کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1075
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:42:14
0 (3.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
8 (2.92%)
تغییر ۳ ماهه
25 (9.73%)
تغییر ۶ ماهه
282 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,587
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
108 (7.29%)
تغییر ۳ ماهه
124 (8.51%)
تغییر ۶ ماهه
67 (4.41%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 30 189.788 - 189.788 189.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Nordea Alfa 1206.426 - 1206.426 1206.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Nordea Stratega 10 154.366 - 154.366 154.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Nordea Stratega 50 235.156 - 235.156 235.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Nordea Stratega 70 279.174 - 279.174 279.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Didner & Gerge Aktiefond UL 2829.903 - 2829.903 2829.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Lannebo Småbolag Insurance Inc 109.97 - 109.97 109.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Skandia SMART Balanserad UL 395.35 - 395.35 395.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Carnegie Sverigefond UL SEK1 2827.455 - 2827.455 2827.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Handelsbanken Multi Asset 25 154.16 - 154.16 154.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Avanza Zero 238.36 - 238.36 238.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
AMF Balansfond 294.13 - 294.13 294.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Indecap Guide 2 C 144.22 - 144.22 144.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Lannebo Småbolag 109.97 - 109.97 109.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SPP Aktiefond USA 258.939 - 258.939 258.939 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SPP Aktiefond Global 139.809 - 139.809 139.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Svenska Smabolag SEK 1797.22 - 1797.22 1797.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
AMF Aktiefond Sverige 619.89 - 619.89 619.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SEB Korträntefond SEK 10.127 - 10.127 10.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SPP Aktiefond Global B 131.566 - 131.566 131.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SPP Aktiefond Sverige A 327.442 - 327.442 327.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SPP Aktiefond Sverige B 294.33 - 294.33 294.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Ancoria/Carneige Sverige 248.875 - 248.875 248.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Skandia SMART Balanserad 395.35 - 395.35 395.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SPP Generation 60-tal Inc 531.863 - 531.863 531.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SPP Generation 70-tal Inc 242.271 - 242.271 242.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SEB Korträntefond SEK utd 9.204 - 9.204 9.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Spiltan Räntefond Sverige 122.34 - 122.34 122.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Generationsfond 60-tal 145.377 - 145.377 145.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Generationsfond 70-tal 146.955 - 146.955 146.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Carnegie Corporate Bond Fund A 426.395 - 426.395 426.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Carnegie Corporate Bond Fund D 105.628 - 105.628 105.628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Carnegie Corporate Bond B H NOK 130.496 - 130.496 130.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 50.09 - 50.09 50.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SEB Korträntefond SEK Institutional 99.802 - 99.802 99.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 201.09 - 201.09 201.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Länsförsäkringar Global Indexnära 227.818 - 227.818 227.818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Sverigefond Index (A1 SEK) 12027.89 - 12027.89 12027.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Sverigefond Index (B1 SEK) 9294.32 - 9294.32 9294.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 102.37 - 102.37 102.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 99.34 - 99.34 99.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 100.92 - 100.92 100.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 99.23 - 99.23 99.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SEB Varldenfond 16.533 - 16.533 16.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
AMF Aktiefond Varlden 414.65 - 414.65 414.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Didner Gerge Aktiefond 2829.903 - 2829.903 2829.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 479.64 - 479.64 479.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 523.56 - 523.56 523.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 452.35 - 452.35 452.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Swedbank Robur Technology 362.58 - 360.96 362.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur IP Aktiefond 68.99 - 68.94 68.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Kapitalinvest 140.97 - 140.57 140.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Folksam LO Sverige 369.25 - 367.05 369.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Folksam LO Världen 188.34 - 187.24 188.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SEB Sverige Indexfond 383.315 - 383.315 383.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Bas Mix 30.52 - 30.49 30.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Ny Teknik 867.92 - 862.9 867.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SEB Sverige Indexfond utd 163.258 - 163.258 163.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Transfer 60 187.1 - 186.69 187.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Transfer 70 240 - 239.34 240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Transfer 80 267.25 - 266.51 267.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Access Sverige 194.64 - 193.42 194.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Ethica Obligation Utd 116.67 - 116.6 116.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Globalfond Mega 21.17 - 21.16 21.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 88.76 - 88.39 88.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Aktiefond Pension 28.85 - 28.7 28.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Ethica Obligation 13.61 - 13.6 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 254.67 - 254.67 254.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SEB Sverige Indexfond Institutional 163.726 - 163.726 163.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 123.77 - 123.77 123.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 84.85 - 84.32 84.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 131.83 - 131.17 131.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 173306.898 - 173306.898 173306.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Brummer Multi-Strategy 2428.62 - 2428.62 2428.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 1167.88 - 1167.88 1167.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Handelsbanken MSCI USA Index 354.495 - 354.495 354.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 1123.19 - 1123.19 1123.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1223.4 - 1223.4 1223.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1167.88 - 1167.88 1167.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1072.22 - 1072.22 1072.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 904.63 - 904.63 904.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1072.22 - 1072.22 1072.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
AP7 Aktiefond 343.09 - 343.09 343.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Teknologi 1848.962 - 1848.962 1848.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
AP7 Räntefond 112.18 - 112.18 112.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 104.24 - 104.24 104.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 95.36 - 95.36 95.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 139.3 - 139.3 139.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 100.99 - 100.99 100.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۱
Carnegie Strategifond 1366.952 - 1366.952 1366.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Access USA 308.49 - 308.49 308.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Carnegie Strategi UL SEK 1367.882 - 1367.882 1367.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۷:۰۱
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 357.87 - 357.87 357.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 110.63 - 110.63 110.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۱
Lannebo Småbolag EUR 128.79 - 128.79 128.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 116.92 - 116.92 116.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۱
SEB Sverigefond 21.067 - 21.067 21.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Aktiesparfond 17.499 - 17.499 17.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond 14.781 - 14.781 14.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Carnegie Strategifond G 136.628 - 136.628 136.628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Didner & Gerge Småbolag 755.226 - 755.226 755.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema 704.2 - 704.2 704.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 20.879 - 20.879 20.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nordea Generationsfond 50-tal 116.538 - 116.538 116.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK) 650.51 - 650.51 650.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar USA Indexnära 392.028 - 392.028 392.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 1606.777 - 1606.777 1606.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
KPA Etisk Blandfond 2 302.48 - 300.68 302.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Öhman Global Hållbar A 248.43 - 245.56 248.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Sverigefond 479.9 - 475.32 479.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Obligationsinvest Acc 561.992 - 561.992 562.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 1590.163 - 1590.163 1590.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
SEB Global Fund IC 183.078 - 183.078 183.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 185.64 - 185.64 185.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI 694.11 - 694.11 694.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 647.75 - 647.75 647.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Swedbank Robur Amerikafond 62.91 - 62.91 62.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Norden Selektiv A1 SEK 384.61 - 384.61 384.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Norden Selektiv B1 SEK 233.16 - 233.16 233.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Nektar 2472.28 - 2472.28 2472.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR) 63.32 - 63.32 63.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
SEB Pension Fund D 23.146 - 23.146 23.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
SEB Pension Fund C USD 359.268 - 359.268 359.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
Swedbank Robur Exportfond 139.17 - 139.17 139.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge A 155.47 - 155.47 155.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge B 154.14 - 154.14 154.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge D 154.19 - 154.19 154.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa A 116.74 - 116.74 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa B 115.83 - 115.83 115.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa D 115.82 - 115.82 115.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge C 3747.88 - 3747.88 3747.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Nordea Futura 605.171 - 605.171 605.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
AMF Räntefond Lång 147.07 - 147.07 147.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Lannebo Sverige Plus 49.75 - 49.75 49.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Didner & Gerge Global 280.238 - 280.238 280.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Catella Avkastningsfond 128.4 - 128.4 128.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Skandia Time Global Inc 320 - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SPP Obligationsfond Inc 149.617 - 149.617 149.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Europafond Småbolag 75.116 - 75.116 75.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Realinvest 50.04 - 50.04 50.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverige Småbol C/R utd 24.697 - 24.697 24.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 75 211.28 - 211.28 211.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverigefond Småbolag C/R 284.777 - 284.777 284.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Pension 60 Aktiv 249.75 - 249.75 249.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Mixfond Pension 21.29 - 21.29 21.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Pension 2030 257.858 - 257.858 257.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 324.53 - 324.53 324.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Simplicity Företagsobligationer A 124.36 - 124.36 124.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 355.32 - 355.32 355.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Global Emerging Markets 142.78 - 142.78 142.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Företagsobligfd (B5 SEK) 109.1 - 109.1 109.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Emerging Marketsfond 27.937 - 27.937 27.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
SEB Stiftelsefond Balanserad 122.495 - 122.495 122.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest SICAV - Japan A 275.67 - 275.67 275.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Stratega 100 291.856 - 291.856 291.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Småbolagsfond Sverige 306.355 - 306.355 306.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond icke-utd 130.456 - 130.456 130.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond utd 108.514 - 108.514 108.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligation utd 92.508 - 92.508 92.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd 111.577 - 111.577 111.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering 123.553 - 123.553 123.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Pension 2025 252.339 - 252.339 252.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Safe Play 132.486 - 132.486 132.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۵
Handelsbanken Global Index Criteria 255.32 - 255.32 255.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index CriteriB 188.28 - 188.28 188.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteris 247.86 - 247.86 247.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Index 1492.17 - 1492.17 1492.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta 1140.49 - 1140.49 1140.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta utd 996.41 - 996.41 996.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig 173.56 - 173.56 173.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig utd 148.33 - 148.33 148.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI SEK 1582.69 - 1582.69 1582.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP SEK 1497.57 - 1497.57 1497.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6439.35 - 6439.35 6439.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
SEB Global Chance/Risk Fund D Inc 127.168 - 127.168 127.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo SEK R 2044.81 - 2044.81 2044.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Cliens Sverige Fokus A 231.42 - 231.42 231.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Europa 188.3 - 188.3 188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Funds Pension 60 L 200.87 - 200.87 200.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Öhman Etisk Index USA A 244.59 - 244.59 244.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Carnegie Corporate Bond UL SEK 185.08 - 185.08 185.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Handelsbanken Pension 70 Aktiv 251.22 - 251.22 251.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Länsförsäkringar Pension 2020 215.944 - 215.944 215.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn 106.266 - 106.266 106.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn ic 132.378 - 132.378 132.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Simplicity Global Corporate Bond A 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰