شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0522
قیمت روز
0 (0.38%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 23:12:16
0 (6.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

607
قیمت روز
2 (0.33%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:04
75 (14.10%)
تغییر ۳ ماهه
70 (13.04%)
تغییر ۶ ماهه
607 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

751
قیمت روز
2 (0.29%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 23:05:35
7 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
97 (11.39%)
تغییر ۶ ماهه
82 (9.79%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV 19.739 19.571 19.571 19.739 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HSBC-DG SA de CV S.I.I.D. BFA 25.291 24.935 24.935 25.291 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Fondo Santander S14 SA B2 2.316 - 2.316 2.316 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo Santander S14 SA B3 2.349 - 2.349 2.349 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Inbumax SA de CV SIID B 1 7.34 - 7.34 7.34 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Inbumax SA de CV SIID B 2 7.862 - 7.862 7.862 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Inbumax SA de CV SIID B 3 8.136 - 8.136 8.136 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Inversion Horizonte SA B0 A 2.172 - 2.172 2.172 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Inversion Horizonte SA B0 B 2.113 - 2.113 2.113 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Inversion Horizonte SA B0 C 2.031 - 2.031 2.031 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-2 5.04 - 5.04 5.04 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-3 5.185 - 5.185 5.185 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 40.853 - 40.853 40.853 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 39.741 - 39.741 39.741 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. B-3 4.123 - 4.123 4.123 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFD 36.5 - 36.5 36.5 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFC-1 34.554 - 34.554 34.554 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Horizonte Plazo SA de CV S.I.I.D. B0-E 3.249 - 3.249 3.249 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B0-E 430.934 - 430.934 430.934 2.63 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-A 371.778 - 371.778 371.778 2.21 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-C 357.912 - 357.912 357.912 2.12 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. M2-C 365.367 - 365.367 365.367 2.16 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
GBM Inversión Total SA de CV S I R V B 1.786 - 1.786 1.786 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 1.322 - 1.322 1.322 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF5 1.364 - 1.364 1.364 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FC0 1.949 - 1.949 1.949 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FD0 2.02 - 2.02 2.02 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B 14.089 - 14.089 14.089 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF4 12.758 - 12.758 12.758 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 13.188 - 13.188 13.188 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. CU4 1.854 - 1.854 1.854 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 125.207 - 125.207 125.207 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B 120.024 - 120.024 120.024 0.07 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. F4 19.311 - 19.311 19.311 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.374 - 2.374 2.374 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.303 - 2.303 2.303 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-D 2.217 - 2.217 2.217 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B0-E 2.882 - 2.882 2.882 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B1-D 2.544 - 2.544 2.544 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B2-B 2.45 - 2.45 2.45 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. M2-B 2.45 - 2.45 2.45 0.01 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B2-D 3.168 - 3.168 3.168 0.03 0.99% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. C0-D 4.276 - 4.276 4.276 0.04 1.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. M0-A 4.388 - 4.388 4.388 0.04 1.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 2.26 - 2.26 2.26 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF4 2.408 - 2.408 2.408 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 45.541 - 45.541 45.541 0.06 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 42.901 - 42.901 42.901 0.06 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV S.I 21.269 - 21.269 21.269 0.07 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV S.I.I.D 44.624 - 44.624 44.624 0.03 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 42.438 - 42.438 42.438 0.55 1.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 39.11 - 39.11 39.11 0.51 1.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 39.086 - 39.086 39.086 0.51 1.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. B0- 145.323 - 145.323 145.323 0.97 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 155.059 - 155.059 155.059 1.05 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 153.442 - 153.442 153.442 1.03 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. M0- 158.979 - 158.979 158.979 1.07 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V. 2.639 - 2.639 2.639 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B1- 1.394 - 1.394 1.394 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF3 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Skandia Equity Protection SA de CV S.I.I.D. B 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BDF 1.253 - 1.253 1.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۶:۳۴
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M0-A 1.487 - 1.487 1.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۳۴
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.462 - 1.462 1.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B2-A 1.276 - 1.276 1.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. C0-C 1.465 - 1.465 1.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M2-A 1.283 - 1.283 1.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Horizonte Banamex Catorce SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-E 5.691 - 5.691 5.691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-A 5.995 - 5.995 5.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-A 5.968 - 5.968 5.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-C 5.737 - 5.737 5.737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. B0- 364.105 - 364.105 364.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. C0- 364.441 - 364.441 364.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-B 240.178 - 240.178 240.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-B 241.475 - 241.475 241.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-B 240.359 - 240.359 240.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FA 19.467 - 19.467 19.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۶:۱۰
GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF 2.282 - 2.282 2.282 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۶:۱۱
Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. TF 1.632 - 1.632 1.632 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۵
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-E 122.943 - 122.943 122.943 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B4 4.405 - 4.405 4.405 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XA 19.171 - 19.171 19.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. F 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GPF 13.405 - 13.405 13.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. 24.139 - 24.139 24.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Ixe Fondo Premium SA de CV S.I.I.D. BF3 0.92 - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Actimed SA de CV SIID F 3 5.467 - 5.467 5.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. D 4.104 - 4.104 4.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F6 3.207 - 3.207 3.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F7 3.272 - 3.272 3.272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. CU4 3.234 - 3.234 3.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. PPR 3.189 - 3.189 3.189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. TF3 3.146 - 3.146 3.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Fondo de Conservacion Patrimonial Nafinsa SA de CV 24.412 - 24.412 24.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B1-D 3.061 - 3.061 3.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DF 38.669 - 38.669 38.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۱
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GB 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TNC 13.138 - 13.138 13.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Scotia Crecimiento SA de CV S.I.R.V. II1 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Horizonte SA de CV S.I.I 68.686 - 68.686 68.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B0- 1.443 - 1.443 1.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 15.522 - 15.522 15.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 15.016 - 15.016 15.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B5 4.423 - 4.423 4.423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Capitales SA de CV S.I.R.V. IF 88.703 - 88.703 88.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-C 118.447 - 118.447 118.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 163.45 - 163.45 163.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C1- 160.959 - 160.959 160.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FB 17.616 - 17.616 17.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XB 18.314 - 18.314 18.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FC 16.322 - 16.322 16.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TM 12.268 - 12.268 12.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D F5 17.358 - 17.358 17.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F2 16.528 - 16.528 16.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F4 17.692 - 17.692 17.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰