شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.262
قیمت روز
0 (0.27%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:45:17
0 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

121
قیمت روز
1 (0.83%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:02:08
16 (15.24%)
تغییر ۳ ماهه
14 (13.08%)
تغییر ۶ ماهه
121 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,658
قیمت روز
2 (0.08%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:05:28
167 (6.69%)
تغییر ۳ ماهه
115 (4.53%)
تغییر ۶ ماهه
118 (4.23%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PKO Akcji Plus 91.31 - 91.31 91.31 0.36 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
PKO Zrownowazony 140.43 - 140.43 140.43 0.35 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Aviva Investors Dluzny 1766 - 1766 1766 0.22 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
PKO Stabilnego Wzrostu 162.5 - 162.5 162.5 0.22 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Aviva Investors Akcyjny 2503.72 - 2503.72 2503.72 4.52 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Investor Zrownowazony FIO A 584.27 - 584.27 584.27 1.57 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Aviva Investors Polskich Akcji 452.42 - 452.42 452.42 0.39 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 35.07 - 35.07 35.07 0.06 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 40.33 - 40.33 40.33 0.06 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 44.72 - 44.72 44.72 0.07 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 631.79 - 631.79 631.79 1.72 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 779.89 - 779.89 779.89 2.27 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 175.8 - 175.8 175.8 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
BPH Obligacji 2 Acc 3499.97 - 3499.97 3499.97 8.14 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Investor Akcji FIO A 267.38 - 267.38 267.38 1.15 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
BPH SFIO Total Profit 1012.02 - 1012.02 1012.02 11.82 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
PKO Akcji Nowa Europa 104.94 - 104.94 104.94 0.70 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Investor Gold Otwarty A 139.96 - 139.96 139.96 0.92 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Investor Gold Otwarty I 151.02 - 151.02 151.02 1.01 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Arka Platinum Dynamiczny 42.8 - 42.8 42.8 0.06 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Investor Obligacji FIO P 366.98 - 366.98 366.98 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
UniAkcje Nowa Europa Acc 121.04 - 121.04 121.04 0.71 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 31.14 - 31.14 31.14 0.28 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 103.83 - 103.83 103.83 0.13 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
UniObligacje Nowa Europa Acc 189.09 - 189.09 189.09 0.21 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
WIOF India Performance Fund A 18.374 - 18.374 18.374 0.06 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
WIOF India Performance Fund B 17.409 - 17.409 17.409 0.06 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
PZU Akcji Spolek Dywidendowych A 104.23 - 104.23 104.23 0.60 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 119.68 - 119.68 119.68 0.24 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
PZU Akcji Spolek Dywidendowych EUR 24.06 - 24.06 24.06 0.18 0.75% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 244.02 - 244.02 244.02 0.26 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 366.48 - 366.48 366.48 1.61 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Credit Agricole Sub Lukas Akcyjny Acc 128.82 - 128.82 128.82 0.41 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Amplico Sub Akcji Europejskich PLN Acc 8.14 - 8.14 8.14 0.04 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Amplico Sub Akcji Europejskich USD Acc 2.126 - 2.126 2.126 0.01 0.62% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
BPH Akcji Dynamicznych Spólek USD Acc 12.52 - 12.52 12.52 0.03 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek A 7.57 - 7.57 7.57 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek I 7.57 - 7.57 7.57 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Credit Agricole Sub Lukas Dynamiczny Polski Acc 191.25 - 191.25 191.25 0.37 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 253.55 - 253.55 253.55 0.18 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 65.806 72.514 65.806 72.514 6.48 9.85% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HChinese Equity Class ECp 383.081 341.917 341.917 383.081 3.56 0.94% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 227.852 207.781 207.781 227.852 0.92 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
QuercusSelektywny 127.85 - 127.85 127.85 0.11 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
UniObligacje Aktywny 157.72 - 157.72 157.72 0.06 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
IPOPEMA m-INDEKS FIO A 161.15 - 161.15 161.15 0.12 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
IPOPEMA m-INDEKS FIO B 148.81 - 148.81 148.81 0.12 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Investor Gold Otwarty P 178.18 - 178.18 178.18 1.22 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1370.41 - 1370.41 1370.41 0.14 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 152.53 - 152.53 152.53 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
PKO Technologii i Innowacji Globalny 261.38 - 261.38 261.38 0.08 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1577.78 - 1577.78 1577.78 0.37 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych SFIO 1349.81 - 1349.81 1349.81 0.79 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Aviva Investors Dluznych Papierow Korporacyjncyh 132.85 - 132.85 132.85 0.09 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy S 1142.93 - 1142.93 1142.93 0.19 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Aviva Investors Subfundusz Akcji Rynków Wschodzacy 114.47 - 114.47 114.47 0.35 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Caspar Central and Eastern European Equity A Acc 193.03 - 193.03 193.03 1.31 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 547.74 - 547.74 547.74 0.07 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 60.381 - 60.381 60.381 5.43 9.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Investor Obligacji FIO A 338.86 - 338.86 338.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Investor Obligacji FIO I 343.79 - 343.79 343.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 92.47 - 92.47 92.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 144.324 - 144.324 144.324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۳۴
N1 European Small and Middle Cap Ep 2568.67 - 2568.67 2568.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Amplico FIO Obligacji A 21.55 - 21.55 21.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Amplico FIO Obligacji I 21.56 - 21.56 21.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Skarbiec III FILAR 166.72 - 166.72 166.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۰۵
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 99.16 - 99.16 99.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۰۵
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Caspar Turkish Equity A Acc 91.63 - 91.63 91.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰