شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1477
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 07:21:13
0 (1.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

236
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:02:38
2 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
33 (16.26%)
تغییر ۶ ماهه
54 (29.67%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,531
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:01:55
114 (8.01%)
تغییر ۳ ماهه
111 (7.78%)
تغییر ۶ ماهه
268 (21.27%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull DAX 15 N 7.35 - 6.88 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Sparinvest US Growth 131.95 - 131.25 132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sparinvest DJSI World 162.95 - 162.5 163.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Jyske Invest USA Aktier 100.6 - 100.55 99.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sparinvest Japan Growth 104.85 - 104.6 104.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sparinvest Europa Growth 148.85 - 148 149.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Danske Invest Global StockPicking 76.52 - 76.16 76.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
BankInvest Korte Danske Obligationer 90.54 - 90.54 90.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Danske Invest Global 107.25 - 106.8 107.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Sparinvest USA Value 95.74 - 95.74 96.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Danske Invest Danmark 167.5 - 166.55 167.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Xact Kapitalforvaltning 116.02 - 115.46 116.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
BankInvest Hojrentelande 58.54 - 58.28 58.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Sparinvest SICAV Procedo 213 - 211.4 213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Danske Invest Europa Indeks 103 - 102.35 103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
BankInvest Virksomhedsobligatione 80.76 - 80.6 80.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
BankInvest Lange Danske Obligationer 100.15 - 100 100.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Danske Invest Danmark Indeks 161.3 - 160.7 161.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
SKAGEN Global A 1570 - 1561.2 1570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Sparinvest Global Value 294.4 - 294.4 294.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Danske Invest Fjernosten 151.25 - 150.4 151.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Jyske Invest Europaeiske Aktier 110.1 - 109.55 110.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 770.9 - 767.2 770.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Handelsinvest Verden 268.2 - 268.2 268.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Sparinvest USA Small Cap 147.7 - 147.7 149.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Sparinvest Japan Small Cap 149.6 - 149.6 150.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Sparinvest Europa Small Cap 178.25 - 178.25 178.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
Bull DAX N 28.72 - 28.72 28.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Bull DAX 2 N 29.29 - 29.29 29.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
Sparinvest Japan Value 121.5 - 121.5 121.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
SKAGEN Vekst A 1954.6 - 1954.6 1954.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Carnegie WorldWide/Danske Aktier 201 - 201 202.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 112.1 - 112.1 112.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Danske Invest Europa 122.85 - 122.85 122.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Nordea Bank AB Call DAX 31Dec99 23.67 - 23.24 23.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Bull EURO STOXX N 30.74 - 30.74 30.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Bull EURO STOXX 2 N 33.59 - 33.59 33.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Bull EURO STOXX 15 N 63.8 - 63.8 63.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Sparinvest SICAV Securus 158.3 - 158.3 158.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Sparinvest Long Danish Bonds 207.5 - 207.5 207.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
BankInvest Globale Indeksobligationer 112.2 - 112.2 112.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 105 - 103.5 105.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۶:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki A 657.1 - 657.1 657.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
Bull EURO STOXX 10 N 444.3 - 444.3 444.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Gudme Raaschou Selection 100.95 - 100.95 100.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Bear DAX X6 SE 0.64 - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۳
Bear EURO STOXX 10 N 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۳
Bear EURO STOXX 15 N 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۳
Bull DAX 10 N 36.61 - 36.61 36.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Bear DAX 15 N I 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Bear DAX 2 N 10.59 - 10.59 10.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۲
Bear DAX N 17.38 - 17.38 17.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Bear DAX 10 N 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۳۴
Danske Invest Global StockPicking 2 147.45 - 147.45 148.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Bankinvest Udenlandske Obligationer 110.95 - 110.95 111.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
SKAGEN Avkastning 106.05 - 106.05 106.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
Bear DAX 5 N 26.75 - 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۸
Danske Invest Europa Fokus 93.1 - 93.1 93.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX 15 N 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰