کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1039
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:43:05
0 (0.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

344
قیمت روز
1 (0.29%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:03
52 (17.81%)
تغییر ۳ ماهه
50 (17.01%)
تغییر ۶ ماهه
87 (33.85%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,502
قیمت روز
9 (0.61%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:46
6 (0.40%)
تغییر ۳ ماهه
28 (1.80%)
تغییر ۶ ماهه
63 (4.02%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB Teknologi 1905.515 - 1905.515 1905.515 0.07 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 164125.19 - 164125.19 164125.19 994.58 0.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
SEB Varldenfond 16.273 - 16.273 16.273 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
SEB Sverige Indexfond 373.143 - 373.143 373.143 2.28 0.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Ancoria/Carneige Sverige 243.168 - 243.168 243.168 0.51 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
SEB Sverige Indexfond utd 153.936 - 153.936 153.936 0.94 0.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
SEB Sverige Indexfond Institutional 159.409 - 159.409 159.409 0.97 0.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
AP7 Aktiefond 349.24 - 349.24 349.24 0.75 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
AP7 Räntefond 113.27 - 113.27 113.27 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Nordea Stratega 30 195.038 - 195.038 195.038 0.08 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Nordea Alfa 1140.31 - 1140.31 1140.31 2.67 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Nordea Stratega 10 157.957 - 157.957 157.957 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Nordea Stratega 50 241.026 - 241.026 241.026 0.36 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Nordea Stratega 70 286.302 - 286.302 286.302 0.69 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Didner & Gerge Aktiefond UL 2520.6 - 2520.6 2520.6 8.81 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Skandia SMART Balanserad UL 389.93 - 389.93 389.93 0.24 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Carnegie Sverigefond UL SEK1 2762.43 - 2762.43 2762.43 5.66 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Lannebo Småbolag Insurance Inc 109.71 - 109.71 109.71 0.52 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 1145 - 1145 1145 2.66 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Didner Gerge Aktiefond 2520.6 - 2520.6 2520.6 8.81 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Technology 382.05 - 382.05 382.05 0.37 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur IP Aktiefond 70.34 - 70.34 70.34 0.44 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Multi Asset 25 154.63 - 154.63 154.63 0.10 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Kapitalinvest 140.4 - 140.4 140.4 0.16 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Avanza Zero 221.27 - 221.27 221.27 1.14 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Lannebo Småbolag 109.71 - 109.71 109.71 0.52 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
SPP Aktiefond USA 274.595 - 274.595 274.595 1.63 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Folksam LO Sverige 352.62 - 352.62 352.62 1.31 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Folksam LO Världen 191.44 - 191.44 191.44 0.78 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
SPP Aktiefond Global 143.698 - 143.698 143.698 0.62 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Svenska Smabolag SEK 1801.49 - 1801.49 1801.49 9.61 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Carnegie Strategifond 1416.559 - 1416.559 1416.559 1.74 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
SPP Aktiefond Global B 131.169 - 131.169 131.169 0.57 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Bas Mix 30.41 - 30.41 30.41 0.04 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Carnegie Strategifond G 139.647 - 139.647 139.647 0.17 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
SPP Aktiefond Sverige A 314.034 - 314.034 314.034 1.30 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
SPP Aktiefond Sverige B 272.398 - 272.398 272.398 1.13 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Skandia SMART Balanserad 389.93 - 389.93 389.93 0.24 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
SPP Generation 60-tal Inc 532.964 - 532.964 532.964 1.04 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
SPP Generation 70-tal Inc 242.632 - 242.632 242.632 0.54 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Transfer 60 187.7 - 187.7 187.7 0.47 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Transfer 70 239.64 - 239.64 239.64 1.03 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Transfer 80 266.81 - 266.81 266.81 1.13 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken MSCI USA Index 383.65 - 383.65 383.65 1.60 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Access Global 162.45 - 162.45 162.45 0.91 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Nordea Generationsfond 60-tal 147.55 - 147.55 147.55 0.39 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Nordea Generationsfond 70-tal 149.145 - 149.145 149.145 0.40 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Access Sverige 184.83 - 184.83 184.83 0.64 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Carnegie Corporate Bond Fund A 430.765 - 430.765 430.765 0.10 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Carnegie Corporate Bond Fund D 104.827 - 104.827 104.827 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Ethica Obligation Utd 119.36 - 119.36 119.36 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Globalfond Mega 21.64 - 21.64 21.64 0.14 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Carnegie Corporate Bond B H NOK 132.481 - 132.481 132.481 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 1103.09 - 1103.09 1103.09 0.70 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1189.29 - 1189.29 1189.29 1.34 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 82.51 - 82.51 82.51 0.18 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1145 - 1145 1145 2.66 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1062.01 - 1062.01 1062.01 4.34 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 383.65 - 383.65 383.65 1.60 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Aktiefond Pension 28.76 - 28.76 28.76 0.11 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Ethica Obligation 13.92 - 13.92 13.92 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 51.07 - 51.07 51.07 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 507.78 - 507.78 507.78 0.22 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 547.47 - 547.47 547.47 1.21 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 473 - 473 473 1.04 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 255.66 - 255.66 255.66 0.09 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 124.04 - 124.04 124.04 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 886.9 - 886.9 886.9 2.06 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 84.8 - 84.8 84.8 0.21 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 201.2 - 201.2 201.2 0.14 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Länsförsäkringar Global Indexnära 236.656 - 236.656 236.656 1.09 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 134.19 - 134.19 134.19 0.39 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Sverigefond Index (A1 SEK) 11673.17 - 11673.17 11673.17 42.14 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Sverigefond Index (B1 SEK) 9020.21 - 9020.21 9020.21 32.57 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1062.01 - 1062.01 1062.01 4.34 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 142.27 - 142.27 142.27 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 104.38 - 104.38 104.38 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 95.49 - 95.49 95.49 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 102.34 - 102.34 102.34 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 101.62 - 101.62 101.62 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 100 - 100 100 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
AMF Aktiefond Varlden 408.87 - 408.87 408.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
AMF Balansfond 293.29 - 293.29 293.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
AMF Aktiefond Sverige 589.14 - 589.14 589.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Indecap Guide 2 C 147.79 - 147.79 147.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
Spiltan Räntefond Sverige 123.18 - 123.18 123.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 101.11 - 101.11 101.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 99.32 - 99.32 99.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
SEB Korträntefond SEK 10.152 - 10.152 10.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 104.51 - 104.51 104.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 5296.661 - 5296.661 5296.661 96.45 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
Lannebo Småbolag EUR 128.58 - 128.58 128.58 0.47 0.37% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۲:۰۳
Swedbank Robur Ny Teknik 847 - 847 847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۳
Brummer Multi-Strategy 2518.63 - 2518.63 2518.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 116.36 - 116.36 116.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۰۲
Carnegie Strategi UL SEK 1439.376 - 1439.376 1439.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۸:۰۲
Länsförsäkringar Global Hållbar B 50.092 - 50.092 50.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Swedbank Robur Access USA 319.89 - 316.75 319.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
SEB Korträntefond SEK Institutional 100.006 - 100.006 100.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Handelsbanken Ränteavkastning Criteria (B1 SEK) 1159.35 - 1159.35 1159.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Ränteavkastning Criteria (A1 SEK) 1927.62 - 1927.62 1927.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۳
SEB Korträntefond SEK utd 9.191 - 9.191 9.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۰۲
SEB Sverigefond 21.067 - 21.067 21.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Aktiesparfond 17.499 - 17.499 17.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond 14.781 - 14.781 14.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Didner & Gerge Småbolag 755.226 - 755.226 755.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema 704.2 - 704.2 704.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 20.879 - 20.879 20.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nordea Generationsfond 50-tal 116.538 - 116.538 116.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK) 650.51 - 650.51 650.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar USA Indexnära 392.028 - 392.028 392.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 1606.777 - 1606.777 1606.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
KPA Etisk Blandfond 2 302.48 - 300.68 302.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Öhman Global Hållbar A 248.43 - 245.56 248.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Sverigefond 479.9 - 475.32 479.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Obligationsinvest Acc 561.992 - 561.992 562.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 1590.163 - 1590.163 1590.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
SEB Global Fund IC 183.078 - 183.078 183.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 185.64 - 185.64 185.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI 694.11 - 694.11 694.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 647.75 - 647.75 647.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Swedbank Robur Amerikafond 62.91 - 62.91 62.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Norden Selektiv A1 SEK 384.61 - 384.61 384.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Norden Selektiv B1 SEK 233.16 - 233.16 233.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Nektar 2472.28 - 2472.28 2472.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR) 63.32 - 63.32 63.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
SEB Pension Fund D 23.146 - 23.146 23.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
SEB Pension Fund C USD 359.268 - 359.268 359.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
Swedbank Robur Exportfond 139.17 - 139.17 139.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge A 155.47 - 155.47 155.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge B 154.14 - 154.14 154.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge D 154.19 - 154.19 154.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa A 116.74 - 116.74 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa B 115.83 - 115.83 115.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa D 115.82 - 115.82 115.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge C 3747.88 - 3747.88 3747.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Nordea Futura 605.171 - 605.171 605.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
AMF Räntefond Lång 147.07 - 147.07 147.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Lannebo Sverige Plus 49.75 - 49.75 49.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Didner & Gerge Global 280.238 - 280.238 280.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Catella Avkastningsfond 128.4 - 128.4 128.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Skandia Time Global Inc 320 - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SPP Obligationsfond Inc 149.617 - 149.617 149.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Europafond Småbolag 75.116 - 75.116 75.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Realinvest 50.04 - 50.04 50.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverige Småbol C/R utd 24.697 - 24.697 24.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 75 211.28 - 211.28 211.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverigefond Småbolag C/R 284.777 - 284.777 284.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Pension 60 Aktiv 249.75 - 249.75 249.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Mixfond Pension 21.29 - 21.29 21.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Pension 2030 257.858 - 257.858 257.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 324.53 - 324.53 324.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Simplicity Företagsobligationer A 124.36 - 124.36 124.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 355.32 - 355.32 355.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Global Emerging Markets 142.78 - 142.78 142.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Företagsobligfd (B5 SEK) 109.1 - 109.1 109.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Emerging Marketsfond 27.937 - 27.937 27.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
SEB Stiftelsefond Balanserad 122.495 - 122.495 122.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest SICAV - Japan A 275.67 - 275.67 275.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Stratega 100 291.856 - 291.856 291.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Småbolagsfond Sverige 306.355 - 306.355 306.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond icke-utd 130.456 - 130.456 130.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond utd 108.514 - 108.514 108.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligation utd 92.508 - 92.508 92.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd 111.577 - 111.577 111.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering 123.553 - 123.553 123.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Pension 2025 252.339 - 252.339 252.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Safe Play 132.486 - 132.486 132.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۵
Handelsbanken Global Index Criteria 255.32 - 255.32 255.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index CriteriB 188.28 - 188.28 188.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteris 247.86 - 247.86 247.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Index 1492.17 - 1492.17 1492.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta 1140.49 - 1140.49 1140.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta utd 996.41 - 996.41 996.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig 173.56 - 173.56 173.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig utd 148.33 - 148.33 148.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI SEK 1582.69 - 1582.69 1582.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP SEK 1497.57 - 1497.57 1497.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6439.35 - 6439.35 6439.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
SEB Global Chance/Risk Fund D Inc 127.168 - 127.168 127.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo SEK R 2044.81 - 2044.81 2044.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Cliens Sverige Fokus A 231.42 - 231.42 231.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Europa 188.3 - 188.3 188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Funds Pension 60 L 200.87 - 200.87 200.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Öhman Etisk Index USA A 244.59 - 244.59 244.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Carnegie Corporate Bond UL SEK 185.08 - 185.08 185.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Handelsbanken Pension 70 Aktiv 251.22 - 251.22 251.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Länsförsäkringar Pension 2020 215.944 - 215.944 215.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn 106.266 - 106.266 106.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn ic 132.378 - 132.378 132.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Simplicity Global Corporate Bond A 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰