کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7557
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 08:53:04
0 (1.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.50%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

999
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:02:53
22 (2.22%)
تغییر ۳ ماهه
35 (3.65%)
تغییر ۶ ماهه
50 (5.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rogers Communications 67.45 32.19B - 67.45 67.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Rogers Communications 67.43 32.19B - 67.34 67.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Rogers Communications 67.5 32.19B - 67.5 67.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Sun Life Financial Prf 22.02 32.12B - 22 22.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Sun Life Financial 58.55 32.12B - 58.5 58.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Sun Life Financial 58.55 32.12B - 58.55 58.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Great-West Lifeco 30.83 31.97B - 30.83 30.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Great West Lifeco 1St I Prf 20.97 31.97B - 20.94 20.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Great-West Lifeco 30.81 31.97B - 30.81 30.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Great West Lifeco Pref O 14.02 31.97B - 14.02 14.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Great West Lifeco Pref F 25.56 31.97B - 25.55 25.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
TELUS Corporation 48.37 27.81B - 48.37 48.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
TELUS Corporation 48.37 27.81B - 48.28 48.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Magna International 71.55 27.06B - 71.55 71.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Magna International 71.65 27.06B - 71.65 71.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Waste Connections 117.69 26.11B - 117.69 117.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Waste Connections 117.74 26.11B - 117.74 118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Loblaw Companies 72.44 25.64B - 72.44 72.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Loblaw Companies 72.51 25.64B - 72.28 72.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Pembina Pipeline 49.13 22.93B - 49.13 49.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Pembina Pipeline 49.15 22.93B - 49.1 49.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Pembina Pipeline Pref A 16.6 22.93B - 16.6 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Power Financial 30.28 21.96B - 30.28 30.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Power Financial 30.28 21.96B - 30.28 30.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Power Financial Pref A 12.1 21.95B - 12 12.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Constellation Software 1288.92 21.62B - 1288.92 1293.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
National Bank of Canada 64.59 21.43B - 64.59 64.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
National Bank of Canada 64.52 21.43B - 64.52 64.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
CGI Group Inc 103.07 21.39B - 103.07 103.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
CGI Group Inc 103.11 21.39B - 102.99 103.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Shopify Inc 449.17 20.73B - 449.17 453.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Shopify Inc 449.23 20.73B - 449.23 449.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Farfx Fin 5 Yr Rate Rst E Cum Prf 13.13 20.68B - 13.11 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr Rt G Prf 14.7 20.68B - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr C Prf 17.61 20.68B - 17.61 17.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Fairfax Financial 594.63 20.68B - 594.63 594.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Brookfield Infrastructure Pref B 25.02 20.62B - 25.02 25.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Husky Energy Srs 1 Cum Red Prf 11.3 20.61B - 11.3 11.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۳:۰۲
Husky Energy Inc. 9.42 20.61B - 9.31 9.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Husky Energy Inc. 9.43 20.61B - 9.43 9.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۰۲