کالایاب
شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.263
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 21:08:27
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 20:01:47
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
10 (9.52%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,718
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:30
37 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
225 (9.01%)
تغییر ۶ ماهه
61 (2.30%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BPH Obligacji 2 Acc 3507.56 - 3507.56 3507.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
BPH SFIO Total Profit 1038.83 - 1038.83 1038.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
BPH Akcji Dynamicznych Spólek USD Acc 13.82 - 13.82 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
PKO Akcji Plus 92.48 - 92.48 92.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
PKO Zrownowazony 141.09 - 141.09 141.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Aviva Investors Dluzny 1767.9 - 1767.9 1767.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
PKO Stabilnego Wzrostu 163.19 - 163.19 163.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Aviva Investors Akcyjny 2571.6 - 2571.6 2571.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Aviva Investors Polskich Akcji 470.22 - 470.22 470.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 176.09 - 176.09 176.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
QuercusSelektywny 128.93 - 128.93 128.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
PKO Akcji Nowa Europa 103.55 - 103.55 103.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
IPOPEMA m-INDEKS FIO A 164.62 - 164.62 164.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
IPOPEMA m-INDEKS FIO B 151.89 - 151.89 151.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
PZU Akcji Spolek Dywidendowych A 103.76 - 103.76 103.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 125.03 - 125.03 125.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
PZU Akcji Spolek Dywidendowych EUR 24.25 - 24.25 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 251.76 - 251.76 251.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 153.52 - 153.52 153.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
PKO Technologii i Innowacji Globalny 280.54 - 280.54 280.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amplico Sub Akcji Europejskich USD Acc 2.197 - 2.197 2.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek A 7.75 - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek I 7.76 - 7.76 7.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1590.34 - 1590.34 1590.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Caspar Central and Eastern European Equity A Acc 205.29 - 205.29 205.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Aviva Investors Subfundusz Akcji Rynków Wschodzacy 119.43 - 119.43 119.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
HChinese Equity Class ECp 416.749 - 416.749 416.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 556.42 - 556.42 556.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 238.135 - 238.135 238.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 68.595 - 68.595 68.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 149.105 - 149.105 149.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 77.039 - 77.039 77.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
UniObligacje Aktywny 156.73 - 156.73 156.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Amplico FIO Obligacji A 21.53 - 21.53 21.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
UniAkcje Nowa Europa Acc 124.42 - 124.42 124.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 106.74 - 106.74 106.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
UniObligacje Nowa Europa Acc 184.19 - 184.19 184.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
WIOF India Performance Fund A 21.967 - 21.967 21.967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
WIOF India Performance Fund B 20.772 - 20.772 20.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 97.72 - 97.72 97.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Amplico Sub Akcji Europejskich PLN Acc 8.35 - 8.35 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Aviva Investors Dluznych Papierow Korporacyjncyh 134.35 - 134.35 134.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Investor Zrownowazony FIO A 615.27 - 615.27 615.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 36.17 - 36.17 36.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 41.68 - 41.68 41.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 46.3 - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 666 - 666 666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 824.99 - 824.99 824.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investor Akcji FIO A 288.41 - 288.41 288.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investor Gold Otwarty A 133.77 - 133.77 133.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investor Gold Otwarty I 144.41 - 144.41 144.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investor Gold Otwarty P 170.99 - 170.99 170.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Arka Platinum Dynamiczny 43.56 - 43.56 43.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investor Obligacji FIO A 339.3 - 339.3 339.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investor Obligacji FIO I 344.29 - 344.29 344.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investor Obligacji FIO P 367.97 - 367.97 367.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 27.88 - 27.88 27.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1448.26 - 1448.26 1448.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 395.5 - 395.5 395.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Credit Agricole Sub Lukas Akcyjny Acc 136.34 - 136.34 136.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych SFIO 1364.8 - 1364.8 1364.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Credit Agricole Sub Lukas Dynamiczny Polski Acc 197.37 - 197.37 197.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 257.79 - 257.79 257.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy S 1133 - 1133 1133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Amplico FIO Obligacji I 21.53 - 21.53 21.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Skarbiec III FILAR 170.06 - 170.06 170.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 103.73 - 103.73 103.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
N1 European Small and Middle Cap Ep 2568.67 - 2568.67 2568.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Caspar Turkish Equity A Acc 91.63 - 91.63 91.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰