شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 4 خرداد 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 20,000 ریال افزایش به رقم 74,280,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 74,280,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 74,280,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 74,250,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/03/2 برابر با 47,660,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 26,620,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 3 خرداد 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 860,000 ریال کاهش به رقم 74,260,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 74,280,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 74,280,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 74,280,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 74,250,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/03/2 برابر با 47,660,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 26,620,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نو..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 2 خرداد 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 860,000 ریال کاهش به رقم 74,260,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 74,260,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 74,950,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 74,120,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/03/1 برابر با 48,280,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 25,980,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی براب..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 1 خرداد 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,360,000 ریال افزایش به رقم 75,120,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 74,480,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 74,260,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 74,950,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 74,120,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/02/31 برابر با 47,310,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 26,950,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 710,000 ریال افزایش به رقم 73,760,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 74,360,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 75,120,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 75,350,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 74,280,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/02/30 برابر با 46,920,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 28,200,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 30 اردیبهشت 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 140,000 ریال کاهش به رقم 73,050,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 72,300,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 73,760,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 74,150,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 72,070,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/02/29 برابر با 48,090,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 25,670,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 29 اردیبهشت 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,480,000 ریال افزایش به رقم 73,190,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 74,280,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 73,050,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 74,710,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 72,570,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/02/28 برابر با 48,930,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 24,120,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 28 اردیبهشت 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,650,000 ریال افزایش به رقم 71,710,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 73,170,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 73,190,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 73,260,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 71,530,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/02/26 برابر با 49,440,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 23,750,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 27 اردیبهشت 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 640,000 ریال کاهش به رقم 69,060,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 71,030,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 71,710,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 71,710,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 70,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/02/26 برابر با 49,440,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 22,270,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 26 اردیبهشت 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 640,000 ریال کاهش به رقم 69,060,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 69,060,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 79,760,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 68,540,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/02/25 برابر با 49,810,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 19,250,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 960,000 ریال کاهش به رقم 69,700,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 69,540,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 69,060,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 79,760,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 68,540,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/02/24 برابر با 50,480,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 18,580,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 690,000 ریال افزایش به رقم 70,660,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 71,210,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 69,700,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 71,510,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 69,700,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/02/23 برابر با 50,100,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 19,600,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 23 اردیبهشت 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,250,000 ریال افزایش به رقم 69,970,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 70,310,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 70,660,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 71,340,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 70,270,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/02/22 برابر با 49,950,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 20,710,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 22 اردیبهشت 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 90,000 ریال افزایش به رقم 68,720,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 69,210,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 69,970,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 70,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 68,970,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/02/21 برابر با 50,860,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 19,110,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,900,000 ریال افزایش به رقم 68,630,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 69,060,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 68,720,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 69,670,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 68,220,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/02/19 برابر با 51,600,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 17,120,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..

مجموع مطالب: 628 عدد در 42 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی