شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

836
قیمت روز
3 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:10
7 (0.77%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
67 (8.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philips Lighting 24.06 2.99B - 24.06 24.06 0.06 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
IMCD NV 71.05 2.98B - 71.05 71.05 0.75 1.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Reinet Invest 15.91 2.96B - 15.91 15.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
ASM 88.82 2.88B - 88.82 88.82 0.68 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
SBM Offshore 15.06 2.66B - 15.06 15.06 0.17 1.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Takeaway Com 72.25 2.52B - 71.45 72.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
TKH Group 47.88 2.26B - 47.88 47.88 0.34 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Hunter Douglas 58.8 2.20B - 58.8 58.8 0.20 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Rolinco 43.87 2.15B - 43.87 43.87 0.07 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Sligro Food 24.45 1.98B - 24.45 24.45 0.05 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
BE Semiconductor 31.51 1.81B - 31.51 31.51 0.40 1.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Eurocommercial Properties 27.4 1.79B - 27.4 27.4 0.40 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Koninklijke Volker Wessels Stevin 17.32 1.75B - 17.32 17.32 0.04 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Tetragon 12.5 1.74B - 12.5 12.5 0.05 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Basic Fit 30.3 1.66B - 30.3 30.3 0.35 1.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
TomTom NV 10.21 1.65B - 10.21 10.21 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Corbion 26.32 1.61B - 26.32 26.32 0.18 0.69% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Flow Traders NV 22.76 1.54B - 22.76 22.76 0.10 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
PostNL 2.039 1.47B - 2.039 2.039 0.04 1.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
AMG 24.1 1.46B - 24.1 24.1 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Atrium Ltd 3.565 1.45B - 3.505 3.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Arcadis 17.3 1.37B - 17.3 17.3 0.08 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Intertrust Group Holding SA 17.72 1.37B - 17.72 17.72 0.18 1.03% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Wessanen NV 11.37 1.37B - 11.37 11.37 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Wereldhave 21.2 1.29B - 21.2 21.2 0.12 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
B&S Group 11 1.21B - 11 11 0.10 0.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
NIBC Holding 7.23 1.18B - 7.18 7.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
ForFarmers 5.69 1.18B - 5.69 5.69 0.18 3.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fugro 6.43 1.03B - 6.43 6.43 0.31 5.07% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Van Lanschot 19.82 1.01B - 19.82 19.82 0.08 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
BAM Groep 2.312 960.04M - 2.312 2.312 0.02 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Pharming Group 1.232 809.46M - 1.232 1.232 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Vastned Retail 28.4 733.86M - 28.4 28.4 0.05 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
NB Private 12.75 726.41M 12.33 12.33 12.75 0.90 7.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Brunel 10.22 714.72M - 10.22 10.22 0.06 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
NSI 40.95 646.60M - 40.7 40.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Boussard Gavaudan 18.1 584.72M - 17.75 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Acomo 19.22 573.13M - 19.22 19.22 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Accell 21.85 484.07M - 21.85 21.85 0.25 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Eurocastle Investment 7.34 477.39M - 7.26 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳