کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7257
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 14:51:20
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.66%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

49
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:24
7 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
7 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
10 (25.64%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

328
قیمت روز
1 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 04:02:34
1 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
4 (1.24%)
تغییر ۶ ماهه
8 (2.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Boardroom 0.905 141.37M - 0.905 0.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴:۳۶
Maxi Cash Financial Services Corp 0.126 137.82M - 0.125 0.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
KrisEnergy Ltd 0.03 136.76M - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Keong Hong Holdings Ltd 0.435 135.84M - 0.435 0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Serial System Ltd 0.08 134.96M - 0.08 0.08 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
YHI International Ltd 0.335 131.53M - 0.325 0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sinostar PEC Holdings Ltd 0.2 131.20M - 0.198 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Lum Chang Holdings Ltd 0.35 130.91M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Weiye Holdings Ltd 0.645 129.80M - 0.645 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۶:۰۶
Yongnam Holdings Ltd 0.158 128.04M - 0.158 0.158 0.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Koh Brothers Group Ltd 0.22 122.64M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
Fu Yu Corporation Ltd 0.22 121.99M - 0.22 0.22 0.01 2.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Singapore Shipping Corporation Ltd 0.29 120.18M - 0.29 0.29 0.01 1.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Telechoice International Ltd 0.19 118.15M - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۳۲
Hai Leck Holdings Ltd 0.5 117.42M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Hanwell Holdings Ltd 0.2 117.05M - 0.199 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Nera Telecommunications Ltd 0.27 115.81M - 0.27 0.27 0.01 1.85% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Courts Asia Ltd 0.2 114.80M - 0.2 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
Wilton Resources Corporation Ltd 0.028 114.52M - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۳
TA Corp 0.192 112.50M - 0.192 0.192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
T T J Holdings Ltd 0.25 112.00M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
Kingsmen Creatives Ltd 0.505 110.76M - 0.505 0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
IX Biopharma Ltd 0.199 110.54M - 0.199 0.199 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Dyna Mac Holdings Ltd 0.103 110.51M - 0.103 0.103 0.00 0.98% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Tat Seng Packaging Group Ltd 0.5 109.25M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۳۲
IFS Capital Ltd 0.22 109.03M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Malaysia Smelting Corp 0.27 108.45M - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۲
CNMC Goldmine Holdings Ltd 0.285 108.04M - 0.285 0.285 0.01 1.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
HupSteel Ltd 1.19 107.28M 1.2 1.19 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Engro Corporation Ltd 0.955 106.83M - 0.955 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۲
Marco Polo Marine Ltd 0.017 105.73M - 0.017 0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۳۲
Pacific Star Development 0.11 105.49M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۳۲
New Toyo International Holdings Ltd 0.178 105.46M - 0.167 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۲
Teckwah Industrialoration 0.44 105.10M - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
TIH Ltd 0.25 103.92M - 0.23 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
CH Offshore Ltd 0.064 103.65M - 0.064 0.064 0.01 14.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Dutech Holdings Ltd 0.2 103.40M - 0.2 0.2 0.02 10.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Starburst Holdings Ltd 0.37 103.25M - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۳۲
China Environmental Resources Group 0.014 102.59M - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Goodland Group Ltd 0.189 102.46M - 0.189 0.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳