شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1078
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:02:11
0 (2.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

291
قیمت روز
4 (1.39%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:02:01
34 (13.23%)
تغییر ۳ ماهه
32 (12.36%)
تغییر ۶ ماهه
291 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,545
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:34:58
90 (6.18%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.19%)
تغییر ۶ ماهه
29 (1.87%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 30 186.606 - 186.606 186.606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Stratega 50 229.925 - 229.925 229.925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Stratega 70 271.128 - 271.128 271.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Stratega 100 288.978 - 288.978 288.978 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Småbolagsfond Sverige 304.089 - 304.089 304.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Obligationsfond icke-utd 130.038 - 130.038 130.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Handelsbanken Pension 60 Aktiv 246.85 - 246.85 246.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۷
Swedbank Robur IP Aktiefond 65.68 - 65.68 65.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Swedbank Robur Kapitalinvest 130.72 - 130.72 130.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Swedbank Robur Ny Teknik 801.3 - 801.3 801.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 20.412 - 20.412 20.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
SEB Sverige Småbol C/R utd 24.421 - 24.421 24.421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Swedbank Robur Mixfond Pension 21.14 - 21.14 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Handelsbanken Norden Selektiv A1 SEK 379 - 379 379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Handelsbanken Norden Selektiv B1 SEK 237 - 237 237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
SEB Varldenfond 16.205 - 16.205 16.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
AMF Aktiefond Varlden 390.08 - 390.08 390.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Didner Gerge Aktiefond 2608.077 - 2608.077 2608.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Technology 330.16 - 330.16 330.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 25 152.19 - 152.19 152.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge A 152.8 - 152.8 152.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge B 151.49 - 151.49 151.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge C 3683.88 - 3683.88 3683.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge D 151.55 - 151.55 151.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Nordea Futura 601.062 - 601.062 601.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
ODIN Europa A 114.09 - 114.09 114.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
ODIN Europa B 113.21 - 113.21 113.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
ODIN Europa D 113.19 - 113.19 113.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SEB Aktiesparfond 17.154 - 17.154 17.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond USA 246.451 - 246.451 246.451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
AMF Räntefond Lång 146.87 - 146.87 146.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Lannebo Sverige Plus 49.83 - 49.83 49.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond Global 132.877 - 132.877 132.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Svenska Smabolag SEK 1683.51 - 1683.51 1683.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Strategifond 1306.653 - 1306.653 1306.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Didner & Gerge Global 276.217 - 276.217 276.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
KPA Etisk Blandfond 2 296.55 - 296.55 296.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SEB Dynamisk Aktiefond 14.45 - 14.45 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond Global B 125.042 - 125.042 125.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Strategifond G 131.195 - 131.195 131.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Catella Avkastningsfond 128.35 - 128.35 128.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Skandia Time Global Inc 314.86 - 314.86 314.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SPP Obligationsfond Inc 149.385 - 149.385 149.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Didner & Gerge Småbolag 738.519 - 738.519 738.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Asien Tema 656.75 - 656.75 656.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SEB Europafond Småbolag 73.444 - 73.444 73.444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SPP Generation 70-tal Inc 229.666 - 229.666 229.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Access USA 297.39 - 297.39 297.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Exportfond 136.29 - 136.29 136.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Realinvest 49.78 - 49.78 49.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Nordea Obligationsfond utd 108.167 - 108.167 108.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken MSCI USA Index 342.968 - 342.968 342.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 75 209.14 - 209.14 209.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Nordea Bostadsobligation utd 92.405 - 92.405 92.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Nordea Obligationsinvest Acc 556.511 - 556.511 556.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Nordea Generationsfond 50-tal 114.456 - 114.456 114.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Nordea Generationsfond 60-tal 138.982 - 138.982 138.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverigefond Småbolag C/R 281.591 - 281.591 281.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Corporate Bond Fund A 420.406 - 420.406 420.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Corporate Bond Fund D 104.082 - 104.082 104.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Corporate Bond B H NOK 128.412 - 128.412 128.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1090.67 - 1090.67 1090.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1015.57 - 1015.57 1015.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 342.97 - 342.97 342.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Pension 2025 251.266 - 251.266 251.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Pension 2030 254.049 - 254.049 254.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK) 611.53 - 611.53 611.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 319.96 - 319.96 319.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar USA Indexnära 376.276 - 376.276 376.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Simplicity Företagsobligationer A 124.31 - 124.31 124.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 1554.871 - 1554.871 1554.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 1558.431 - 1558.431 1558.431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 867.22 - 867.22 867.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Global Indexnära 216.569 - 216.569 216.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 352.9 - 352.9 352.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd 111.452 - 111.452 111.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Global Emerging Markets 139.89 - 139.89 139.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Företagsobligfd (B5 SEK) 108.96 - 108.96 108.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1015.57 - 1015.57 1015.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering 123.261 - 123.261 123.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SEB Emerging Marketsfond 27.734 - 27.734 27.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
SEB Stiftelsefond Balanserad 121.076 - 121.076 121.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest SICAV - Japan A 270.28 - 270.28 270.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
DNB Teknologi 1718.927 - 1718.927 1718.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
AP7 Aktiefond 323.36 - 323.36 323.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Öhman Global Hållbar A 239.05 - 239.05 239.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI 691.67 - 691.67 691.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۸
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 646.25 - 646.25 646.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۸
Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR) 62.25 - 62.25 62.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 101.07 - 101.07 101.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱:۰۳
Safe Play 132.486 - 132.486 132.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۵
Handelsbanken Global Index Criteria 255.32 - 255.32 255.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index CriteriB 188.28 - 188.28 188.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteris 247.86 - 247.86 247.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Index 1492.17 - 1492.17 1492.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta 1140.49 - 1140.49 1140.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta utd 996.41 - 996.41 996.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig 173.56 - 173.56 173.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig utd 148.33 - 148.33 148.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI SEK 1582.69 - 1582.69 1582.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP SEK 1497.57 - 1497.57 1497.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 170.82 - 170.82 170.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6439.35 - 6439.35 6439.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
SEB Global Fund IC 171.386 - 171.386 171.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
SEB Global Chance/Risk Fund D Inc 127.168 - 127.168 127.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo SEK R 2044.81 - 2044.81 2044.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Cliens Sverige Fokus A 231.42 - 231.42 231.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Europa 188.3 - 188.3 188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Funds Pension 60 L 200.87 - 200.87 200.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Öhman Etisk Index USA A 244.59 - 244.59 244.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Carnegie Corporate Bond UL SEK 185.08 - 185.08 185.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Handelsbanken Pension 70 Aktiv 251.22 - 251.22 251.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Länsförsäkringar Pension 2020 215.944 - 215.944 215.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn 106.266 - 106.266 106.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn ic 132.378 - 132.378 132.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Simplicity Global Corporate Bond A 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰