کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:34:16
0 (2.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.64%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

23
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
5 (25.28%)
تغییر ۳ ماهه
3 (14.90%)
تغییر ۶ ماهه
10 (75.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Axis Liquid Retail Growth 1957.355 - 1957.355 1957.355 68.85 3.65% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Axis Liquid Institutional Growth 2073.561 - 2073.561 2073.561 75.92 3.80% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout 1005.848 - 1005.848 1005.848 1.15 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth 2927.327 2927.871 2927.327 2927.871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Axis Liquid Institutional Weekly Dividend Payout 1003.251 - 1003.251 1003.251 0.56 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Axis Liquid Institutional Monthly Dividend Payout 1006.798 - 1006.798 1006.798 1.13 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth 2940.351 - 2940.351 2940.351 0.55 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth 2955.488 - 2955.488 2955.488 0.55 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Daily 163.694 - 163.694 163.694 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 1023.353 - 1023.353 1023.353 0.19 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei 100.195 - 100.195 100.195 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Discipline Advanta 202.318 - 202.318 202.318 0.08 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di 163.789 - 163.789 163.789 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.258 - 108.258 108.258 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.023 - 108.023 108.023 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 499.968 - 499.968 499.968 0.19 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Growth 487.201 - 487.201 487.201 0.19 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan 301.678 - 301.678 301.678 0.12 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P 125.625 - 125.625 125.625 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily 100.195 - 100.195 100.195 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Growt 300.226 - 300.226 300.226 0.12 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Weekl 100.401 - 100.401 100.401 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Weekly Dividend Pa 100.404 - 100.404 100.404 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di 1012.05 - 1012.05 1012.05 0.19 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen 1061.26 - 1061.26 1061.26 0.20 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid 1060.548 - 1060.548 1060.548 0.20 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide 1061.257 - 1061.257 1061.257 0.20 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Kotak Liquid - Plan A - Growth 3787.873 - 3787.873 3787.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct 3799.663 - 3799.663 3799.663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout 1001.293 - 1001.293 1001.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Monthly D 100.73 - 100.73 100.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Monthly Divide 100.616 - 100.616 100.616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Weekly Dividen 118.956 - 118.956 118.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
HDFC Liquid Fund Growth 3675.17 - 3675.17 3675.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 276.543 - 276.436 276.543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
HDFC Liquid Fund Premium Plan Growth 3751.1 - 3751.1 3751.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout 1032.105 - 1032.105 1032.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Growth 425.972 - 425.816 425.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 3693.439 - 3693.439 3693.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Bonus 140.39 - 140.39 140.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth 277.556 - 277.447 277.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend 140.051 - 140.051 140.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Half Yearly Dividend 104.041 - 104.041 104.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Growth 436.886 - 436.727 436.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1032.182 - 1032.182 1032.182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo 1032.266 - 1032.266 1032.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 1032.25 - 1032.25 1032.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou 104.325 - 104.325 104.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Annual Di 104.367 - 104.367 104.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year 105.07 - 105.07 105.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Quarterly 101.634 - 101.634 101.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di 100.302 - 100.302 100.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 139.691 - 139.691 139.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional I Growt 260.185 - 260.089 260.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Monthly Dividend Payo 100.6 - 100.6 100.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Quarterly Dividend Pa 100.878 - 100.878 100.878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Weekly Dividend Payou 100.276 - 100.276 100.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D 1014.242 - 1014.053 1014.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth 4558.097 - 4555.44 4558.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan 4581.079 - 4578.379 4581.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr 4194.168 - 4191.975 4194.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon 1597.95 - 1597.008 1597.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua 1013.351 - 1012.753 1013.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 1533.027 - 1532.123 1533.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen 1594.528 - 1593.599 1594.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl 1224.1 - 1223.46 1224.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D 1035.804 - 1035.262 1035.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend 1532.996 - 1532.103 1532.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Growth 134.86 - 134.86 134.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 142.855 - 142.855 142.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 134.869 - 134.869 134.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 43.08 - 43.08 43.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 22.77 - 22.77 22.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth 144.58 - 144.58 144.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly 30.52 - 30.52 30.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth 35.59 - 35.59 35.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout 29.448 - 29.448 29.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 15.56 - 15.56 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual 13.98 - 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 1333.944 - 1333.944 1333.944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 15.83 - 15.83 15.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 13.66 - 13.66 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 38.24 - 38.24 38.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 20.1 - 20.1 20.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 14.36 - 14.36 14.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Half Ye 14.44 - 14.44 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid 1010.407 - 1010.407 1010.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 24.915 - 24.915 24.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend 1528.74 - 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay 13.49 - 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai 1528.74 - 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di 1524.28 - 1524.28 1524.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 2858.23 - 2857.244 2858.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1133.958 - 1133.566 1133.958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 3058.502 - 3057.348 3058.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1180.638 - 1180.23 1180.638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1348.647 - 1348.137 1348.647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1349.881 - 1349.367 1349.881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di 1027.496 - 1027.108 1027.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl 1053.727 - 1053.326 1053.727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 3069.416 - 3068.248 3069.416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 1154.864 - 1154.428 1154.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month 1027.516 - 1027.125 1027.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div 1053.718 - 1053.32 1053.718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 1273.361 - 1272.88 1273.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve 100.148 - 100.148 100.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div 100.108 - 100.108 100.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Daily D 118.502 - 118.502 118.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus Da 118.515 - 118.515 118.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Daily Dividend 118.514 - 118.514 118.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 1222.81 - 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۰۱
Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 1222.81 - 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Axis Liquid Fund Direct plan Bonus Option 2005.212 - 2005.212 2005.212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Growth Option 2005.329 - 2005.329 2005.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend Payou 1002.701 - 1002.701 1002.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo 1004.694 - 1004.694 1004.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment 1001.4 - 1001.4 1001.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۳
Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۷:۰۳
HDFC Growth Fund Growth 193.223 - 193.223 193.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund Dividend Payout 31.134 - 31.134 31.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund -Direct Plan - Growth Option 199.805 - 199.805 199.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund -Direct Plan Dividend Payout Opti 32.557 - 32.557 32.557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 1019.446 - 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily 1019.446 - 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Bonus 134.853 - 134.853 134.853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.69 - 101.69 101.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 103.968 - 103.968 103.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.306 - 101.306 101.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.582 - 105.582 105.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Fortnightly 101.222 - 101.222 101.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 101.046 - 101.046 101.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Dividend Pay 135.062 - 135.062 135.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi 101.52 - 101.52 101.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di 103.842 - 103.842 103.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid 105.534 - 105.534 105.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
HDFC Equity Fund Direct Plan Gro 613.432 - 613.432 617.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
HDFC Equity Fund Dividend Payout 49.571 - 49.571 49.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.736 - 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.371 - 100.371 100.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide 105.736 - 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
HDFC Equity Fund Growth 591.452 - 591.452 591.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Liquid Fund Premium Plan Daily Dividend Reinv 1225.98 - 1225.98 1225.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Fund - Institutional Plan - 2445.393 - 2445.393 2445.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan 19.696 - 19.696 19.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Pl 337.048 - 337.048 337.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
SBI Bluechip Fund Regular Growth 38.257 - 38.257 38.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Frontline Equity Fu 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
SBI Bluechip Fund Regular Dividend 21.764 - 21.764 21.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Frontline Equity FGR 216.73 - 216.73 216.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life 95 Balanced Fund Growth 745.4 - 745.4 745.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life 95 Balanced Fund Dividend 141.01 - 141.01 141.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Savings Fund Fund Retail Growth 335.102 - 335.102 335.102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Pla 346.318 - 346.318 346.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Short Term Fund - Regular Plan - Gr 66.799 - 66.799 66.799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 36.917 - 36.917 36.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
ICICI Prudential Flex Income Gr 338.947 - 338.947 338.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Equity Fund Direct Plan Div 54.172 - 54.172 54.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Flex Income Div 135.648 - 135.648 135.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Flex Income Ret 193.51 - 193.51 193.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Frontline EquityGR 228.15 - 228.15 228.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Frontline Equity DIV 50.9 - 50.9 50.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Growth 33.131 - 33.131 33.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Dividend 23.628 - 23.628 23.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Growth 43.409 - 43.409 43.409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Dividend 22.642 - 22.642 22.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund Growth 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Blue Chip Fund Direct Growth 40.204 - 40.204 40.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund Disci 198.144 - 198.144 198.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Short Term Fund - Growth 32.671 - 32.671 32.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Bonus 1407.19 - 1407.19 1407.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Short Term Opportunities Growth 19.333 - 19.333 19.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund Growth 262.777 - 262.777 262.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Growth 2423.654 - 2423.654 2423.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Medium Term Opportunities Growth 19.354 - 19.354 19.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund A Growth 263.123 - 263.123 263.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund B Growth 284.109 - 284.109 284.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund Monthly Dividend 19.744 - 19.744 19.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Fund - Growth - Direct 34.948 - 34.948 34.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Prima Plus - Direct - Growth 615.448 - 615.448 615.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct 25.103 - 25.103 25.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan 1329.367 - 1329.367 1329.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Retail - Bonus 1738.375 - 1738.375 1738.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Prima Plus - Direct - Dividend 41.063 - 41.063 41.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Retail - Growth 2332.894 - 2332.894 2332.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan Direct Dividend 14.555 - 14.555 14.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth 273.234 - 273.234 273.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Growth 46.241 - 46.241 46.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Growth - Direct 789.2 - 789.2 789.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Growth - Direct 22.896 - 22.896 22.896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Short Term Opportunities Fund -Direct Plan - 19.49 - 19.49 19.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 152.28 - 152.28 152.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 51.13 - 51.13 51.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Bonus 1434.863 - 1434.863 1434.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 54.59 - 54.59 54.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 58.084 - 58.084 58.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 14.886 - 14.886 14.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 17.454 - 17.454 17.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 22.167 - 22.167 22.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 15.317 - 15.317 15.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Dividen 37.735 - 37.735 37.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc 207.74 - 207.74 207.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Institutional Gr 21.465 - 21.465 21.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Regular Plan - G 22.11 - 22.11 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Direct Plan 348.456 - 348.456 348.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Direct P 67.193 - 67.193 67.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund - Direct - Gr 24.535 - 24.535 24.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Institutional 23.739 - 23.739 23.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Retail Growth 23.245 - 23.245 23.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Super Institu 24.442 - 24.442 24.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 38.372 - 38.372 38.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Direct Plan 30.727 - 30.727 30.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Wholesale P 30.574 - 30.574 30.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Medium Term Opportunities Fund -Direct Plan - 19.458 - 19.458 19.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 32.49 - 32.49 32.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 42.18 - 42.18 42.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Inst 43.98 - 43.98 43.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund- Direct Plan -Dividend Opt 21.721 - 21.721 21.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund- Direct Plan-Growth Option 27.571 - 27.571 27.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 - Regular P 26.452 - 26.452 26.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Regular Pla 24.323 - 24.323 24.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide 1346.45 - 1346.45 1346.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth 2470.076 - 2470.076 2470.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Dire 25.485 - 25.485 25.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Inst 25.096 - 25.096 25.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Short Term Fund - Direct Plan - Growth Pl 33.754 - 33.754 33.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro 2282.918 - 2282.918 2282.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
UTI Treasury Advantage Bonus 2945.508 - 2945.508 2945.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Growth 4418.747 - 4418.747 4418.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Flexi Dividend 2374.28 - 2374.28 2374.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Institutional Bonus 2027.53 - 2027.53 2027.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Institutional Growth 2425.886 - 2425.886 2425.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 38.867 - 38.867 38.867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Retail Plan 29.511 - 29.511 29.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Growth 491.982 - 491.982 491.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Dividend 29.267 - 29.267 29.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Direct Plan D 34.885 - 34.885 34.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Direct Plan G 514.495 - 514.495 514.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Balanced Fund -Direct Plan - Growth Option 154.425 - 154.425 154.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Balanced Fund -Direct Plan - Dividend Option 33.89 - 33.89 33.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Birla Sun Life Short Term Fund Discipline Advantag 20.461 - 20.461 20.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Fund -Institutional Growth O 21.659 - 21.659 21.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Growth 30.479 - 30.479 30.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Fund Institutional Growth 21.142 - 21.142 21.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI - Short Term Income Fund -Institutional Flexi 13.37 - 13.37 13.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI-Short Term Income Fund-Institutional Flexi Div 13.249 - 13.249 13.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰