کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0064
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:24:09
0 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,659
قیمت روز
14 (0.25%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:02:55
1,077 (23.51%)
تغییر ۳ ماهه
1,307 (30.03%)
تغییر ۶ ماهه
1,964 (53.15%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

14,785
قیمت روز
168 (1.14%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:33:54
1,766 (10.67%)
تغییر ۳ ماهه
3,593 (19.55%)
تغییر ۶ ماهه
5,434 (26.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan Intl Bulk Terminal Private 7.32 20.97B 7.48 7.32 7.48 0.09 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Cherat Cement Company 26.8 20.08B 27.19 26.8 27.19 0.20 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Attock Cement Pakistan 76 20.03B 77 76 77 1.90 2.50% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Pak Elektron Ltd 16.18 19.78B 16.45 16.18 16.45 0.34 2.10% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
JDW Sugar Mills 310 19.59B - 303 310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kohinoor Textile Mills 22.25 19.32B 23.64 22.25 23.64 0.35 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Attock Refinery 79.4 18.72B 80.5 79.4 80.5 0.60 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Adamjee Insurance Company 28 18.22B - 28 28 0.50 1.79% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Archroma Pakistan 470 17.74B - 470 470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Sapphire Fibres 699 17.72B - 650.66 699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Bata Pakistan 1200 16.65B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Jahangir Siddiqui & Company 8.25 16.54B 7.58 7.58 8.25 0.51 6.59% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Murree Brewery Company 681 16.47B 705 681 705 23.00 3.38% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Gul Ahmed Textile Mills 47 15.65B 46.5 46.5 47 1.00 2.17% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Arif Habib Corporation 20.55 15.53B - 20.55 20.55 1.00 5.12% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Ghandhara Industries 85.86 15.49B 85.01 85.01 85.86 4.08 4.99% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Lotte Chemical Pakistan 14.5 15.41B 14.72 14.5 14.72 0.20 1.38% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
TRG Pakistan 13.24 15.36B 13.59 13.24 13.59 0.07 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Mughal Iron & Steel Industries 26.2 15.11B 26.75 26.2 26.75 0.94 3.59% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Fauji Foods 10.95 14.62B 11.35 10.95 11.35 0.13 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Altern Energy Ltd 30.5 14.17B - 30.5 30.5 0.50 1.64% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Aisha Steel Mills 7.41 14.13B 7.5 7.41 7.5 0.14 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Aisha Steel Mills Pref 15 14.13B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱۲:۰۲
Aisha Steel Mills Pref Conv 43 14.13B - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Jubilee General Insurance Company 39.95 14.07B - 39.95 39.95 1.90 4.99% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Shifa International Hospitals 210 13.73B - 210 210 9.00 4.48% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
Soneri Bank 9.99 13.56B - 10.5 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Bank of Khyber 11 13.51B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Pakistan International Airline 4.54 13.04B 4.65 4.54 4.65 0.04 0.88% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Hinopak Motors 270 12.78B - 270 270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Pioneer Cement 19.09 12.28B 19.8 19.09 19.8 0.80 4.19% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Silkbank Ltd 0.84 12.08B - 0.84 0.84 0.01 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Nishat Chunian 33.21 11.48B 33.33 33.21 33.33 0.23 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Saif Power 15.56 11.34B - 15.56 15.56 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Pakistan National Shipping 61.01 11.33B 61 61 61.01 1.74 2.85% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Sanofi Aventis Pakistan 480 11.19B - 480 499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Bank Islami Pakistan 10.99 11.10B - 10.99 10.99 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Highnoon Labs 280 10.97B 275 275 280 5.75 2.10% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Engro Powergen Qadirpur 21.4 10.75B 21.27 21.27 21.4 0.15 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Pakistan Refinery 13.4 10.64B 13.23 13.23 13.4 0.10 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳