شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2576
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:59:16
0 (0.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

134
قیمت روز
1 (0.75%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:38
4 (2.90%)
تغییر ۳ ماهه
17 (14.53%)
تغییر ۶ ماهه
29 (27.62%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,549
قیمت روز
3 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:01:47
129 (5.33%)
تغییر ۳ ماهه
20 (0.78%)
تغییر ۶ ماهه
105 (4.30%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HChinese Equity Class ECp 410.966 - 410.966 410.966 8.52 2.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 570.41 - 570.41 570.41 3.02 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 220.362 - 220.362 220.362 3.71 1.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 72.974 - 72.974 72.974 0.87 1.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 157.954 - 157.954 157.954 0.24 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 84.3 - 84.3 84.3 0.38 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 175.91 - 175.91 175.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Investor Gold Otwarty P 174.25 - 174.25 174.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1418.57 - 1418.57 1418.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
Aviva Investors Dluzny 1766.58 - 1766.58 1766.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
Aviva Investors Akcyjny 2509.51 - 2509.51 2509.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
Investor Gold Otwarty I 147.34 - 147.34 147.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1587.2 - 1587.2 1587.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
Investor Gold Otwarty A 136.5 - 136.5 136.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Investor Zrownowazony FIO A 606.44 - 606.44 606.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Aviva Investors Polskich Akcji 460.13 - 460.13 460.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 35.87 - 35.87 35.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 41.31 - 41.31 41.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 656.22 - 656.22 656.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Investor Obligacji FIO A 338.98 - 338.98 338.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Investor Obligacji FIO I 343.95 - 343.95 343.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Investor Obligacji FIO P 367.46 - 367.46 367.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 255.78 - 255.78 255.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 811.94 - 811.94 811.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 382.79 - 382.79 382.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۹:۳۱
PKO Zrownowazony 139.73 - 139.73 139.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 238.51 - 238.51 238.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
PKO Akcji Plus 90.01 - 90.01 90.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
PKO Stabilnego Wzrostu 163.51 - 163.51 163.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 49.16 - 49.16 49.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 97.39 - 97.39 97.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Investor Akcji FIO A 292.03 - 292.03 293.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
QuercusSelektywny 133.22 - 133.22 133.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UniObligacje Aktywny 161.93 - 161.93 161.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UniAkcje Nowa Europa Acc 125.19 - 125.19 125.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 107.22 - 107.22 107.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UniObligacje Nowa Europa Acc 193.18 - 193.18 193.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
WIOF India Performance Fund A 20.227 - 20.227 20.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
WIOF India Performance Fund B 19.064 - 19.064 19.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 123.09 - 123.09 123.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 156.49 - 156.49 156.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aviva Investors Dluznych Papierow Korporacyjncyh 135.56 - 135.56 135.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aviva Investors Subfundusz Akcji Rynków Wschodzacy 117.81 - 117.81 117.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Skarbiec III FILAR 173.13 - 173.13 173.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
BPH Obligacji 2 Acc 3589.65 - 3589.65 3589.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
BPH SFIO Total Profit 1037.7 - 1037.7 1037.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
PKO Akcji Nowa Europa 109.67 - 109.67 109.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
IPOPEMA m-INDEKS FIO A 160.5 - 160.5 160.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
IPOPEMA m-INDEKS FIO B 147.89 - 147.89 147.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico FIO Obligacji A 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico FIO Obligacji I 22.01 - 22.01 22.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Arka Platinum Dynamiczny 43.83 - 43.83 43.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 29.7 - 29.7 29.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
PZU Akcji Spolek Dywidendowych A 102.08 - 102.08 102.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
PZU Akcji Spolek Dywidendowych EUR 24.03 - 24.03 24.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 107.13 - 107.13 107.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
PKO Technologii i Innowacji Globalny 278.43 - 278.43 278.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico Sub Akcji Europejskich PLN Acc 8.48 - 8.48 8.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico Sub Akcji Europejskich USD Acc 2.239 - 2.239 2.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
BPH Akcji Dynamicznych Spólek USD Acc 13.85 - 13.85 13.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek A 7.58 - 7.58 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek I 7.58 - 7.58 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Credit Agricole Sub Lukas Dynamiczny Polski Acc 198.09 - 198.09 198.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Caspar Central and Eastern European Equity A Acc 202.71 - 202.71 202.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy S 1109.89 - 1109.89 1109.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Credit Agricole Sub Lukas Akcyjny Acc 135.42 - 135.42 135.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲۰:۰۳
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych SFIO 1379.7 - 1379.7 1379.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲۰:۰۳
N1 European Small and Middle Cap Ep 2568.67 - 2568.67 2568.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Caspar Turkish Equity A Acc 91.63 - 91.63 91.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰