کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0523
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:16:09
0 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

580
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
10 (1.69%)
تغییر ۳ ماهه
48 (9.02%)
تغییر ۶ ماهه
43 (6.90%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
1 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:31:55
1 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
9 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
64 (8.02%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inversion Horizonte SA B0 A 2.223 - 2.223 2.223 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Inversion Horizonte SA B0 B 2.161 - 2.161 2.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 16.066 - 16.066 16.066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 11.914 - 11.914 11.914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TM 16.113 - 16.113 16.113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 8.452 - 8.452 8.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 9.922 - 9.922 9.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 9.922 - 9.922 9.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 9.922 - 9.922 9.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 10.454 - 10.454 10.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 2.455 - 2.455 2.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2 2.396 - 2.396 2.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 9.664 - 9.664 9.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 9.664 - 9.664 9.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A 9.944 - 9.944 9.944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B 9.944 - 9.944 9.944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 23.076 - 23.076 23.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.324 - 28.324 28.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 24.214 - 24.214 24.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 24.805 - 24.805 24.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.291 - 27.291 27.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.399 - 26.399 26.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.233 - 27.233 27.233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 9.289 - 9.289 9.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 9.289 - 9.289 9.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 9.593 - 9.593 9.593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 9.593 - 9.593 9.593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 9.593 - 9.593 9.593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 9.376 - 9.376 9.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 9.376 - 9.376 9.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 9.376 - 9.376 9.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.166 - 2.166 2.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.226 - 2.226 2.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.143 - 2.143 2.143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.418 - 2.418 2.418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 2.081 - 2.081 2.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 2.081 - 2.081 2.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E5 2.729 - 2.729 2.729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 2.623 - 2.623 2.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP 2.713 - 2.713 2.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
SIEFORE Invercap II SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.465 - 2.465 2.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
SIEFORE Invercap II SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.465 - 2.465 2.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
SIEFORE Invercap II SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.465 - 2.465 2.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E7 2.695 - 2.695 2.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 8.656 - 8.656 8.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 8.656 - 8.656 8.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 8.656 - 8.656 8.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 11.307 - 11.307 11.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.081 - 2.081 2.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 11.307 - 11.307 11.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 11.307 - 11.307 11.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.755 - 28.755 28.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 25.856 - 25.856 25.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.921 - 26.921 26.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 31.917 - 31.917 31.917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV 15.287 - 15.287 15.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 8.452 - 8.452 8.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 8.452 - 8.452 8.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 15.029 - 15.029 15.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TNC 13.791 - 13.791 13.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 14.492 - 14.492 14.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 14.72 - 14.72 14.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB 10.981 - 10.981 10.981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF 10.854 - 10.854 10.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN 15.806 - 15.806 15.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.275 - 2.275 2.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.234 - 2.234 2.234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.212 - 2.212 2.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.206 - 2.206 2.206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.173 - 2.173 2.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Inversion Horizonte SA B0 C 2.075 - 2.075 2.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 10.883 - 10.883 10.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.25 - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.261 - 2.261 2.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 10.883 - 10.883 10.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 10.883 - 10.883 10.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 10.454 - 10.454 10.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 10.454 - 10.454 10.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 10.353 - 10.353 10.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 10.353 - 10.353 10.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 10.353 - 10.353 10.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A 10.564 - 10.564 10.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B 10.564 - 10.564 10.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 9.289 - 9.289 9.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۱۸
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M2 2.521 - 2.521 2.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 2.725 - 2.725 2.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M4 2.617 - 2.617 2.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M5 2.694 - 2.694 2.694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM 2.452 - 2.452 2.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1 2.513 - 2.513 2.513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 3.289 - 3.289 3.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 2.876 - 2.876 2.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 2.766 - 2.766 2.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E3 2.759 - 2.759 2.759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 2.539 - 2.539 2.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F4 2.217 - 2.217 2.217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5 2.349 - 2.349 2.349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6 2.181 - 2.181 2.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7 2.593 - 2.593 2.593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 11.601 - 11.601 11.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 11.601 - 11.601 11.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 11.601 - 11.601 11.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.399 - 2.399 2.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.399 - 2.399 2.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.399 - 2.399 2.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 2.354 - 2.354 2.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۸:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M7 2.657 - 2.657 2.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.488 - 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV 20.102 - 20.102 20.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۰۲
HSBC-DG SA de CV S.I.I.D. BFA 25.958 - 25.958 25.958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B2-A 1.272 - 1.272 1.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M2-A 1.277 - 1.277 1.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 157.807 - 157.807 157.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 155.909 - 155.909 155.909 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. M0- 161.795 - 161.795 161.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V. 2.617 - 2.617 2.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Santander S14 SA B2 2.354 - 2.354 2.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Santander S14 SA B3 2.389 - 2.389 2.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 1 7.47 - 7.47 7.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 2 8.016 - 8.016 8.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Inbumax SA de CV SIID B 3 8.303 - 8.303 8.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-2 5.128 - 5.128 5.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-3 5.277 - 5.277 5.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 41.584 - 41.584 41.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 40.588 - 40.588 40.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. B-3 4.2 - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFD 37.272 - 37.272 37.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFC-1 35.251 - 35.251 35.251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B0-E 432.693 - 432.693 432.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-A 371.481 - 371.481 371.481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-C 357.045 - 357.045 357.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. M2-C 364.498 - 364.498 364.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
GBM Inversión Total SA de CV S I R V B 1.782 - 1.782 1.782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FD0 2.057 - 2.057 2.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B 14.347 - 14.347 14.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF4 13.012 - 13.012 13.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 13.48 - 13.48 13.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 129.423 - 129.423 129.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B 122.355 - 122.355 122.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. F4 19.667 - 19.667 19.667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-B 235.522 - 235.522 235.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-B 236.834 - 236.834 236.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-B 235.7 - 235.7 235.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Skandia Equity Protection SA de CV S.I.I.D. B 1.395 - 1.395 1.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.422 - 2.422 2.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.347 - 2.347 2.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-E 5.75 - 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-A 6.072 - 6.072 6.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-C 5.801 - 5.801 5.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-A 6.044 - 6.044 6.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. C0-C 1.467 - 1.467 1.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B0-E 2.912 - 2.912 2.912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B1-D 2.56 - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B2-B 2.462 - 2.462 2.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. M2-B 2.462 - 2.462 2.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B2-D 3.147 - 3.147 3.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. C0-D 4.27 - 4.27 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. M0-A 4.387 - 4.387 4.387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 46.759 - 46.759 46.759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 43.963 - 43.963 43.963 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. B0- 350.67 - 350.67 350.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. C0- 351.085 - 351.085 351.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV S.I 22.04 - 22.04 22.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV S.I.I.D 45.53 - 45.53 45.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 41.259 - 41.259 41.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 38.397 - 38.397 38.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 38.253 - 38.253 38.253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B1- 1.42 - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF5 1.393 - 1.393 1.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FC0 1.982 - 1.982 1.982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. CU4 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-D 2.257 - 2.257 2.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
Ixe Fondo Premium SA de CV S.I.I.D. BF3 0.951 - 0.95 0.951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. B-3 1.026 - 1.026 1.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BDF 1.278 - 1.278 1.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF3 1.325 - 1.325 1.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 1.348 - 1.348 1.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 2.295 - 2.295 2.295 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۸:۰۲
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF4 2.449 - 2.449 2.449 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. B-1 0.994 - 0.994 0.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. B-2 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. F-2 1.043 - 1.043 1.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. D 4.214 - 4.214 4.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. CU4 1.673 - 1.673 1.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F6 3.295 - 3.295 3.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F7 3.362 - 3.362 3.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. CU4 3.318 - 3.318 3.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Fondo de Conservacion Patrimonial Nafinsa SA de CV 25.082 - 25.082 25.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Actimed SA de CV SIID F 3 5.585 - 5.585 5.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M0-A 1.456 - 1.456 1.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۳۲
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. PPR 3.24 - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. TF3 3.192 - 3.192 3.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Horizonte Plazo SA de CV S.I.I.D. B0-E 3.277 - 3.277 3.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. B0- 147.771 - 147.771 147.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۶:۰۵
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.462 - 1.462 1.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Horizonte Banamex Catorce SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FA 19.467 - 19.467 19.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۶:۱۰
Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. TF 1.632 - 1.632 1.632 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۵
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-E 122.943 - 122.943 122.943 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B4 4.405 - 4.405 4.405 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XA 19.171 - 19.171 19.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. F 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GPF 13.405 - 13.405 13.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. 24.139 - 24.139 24.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B1-D 3.061 - 3.061 3.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DF 38.669 - 38.669 38.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۱
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GB 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TNC 13.138 - 13.138 13.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Scotia Crecimiento SA de CV S.I.R.V. II1 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Horizonte SA de CV S.I.I 68.686 - 68.686 68.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B0- 1.443 - 1.443 1.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 15.522 - 15.522 15.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 15.016 - 15.016 15.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B5 4.423 - 4.423 4.423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Capitales SA de CV S.I.R.V. IF 88.703 - 88.703 88.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-C 118.447 - 118.447 118.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 163.45 - 163.45 163.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C1- 160.959 - 160.959 160.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FB 17.616 - 17.616 17.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XB 18.314 - 18.314 18.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FC 16.322 - 16.322 16.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TM 12.268 - 12.268 12.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D F5 17.358 - 17.358 17.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F2 16.528 - 16.528 16.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F4 17.692 - 17.692 17.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰