کالایاب
شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1505
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:55:15
0 (1.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

201
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
1 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
19 (10.44%)
تغییر ۶ ماهه
201 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,428
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:41
119 (9.08%)
تغییر ۳ ماهه
128 (9.82%)
تغییر ۶ ماهه
95 (7.09%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest US Growth 120.15 - 120.15 120.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bear DAX N 18.64 - 18.64 18.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bull DAX N 26.67 - 26.67 26.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bull DAX 15 N 8.7 - 8 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SKAGEN Vekst A 1907.6 - 1907.6 1907.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bear DAX 15 N I 0.22 - 0.22 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SKAGEN Global A 1420 - 1420 1420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bull EURO STOXX N 28.2 - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bull EURO STOXX 10 N 296.95 - 296.95 296.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bull EURO STOXX 15 N 58 - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Danske Invest Europa 114.75 - 114.75 114.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Danske Invest Global 99 - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Handelsinvest Verden 253.8 - 253.8 253.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest USA Value 89.12 - 89.12 89.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Danske Invest Danmark 162.85 - 162.85 162.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest DJSI World 146.9 - 146.9 146.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest Japan Value 109.95 - 109.95 109.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Jyske Invest USA Aktier 94.26 - 94.26 94.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest Global Value 286.4 - 286.4 286.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest Japan Growth 92.82 - 92.82 92.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Xact Kapitalforvaltning 110.48 - 110.48 111.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
BankInvest Hojrentelande 56.4 - 56.4 56.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Danske Invest Fjernosten 152.05 - 152.05 152.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Gudme Raaschou Selection 96.34 - 96.34 96.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest Europa Growth 135.65 - 135.65 135.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest SICAV Securus 156.5 - 156.5 156.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest USA Small Cap 143.05 - 143.05 143.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Danske Invest Europa Indeks 97.3 - 97.3 97.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest Europa Small Cap 171 - 171 171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Danske Invest Danmark Indeks 156 - 156 156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest Long Danish Bonds 203.8 - 203.8 203.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Jyske Invest Europaeiske Aktier 107.05 - 107.05 107.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Carnegie WorldWide/Danske Aktier 203 - 203 203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
BankInvest Virksomhedsobligatione 78.68 - 78.68 78.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 708.2 - 708.2 708.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bankinvest Udenlandske Obligationer 108.3 - 108.3 108.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Danske Invest Global StockPicking 2 150.9 - 150.9 150.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
BankInvest Lange Danske Obligationer 99.02 - 99.02 99.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 109.5 - 109.5 109.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo 205.3 - 205.3 205.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki A 669.9 - 669.3 669.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
BankInvest Globale Indeksobligationer 110.6 - 110.35 110.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 97.96 - 97.88 97.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۶:۰۲
Sparinvest Japan Small Cap 135.4 - 135.4 135.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
BankInvest Korte Danske Obligationer 90.78 - 90.78 91.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Nordea Bank AB Call DAX 31Dec99 18.44 - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
Bull DAX 10 N 31.41 - 30.56 31.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Danske Invest Global StockPicking 72.52 - 72.52 72.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Bull DAX 2 N 24.82 - 24.79 24.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۱
Bull EURO STOXX 2 N 28.15 - 28.15 28.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۱
Bear EURO STOXX 15 N 0.19 - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۰۱
Bear DAX X6 SE 1.42 - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Bear DAX 10 N 0.53 - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
SKAGEN Avkastning 106.05 - 106.05 106.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
Bear DAX 2 N 15.41 - 15.41 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Bear DAX 5 N 26.75 - 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۸
Bear EURO STOXX 10 N 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Danske Invest Europa Fokus 93.1 - 93.1 93.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX 15 N 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰