کالایاب
شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

879
قیمت روز
4 (0.46%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:54
36 (4.26%)
تغییر ۳ ماهه
66 (8.15%)
تغییر ۶ ماهه
77 (9.61%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 18.743 - 18.743 18.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KD Balkan 2.637 - 2.637 2.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ALTA WATER 63.442 - 63.442 63.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KD Galileo 11.315 - 11.315 11.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Infond Hrast 38.16 - 38.16 38.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KD Prvi izbor 9.668 - 9.668 9.668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
KD Latinska Amerika 1.392 - 1.392 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.617 - 1.617 1.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
NLB Skladi Visoka tehnologija 11.58 - 11.58 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 27.169 - 27.169 27.169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Infond Alfa 71.89 - 71.89 71.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Infond Global 10.59 - 10.59 10.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Infond Consumer 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KD Surovine in energija 4.926 - 4.926 4.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲