کالایاب
شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

865
قیمت روز
1 (0.16%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:32:03
4 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
15 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.40%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALTA WATER 66.087 - 66.087 66.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Infond Alfa 71.87 - 71.87 71.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Infond Hrast 38.87 - 38.87 38.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Infond Global 10.49 - 10.49 10.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Infond Consumer 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
NLB Skladi Visoka tehnologija 11.687 - 11.687 11.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 26.752 - 26.752 26.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
KD Bond 18.95 - 18.95 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲
KD Balkan 2.67 - 2.67 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲
KD Galileo 10.92 - 10.92 10.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲
KD Prvi izbor 9.23 - 9.23 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲
KD Latinska Amerika 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲
KD Surovine in energija 4.42 - 4.42 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۰۲