کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,818
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 21:22:37
236 (2.35%)
تغییر ۳ ماهه
760 (8.39%)
تغییر ۶ ماهه
257 (2.55%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rainbow Indigo 190.65 - 190.65 190.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
C+F Euro Equities Inc 160.94 - 160.94 161.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
C+F Belgian Growth Acc 230.97 - 230.97 231.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
C+F Belgian Growth Inc 205.08 - 205.08 205.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Transparant Balanced Acc 2056.13 - 2040.7 2056.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
C+F Global Opportunities Acc 206.1 - 206.09 206.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
C+F Global Opportunities Inc 174.44 - 174.43 174.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
AXA B Fund FoF Growth Selection 117.6 - 117.6 117.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
C+F Optimum Classic Distribution 5629.4 - 5629.4 5640.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
C+F Optimum Classic Capitalisation 6963.23 - 6963.23 6976.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 72.94 - 72.94 72.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT B Distribution 1045.26 - 1045.26 1046.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
CF Vega Equity Acc 185.6 - 185.6 185.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
CF Vega Equity Inc 161.86 - 161.86 162.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
C+F Euro Equities Acc 517.31 - 517.31 517.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
C+F Euro Equities D Acc 462.74 - 462.74 463.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
C+F Euro Equities D Inc 153.05 - 153.05 153.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 6101.99 - 6101.99 6104.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 5935.33 - 5935.33 5937.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1654.47 - 1654.41 1654.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1150.44 - 1150.4 1150.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Candriam Sustainable - Europe I Inc 23.16 - 23.16 23.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 294.47 - 294.47 294.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1177.74 - 1175.54 1177.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 387.59 - 386.87 387.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
Belfius Plan Equities 379.16 - 379.16 380.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
Belfius Equities Belgium C Cap 771.98 - 771.98 775.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 312.83 - 312.83 313.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 306.81 - 306.81 307.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 71.76 - 71.76 71.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 864.81 - 864.81 865.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 593.28 - 593.28 593.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 345.74 - 345.74 346.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
Belfius Equities Global Health Care C Cap 3661.74 - 3642.82 3661.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
Belfius Equities Global Health Care C Dis 2697.27 - 2683.33 2697.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 109.61 - 109.48 109.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
Belfius Equities Global Health Care L Cap 3627.79 - 3609.06 3627.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 102.88 - 102.77 102.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 356.79 - 356.03 356.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 215.12 - 215.12 215.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1107.45 - 1105.08 1107.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
Belfius Pension Fund Balanced Plus 103.28 - 103.28 103.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 365.22 - 364.5 365.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
Belfius Pension Fund Low Equities 116.5 - 116.5 116.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1108.45 - 1106.25 1108.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
AXA B Pension Fund Stability 154.96 - 154.96 155.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
BNP Paribas B Pension Stability O 1271.58 - 1271.58 1272.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 154.96 - 154.96 155.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
BNP Paribas B Pension Stability Classic 154.96 - 154.96 155.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 263.29 - 263.29 263.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 293.7 - 293.7 293.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 154.73 - 154.73 154.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
Metropolitan Rentastro Growth Class 257.09 - 257.09 257.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
BNP Paribas B Pension Growth 166.33 - 166.33 166.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 291.1 - 291.1 291.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 137.22 - 137.08 137.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 154.78 - 154.61 154.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 141.84 - 141.84 141.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 836.73 - 835.86 836.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
ING B Collect Portfolio ING Core F 1208.81 - 1206.61 1208.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
Argenta Pensioenspaarfonds 125.83 - 125.83 126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
Belfius Pension Fund High Equities 137.98 - 137.98 138.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
ING B Collect Portfolio ING Core FC 340.67 - 340.06 340.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
Star Fund capitalisation 188.7 - 188.7 188.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 195.08 - 195.08 195.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 195.08 - 195.08 195.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۳
Real Estate EMU B 80.7 - 80.51 80.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Real Estate EMU F 82.25 - 82.05 82.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM HORIZON B Active Strategy A 153.22 - 153.22 153.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM HORIZON B Active Strategy B 168.41 - 168.41 168.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 126.12 - 126.06 126.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 135.81 - 135.75 135.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 86.01 - 85.98 86.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 161.12 - 161.12 161.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 178.02 - 178.02 178.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 231.53 - 231.53 231.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 250.91 - 250.91 251.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 168.56 - 168.3 168.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 213.79 - 213.46 213.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 229.23 - 228.87 229.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
B Equities Euroland F Capitalisatio 209.11 - 208.99 209.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 52.16 - 52.14 52.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 54.82 - 54.8 54.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 88.19 - 88.15 88.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 346.03 - 345.79 346.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 378.98 - 378.69 378.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 491.85 - 491.51 491.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 533.33 - 532.92 533.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 70.33 - 70.33 70.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 61.15 - 61.15 61.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 73.78 - 73.78 73.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 62.89 - 62.89 62.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۵۳
Hermes Pensioenfonds Acc 181.3 - 181.3 181.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1082.89 - 1082.89 1082.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Belfius Equities Leading Brands C Cap 1394.58 - 1394.58 1394.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Belfius Equities Leading Brands C Dis 1002.29 - 1002.29 1002.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Belfius Equities Leading Brands L Cap 1382.01 - 1382.01 1382.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Amonis Equity Emerging Markets - Institutional 10568.03 - 10568.03 10568.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Amonis Equity Emerging Markets - Classical 10257.35 - 10257.35 10257.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Record Top Pension Fund - capitalisation 125.76 - 125.76 125.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nagelmackers MultiFund Balanced 389.65 - 389.65 389.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative B 23503.57 - 23503.57 23503.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative F 24698.02 - 24698.02 24728.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Acc 486.91 - 486.91 486.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Inc 458.09 - 458.09 458.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Classical 5647.89 - 5647.89 5647.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Institutional 5693.22 - 5693.22 5693.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰