شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2652
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:52:09
0 (2.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

105
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
7 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
105 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,603
قیمت روز
17 (0.66%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:03:25
67 (2.63%)
تغییر ۳ ماهه
22 (0.87%)
تغییر ۶ ماهه
171 (6.18%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HChinese Equity Class ECp 341.143 357.495 341.143 357.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 211.941 216.39 211.941 216.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 516.99 - 516.99 516.99 2.99 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 61.02 - 61.02 61.02 0.38 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 136.339 - 136.339 136.339 0.66 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 68.385 - 68.385 68.385 0.63 0.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
N1 European Small and Middle Cap Ep 2371.94 - 2371.94 2371.94 36.15 1.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 88.51 - 88.51 88.51 1.02 1.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PKO Akcji Plus 87.7 - 87.7 87.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
PKO Zrownowazony 136.5 - 136.5 136.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Aviva Investors Dluzny 1742.78 - 1741.33 1742.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
PKO Stabilnego Wzrostu 159.56 - 159.56 159.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Aviva Investors Akcyjny 2388.62 - 2388.62 2388.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Zrownowazony FIO A 563.83 - 562.64 563.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Aviva Investors Polskich Akcji 432.29 - 432.29 432.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 34.23 - 34.18 34.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 39.28 - 39.22 39.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 43.46 - 43.39 43.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 608.95 - 607.65 608.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 748.57 - 746.93 748.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
QuercusSelektywny 129.11 - 129.11 129.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
BPH Obligacji 2 Acc 3450.01 - 3447.83 3450.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Akcji FIO A 260.62 - 259.82 260.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
UniObligacje Aktywny 155.05 - 155.05 155.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
BPH SFIO Total Profit 1054.96 - 1054.96 1054.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
PKO Akcji Nowa Europa 97.47 - 97.47 97.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
IPOPEMA m-INDEKS FIO A 156.97 - 156.97 157.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
IPOPEMA m-INDEKS FIO B 145.1 - 145.1 145.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Amplico FIO Obligacji A 21.39 - 21.37 21.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Amplico FIO Obligacji I 21.39 - 21.39 21.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Gold Otwarty A 132.19 - 132.19 132.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Gold Otwarty I 142.5 - 142.5 142.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Gold Otwarty P 167.42 - 167.42 167.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Obligacji FIO A 335.46 - 335.13 335.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Obligacji FIO I 340.28 - 339.94 340.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Obligacji FIO P 362.7 - 362.33 362.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
UniAkcje Nowa Europa Acc 118.85 - 118.85 118.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 100.98 - 100.98 100.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
UniObligacje Nowa Europa Acc 180.86 - 180.86 180.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
WIOF India Performance Fund A 20.732 - 20.732 20.732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
WIOF India Performance Fund B 19.69 - 19.69 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 115.89 - 115.89 115.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 232.27 - 232.27 232.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 150.81 - 150.81 150.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 353.7 - 353.47 353.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
PKO Technologii i Innowacji Globalny 251.87 - 251.87 251.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Amplico Sub Akcji Europejskich PLN Acc 7.75 - 7.72 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Amplico Sub Akcji Europejskich USD Acc 2.052 - 2.052 2.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
BPH Akcji Dynamicznych Spólek USD Acc 12.32 - 12.32 12.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek A 7.01 - 7.01 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek I 7.01 - 7.01 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1562.67 - 1562.67 1562.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Aviva Investors Dluznych Papierow Korporacyjncyh 131.58 - 131.58 131.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Aviva Investors Subfundusz Akcji Rynków Wschodzacy 109.08 - 109.08 109.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 171.34 - 171.07 171.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Arka Platinum Dynamiczny 41.19 - 41.19 41.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 26.7 - 26.7 26.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1305.78 - 1305.78 1305.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
PZU Akcji Spolek Dywidendowych A 102.48 - 102.48 102.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
PZU Akcji Spolek Dywidendowych EUR 23.84 - 23.84 23.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Agricole Sub Lukas Akcyjny Acc 122.57 - 122.57 122.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych SFIO 1331.26 - 1331.26 1331.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Agricole Sub Lukas Dynamiczny Polski Acc 185.1 - 185.1 185.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Caspar Central and Eastern European Equity A Acc 172.35 - 172.35 172.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 247.83 - 247.83 247.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy S 1021.71 - 1021.71 1021.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Skarbiec III FILAR 165.58 - 165.58 165.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 93.26 - 93.26 93.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Caspar Turkish Equity A Acc 91.63 - 91.63 91.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰