شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1026
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:53:06
0 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

339
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:38
2 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
43 (14.53%)
تغییر ۶ ماهه
82 (31.91%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,655
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
180 (12.19%)
تغییر ۳ ماهه
164 (10.99%)
تغییر ۶ ماهه
178 (12.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Didner & Gerge Aktiefond UL 2866.13 - 2866.13 2866.13 16.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Skandia SMART Balanserad UL 410.17 - 410.17 410.17 0.31 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Carnegie Corporate Bond Fund A 431.631 - 431.631 431.631 0.09 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Carnegie Corporate Bond Fund D 104.12 - 104.12 104.12 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Carnegie Corporate Bond B H NOK 133.222 - 133.222 133.222 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Lannebo Småbolag Insurance Inc 121.32 - 121.32 121.32 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 1240.67 - 1240.67 1240.67 1.31 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Didner Gerge Aktiefond 2866.13 - 2866.13 2866.13 16.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Technology 406.8 - 406.8 406.8 0.34 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur IP Aktiefond 76.01 - 76.01 76.01 0.07 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Multi Asset 25 156.74 - 156.74 156.74 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Kapitalinvest 152.99 - 152.99 152.99 0.33 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Avanza Zero 255.83 - 255.83 255.83 1.17 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
SPP Aktiefond USA 291.785 - 291.785 291.785 0.07 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Folksam LO Sverige 397.9 - 397.9 397.9 1.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Folksam LO Världen 205.48 - 205.48 205.48 0.38 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
SPP Aktiefond Global 154.097 - 154.097 154.097 0.24 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Svenska Smabolag SEK 1958.86 - 1958.86 1958.86 1.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Carnegie Strategifond 1516.157 - 1516.157 1516.157 1.47 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
SPP Aktiefond Global B 140.66 - 140.66 140.66 0.22 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Bas Mix 31.75 - 31.75 31.75 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Carnegie Strategifond G 148.145 - 148.145 148.145 0.15 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
SPP Aktiefond Sverige A 353.005 - 353.005 353.005 0.56 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
SPP Aktiefond Sverige B 306.202 - 306.202 306.202 0.49 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Skandia SMART Balanserad 410.17 - 410.17 410.17 0.31 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
SPP Generation 60-tal Inc 571.192 - 571.192 571.192 0.77 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
SPP Generation 70-tal Inc 262.12 - 262.12 262.12 0.38 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Access USA 351.46 - 351.46 351.46 0.25 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Spiltan Räntefond Sverige 123.6 - 123.6 123.6 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Transfer 60 196.9 - 196.9 196.9 0.14 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Transfer 70 260.48 - 260.48 260.48 0.57 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Transfer 80 289.91 - 289.91 289.91 0.62 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Access Global 174.23 - 174.23 174.23 0.17 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Generationsfond 60-tal 159.668 - 159.668 159.668 0.35 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Generationsfond 70-tal 161.389 - 161.389 161.389 0.35 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Access Sverige 207.92 - 207.92 207.92 0.21 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Ethica Obligation Utd 116.57 - 116.57 116.57 0.17 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 1207.12 - 1207.12 1207.12 1.98 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1277.45 - 1277.45 1277.45 2.45 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 92.77 - 92.77 92.77 0.25 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1240.67 - 1240.67 1240.67 1.31 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 416.12 - 416.12 416.12 1.41 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Aktiefond Pension 31.57 - 31.57 31.57 0.09 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Ethica Obligation 13.72 - 13.72 13.72 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 52.83 - 52.83 52.83 0.36 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 535.67 - 535.67 535.67 0.21 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 566.88 - 566.88 566.88 2.24 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 489.78 - 489.78 489.78 1.93 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 100.92 - 100.92 100.92 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 254.37 - 254.37 254.37 0.06 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 961.01 - 961.01 961.01 1.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 5714.543 - 5714.543 5714.543 12.08 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 92.67 - 92.67 92.67 0.10 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 207.17 - 207.17 207.17 0.22 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Länsförsäkringar Global Indexnära 253.674 - 253.674 253.674 0.26 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 145.58 - 145.58 145.58 0.27 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Sverigefond Index (A1 SEK) 13074.97 - 13074.97 13074.97 8.99 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Sverigefond Index (B1 SEK) 10103.45 - 10103.45 10103.45 6.95 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1172.36 - 1172.36 1172.36 2.93 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 102.29 - 102.29 102.29 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 99.27 - 99.27 99.27 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 101.34 - 101.34 101.34 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 99.78 - 99.78 99.78 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
SEB Varldenfond 17.185 - 17.185 17.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
AMF Aktiefond Varlden 445.55 - 445.55 446.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
AMF Balansfond 308.3 - 308.3 308.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Indecap Guide 2 C 160.6 - 160.6 160.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Lannebo Småbolag 121.32 - 121.28 121.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
AMF Aktiefond Sverige 653.33 - 653.33 655.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
SEB Sverige Indexfond 419.973 - 419.973 419.973 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
SEB Sverige Indexfond utd 173.255 - 173.255 173.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
SEB Sverige Indexfond Institutional 179.435 - 179.435 179.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 184089.225 - 184089.225 184089.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
DNB Teknologi 2047.941 - 2047.941 2047.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
AP7 Aktiefond 379.51 - 379.51 379.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
AP7 Räntefond 112.11 - 112.11 112.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 104.35 - 104.35 104.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 95.46 - 95.46 95.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Nordea Stratega 30 197.216 - 197.216 197.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Nordea Alfa 1257.473 - 1257.473 1257.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Nordea Stratega 70 300.701 - 300.701 300.701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Nordea Stratega 10 157.323 - 157.323 157.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Nordea Stratega 50 248.48 - 248.48 248.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Lannebo Småbolag EUR 140.8 - 140.8 140.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Ancoria/Carneige Sverige 275.195 - 275.195 275.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Carnegie Sverigefond UL SEK1 3139.243 - 3139.243 3139.243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 118.96 - 118.96 118.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 214.71 - 214.71 214.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Carnegie Strategi UL SEK 1510.613 - 1510.613 1510.613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۶:۰۲
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 124.04 - 124.04 124.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 115.35 - 115.35 115.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
SEB Korträntefond SEK 10.14 - 10.14 10.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۲
SEB Korträntefond SEK utd 9.194 - 9.194 9.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
SEB Korträntefond SEK Institutional 100.013 - 100.013 100.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 141.94 - 141.94 141.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Brummer Multi-Strategy 2483.32 - 2483.32 2483.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Swedbank Robur Globalfond Mega 22.06 - 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1047.96 1060.16 1047.96 1060.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Handelsbanken MSCI USA Index 378.23 - 378.23 378.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۰۳
Swedbank Robur Ny Teknik 847 - 847 847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۳
Länsförsäkringar Global Hållbar B 50.092 - 50.092 50.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Handelsbanken Ränteavkastning Criteria (B1 SEK) 1159.35 - 1159.35 1159.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Ränteavkastning Criteria (A1 SEK) 1927.62 - 1927.62 1927.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۳
SEB Sverigefond 21.067 - 21.067 21.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Aktiesparfond 17.499 - 17.499 17.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond 14.781 - 14.781 14.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Didner & Gerge Småbolag 755.226 - 755.226 755.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema 704.2 - 704.2 704.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 20.879 - 20.879 20.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nordea Generationsfond 50-tal 116.538 - 116.538 116.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK) 650.51 - 650.51 650.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar USA Indexnära 392.028 - 392.028 392.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 1606.777 - 1606.777 1606.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
KPA Etisk Blandfond 2 302.48 - 300.68 302.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Öhman Global Hållbar A 248.43 - 245.56 248.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Sverigefond 479.9 - 475.32 479.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Obligationsinvest Acc 561.992 - 561.992 562.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 1590.163 - 1590.163 1590.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
SEB Global Fund IC 183.078 - 183.078 183.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI 694.11 - 694.11 694.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 647.75 - 647.75 647.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Swedbank Robur Amerikafond 62.91 - 62.91 62.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Norden Selektiv A1 SEK 384.61 - 384.61 384.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Norden Selektiv B1 SEK 233.16 - 233.16 233.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Nektar 2472.28 - 2472.28 2472.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR) 63.32 - 63.32 63.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
SEB Pension Fund D 23.146 - 23.146 23.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
SEB Pension Fund C USD 359.268 - 359.268 359.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
Swedbank Robur Exportfond 139.17 - 139.17 139.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge A 155.47 - 155.47 155.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge B 154.14 - 154.14 154.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge D 154.19 - 154.19 154.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa A 116.74 - 116.74 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa B 115.83 - 115.83 115.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa D 115.82 - 115.82 115.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge C 3747.88 - 3747.88 3747.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Nordea Futura 605.171 - 605.171 605.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
AMF Räntefond Lång 147.07 - 147.07 147.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Lannebo Sverige Plus 49.75 - 49.75 49.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Didner & Gerge Global 280.238 - 280.238 280.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Catella Avkastningsfond 128.4 - 128.4 128.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Skandia Time Global Inc 320 - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SPP Obligationsfond Inc 149.617 - 149.617 149.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Europafond Småbolag 75.116 - 75.116 75.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Realinvest 50.04 - 50.04 50.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverige Småbol C/R utd 24.697 - 24.697 24.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 75 211.28 - 211.28 211.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverigefond Småbolag C/R 284.777 - 284.777 284.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Pension 60 Aktiv 249.75 - 249.75 249.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Mixfond Pension 21.29 - 21.29 21.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Pension 2030 257.858 - 257.858 257.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 324.53 - 324.53 324.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Simplicity Företagsobligationer A 124.36 - 124.36 124.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 355.32 - 355.32 355.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Global Emerging Markets 142.78 - 142.78 142.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Företagsobligfd (B5 SEK) 109.1 - 109.1 109.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Emerging Marketsfond 27.937 - 27.937 27.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
SEB Stiftelsefond Balanserad 122.495 - 122.495 122.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest SICAV - Japan A 275.67 - 275.67 275.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Stratega 100 291.856 - 291.856 291.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Småbolagsfond Sverige 306.355 - 306.355 306.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond icke-utd 130.456 - 130.456 130.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond utd 108.514 - 108.514 108.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligation utd 92.508 - 92.508 92.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd 111.577 - 111.577 111.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering 123.553 - 123.553 123.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Pension 2025 252.339 - 252.339 252.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Safe Play 132.486 - 132.486 132.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۵
Handelsbanken Global Index Criteria 255.32 - 255.32 255.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index CriteriB 188.28 - 188.28 188.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteris 247.86 - 247.86 247.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Index 1492.17 - 1492.17 1492.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta 1140.49 - 1140.49 1140.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta utd 996.41 - 996.41 996.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig 173.56 - 173.56 173.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig utd 148.33 - 148.33 148.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI SEK 1582.69 - 1582.69 1582.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP SEK 1497.57 - 1497.57 1497.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6439.35 - 6439.35 6439.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
SEB Global Chance/Risk Fund D Inc 127.168 - 127.168 127.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo SEK R 2044.81 - 2044.81 2044.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Cliens Sverige Fokus A 231.42 - 231.42 231.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Europa 188.3 - 188.3 188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Funds Pension 60 L 200.87 - 200.87 200.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Öhman Etisk Index USA A 244.59 - 244.59 244.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Carnegie Corporate Bond UL SEK 185.08 - 185.08 185.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Handelsbanken Pension 70 Aktiv 251.22 - 251.22 251.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Länsförsäkringar Pension 2020 215.944 - 215.944 215.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn 106.266 - 106.266 106.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn ic 132.378 - 132.378 132.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Simplicity Global Corporate Bond A 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰