کالایاب
شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2629
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:52:09
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 11:02:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
12 (11.43%)
تغییر ۶ ماهه
4 (3.54%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,670
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:13:06
39 (1.44%)
تغییر ۳ ماهه
9 (0.34%)
تغییر ۶ ماهه
220 (8.99%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PKO Akcji Plus 89.07 - 89.07 89.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
PKO Zrownowazony 138.9 - 138.9 139.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
PKO Stabilnego Wzrostu 161.76 - 161.76 162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Zrownowazony FIO A 613.13 - 613.13 613.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 36.24 - 36.24 36.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 41.87 - 41.87 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 46.59 - 46.59 46.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 664.9 - 664.9 665.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 826.24 - 826.24 826.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 179.23 - 179.18 179.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
QuercusSelektywny 129.07 - 129.07 129.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Skarbiec III FILAR 168.61 - 168.61 169.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
BPH Obligacji 2 Acc 3556.08 - 3556.08 3558.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Akcji FIO A 283.48 - 283.48 283.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
BPH SFIO Total Profit 972.53 - 972.53 985.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
PKO Akcji Nowa Europa 102.87 - 101.97 102.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
IPOPEMA m-INDEKS FIO A 158.21 - 158.21 159.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
IPOPEMA m-INDEKS FIO B 145.85 - 145.85 146.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Gold Otwarty A 139.54 - 139.54 140.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Gold Otwarty I 150.73 - 150.73 151.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Gold Otwarty P 179.24 - 179.24 180.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Obligacji FIO A 344.04 - 344.04 344.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Obligacji FIO I 349.24 - 349.24 349.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Obligacji FIO P 373.66 - 373.66 373.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
UniAkcje Nowa Europa Acc 122.32 - 122.22 122.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 105.28 - 104.58 105.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
UniObligacje Nowa Europa Acc 188.78 - 188.41 188.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
WIOF India Performance Fund A 21.532 - 21.337 21.532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
WIOF India Performance Fund B 20.319 - 20.135 20.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
PZU Akcji Spolek Dywidendowych A 98.76 - 98.76 98.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
PZU Akcji Spolek Dywidendowych EUR 23.18 - 23.18 23.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 103.38 - 103.38 103.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 242.02 - 242.02 243.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 399.43 - 399.43 399.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
PKO Technologii i Innowacji Globalny 269.08 - 267.77 269.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
BPH Akcji Dynamicznych Spólek USD Acc 13.36 - 13.36 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 155.42 - 155.42 155.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych SFIO 1370.4 - 1370.02 1370.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Caspar Central and Eastern European Equity A Acc 196.24 - 196.02 196.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Aviva Investors Subfundusz Akcji Rynków Wschodzacy 115.68 - 115.42 115.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Amplico Sub Akcji Europejskich PLN Acc 8.28 - 8.28 8.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Amplico Sub Akcji Europejskich USD Acc 2.18 - 2.18 2.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Aviva Investors Dluznych Papierow Korporacyjncyh 134.84 - 134.81 134.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Arka Platinum Dynamiczny 43.13 - 43.01 43.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Credit Agricole Sub Lukas Akcyjny Acc 130.23 - 130.23 130.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek A 7.35 - 7.35 7.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy S 1035.05 - 1027.5 1035.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek I 7.36 - 7.36 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Credit Agricole Sub Lukas Dynamiczny Polski Acc 193.09 - 193.09 193.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 26.48 - 25.96 26.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Amplico FIO Obligacji I 21.79 - 21.78 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 121.62 - 121.62 121.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 256.29 - 256.29 256.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1386.1 - 1386.1 1390.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Aviva Investors Polskich Akcji 454.65 - 454.65 455.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1604.57 - 1604.57 1604.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Aviva Investors Dluzny 1795.13 - 1795.13 1796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
Aviva Investors Akcyjny 2490.59 - 2490.59 2495.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۶
UniObligacje Aktywny 159.38 - 159.38 159.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Amplico FIO Obligacji A 21.78 - 21.78 21.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 97.02 - 97.02 97.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 68.584 - 68.584 68.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 144.808 - 144.808 144.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 77.286 - 77.286 77.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
HChinese Equity Class ECp 362.551 - 362.551 362.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 547.87 - 547.87 547.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 218.924 - 218.924 218.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
N1 European Small and Middle Cap Ep 2568.67 - 2568.67 2568.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Caspar Turkish Equity A Acc 91.63 - 91.63 91.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰