شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,360
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 22:03:12
35 (2.53%)
تغییر ۳ ماهه
210 (13.38%)
تغییر ۶ ماهه
314 (18.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 215.55 779.46B - 215.55 215.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Amazon.com 1566.8 706.60B - 1566.8 1566.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Alphabet Inc C 1108.6 667.84B - 1108.6 1108.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Alphabet A 1109 667.84B - 1109 1109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Microsoft 127.02 649.07B - 127.02 127.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Facebook 167.06 481.88B - 167.06 167.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Berkshire Hathaway B 188.2 395.90B - 188.2 188.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
JPMorgan 105.8 303.94B - 105.8 105.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Exxon Mobil 62.53 300.08B - 62.53 62.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
J&J 118.7 278.81B - 118.7 118.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Visa 161.28 254.15B - 161.28 161.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Bank of America 26.42 244.87B - 26.42 26.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Walmart 108.76 216.52B - 108.76 108.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Pfizer 32.9 210.25B - 32.9 32.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Chevron 105.46 206.98B - 105.46 105.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
UnitedHealth 201.7 201.98B - 201.7 201.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
AT&T 33.97 201.53B - 33.97 33.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Intel 46.85 198.45B - 46.85 46.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Home Depot 213.05 192.81B - 213.05 213.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Verizon 54.19 178.09B - 54.19 54.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Mastercard 251.25 175.90B - 251.25 251.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Cisco 42.11 173.37B - 42.11 42.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Procter&Gamble 109 168.16B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Boeing 341.8 167.45B - 341.8 341.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Coca-Cola 48.465 159.89B - 48.465 48.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Oracle 51.3 154.09B - 51.3 51.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Netflix 257.4 145.77B - 257.4 257.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Merck&Co 77.2 139.90B - 77.2 77.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
Walt Disney 117.8 133.83B - 117.8 117.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
PepsiCo 124.82 132.24B - 124.82 124.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
DuPont 59.25 131.07B - 59.25 59.25 1.00 1.72% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
Comcast 41.005 129.34B - 41.005 41.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
NVIDIA 168.46 123.19B - 168.46 168.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Nike 86.27 110.03B - 86.27 86.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
IBM 128.4 109.86B - 128.4 128.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Philip Morris 70.6 107.52B - 70.6 70.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
McDonald’s 189.56 105.40B - 189.56 189.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Amgen 185.68 104.64B - 185.68 185.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Adobe 252.55 102.86B - 252.55 252.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
General Electric 7.936 101.27B - 7.936 7.936 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲