کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2317
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:15:07
0 (3.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.09%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,442
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:02:26
696 (7.95%)
تغییر ۳ ماهه
1,410 (17.56%)
تغییر ۶ ماهه
1,059 (12.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Patria Bank 0.0994 290.54M - 0.0994 0.0994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Impact Develop 1.135 251.75M - 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Metav SA 10 221.68M - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳
Compa Sibiu 0.81 203.94M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Bursa De Valor 25.9 199.62M - 25.9 25.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Romaero SA 23 168.91M - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Vrancart Adjud 0.168 165.07M - 0.168 0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Alum 2.1 162.53M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
Ropharma Bras 0.334 144.18M - 0.334 0.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Comvex SA 15.2 134.04M - 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۲
IAR SA 15 130.94M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۳۲
InterContinental Romania 0.222 127.53M - 0.222 0.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
Turism Felix B 0.284 123.05M - 0.284 0.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
Unirea Shopping Center 45.8 103.62M - 45.8 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Socep Constant 0.372 94.79M - 0.372 0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
Rompetrol Well 0.36 88.46M - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
Turbomecanica 0.352 87.74M - 0.352 0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
Electromagneti 0.135 87.21M - 0.135 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Cemacon Zalau 0.374 85.49M - 0.374 0.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Boromir Prod S 0.406 84.84M - 0.404 0.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
Electroarges S 1.18 84.07M - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
Oltchim 0.0606 76.88M - 0.0606 0.0606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۱:۳۳
ArcelorMittal Hunedoara SA 0.182 75.46M - 0.182 0.182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Remarul 16 Februarie SA 19.3 73.63M - 19.3 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Comnord SA 2.48 68.42M - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Argus 1.69 59.04M - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Prospectiuni 0.0635 58.88M - 0.0635 0.0635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Artego Tg. Jiu 7.15 58.22M - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
Carbochim 12 54.23M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Uamt Oradea 1.75 50.93M - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Retrasib Sibiu 0.212 46.96M - 0.212 0.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۲:۰۴
Turism Hotelur 0.112 45.16M - 0.112 0.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Iproeb 0.805 44.15M - 0.805 0.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Prefab Bucures 0.88 42.95M - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۱۸:۳۳
Romcarbon Sa B 0.1115 40.67M - 0.1115 0.1115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
S.C. Comcm S.A 0.184 40.21M - 0.184 0.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Prodplast Bucu 2.68 39.61M - 2.68 2.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
Altur Slatina 0.038 34.21M - 0.038 0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Mecanica Sa Ce 0.16 34.07M - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۱
Santierul Nava 3.3 32.21M - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳