بازار طلا

 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 14 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 10,844,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 30,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,846,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 309,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,537,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 309,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 412,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,049,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,844,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,338,0..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 13 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 30,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,846,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,846,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,461,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,874,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,747,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,498,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,32..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 12 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 30,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,846,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,846,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,461,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,874,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,747,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,498,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,32..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 11 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 2,000 ریالی و با رقم 10,874,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 155,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,876,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 30,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,846,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 30,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 40,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,461,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 10,874,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,747,000..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 10 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 55,000 ریالی و با رقم 11,086,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 76,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 11,031,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 155,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,876,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 155,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 207,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,501,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,109,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,800,..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 9 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 4,000 ریالی و با رقم 10,959,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 125,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,955,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 76,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 11,031,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 76,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 102,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,708,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,109,000 ریال به عنوان سقف و رقم 1..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 8 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با افزایش 2,000 ریالی و با رقم 10,828,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 25,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,830,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 125,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,955,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین افزایش 125,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 166,000 ریال افزایش نسبت به روز قبل و با رقم 14,606,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,005,000 ریال به عنوان سقف و رقم ..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 7 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با کاهش 176,000 ریالی و با رقم 11,031,000 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 87,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,855,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار با 25,000 ریال کاهش نسبت به روز گذشته، در حال جاضر با نرخ 10,830,000 ریال در حال معامله است که این رقم مبین کاهش 25,000 ریالی این فلز گران بهاست. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با 34,000 ریال کاهش نسبت به روز قبل و با رقم 14,440,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,031,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,631,00..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / جمعه 6 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 87,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,855,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,855,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,474,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,017,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,770,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,689,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,36..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / پنجشنبه 5 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 87,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,855,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,855,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,474,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,017,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,770,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,689,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,36..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / چهارشنبه 4 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 87,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,855,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,855,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,474,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,017,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,770,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,689,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,36..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / سه شنبه 3 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 87,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,855,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,855,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,474,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,017,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,770,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,689,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,36..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / دوشنبه 2 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 87,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,855,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,855,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,474,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,017,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,770,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,689,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,36..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / یکشنبه 1 فروردین 1400

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 87,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,855,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,855,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,474,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,017,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,770,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,689,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,36..
 • گزارش روزانه قیمت طلا / شنبه 30 اسفند 1399

  طلای 18 عیار و 24 عیار بازار طلا روز جاری را با  - ریالی و با رقم 0 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 87,000 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 10,855,000 ریال در انتهای روز به کار خود پایان داده بود.  بنا به گزارش های ثبت شده در مبادلات روز جاری، هر گرم طلای 18 عیار در حال جاضر با نرخ 10,855,000 ریال در حال معامله است. بر این اساس هر گرم طلای 24 عیار نیز با رقم 14,474,000 ریال در بازار معامله شد. مشاهدات به ثبت رسیده گویای این نکته است که در اوج نوسانات روزانه، برای طلای 18 عیار، رقم 11,017,000 ریال به عنوان سقف و رقم 10,770,000 ریال به عنوان پایین ترین نرخ و کف معاملاتی ثبت گردید که این رقم در طول روزجاری برای طلای 24 عیار برابر با 14,689,000 ریال به عنوان بالاترین و 14,36..

مجموع مطالب: 1855 عدد در 124 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی