شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0519
قیمت روز
0 (0.77%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:31:19
0 (1.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

661
قیمت روز
5 (0.76%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:38
40 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
78 (13.38%)
تغییر ۶ ماهه
129 (24.25%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:15
27 (3.80%)
تغییر ۳ ماهه
16 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
79 (9.68%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inversion Horizonte SA B0 A 2.286 - 2.286 2.286 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Inversion Horizonte SA B0 B 2.218 - 2.218 2.218 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Inversion Horizonte SA B0 C 2.127 - 2.127 2.127 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 16.551 - 16.551 16.551 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 14.821 - 14.821 14.821 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 15.058 - 15.058 15.058 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 12.259 - 12.259 12.259 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 15.389 - 15.389 15.389 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB 11.277 - 11.277 11.277 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF 11.196 - 11.196 11.196 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV 15.673 - 15.673 15.673 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TM 16.597 - 16.597 16.597 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TNC 14.258 - 14.258 14.258 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN 16.253 - 16.253 16.253 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 8.879 - 8.879 8.879 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 9.106 - 9.106 9.106 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 11.869 - 11.869 11.869 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 11.869 - 11.869 11.869 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 11.869 - 11.869 11.869 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 8.879 - 8.879 8.879 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 8.879 - 8.879 8.879 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 9.106 - 9.106 9.106 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 9.106 - 9.106 9.106 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 10.871 - 10.871 10.871 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 11.444 - 11.444 11.444 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 12.226 - 12.226 12.226 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 10.871 - 10.871 10.871 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 10.871 - 10.871 10.871 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 11.444 - 11.444 11.444 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 11.444 - 11.444 11.444 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.226 - 12.226 12.226 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.226 - 12.226 12.226 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E5 2.812 - 2.812 2.812 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 2.699 - 2.699 2.699 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E7 2.77 - 2.77 2.77 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 2.518 - 2.518 2.518 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2 2.455 - 2.455 2.455 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 2.41 - 2.41 2.41 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F4 2.266 - 2.266 2.266 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1 2.588 - 2.588 2.588 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M2 2.595 - 2.595 2.595 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.524 - 2.524 2.524 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP 2.788 - 2.788 2.788 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 10.17 - 10.17 10.17 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 10.17 - 10.17 10.17 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A 10.463 - 10.463 10.463 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B 10.463 - 10.463 10.463 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A 11.171 - 11.171 11.171 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B 11.171 - 11.171 11.171 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.524 - 2.524 2.524 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.524 - 2.524 2.524 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM 2.526 - 2.526 2.526 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.719 - 29.719 29.719 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 23.654 - 23.654 23.654 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.16 - 29.16 29.16 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 24.855 - 24.855 24.855 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 25.4 - 25.4 25.4 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.06 - 28.06 28.06 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.51 - 26.51 26.51 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.691 - 27.691 27.691 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.101 - 27.101 27.101 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.993 - 27.993 27.993 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 32.874 - 32.874 32.874 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 9.757 - 9.757 9.757 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 9.757 - 9.757 9.757 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 9.757 - 9.757 9.757 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 10.103 - 10.103 10.103 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 10.103 - 10.103 10.103 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 10.103 - 10.103 10.103 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 9.855 - 9.855 9.855 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 9.855 - 9.855 9.855 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 9.855 - 9.855 9.855 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.352 - 2.352 2.352 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.365 - 2.365 2.365 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.231 - 2.231 2.231 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.295 - 2.295 2.295 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.277 - 2.277 2.277 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.265 - 2.265 2.265 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.229 - 2.229 2.229 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.204 - 2.204 2.204 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.498 - 2.498 2.498 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.298 - 2.298 2.298 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.313 - 2.313 2.313 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.328 - 2.328 2.328 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 10.378 - 10.378 10.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 10.378 - 10.378 10.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 10.94 - 10.94 10.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 10.94 - 10.94 10.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E3 2.844 - 2.844 2.844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5 2.396 - 2.396 2.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 2.967 - 2.967 2.967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 2.852 - 2.852 2.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 10.346 - 10.333 10.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 10.899 - 10.884 10.899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 2.827 - 2.827 2.827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6 2.216 - 2.216 2.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7 2.634 - 2.634 2.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 2.789 - 2.789 2.789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M7 2.703 - 2.703 2.703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M5 2.742 - 2.742 2.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۷:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M4 2.662 - 2.662 2.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۳۲
SIEFORE Invercap II SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.469 - 2.469 2.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
SIEFORE Invercap II SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.469 - 2.469 2.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
SIEFORE Invercap II SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.469 - 2.469 2.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.089 - 2.089 2.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 2.089 - 2.089 2.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 2.089 - 2.089 2.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV 20.102 - 20.102 20.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۰۲
HSBC-DG SA de CV S.I.I.D. BFA 25.958 - 25.958 25.958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B2-A 1.272 - 1.272 1.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M2-A 1.277 - 1.277 1.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 157.807 - 157.807 157.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 155.909 - 155.909 155.909 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. M0- 161.795 - 161.795 161.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V. 2.617 - 2.617 2.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Santander S14 SA B2 2.354 - 2.354 2.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Santander S14 SA B3 2.389 - 2.389 2.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 1 7.47 - 7.47 7.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 2 8.016 - 8.016 8.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 3 8.303 - 8.303 8.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-2 5.128 - 5.128 5.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-3 5.277 - 5.277 5.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 41.584 - 41.584 41.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 40.588 - 40.588 40.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. B-3 4.2 - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFD 37.272 - 37.272 37.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFC-1 35.251 - 35.251 35.251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B0-E 432.693 - 432.693 432.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-A 371.481 - 371.481 371.481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-C 357.045 - 357.045 357.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. M2-C 364.498 - 364.498 364.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
GBM Inversión Total SA de CV S I R V B 1.782 - 1.782 1.782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FD0 2.057 - 2.057 2.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B 14.347 - 14.347 14.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF4 13.012 - 13.012 13.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 13.48 - 13.48 13.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 129.423 - 129.423 129.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B 122.355 - 122.355 122.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. F4 19.667 - 19.667 19.667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-B 235.522 - 235.522 235.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-B 236.834 - 236.834 236.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-B 235.7 - 235.7 235.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Skandia Equity Protection SA de CV S.I.I.D. B 1.395 - 1.395 1.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.422 - 2.422 2.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.347 - 2.347 2.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-E 5.75 - 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-A 6.072 - 6.072 6.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-C 5.801 - 5.801 5.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-A 6.044 - 6.044 6.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. C0-C 1.467 - 1.467 1.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B0-E 2.912 - 2.912 2.912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B1-D 2.56 - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B2-B 2.462 - 2.462 2.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. M2-B 2.462 - 2.462 2.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B2-D 3.147 - 3.147 3.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. C0-D 4.27 - 4.27 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. M0-A 4.387 - 4.387 4.387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 46.759 - 46.759 46.759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 43.963 - 43.963 43.963 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. B0- 350.67 - 350.67 350.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. C0- 351.085 - 351.085 351.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV S.I 22.04 - 22.04 22.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV S.I.I.D 45.53 - 45.53 45.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 41.259 - 41.259 41.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 38.397 - 38.397 38.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 38.253 - 38.253 38.253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B1- 1.42 - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF5 1.393 - 1.393 1.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FC0 1.982 - 1.982 1.982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. CU4 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-D 2.257 - 2.257 2.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
Ixe Fondo Premium SA de CV S.I.I.D. BF3 0.951 - 0.95 0.951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. B-3 1.026 - 1.026 1.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BDF 1.278 - 1.278 1.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF3 1.325 - 1.325 1.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 1.348 - 1.348 1.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 2.295 - 2.295 2.295 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۸:۰۲
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF4 2.449 - 2.449 2.449 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. B-1 0.994 - 0.994 0.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. B-2 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. F-2 1.043 - 1.043 1.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. D 4.214 - 4.214 4.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. CU4 1.673 - 1.673 1.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F6 3.295 - 3.295 3.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F7 3.362 - 3.362 3.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. CU4 3.318 - 3.318 3.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Fondo de Conservacion Patrimonial Nafinsa SA de CV 25.082 - 25.082 25.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Actimed SA de CV SIID F 3 5.585 - 5.585 5.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M0-A 1.456 - 1.456 1.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۳۲
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. PPR 3.24 - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. TF3 3.192 - 3.192 3.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Horizonte Plazo SA de CV S.I.I.D. B0-E 3.277 - 3.277 3.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. B0- 147.771 - 147.771 147.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۶:۰۵
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.462 - 1.462 1.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Horizonte Banamex Catorce SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FA 19.467 - 19.467 19.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۶:۱۰
Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. TF 1.632 - 1.632 1.632 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۵
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-E 122.943 - 122.943 122.943 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B4 4.405 - 4.405 4.405 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XA 19.171 - 19.171 19.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. F 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GPF 13.405 - 13.405 13.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. 24.139 - 24.139 24.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B1-D 3.061 - 3.061 3.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DF 38.669 - 38.669 38.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۱
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GB 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TNC 13.138 - 13.138 13.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Scotia Crecimiento SA de CV S.I.R.V. II1 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Horizonte SA de CV S.I.I 68.686 - 68.686 68.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B0- 1.443 - 1.443 1.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 15.522 - 15.522 15.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 15.016 - 15.016 15.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B5 4.423 - 4.423 4.423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Capitales SA de CV S.I.R.V. IF 88.703 - 88.703 88.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-C 118.447 - 118.447 118.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 163.45 - 163.45 163.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C1- 160.959 - 160.959 160.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FB 17.616 - 17.616 17.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XB 18.314 - 18.314 18.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FC 16.322 - 16.322 16.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TM 12.268 - 12.268 12.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D F5 17.358 - 17.358 17.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F2 16.528 - 16.528 16.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F4 17.692 - 17.692 17.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰