شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,934
قیمت روز
77 (0.71%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:31:53
1,105 (11.24%)
تغییر ۳ ماهه
1,208 (12.42%)
تغییر ۶ ماهه
1,391 (14.58%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 176.39 - 176.39 176.39 0.08 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Argenta Pensioenspaarfonds 135.09 128.16 128.16 135.09 10.44 8.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Belfius Pension Fund High Equities 146.28 - 146.28 146.28 0.14 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
B Equities Euroland F Capitalisatio 231.14 - 231.14 231.14 0.23 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Belfius Pension Fund Low Equities 120.5 - 120.5 120.5 0.07 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Belfius Pension Fund Balanced Plus 108.17 - 108.17 108.17 0.11 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 74.44 - 74.44 74.44 3.55 5.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 54.21 - 54.21 54.21 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 57.04 - 57.04 57.04 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 89.4 - 89.4 89.4 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 91.76 - 91.76 91.76 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 72.84 - 72.84 72.84 3.33 4.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 65.54 - 65.54 65.54 4.89 8.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 79.09 - 79.09 79.09 5.91 8.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 190.9 - 190.9 190.9 0.37 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 248.28 - 248.28 248.28 0.49 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 269.96 - 269.96 269.96 0.54 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 181.2 - 181.2 181.2 0.52 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 229.81 - 229.81 229.81 0.66 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 247.27 - 247.27 247.27 0.70 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 372.04 - 372.04 372.04 1.55 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 408.87 - 408.87 408.87 1.70 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 528.8 - 528.8 528.8 2.22 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 575.35 - 575.35 575.35 2.40 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 197.92 - 197.92 197.92 4.22 2.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۳۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 287.25 - 287.25 287.25 21.06 7.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۳۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 320.43 - 320.43 320.43 23.49 7.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۳۱
Belfius Equities Global Health Care C Cap 3629.51 - 3629.51 3629.51 136.01 3.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۲
Belfius Equities Global Health Care C Dis 2673.53 - 2673.53 2673.53 100.18 3.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۲
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 908.64 - 908.64 908.64 57.17 6.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۲
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 623.34 - 623.34 623.34 39.21 6.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۲
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 217.44 - 217.44 217.44 7.45 3.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۳۲
CF Vega Equity Acc 203.62 - 203.62 203.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
CF Vega Equity Inc 177.58 - 177.58 177.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 149.93 - 149.93 149.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 915.42 - 915.42 915.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 166.07 - 166.07 166.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
C+F Euro Equities Acc 554.04 - 554.04 554.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
C+F Euro Equities Inc 172.36 - 172.36 172.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
C+F Euro Equities D Acc 493.57 - 493.57 493.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
C+F Euro Equities D Inc 163.25 - 163.25 163.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
C+F Global Opportunities Acc 217 - 217 217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
C+F Global Opportunities Inc 183.66 - 183.66 183.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 6502.14 - 6502.14 6502.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 6324.56 - 6324.56 6324.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
C+F Optimum Classic Distribution 5950.76 - 5950.76 5950.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
C+F Optimum Classic Capitalisation 7360.74 - 7360.74 7360.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1238.75 - 1238.75 1238.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 68.56 - 68.56 68.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Real Estate EMU B 85.86 - 85.86 85.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Real Estate EMU F 87.7 - 87.7 87.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 342.65 - 342.65 342.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 379.1 - 379.1 379.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 350.09 - 350.09 350.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Belfius Equities Global Health Care L Cap 3731.4 - 3731.4 3731.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 294.37 - 294.37 294.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
AXA B Fund FoF Growth Selection 117.43 - 117.43 117.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 72.65 - 72.65 72.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Rainbow Indigo 187.8 - 187.8 187.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۶:۳۱
BNP Paribas B Pension Growth 165.29 - 165.29 165.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۶:۳۱
BNP Paribas B Pension Stability Classic 153.79 - 153.79 153.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۶:۳۱
Belfius Equities Belgium C Cap 788.75 - 788.75 788.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۴:۰۱
Star Fund capitalisation 198.03 - 198.03 198.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 149.68 - 149.68 149.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 163.28 - 163.28 163.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
ING B Collect Portfolio ING Core F 1250.98 - 1250.98 1250.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 204.35 - 204.35 204.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 110.91 - 110.91 110.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
ING B Collect Portfolio ING Core FC 352.56 - 352.56 352.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Metropolitan Rentastro Growth Class 272.75 - 272.75 272.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Belfius Plan Equities 405.34 - 405.34 405.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Transparant Balanced Acc 2148.91 - 2148.91 2148.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
AXA B Pension Fund Stability 159.96 - 159.96 159.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
DPAM HORIZON B Active Strategy A 163.24 - 163.24 163.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
DPAM HORIZON B Active Strategy B 179.43 - 179.43 179.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
BNP Paribas B Pension Stability O 1317.81 - 1317.81 1317.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Candriam Sustainable - Europe I Inc 24.86 - 24.86 24.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 130.93 - 130.93 130.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 140.99 - 140.99 140.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 159.96 - 159.96 159.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 298.78 - 298.78 298.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1254.02 - 1254.02 1254.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 412.7 - 412.7 412.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1154.28 - 1154.28 1154.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 371.88 - 371.88 371.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 385.85 - 385.85 385.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1171.06 - 1171.06 1171.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1703.67 - 1703.67 1703.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1168.32 - 1168.32 1168.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT B Distribution 1110.58 - 1110.58 1110.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 104.1 - 104.1 104.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Hermes Pensioenfonds Acc 191.08 - 191.08 191.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
C+F Belgian Growth Acc 243.57 - 243.57 243.57 1.51 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Belgian Growth Inc 216.27 - 216.27 216.27 1.34 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Nagelmackers MultiFund Balanced 398.58 - 398.58 398.58 8.93 2.29% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Belfius Equities Leading Brands C Cap 1394.58 - 1394.58 1394.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Belfius Equities Leading Brands C Dis 1002.29 - 1002.29 1002.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Belfius Equities Leading Brands L Cap 1382.01 - 1382.01 1382.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Amonis Equity Emerging Markets - Institutional 10568.03 - 10568.03 10568.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Amonis Equity Emerging Markets - Classical 10257.35 - 10257.35 10257.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Record Top Pension Fund - capitalisation 125.76 - 125.76 125.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
DPAM HORIZON B Balanced Conservative B 23503.57 - 23503.57 23503.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative F 24698.02 - 24698.02 24728.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Acc 486.91 - 486.91 486.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Inc 458.09 - 458.09 458.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Classical 5647.89 - 5647.89 5647.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Institutional 5693.22 - 5693.22 5693.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰