شاخص یاب
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2257
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:38:09
0 (0.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.01%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 11.13 - 11.13 11.13 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
UBS CAY China A Opportunity A 230.68 - 230.68 230.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
Invesco SR Global Bond GP 271.04 - 271.04 271.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Invesco SR Global Bond SA 241 - 241 241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Value Partners China Convergence F 167.05 - 167.05 167.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Value Partners China Convergence Fu 13.95 - 13.95 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Value Partners Chinese Mainland Foc 43.89 - 43.89 43.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 129.388 - 129.388 129.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 134.319 - 134.319 134.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 130.196 - 130.196 130.196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 151.222 - 151.222 151.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 133.991 - 133.991 133.991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 127.879 - 127.879 127.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.79 - 9.79 9.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.66 - 4.66 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.23 - 9.23 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 11.933 - 11.933 11.933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Access PCP Emerging Markets USD 37.83 - 37.83 37.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.57 - 4.57 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۰۲
Russian Prosperity Fund B 202.14 - 202.14 202.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
Russian Prosperity Fund C 54.99 - 54.99 54.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
Russian Prosperity Fund D 15.53 - 15.53 15.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
Prosperity Cub Fund A 507.4 - 507.4 507.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Fullerton China A Share Fund C 186.03 - 186.03 186.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fullerton China A Share Fund D 200.48 - 200.48 200.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
NN C China A Share Fund II - Class A2 115.9 - 115.9 115.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.248 - 10.248 10.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 1.759 - 1.759 1.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Avance Stability Fund EUR Class A S 149.08 - 149.08 149.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1368.64 - 1368.64 1368.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Income Partners Renminbi High 1AInc 132.23 - 132.23 132.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2AInc 95.17 - 95.17 95.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BAcc 158.34 - 158.34 158.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BInc 97.09 - 97.09 97.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2A 159.02 - 159.02 159.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2C 100.62 - 100.62 100.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰