کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23250
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 14:32:05
35 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
48 (0.21%)
تغییر ۶ ماهه
169 (0.73%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

24,405
قیمت روز
205 (0.85%)
تغییر روزانه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
ساعت 03:01:47
14,086 (136.51%)
تغییر ۳ ماهه
18,569 (318.17%)
تغییر ۶ ماهه
75,111 (75.48%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dai Thien Loc Corp 25750 2970.92B - 25750 25750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Pomina Steel Corp 6500 2934.50B - 6500 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Quoc Cuong Gia Lai JSC 4510 2916.37B - 4510 4590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Ha Do Group JSC 35300 2887.59B - 35300 35400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Vietnam Electric Cable Corp 50400 2871.36B - 50400 50500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Loc Troi 22600 2619.29B - 22600 22600 200.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
NoiBai Cargo Terminal Services JSC 74000 2611.34B - 74000 74200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Imexpharm Corp 48000 2607.57B - 47500 48000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
BaoMinh Insurance Corp 25750 2589.89B - 25750 25800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Nam Kim Steel JSC 6170 2567.50B - 6170 6170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
International Development & Investm 7310 2551.62B - 7310 7330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
VietTien Garment 64400 2531.34B - 64400 64400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Saigon Port 8500 2530.65B - 8500 8500 100.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
Viet Nam Italy Steel JSC 14850 2525.00B - 14850 14850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Song Da Urban & Industrial Zone Inv 18800 2505.76B - 18800 18850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Danang Rubber JSC 19850 2464.95B - 19850 20100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Tan Tao Investment and Industry 3170 2327.04B - 3170 3170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Thac Mo Hydropower JSC 36100 2310.00B - 36100 36100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Dong Anh Electrical Equipment Manuf 84300 2266.48B - 84300 84300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
Thai Nguyen Iron 10500 2171.07B - 10500 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
Southern Hydropower JSC 23200 2155.34B - 23200 23200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
NAVIBANK 8100 2143.22B - 8100 8100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
A Vuong Hydropower 31000 2101.46B - 31000 31000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
CuongThuan Idico Development Invest 23150 2003.40B - 23050 23150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Viet Nam Vegetable Oils 15800 1973.16B - 15800 15800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
POST TELECOMMU 16200 1945.58B - 16200 16200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Dinhvu Port Investment Development 39450 1920.00B - 38600 39450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
NBB Investment Corp 21600 1919.41B - 21600 21600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Apax 21450 1918.31B - 21450 21450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Kido Frozen Foods 27800 1904.00B - 27800 27800 800.00 2.96% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
Electrical Equipment 30300 1903.20B - 30300 32300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Viet Nam Seaproducts 16100 1875.00B - 16100 16100 400.00 2.48% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۳۱
Vinacomin Minerals 13000 1874.00B - 13000 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۳:۳۲
CMC Corp 41000 1872.11B - 41000 42000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Ha Noi Tourist 30000 1869.95B - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۳۲
Dry Cell and Storage Battery 34600 1849.57B - 34600 34600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
CEO Group JSC 10900 1821.97B - 10900 10900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Dabaco 23700 1813.72B - 23600 23700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴:۳۶
Tuong An Vegetable Oil JSC 28100 1809.17B - 28100 28200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
Binh Dien Fertilizer JSC 17900 1800.79B - 17900 17950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲