بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 11 مرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,790,000 ریال کاهش به رقم 112,390,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 112,690,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 112,110,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 113,520,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 111,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/05/12 برابر با 110,910,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 1,200,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 10 مرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 3,600,000 ریال افزایش به رقم 115,180,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 114,020,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 112,390,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 114,160,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 112,280,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/05/11 برابر با 111,610,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 780,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 9 مرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,120,000 ریال افزایش به رقم 111,580,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 113,680,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 115,180,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 116,270,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 113,280,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/05/9 برابر با 113,610,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 1,570,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 8 مرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,120,000 ریال افزایش به رقم 111,580,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 111,580,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 111,820,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 110,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/05/9 برابر با 113,610,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 2,030,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسان..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 7 مرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 2,120,000 ریال افزایش به رقم 111,580,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 111,580,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 111,820,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 110,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/05/8 برابر با 112,190,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 610,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 6 مرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 540,000 ریال افزایش به رقم 109,460,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 111,180,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 111,580,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 111,820,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 110,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/05/7 برابر با 110,410,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 1,170,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 5 مرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,860,000 ریال افزایش به رقم 108,920,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 109,860,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 109,460,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 110,370,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 109,380,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/05/6 برابر با 112,500,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 3,040,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 4 مرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,070,000 ریال افزایش به رقم 107,060,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 106,990,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 108,920,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 109,420,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 106,880,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/05/5 برابر با 108,980,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 60,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 3 مرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 10,000 ریال افزایش به رقم 105,990,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 106,740,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 107,060,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 107,420,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 106,730,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/05/4 برابر با 107,180,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 120,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 2 مرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 20,000 ریال افزایش به رقم 105,980,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 105,840,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 105,990,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,020,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,380,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/05/2 برابر با 101,980,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 4,010,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ما..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 1 مرداد 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 20,000 ریال افزایش به رقم 105,980,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 105,980,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,170,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,830,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/05/2 برابر با 101,980,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 4,000,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 31 تیر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 900,000 ریال افزایش به رقم 105,960,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 105,930,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 105,980,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,170,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,830,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/05/1 برابر با 100,600,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 5,380,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 م..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 30 تیر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 900,000 ریال افزایش به رقم 105,960,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 105,960,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,120,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,030,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/04/31 برابر با 103,280,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 2,680,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 29 تیر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 70,000 ریال کاهش به رقم 105,060,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 105,070,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 105,960,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 106,120,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 105,030,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/04/30 برابر با 106,800,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 840,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 28 تیر 1400

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 290,000 ریال کاهش به رقم 105,130,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 105,140,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 105,060,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 105,170,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 104,430,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1399/04/29 برابر با 112,180,000 ریال معامله شده بود که این به معنای کاهش 7,120,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه..

مجموع مطالب: 1060 عدد در 71 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی