کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0325
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:14:12
0 (2.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,028
قیمت روز
63 (6.53%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
41 (4.15%)
تغییر ۳ ماهه
101 (10.90%)
تغییر ۶ ماهه
43 (4.37%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,992
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:08
87 (4.57%)
تغییر ۳ ماهه
180 (9.96%)
تغییر ۶ ماهه
117 (6.22%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 363.32 361.04 361.04 364.6 0.41 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SET 50 1145.17 1141.98 1141.98 1145.17 0.56 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SET 100 2534.88 2525.71 2525.71 2534.88 0.19 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
FTSE SET Mid Cap 2384.99 2364.58 2364.58 2384.99 12.16 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
FTSE SET Shariah 1320.42 1317.82 1317.01 1320.42 0.84 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
FTSE SET All-Share 1992.39 1984.81 1984.81 1992.39 1.11 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
FTSE SET Large Cap 1914.13 1910.58 1910.58 1914.13 2.32 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
FTSE SET Mid Small Cap 2324.99 2304.8 2304.8 2324.99 11.54 0.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SET 1722.21 1716 1716 1722.21 0.88 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۳