کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0064
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:24:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,566
قیمت روز
18 (0.32%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:46
984 (21.48%)
تغییر ۳ ماهه
1,217 (27.98%)
تغییر ۶ ماهه
1,871 (50.64%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

14,962
قیمت روز
229 (1.56%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:03:30
1,315 (8.08%)
تغییر ۳ ماهه
3,568 (19.26%)
تغییر ۶ ماهه
5,257 (26.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ghani Global Glass 4.66 5.2 4.66 5.2 0.34 7.30% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
First UDL Modaraba 4.9 5 4.9 5 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Ghani Value Glass 34.5 - 34.5 34.5 1.15 3.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Idrees Textile Mills 12 - 12 12 0.90 7.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Sitara Peroxide 17.47 16.99 16.99 17.47 0.97 5.88% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Singer Pakistan 19.99 19.5 19.5 19.99 1.08 5.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
PICIC Insurance 0.8 - 0.8 0.8 0.05 6.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Baluchistan Glass 3.3 - 3.3 3.3 0.13 4.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Bolan Casting Ltd 30.3 - 30.3 30.3 0.80 2.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Shadab Textile Mills Ltd 66.15 - 66.15 66.15 3.15 5.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Dewan Sugar Mills 2 - 2 2 0.26 13.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Data Agro 8.99 - 8.99 8.99 0.20 2.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Leather Up Ltd 11.15 - 11.15 11.15 0.95 8.52% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
First Equity Modaraba 2.5 - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Service Fabrics 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
United Distributors Pakistan 28.8 - 28.8 28.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Habib Adm Ltd 39.9 - 39.9 39.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
JS Global Capital 53.15 - 53.15 53.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Century Insurance 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Service Textile 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Kohinoor Power 1.1 - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
First National Bank Modaraba 1.05 - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Balochistan Particle Board 2.05 - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Saif Textile Mills 10.14 - 10.14 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Elahi Cotton Mills 29.5 - 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Asim Textile Mills 7.44 - 7.44 7.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Huffaz Seamless Pipe 14.65 - 14.55 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Safe Mix Concrete Ltd 6.01 - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
East West Life Assurance 6.3 - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Pakistan Paper Products 98.65 - 98.65 98.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
First National Equities 4.9 - 4.5 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Hira Textile Mills 3 - 3 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Al Noor Sugar Mills 38.5 - 35.63 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Nagina Cotton Mills 53 - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Ruby Textile Mills 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
S S Oil Mills Ltd 26.5 - 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Apna Microfinance Bank 20.49 - 20.49 20.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
International Knitwear 12 - 12 12 0.80 7.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Emco Industries 17.25 - 17.25 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
Nazir Cotton Mills 2.64 - 2.42 2.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳