کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0531
قیمت روز
0 (0.38%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 19:53:30
0 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

571
قیمت روز
3 (0.53%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 16:01:47
13 (2.23%)
تغییر ۳ ماهه
39 (7.33%)
تغییر ۶ ماهه
571 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

782
قیمت روز
1 (0.18%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 21:33:44
15 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
38 (4.62%)
تغییر ۶ ماهه
56 (6.72%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 41.269 - 41.269 41.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BDF 1.268 - 1.268 1.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 13.354 - 13.354 13.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 43.624 - 43.624 43.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 40.115 - 40.115 40.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B1- 1.416 - 1.416 1.416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
Fondo Santander S14 SA B3 2.372 - 2.372 2.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Inbumax SA de CV SIID B 1 7.414 - 7.414 7.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Inbumax SA de CV SIID B 2 7.949 - 7.949 7.949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Inbumax SA de CV SIID B 3 8.231 - 8.231 8.231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 40.222 - 40.222 40.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFD 36.941 - 36.941 36.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFC-1 34.953 - 34.953 34.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B0-E 442.623 - 442.623 442.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-A 380.806 - 380.806 380.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-C 366.265 - 366.265 366.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. M2-C 373.901 - 373.901 373.901 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
GBM Inversión Total SA de CV S I R V B 1.786 - 1.786 1.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF3 1.315 - 1.315 1.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF 2.312 - 2.312 2.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B 14.236 - 14.236 14.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF4 12.902 - 12.902 12.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. CU4 1.875 - 1.875 1.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 127.851 - 127.851 127.851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B 121.363 - 121.363 121.363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. F4 19.516 - 19.516 19.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-B 235.58 - 235.58 235.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-B 236.876 - 236.876 236.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-B 235.757 - 235.757 235.757 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.328 - 2.328 2.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-D 2.24 - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-E 5.936 - 5.936 5.936 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-A 6.261 - 6.261 6.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-C 5.986 - 5.986 5.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-A 6.232 - 6.232 6.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B2-A 1.316 - 1.316 1.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. C0-C 1.514 - 1.514 1.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M2-A 1.321 - 1.321 1.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B0-E 2.95 - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B1-D 2.598 - 2.598 2.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B2-B 2.5 - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. M2-B 2.5 - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B2-D 3.246 - 3.246 3.246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. C0-D 4.395 - 4.395 4.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. M0-A 4.513 - 4.513 4.513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 46.36 - 46.36 46.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. B0- 356.574 - 356.574 356.574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. C0- 356.97 - 356.97 356.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV S.I 21.759 - 21.759 21.759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV S.I.I.D 45.137 - 45.137 45.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 43.292 - 43.292 43.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 40.024 - 40.024 40.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 162.95 - 162.95 162.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 161.103 - 161.103 161.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. M0- 167.069 - 167.069 167.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V. 2.674 - 2.674 2.674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۰۱
HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV 19.939 - 19.939 19.939 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC-DG SA de CV S.I.I.D. BFA 25.733 - 25.733 25.733 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. B-3 1.016 - 1.016 1.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.401 - 2.401 2.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Inversion Horizonte SA B0 A 2.197 - 2.197 2.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-3 5.238 - 5.238 5.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۰۱
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 2.282 - 2.282 2.282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۰۱
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF4 2.434 - 2.434 2.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 1.337 - 1.337 1.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۰۲
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF5 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۰۲
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FD0 2.041 - 2.041 2.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۰۲
Skandia Equity Protection SA de CV S.I.I.D. B 1.384 - 1.384 1.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۰۲
Fondo Santander S14 SA B2 2.337 - 2.337 2.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Inversion Horizonte SA B0 B 2.136 - 2.136 2.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Inversion Horizonte SA B0 C 2.052 - 2.052 2.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Actimed SA de CV S.I.I.D. B-2 5.091 - 5.091 5.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. B-3 4.168 - 4.168 4.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FC0 1.968 - 1.968 1.968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Ixe Fondo Premium SA de CV S.I.I.D. BF3 0.943 - 0.943 0.943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. F-2 1.038 - 1.037 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
Fondo de Conservacion Patrimonial Nafinsa SA de CV 24.985 - 24.976 24.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. D 4.2 - 4.199 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F6 3.282 - 3.281 3.282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F7 3.349 - 3.348 3.349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. B-1 0.989 - 0.988 0.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۸:۰۱
Actimed SA de CV SIID F 3 5.585 - 5.585 5.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Actigana+ SA de CV S.I.I.D. B-2 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. CU4 1.668 - 1.668 1.668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. CU4 3.306 - 3.306 3.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. M0-A 1.456 - 1.456 1.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۳۲
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. PPR 3.24 - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. TF3 3.192 - 3.192 3.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Horizonte Plazo SA de CV S.I.I.D. B0-E 3.277 - 3.277 3.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. B0- 147.771 - 147.771 147.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۶:۰۵
Horizonte Banamex Quince SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.462 - 1.462 1.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Horizonte Banamex Catorce SA de CV S.I.R.V. B0-E 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۲
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FA 19.467 - 19.467 19.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۶:۱۰
Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. TF 1.632 - 1.632 1.632 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۵
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-E 122.943 - 122.943 122.943 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۵
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B4 4.405 - 4.405 4.405 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XA 19.171 - 19.171 19.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. F 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GPF 13.405 - 13.405 13.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. 24.139 - 24.139 24.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Horizontes Global Equity SA de CV S.I.R.V. B1-D 3.061 - 3.061 3.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DF 38.669 - 38.669 38.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۱
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. GB 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TNC 13.138 - 13.138 13.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Scotia Crecimiento SA de CV S.I.R.V. II1 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Horizonte SA de CV S.I.I 68.686 - 68.686 68.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۶:۰۳
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B0- 1.443 - 1.443 1.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 15.522 - 15.522 15.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Horizonte Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 15.016 - 15.016 15.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Interacciones 1 SA de CV S.I.I.D. B5 4.423 - 4.423 4.423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
Fondo BBVA Bancomer Capitales SA de CV S.I.R.V. IF 88.703 - 88.703 88.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B0-C 118.447 - 118.447 118.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 163.45 - 163.45 163.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C1- 160.959 - 160.959 160.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FB 17.616 - 17.616 17.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XB 18.314 - 18.314 18.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FC 16.322 - 16.322 16.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Fondo BBVA Bancomer RV5 SA de CV S.I.R.V. TM 12.268 - 12.268 12.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D F5 17.358 - 17.358 17.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F2 16.528 - 16.528 16.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F4 17.692 - 17.692 17.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰