شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1101
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:15:33
0 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

257
قیمت روز
1 (0.39%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
11 (4.10%)
تغییر ۶ ماهه
257 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,408
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
138 (8.94%)
تغییر ۳ ماهه
127 (8.27%)
تغییر ۶ ماهه
159 (10.16%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Carnegie Corporate Bond Fund D 104.175 104.13 104.13 104.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
Swedbank Robur Mixfond Pension 20.1 20.27 20.1 20.27 0.17 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 790.72 803.98 790.72 803.98 13.26 1.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
ODIN Norge B 141.58 144.56 141.58 144.56 2.98 2.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۰۲
SPP Aktiefond USA 225.434 232.156 225.434 232.156 6.72 2.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Swedbank Robur Access USA 272.29 280.83 272.29 280.83 8.54 3.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Länsförsäkringar USA Indexnära 345.244 356.215 345.244 356.215 10.97 3.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd 111.281 111.287 111.281 111.287 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Handelsbanken Asien Tema 597.51 606.19 597.51 606.19 8.68 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۹
SEB Varldenfond 15.198 15.438 15.198 15.438 0.24 1.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۹
SPP Aktiefond Global 121.793 124.684 121.793 124.684 2.89 2.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۹
Swedbank Robur Ny Teknik 726.16 741.3 726.16 741.3 15.14 2.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Swedbank Robur Kapitalinvest 117.26 119.8 117.26 119.8 2.54 2.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Nordea Obligationsinvest Acc 553.148 553.317 553.148 553.317 0.17 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Simplicity Företagsobligationer A 123.88 123.94 123.88 123.94 0.06 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Handelsbanken Multi Asset 25 149.35 - 149.35 149.35 0.31 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
ODIN Norge A 142.73 - 142.73 142.73 3.01 2.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
ODIN Norge D 141.63 - 141.63 141.63 2.99 2.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
ODIN Europa A 103.34 - 103.34 103.34 1.46 1.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
ODIN Europa B 102.58 - 102.58 102.58 1.46 1.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
ODIN Europa D 102.57 - 102.57 102.57 1.46 1.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
SPP Aktiefond Global B 114.612 - 114.612 114.612 2.72 2.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 317.09 - 317.09 317.09 9.75 3.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK) 562.13 - 562.13 562.13 8.57 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 1428.122 - 1428.122 1428.122 21.60 1.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Handelsbanken Norden Selektiv A1 SEK 345.79 - 345.79 345.79 3.53 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Handelsbanken Norden Selektiv B1 SEK 216.23 - 216.23 216.23 2.21 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 325.32 - 325.32 325.32 3.55 1.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Handelsbanken Företagsobligfd (B5 SEK) 108.55 - 108.55 108.55 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 935.57 - 935.57 935.57 16.36 1.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
AMF Aktiefond Varlden 357.36 - 357.36 357.36 7.20 2.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Didner Gerge Aktiefond 2365.305 - 2365.305 2365.305 43.30 1.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Technology 291.49 - 291.49 291.49 7.61 2.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur IP Aktiefond 58.49 - 58.49 58.49 1.43 2.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
ODIN Norge C 3445.83 - 3445.83 3445.83 72.81 2.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Nordea Futura 568.45 - 568.45 568.45 5.65 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
SEB Aktiesparfond 15.694 - 15.694 15.694 0.32 2.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
AMF Räntefond Lång 146.24 - 146.24 146.24 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Lannebo Sverige Plus 46.33 - 46.33 46.33 0.71 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Svenska Smabolag SEK 1521.99 - 1521.99 1521.99 23.74 1.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Carnegie Strategifond 1218.275 - 1218.275 1218.275 5.89 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Didner & Gerge Global 253.534 - 253.534 253.534 4.06 1.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
KPA Etisk Blandfond 2 277.84 - 277.84 277.84 4.22 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
SEB Dynamisk Aktiefond 13.104 - 13.104 13.104 0.36 2.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Carnegie Strategifond G 123.611 - 123.611 123.611 0.59 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Skandia Time Global Inc 287.07 - 287.07 287.07 6.80 2.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
SPP Obligationsfond Inc 148.791 - 148.791 148.791 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Didner & Gerge Småbolag 694.552 - 694.552 694.552 11.45 1.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
SEB Europafond Småbolag 68.095 - 68.095 68.095 1.20 1.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
SPP Generation 70-tal Inc 211.952 - 211.952 211.952 4.17 1.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Exportfond 120.25 - 120.25 120.25 1.63 1.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 18.51 - 18.51 18.51 0.51 2.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
SEB Sverige Småbol C/R utd 21.869 - 21.869 21.869 0.36 1.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken MSCI USA Index 317.095 - 317.095 317.095 9.75 3.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Multi Asset 75 198.69 - 198.69 198.69 1.86 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligation utd 92.262 - 92.262 92.262 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Nordea Generationsfond 50-tal 110.349 - 110.349 110.349 1.47 1.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Nordea Generationsfond 60-tal 127.997 - 127.997 127.997 2.86 2.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
SEB Sverigefond Småbolag C/R 252.168 - 252.168 252.168 4.09 1.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Carnegie Corporate Bond Fund A 416.853 - 416.853 416.853 0.19 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Carnegie Corporate Bond B H NOK 127.062 - 127.062 127.062 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag 994.46 - 994.46 994.46 16.67 1.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag 935.57 - 935.57 935.57 16.36 1.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Pension 2025 237.998 - 237.998 237.998 2.77 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Pension 2030 239.271 - 239.271 239.271 3.21 1.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 297.63 - 297.63 297.63 4.40 1.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 1425.121 - 1425.121 1425.121 21.57 1.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Global Indexnära 198.592 - 198.592 198.592 5.24 2.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Global Emerging Markets 125.42 - 125.42 125.42 2.41 1.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering 122.73 - 122.73 122.73 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Global Index Criteria 252.74 - 252.74 252.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Handelsbanken Global Index CriteriB 186.38 - 186.38 186.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Handelsbanken Global Index Criteris 245.36 - 245.36 245.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Teknologi 1573.789 - 1573.789 1573.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
SEB Emerging Marketsfond 25.504 - 25.504 25.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
SEB Stiftelsefond Balanserad 115.262 - 115.262 115.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Danske Invest SICAV - Japan A 262.64 - 262.64 262.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
AP7 Aktiefond 297.72 - 297.72 297.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Öhman Global Hållbar A 221.48 - 221.48 221.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Nordea Stratega 30 182.051 - 182.051 182.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Stratega 50 221.665 - 221.665 221.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Stratega 70 258.295 - 258.295 258.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Stratega 100 271.238 - 271.238 271.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Småbolagsfond Sverige 283.105 - 283.105 283.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Catella Avkastningsfond 128.37 - 128.37 128.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR) 59.06 - 59.06 59.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 98.52 - 98.52 98.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Global Index 1492.17 - 1492.17 1492.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta 1140.49 - 1140.49 1140.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta utd 996.41 - 996.41 996.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig 173.56 - 173.56 173.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig utd 148.33 - 148.33 148.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Pension 60 Aktiv 236.24 - 236.24 236.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Nordea Obligationsfond utd 107.515 - 107.515 107.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۰۱
Nordea Obligationsfond icke-utd 129.194 - 129.194 129.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۳۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI SEK 1582.69 - 1582.69 1582.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP SEK 1497.57 - 1497.57 1497.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 170.82 - 170.82 170.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI 655.19 - 655.19 655.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 613.22 - 613.22 613.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6439.35 - 6439.35 6439.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Safe Play 132.814 - 132.814 132.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۶:۱۰
SEB Global Fund IC 171.386 - 171.386 171.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
SEB Global Chance/Risk Fund D Inc 127.168 - 127.168 127.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo SEK R 2044.81 - 2044.81 2044.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Cliens Sverige Fokus A 231.42 - 231.42 231.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Europa 188.3 - 188.3 188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Funds Pension 60 L 200.87 - 200.87 200.87 0.21 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Öhman Etisk Index USA A 244.59 - 244.59 244.59 1.02 0.42% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Carnegie Corporate Bond UL SEK 185.08 - 185.08 185.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Handelsbanken Pension 70 Aktiv 251.22 - 251.22 251.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Länsförsäkringar Pension 2020 215.944 - 215.944 215.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn 106.266 - 106.266 106.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn ic 132.378 - 132.378 132.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Simplicity Global Corporate Bond A 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰