شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,261
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:02:57
749 (7.48%)
تغییر ۳ ماهه
1,042 (10.11%)
تغییر ۶ ماهه
1,196 (11.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rainbow Indigo 180.93 - 180.93 180.93 0.49 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
CF Vega Equity Acc 164.5 - 164.5 164.5 2.98 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
CF Vega Equity Inc 143.46 - 143.46 143.46 2.59 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 105.54 - 105.54 105.54 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 99.07 - 99.07 99.07 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
C+F Belgian Growth Acc 226.23 - 226.23 226.23 3.71 1.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
C+F Belgian Growth Inc 200.87 - 200.87 200.87 3.29 1.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
C+F Euro Equities D Acc 420.24 - 420.24 420.24 6.37 1.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
C+F Euro Equities D Inc 139.64 - 139.64 139.64 2.12 1.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
C+F Global Opportunities Acc 195.24 - 195.24 195.24 1.32 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
C+F Global Opportunities Inc 165.24 - 165.24 165.24 1.11 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 5583.57 - 5583.57 5583.57 59.42 1.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
C+F Optimum Classic Distribution 5471.19 - 5471.19 5471.19 38.09 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 70.04 - 70.04 70.04 0.10 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Amonis Equity Emerging Markets - Institutional 10360.25 - 10360.25 10360.25 66.78 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1571.05 - 1571.05 1571.05 4.82 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1092.44 - 1092.44 1092.44 3.35 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Star Fund capitalisation 178.16 - 178.16 178.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Pension Fund High Equities 129.5 - 129.5 129.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ING B Collect Portfolio ING Core F 1133.46 - 1133.46 1133.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 183.79 - 183.79 183.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 183.79 - 183.79 183.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ING B Collect Portfolio ING Core FC 319.45 - 319.45 319.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Metropolitan Rentastro Growth Class 239.42 - 239.42 239.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
C+F Euro Equities Acc 467.47 - 467.47 467.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
C+F Euro Equities Inc 146.07 - 146.07 146.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Hermes Pensioenfonds Acc 170.89 - 170.89 170.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Transparant Balanced Acc 1920.31 - 1920.31 1920.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
AXA B Pension Fund Stability 148.06 - 148.06 148.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas B Pension Growth 155.1 - 155.1 155.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Equities Belgium C Cap 723.9 - 723.9 723.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 5740.35 - 5740.35 5740.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas B Pension Stability O 1208.16 - 1208.16 1208.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Pension Fund Balanced Plus 97.61 - 97.61 97.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
C+F Optimum Classic Capitalisation 6767.54 - 6767.54 6767.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Candriam Sustainable - Europe I Inc 20.52 - 20.52 20.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Equities Leading Brands C Cap 1213.13 - 1213.13 1213.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Equities Leading Brands C Dis 871.9 - 871.9 871.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Equities Leading Brands L Cap 1202.64 - 1202.64 1202.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 148.06 - 148.06 148.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas B Pension Stability Classic 148.06 - 148.06 148.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 280.2 - 280.2 280.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Equities Global Health Care C Cap 3597.45 - 3597.45 3597.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Equities Global Health Care C Dis 2649.92 - 2649.92 2649.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Equities Global Health Care L Cap 3565.98 - 3565.98 3565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 768.02 - 768.02 768.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 526.88 - 526.88 526.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 238.16 - 238.16 238.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 263.37 - 263.37 263.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 265.68 - 265.68 265.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 192.19 - 192.19 192.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1088.7 - 1088.7 1088.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 358.29 - 358.29 358.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1048.08 - 1048.08 1048.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 337.66 - 337.66 337.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 340.65 - 340.65 340.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1033.86 - 1033.86 1033.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Argenta Pensioenspaarfonds 116.36 - 116.36 116.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 123.42 - 123.42 123.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 751.42 - 751.42 751.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 140.91 - 140.91 140.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 133.37 - 133.37 133.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 144.25 - 144.25 144.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Plan Equities 343.4 - 343.4 343.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Pension Fund Low Equities 111.85 - 111.85 111.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 67.87 - 67.87 67.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 281.22 - 281.22 281.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 320.83 - 320.83 320.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 285.99 - 285.99 285.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 57.99 - 57.99 57.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
B Equities Euroland F Capitalisatio 186.49 - 186.49 186.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Real Estate EMU B 75.31 - 75.31 75.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Real Estate EMU F 76.55 - 76.55 76.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM HORIZON B Active Strategy A 144.77 - 144.77 144.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM HORIZON B Active Strategy B 156.44 - 156.44 156.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 120.23 - 120.23 120.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 128.8 - 128.8 128.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 50.19 - 50.19 50.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 52.67 - 52.67 52.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 81 - 81 81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 82.93 - 82.93 82.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 143.19 - 143.19 143.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 327.65 - 327.65 327.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 360.06 - 360.06 360.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 454.12 - 454.12 454.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 490.33 - 490.33 490.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 66.5 - 66.5 66.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 57.09 - 57.09 57.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 68.19 - 68.19 68.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 166.89 - 166.89 166.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 215.3 - 215.3 215.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 232.38 - 232.38 232.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 156.66 - 156.66 156.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 192.7 - 192.7 192.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 205.76 - 205.76 205.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
AXA B Fund FoF Growth Selection 110.2 - 110.2 110.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Record Top Pension Fund - capitalisation 125.76 - 125.76 125.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Amonis Equity Emerging Markets - Classical 10195.96 - 10195.96 10195.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Nagelmackers MultiFund Balanced 389.65 - 389.65 389.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative B 23503.57 - 23503.57 23503.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative F 24698.02 24728.59 24698.02 24728.59 6.33 0.03% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Acc 486.91 - 486.91 486.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Inc 458.09 - 458.09 458.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Classical 5647.89 - 5647.89 5647.89 27.11 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Institutional 5693.22 - 5693.22 5693.22 27.32 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰