کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,501
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
1,100 (11.71%)
تغییر ۳ ماهه
958 (10.04%)
تغییر ۶ ماهه
202 (1.97%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AXA B Fund FoF Growth Selection 119.79 - 119.79 119.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 73.36 - 73.36 73.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
CF Vega Equity Acc 188.24 - 188.24 188.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
CF Vega Equity Inc 164.16 - 164.16 164.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Rainbow Indigo 189.2 - 189.2 189.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
C+F Euro Equities Acc 529.62 - 529.62 529.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
C+F Euro Equities Inc 164.77 - 164.77 164.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
C+F Belgian Growth Acc 243.05 - 243.05 243.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
C+F Belgian Growth Inc 215.8 - 215.8 215.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
C+F Euro Equities D Acc 474.49 - 474.49 474.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
C+F Euro Equities D Inc 156.94 - 156.94 156.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Hermes Pensioenfonds Acc 184.87 - 184.87 184.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Transparant Balanced Acc 2061.98 - 2061.98 2061.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
C+F Global Opportunities Acc 209.12 - 209.12 209.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
C+F Global Opportunities Inc 176.99 - 176.99 176.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Belfius Equities Belgium C Cap 834.31 - 834.31 834.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 6362.89 - 6362.89 6362.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 6189.11 - 6189.11 6189.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
C+F Optimum Classic Distribution 5884.32 - 5884.32 5884.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
C+F Optimum Classic Capitalisation 7278.56 - 7278.56 7278.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Candriam Sustainable - Europe I Inc 23.37 - 23.37 23.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Belfius Equities Leading Brands C Cap 1365.64 - 1365.64 1365.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Belfius Equities Leading Brands C Dis 981.51 - 981.51 981.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Belfius Equities Leading Brands L Cap 1353.39 - 1353.39 1353.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 288.11 - 288.11 288.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 283 - 283 283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 312.94 - 312.94 312.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 315.69 - 315.69 315.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 229.65 - 229.65 229.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1656.9 - 1656.9 1656.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1152.13 - 1152.13 1152.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Star Fund capitalisation 191.39 - 191.39 191.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Argenta Pensioenspaarfonds 127.33 - 127.33 127.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belfius Pension Fund High Equities 140.38 - 140.38 140.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 142.11 - 142.11 142.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 155.03 - 155.03 155.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ING B Collect Portfolio ING Core F 1205 - 1205 1205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
B Equities Euroland F Capitalisatio 208.91 - 208.91 208.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 197.35 - 197.35 197.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 197.35 - 197.35 197.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 108.99 - 108.99 108.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 102.31 - 102.31 102.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ING B Collect Portfolio ING Core FC 339.6 - 339.6 339.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Metropolitan Rentastro Growth Class 262.12 - 262.12 262.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belfius Plan Equities 387.04 - 387.04 387.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AXA B Pension Fund Stability 155.48 - 155.48 155.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas B Pension Growth 169.56 - 169.56 169.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM HORIZON B Active Strategy A 155.07 - 155.07 155.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM HORIZON B Active Strategy B 170.45 - 170.45 170.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belfius Pension Fund Low Equities 117.03 - 117.03 117.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas B Pension Stability O 1273.53 - 1273.53 1273.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belfius Pension Fund Balanced Plus 104.55 - 104.55 104.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 125.25 - 125.25 125.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 134.88 - 134.88 134.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 71.41 - 71.41 71.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 155.48 - 155.48 155.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 50.74 - 50.74 50.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 53.3 - 53.3 53.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas B Pension Stability Classic 155.48 - 155.48 155.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 83.66 - 83.66 83.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 85.74 - 85.74 85.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belfius Equities Global Health Care C Cap 3520.91 - 3520.91 3520.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belfius Equities Global Health Care C Dis 2593.54 - 2593.54 2593.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belfius Equities Global Health Care L Cap 3488.83 - 3488.83 3488.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 902.21 - 902.21 902.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 618.93 - 618.93 618.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 160.7 - 160.7 160.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 346.09 - 346.09 346.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 378.53 - 378.53 378.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 491.95 - 491.95 491.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 532.69 - 532.69 532.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 307.39 - 307.39 307.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 348.74 - 348.74 348.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 313.15 - 313.15 313.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 70.05 - 70.05 70.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 61.98 - 61.98 61.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 74.78 - 74.78 74.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 182.22 - 182.22 182.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 236.98 - 236.98 236.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 256.48 - 256.48 256.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1182.98 - 1182.98 1182.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 389.32 - 389.32 389.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1099.75 - 1099.75 1099.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 354.31 - 354.31 354.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 365.58 - 365.58 365.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1109.53 - 1109.53 1109.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 136.66 - 136.66 136.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 832.88 - 832.88 832.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 155.18 - 155.18 155.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Real Estate EMU B 79.32 - 79.32 79.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Real Estate EMU F 80.77 - 80.77 80.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1111.31 - 1111.31 1111.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 64.45 - 64.45 64.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 167.15 - 167.15 167.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 212 - 212 212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 227 - 227 227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Amonis Equity Emerging Markets - Institutional 10568.03 - 10568.03 10568.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Amonis Equity Emerging Markets - Classical 10257.35 - 10257.35 10257.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Record Top Pension Fund - capitalisation 125.76 - 125.76 125.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nagelmackers MultiFund Balanced 389.65 - 389.65 389.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative B 23503.57 - 23503.57 23503.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative F 24698.02 - 24698.02 24728.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Acc 486.91 - 486.91 486.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Inc 458.09 - 458.09 458.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Classical 5647.89 - 5647.89 5647.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Institutional 5693.22 - 5693.22 5693.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰