شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0139
قیمت روز
0 (0.72%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 11:30:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.90%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

15
قیمت روز
0 (2.59%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:03:45
1 (9.50%)
تغییر ۳ ماهه
3 (25.32%)
تغییر ۶ ماهه
1 (7.62%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 36.48 - 36.48 36.48 0.13 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
HDFC Liquid Fund Growth 3583.642 - 3583.642 3583.642 0.76 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Kotak Liquid - Plan A - Growth 3693.79 - 3693.79 3693.79 0.80 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 2794.506 - 2794.506 2794.506 0.52 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 269.595 - 269.595 269.595 0.06 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund Premium Plan Growth 3656.387 - 3656.387 3656.387 0.79 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout 1029.88 - 1029.88 1029.88 0.22 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1133.779 - 1133.779 1133.779 0.21 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Growth 415.841 - 415.841 415.841 0.09 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout 1000.652 - 1000.652 1000.652 0.22 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth 4442.133 - 4442.133 4442.133 0.89 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 2984.466 - 2984.466 2984.466 0.60 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Half Yearly Dividend 105.154 - 105.154 105.154 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Growth 426.496 - 426.496 426.496 0.09 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 1331.942 - 1331.942 1331.942 0.23 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1178.03 - 1178.03 1178.03 0.22 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.198 - 108.198 108.198 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 487.35 - 487.35 487.35 0.10 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Growth 474.904 - 474.904 474.904 0.10 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Growt 292.649 - 292.649 292.649 0.06 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Weekl 100.345 - 100.345 100.345 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 1031.644 - 1031.644 1031.644 0.22 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional I Growt 253.925 - 253.925 253.925 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Monthly Dividend Payo 100.359 - 100.359 100.359 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Quarterly Dividend Pa 101.958 - 101.958 101.958 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Monthly Divide 100.386 - 100.386 100.386 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Weekly Dividen 118.894 - 118.894 118.894 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Weekly Dividend Payou 100.221 - 100.221 100.221 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr 4099.721 - 4099.721 4099.721 0.72 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen 1591.053 - 1591.053 1591.053 0.32 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl 1235.435 - 1235.435 1235.435 0.22 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D 1035.26 - 1035.26 1035.26 0.18 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend 1532.137 - 1532.137 1532.137 0.31 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di 1027.3 - 1027.3 1027.3 0.21 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div 1053.193 - 1053.193 1053.193 0.21 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct 3704.628 - 3704.628 3704.628 0.81 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 3600.183 - 3600.183 3600.183 0.78 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Bonus 136.829 - 136.829 136.829 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth 270.515 - 270.515 270.515 0.06 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 14.89 - 14.89 14.89 0.06 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend 136.499 - 136.499 136.499 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Discipline Advanta 197.122 - 197.122 197.122 0.04 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di 159.605 - 159.605 159.605 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan 293.972 - 293.972 293.972 0.06 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P 122.455 - 122.455 122.455 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Weekly Dividend Pa 100.347 - 100.347 100.347 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1029.928 - 1029.928 1029.928 0.22 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo 1031.652 - 1031.652 1031.652 0.22 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 15.46 - 15.46 15.46 0.06 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 13.03 - 13.03 13.03 0.05 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 19.17 - 19.17 19.17 0.07 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou 101.704 - 101.704 101.704 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Annual Di 101.72 - 101.72 101.72 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year 106.205 - 106.205 106.205 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Monthly D 100.486 - 100.486 100.486 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Quarterly 102.733 - 102.733 102.733 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di 100.246 - 100.246 100.246 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 136.181 - 136.181 136.181 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan 4463.272 - 4463.272 4463.272 0.90 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon 1594.432 - 1594.432 1594.432 0.32 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua 1024.188 - 1024.188 1024.188 0.21 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 1532.157 - 1532.157 1532.157 0.31 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid 1021.7 - 1021.7 1021.7 0.20 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 2994.517 - 2994.517 2994.517 0.61 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1315.994 - 1315.994 1315.994 0.27 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1316.952 - 1316.952 1316.952 0.27 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 1154.716 - 1154.716 1154.716 0.23 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month 1027.316 - 1027.316 1027.316 0.21 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl 1053.197 - 1053.197 1053.197 0.21 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 1242.537 - 1242.537 1242.537 0.25 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth 2865.809 - 2865.809 2865.809 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth 2854.482 - 2854.482 2854.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth 2881.399 - 2881.399 2881.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 1025.575 - 1025.575 1025.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di 1014.276 - 1014.276 1014.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen 1062.099 - 1062.099 1062.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid 1061.375 - 1061.375 1061.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D 1014.244 - 1014.244 1014.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide 1062.085 - 1062.085 1062.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei 100.195 - 100.195 100.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Daily 163.694 - 163.694 163.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend 1528.74 - 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.023 - 108.023 108.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily 100.195 - 100.195 100.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai 1528.74 - 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di 1524.28 - 1524.28 1524.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 22.685 - 22.685 22.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth 33.58 - 33.58 33.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 13.82 - 13.82 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly 12.04 - 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay 12.55 - 12.55 12.55 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۲
Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 1222.81 - 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 1222.81 - 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Axis Liquid Institutional Growth 1997.645 - 1997.645 1997.645 0.81 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Fund Direct plan Bonus Option 2005.212 - 2005.212 2005.212 0.82 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Growth Option 2005.329 - 2005.329 2005.329 0.82 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout 1004.696 - 1004.696 1004.696 0.37 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Institutional Weekly Dividend Payout 1002.696 - 1002.696 1002.696 0.41 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Institutional Monthly Dividend Payout 1005.667 - 1005.667 1005.667 0.41 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend Payou 1002.701 - 1002.701 1002.701 0.41 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo 1004.694 - 1004.694 1004.694 0.20 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Retail Growth 1888.509 - 1888.509 1888.509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Growth 130.55 - 130.55 130.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 23.72 - 23.72 23.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth 139.2 - 139.2 139.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly 30.83 - 30.83 30.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Half Ye 13.9 - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment 1001.4 - 1001.4 1001.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۳
Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۷:۰۳
HDFC Growth Fund Growth 193.223 - 193.223 193.223 0.95 0.49% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund Dividend Payout 31.134 - 31.134 31.134 0.15 0.49% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund -Direct Plan - Growth Option 199.805 - 199.805 199.805 0.99 0.50% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund -Direct Plan Dividend Payout Opti 32.557 - 32.557 32.557 0.16 0.50% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual 13.91 - 13.91 13.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen 12.94 - 12.94 12.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۰۴
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 1019.446 - 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily 1019.446 - 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 131.696 - 131.696 131.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 125.157 - 125.157 125.157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 41.085 - 41.085 41.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Bonus 134.853 - 134.853 134.853 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.69 - 101.69 101.69 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 103.968 - 103.968 103.968 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.306 - 101.306 101.306 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.582 - 105.582 105.582 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Fortnightly 101.222 - 101.222 101.222 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 101.046 - 101.046 101.046 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Dividend Pay 135.062 - 135.062 135.062 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi 101.52 - 101.52 101.52 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di 103.842 - 103.842 103.842 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid 105.534 - 105.534 105.534 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
HDFC Equity Fund Direct Plan Gro 613.432 - 613.432 617.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
HDFC Equity Fund Dividend Payout 49.571 - 49.571 49.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.736 - 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.371 - 100.371 100.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide 105.736 - 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
HDFC Equity Fund Growth 591.452 - 591.452 591.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve 100.148 - 100.148 100.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Daily D 118.502 - 118.502 118.502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus Da 118.515 - 118.515 118.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Daily Dividend 118.514 - 118.514 118.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div 100.108 - 100.108 100.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۰۴
HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Liquid Fund Premium Plan Daily Dividend Reinv 1225.98 - 1225.98 1225.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Fund - Institutional Plan - 2445.393 - 2445.393 2445.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan 19.696 - 19.696 19.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Pl 337.048 - 337.048 337.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
SBI Bluechip Fund Regular Growth 38.257 - 38.257 38.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Frontline Equity Fu 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
SBI Bluechip Fund Regular Dividend 21.764 - 21.764 21.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Frontline Equity FGR 216.73 - 216.73 216.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life 95 Balanced Fund Growth 745.4 - 745.4 745.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life 95 Balanced Fund Dividend 141.01 - 141.01 141.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Savings Fund Fund Retail Growth 335.102 - 335.102 335.102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Pla 346.318 - 346.318 346.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Short Term Fund - Regular Plan - Gr 66.799 - 66.799 66.799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 36.917 - 36.917 36.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
ICICI Prudential Flex Income Gr 338.947 - 338.947 338.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Equity Fund Direct Plan Div 54.172 - 54.172 54.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Flex Income Div 135.648 - 135.648 135.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Flex Income Ret 193.51 - 193.51 193.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Frontline EquityGR 228.15 - 228.15 228.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Frontline Equity DIV 50.9 - 50.9 50.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Growth 33.131 - 33.131 33.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Dividend 23.628 - 23.628 23.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Growth 43.409 - 43.409 43.409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Dividend 22.642 - 22.642 22.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund Growth 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Blue Chip Fund Direct Growth 40.204 - 40.204 40.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund Disci 198.144 - 198.144 198.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Short Term Fund - Growth 32.671 - 32.671 32.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Bonus 1407.19 - 1407.19 1407.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Short Term Opportunities Growth 19.333 - 19.333 19.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund Growth 262.777 - 262.777 262.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Growth 2423.654 - 2423.654 2423.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Medium Term Opportunities Growth 19.354 - 19.354 19.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund A Growth 263.123 - 263.123 263.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund B Growth 284.109 - 284.109 284.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund Monthly Dividend 19.744 - 19.744 19.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Fund - Growth - Direct 34.948 - 34.948 34.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Prima Plus - Direct - Growth 615.448 - 615.448 615.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct 25.103 - 25.103 25.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan 1329.367 - 1329.367 1329.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Retail - Bonus 1738.375 - 1738.375 1738.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Prima Plus - Direct - Dividend 41.063 - 41.063 41.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Retail - Growth 2332.894 - 2332.894 2332.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan Direct Dividend 14.555 - 14.555 14.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth 273.234 - 273.234 273.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Growth 46.241 - 46.241 46.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Growth - Direct 789.2 - 789.2 789.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Growth - Direct 22.896 - 22.896 22.896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Short Term Opportunities Fund -Direct Plan - 19.49 - 19.49 19.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 152.28 - 152.28 152.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 51.13 - 51.13 51.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Bonus 1434.863 - 1434.863 1434.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 54.59 - 54.59 54.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 58.084 - 58.084 58.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 14.886 - 14.886 14.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 17.454 - 17.454 17.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 22.167 - 22.167 22.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 15.317 - 15.317 15.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Dividen 37.735 - 37.735 37.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc 207.74 - 207.74 207.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Institutional Gr 21.465 - 21.465 21.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Regular Plan - G 22.11 - 22.11 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Direct Plan 348.456 - 348.456 348.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Direct P 67.193 - 67.193 67.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund - Direct - Gr 24.535 - 24.535 24.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Institutional 23.739 - 23.739 23.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Retail Growth 23.245 - 23.245 23.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Super Institu 24.442 - 24.442 24.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 38.372 - 38.372 38.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Direct Plan 30.727 - 30.727 30.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Wholesale P 30.574 - 30.574 30.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Medium Term Opportunities Fund -Direct Plan - 19.458 - 19.458 19.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 32.49 - 32.49 32.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 42.18 - 42.18 42.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Inst 43.98 - 43.98 43.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund- Direct Plan -Dividend Opt 21.721 - 21.721 21.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund- Direct Plan-Growth Option 27.571 - 27.571 27.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 - Regular P 26.452 - 26.452 26.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Regular Pla 24.323 - 24.323 24.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide 1346.45 - 1346.45 1346.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth 2470.076 - 2470.076 2470.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Dire 25.485 - 25.485 25.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Inst 25.096 - 25.096 25.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Short Term Fund - Direct Plan - Growth Pl 33.754 - 33.754 33.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro 2282.918 - 2282.918 2282.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
UTI Treasury Advantage Bonus 2945.508 - 2945.508 2945.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Growth 4418.747 - 4418.747 4418.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Flexi Dividend 2374.28 - 2374.28 2374.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Institutional Bonus 2027.53 - 2027.53 2027.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Institutional Growth 2425.886 - 2425.886 2425.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 38.867 - 38.867 38.867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Retail Plan 29.511 - 29.511 29.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Growth 491.982 - 491.982 491.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Dividend 29.267 - 29.267 29.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Direct Plan D 34.885 - 34.885 34.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Direct Plan G 514.495 - 514.495 514.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Balanced Fund -Direct Plan - Growth Option 154.425 - 154.425 154.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Balanced Fund -Direct Plan - Dividend Option 33.89 - 33.89 33.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Birla Sun Life Short Term Fund Discipline Advantag 20.461 - 20.461 20.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Fund -Institutional Growth O 21.659 - 21.659 21.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Growth 30.479 - 30.479 30.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Fund Institutional Growth 21.142 - 21.142 21.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI - Short Term Income Fund -Institutional Flexi 13.37 - 13.37 13.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI-Short Term Income Fund-Institutional Flexi Div 13.249 - 13.249 13.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰