شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:53:12
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

18
قیمت روز
2 (9.36%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:08:00
0 (1.91%)
تغییر ۳ ماهه
5 (36.78%)
تغییر ۶ ماهه
2 (9.91%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Daily 163.725 - 163.725 163.725 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei 100.214 - 100.214 100.214 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Discipline Advanta 199.8 - 199.8 199.8 0.04 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.043 - 108.043 108.043 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily 100.214 - 100.214 100.214 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 1024.503 - 1024.503 1024.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۰۴
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Monthly Divide 100.448 - 100.448 100.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۰۴
ICICI Prudential Liquid Plan Weekly Dividend Payou 100.27 - 100.27 100.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۰۴
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth 2903.077 - 2903.077 2903.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth 2891.113 - 2891.113 2891.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth 2918.379 - 2918.379 2918.379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di 1013.384 - 1013.384 1013.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen 1061.259 - 1061.259 1061.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid 1060.548 - 1060.548 1060.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D 1013.373 - 1013.373 1013.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide 1061.257 - 1061.257 1061.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
HDFC Liquid Fund Growth 3629.621 - 3629.621 3629.621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 273.077 - 273.077 273.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
HDFC Liquid Fund Premium Plan Growth 3703.971 - 3703.971 3703.971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout 1030.168 - 1030.168 1030.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Growth 420.917 - 420.917 420.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 3647.036 - 3647.036 3647.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth 4500.137 - 4500.137 4500.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Bonus 138.614 - 138.614 138.614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth 274.045 - 274.045 274.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend 138.28 - 138.28 138.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Half Yearly Dividend 106.512 - 106.512 106.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Growth 431.702 - 431.702 431.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 1332.806 - 1332.806 1332.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di 161.708 - 161.708 161.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.109 - 108.109 108.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 493.691 - 493.691 493.691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Growth 481.083 - 481.083 481.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan 297.844 - 297.844 297.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P 124.048 - 124.048 124.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Growt 296.456 - 296.456 296.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Weekl 100.263 - 100.263 100.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Weekly Dividend Pa 100.263 - 100.263 100.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1030.225 - 1030.225 1030.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo 1032.174 - 1032.174 1032.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 1032.158 - 1032.158 1032.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou 103.018 - 103.018 103.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Annual Di 103.047 - 103.047 103.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year 107.591 - 107.591 107.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Monthly D 100.554 - 100.554 100.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Quarterly 102.147 - 102.147 102.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di 100.296 - 100.296 100.296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 137.94 - 137.94 137.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional I Growt 257.063 - 257.063 257.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Monthly Dividend Payo 100.426 - 100.426 100.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Quarterly Dividend Pa 101.382 - 101.382 101.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Weekly Dividen 118.948 - 118.948 118.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan 4522.205 - 4522.205 4522.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr 4146.722 - 4146.722 4146.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon 1595.715 - 1595.715 1595.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua 1018.181 - 1018.181 1018.181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 1530.895 - 1530.895 1530.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen 1592.313 - 1592.313 1592.313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid 1015.757 - 1015.757 1015.757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl 1228.979 - 1228.979 1228.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D 1034.516 - 1034.516 1034.516 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend 1530.889 - 1530.889 1530.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 15.16 - 15.16 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 12.9 - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 36.13 - 36.13 36.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 18.99 - 18.99 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly 12.07 - 12.07 12.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 1155.33 - 1155.33 1155.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl 1053.759 - 1053.759 1053.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 2827.954 - 2827.954 2827.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1134.812 - 1134.812 1134.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 3023.381 - 3023.381 3023.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1180.066 - 1180.066 1180.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 3033.892 - 3033.892 3033.892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1333.155 - 1333.155 1333.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1334.264 - 1334.264 1334.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di 1028.334 - 1028.334 1028.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month 1028.361 - 1028.361 1028.361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div 1053.751 - 1053.751 1053.751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 1258.739 - 1258.739 1258.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Kotak Liquid - Plan A - Growth 3740.051 - 3740.051 3740.051 0.66 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 22.755 - 22.755 22.755 0.06 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct 3751.356 - 3751.356 3751.356 0.67 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout 1000.771 - 1000.771 1000.771 0.18 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth 33.67 - 33.67 33.67 0.06 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 14.72 - 14.72 14.72 0.03 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 13.72 13.75 13.72 13.75 0.06 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend 1528.74 - 1528.74 1529.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai 1528.74 - 1528.74 1529.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di 1524.28 - 1524.28 1524.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 133.619 - 133.619 133.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۴
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 40.886 - 40.886 40.941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay 12.55 - 12.55 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۲
Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 1222.81 - 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 1222.81 - 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Axis Liquid Institutional Growth 1997.645 - 1997.645 1997.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Fund Direct plan Bonus Option 2005.212 - 2005.212 2005.212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Growth Option 2005.329 - 2005.329 2005.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout 1004.696 - 1004.696 1004.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Institutional Weekly Dividend Payout 1002.696 - 1002.696 1002.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Institutional Monthly Dividend Payout 1005.667 - 1005.667 1005.667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend Payou 1002.701 - 1002.701 1002.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo 1004.694 - 1004.694 1004.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Retail Growth 1888.509 - 1888.509 1888.509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Growth 130.55 - 130.55 130.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 23.72 - 23.72 23.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth 139.2 - 139.2 139.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly 30.83 - 30.83 30.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Half Ye 13.9 - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment 1001.4 - 1001.4 1001.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۳
Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۷:۰۳
HDFC Growth Fund Growth 193.223 - 193.223 193.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund Dividend Payout 31.134 - 31.134 31.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund -Direct Plan - Growth Option 199.805 - 199.805 199.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund -Direct Plan Dividend Payout Opti 32.557 - 32.557 32.557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual 13.91 - 13.91 13.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen 12.94 - 12.94 12.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۰۴
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 1019.446 - 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily 1019.446 - 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 125.157 - 125.157 125.157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Bonus 134.853 - 134.853 134.853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.69 - 101.69 101.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 103.968 - 103.968 103.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.306 - 101.306 101.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.582 - 105.582 105.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Fortnightly 101.222 - 101.222 101.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 101.046 - 101.046 101.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Dividend Pay 135.062 - 135.062 135.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi 101.52 - 101.52 101.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di 103.842 - 103.842 103.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid 105.534 - 105.534 105.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
HDFC Equity Fund Direct Plan Gro 613.432 - 613.432 617.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
HDFC Equity Fund Dividend Payout 49.571 - 49.571 49.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.736 - 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.371 - 100.371 100.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide 105.736 - 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
HDFC Equity Fund Growth 591.452 - 591.452 591.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve 100.148 - 100.148 100.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Daily D 118.502 - 118.502 118.502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus Da 118.515 - 118.515 118.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Daily Dividend 118.514 - 118.514 118.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div 100.108 - 100.108 100.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۰۴
HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Liquid Fund Premium Plan Daily Dividend Reinv 1225.98 - 1225.98 1225.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Fund - Institutional Plan - 2445.393 - 2445.393 2445.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan 19.696 - 19.696 19.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Pl 337.048 - 337.048 337.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
SBI Bluechip Fund Regular Growth 38.257 - 38.257 38.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Frontline Equity Fu 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
SBI Bluechip Fund Regular Dividend 21.764 - 21.764 21.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Frontline Equity FGR 216.73 - 216.73 216.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life 95 Balanced Fund Growth 745.4 - 745.4 745.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life 95 Balanced Fund Dividend 141.01 - 141.01 141.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Savings Fund Fund Retail Growth 335.102 - 335.102 335.102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Pla 346.318 - 346.318 346.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Short Term Fund - Regular Plan - Gr 66.799 - 66.799 66.799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 36.917 - 36.917 36.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
ICICI Prudential Flex Income Gr 338.947 - 338.947 338.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Equity Fund Direct Plan Div 54.172 - 54.172 54.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Flex Income Div 135.648 - 135.648 135.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Flex Income Ret 193.51 - 193.51 193.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Frontline EquityGR 228.15 - 228.15 228.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Frontline Equity DIV 50.9 - 50.9 50.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Growth 33.131 - 33.131 33.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Dividend 23.628 - 23.628 23.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Growth 43.409 - 43.409 43.409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Dividend 22.642 - 22.642 22.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund Growth 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Blue Chip Fund Direct Growth 40.204 - 40.204 40.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund Disci 198.144 - 198.144 198.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Short Term Fund - Growth 32.671 - 32.671 32.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Bonus 1407.19 - 1407.19 1407.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Short Term Opportunities Growth 19.333 - 19.333 19.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund Growth 262.777 - 262.777 262.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Growth 2423.654 - 2423.654 2423.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Medium Term Opportunities Growth 19.354 - 19.354 19.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund A Growth 263.123 - 263.123 263.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund B Growth 284.109 - 284.109 284.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund Monthly Dividend 19.744 - 19.744 19.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Fund - Growth - Direct 34.948 - 34.948 34.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Prima Plus - Direct - Growth 615.448 - 615.448 615.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct 25.103 - 25.103 25.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan 1329.367 - 1329.367 1329.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Retail - Bonus 1738.375 - 1738.375 1738.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Prima Plus - Direct - Dividend 41.063 - 41.063 41.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Retail - Growth 2332.894 - 2332.894 2332.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan Direct Dividend 14.555 - 14.555 14.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth 273.234 - 273.234 273.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Growth 46.241 - 46.241 46.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Growth - Direct 789.2 - 789.2 789.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Growth - Direct 22.896 - 22.896 22.896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Short Term Opportunities Fund -Direct Plan - 19.49 - 19.49 19.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 152.28 - 152.28 152.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 51.13 - 51.13 51.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Bonus 1434.863 - 1434.863 1434.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 54.59 - 54.59 54.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 58.084 - 58.084 58.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 14.886 - 14.886 14.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 17.454 - 17.454 17.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 22.167 - 22.167 22.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 15.317 - 15.317 15.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Dividen 37.735 - 37.735 37.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc 207.74 - 207.74 207.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Institutional Gr 21.465 - 21.465 21.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Regular Plan - G 22.11 - 22.11 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Direct Plan 348.456 - 348.456 348.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Direct P 67.193 - 67.193 67.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund - Direct - Gr 24.535 - 24.535 24.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Institutional 23.739 - 23.739 23.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Retail Growth 23.245 - 23.245 23.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Super Institu 24.442 - 24.442 24.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 38.372 - 38.372 38.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Direct Plan 30.727 - 30.727 30.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Wholesale P 30.574 - 30.574 30.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Medium Term Opportunities Fund -Direct Plan - 19.458 - 19.458 19.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 32.49 - 32.49 32.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 42.18 - 42.18 42.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Inst 43.98 - 43.98 43.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund- Direct Plan -Dividend Opt 21.721 - 21.721 21.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund- Direct Plan-Growth Option 27.571 - 27.571 27.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 - Regular P 26.452 - 26.452 26.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Regular Pla 24.323 - 24.323 24.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide 1346.45 - 1346.45 1346.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth 2470.076 - 2470.076 2470.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Dire 25.485 - 25.485 25.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Inst 25.096 - 25.096 25.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Short Term Fund - Direct Plan - Growth Pl 33.754 - 33.754 33.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro 2282.918 - 2282.918 2282.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
UTI Treasury Advantage Bonus 2945.508 - 2945.508 2945.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Growth 4418.747 - 4418.747 4418.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Flexi Dividend 2374.28 - 2374.28 2374.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Institutional Bonus 2027.53 - 2027.53 2027.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Institutional Growth 2425.886 - 2425.886 2425.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 38.867 - 38.867 38.867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Retail Plan 29.511 - 29.511 29.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Growth 491.982 - 491.982 491.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Dividend 29.267 - 29.267 29.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Direct Plan D 34.885 - 34.885 34.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Direct Plan G 514.495 - 514.495 514.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Balanced Fund -Direct Plan - Growth Option 154.425 - 154.425 154.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Balanced Fund -Direct Plan - Dividend Option 33.89 - 33.89 33.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Birla Sun Life Short Term Fund Discipline Advantag 20.461 - 20.461 20.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Fund -Institutional Growth O 21.659 - 21.659 21.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Growth 30.479 - 30.479 30.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Fund Institutional Growth 21.142 - 21.142 21.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI - Short Term Income Fund -Institutional Flexi 13.37 - 13.37 13.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI-Short Term Income Fund-Institutional Flexi Div 13.249 - 13.249 13.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰