 اسفند 1399

  یورو  در بازار معاملات امروز، یورو با 80 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 298,640 ریال آغاز به فعالیت داشت . در طی نوسانات روز نیز در بالاترین سطوح خود، رقم 298,720 ریال را به ثبت رساند که این مقدار در کف معاملاتی یورو برابر با 292,800 ریال بود. این کاهش 1.94 درصدی یا 5,680 ریالی یورو نسبت به روز قبل، در شرایطی است که بانک مرکزی نیز نرخ دولتی یورو را برای روز جاری 50,900 ریال معین کرد که نسبت به روز قبل بدون تغییر می باشد.  در مروری کوتاه بر قیمت یورو می توان به این نکته پی برد که این ارز در طی ماه جاری نوسانی 6.94 درصدی  برابر با 19,030 ریال را پشت سرگذاشته است که نرخ آن را از رقم 274,010 ریال روز پنجشنبه 2 بهمن 1399 به رقم 293,040 حال حاضر رسانده است. همچنین با مرور ع..

مجموع مطالب: 838 عدد در 56 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی