شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,772
قیمت روز
22 (0.22%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:35:34
258 (2.72%)
تغییر ۳ ماهه
392 (3.86%)
تغییر ۶ ماهه
529 (5.13%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 191.42 - 191.42 191.42 0.51 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 191.42 - 191.42 191.42 0.51 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
C+F Euro Equities Acc 491.92 - 491.92 491.92 1.47 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
C+F Euro Equities Inc 153.72 - 153.72 153.72 0.46 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
C+F Euro Equities D Acc 441.44 - 441.44 441.44 1.30 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
C+F Euro Equities D Inc 146.68 - 146.68 146.68 0.43 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
AXA B Pension Fund Stability 152.25 - 152.25 152.25 0.29 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
AXA B Fund FoF Growth Selection 115.1 - 115.1 115.1 0.69 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
C+F Optimum Classic Distribution 5638.57 - 5638.57 5638.57 18.56 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
C+F Optimum Classic Capitalisation 6974.57 - 6974.57 6974.57 22.95 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 71.65 - 71.65 71.65 0.19 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 152.25 - 152.25 152.25 0.29 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
BNP Paribas B Pension Stability Classic 152.25 - 152.25 152.25 0.29 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
CF Vega Equity Acc 176.58 - 176.58 176.58 1.58 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
CF Vega Equity Inc 154 - 154 154 1.38 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
C+F Belgian Growth Acc 233.95 - 233.95 233.95 1.44 0.62% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
C+F Belgian Growth Inc 207.72 - 207.72 207.72 1.27 0.62% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
C+F Global Opportunities Acc 201.41 - 201.41 201.41 0.32 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
C+F Global Opportunities Inc 170.46 - 170.46 170.46 0.27 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
BNP Paribas B Pension Stability O 1244.84 - 1244.84 1244.84 2.47 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Candriam Sustainable - Europe I Inc 21.86 - 21.86 21.86 0.10 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 284.18 - 284.18 284.18 0.07 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1616.3 - 1616.3 1616.3 4.84 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1123.9 - 1123.9 1123.9 3.37 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Star Fund capitalisation 183.32 - 183.32 183.32 0.39 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Argenta Pensioenspaarfonds 122.19 - 122.19 122.19 0.40 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Belfius Pension Fund High Equities 134.19 - 134.19 134.19 0.24 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 139.49 - 139.49 139.49 0.66 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 150.87 - 150.87 150.87 0.71 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
ING B Collect Portfolio ING Core F 1181.32 - 1181.32 1181.32 4.69 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
B Equities Euroland F Capitalisatio 195.67 - 195.67 195.67 0.73 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
ING B Collect Portfolio ING Core FC 332.93 - 332.93 332.93 1.32 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Metropolitan Rentastro Growth Class 251.99 - 251.99 251.99 0.88 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Belfius Plan Equities 365.97 - 365.97 365.97 3.42 0.94% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BNP Paribas B Pension Growth 163.04 - 163.04 163.04 0.56 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Belfius Equities Belgium C Cap 780.49 - 780.49 780.49 3.92 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
DPAM HORIZON B Active Strategy A 152.93 - 152.93 152.93 1.00 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
DPAM HORIZON B Active Strategy B 165.26 - 165.26 165.26 1.08 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Belfius Pension Fund Low Equities 114.08 - 114.08 114.08 0.12 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Belfius Pension Fund Balanced Plus 100.84 - 100.84 100.84 0.14 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 69.78 - 69.78 69.78 0.13 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 50.93 - 50.93 50.93 0.06 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 53.47 - 53.47 53.47 0.06 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 82.2 - 82.2 82.2 0.10 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 84.2 - 84.2 84.2 0.10 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 826.6 - 826.6 826.6 4.47 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 567.06 - 567.06 567.06 3.06 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 344.26 - 344.26 344.26 1.60 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 378.88 - 378.88 378.88 1.79 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 477.14 - 477.14 477.14 2.22 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 515.97 - 515.97 515.97 2.44 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 60.87 - 60.87 60.87 0.16 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1144.74 - 1144.74 1144.74 7.54 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 376.73 - 376.73 376.73 2.48 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1078.32 - 1078.32 1078.32 2.34 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 347.41 - 347.41 347.41 0.76 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 355.31 - 355.31 355.31 1.80 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1078.36 - 1078.36 1078.36 5.47 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Real Estate EMU B 77.76 - 77.76 77.76 0.29 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Real Estate EMU F 79.11 - 79.11 79.11 0.29 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 123.59 - 123.59 123.59 0.27 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 132.4 - 132.4 132.4 0.29 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 150.47 - 150.47 150.47 0.39 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 68.46 - 68.46 68.46 0.13 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 60.04 - 60.04 60.04 0.19 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 71.73 - 71.73 71.73 0.24 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 177.75 - 177.75 177.75 1.73 0.98% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 229.31 - 229.31 229.31 2.23 0.98% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 247.87 - 247.87 247.87 2.43 0.99% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 164.94 - 164.94 164.94 0.72 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 202.89 - 202.89 202.89 0.89 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 216.96 - 216.96 216.96 0.96 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 107.85 - 107.85 107.85 0.17 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 101.24 - 101.24 101.24 0.16 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Rainbow Indigo 185.18 - 185.18 185.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Transparant Balanced Acc 1993.53 - 1993.53 1993.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 5996.09 - 5996.09 5996.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 5832.33 - 5832.33 5832.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Belfius Equities Leading Brands C Cap 1276.68 - 1276.68 1276.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Equities Leading Brands C Dis 917.57 - 917.57 917.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Equities Leading Brands L Cap 1265.42 - 1265.42 1265.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Equities Global Health Care C Cap 3735.89 - 3735.89 3735.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Equities Global Health Care C Dis 2751.89 - 2751.89 2751.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Equities Global Health Care L Cap 3702.56 - 3702.56 3702.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 257.47 - 257.47 257.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 284.77 - 284.77 284.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 287.22 - 287.22 287.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 209.66 - 209.66 209.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 131.01 - 131.01 131.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 798.03 - 798.03 798.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 148.24 - 148.24 148.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1094.3 - 1094.3 1094.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 296.97 - 296.97 296.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 335.75 - 335.75 335.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 302.28 - 302.28 302.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Hermes Pensioenfonds Acc 175.91 - 175.91 175.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Amonis Equity Emerging Markets - Institutional 10568.03 - 10568.03 10568.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Amonis Equity Emerging Markets - Classical 10257.35 - 10257.35 10257.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Record Top Pension Fund - capitalisation 125.76 - 125.76 125.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nagelmackers MultiFund Balanced 389.65 - 389.65 389.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative B 23503.57 - 23503.57 23503.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative F 24698.02 - 24698.02 24728.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Acc 486.91 - 486.91 486.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Inc 458.09 - 458.09 458.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Classical 5647.89 - 5647.89 5647.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Institutional 5693.22 - 5693.22 5693.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰