شاخص یاب
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2195
قیمت روز
0 (0.61%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.78 - 4.78 4.78 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.45 - 10.45 10.45 0.04 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.87 - 4.87 4.87 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.84 - 9.84 9.84 0.03 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 11.4 - 11.4 11.4 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Invesco SR Global Bond GP 278.31 - 278.31 278.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Invesco SR Global Bond SA 247.28 - 247.28 247.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
UBS CAY China A Opportunity A 270.05 - 270.05 270.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Value Partners China Convergence F 185.21 - 185.21 185.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Value Partners China Convergence Fu 15.48 - 15.48 15.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Value Partners Chinese Mainland Foc 48.61 - 48.61 48.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 139.77 - 139.77 139.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 141.4 - 141.4 141.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 141.264 - 141.264 141.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 163.197 - 163.197 163.197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 142.609 - 142.609 142.609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 138.889 - 138.889 138.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Access PCP Emerging Markets USD 40.57 - 40.57 40.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Prosperity Cub Fund A 519.03 - 519.03 519.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۵
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.088 - 12.088 12.088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 1.83 - 1.83 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۶:۰۳
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1355.554 - 1355.554 1355.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۲۲:۰۴
Avance Stability Fund EUR Class A S 151.41 - 151.41 151.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۴
Russian Prosperity Fund B 204.96 - 204.96 204.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۵
Russian Prosperity Fund C 55.73 - 55.73 55.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۵
Russian Prosperity Fund D 15.74 - 15.74 15.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۵
Fullerton China A Share Fund C 186.03 - 186.03 186.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fullerton China A Share Fund D 200.48 - 200.48 200.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
NN C China A Share Fund II - Class A2 115.9 - 115.9 115.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.248 - 10.248 10.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Income Partners Renminbi High 1AInc 132.23 - 132.23 132.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2AInc 95.17 - 95.17 95.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BAcc 158.34 - 158.34 158.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BInc 97.09 - 97.09 97.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2A 159.02 - 159.02 159.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2C 100.62 - 100.62 100.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰