شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0489
قیمت روز
0 (0.82%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:12:13
0 (7.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

532
قیمت روز
3 (0.56%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
106 (16.61%)
تغییر ۶ ماهه
532 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

729
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:31:47
142 (16.32%)
تغییر ۳ ماهه
73 (9.07%)
تغییر ۶ ماهه
97 (11.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Santander S14 SA B2 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo Santander S14 SA B3 2.323 - 2.323 2.323 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 1 7.251 - 7.251 7.251 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 2 7.758 - 7.758 7.758 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 3 8.024 - 8.024 8.024 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Inversion Horizonte SA B0 A 2.144 - 2.144 2.144 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Inversion Horizonte SA B0 B 2.087 - 2.087 2.087 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Inversion Horizonte SA B0 C 2.007 - 2.007 2.007 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-2 4.977 - 4.977 4.977 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-3 5.118 - 5.118 5.118 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 40.379 - 40.379 40.379 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 39.193 - 39.193 39.193 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BDF 1.238 - 1.238 1.238 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. B-3 4.069 - 4.069 4.069 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizonte Plazo SA de CV S.I.I.D. B0-E 3.159 - 3.159 3.159 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. TF 1.614 - 1.614 1.614 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B0-E 419.143 - 419.143 419.143 0.41 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-A 362.763 - 362.763 362.763 0.32 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-C 349.605 - 349.605 349.605 0.30 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. M2-C 356.885 - 356.885 356.885 0.31 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
GBM Inversión Total SA de CV S I R V B 1.838 - 1.838 1.838 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF3 1.284 - 1.284 1.284 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF5 1.345 - 1.345 1.345 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF 2.262 - 2.262 2.262 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FC0 1.924 - 1.924 1.924 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FD0 1.992 - 1.992 1.992 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B 13.921 - 13.921 13.921 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF4 12.592 - 12.592 12.592 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 12.998 - 12.998 12.998 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. CU4 1.83 - 1.83 1.83 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 122.968 - 122.968 122.968 0.45 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B 118.411 - 118.411 118.411 0.05 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. F4 19.075 - 19.075 19.075 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-B 242.556 - 242.556 242.556 0.11 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-B 243.847 - 243.847 243.847 0.11 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-B 242.739 - 242.739 242.739 0.11 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Skandia Equity Protection SA de CV S.I.I.D. B 1.354 - 1.354 1.354 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.343 - 2.343 2.343 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-D 2.19 - 2.19 2.19 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-E 5.383 - 5.383 5.383 0.07 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-A 5.666 - 5.666 5.666 0.07 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-C 5.428 - 5.428 5.428 0.07 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-A 5.64 - 5.64 5.64 0.07 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.392 - 1.392 1.392 0.02 1.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B2-A 1.218 - 1.218 1.218 0.02 1.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. C0-C 1.394 - 1.394 1.394 0.02 1.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M0-A 1.414 - 1.414 1.414 0.02 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M2-A 1.226 - 1.226 1.226 0.02 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-E 121.703 - 121.703 121.703 0.06 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B0-E 2.804 - 2.804 2.804 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B1-D 2.481 - 2.481 2.481 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B2-B 2.392 - 2.392 2.392 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. M2-B 2.393 - 2.393 2.393 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B2-D 3.187 - 3.187 3.187 0.04 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. C0-D 4.287 - 4.287 4.287 0.06 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. M0-A 4.395 - 4.395 4.395 0.06 1.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizonte Banamex Catorce SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.307 - 1.307 1.307 0.01 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 2.234 - 2.234 2.234 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF4 2.378 - 2.378 2.378 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 44.58 - 44.58 44.58 0.04 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 42.049 - 42.049 42.049 0.04 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. B0- 370.966 - 370.966 370.966 0.65 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. C0- 371.258 - 371.258 371.258 0.65 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV S.I 20.384 - 20.384 20.384 0.04 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV S.I.I.D 44.023 - 44.023 44.023 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 42.592 - 42.592 42.592 0.29 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 39.006 - 39.006 39.006 0.26 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 39.057 - 39.057 39.057 0.26 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. B0- 138.367 - 138.367 138.367 1.55 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 147.478 - 147.478 147.478 1.65 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 146.096 - 146.096 146.096 1.64 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. M0- 151.207 - 151.207 151.207 1.69 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V. 2.552 - 2.552 2.552 0.02 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B1- 1.364 - 1.364 1.364 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV 19.493 - 19.493 19.493 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
HSBC-DG SA de CV S.I.I.D. BFA 24.536 - 24.536 24.536 0.04 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 1.304 - 1.304 1.304 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. F 13.755 - 13.755 13.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GPF 13.43 - 13.43 13.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.273 - 2.273 2.273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Fondo BBVA Bancomer Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. 24.371 - 24.371 24.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Ixe Fondo Premium SA de CV S.I.I.D. BF3 0.917 - 0.917 0.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B1-D 3.061 - 3.061 3.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DF 38.669 - 38.669 38.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۱
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GB 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TNC 13.138 - 13.138 13.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Scotia Crecimiento SA de CV S.I.R.V. II1 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Horizonte SA de CV S.I.I 68.686 - 68.686 68.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B0- 1.443 - 1.443 1.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 15.522 - 15.522 15.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 15.016 - 15.016 15.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B4 4.333 - 4.333 4.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۳۳
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B5 4.423 - 4.423 4.423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
Actimed SA de CV SIID F 3 5.399 - 5.399 5.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. D 4.048 - 4.048 4.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F6 3.159 - 3.159 3.159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F7 3.223 - 3.223 3.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. CU4 3.188 - 3.188 3.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. PPR 3.148 - 3.148 3.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. TF3 3.105 - 3.105 3.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo de Conservacion Patrimonial Nafinsa SA de CV 24.284 - 24.284 24.284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Capitales SA de CV S.I.R.V. IF 88.703 - 88.703 88.703 0.12 0.13% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-C 118.447 - 118.447 118.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 163.45 - 163.45 163.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C1- 160.959 - 160.959 160.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FA 19.318 - 19.318 19.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FB 17.616 - 17.616 17.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XA 19.171 - 19.171 19.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XB 18.314 - 18.314 18.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FC 16.322 - 16.322 16.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TM 12.268 - 12.268 12.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D F5 17.358 - 17.358 17.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F2 16.528 - 16.528 16.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F4 17.692 - 17.692 17.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰