شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:50:14
0 (0.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

210
قیمت روز
1 (0.48%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:02:16
28 (15.38%)
تغییر ۳ ماهه
26 (14.13%)
تغییر ۶ ماهه
210 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,362
قیمت روز
8 (0.57%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:06:02
104 (8.22%)
تغییر ۳ ماهه
49 (3.50%)
تغییر ۶ ماهه
28 (2.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest US Growth 115 - 115 115 2.00 1.74% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Bull DAX 15 N 3.82 3.9 3.63 3.9 0.42 12.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Bear DAX 15 N I 0.77 0.75 0.75 0.77 0.09 11.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
SKAGEN Global A 1361.6 - 1361.6 1361.6 8.60 0.64% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
SKAGEN Kon-Tiki A 645.5 - 645.5 645.5 2.40 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Sparinvest DJSI World 143 - 143 143 0.55 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Sparinvest Japan Growth 92.5 - 92.5 92.5 0.74 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Xact Kapitalforvaltning 103.92 103.78 103.78 103.92 0.52 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Danske Invest Fjernosten 143.25 - 143.25 143.25 1.25 0.88% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Gudme Raaschou Selection 92.7 - 92.7 92.7 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Danske Invest Europa Indeks 92 - 92 92 0.84 0.92% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Carnegie WorldWide/Danske Aktier 189.4 - 189.4 189.4 0.85 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
BankInvest Virksomhedsobligatione 77.64 - 77.64 77.64 0.16 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 656.9 - 656.9 656.9 3.10 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Bankinvest Udenlandske Obligationer 108.2 - 108.2 108.2 0.10 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
BankInvest Globale Indeksobligationer 109.8 - 109.8 109.8 0.10 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Bull EURO STOXX 15 N 24.5 - 24.5 24.5 1.80 7.93% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷
Danske Invest Europa 108.35 - 108 108.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Sparinvest USA Value 89.76 - 89.76 90.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Danske Invest Danmark 153.55 - 152.9 154.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Sparinvest USA Small Cap 148 - 148 149.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Jyske Invest Europaeiske Aktier 101.3 - 101.2 101.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 107.3 - 107.3 107.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Jyske Invest USA Aktier 90.36 - 90.36 90.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
Sparinvest Europa Growth 128.55 - 128.3 128.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
Danske Invest Danmark Indeks 146.8 - 145.95 147.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
Danske Invest Global StockPicking 70.08 - 69.94 70.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
Danske Invest Global StockPicking 2 146.35 - 145.95 146.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
Danske Invest Global 94.14 - 93.86 94.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BankInvest Lange Danske Obligationer 98.48 - 98.18 98.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Handelsinvest Verden 237.7 - 236.5 237.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
BankInvest Hojrentelande 55.58 - 55.54 55.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
Bull DAX N 24.72 - 24.72 24.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
SKAGEN Vekst A 1760.4 - 1760.4 1766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Bull EURO STOXX 2 N 24.5 - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Sparinvest Europa Small Cap 166.65 - 166.6 166.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۳۵
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 91.32 - 91.32 91.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۶
Sparinvest Global Value 278.8 - 278.8 278.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
BankInvest Korte Danske Obligationer 90.7 - 90.7 90.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Sparinvest Japan Value 110.45 - 110.45 110.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Bull DAX 2 N 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۸
Sparinvest Japan Small Cap 134 - 134 134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۴
Sparinvest SICAV Procedo 200.3 - 200.3 200.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۶
Sparinvest SICAV Securus 154.7 - 154.7 154.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۶
Bear DAX X6 SE 2.17 - 2.17 2.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
SKAGEN Avkastning 105.55 - 105.55 105.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Nordea Bank AB Call DAX 31Dec99 10.33 - 10.33 10.33 1.10 11.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Bull EURO STOXX 10 N 150 - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Bull EURO STOXX N 26.02 - 25.93 26.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Bear DAX 2 N 15.41 - 15.41 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Sparinvest Long Danish Bonds 202.3 - 202.3 202.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۴
Bear DAX 10 N 0.85 - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۲:۳۴
Bull DAX 10 N 18.24 - 18.24 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۸:۳۴
Bear DAX 5 N 26.75 - 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۸
Bear EURO STOXX 15 N 1.66 - 1.66 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bear DAX N 20.84 - 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۳:۳۵
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Bear EURO STOXX 10 N 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Danske Invest Europa Fokus 93.1 - 93.1 93.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX 15 N 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰