کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1005
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:37:06
0 (1.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.83%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:01:28
6 (20.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (16.13%)
تغییر ۶ ماهه
8 (28.57%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,852
قیمت روز
1 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:02:59
373 (4.99%)
تغییر ۳ ماهه
545 (7.46%)
تغییر ۶ ماهه
378 (5.06%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wright Investors 0.44 - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۴:۰۲
Stereo Vision 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۴:۰۲
Home Financial 6.2 - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۴:۰۲
Chase Packaging 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۴:۰۲
Znergy 0.098 - 0.098 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲:۰۲
AFA Protective 176 - 176 176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲:۰۲
Replay Acquisition 10.23 - 10.23 10.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Phoenix 8.3 - 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Calloways Nursery 6.4 - 6.25 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
Eagle Financial Services 30.2 - 30.2 30.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۲۱:۰۲
Gulf Coast 0.028 - - 0.028 0.028 0.00 7.69% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۰۳
Trine Acquisition A 9.82 - 9.82 9.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۰:۰۳
Community First Bancorporation 7.2 - 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲:۰۲
Citizens Virginia 25.8 - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲:۰۲
American Bank 12.5 - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱:۰۲
SAS 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۳
Mechanics Bank 31250 - 31250 31250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sirius Minerals 0.121 - 0.121 0.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
Il2m 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Lans 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Axiom 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
SA D'Ieteren ADR 25.33 - 25.33 25.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۲۲:۰۲
Trxade 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۲۲:۰۲
Graf Industrial 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۳
Schroders 35.3 - 35.3 35.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۳
Nu-Med Plus 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۲۲:۰۲
Excel 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
RAADR 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Sibannac 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Optigenex 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Adama Tech 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Digitiliti 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Sandston 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Genelink 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
EquiFin 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
PureRay 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Wee-Cig 0.042 - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Token Communities 2.51 - 2.51 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۳:۰۲
Upper Street Marketing 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۶:۰۲
Energy Finders 0.0052 - 0.0052 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲