شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0887
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:30:22
0 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,888.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

35,346
قیمت روز
33 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:02:07
3,609 (11.37%)
تغییر ۳ ماهه
3,808 (12.07%)
تغییر ۶ ماهه
35,346 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,900
قیمت روز
12 (0.62%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:35:12
88 (4.88%)
تغییر ۳ ماهه
20 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
216 (10.20%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yurie TREX KOSPI 200 29165 - 29165 29165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
UBS Hana KTOP KOSPI 50 19660 - 19660 19660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Yurie TREX Fundamental 200 29965 - 29965 29965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX KRW CASH PLUS 100270 - 100270 100270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Synth-US Energy 8200 - 8200 8200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset Tiger Synth-China A 13640 - 13640 13640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Heungkuk SP Korea Low Volatility 10995 - 10995 10995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Synth-China Main Land 2570 - 2570 2570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Yurie TREX Mid & Small Cap Value 8265 - 8265 8265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Synth-DJ US Select 12645 - 12645 12645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Samsung Group Value 7565 - 7565 7565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung Kodex Gold Futures Special 9550 - 9550 9550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
HI FOCUS KRX300 13390 - 13390 13390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBStar KOSPI 22345 - 22345 22345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR KRX300 13355 - 13355 13355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX KOSPI 22460 - 22460 22460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR ESG SRI 8995 - 8995 8995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KSTAR KOSPI 200 28865 - 28865 28865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Inverse 8085 - 8085 8085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KSTAR Top5 Group 5505 - 5505 5505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Leverage 5205 - 5205 5205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER IT 21385 - 21385 21385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX AUTOs 14375 - 14375 14375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Banks 7955 - 7955 7955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Japan 12070 - 12070 12070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX KOSPI 22380 - 22380 22380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG KOSPI 22690 - 22690 22690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KSTAR Credit Bond 103510 - 103510 103510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX KOSPI 200 29140 - 29140 29140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF KRX 100 4685 - 4685 4685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
NH Amundi HANARO 200 28860 - 28860 28860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX KRX300 13405 - 13405 13405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX KTOP30 14065 - 14065 14065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Steels 8000 - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG 200 EW 9185 - 9185 9185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG KRX300 13410 - 13410 13410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom ikon KOSPI 100 22120 - 22120 22120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX China H 20575 - 20575 20575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Inverse 6695 - 6695 6695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Min Vol 9535 - 9535 9535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Semicon 20940 - 20940 20940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Smart Value 11010 - 11010 11010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Value Large 7250 - 7250 7250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 29165 - 29165 29165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Banks 8160 - 8160 8160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER China 16550 - 16550 16550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Latin 4075 - 4075 4075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX KRW Cash 100260 - 100260 100260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Leverage 13400 - 13400 13400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Dongbu Mighty KOSPI 100 21955 - 21955 21955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBStar Game Industry 9010 - 9010 9010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR High Dividend 10390 - 10390 10390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR KOSDAQ150 ETF 12345 - 12345 12345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KSTAR Prime Industry 10970 - 10970 10970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KSTAR Short-term MSB 103715 - 103715 103715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
NH-Amundi HANARO KRX300 13325 - 13325 13325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX FnKorea50 9000 - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Insurance 8315 - 8315 8315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG KOSPI 200 29100 - 29100 29100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hi Focus ESG Leaders 150 9140 - 9140 9140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR 200 Financials 9220 - 9220 9220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KSTAR Exporter Equity 9190 - 9190 9190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Treasury Bond 106210 - 106210 106210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF USD Futures 11725 - 11725 11725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KyoboAXA POWER KOSPI 100 22210 - 22210 22210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KyoboAXA POWER KOSPI 200 29365 - 29365 29365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MIRAE ASSET TIGER K-GAME 8755 - 8755 8755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MIRAE ASSET TIGER KRX300 13340 - 13340 13340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Top 10 8420 - 8420 8420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER KRX 100 46365 - 46365 46365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX 10Y F-LKTB 68675 - 68675 68675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Healthcare 15805 - 15805 15805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX KOSDAQ 150 12445 - 12445 12445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX MSCI Korea 13320 - 13320 13320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX MSCI World 12505 - 12505 12505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Securities 6530 - 6530 6530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR 200 Industrials 9420 - 9420 9420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR Holding Company 8275 - 8275 8275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR KTB 10Y Futures 54225 - 54225 54225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Korean Culture 6960 - 6960 6960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX S&P Asia TOP50 10120 - 10120 10120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Leverage 12405 - 12405 12405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Software 7390 - 7390 7390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX IT Hardware 12150 - 12150 12150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX IT Software 10780 - 10780 10780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Synth-US IT 19800 - 19800 19800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Shinhan BNPP SMART KRX300 13425 - 13425 13425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR KQ High Dividend 11560 - 11560 11560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Dividend Growth 31345 - 31345 31345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF Enhanced Cash 101015 - 101015 101015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF High Dividend 8455 - 8455 8455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset Tiger Beta Plus 13010 - 13010 13010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER KOSPI 200 28745 - 28745 28745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 12290 - 12290 12290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX China CSI300 8580 - 8580 8580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Shipbuilding 5225 - 5225 5225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Arirang ESG Leading Company 9185 - 9185 9185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Barbell Bond 114815 - 114815 114815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Syth-ChiNext 5935 - 5935 5935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR KQ Momentum Value 9335 - 9335 9335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KSTAR Japan Leverage (H) 13605 - 13605 13605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Samsung Group SW 10135 - 10135 10135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kyobo AXA Power Smart Value 14325 - 14325 14325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Cosmetics 3800 - 3800 3800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Mid Small 8890 - 8890 8890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER China A300 7390 - 7390 7390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Contrarian 23445 - 23445 23445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Financials 7615 - 7615 7615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 35300 - 35300 35300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 12540 - 12540 12540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Securities 3825 - 3825 3825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX 200 Mid Small 10240 - 10240 10240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Constructions 3385 - 3385 3385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Game Industry 9490 - 9490 9490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX High Dividend 8965 - 8965 8965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
SAMSUNG KODEX MSCI Momentum 9170 - 9170 9170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Samsung Group 6815 - 6815 6815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX SP500 Futures 13090 - 13090 13090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Synth-ChiNext 5985 - 5985 5985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Treasury Bond 55825 - 55825 55825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG High Dividend 13010 - 13010 13010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG KOSPI Mid Cap 9435 - 9435 9435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR KQ Momentum LowVol 8555 - 8555 8555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KSTAR Korea Treasury Bond 111760 - 111760 111760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX MSCI Russia Synth 22695 - 22695 22695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF Synth-India (H) 12050 - 12050 12050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MIDAS KOSPI 200 Covered Call 12420 - 12420 12420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MIRAE ASSET TIGER 200 EW ETF 10285 - 10285 10285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Kosdag 150 12445 - 12445 12445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Health Care 35940 - 35940 35940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER WTI Futures 4095 - 4095 4095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 10435 - 10435 10435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX FTSE China A50 14745 - 14745 14745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG 200 Value Tilt 9065 - 9065 9065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG KTB 10Y Future 55005 - 55005 55005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 51435 - 51435 51435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 7140 - 7140 7140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 14160 - 14160 14160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Synth-Vietnam VN30 13285 - 13285 13285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF 200 Total Return 32200 - 32200 32200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Large Value 9360 - 9360 9360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Covered C200 12605 - 12605 12605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 14385 - 14385 14385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Money Market 100255 - 100255 100255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG 200 LowVOL Tilt 9240 - 9240 9240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Short-Term Bond 109610 - 109610 109610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR 200 Consumer Staples 9095 - 9095 9095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR 200 Heavy Industries 10415 - 10415 10415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR China H-Share Hedged 12285 - 12285 12285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 12740 - 12740 12740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kim Kindex Ktb Futures Inverse 99235 - 99235 99235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX US Internet Synth H 12525 - 12525 12525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond 121540 - 121540 121540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 IT 11350 - 11350 11350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Large Growth 8320 - 8320 8320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset Maps Tiger Momentum 21220 - 21220 21220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER LG Group Plus 7805 - 7805 7805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Metal Futures 5080 - 5080 5080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Samsung Group 9330 - 9330 9330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Taiwan Hedged 11940 - 11940 11940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX 200 Total Return 8865 - 8865 8865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX 3Y F KTB Inverse 49770 - 49770 49770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX China H Leverage 7995 - 7995 7995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Consumer Staples 9335 - 9335 9335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Grains Futures H 8415 - 8415 8415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Synth-US Biotech 21250 - 21250 21250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX US Nasdaq100 (H) 9150 - 9150 9150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG 200 Quality Tilt 9020 - 9020 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Leading Industry 8230 - 8230 8230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Smart Beta Value 10145 - 10145 10145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR Short-term KTB Active 100330 - 100330 100330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kim Kindex Lktb Futures Inverse 94270 - 94270 94270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Synth-MSCI Indonesia 9855 - 9855 9855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kyobo AXA Power Short Term Bond 105290 - 105290 105290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER KOSPI Mid Cap 12945 - 12945 12945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Quality Value 12080 - 12080 12080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures 32195 - 32195 32195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX KOSDAQ150 Inverse 6840 - 6840 6840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX US Russell 2000 H 10240 - 10240 10240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
ARIRANG NASDAQ Technology Sector 11480 - 11480 11480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG 200 Momentum Tilt 8880 - 8880 8880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR 200 Energy & Chemicals 9280 - 9280 9280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR 200 Steels & Materials 8005 - 8005 8005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 99575 - 99575 99575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 15175 - 15175 15175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF F-KOSPI 200 Futures 12570 - 12570 12570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF Korea Treasury Bond 111330 - 111330 111330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF USD Futures Inverse 10905 - 10905 10905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Media Contents 6880 - 6880 6880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Physical Copper 6655 - 6655 6655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-Japan (H) 13055 - 13055 13055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX 10Y F-LKTB Inverse 46755 - 46755 46755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Energy & Chemicals 12050 - 12050 12050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 13280 - 13280 13280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 9485 - 9485 9485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR China H Futures Inverse 10700 - 10700 10700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR KTB 10Y Futures Inverse 47075 - 47075 47075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Synth Gold Futures Inv 6000 - 6000 6000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Synth Gold Futures Lev 11535 - 11535 11535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER 200 Health Care 20990 - 20990 20990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER 200 IT Leverage 23960 - 23960 23960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset Tiger JPY KRW Futures 10170 - 10170 10170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER KOSPI Large Cap 10735 - 10735 10735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Mid Small Value 9240 - 9240 9240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset Tiger Preferred Stock 9760 - 9760 9760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Synth SP500 Lev 15090 - 15090 15090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Consumer Staples 11455 - 11455 11455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX 200 Intrinsic Value 8555 - 8555 8555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
SAMSUNG KODEX MSCI Enhanced Value 9205 - 9205 9205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX SGX MSCI EM Futures 8380 - 8380 8380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Synth-US Financials 15110 - 15110 15110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Synth-US Industrial 14805 - 14805 14805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
SHBNPP SMART Synth-China Mainland 3480 - 3480 3480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 F-Inverse 10815 - 10815 10815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Smart Beta Momentum 8790 - 8790 8790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI EAFE (H) 9795 - 9795 9795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KSTAR Synth-US Oil Gas EP Compa 5755 - 5755 5755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Japan Nikkei 225 Hedged 13530 - 13530 13530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) 6270 - 6270 6270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Inv 9470 - 9470 9470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 8730 - 8730 8730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KyoboAXA POWER Korea Treasury Bond 101100 - 101100 101100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Mid Small Growth 8555 - 8555 8555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Synth Euro Stoxx 7035 - 7035 7035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Gold Inverse Futures 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 28830 - 28830 28830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER 200 Consumer Stap 12105 - 12105 12105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Biotech 12335 - 12335 12335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 6940 - 6940 6940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER SP 500 Inverse Hd 7050 - 7050 7050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Synth MSCI EM Lev 10830 - 10830 10830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Energy & Chemicals 14000 - 14000 14000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER KOSDAQ 150 Low Vol 11935 - 11935 11935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Steels & Materials 8385 - 8385 8385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Shinhan BNPP SMART 200 Total Return 9200 - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR 200 Consumer Discretionary 8795 - 8795 8795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR 200 Information Technology 9500 - 9500 9500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 13970 - 13970 13970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset Maps Tiger China Consumer 7795 - 7795 7795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Agriculture Futures 4915 - 4915 4915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Inverse Derivatives 7255 - 7255 7255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend 12415 - 12415 12415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Consumer Discretionary 11300 - 11300 11300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX MSCI ESG Universal ETF 8600 - 8600 8600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR Mid Small Cap High Dividend 9690 - 9690 9690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KSTAR China Mainland CSI100 Feeder 13970 - 13970 13970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM 9885 - 9885 9885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 10115 - 10115 10115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Sustainable Dividend 14000 - 14000 14000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-India Leverage 13045 - 13045 13045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
NH-Amundi HANARO 200 Futures Leverage 14500 - 14500 14500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung Kodex China H Futures Inverse 11000 - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 8735 - 8735 8735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI AC World (H) 12550 - 12550 12550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum Value 9665 - 9665 9665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER 10Y US Treasury Note 10380 - 10380 10380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Leverage 9015 - 9015 9015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Korea Treasury Bond 3 110020 - 110020 110020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Low Volatility Equity 12665 - 12665 12665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Dongbu Mighty KOSPI High Dividend Yield 12490 - 12490 12490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum LowVol 9050 - 9050 9050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures 10020 - 10020 10020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Samsung Group Equal Weighted 14000 - 14000 14000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond Leverage 131480 - 131480 131480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiareAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders 8280 - 8280 8280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER 200 Energy & Leverage 12005 - 12005 12005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Consumer Discretionary 14255 - 14255 14255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Euro STOXX Dividend 30 11550 - 11550 11550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Precious Metal Futures 7500 - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI US REIT (H) 13180 - 13180 13180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Kiwoom KOSEF Monetary Stabilization Bond 101110 - 101110 101110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 7085 - 7085 7085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae Asset TIGER Consumer Goods Balance 9600 - 9600 9600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Inverse 2X 10750 - 10750 10750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 9940 - 9940 9940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 10545 - 10545 10545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-Global Healthcare 11895 - 11895 11895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Synth-HSCEI Leverage (H)  6955 - 6955 6955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MIRAE ASSET TIGER KTB 10Y FUTURES INVERSE 47965 - 47965 47965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset Tiger JPYK RW Futures Leverage 10085 - 10085 10085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal 8580 - 8580 8580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KSTAR Fixed Income Balanced-Derivatives 55600 - 55600 55600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 48835 - 48835 48835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Hyundai Motors Group Plus 17120 - 17120 17120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Media & Telecommunication 9960 - 9960 9960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
SAMSUNG KODEX Active Korea FRN Bank 1Y AAA 100290 - 100290 100290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Copper Futures Special Asset 5495 - 5495 5495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Silver Futures Special Asset 3535 - 3535 3535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KSTAR Equity Balanced Equity-Derivatives 33470 - 33470 33470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae TIGER Synth-S&P Global Infrastructure 10020 - 10020 10020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 2X 9620 - 9620 9620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 11075 - 11075 11075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
DB Mighty KOSPI200 Covered Call ATM Leverage 9005 - 9005 9005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR 200 High Dividend Covered Call ATM 10120 - 10120 10120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae TIGER MorningStar Glb Exponential Tech 11090 - 11090 11090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Mirae TIGER MorningStar Glb Upstream Natural 10895 - 10895 10895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX 200 US Treasury Notes Balanced 10165 - 10165 10165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
SHBNPP SMART Synth-MSCI Developed Market (H) 12495 - 12495 12495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Synth-Dow Jones US Real Estate (H) 74950 - 74950 74950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 2X 47345 - 47345 47345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
SAMSUNG KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse H 14720 - 14720 14720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI Emerging Markets (H) 10315 - 10315 10315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Shipbuilding & Transportation 3320 - 3320 3320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX Global Robotics&Automation Synth 10280 - 10280 10280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung Kodex Soybeans Futures Special Asset  8790 - 8790 8790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 9850 - 9850 9850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Active Korea Treasury & Agency Bonds 100970 - 100970 100970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Samsung KODEX S&P Global Infrastructure - Synth 10375 - 10375 10375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
SAMSUNG KODEX US S&P Dividend Covered Call Synth 9555 - 9555 9555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR Global 4th Industry Revolution IT ETF H 11465 - 11465 11465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KIM KINDEX Short-term Monetary Stabilization Bond 100335 - 100335 100335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 2X 9580 - 9580 9580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Leverage S 9815 - 9815 9815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KyoboAXA POWER High Dividend Low Volatility Equity 29635 - 29635 29635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-IBOXX Short Term High Yield 11450 - 11450 11450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
KB KBSTAR 200 Constructions 12060 - 12060 12060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Hanwha ARIRANG Smart Beta Quality 9430 - 9430 9430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
MIRAE Asset TIGER Money Market Active 50140 - 50140 50140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-Japan Healthcare 10065 - 10065 10065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
MIRAE ASSET TIGER KTB 3Y FUTURES INVERSE 49795 - 49795 49795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
MiraeAsset TIGER Consumer 12265 - 12265 12265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Chemicals 10025 - 10025 10025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Automobiles 11195 - 11195 11195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Hanwha ARIRANG SP Korea Dividend O 9205 - 9205 9205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSPI 100 Equal Weight 9200 - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Samsung Securities KOSPI PutWrite ETN 53 9860 - 9860 9860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE Inverse Euro St 8620 - 8620 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Korea Investment & Securities TRUE Leverage EURO S 9870 - 9870 9870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Gold Futures 11835 - 11835 11835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
NH QV US IT Top5 ETN H 41 13480 - 13480 13595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV 2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 42 22340 - 22215 22420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin Nickel Futures 12110 - 11990 12110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV -2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 43 3510 - 3505 3535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung S&P500 VIX S/T Futures 15380 - 15320 15515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 16270 - 16200 16375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin 2X Inverse Nickel Futur 14270 - 14270 14450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse 2X EURO 9590 - 9585 9615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse EURO ST 9810 - 9810 9815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Target Vo 8040 - 8005 8080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Leverage Gold Futures H 17555 - 17495 17615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 21970 - 21850 21995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV 2X S&P500 44 11910 - 11845 11910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV -2X S&P500 45 7865 - 7845 7885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV S&P500 VIX S/T Futures 51 16160 - 16160 16305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 26995 - 26820 27055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X WTI Futures 3850 - 3820 3875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse HSCEI H 11345 - 11245 11395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE leverage S&P500 11845 - 11815 11845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X S&P5 7970 - 7965 7990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Natural GAS 13280 - 13260 13365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Securities Samsung Leverage Natural GAS Fu 22090 - 21835 22090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X DJIA Futures 6785 - 6785 6815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 6635 - 6625 6665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Leverage Gold Futures 3 9250 - 9205 9250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Daishin Securities Daishin Zinc Futures 9770 - 9760 9770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered P 11230 - 11170 11230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9885 - 9870 9885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset S&P500 VIX S/T Futures 16325 - 16135 16325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9865 - 9850 9865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered C 9205 - 9205 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۰۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset China 15 8395 - 8395 8480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-01 ETN 3 9300 - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۳۳
Hyundai able KQ Bluechip30 7 13835 - 13835 13835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۰۳
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Gold Futures 22635 - 22635 22635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۰۳
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-01 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX Synth-MSCI Germany 10350 - 10330 10405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
NH QV K200 Call 1904-01 9280 - 9280 9280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
NH QV K200 Call 1904-02 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 C-SP 1812-01 8425 - 8425 8425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
NH QV K200 Put 1904-01 12025 - 12025 12025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-02 ETN 4 9350 - 9350 9350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-01 9730 - 9730 9730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۹:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-02 9305 - 9305 9305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۴
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-02 ETN 9420 - 9420 9420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Long Futures Short Call ETN 1 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Short Futures Short Put ETN 2 8415 - 8415 8415 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰