کالایاب
شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

853
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:32:32
138 (19.27%)
تغییر ۳ ماهه
31 (3.78%)
تغییر ۶ ماهه
31 (3.78%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.09 - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 7.802 - 7.802 7.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Piraeus International Balanced Fd o 3.896 - 3.896 3.896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
ALPHA Blue Chips Greek Equity 9.186 - 9.186 9.186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.085 - 8.085 8.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.52 - 7.52 7.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.71 - 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Interamerican Foreign Money Market 10.27 - 10.27 10.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 11.399 - 11.399 11.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Alpha Trust New Strategy Domestic E 5.002 - 5.002 5.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.445 - 4.445 4.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
European Reliance Growth Domestic E 6.975 - 6.975 6.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
ALPHA Money Market Fund 14.107 - 14.107 14.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳