شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1515
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:28:10
0 (2.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

182
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 14:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
13 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
182 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,305
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:05:00
85 (6.08%)
تغییر ۳ ماهه
85 (6.09%)
تغییر ۶ ماهه
22 (1.65%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull DAX 15 N 3.51 - 2.79 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
Bear DAX 15 N I 3.3 - 3.25 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
Bull EURO STOXX 15 N 17.4 - 14.9 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
Sparinvest US Growth 109.15 - 107.7 109.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Sparinvest USA Value 86.12 - 85.42 86.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Danske Invest Danmark 174.95 - 173.65 175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Jyske Invest USA Aktier 101.15 - 100.75 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Danske Invest Europa Indeks 89.5 - 88.68 89.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Carnegie WorldWide/Danske Aktier 225.5 - 224.6 226.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Sparinvest Europa Growth 121.15 - 119.5 121.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Sparinvest USA Small Cap 134.9 - 133.35 134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Sparinvest Europa Small Cap 153.5 - 152.8 154.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Jyske Invest Europaeiske Aktier 94.86 - 94.52 94.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Bull DAX N 23.94 - 23.88 23.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Danske Invest Fjernosten 135.65 - 134.5 135.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 672.3 - 669.4 674.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
BankInvest Lange Danske Obligationer 98.98 - 98.94 99.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Danske Invest Europa 103.3 - 102.2 103.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 87.7 - 85.52 87.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
Danske Invest Global 97.14 - 96.62 97.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
Bankinvest Udenlandske Obligationer 107.5 - 107.5 107.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 103.8 - 103.75 103.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
BankInvest Globale Indeksobligationer 109.3 - 109.25 109.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
SKAGEN Avkastning 106.5 - 106.5 106.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
BankInvest Hojrentelande 53.6 - 53.6 53.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Danske Invest Global StockPicking 2 159.85 - 159.35 159.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Sparinvest Long Danish Bonds 200.6 - 199.8 200.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
BankInvest Virksomhedsobligatione 76.76 - 76.74 76.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Sparinvest DJSI World 136.55 - 135.8 136.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Bull EURO STOXX 2 N 22.29 - 22.29 22.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Sparinvest Global Value 260.1 - 260.1 260.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki A 584.5 - 584.5 584.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Handelsinvest Verden 246.3 - 245.2 246.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Danske Invest Global StockPicking 81.28 - 81.28 81.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
SKAGEN Vekst A 1695.4 - 1695.4 1695.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Gudme Raaschou Selection 86.8 - 86.8 86.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Danske Invest Danmark Indeks 152.45 - 152.45 152.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Sparinvest Japan Value 107.45 - 107.45 107.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
BankInvest Korte Danske Obligationer 90.9 - 90.9 90.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Bull EURO STOXX 10 N 123.6 - 123.6 125.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Nordea Bank AB Call DAX 31Dec99 9.83 - 10 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SKAGEN Global A 1297.8 - 1292 1297.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Sparinvest SICAV Procedo 193.65 - 193.65 193.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Sparinvest SICAV Securus 151.8 - 151.8 151.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Sparinvest Japan Small Cap 131 - 131 131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Bull EURO STOXX N 25 - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۰۳
Bear DAX 10 N 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۰۲
Sparinvest Japan Growth 89.44 - 89.44 89.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۲
Bear DAX 5 N 32.69 - 32.69 32.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Bear DAX X6 SE 2.69 - 2.69 2.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۳۲
Bear EURO STOXX 15 N 2.01 - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۳۲
Bull DAX 2 N 22.37 - 22.37 22.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
Bull DAX 10 N 22.83 - 22.83 22.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Bear DAX 2 N 15.22 - 15.22 15.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Bear EURO STOXX 10 N 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Bear DAX N 19.36 - 19.36 19.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Danske Invest Europa Fokus 93.1 - 93.1 93.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX 15 N 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰