شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

848
قیمت روز
2 (0.2%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:33:00
30 (3.66%)
تغییر ۳ ماهه
24 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
45 (5.65%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALTA WATER 59.37 - 59.37 59.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Infond Hrast 37.32 - 37.32 37.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
KD Bond 18.529 - 18.529 18.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
KD Balkan 2.527 - 2.527 2.527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
KD Galileo 11.122 - 11.122 11.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Infond Alfa 69.12 - 69.12 69.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Infond Global 10.19 - 10.19 10.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
KD Prvi izbor 9.22 - 9.22 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Infond Consumer 1.49 - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
KD Latinska Amerika 1.465 - 1.465 1.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
KD Surovine in energija 4.768 - 4.768 4.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.543 - 1.543 1.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
NLB Skladi Visoka tehnologija 10.838 - 10.838 10.838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 26.714 - 26.714 26.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵