شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اوراق قرضه

  • داده های زنده
  • پیش بینی
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
0.76 0 -0.02% 0.12% -0.01% -1.73% Apr 09 -
UK
0.38 0.01 -0.01% 0.06% 0.22% -0.72% Apr 09 -
Japan
0.01 0 -0.01% 0.02% 0.05% 0.07% Apr 09 -
Germany
-0.30 0.01 0.01% 0.14% 0.50% -0.27% Apr 09 -
France
0.18 0.01 0.01% 0.16% 0.56% -0.14% Apr 09 -
Greece
1.84 0.01 0.01% 0.07% 0.17% -1.59% Apr 09 -
India
6.49 0.05 0.06% 0.19% 0.37% -0.87% Apr 09 -
Netherlands
-0.02 0.02 0.02% 0.21% 0.56% -0.18% Apr 09 -
Spain
0.85 0.01 0.01% 0.14% 0.50% -0.20% Apr 09 -
Portugal
0.95 0.01 0.01% 0.12% 0.52% -0.22% Apr 09 -
New Zealand
1.00 0.11 -0.11% -0.12% 0.06% -1.06% Apr 09 -
Australia
0.92 0.04 -0.02% 0.15% 0.20% -0.94% Apr 09 -
Italy
1.72 0.06 0.06% 0.17% 0.31% -0.84% Apr 09 -
Canada
0.81 0.01 -0.01% 0.20% 0.28% -0.87% Apr 08 -
Brazil
7.89 0.08 -0.08% -0.07% 1.18% -1.03% Apr 08 -
Switzerland
-0.25 0.04 0.04% 0.10% 0.68% 0.07% Apr 09 -
Mexico
7.16 0.15 -0.15% 0.04% 0.47% -0.81% Apr 08 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
0.76 0 -0.02% 0.12% -0.01% -1.73% Apr 09 -
US 1M
0.15 0.03 0.01% 0.07% -0.44% -2.28% Apr 09 -
US 3M
0.23 0.04 0.01% 0.11% -0.22% -2.22% Apr 09 -
US 6M
0.28 0.04 0.04% 0.13% -0.14% -2.18% Apr 09 -
US 52W
0.26 0.03 -0.01% 0.07% -0.18% -2.19% Apr 09 -
US 2Y
0.25 0 -0.01% 0.03% -0.24% -2.08% Apr 09 -
US 3Y
0.34 0 -0.01% 0.05% -0.24% -1.95% Apr 09 -
US 5Y
0.46 0 -0.01% 0.07% -0.16% -1.83% Apr 09 -
US 7Y
0.64 0.01 -0.02% 0.10% -0.09% -1.74% Apr 09 -
US 20Y
1.39 0.01 -0.01% 0.18% 0.30% -1.48% Apr 09 -
US 30Y
1.35 0.01 -0.01% 0.08% 0.12% -1.55% Apr 09 -
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.38 0.01 -0.01% 0.06% 0.22% -0.72% Apr 09 -
UK 1M
0.19 0.02 -0.02% -0.01% -0.37% -0.57% Apr 09 -
UK 3M
0.39 0.01 0.01% 0.17% -0.07% -0.37% Apr 09 -
UK 6M
0.27 0.01 0.01% 0.06% -0.13% -0.50% Apr 09 -
UK 52W
0.12 0.01 -0.01% 0.01% -0.17% -0.60% Apr 09 -
UK 3Y
0.13 0.01 -0.05% -0.01% 0.03% -0.58% Apr 09 -
UK 5Y
0.19 0.01 -0.01% 0.02% 0.02% -0.65% Apr 09 -
UK 7Y
0.20 0.01 -0.04% 0.05% 0.13% -0.72% Apr 09 -
UK 20Y
0.68 0.02 -0.02% -0.04% 0.19% -0.87% Apr 09 -
UK 30Y
0.73 0.03 -0.03% -0.04% 0.23% -0.90% Apr 09 -
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
0.01 0 -0.01% 0.02% 0.05% 0.07% Apr 09 -
Japan 1M
-0.14 0 0.00% 0.05% 0.07% 0.00% Apr 09 -
Japan 3M
-0.16 0.01 -0.01% 0.07% 0.17% 0.02% Apr 09 -
Japan 6M
-0.15 0.02 0.00% 0.02% 0.10% 0.04% Apr 09 -
Japan 52W
-0.15 0.01 -0.01% -0.02% 0.09% 0.01% Apr 09 -
Japan 2Y
-0.15 0.02 -0.02% -0.02% 0.09% 0.01% Apr 09 -
Japan 3Y
-0.14 0.01 -0.01% 0.01% 0.09% 0.03% Apr 09 -
Japan 5Y
-0.11 0.02 -0.02% 0.02% 0.09% 0.07% Apr 09 -
Japan 7Y
-0.10 0 0.00% 0.05% 0.20% 0.07% Apr 09 -
Japan 20Y
0.34 0.02 0.01% 0.05% 0.11% -0.02% Apr 09 -
Japan 30Y
0.45 0.01 0.01% 0.05% 0.14% -0.08% Apr 09 -
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Germany
-0.30 0.01 0.01% 0.14% 0.50% -0.27% Apr 09 -
Germany 3M
-0.70 0.05 -0.05% -0.05% -0.05% -0.20% Apr 09 -
Germany 6M
-0.55 0.03 -0.03% 0.14% 0.24% -0.05% Apr 09 -
Germany 52W
-0.55 0.01 0.01% 0.07% 0.33% 0.01% Apr 09 -
Germany 2Y
-0.59 0.02 0.02% 0.06% 0.41% -0.01% Apr 09 -
Germany 3Y
-0.60 0.01 0.01% 0.06% 0.40% -0.01% Apr 09 -
Germany 5Y
-0.52 0.02 0.02% 0.08% 0.42% -0.05% Apr 09 -
Germany 7Y
-0.46 0.02 0.02% 0.11% 0.47% -0.14% Apr 09 -
Germany 30Y
0.10 0 0.01% 0.12% 0.57% -0.52% Apr 09 -
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
France 1M
-0.59 0.04 -0.02% -0.08% 0.04% -0.08% Apr 09 -
France 52W
-0.47 0 0.00% 0.05% 0.24% 0.01% Apr 09 -
France 2Y
-0.43 0 0.00% 0.04% 0.30% 0.09% Apr 09 -
France 3M
-0.54 0 -0.03% -0.02% 0.12% -0.03% Apr 09 -
France 3Y
-0.34 0.02 0.00% 0.10% 0.36% 0.12% Apr 09 -
France 5Y
-0.20 0 -0.02% 0.12% 0.45% 0.07% Apr 09 -
France 6M
-0.51 0 -0.03% 0.02% 0.12% 0.02% Apr 09 -
France 20Y
0.65 0 0.00% 0.12% 0.58% -0.33% Apr 09 -
France 30Y
0.90 0.01 -0.01% 0.10% 0.55% -0.47% Apr 09 -
France
0.18 0.01 0.01% 0.16% 0.56% -0.14% Apr 09 -
France 7Y
0.01 0 0.00% 0.10% 0.46% 0.11% Apr 09 -
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Italy 1M
0.02 0.03 0.03% 0.07% 0.26% 0.30% Apr 09 -
Italy 3M
0.03 0.04 -0.04% 0.04% 0.25% 0.25% Apr 09 -
Italy 3Y
0.81 0.08 0.12% 0.31% 0.28% -0.17% Apr 09 -
Italy 6M
0.44 0.04 0.04% 0.29% 0.48% 0.53% Apr 09 -
Italy 7Y
1.38 0.07 0.07% 0.24% 0.30% -0.62% Apr 09 -
Italy
1.72 0.06 0.06% 0.17% 0.31% -0.84% Apr 09 -
Italy 5Y
1.16 0.07 0.07% 0.32% 0.33% -0.46% Apr 09 -
Italy 52W
0.58 0.04 0.04% 0.45% 0.53% 0.53% Apr 09 -
Italy 20Y
2.33 0.07 0.07% 0.13% 0.34% -0.84% Apr 09 -
Italy 2Y
0.77 0.08 0.08% 0.36% 0.31% 0.26% Apr 09 -
Italy 30Y
2.59 0.06 0.06% 0.10% 0.32% -0.79% Apr 09 -
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Russia
6.78 0 0.00% -0.04% 0.32% -1.47% Apr 09 -
Russia 1M
5.83 0 0.00% -0.03% -0.16% -1.78% Apr 08 -
Russia 52W
5.81 0.06 -0.06% -0.09% -0.56% -1.70% Apr 09 -
Russia 3M
5.89 0 0.00% -0.03% -0.19% -1.78% Apr 08 -
Russia 3Y
6.23 0.03 -0.03% -0.31% -0.29% -1.68% Apr 09 -
Russia 5Y
6.59 0.01 -0.01% -0.10% -0.14% -1.39% Apr 09 -
Russia 6M
5.95 0.02 -0.02% -0.20% -0.19% -1.80% Apr 08 -
Russia 7Y
6.58 0.02 0.02% -0.07% -0.21% -1.53% Apr 09 -
Russia 2Y
6.15 0.01 -0.01% -0.38% -0.39% -1.57% Apr 09 -
Russia 20Y
6.96 0.02 -0.02% -0.28% -0.11% -1.53% Apr 09 -
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australia 5Y
0.47 0.03 0.02% 0.05% -0.05% -1.06% Apr 09 -
New Zealand
1.00 0.11 -0.11% -0.12% 0.06% -1.06% Apr 09 -
Australia 52W
0.26 0.01 0.01% -0.01% -0.23% -1.33% Apr 09 -
Australia 2Y
0.25 0.02 0.01% 0.00% -0.24% -1.25% Apr 09 -
Australia
0.92 0.04 -0.02% 0.15% 0.20% -0.94% Apr 09 -
Australia 20Y
1.60 0.04 -0.02% 0.23% 0.45% -0.70% Apr 09 -
Australia 7Y
0.64 0.03 -0.02% 0.06% 0.01% -1.05% Apr 09 -
Australia 3Y
0.29 0.01 0.01% 0.03% -0.16% -1.14% Apr 09 -
Australia 30Y
1.85 0.04 -0.01% 0.27% 0.47% -0.70% Apr 09 -
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Canada
0.81 0.01 -0.01% 0.20% 0.28% -0.87% Apr 08 -
Canada 1M
0.20 0.1 -0.10% 0.00% -0.50% -1.49% Apr 08 -
Canada 20Y
1.16 0.04 -0.04% 0.09% 0.26% -0.78% Apr 09 -
Canada 2Y
0.44 0.02 -0.02% 0.04% -0.09% -1.13% Apr 08 -
Canada 3M
0.22 0 0.00% -0.03% -0.43% -1.45% Apr 08 -
Canada 3Y
0.51 0.03 -0.03% 0.05% 0.00% -1.06% Apr 08 -
Canada 30Y
1.36 0.02 0.02% 0.15% 0.62% -0.62% Apr 08 -
Canada 5Y
0.65 0.02 -0.02% 0.11% 0.12% -0.90% Apr 08 -
Canada 7Y
0.67 0.01 -0.01% 0.11% 0.13% -0.93% Apr 08 -
Canada 52W
0.50 0.07 0.07% 0.14% -0.11% -1.22% Apr 08 -
Canada 6M
0.40 0 0.00% 0.07% -0.27% -1.27% Apr 08 -
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
China 30Y
3.22 0.02 0.02% -0.08% -0.02% -0.63% Apr 09 -
China 2Y
1.57 0.02 -0.01% -0.41% -0.64% -1.20% Apr 09 -
China 20Y
3.08 0.07 -0.07% -0.01% -0.06% -0.52% Apr 08 -
China 3Y
1.74 0.01 0.00% -0.31% -0.53% -1.22% Apr 09 -
China 52W
1.25 0.05 -0.05% -0.47% -0.85% -1.17% Apr 09 -
China 5Y
2.00 0.01 -0.01% -0.26% -0.43% -1.19% Apr 09 -
China 7Y
2.46 0.01 0.00% -0.09% -0.14% -0.88% Apr 09 -
China
2.52 0.01 0.04% -0.05% -0.07% -0.79% Apr 09 -
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
India 2Y
5.05 0.12 -0.01% 0.12% -0.11% -1.59% Apr 09 -
India 30Y
6.95 0.03 -0.03% 0.13% 0.35% -0.73% Apr 08 -
India 3Y
5.54 0.03 0.02% 0.12% 0.08% -1.42% Apr 09 -
India 7Y
6.75 0.03 0.04% 0.20% 0.43% -0.65% Apr 09 -
India 5Y
5.94 0.03 0.03% 0.16% 0.29% -1.19% Apr 09 -
India 52W
4.65 0.07 0.08% 0.07% -0.42% -1.83% Apr 09 -
India 3M
4.27 0.17 0.15% -0.04% -0.60% -1.97% Apr 09 -
India 6M
4.52 0.07 0.08% 0.03% -0.42% -1.80% Apr 09 -
India
6.49 0.05 0.06% 0.19% 0.37% -0.87% Apr 09 -
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Brazil
7.89 0.08 -0.08% -0.07% 1.18% -1.03% Apr 08 -
Brazil 52W
3.54 0.02 -0.02% -0.11% -0.58% -3.01% Apr 08 -
Brazil 2Y
4.41 0.02 -0.02% -0.17% -0.08% -2.88% Apr 08 -
Brazil 3M
3.39 0.02 0.02% -0.04% -0.68% -3.03% Apr 08 -
Brazil 3Y
5.92 0.09 -0.09% -0.22% 1.04% -1.85% Apr 08 -
Brazil 5Y
6.82 0.13 -0.13% -0.15% 0.52% -1.29% Apr 08 -
Brazil 6M
3.26 0.02 -0.02% -0.04% -0.71% -3.14% Apr 08 -
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Indonesia 1M
3.20 0 0.00% 0.00% -0.58% -2.70% Apr 09 -
Indonesia
8.19 0.09 0.01% 0.08% 1.14% 0.45% Apr 09 -
Indonesia 20Y
8.34 0.06 0.05% -0.06% 0.81% 0.10% Apr 09 -
Indonesia 3Y
7.07 0.09 0.05% 0.25% 1.42% -0.06% Apr 09 -
Indonesia 52W
5.93 0.02 -0.02% 0.17% 0.95% -0.69% Apr 09 -
Indonesia 30Y
8.45 0.05 0.05% 0.05% 0.80% 0.00% Apr 09 -
Indonesia 3M
3.30 0 0.00% 0.00% -0.58% -2.75% Apr 09 -
Indonesia 6M
3.48 0 0.00% 0.00% -0.36% -2.85% Apr 09 -
Indonesia 5Y
7.67 0.06 0.08% 0.25% 1.56% 0.52% Apr 09 -
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Korea 5Y
1.20 0.07 -0.06% -0.10% 0.03% -0.56% Apr 09 -
South Korea 20Y
1.53 0.07 -0.06% -0.10% 0.16% -0.36% Apr 09 -
South Korea
1.44 0.08 -0.08% -0.09% 0.08% -0.44% Apr 09 -
South Korea 30Y
1.54 0.07 -0.07% -0.11% 0.14% -0.35% Apr 09 -
South Korea 3Y
0.98 0.05 -0.04% -0.07% -0.09% -0.74% Apr 09 -
South Korea 52W
0.87 0 0.00% -0.12% -0.11% -0.89% Apr 08 -
South Korea 2Y
1.01 0.02 -0.02% -0.08% -0.02% -0.75% Apr 08 -
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
7.09 0.06 -0.06% 0.01% 0.80% 0.25% Apr 09 -
South Africa 3M
4.30 0.7 -0.70% 0.50% -1.70% -1.48% Apr 09 -
South Africa 5Y
9.89 0.07 -0.07% -0.11% 1.72% 2.29% Apr 09 -
South Africa
10.91 0.07 -0.07% -0.16% 1.69% 2.46% Apr 09 -
South Africa 20Y
11.73 0.06 -0.06% -0.12% 1.41% 2.14% Apr 09 -
South Africa 30Y
11.71 0.06 -0.06% -0.15% 1.35% 2.15% Apr 09 -
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Greece 1M
3.39 0.18 0.18% 0.99% 2.71% 1.79% Mar 13 -
Greece 3M
1.04 0.02 0.02% 0.12% 0.36% -0.45% Mar 13 -
Greece 6M
0.40 0.01 0.01% 0.02% 0.07% -1.15% Mar 13 -
Greece 20Y
1.96 0.02 0.02% 0.04% -0.11% -2.24% Apr 09 -
Greece
1.84 0.01 0.01% 0.07% 0.17% -1.59% Apr 09 -
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Portugal 52W
-0.03 0 0.00% 0.04% 0.35% 0.32% Apr 09 -
Portugal 2Y
0.04 0.01 -0.01% 0.09% 0.37% 0.38% Apr 09 -
Portugal 3M
-0.04 0.03 0.03% 0.04% 0.35% 0.36% Apr 09 -
Portugal 6M
0.00 0 0.00% 0.08% 0.38% 0.36% Apr 09 -
Portugal 20Y
1.37 0.02 0.02% 0.13% 0.55% -0.55% Apr 09 -
Portugal 5Y
0.53 0.01 0.02% 0.08% 0.40% 0.39% Apr 09 -
Portugal
0.95 0.01 0.01% 0.12% 0.52% -0.22% Apr 09 -
Portugal 30Y
1.71 0.02 0.02% 0.14% 0.55% -0.55% Apr 09 -
Portugal 3Y
0.18 0.01 0.01% 0.07% 0.30% 0.37% Apr 09 -
Portugal 7Y
0.69 0.01 0.01% 0.11% 0.49% 0.02% Apr 09 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
UK
0.38 0.01 -0.01% 0.06% 0.22% -0.72% Apr 09 -
UK 1M
0.19 0.02 -0.02% -0.01% -0.37% -0.57% Apr 09 -
UK 3M
0.39 0.01 0.01% 0.17% -0.07% -0.37% Apr 09 -
UK 6M
0.27 0.01 0.01% 0.06% -0.13% -0.50% Apr 09 -
UK 52W
0.12 0.01 -0.01% 0.01% -0.17% -0.60% Apr 09 -
UK 3Y
0.13 0.01 -0.05% -0.01% 0.03% -0.58% Apr 09 -
UK 5Y
0.19 0.01 -0.01% 0.02% 0.02% -0.65% Apr 09 -
UK 7Y
0.20 0.01 -0.04% 0.05% 0.13% -0.72% Apr 09 -
UK 20Y
0.68 0.02 -0.02% -0.04% 0.19% -0.87% Apr 09 -
UK 30Y
0.73 0.03 -0.03% -0.04% 0.23% -0.90% Apr 09 -
Germany
-0.30 0.01 0.01% 0.14% 0.50% -0.27% Apr 09 -
Germany 3M
-0.70 0.05 -0.05% -0.05% -0.05% -0.20% Apr 09 -
Germany 6M
-0.55 0.03 -0.03% 0.14% 0.24% -0.05% Apr 09 -
Germany 52W
-0.55 0.01 0.01% 0.07% 0.33% 0.01% Apr 09 -
Germany 2Y
-0.59 0.02 0.02% 0.06% 0.41% -0.01% Apr 09 -
Germany 3Y
-0.60 0.01 0.01% 0.06% 0.40% -0.01% Apr 09 -
Germany 5Y
-0.52 0.02 0.02% 0.08% 0.42% -0.05% Apr 09 -
Germany 7Y
-0.46 0.02 0.02% 0.11% 0.47% -0.14% Apr 09 -
Germany 30Y
0.10 0 0.01% 0.12% 0.57% -0.52% Apr 09 -
Denmark
-0.10 0 0.00% 0.13% 0.69% -0.15% Apr 09 -
Finland
0.14 0.01 0.01% 0.14% 0.59% -0.15% Apr 09 -
France 20Y
0.65 0 0.00% 0.12% 0.58% -0.33% Apr 09 -
France 30Y
0.90 0.01 -0.01% 0.10% 0.55% -0.47% Apr 09 -
Ireland
0.30 0.04 -0.04% 0.08% 0.38% -0.25% Apr 09 -
Portugal 20Y
1.37 0.02 0.02% 0.13% 0.55% -0.55% Apr 09 -
Portugal 5Y
0.53 0.01 0.02% 0.08% 0.40% 0.39% Apr 09 -
Poland
1.57 0.01 0.01% -0.17% 0.14% -1.34% Apr 09 -
Russia 20Y
6.96 0.02 -0.02% -0.28% -0.11% -1.53% Apr 09 -
Portugal
0.95 0.01 0.01% 0.12% 0.52% -0.22% Apr 09 -
Portugal 30Y
1.71 0.02 0.02% 0.14% 0.55% -0.55% Apr 09 -
Portugal 3Y
0.18 0.01 0.01% 0.07% 0.30% 0.37% Apr 09 -
Portugal 7Y
0.69 0.01 0.01% 0.11% 0.49% 0.02% Apr 09 -
Slovenia
0.81 0.05 -0.05% 0.32% 0.74% 0.16% Apr 09 -
France 1M
-0.59 0.04 -0.02% -0.08% 0.04% -0.08% Apr 09 -
France 52W
-0.47 0 0.00% 0.05% 0.24% 0.01% Apr 09 -
France 2Y
-0.43 0 0.00% 0.04% 0.30% 0.09% Apr 09 -
France 3M
-0.54 0 -0.03% -0.02% 0.12% -0.03% Apr 09 -
France 3Y
-0.34 0.02 0.00% 0.10% 0.36% 0.12% Apr 09 -
France 5Y
-0.20 0 -0.02% 0.12% 0.45% 0.07% Apr 09 -
France 6M
-0.51 0 -0.03% 0.02% 0.12% 0.02% Apr 09 -
Hungary
2.84 0.12 -0.12% 0.02% 1.00% -0.35% Apr 08 -
Bulgaria
0.35 0 0.00% 0.00% 0.10% -0.29% Apr 07 -
Italy 1M
0.02 0.03 0.03% 0.07% 0.26% 0.30% Apr 09 -
Italy 3M
0.03 0.04 -0.04% 0.04% 0.25% 0.25% Apr 09 -
Italy 3Y
0.81 0.08 0.12% 0.31% 0.28% -0.17% Apr 09 -
Iceland
2.76 0 0.00% 0.07% 0.18% -1.64% Apr 09 -
Latvia
0.55 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Apr 08 -
Lithuania
0.55 0 0.00% 0.15% 0.43% -0.45% Apr 08 -
Russia
6.78 0 0.00% -0.04% 0.32% -1.47% Apr 09 -
Russia 1M
5.83 0 0.00% -0.03% -0.16% -1.78% Apr 08 -
Russia 52W
5.81 0.06 -0.06% -0.09% -0.56% -1.70% Apr 09 -
Russia 3M
5.89 0 0.00% -0.03% -0.19% -1.78% Apr 08 -
Russia 3Y
6.23 0.03 -0.03% -0.31% -0.29% -1.68% Apr 09 -
Russia 5Y
6.59 0.01 -0.01% -0.10% -0.14% -1.39% Apr 09 -
Russia 6M
5.95 0.02 -0.02% -0.20% -0.19% -1.80% Apr 08 -
Russia 7Y
6.58 0.02 0.02% -0.07% -0.21% -1.53% Apr 09 -
Turkey
13.88 0.11 0.11% 0.46% 1.97% -3.04% Apr 08 -
Austria
0.18 0.01 0.01% 0.12% 0.54% -0.09% Apr 09 -
Russia 2Y
6.15 0.01 -0.01% -0.38% -0.39% -1.57% Apr 09 -
Italy 52W
0.58 0.04 0.04% 0.45% 0.53% 0.53% Apr 09 -
Greece 20Y
1.96 0.02 0.02% 0.04% -0.11% -2.24% Apr 09 -
Slovakia
0.52 0.03 -0.03% 0.08% 0.58% -0.08% Apr 09 -
Belgium
0.24 0 0.00% 0.11% 0.47% -0.18% Apr 09 -
Italy 20Y
2.33 0.07 0.07% 0.13% 0.34% -0.84% Apr 09 -
Italy 2Y
0.77 0.08 0.08% 0.36% 0.31% 0.26% Apr 09 -
Italy 30Y
2.59 0.06 0.06% 0.10% 0.32% -0.79% Apr 09 -
France
0.18 0.01 0.01% 0.16% 0.56% -0.14% Apr 09 -
France 7Y
0.01 0 0.00% 0.10% 0.46% 0.11% Apr 09 -
Greece
1.84 0.01 0.01% 0.07% 0.17% -1.59% Apr 09 -
Netherlands
-0.02 0.02 0.02% 0.21% 0.56% -0.18% Apr 09 -
Sweden
0.02 0.02 0.02% 0.16% 0.43% -0.35% Apr 09 -
Spain
0.85 0.01 0.01% 0.14% 0.50% -0.20% Apr 09 -
Croatia
1.25 0 0.00% 0.00% 0.60% -0.43% Apr 09 -
Italy
1.72 0.06 0.06% 0.17% 0.31% -0.84% Apr 09 -
Italy 5Y
1.16 0.07 0.07% 0.32% 0.33% -0.46% Apr 09 -
Portugal 52W
-0.03 0 0.00% 0.04% 0.35% 0.32% Apr 09 -
Portugal 2Y
0.04 0.01 -0.01% 0.09% 0.37% 0.38% Apr 09 -
Portugal 3M
-0.04 0.03 0.03% 0.04% 0.35% 0.36% Apr 09 -
Portugal 6M
0.00 0 0.00% 0.08% 0.38% 0.36% Apr 09 -
Switzerland
-0.25 0.04 0.04% 0.10% 0.68% 0.07% Apr 09 -
Greece 1M
3.39 0.18 0.18% 0.99% 2.71% 1.79% Mar 13 -
Greece 3M
1.04 0.02 0.02% 0.12% 0.36% -0.45% Mar 13 -
Greece 6M
0.40 0.01 0.01% 0.02% 0.07% -1.15% Mar 13 -
Norway
0.74 0 0.00% -0.04% 0.01% -1.05% Apr 08 -
Romania
5.00 0.01 -0.01% 0.00% 1.07% -0.01% Apr 09 -
Czech Republic
1.59 0.13 0.13% 0.11% 0.47% -0.24% Apr 09 -
Italy 7Y
1.38 0.07 0.07% 0.24% 0.30% -0.62% Apr 09 -
Spain 5Y
0.33 0.01 0.01% 0.07% 0.41% 0.31% Apr 09 -
Netherlands 6M
-0.52 0 0.00% 0.02% 0.18% 0.00% Apr 09 -
Spain 52W
0.01 0.08 0.08% 0.12% 0.35% 0.34% Apr 09 -
Netherlands 3M
-0.52 0.01 -0.01% 0.03% 0.20% 0.05% Apr 09 -
Spain 3M
0.09 0.19 0.04% 0.23% 0.59% 0.47% Apr 09 -
Spain 3Y
-0.05 0.02 0.02% 0.08% 0.30% 0.16% Apr 09 -
Spain 6M
0.02 0 0.00% 0.19% 0.43% 0.39% Apr 09 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US
0.76 0 -0.02% 0.12% -0.01% -1.73% Apr 09 -
US 1M
0.15 0.03 0.01% 0.07% -0.44% -2.28% Apr 09 -
US 3M
0.23 0.04 0.01% 0.11% -0.22% -2.22% Apr 09 -
US 6M
0.28 0.04 0.04% 0.13% -0.14% -2.18% Apr 09 -
US 52W
0.26 0.03 -0.01% 0.07% -0.18% -2.19% Apr 09 -
US 2Y
0.25 0 -0.01% 0.03% -0.24% -2.08% Apr 09 -
US 3Y
0.34 0 -0.01% 0.05% -0.24% -1.95% Apr 09 -
US 5Y
0.46 0 -0.01% 0.07% -0.16% -1.83% Apr 09 -
US 7Y
0.64 0.01 -0.02% 0.10% -0.09% -1.74% Apr 09 -
US 20Y
1.39 0.01 -0.01% 0.18% 0.30% -1.48% Apr 09 -
US 30Y
1.35 0.01 -0.01% 0.08% 0.12% -1.55% Apr 09 -
Chile
3.24 0.16 -0.16% -0.06% 0.31% -0.77% Apr 08 -
Canada 52W
0.50 0.07 0.07% 0.14% -0.11% -1.22% Apr 08 -
Canada 6M
0.40 0 0.00% 0.07% -0.27% -1.27% Apr 08 -
Colombia
7.35 0.15 0.15% -0.17% 1.01% 1.06% Apr 08 -
Canada
0.81 0.01 -0.01% 0.20% 0.28% -0.87% Apr 08 -
Canada 1M
0.20 0.1 -0.10% 0.00% -0.50% -1.49% Apr 08 -
Canada 20Y
1.16 0.04 -0.04% 0.09% 0.26% -0.78% Apr 09 -
Canada 2Y
0.44 0.02 -0.02% 0.04% -0.09% -1.13% Apr 08 -
Canada 3M
0.22 0 0.00% -0.03% -0.43% -1.45% Apr 08 -
Canada 3Y
0.51 0.03 -0.03% 0.05% 0.00% -1.06% Apr 08 -
Brazil
7.89 0.08 -0.08% -0.07% 1.18% -1.03% Apr 08 -
Brazil 52W
3.54 0.02 -0.02% -0.11% -0.58% -3.01% Apr 08 -
Brazil 2Y
4.41 0.02 -0.02% -0.17% -0.08% -2.88% Apr 08 -
Brazil 3M
3.39 0.02 0.02% -0.04% -0.68% -3.03% Apr 08 -
Brazil 3Y
5.92 0.09 -0.09% -0.22% 1.04% -1.85% Apr 08 -
Brazil 5Y
6.82 0.13 -0.13% -0.15% 0.52% -1.29% Apr 08 -
Brazil 6M
3.26 0.02 -0.02% -0.04% -0.71% -3.14% Apr 08 -
Peru 9y
5.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.91% Mar 22 01:00
Venezuela
10.43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Apr 08 -
Mexico
7.16 0.15 -0.15% 0.04% 0.47% -0.81% Apr 08 -
Canada 30Y
1.36 0.02 0.02% 0.15% 0.62% -0.62% Apr 08 -
Canada 5Y
0.65 0.02 -0.02% 0.11% 0.12% -0.90% Apr 08 -
Canada 7Y
0.67 0.01 -0.01% 0.11% 0.13% -0.93% Apr 08 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Japan
0.01 0 -0.01% 0.02% 0.05% 0.07% Apr 09 -
Japan 1M
-0.14 0 0.00% 0.05% 0.07% 0.00% Apr 09 -
Japan 3M
-0.16 0.01 -0.01% 0.07% 0.17% 0.02% Apr 09 -
Japan 6M
-0.15 0.02 0.00% 0.02% 0.10% 0.04% Apr 09 -
Japan 52W
-0.15 0.01 -0.01% -0.02% 0.09% 0.01% Apr 09 -
Japan 2Y
-0.15 0.02 -0.02% -0.02% 0.09% 0.01% Apr 09 -
Japan 3Y
-0.14 0.01 -0.01% 0.01% 0.09% 0.03% Apr 09 -
Japan 5Y
-0.11 0.02 -0.02% 0.02% 0.09% 0.07% Apr 09 -
Japan 7Y
-0.10 0 0.00% 0.05% 0.20% 0.07% Apr 09 -
Japan 20Y
0.34 0.02 0.01% 0.05% 0.11% -0.02% Apr 09 -
Japan 30Y
0.45 0.01 0.01% 0.05% 0.14% -0.08% Apr 09 -
Indonesia
8.19 0.09 0.01% 0.08% 1.14% 0.45% Apr 09 -
Indonesia 20Y
8.34 0.06 0.05% -0.06% 0.81% 0.10% Apr 09 -
Indonesia 3Y
7.07 0.09 0.05% 0.25% 1.42% -0.06% Apr 09 -
Indonesia 52W
5.93 0.02 -0.02% 0.17% 0.95% -0.69% Apr 09 -
Indonesia 30Y
8.45 0.05 0.05% 0.05% 0.80% 0.00% Apr 09 -
Indonesia 3M
3.30 0 0.00% 0.00% -0.58% -2.75% Apr 09 -
Indonesia 6M
3.48 0 0.00% 0.00% -0.36% -2.85% Apr 09 -
China 52W
1.25 0.05 -0.05% -0.47% -0.85% -1.17% Apr 09 -
China 5Y
2.00 0.01 -0.01% -0.26% -0.43% -1.19% Apr 09 -
China 7Y
2.46 0.01 0.00% -0.09% -0.14% -0.88% Apr 09 -
Singapore
1.09 0.01 -0.01% -0.02% -0.08% -0.99% Apr 09 -
India 52W
4.65 0.07 0.08% 0.07% -0.42% -1.83% Apr 09 -
Qatar
3.45 0.01 -0.01% 0.14% 1.20% -0.08% Apr 09 -
South Korea 52W
0.87 0 0.00% -0.12% -0.11% -0.89% Apr 08 -
South Korea 2Y
1.01 0.02 -0.02% -0.08% -0.02% -0.75% Apr 08 -
Indonesia 5Y
7.67 0.06 0.08% 0.25% 1.56% 0.52% Apr 09 -
India 3M
4.27 0.17 0.15% -0.04% -0.60% -1.97% Apr 09 -
India 6M
4.52 0.07 0.08% 0.03% -0.42% -1.80% Apr 09 -
China
2.52 0.01 0.04% -0.05% -0.07% -0.79% Apr 09 -
India
6.49 0.05 0.06% 0.19% 0.37% -0.87% Apr 09 -
Malaysia
3.38 0 0.00% -0.02% 0.48% -0.41% Apr 09 -
Vietnam
3.16 0.01 0.01% -0.47% 0.82% -1.66% Apr 09 -
Hong Kong
0.85 0.02 -0.02% 0.04% 0.04% -0.80% Apr 09 -
South Korea 5Y
1.20 0.07 -0.06% -0.10% 0.03% -0.56% Apr 09 -
South Korea 20Y
1.53 0.07 -0.06% -0.10% 0.16% -0.36% Apr 09 -
South Korea
1.44 0.08 -0.08% -0.09% 0.08% -0.44% Apr 09 -
South Korea 30Y
1.54 0.07 -0.07% -0.11% 0.14% -0.35% Apr 09 -
South Korea 3Y
0.98 0.05 -0.04% -0.07% -0.09% -0.74% Apr 09 -
China 2Y
1.57 0.02 -0.01% -0.41% -0.64% -1.20% Apr 09 -
China 20Y
3.08 0.07 -0.07% -0.01% -0.06% -0.52% Apr 08 -
China 3Y
1.74 0.01 0.00% -0.31% -0.53% -1.22% Apr 09 -
Thailand
1.46 0.01 -0.03% -0.23% 0.43% -1.02% Apr 09 -
Taiwan
0.55 0 0.00% 0.07% 0.07% -0.23% Apr 09 -
Philippine
4.39 0 0.00% -0.63% 0.26% -1.65% Apr 09 -
India 5Y
5.94 0.03 0.03% 0.16% 0.29% -1.19% Apr 09 -
China 30Y
3.22 0.02 0.02% -0.08% -0.02% -0.63% Apr 09 -
Indonesia 1M
3.20 0 0.00% 0.00% -0.58% -2.70% Apr 09 -
India 2Y
5.05 0.12 -0.01% 0.12% -0.11% -1.59% Apr 09 -
India 30Y
6.95 0.03 -0.03% 0.13% 0.35% -0.73% Apr 08 -
India 3Y
5.54 0.03 0.02% 0.12% 0.08% -1.42% Apr 09 -
India 7Y
6.75 0.03 0.04% 0.20% 0.43% -0.65% Apr 09 -
Pakistan
8.85 0.04 -0.04% -0.26% -1.82% -4.51% Apr 09 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% -0.12% 0.04% -0.01% Jan 29 -
South Africa 2Y
7.09 0.06 -0.06% 0.01% 0.80% 0.25% Apr 09 -
Nigeria
12.27 0 0.00% -0.41% 1.46% -2.39% Apr 08 -
South Africa 3M
4.30 0.7 -0.70% 0.50% -1.70% -1.48% Apr 09 -
South Africa 5Y
9.89 0.07 -0.07% -0.11% 1.72% 2.29% Apr 09 -
South Africa
10.91 0.07 -0.07% -0.16% 1.69% 2.46% Apr 09 -
South Africa 20Y
11.73 0.06 -0.06% -0.12% 1.41% 2.14% Apr 09 -
South Africa 30Y
11.71 0.06 -0.06% -0.15% 1.35% 2.15% Apr 09 -
Kenya
12.30 0 0.00% 0.05% -0.10% 0.15% Apr 09 -
Zambia Government Bond 10y
36.00 0 0.00% 0.50% 1.75% 10.00% Apr 09 -
اصلی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
0.76 0 -0.02% 0.77 0.79 0.82 0.84
UK
0.38 0.01 -0.01% 0.41 0.44 0.47 0.51
Japan
0.01 0 -0.01% 0.02 0.02 0.02 0.02
Germany
-0.30 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.1 0.14
France
0.18 0.01 0.01% 0.21 0.23 0.25 0.28
Greece
1.84 0.01 0.01% 1.99 2.08 2.17 2.26
India
6.49 0.05 0.06% 6.51 6.57 6.63 6.69
Netherlands
-0.02 0.02 0.02% 0 0 0.01 0.01
Spain
0.85 0.01 0.01% 0.95 1.04 1.14 1.26
Portugal
0.95 0.01 0.01% 1.07 1.17 1.29 1.42
New Zealand
1.00 0.11 -0.11% 1.15 1.18 1.22 1.27
Australia
0.92 0.04 -0.02% 0.98 1.02 1.07 1.11
Italy
1.72 0.06 0.06% 1.82 1.93 2.03 2.14
Canada
0.81 0.01 -0.01% 0.86 0.89 0.93 0.97
Brazil
7.89 0.08 -0.08% 8.08 8.18 8.29 8.4
Switzerland
-0.25 0.04 0.04% 0.03 0.06 0.1 0.13
Mexico
7.16 0.15 -0.15% 7.39 7.46 7.54 7.62
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
0.76 0 -0.02% 0.77 0.79 0.82 0.84
US 1M
0.15 0.03 0.01% 0.13 0.13 0.14 0.14
US 3M
0.23 0.04 0.01% 0.21 0.21 0.22 0.22
US 6M
0.28 0.04 0.04% 0.24 0.24 0.24 0.25
US 52W
0.26 0.03 -0.01% 0.24 0.25 0.25 0.26
US 2Y
0.25 0 -0.01% 0.26 0.27 0.28 0.29
US 3Y
0.34 0 -0.01% 0.34 0.35 0.37 0.38
US 5Y
0.46 0 -0.01% 0.47 0.49 0.5 0.52
US 7Y
0.64 0.01 -0.02% 0.65 0.68 0.7 0.72
US 20Y
1.39 0.01 -0.01% 1.43 1.47 1.51 1.54
US 30Y
1.35 0.01 -0.01% 1.35 1.38 1.41 1.45
بریتانیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
UK
0.38 0.01 -0.01% 0.41 0.44 0.47 0.51
UK 1M
0.19 0.02 -0.02% 0.22 0.23 0.24 0.25
UK 3M
0.39 0.01 0.01% 0.4 0.42 0.44 0.46
UK 6M
0.27 0.01 0.01% 0.28 0.28 0.29 0.3
UK 52W
0.12 0.01 -0.01% 0.14 0.15 0.16 0.17
UK 3Y
0.13 0.01 -0.05% 0.15 0.17 0.18 0.2
UK 5Y
0.19 0.01 -0.01% 0.22 0.24 0.26 0.29
UK 7Y
0.20 0.01 -0.04% 0.23 0.25 0.28 0.31
UK 20Y
0.68 0.02 -0.02% 0.73 0.76 0.8 0.83
UK 30Y
0.73 0.03 -0.03% 0.79 0.82 0.86 0.89
ژاپن ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Japan
0.01 0 -0.01% 0.02 0.02 0.02 0.02
Japan 1M
-0.14 0 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 3M
-0.16 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.05 0.07
Japan 6M
-0.15 0.02 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 52W
-0.15 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.15 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 3Y
-0.14 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 5Y
-0.11 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 7Y
-0.10 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 20Y
0.34 0.02 0.01% 0.36 0.4 0.44 0.48
Japan 30Y
0.45 0.01 0.01% 0.49 0.53 0.58 0.63
آلمان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Germany
-0.30 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.1 0.14
Germany 3M
-0.70 0.05 -0.05% 0.03 0.07 0.11 0.15
Germany 6M
-0.55 0.03 -0.03% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 52W
-0.55 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 2Y
-0.59 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 3Y
-0.60 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 5Y
-0.52 0.02 0.02% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 7Y
-0.46 0.02 0.02% 0.04 0.09 0.13 0.19
Germany 30Y
0.10 0 0.01% 0.12 0.13 0.15 0.16
فرانسه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
France 1M
-0.59 0.04 -0.02% 0.04 0.08 0.13 0.18
France 52W
-0.47 0 0.00% 0.02 0.04 0.05 0.07
France 2Y
-0.43 0 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
France 3M
-0.54 0 -0.03% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3Y
-0.34 0.02 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.06
France 5Y
-0.20 0 -0.02% 0.02 0.03 0.05 0.08
France 6M
-0.51 0 -0.03% 0.01 0.03 0.04 0.06
France 20Y
0.65 0 0.00% 0.73 0.8 0.88 0.97
France 30Y
0.90 0.01 -0.01% 0.98 1.05 1.12 1.2
France
0.18 0.01 0.01% 0.21 0.23 0.25 0.28
France 7Y
0.01 0 0.00% 0.03 0.03 0.03 0.04
ایتالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Italy 1M
0.02 0.03 0.03% 0.03 0.04 0.04 0.04
Italy 3M
0.03 0.04 -0.04% 0.07 0.08 0.09 0.1
Italy 3Y
0.81 0.08 0.12% 0.93 1.02 1.13 1.24
Italy 7Y
1.38 0.07 0.07% 1.52 1.63 1.76 1.9
Italy
1.72 0.06 0.06% 1.82 1.93 2.03 2.14
Italy 5Y
1.16 0.07 0.07% 1.32 1.45 1.6 1.76
Italy 52W
0.58 0.04 0.04% 0.67 0.74 0.81 0.89
Italy 20Y
2.33 0.07 0.07% 2.4 2.49 2.57 2.66
Italy 2Y
0.77 0.08 0.08% 0.89 0.98 1.08 1.18
Italy 30Y
2.59 0.06 0.06% 2.68 2.75 2.83 2.91
روسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Russia
6.78 0 0.00% 6.83 6.89 6.94 6.99
Russia 1M
5.83 0 0.00% 5.85 5.86 5.88 5.9
Russia 52W
5.81 0.06 -0.06% 5.95 6.04 6.13 6.22
Russia 3M
5.89 0 0.00% 5.9 5.92 5.93 5.95
Russia 3Y
6.23 0.03 -0.03% 6.33 6.37 6.41 6.46
Russia 5Y
6.59 0.01 -0.01% 6.65 6.71 6.76 6.81
Russia 6M
5.95 0.02 -0.02% 5.99 6 6.02 6.03
Russia 7Y
6.58 0.02 0.02% 6.61 6.66 6.71 6.76
Russia 2Y
6.15 0.01 -0.01% 6.2 6.25 6.29 6.34
Russia 20Y
6.96 0.02 -0.02% 7.02 7.06 7.11 7.15
استرالیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Australia 5Y
0.47 0.03 0.02% 0.48 0.5 0.52 0.55
New Zealand
1.00 0.11 -0.11% 1.15 1.18 1.22 1.27
Australia 52W
0.26 0.01 0.01% 0.24 0.25 0.26 0.27
Australia 2Y
0.25 0.02 0.01% 0.25 0.26 0.27 0.28
Australia
0.92 0.04 -0.02% 0.98 1.02 1.07 1.11
Australia 20Y
1.60 0.04 -0.02% 1.66 1.72 1.77 1.82
Australia 7Y
0.64 0.03 -0.02% 0.68 0.71 0.74 0.78
Australia 3Y
0.29 0.01 0.01% 0.3 0.31 0.33 0.35
Australia 30Y
1.85 0.04 -0.01% 1.85 1.9 1.96 2.01
کانادا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Canada
0.81 0.01 -0.01% 0.86 0.89 0.93 0.97
Canada 1M
0.20 0.1 -0.10% 0.19 0.19 0.19 0.2
Canada 20Y
1.16 0.04 -0.04% 1.18 1.22 1.26 1.3
Canada 2Y
0.44 0.02 -0.02% 0.47 0.49 0.5 0.52
Canada 3M
0.22 0 0.00% 0.22 0.22 0.23 0.23
Canada 3Y
0.51 0.03 -0.03% 0.56 0.58 0.6 0.62
Canada 30Y
1.36 0.02 0.02% 1.38 1.42 1.47 1.51
Canada 5Y
0.65 0.02 -0.02% 0.7 0.73 0.76 0.79
Canada 7Y
0.67 0.01 -0.01% 0.71 0.74 0.77 0.8
Canada 52W
0.50 0.07 0.07% 0.44 0.44 0.45 0.46
Canada 6M
0.40 0 0.00% 0.4 0.41 0.41 0.41
چین ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
China 30Y
3.22 0.02 0.02% 3.24 3.26 3.28 3.3
China 2Y
1.57 0.02 -0.01% 1.6 1.62 1.63 1.65
China 20Y
3.08 0.07 -0.07% 3.18 3.22 3.25 3.28
China 3Y
1.74 0.01 0.00% 1.76 1.78 1.8 1.81
China 52W
1.25 0.05 -0.05% 1.32 1.34 1.36 1.38
China 5Y
2.00 0.01 -0.01% 2.02 2.04 2.06 2.08
China 7Y
2.46 0.01 0.00% 2.49 2.51 2.53 2.54
China
2.52 0.01 0.04% 2.55 2.57 2.59 2.61
هند ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
India 2Y
5.05 0.12 -0.01% 4.97 5.01 5.05 5.09
India 30Y
6.95 0.03 -0.03% 7.03 7.08 7.12 7.17
India 3Y
5.54 0.03 0.02% 5.58 5.62 5.66 5.71
India 7Y
6.75 0.03 0.04% 6.81 6.87 6.94 7
India 5Y
5.94 0.03 0.03% 6.03 6.09 6.15 6.21
India 52W
4.65 0.07 0.08% 4.73 4.79 4.85 4.92
India 3M
4.27 0.17 0.15% 4.17 4.2 4.24 4.28
India 6M
4.52 0.07 0.08% 4.54 4.57 4.61 4.65
India
6.49 0.05 0.06% 6.51 6.57 6.63 6.69
برزیل ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Brazil
7.89 0.08 -0.08% 8.08 8.18 8.29 8.4
Brazil 52W
3.54 0.02 -0.02% 3.6 3.65 3.7 3.75
Brazil 2Y
4.41 0.02 -0.02% 4.48 4.55 4.61 4.68
Brazil 3M
3.39 0.02 0.02% 3.41 3.45 3.5 3.54
Brazil 3Y
5.92 0.09 -0.09% 6.1 6.2 6.31 6.41
Brazil 5Y
6.82 0.13 -0.13% 7.05 7.16 7.27 7.39
Brazil 6M
3.26 0.02 -0.02% 3.31 3.34 3.37 3.41
اندونزی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Indonesia 1M
3.20 0 0.00% 3.26 3.32 3.38 3.45
Indonesia
8.19 0.09 0.01% 8.18 8.25 8.32 8.38
Indonesia 20Y
8.34 0.06 0.05% 8.39 8.45 8.51 8.58
Indonesia 3Y
7.07 0.09 0.05% 7.09 7.16 7.23 7.3
Indonesia 52W
5.93 0.02 -0.02% 6 6.13 6.26 6.39
Indonesia 30Y
8.45 0.05 0.05% 8.44 8.48 8.53 8.57
Indonesia 3M
3.30 0 0.00% 3.37 3.43 3.5 3.57
Indonesia 6M
3.48 0 0.00% 3.54 3.62 3.69 3.76
Indonesia 5Y
7.67 0.06 0.08% 7.63 7.7 7.77 7.83
کره جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Korea 5Y
1.20 0.07 -0.06% 1.24 1.27 1.3 1.33
South Korea 20Y
1.53 0.07 -0.06% 1.66 1.7 1.74 1.79
South Korea
1.44 0.08 -0.08% 1.48 1.52 1.56 1.59
South Korea 30Y
1.54 0.07 -0.07% 1.57 1.61 1.65 1.69
South Korea 3Y
0.98 0.05 -0.04% 1.01 1.04 1.06 1.08
South Korea 52W
0.87 0 0.00% 0.88 0.89 0.91 0.92
South Korea 2Y
1.01 0.02 -0.02% 1.05 1.07 1.09 1.11
آفریقای جنوبی ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
7.09 0.06 -0.06% 7.21 7.28 7.34 7.41
South Africa 3M
4.30 0.7 -0.70% 5.27 5.79 6.35 6.98
South Africa 5Y
9.89 0.07 -0.07% 10.12 10.27 10.43 10.6
South Africa
10.91 0.07 -0.07% 11.11 11.23 11.36 11.49
South Africa 20Y
11.73 0.06 -0.06% 11.88 11.97 12.06 12.15
South Africa 30Y
11.71 0.06 -0.06% 11.86 11.95 12.03 12.12
یونان ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Greece 1M
3.39 0.18 0.18% 3.73 4.1 4.51 4.96
Greece 3M
1.04 0.02 0.02% 1.14 1.26 1.38 1.52
Greece 6M
0.40 0.01 0.01% 0.44 0.48 0.53 0.59
Greece 20Y
1.96 0.02 0.02% 2.04 2.08 2.13 2.18
Greece
1.84 0.01 0.01% 1.99 2.08 2.17 2.26
پرتغال ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Portugal 52W
-0.03 0 0.00% 0 0 0 0
Portugal 2Y
0.04 0.01 -0.01% 0.1 0.11 0.11 0.12
Portugal 3M
-0.04 0.03 0.03% 0 0.01 0.01 0.02
Portugal 6M
0.00 0 0.00% 0 0 0 0
Portugal 20Y
1.37 0.02 0.02% 1.45 1.53 1.61 1.69
Portugal 5Y
0.53 0.01 0.02% 0.59 0.65 0.71 0.78
Portugal
0.95 0.01 0.01% 1.07 1.17 1.29 1.42
Portugal 30Y
1.71 0.02 0.02% 1.8 1.87 1.94 2.01
Portugal 3Y
0.18 0.01 0.01% 0.24 0.26 0.29 0.32
Portugal 7Y
0.69 0.01 0.01% 0.79 0.86 0.95 1.05
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
UK
0.38 0.01 -0.01% 0.41 0.44 0.47 0.51
UK 1M
0.19 0.02 -0.02% 0.22 0.23 0.24 0.25
UK 3M
0.39 0.01 0.01% 0.4 0.42 0.44 0.46
UK 6M
0.27 0.01 0.01% 0.28 0.28 0.29 0.3
UK 52W
0.12 0.01 -0.01% 0.14 0.15 0.16 0.17
UK 3Y
0.13 0.01 -0.05% 0.15 0.17 0.18 0.2
UK 5Y
0.19 0.01 -0.01% 0.22 0.24 0.26 0.29
UK 7Y
0.20 0.01 -0.04% 0.23 0.25 0.28 0.31
UK 20Y
0.68 0.02 -0.02% 0.73 0.76 0.8 0.83
UK 30Y
0.73 0.03 -0.03% 0.79 0.82 0.86 0.89
Germany
-0.30 0.01 0.01% 0.03 0.06 0.1 0.14
Germany 3M
-0.70 0.05 -0.05% 0.03 0.07 0.11 0.15
Germany 6M
-0.55 0.03 -0.03% 0.03 0.05 0.08 0.11
Germany 52W
-0.55 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 2Y
-0.59 0.02 0.02% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 3Y
-0.60 0.01 0.01% 0.02 0.04 0.06 0.08
Germany 5Y
-0.52 0.02 0.02% 0.03 0.06 0.09 0.12
Germany 7Y
-0.46 0.02 0.02% 0.04 0.09 0.13 0.19
Germany 30Y
0.10 0 0.01% 0.12 0.13 0.15 0.16
Denmark
-0.10 0 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Finland
0.14 0.01 0.01% 0.16 0.17 0.19 0.21
France 20Y
0.65 0 0.00% 0.73 0.8 0.88 0.97
France 30Y
0.90 0.01 -0.01% 0.98 1.05 1.12 1.2
Ireland
0.30 0.04 -0.04% 0.34 0.37 0.41 0.45
Portugal 20Y
1.37 0.02 0.02% 1.45 1.53 1.61 1.69
Portugal 5Y
0.53 0.01 0.02% 0.59 0.65 0.71 0.78
Poland
1.57 0.01 0.01% 1.62 1.68 1.74 1.8
Russia 20Y
6.96 0.02 -0.02% 7.02 7.06 7.11 7.15
Portugal
0.95 0.01 0.01% 1.07 1.17 1.29 1.42
Portugal 30Y
1.71 0.02 0.02% 1.8 1.87 1.94 2.01
Portugal 3Y
0.18 0.01 0.01% 0.24 0.26 0.29 0.32
Portugal 7Y
0.69 0.01 0.01% 0.79 0.86 0.95 1.05
Slovenia
0.81 0.05 -0.05% 0.88 0.97 1.07 1.18
France 1M
-0.59 0.04 -0.02% 0.04 0.08 0.13 0.18
France 52W
-0.47 0 0.00% 0.02 0.04 0.05 0.07
France 2Y
-0.43 0 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
France 3M
-0.54 0 -0.03% 0.02 0.04 0.06 0.08
France 3Y
-0.34 0.02 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.06
France 5Y
-0.20 0 -0.02% 0.02 0.03 0.05 0.08
France 6M
-0.51 0 -0.03% 0.01 0.03 0.04 0.06
Hungary
2.84 0.12 -0.12% 3.07 3.19 3.32 3.45
Bulgaria
0.35 0 0.00% 0.37 0.39 0.42 0.44
Italy 1M
0.02 0.03 0.03% 0.03 0.04 0.04 0.04
Italy 3M
0.03 0.04 -0.04% 0.07 0.08 0.09 0.1
Italy 3Y
0.81 0.08 0.12% 0.93 1.02 1.13 1.24
Iceland
2.76 0 0.00% 2.78 2.83 2.88 2.94
Latvia
0.55 0 0.00% 0.55 0.55 0.55 0.55
Lithuania
0.55 0 0.00% 0.59 0.64 0.68 0.73
Russia
6.78 0 0.00% 6.83 6.89 6.94 6.99
Russia 1M
5.83 0 0.00% 5.85 5.86 5.88 5.9
Russia 52W
5.81 0.06 -0.06% 5.95 6.04 6.13 6.22
Russia 3M
5.89 0 0.00% 5.9 5.92 5.93 5.95
Russia 3Y
6.23 0.03 -0.03% 6.33 6.37 6.41 6.46
Russia 5Y
6.59 0.01 -0.01% 6.65 6.71 6.76 6.81
Russia 6M
5.95 0.02 -0.02% 5.99 6 6.02 6.03
Russia 7Y
6.58 0.02 0.02% 6.61 6.66 6.71 6.76
Turkey
13.88 0.11 0.11% 14.13 14.5 14.88 15.27
Austria
0.18 0.01 0.01% 0.21 0.23 0.25 0.28
Russia 2Y
6.15 0.01 -0.01% 6.2 6.25 6.29 6.34
Italy 52W
0.58 0.04 0.04% 0.67 0.74 0.81 0.89
Greece 20Y
1.96 0.02 0.02% 2.04 2.08 2.13 2.18
Slovakia
0.52 0.03 -0.03% 0.61 0.67 0.73 0.81
Belgium
0.24 0 0.00% 0.29 0.32 0.35 0.39
Italy 20Y
2.33 0.07 0.07% 2.4 2.49 2.57 2.66
Italy 2Y
0.77 0.08 0.08% 0.89 0.98 1.08 1.18
Italy 30Y
2.59 0.06 0.06% 2.68 2.75 2.83 2.91
France
0.18 0.01 0.01% 0.21 0.23 0.25 0.28
France 7Y
0.01 0 0.00% 0.03 0.03 0.03 0.04
Greece
1.84 0.01 0.01% 1.99 2.08 2.17 2.26
Netherlands
-0.02 0.02 0.02% 0 0 0.01 0.01
Sweden
0.02 0.02 0.02% 0.01 0.01 0.01 0.02
Spain
0.85 0.01 0.01% 0.95 1.04 1.14 1.26
Croatia
1.25 0 0.00% 1.3 1.35 1.4 1.46
Italy
1.72 0.06 0.06% 1.82 1.93 2.03 2.14
Italy 5Y
1.16 0.07 0.07% 1.32 1.45 1.6 1.76
Portugal 52W
-0.03 0 0.00% 0 0 0 0
Portugal 2Y
0.04 0.01 -0.01% 0.1 0.11 0.11 0.12
Portugal 3M
-0.04 0.03 0.03% 0 0.01 0.01 0.02
Portugal 6M
0.00 0 0.00% 0 0 0 0
Switzerland
-0.25 0.04 0.04% 0.03 0.06 0.1 0.13
Greece 1M
3.39 0.18 0.18% 3.73 4.1 4.51 4.96
Greece 3M
1.04 0.02 0.02% 1.14 1.26 1.38 1.52
Greece 6M
0.40 0.01 0.01% 0.44 0.48 0.53 0.59
Norway
0.74 0 0.00% 0.72 0.74 0.77 0.8
Romania
5.00 0.01 -0.01% 5.08 5.16 5.25 5.33
Czech Republic
1.59 0.13 0.13% 1.44 1.49 1.54 1.59
Italy 7Y
1.38 0.07 0.07% 1.52 1.63 1.76 1.9
Spain 5Y
0.33 0.01 0.01% 0.38 0.41 0.45 0.5
Netherlands 6M
-0.52 0 0.00% 0.02 0.04 0.06 0.09
Spain 52W
0.01 0.08 0.08% 0.01 0.01 0.02 0.03
Netherlands 3M
-0.52 0.01 -0.01% 0.03 0.05 0.08 0.11
Spain 3M
0.09 0.19 0.04% 0.09 0.1 0.1 0.11
Spain 3Y
-0.05 0.02 0.02% 0.01 0.01 0.02 0.03
Spain 6M
0.02 0 0.00% 0.02 0.02 0.02 0.02
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
US
0.76 0 -0.02% 0.77 0.79 0.82 0.84
US 1M
0.15 0.03 0.01% 0.13 0.13 0.14 0.14
US 3M
0.23 0.04 0.01% 0.21 0.21 0.22 0.22
US 6M
0.28 0.04 0.04% 0.24 0.24 0.24 0.25
US 52W
0.26 0.03 -0.01% 0.24 0.25 0.25 0.26
US 2Y
0.25 0 -0.01% 0.26 0.27 0.28 0.29
US 3Y
0.34 0 -0.01% 0.34 0.35 0.37 0.38
US 5Y
0.46 0 -0.01% 0.47 0.49 0.5 0.52
US 7Y
0.64 0.01 -0.02% 0.65 0.68 0.7 0.72
US 20Y
1.39 0.01 -0.01% 1.43 1.47 1.51 1.54
US 30Y
1.35 0.01 -0.01% 1.35 1.38 1.41 1.45
Chile
3.24 0.16 -0.16% 3.48 3.57 3.66 3.75
Canada 52W
0.50 0.07 0.07% 0.44 0.44 0.45 0.46
Canada 6M
0.40 0 0.00% 0.4 0.41 0.41 0.41
Colombia
7.35 0.15 0.15% 7.32 7.43 7.55 7.67
Canada
0.81 0.01 -0.01% 0.86 0.89 0.93 0.97
Canada 1M
0.20 0.1 -0.10% 0.19 0.19 0.19 0.2
Canada 20Y
1.16 0.04 -0.04% 1.18 1.22 1.26 1.3
Canada 2Y
0.44 0.02 -0.02% 0.47 0.49 0.5 0.52
Canada 3M
0.22 0 0.00% 0.22 0.22 0.23 0.23
Canada 3Y
0.51 0.03 -0.03% 0.56 0.58 0.6 0.62
Brazil
7.89 0.08 -0.08% 8.08 8.18 8.29 8.4
Brazil 52W
3.54 0.02 -0.02% 3.6 3.65 3.7 3.75
Brazil 2Y
4.41 0.02 -0.02% 4.48 4.55 4.61 4.68
Brazil 3M
3.39 0.02 0.02% 3.41 3.45 3.5 3.54
Brazil 3Y
5.92 0.09 -0.09% 6.1 6.2 6.31 6.41
Brazil 5Y
6.82 0.13 -0.13% 7.05 7.16 7.27 7.39
Brazil 6M
3.26 0.02 -0.02% 3.31 3.34 3.37 3.41
Peru 9y
5.43 0 0.00% 5.47 5.51 5.56 5.6
Venezuela
10.43 0 0.00% 10.43 10.43 10.43 10.43
Mexico
7.16 0.15 -0.15% 7.39 7.46 7.54 7.62
Canada 30Y
1.36 0.02 0.02% 1.38 1.42 1.47 1.51
Canada 5Y
0.65 0.02 -0.02% 0.7 0.73 0.76 0.79
Canada 7Y
0.67 0.01 -0.01% 0.71 0.74 0.77 0.8
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Japan
0.01 0 -0.01% 0.02 0.02 0.02 0.02
Japan 1M
-0.14 0 0.00% 0.01 0.03 0.05 0.06
Japan 3M
-0.16 0.01 -0.01% 0.01 0.03 0.05 0.07
Japan 6M
-0.15 0.02 0.00% 0.01 0.03 0.04 0.06
Japan 52W
-0.15 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.03 0.04
Japan 2Y
-0.15 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 3Y
-0.14 0.01 -0.01% 0.01 0.02 0.04 0.05
Japan 5Y
-0.11 0.02 -0.02% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 7Y
-0.10 0 0.00% 0.01 0.02 0.03 0.05
Japan 20Y
0.34 0.02 0.01% 0.36 0.4 0.44 0.48
Japan 30Y
0.45 0.01 0.01% 0.49 0.53 0.58 0.63
Indonesia
8.19 0.09 0.01% 8.18 8.25 8.32 8.38
Indonesia 20Y
8.34 0.06 0.05% 8.39 8.45 8.51 8.58
Indonesia 3Y
7.07 0.09 0.05% 7.09 7.16 7.23 7.3
Indonesia 52W
5.93 0.02 -0.02% 6 6.13 6.26 6.39
Indonesia 30Y
8.45 0.05 0.05% 8.44 8.48 8.53 8.57
Indonesia 3M
3.30 0 0.00% 3.37 3.43 3.5 3.57
Indonesia 6M
3.48 0 0.00% 3.54 3.62 3.69 3.76
China 52W
1.25 0.05 -0.05% 1.32 1.34 1.36 1.38
China 5Y
2.00 0.01 -0.01% 2.02 2.04 2.06 2.08
China 7Y
2.46 0.01 0.00% 2.49 2.51 2.53 2.54
Singapore
1.09 0.01 -0.01% 1.13 1.15 1.17 1.19
India 52W
4.65 0.07 0.08% 4.73 4.79 4.85 4.92
Qatar
3.45 0.01 -0.01% 3.52 3.59 3.68 3.76
South Korea 52W
0.87 0 0.00% 0.88 0.89 0.91 0.92
South Korea 2Y
1.01 0.02 -0.02% 1.05 1.07 1.09 1.11
Indonesia 5Y
7.67 0.06 0.08% 7.63 7.7 7.77 7.83
India 3M
4.27 0.17 0.15% 4.17 4.2 4.24 4.28
India 6M
4.52 0.07 0.08% 4.54 4.57 4.61 4.65
China
2.52 0.01 0.04% 2.55 2.57 2.59 2.61
India
6.49 0.05 0.06% 6.51 6.57 6.63 6.69
Malaysia
3.38 0 0.00% 3.41 3.44 3.47 3.5
Vietnam
3.16 0.01 0.01% 3.18 3.22 3.26 3.29
Hong Kong
0.85 0.02 -0.02% 0.91 0.94 0.97 1
South Korea 5Y
1.20 0.07 -0.06% 1.24 1.27 1.3 1.33
South Korea 20Y
1.53 0.07 -0.06% 1.66 1.7 1.74 1.79
South Korea
1.44 0.08 -0.08% 1.48 1.52 1.56 1.59
South Korea 30Y
1.54 0.07 -0.07% 1.57 1.61 1.65 1.69
South Korea 3Y
0.98 0.05 -0.04% 1.01 1.04 1.06 1.08
China 2Y
1.57 0.02 -0.01% 1.6 1.62 1.63 1.65
China 20Y
3.08 0.07 -0.07% 3.18 3.22 3.25 3.28
China 3Y
1.74 0.01 0.00% 1.76 1.78 1.8 1.81
Thailand
1.46 0.01 -0.03% 1.47 1.51 1.54 1.57
Taiwan
0.55 0 0.00% 0.53 0.54 0.55 0.56
Philippine
4.39 0 0.00% 4.73 4.8 4.87 4.94
India 5Y
5.94 0.03 0.03% 6.03 6.09 6.15 6.21
China 30Y
3.22 0.02 0.02% 3.24 3.26 3.28 3.3
Indonesia 1M
3.20 0 0.00% 3.26 3.32 3.38 3.45
India 2Y
5.05 0.12 -0.01% 4.97 5.01 5.05 5.09
India 30Y
6.95 0.03 -0.03% 7.03 7.08 7.12 7.17
India 3Y
5.54 0.03 0.02% 5.58 5.62 5.66 5.71
India 7Y
6.75 0.03 0.04% 6.81 6.87 6.94 7
Pakistan
8.85 0.04 -0.04% 8.99 9.1 9.21 9.31
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
South Africa 3Y
7.05 0.02 -0.02% 7.12 7.19 7.26 7.33
South Africa 2Y
7.09 0.06 -0.06% 7.21 7.28 7.34 7.41
Nigeria
12.27 0 0.00% 12.43 12.6 12.77 12.94
South Africa 3M
4.30 0.7 -0.70% 5.27 5.79 6.35 6.98
South Africa 5Y
9.89 0.07 -0.07% 10.12 10.27 10.43 10.6
South Africa
10.91 0.07 -0.07% 11.11 11.23 11.36 11.49
South Africa 20Y
11.73 0.06 -0.06% 11.88 11.97 12.06 12.15
South Africa 30Y
11.71 0.06 -0.06% 11.86 11.95 12.03 12.12
Kenya
12.30 0 0.00% 12.52 12.73 12.96 13.18
Zambia Government Bond 10y
36.00 0 0.00% 37.06 38.16 39.28 40.44
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی